24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 154/1


RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ PENTRU EXERCIȚIUL 2010

2011/C 154/01

CUPRINS

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2010

1.

Introducere

2.

Prezentare generală a execuției bugetare 2010

3.

Execuția bugetară 2010 pe capitole

Anexe

Anexa I

Comparație pe capitole a execuției veniturilor din anul 2010 în raport cu cele din anul 2009

Anexa II

Situația veniturilor din anul 2010 – Drepturi constatate și drepturi reportate

Anexa III

Comparație pe capitole a execuției creditelor din anul 2010 în raport cu creditele din anul 2009

Anexa IV

Detalii ale execuției creditelor din anul 2010 (creditele aferente exercițiului și credite reportate de drept din exercițiul precedent)

Anexa V

Utilizarea veniturilor alocate în anul 2010

Anexa VI

Transferuri bugetare efectuate în anul 2010 în temeiul dispozițiilor articolelor 22 și 24 din Regulamentul financiar

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2010

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1.   INTRODUCERE

Acest raport, care, potrivit articolului 122 din Regulamentul financiar și articolului 185 din normele de aplicare, este anexat la conturile Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru anul 2010, prezintă explicații în special privind gradul de executare a creditelor. De asemenea, raportul furnizează o informare sintetizată privind transferurile de credite între diferitele rubrici bugetare efectuate în cursul exercițiului 2010.

Capitolul 2 din prezentul raport cuprinde o prezentare generală a execuției bugetare în 2010, iar capitolul 3 examinează mai în detaliu evoluția liniilor bugetare pe capitole din buget. În sfârșit, anexele conțin tabele cu cifre și informații detaliate referitoare la această execuție bugetară 2010.

În ceea ce privește activitatea jurisdicțională propriu-zisă, cititorul este invitat să consulte Raportul anual 2010 al Curții de Justiție a Uniunii Europene pe site-ul internet Curia (http://curia.europa.eu), care furnizează informații detaliate și statistici privind activitățile jurisdicționale ale Curții de Justiție, ale Tribunalului și ale Tribunalului Funcției Publice.

2.   PREZENTARE GENERALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE 2010

2.1.   Venituri

Estimările privind veniturile Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru exercițiul 2010 se ridicau la 39 957 000 de euro.

Astfel cum arată tabelul 1 de mai jos, drepturile constatate în cursul exercițiului 2010 se ridică la 44 043 087 de euro și sunt cu 10,23 % mai mari decât estimările (1).

Tabelul 1

Estimări privind veniturile și drepturile constatate

(euro)

Titlu

Estimări privind veniturile 2010

Drepturi constatate 2010

% din total

4.

Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare

39 817 000,00

42 959 551,79

97,54

5.

Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției

130 000,00

1 072 685,37

2,44

9.

Venituri diverse

10 000,00

10 850,00

0,02

Total

39 957 000,00

44 043 087,16

100,00

%

100,00 %

110,23 %

 

Se observă că veniturile constatate de la titlul 4 (în principal rețineri din remunerațiile membrilor și ale personalului cu titlu de impozite și cotizații sociale) reprezintă un procentaj important din totalitatea veniturilor (97,54 %), veniturile de la titlurile 5 și 9 (în principal rambursarea cheltuielilor locative pentru o parte din clădirile T/T bis de către Curtea de Conturi și de către Centrul de Traducere, veniturile din vânzări de publicații, rambursările pentru telecomunicații și produsele financiare) reprezentând numai 2,46 % din total.

Anexele I și II cuprind informații suplimentare exprimate în cifre privind ansamblul fluxurilor de venituri (venituri – drepturi reportate, venituri – drepturi constatate și venituri – drepturi încasate).

În ceea ce privește veniturile din drepturi reportate din exercițiul precedent, tabelul 2 de mai jos arată că veniturile de la titlul 4 reprezintă partea cea mai mare din totalul veniturilor din drepturi reportate încasate în 2010 (75,93 %).

Tabelul 2

Venituri din drepturi reportate

(euro)

Titlu

Reportări din 2009 în 2010

Venituri din drepturi reportate

% din total

4.

Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare

44 048,98

44 048,98

75,93

5.

Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției

14 470,35

13 963,59

24,07

9.

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

Total

58 519,33

58 012,57

100,00

%

100,00 %

99,13 %

 

2.2.   Cheltuieli

2.2.1.   Creditele exercițiului

Creditele înscrise în bugetul Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru exercițiul 2010 se ridicau la 329 300 000 de euro.

Astfel cum arată tabelul 3 de mai jos, execuția bugetară pentru exercițiul 2010 se ridică la 323 784 221,31 euro și reflectă un grad de utilizare a creditelor definitive în valoare de 98,32 %, care rămâne foarte ridicat și, la fel ca în 2009, este mai mare de 98 %.

De asemenea, se observă că, precum în anii precedenți, trei sferturi din bugetul executat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene sunt consacrate cheltuielilor pentru remunerațiile membrilor și cheltuielilor de personal (cheltuieli în cadrul titlului 1).

Tabelul 3

Angajarea creditelor exercițiului

(euro)

Titlu

Credite pentru exercițiul 2010

Angajamente penru exercițiul 2010

% din total

1.

Persoane care lucrează cu instituția

248 514 000,00

243 614 674,62

75,24

2.

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

80 746 000,00

80 149 024,44

24,75

3.

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

40 000,00

20 522,25

0,01

10.

Alte cheltuieli (2)

0

0

Total

329 300 000,00

323 784 221,31

100

%

100 %

98,32 %

 

Anexele III și IV cuprind informații complementare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea creditelor exercițiului 2010 (comparație cu 2009 și detaliul executării pentru fiecare linie bugetară).

2.2.2.   Credite reportate

Astfel cum reiese din tabelul 4 de mai jos, creditele reportate de la exercițiul 2009 la exercițiul 2010, care totalizau 18 228 846,03 euro, au fost utilizate în foarte mare parte (84,9 %).

Tabelul 4

Utilizarea creditelor reportate

(euro)

Titlu

Credite reportate din 2009 în 2010

Plăți efectuate din credite reportate

Anulări

1.

Persoane care lucrează cu instituția

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

2.

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3.

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10.

Alte cheltuieli

0

0

0

Total

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

%

100 %

84,90 %

15,10 %

Anexa IV cuprinde informații complementare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea creditelor reportate de la exercițiul 2009 la exercițiul 2010.

2.2.3.   Credite corespunzătoare unor venituri alocate

Trebuie menționat că, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar, anumite venituri pot fi alocate pentru finanțarea cheltuielilor specifice. Aceste venituri alocate reprezintă, așadar, credite complementare care pot fi utilizate de instituție.

Tabelul 5 de mai jos detaliază, pe capitole, valoarea veniturilor alocate care au fost reportate de la un exercițiu la altul, precum și veniturile alocate care au fost constatate și încasate în cursul exercițiului.

Tabelul 5

Utilizarea veniturilor alocate

(euro)

Titlu

Venituri alocate – reportare din 2009 în 2010

Venituri alocate 2010

Plăți 2010

Venituri alocate – reportare din 2010 în 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Persoane care lucrează cu instituția

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

2.

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

3.

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

10.

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

Astfel cum reiese din tabelul 5, creditele din venituri alocate constatate în cursul exercițiului 2010 s-au ridicat la 1 022 289,69 euro, peste 90 % din această sumă corespunzând următoarelor elemente:

rambursări ale unor cheltuieli aferente clădirilor pentru suprafețele puse la dispoziția altor instituții (594 526 de euro);

sume obținute din vânzarea unor publicații ale Curții, precum repertoriile de jurisprudență (177 030 de euro);

rambursări ale unor cheltuieli de telefon sau de timbrare a corespondenței și de expediere (119 106 euro).

Anexa V cuprinde informații complementare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea veniturilor alocate.

2.2.4.   Transferuri de credite

În cursul exercițiului 2010, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a efectuat 17 transferuri bugetare în temeiul articolelor 22 și 24 din Regulamentul financiar, reprezentând un total de 8 345 278 de euro, și anume o sumă mai mică decât valoarea transferurilor de același tip efectuate în 2009 (9 345 304 euro).

Conform articolului 22 alineatul (2) și articolului 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, 7 transferuri de credite au necesitat informarea autorității bugetare. Aceste transferuri totalizează 5 621 700 de euro și corespund celei mai mari părți (67 %) din valoarea totală a creditelor transferate în cursul exercițiului. În ceea ce privește titlul 1, deblocarea creditelor provizorii (aproape 3 milioane de euro) a contribuit în special la plata unei diferențe excepționale de remunerații (în valoare de 1,85 %) începând cu iulie 2009, decisă de Consiliu în decembrie 2010 ca urmare a unei hotărâri a Curții de Justiție (3). Pe de altă parte, creditele pentru prestații externe în domeniul traducerii au fost consolidate cu 1 milion de euro pentru a face față volumului de muncă sporit care rezultă din intensificarea activității judiciare a instituției. În ceea ce privește titlul 2, o sumă de aproape 1 milion de euro a permis consolidarea plăților anticipate efectuate în cadrul proiectului imobiliar de renovare și de extindere a clădirilor Curții în vederea reducerii sarcinilor bugetare viitoare în cadrul contractului de închiriere-cumpărare încheiat cu autoritățile luxemburgheze.

Pe de altă parte, au fost efectuate 10 transferuri în cadrul articolelor, necomunicate autorității bugetare, astfel cum este prevăzut la articolul 22 alineatul (4) din Regulamentul financiar, pentru un total de 2 723 578 de euro.

Anexa VI prezintă în detaliu totalitatea acestor transferuri de credite, precum și liniile bugetare vizate.

3.   EXECUȚIA BUGETARĂ 2010 PE CAPITOLE

3.1.   TITLUL 1 – Persoane care lucrează cu instituția

Astfel cum se arată în tabelul 6 de mai jos, dotarea bugetară definitivă a titlului 1 pentru exercițiul 2010 se ridică la 248 514 000 de euro și reprezintă ceva mai mult de 75 % din totalul bugetului Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceste credite au fost angajate în limita a 243 614 674,62 euro, și anume un grad de execuție foarte ridicat, de 98,03 % (98,71 % în 2009).

Tabelul 6

Utilizarea creditelor exercițiului

(euro)

Titlul 1

Creditele pentru exercițiul 2010

Angajamente pentru exercițiul 2010

% de executare

10.

Membrii instituției

32 267 000,00

30 180 903,86

93,53

12.

Funcționari și agenți temporari

194 718 000,00

192 360 236,34

98,79

14.

Alte categorii de personal și prestații externe

16 550 000,00

16 242 289,99

98,14

16.

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

4 979 000,00

4 831 244,43

97,03

Total

248 514 000,00

243 614 674,62

98,03

3.1.1.   Capitolul 10 – Membrii instituției

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 32 267 000 de euro, au fost angajate în limita a 30 180 903,86 euro, și anume un înalt grad de execuție, de 93,53 % (97,12 % în 2009).

Trebuie observat că anumite variații în executarea creditelor pentru remunerațiile membrilor sunt legate de diferențele inevitabile dintre ratele de adaptare a remunerațiilor, decise de Consiliu, și ipotezele reținute la elaborarea bugetului (+ 1,85 % la 1 ianuarie 2010, față de o previziune de + 2,1 %, și + 0,01 % la 1 iulie 2010, față de o previziune de + 2,5 %). Economiile de credite astfel realizate, precum și deblocarea creditelor provizorii (386 000 de euro) au permis de altfel să se facă față plății unei diferențe excepționale de remunerații (1,85 %), astfel cum se arată la punctul 2.2.4.

Pe de altă parte, unele economii de credite, ceva mai mari de 1 milion de euro, au fost realizate la rubricile bugetare legate de cheltuielile prevăzute de statut referitoare la reînnoirea membrilor celor trei instanțe (indemnizații tranzitorii, drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea sau cu încetarea activității). Astfel de diferențe rezultă din procesul normal de pregătire a bugetului, care impune ca estimările privind reînnoirea membrilor să fie efectuate cu mult timp înainte (cu aproximativ un an și jumătate înainte de data reînnoirii), pentru prudență, deși reînnoirile efective ale membrilor sunt, ulterior, rezultatul atât al deciziilor statelor membre, cât și al deciziilor individuale ale membrilor instanțelor.

În anul 2010 nu a fost efectuat niciun transfer de la capitolul 10 la alt capitol din buget.

3.1.2.   Capitolul 12 – Funcționari și agenți temporari

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 194 718 000 de euro, au fost angajate în limita a 192 360 236,34 euro, și anume un grad foarte înalt de execuție, de 98,79 % (98,96 % în 2009).

Ca și în 2009, aceste rezultate bune sunt fructul unei politici de recrutare foarte activă din partea tuturor serviciilor Curții. Rata ocupării posturilor la sfârșitul anului 2010 atinge aproape 98 %, nivel remarcabil dacă se ia în considerare efectul rotației obișnuite a personalului în raport cu totalul personalului instituției (1 927 de posturi). Pe de altă parte, este important de amintit că, într-un context de severă criză economică, Curtea de Justiție nu a solicitat niciun post nou în 2010, intensificându-și politica de redistribuire pentru a putea ocupa pe cale internă posturi ce țin de anumite necesități prioritare.

La fel ca pentru creditele din capitolul 10, se arată că anumite variații în executarea creditelor pentru remunerațiile funcționarilor și agenților temporari din capitolul 12 sunt legate de diferențele inevitabile dintre ratele de adaptare a remunerațiilor, decise de Consiliu, și ipotezele reținute la elaborarea bugetului (+ 1,85 % la 1 ianuarie 2010, față de o previziune de + 2,1 %, și + 0,01 % la 1 iulie 2010, față de o previziune de + 2,5 %).

Economiile de credite astfel realizate, precum și deblocarea creditelor provizorii (2,38 milioane de euro) au permis să se facă față plății unei diferențe excepționale de remunerații (1,85 %), astfel cum se arată la punctul 2.2.4. Economiile au permis de asemenea efectuarea unui transfer de 1 milion de euro pentru consolidarea creditelor de la rubrica 1406„Prestații externe în domeniul lingvistic” din cadrul capitolului 14.

3.1.3.   Capitolul 14 – Alte categorii de personal și prestații externe

În general, creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 16 550 000 de euro, au fost angajate în limita a 16 242 289,99 euro, și anume un grad de execuție ridicat, de 98,14 %, (99,5 % în 2009).

Creditele definitive de la capitolul 14 se concentrează, aproape în totalitate, la două rubrici bugetare. Aproximativ o treime din aceste credite vizează rubrica 1400„Alți agenți”, al cărei grad de execuție a rămas ridicat (ceva mai mult de 96 %). Celelalte două treimi vizează rubrica 1406„Prestații externe în domeniul lingvistic”, al cărei grad de execuție este de aproape 100 %.

Pentru această din urmă rubrică, care acoperă în același timp prestațiile externe de traducere și de interpretare, trebuie să se constate că, în pofida diferitelor măsuri organizatorice adoptate în ultimii ani de Curte pentru limitarea necesităților de traducere, volumul de muncă din traducere a crescut cu mai mult de 12 % în 2010 față de 2009. Astfel, dată fiind voința Curții de a nu solicita posturi noi în 2010, a fost necesar să se recurgă mai mult la tratare externă și să se consolideze creditele corespunzătoare cu o sumă de 1 milion de euro provenind de la capitolul 12.

3.1.4.   Capitolul 16 – Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 4 979 000 de euro, au fost angajate în limita a 4 831 244,43 euro, și anume un grad de execuție ridicat de 97,03 % (96,97 % în 2009).

Două rubrici de la acest capitol reprezintă 79 % din creditele definitive. Este vorba despre rubrica 1612„Perfecționare profesională”, al cărei grad de execuție a rămas ridicat (aproape 97 %, ca și în 2009), și despre rubrica 1654„Centrul polivalent pentru copii”, al cărei grad de execuție este de 100 %.

3.2.   TITLUL 2 – Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

Astfel cum se arată în tabelul 7 de mai jos, dotarea bugetară definitivă a titlului 2 pentru exercițiul 2010 se ridică la 80 746 000 de euro, reprezentând ceva mai puțin de un sfert din totalul bugetului Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceste credite au fost angajate în limita a 80 149 024,44 euro, și anume un grad de execuție foarte ridicat, de 99,26 % (identic cu cel din 2009).

Tabelul 7

Utilizarea creditelor exercițiului

(euro)

Titlul 2

Creditele pentru exercițiul 2010

Angajamente pentru exercițiul 2010

% de executare

20.

Imobile și cheltuieli accesorii

59 350 000,00

59 082 644,75

99,55

21.

Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și întreținere

15 592 000,00

15 491 884,75

99,36

23.

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

2 143 000,00

2 101 661,65

98,07

25.

Reuniuni și conferințe

798 000,00

629 948,85

78,94

27.

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

2 863 000,00

2 842 884,44

99,30

Total

80 746 000,00

80 149 024,44

99,26

3.2.1.   Capitolul 20 – Imobile și cheltuieli accesorii

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 59 350 000 de euro, au fost angajate în limita a 59 082 644,75 euro, și anume 99,55 % (99,96% în 2009).

După o foarte însemnată creștere a acestor credite de la capitolul 20 între 2008 și 2009 (+ 33 %) din cauza finalizării și dării în folosință a complexului imobiliar al noului Palat (4), nivelul acestor credite s-a stabilizat în raport cu 2009 (– 0,6 %).

Creditele definitive de la articolele 200„Imobile” și 202„Cheltuieli aferente imobilelor” reprezintă 77 % (45 723 000 de euro) și, respectiv, 23 % (13 627 000 de euro) din totalul creditelor de la acest capitol.

În ceea ce privește articolul 200„Imobile”, cheltuielile de la rubrica 2000„Chirii” s-au ridicat la 10 841 538 de euro (grad de execuție de 100 %) și corespund închirierii a patru clădiri (Allegro, Geos, clădirea T și clădirea T bis), a căror ocupare rămâne încă necesară având în vedere indisponibilitatea fostelor clădiri anexe A, B și C, care fac obiectul unei renovări importante pentru a le aduce în conformitate cu diversele norme naționale intrate în vigoare de la construirea acestora (între 1986 și 1993).

În ceea ce privește cheltuielile de la rubrica 2001„Închiriere-cumpărare”, acestea s-au ridicat la aproape 33 de milioane de euro (grad de execuție de 100 %) și corespund în principal redevențelor datorate în temeiul contractelor încheiate cu autoritățile luxemburgheze pentru construirea și achiziționarea diferitelor clădiri ale Curții. Pe de altă parte, pentru o bună gestiune financiară, anumite excedente de credite degajate la capitolele 20, 21, 23 și 27 din buget au putut fi afectate unor plăți anticipate complementare celor efectuate anterior începând cu 2007. O astfel de operațiune se înscrie perfect în orientările dorite de cele două componente ale autorității bugetare pentru proiectele imobiliare ale instituțiilor comunitare în vederea unei limitări cât mai mari a sarcinii bugetare viitoare a unor astfel de proiecte.

În ceea ce privește cheltuielile de la articolul 202„Cheltuieli aferente imobilelor”, acestea s-au ridicat la 13 454 818 euro (grad de execuție de 98,74 %) și corespund, aproape în totalitate, cheltuielilor de curățenie/întreținere, de consum energetic și de securitate/supraveghere care sunt necesare pentru buna funcționare a parcului imobiliar al Curții. După anul 2009, în care utilizarea clădirilor noului Palat era încă în mare măsură în fază de rodaj, se constată că măsurile luate (reglare/parametrare a instalațiilor tehnice, raționalizare a dispozitivelor de curățenie/întreținere și de supraveghere/securitate) au permis o economie de credite care au contribuit la plata anticipată menționată în paragraful precedent.

3.2.2.   Capitolul 21 – Informatică, echipament și mobilier

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 15 592 000 de euro, au fost angajate în limita a 15 491 884,75 euro, și anume un grad foarte ridicat, de 99,36 % (98,54 % în 2009).

Creditele definitive de la capitolul 21, în scădere cu 1,7 % în raport cu 2009, privesc în proporție de aproape 90 % cheltuielile legate de informatică și de mobilier.

În ceea ce privește articolul 210„Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor”, spre deosebire de anul 2009, Curtea de Justiție a făcut față necesităților de achiziționare de material, de întreținere a instalațiilor și de dezvoltare a aplicațiilor în domeniile informaticii și telecomunicațiilor fără nicio suplimentare de credite. Ținând seama de importanța parcului său informatic și de aplicațiile specializate a căror întreținere este vitală pentru buna funcționare a activității judiciare, acest rezultat nu a putut fi obținut decât datorită, pe de o parte, avantajelor unei cooperări interinstituționale extrem de avansate și, pe de altă parte, arbitrajelor mai selective în materia noilor dezvoltări.

În ceea ce privește articolul 212„Mobilier”, creditele votate au fost angajate în proporție de 100 %. Aceste credite au fost consacrate, astfel cum a fost prevăzut, achizițiilor de mobilier suplimentar, precum și reînnoirii unei părți din mobilier (achiziționat cu peste 15 ani în urmă).

3.2.3.   Capitolul 23 – Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 2 143 000 de euro, au fost angajate în limita a 2 101 661,65 euro, și anume 98,07 % (88,18 % în 2009).

Creditele definitive de la capitolul 23, în scădere globală cu 1,7 % față de 2009, privesc în proporție de peste 78 % următoarele două tipuri de cheltuieli:

cheltuielile de la articolul 230„Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse”, care s-au ridicat la 985 261 de euro (grad de execuție de 99,93 % față de 80,75 % în 2009);

și cheltuielile de la articolul 236„Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere”, care s-au ridicat la 692 000 de euro (grad de execuție de 100 % față de 95,22 % în 2009).

Importante economii de credite au fost realizate deja în ultimii ani în special în ceea ce privește hârtia, datorită utilizării din ce în ce mai frecvente a schimburilor electronice de informații în cadrul instituției. Reducerea este, prin urmare, mai puțin importantă în 2010, dar 25 000 de euro au fost totuși transferați la rubrica „Închiriere-cumpărare”.

Dimpotrivă, bugetul destinat timbrării corespondenței și cheltuielilor de expediere a necesitat o consolidare cu 71 000 de euro din cauza creșterii, mai importantă decât cea prevăzută, în același timp a tarifelor poștale și a volumului de corespondență care trebuie timbrată și expediată (în special trimiterile recomandate legate de creșterea numărului important de cauze soluționate de Curte).

În fine, articolul 238 cuprinde un buget relativ limitat pentru favorizarea unei politici de mobilitate a personalului Curții cu respectarea mediului înconjurător, atât pentru deplasarea la serviciu, cât și pentru deplasările cu caracter profesional între diferitele clădiri ale instituției. Acest buget a necesitat o suplimentare cu 45 000 de euro, în conformitate cu contractul încheiat cu Ville de Luxembourg, din cauza numărului mai mare decât cel prevăzut de utilizatori ai rețelei urbane de autobuze.

3.2.4.   Capitolul 25 – Reuniuni și conferințe

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 798 000 de euro, au fost angajate în limita a 629 948,85 euro, și anume 78,94 % (93,28 % în 2009).

Aceste credite sunt în mare parte consacrate cheltuielilor legate de activitatea protocolară a Curții, precum și cheltuielilor consacrate vizitelor instituției.

În cursul anului 2010, activitatea protocolară a fost marcată de o serie de evenimente importante:

mai multe ședințe solemne, printre care în special cele având ca obiect angajamentul solemn al președintelui și al membrilor Comisiei care au intrat în funcție la sfârșitul anului 2009, al membrilor Curții de Conturi care au intrat în funcție în anul 2010 și al membrilor Tribunalului cu ocazia reînnoirilor care au avut loc în octombrie 2010;

colocviul organizat cu ocazia celei de a cincea aniversări a înființării Tribunalului Funcției Publice.

În ceea ce privește vizitele la Curtea de Justiție, organizarea acestora răspunde unei dorințe de a asigura o mai bună informare a practicienilor dreptului și a studenților la drept cu privire la instituția judiciară și la jurisprudența Uniunii Europene. Prin organizarea de întâlniri cu magistrații naționali (reuniuni și seminarii), Curtea urmărește în continuare obiectivul, pe de o parte, de a familiariza judecătorii naționali cu funcționarea instituției, cu mecanismul trimiterilor preliminare și cu practica dreptului Uniunii Europene și, pe de altă parte, de a oferi magistraților un „forum” care să le permită să se întâlnească.

Întrucât estimările bugetare pentru aceste tipuri de activități sunt, prin natura lor, mai aleatorii, nivelul mai scăzut de activitate constatat în 2010 explică gradul de execuție a creditelor mai redus decât în 2009.

3.2.5.   Capitolul 27 – Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 2 863 000 de euro, au fost angajate în limita a 2 842 884,44 euro, și anume 99,3 % (99,22 % în 2009).

Creditele de la acest capitol sunt destinate pentru două tipuri de cheltuieli care contribuie pe deplin la activitatea jurisdicțională:

cheltuielile de la articolul 272„Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare”, care s-au ridicat la 1 162 884 de euro (grad de execuție de 100 %). Trebuie amintit că, deși ansamblul acestor cheltuieli constituie o investiție indispensabilă pentru buna funcționare a celor trei instanțe și a serviciilor instituției, valoarea creditelor a fost înghețată la nivelul anului 2009;

cheltuielile de la articolul 274„Producție și difuzare”, care s-au ridicat la 1 680 000 de euro (grad de execuție de 100 %). Aceste cheltuieli contribuie în principal la difuzarea publică a hotărârilor și a concluziilor, precum și a repertoriilor de jurisprudență ale celor trei instanțe. Reducerea nivelului creditelor în raport cu 2009 este importantă (aproape 28 %) și se explică în principal prin condițiile mult mai avantajoase ale noilor contracte de publicare a Jurnalului Oficial încheiate de Oficiul pentru Publicații. Astfel, creditele excedentare au permis suplimentarea anumitor linii din capitolele 20 (rubrica 2001) și 23 (articolele 236 și 238).

3.3.   TITLUL 3 – Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

Capitolul 37 –   Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

Dotarea bugetară definitivă a titlului 3 cuprinde numai creditele de la capitolul 37 pentru rubrica 3710„Cheltuieli judiciare”. Pentru exercițiul 2010, aceste credite se ridică la 40 000 de euro și sunt angajate în limita a 20 522,25 euro, și anume un grad de execuție de 51,3 % (78,58 % în 2009).

Este vorba despre cheltuieli, în sarcina instituției, efectuate în cadrul asistenței judiciare gratuite, care acoperă onorariile avocaților și alte cheltuieli. Estimarea acestora se dovedește a fi dificilă și explică nivelul execuției bugetare foarte variabile în funcție de ani.

3.4.   TITLUL 10 – Alte cheltuieli

Capitolul 10 0 –   Credite provizorii

Dotarea bugetară inițială de 485 700 de euro corespunde unei cote de 5 % din valoarea anuală a creditelor pentru prestații de traducere externă plasate ca rezervă în cadrul procedurii bugetare 2010. Astfel, Parlamentul European a votat un amendament transversal pentru mai multe instituții europene în așteptarea întocmirii unui raport specific privind colaborarea interinstituțională în domeniul traducerii. Această rezervă a fost deblocată la începutul lunii iulie 2010 prin transferul sumei sus-menționate la rubrica 1406„Prestații externe în domeniul lingvistic”.


(1)  Această variație se reduce la 2,16 % dacă se ține seama de veniturile alocate care pot fi reutilizate și care, potrivit practicii bugetare, sunt prezentate sub formă de „p.m.” în momentul stabilirii bugetului inițial, însă care sunt luate în considerare în mod corect în acest buget printr-o deducere din rubricile bugetare a cheltuielilor vizate.

(2)  Inițial, Parlamentul European a plasat în rezervă, pentru majoritatea instituțiilor, 5 % din creditele pentru prestații externe în domeniul lingvistic în așteptarea întocmirii unui raport specific privind colaborarea interinstituțională în acest domeniu. Această rezervă (485 700 de euro pentru Curtea de Justiție) a fost deblocată la începutul lunii iulie 2010.

(3)  Cauza C-40/10: acțiune în anularea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009.

(4)  Care include vechiul Palat renovat, un inel care înconjoară Palatul, două turnuri de mare înălțime și o galerie de legătură între vechile și noile clădiri ale Curții de Justiție.


ANEXA I

Comparație pe capitole a execuției veniturilor din anul 2010 în raport cu cele din anul 2009

(euro)

Capitole/Articole

Denumire

Drepturi constatate 2010

Drepturi constatate 2009

Diferență

Diferență %

400

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

21 121 068,45

20 071 295,38

1 049 773,07

5,23

404

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

2 876 359,01

2 498 483,06

377 875,95

15,12

40

Taxe și rețineri diverse

23 997 427,46

22 569 778,44

1 427 649,02

6,33

410

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

17 111 767,17

15 847 688,28

1 264 078,89

7,98

411

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

1 850 357,16

1 298 850,54

551 506,62

42,46

41

Contribuție la sistemul de pensii

18 962 124,33

17 146 538,82

1 815 585,51

10,59

Titlul 4

42 959 551,79

39 716 317,26

3 243 234,53

8,17

502

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

50

Încasări din vânzarea de bunuri mobile (furnituri) și imobile

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

520

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

52

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

570

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

275 874,92

345 232,96

–69 358,04

–20,09

573

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției – venituri alocate

543 611,04

208 517,81

335 093,23

160,70

57

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

819 485,96

553 750,77

265 735,19

47,99

581

Venituri provenite din indemnizațiile de asigurări încasate – venituri alocate

880,00

 

880,00

0,00

58

Indemnizații diverse

880,00

0,00

880,00

0,00

Titlul 5

1 072 685,37

995 772,29

76 913,08

15,08

900

Venituri diverse

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

90

Venituri diverse

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Titlul 9

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Total general

44 043 087,16

40 712 089,55

3 330 997,61

8,18


ANEXA II

Situația veniturilor 2010 – Drepturi constatate și drepturi reportate

Linii bugetare

Denumire

Buget inițial

Drepturi constatate 2010

Venituri recuperate

Rest de recuperat

4000

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți

21 624 000,00

21 121 068,45

21 121 068,45

0,00

4040

Încasări din prelevarea specială care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

2 656 000,00

2 876 359,01

2 876 359,01

0,00

 

Total capitolul 40

24 280 000,00

23 997 427,46

23 997 427,46

0,00

4100

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

15 037 000,00

17 111 767,17

17 111 767,17

0,00

4110

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

500 000,00

1 850 357,16

1 845 456,57

4 900,59

 

Total capitolul 41

15 537 000,00

18 962 124,33

18 957 223,74

4 900,59

 

Titlul 4

39 817 000,00

42 959 551,79

42 954 651,20

4 900,59

5020

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

 

Total capitolul 50

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

5200

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

 

Total capitolul 52

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

5700

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

0,00

275 874,92

274 874,92

1 000,00

5730

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției – venituri alocate

0,00

543 611,04

533 213,50

10 397,54

 

Total capitolul 57

0,00

819 485,96

808 088,42

11 397,54

5810

Venituri provenite din indemnizațiile de asigurări încasate – venituri alocate

0,00

880,00

880,00

0,00

 

Total capitolul 58

0,00

880,00

880,00

0,00

 

Titlul 5

130 000,00

1 072 685,37

1 061 089,08

11 596,29

9000

Venituri diverse

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Total capitolul 90

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Titlul 9

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Total

39 957 000,00

44 043 087,16

44 026 590,28

16 496,88


Linii bugetare

Denumire

Reporturi din 2009 în 2010

Variații apărute în 2010

Total reporturi din 2009 în 2010

Venituri din drepturi reportate

Rest de recuperat

4110

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

Total capitolul 41

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

Titlul 4

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

5020

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme – venituri alocate

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

 

Total capitolul 50

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5700

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat – venituri alocate

880,74

0,00

880,74

880,74

0,00

5730

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției – venituri alocate

13 539,61

–17,58

13 522,03

13 032,85

489,18

 

Total capitolul 57

14 420,35

–17,58

14 402,77

13 913,59

489,18

 

Titlul 5

14 470,35

–17,58

14 452,77

13 963,59

489,18

 

Total

58 519,33

–17,58

58 501,75

58 012,57

489,18


ANEXA III

Comparație pe capitole a execuției creditelor din anul 2010 în raport cu creditele din anul 2009

(euro)

Capitol

Denumire

Angajamente 2010

Angajamente 2009

Diferență

Diferență %

10

Membrii instituției

30 180 903,86

29 104 251,06

1 076 652,80

3,70

12

Funcționari și agenți temporari

192 360 236,34

181 156 824,21

11 203 412,13

6,18

14

Alt personal și prestații externe

16 242 289,99

14 879 938,92

1 362 351,07

9,16

16

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

4 831 244,43

4 567 388,00

263 856,43

5,78

 

Titlul 1

243 614 674,62

229 708 402,19

13 906 272,43

6,05

20

Imobile și cheltuieli accesorii

59 082 644,75

59 710 997,33

– 628 352,58

–1,05

21

Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și întreținere

15 491 884,75

15 636 608,20

– 144 723,45

–0,93

23

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

2 101 661,65

2 059 426,98

42 234,67

2,05

25

Reuniuni și conferințe

629 948,85

743 014,77

– 113 065,92

–15,22

27

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

2 842 884,44

3 455 761,88

– 612 877,44

–17,73

 

Titlul 2

80 149 024,44

81 605 809,16

–1 456 784,72

–  1,79

37

Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–34,71

 

Titlul 3

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–  34,71

Total general

323 784 221,31

311 345 642,44

12 438 578,87

4,00


ANEXA IV

Detalii ale execuției creditelor din anul 2010

Linii bugetare

Creditele exercițiului

Credite reportate automat din exercițiul precedent

Buget inițial

Transferuri

Creditele exercițiului

Angajamente

Plăți

Angajament disponibil

Credite anulate

Credite reportate automat

Anul N-1

Plăți din credite reportate

Credite anulate

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Remunerații și indemnizații

22 134 000,00

386 000,00

22 520 000,00

22 124 798,18

22 124 798,18

0,00

395 201,82

 

 

0,00

1002

Drepturi legate de începerea activității, de transferul intern și de încetarea activității

1 208 000,00

 

1 208 000,00

475 673,62

457 525,94

18 147,68

732 326,38

9 203,00

9 203,00

0,00

102

Indemnizații tranzitorii

1 579 000,00

 

1 579 000,00

1 262 314,35

1 262 314,35

0,00

316 685,65

 

 

0,00

103

Pensii

6 381 000,00

 

6 381 000,00

5 796 191,18

5 796 191,18

0,00

584 808,82

 

 

0,00

104

Misiuni

284 000,00

 

284 000,00

284 000,00

80 306,69

203 693,31

0,00

204 949,94

63 458,00

141 491,94

106

Formare

295 000,00

 

295 000,00

237 926,53

221 901,66

16 024,87

57 073,47

46 497,66

23 924,62

22 573,04

109

Credit provizoriu

386 000,00

– 386 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Capitolul 10

Membrii instituției

32 267 000,00

0,00

32 267 000,00

30 180 903,86

29 943 038,00

237 865,86

2 086 096,14

260 650,60

96 585,62

164 064,98

1200

Remunerații și indemnizații

190 363 000,00

465 000,00

190 828 000,00

188 716 207,75

188 716 207,75

0,00

2 111 792,25

 

 

0,00

1202

Ore suplimentare remunerate

724 000,00

 

724 000,00

709 664,68

709 664,68

0,00

14 335,32

 

 

0,00

1204

Drepturi legate de începerea activității, de transferul intern și de încetarea activității

2 251 000,00

720 000,00

2 971 000,00

2 821 828,24

2 177 268,92

644 559,32

149 171,76

30 069,43

21 439,55

8 629,88

122

Indemnizații după încetarea anticipată a activității

0,00

195 000,00

195 000,00

112 535,67

112 535,67

0,00

82 464,33

 

 

0,00

129

Credit provizoriu

2 380 000,00

–2 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Capitolul 12

Funcționari și agenți temporari

195 718 000,00

–1 000 000,00

194 718 000,00

192 360 236,34

191 715 677,02

644 559,32

2 357 763,66

30 069,43

21 439,55

8 629,88

1400

Alți agenți

4 584 000,00

5 000,00

4 589 000,00

4 418 395,94

4 418 395,94

0,00

170 604,06

 

 

0,00

1404

Stagii și schimburi de personal

675 000,00

56 000,00

731 000,00

731 000,00

693 722,50

37 277,50

0,00

6 423,94

2 460,00

3 963,94

1405

Alte prestații externe

456 000,00

 

456 000,00

381 546,50

306 989,43

74 557,07

74 453,50

117 274,00

116 117,27

1 156,73

1406

Prestații externe în domeniul lingvistic

9 288 300,00

1 485 700,00

10 774 000,00

10 711 347,55

8 541 272,07

2 170 075,48

62 652,45

1 647 219,22

1 596 266,07

50 953,15

149

Credit provizoriu

61 000,00

–61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Capitolul 14

Alte categorii de personal și prestații externe

15 064 300,00

1 485 700,00

16 550 000,00

16 242 289,99

13 960 379,94

2 281 910,05

307 710,01

1 770 917,16

1 714 843,34

56 073,82

1610

Cheltuieli diverse de recrutare

220 000,00

 

220 000,00

195 864,56

166 946,40

28 918,16

24 135,44

27 217,38

21 613,63

5 603,75

1612

Perfecționare profesională

1 664 000,00

 

1 664 000,00

1 609 617,49

909 410,33

700 207,16

54 382,51

726 618,48

652 531,82

74 086,66

162

Misiuni

323 000,00

 

323 000,00

323 000,00

283 639,18

39 360,82

0,00

32 814,16

11 679,54

21 134,62

1630

Serviciu social

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

23 003,93

14 701,30

8 302,63

4 996,07

5 972,25

4 286,22

1 686,03

1632

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

197 000,00

15 000,00

212 000,00

200 507,83

192 731,58

7 776,25

11 492,17

61 921,33

61 195,33

726,00

1650

Serviciu medical

184 000,00

 

184 000,00

131 572,19

97 472,23

34 099,96

52 427,81

58 783,93

37 484,03

21 299,90

1652

Restaurante și cantine

77 000,00

 

77 000,00

76 875,32

45 728,24

31 147,08

124,68

18 557,52

16 283,05

2 274,47

1654

Centrul polivalent pentru copii

2 271 000,00

 

2 271 000,00

2 270 803,11

1 677 080,62

593 722,49

196,89

483 522,24

272 581,07

210 941,17

Capitolul 16

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

4 979 000,00

0,00

4 979 000,00

4 831 244,43

3 387 709,88

1 443 534,55

147 755,57

1 415 407,29

1 077 654,69

337 752,60

Titlul 1

Persoane care lucrează cu instituția

248 028 300,00

485 700,00

2 485 140 000,00

243 614 674,62

239 006 804,84

4 607 869,78

4 899 325,38

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28


Linie bugetară

Index 1 (creditele exercițiului)

Index 4 (credite reportate automat din exercițiul precedent)

Buget inițial

Transferuri

Creditele exercițiului

Angajamente

Plăți

Angajament disponibil

Credite anulate

Credite reportate automat

Anul N–1

Plăți din credite reportate

Credite anulate

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Chirii

11 417 000,00

– 575 462,05

10 841 537,95

10 841 537,95

10 825 549,72

15 988,23

0,00

6 870,13

125,62

6 744,51

2001

Închiriere-cumpărare

32 301 000,00

637 462,05

32 938 462,05

32 937 481,91

31 884 981,91

1 052 500,00

980,14

877 999,96

869 109,48

8 890,48

2003

Cumpărare de bunuri imobiliare

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2005

Construcție de imobile

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2007

Amenajarea incintelor

316 000,00

850 000,00

1 166 000,00

1 148 347,21

174 876,70

973 470,51

17 652,79

337 988,87

322 418,30

15 570,57

2008

Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare

702 000,00

75 000,00

777 000,00

700 459,38

379 552,46

320 906,92

76 540,62

913 097,65

887 388,49

25 709,16

2022

Curățenie și întreținere

6 050 000,00

– 150 000,00

5 900 000,00

5 794 322,70

4 773 390,02

1 020 932,68

105 677,30

1 496 296,31

1 409 038,97

87 257,34

2024

Consum de energie

3 065 000,00

–80 000,00

2 985 000,00

2 934 150,66

2 344 361,82

589 788,84

50 849,34

1 513 728,22

567 434,96

946 293,26

2026

Securitate și supravegherea imobilelor

4 804 000,00

– 532 616,00

4 271 384,00

4 266 408,46

3 498 377,24

768 031,22

4 975,54

948 300,01

829 722,15

118 577,86

2028

Asigurări

81 000,00

32 616,00

113 616,00

113 225,43

112 427,47

797,96

390,57

3 087,44

51,58

3 035,86

2029

Alte cheltuieli aferente imobilelor

307 000,00

50 000,00

357 000,00

346 711,05

317 370,54

29 340,51

10 288,95

54 174,31

46 866,29

7 308,02

Capitolul 20

Imobile și cheltuieli accesorii

59 043 000,00

307 000,00

59 350 000,00

59 082 644,75

54 310 887,88

4 771 756,87

267 355,25

6 151 542,90

4 932 155,84

1 219 387,06

2100

Achiziții, lucrări, întreținere și reparații privind echipamente și programe

3 532 000,00

349 500,00

3 881 500,00

3 881 472,85

2 727 060,54

1 154 412,31

27,15

1 193 594,60

1 191 168,02

2 426,58

2102

Prestații externe pentru exploatarea, realizarea și repararea programelor

8 510 000,00

0,00

8 510 000,00

8 508 991,12

4 709 395,23

3 799 595,89

1 008,88

4 239 350,81

4 193 470,56

45 880,25

2103

Telecomunicații

1 068 000,00

– 349 500,00

718 500,00

718 499,96

579 779,00

138 720,96

0,04

336 369,35

236 366,67

100 002,68

212

Mobilier

653 000,00

 

653 000,00

652 742,98

318 618,81

334 124,17

257,02

124 735,44

120 633,03

4 102,41

214

Material și instalații tehnice

475 000,00

–51 000,00

424 000,00

423 975,59

333 753,08

90 222,51

24,41

124 043,09

75 871,36

48 171,73

216

Material de transport

1 405 000,00

 

1 405 000,00

1 306 202,25

1 197 866,97

108 335,28

98 797,75

92 236,91

16 478,49

75 758,42

Capitolul 21

Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și reparare

15 643 000,00

–51 000,00

15 592 000,00

15 491 884,75

9 866 473,63

5 625 411,12

100 115,25

6 110 330,20

5 833 988,13

276 342,07

230

Papetărie, materiale de birou și diverse consumabile

1 011 000,00

–25 000,00

986 000,00

985 260,86

577 307,28

407 953,58

739,14

386 750,89

341 700,44

45 050,45

231

Cheltuieli financiare

36 000,00

–11 000,00

25 000,00

15 057,50

9 803,91

5 253,59

9 942,50

15 373,81

3 547,91

11 825,90

232

Cheltuieli juridice și daune

16 000,00

11 000,00

27 000,00

18 380,00

7 360,00

11 020,00

8 620,00

4 087,26

1 420,00

2 667,26

236

Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere

621 000,00

71 000,00

692 000,00

692 000,00

601 335,93

90 664,07

0,00

132 101,20

117 073,20

15 028,00

238

Alte cheltuieli de funcționare administrativă

368 000,00

45 000,00

413 000,00

390 963,29

323 637,26

67 326,03

22 036,71

103 135,88

90 624,71

12 511,17

Capitolul 23

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

2 052 000,00

91 000,00

2 143 000,00

2 101 661,65

1 519 444,38

582 217,27

41 338,35

641 449,04

554 366,26

87 082,78

252

Cheltuieli de protocol și de reprezentare

169 000,00

 

169 000,00

157 225,88

113 072,84

44 153,04

11 774,12

59 436,20

38 544,26

20 891,94

254

Reuniuni, congrese și conferințe

411 000,00

 

411 000,00

313 356,89

224 608,15

88 748,74

97 643,11

178 184,73

68 772,17

109 412,56

256

Cheltuieli de informare și de participare la manifestări publice

218 000,00

 

218 000,00

159 366,08

137 685,73

21 680,35

58 633,92

50 753,37

28 443,91

22 309,46

257

Informatică juridică

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Capitolul 25

Reuniuni și conferințe

798 000,00

0,00

798 000,00

629 948,85

475 366,72

154 582,13

168 051,15

288 374,30

135 760,34

152 613,96

270

Consultări, studii și anchete cu caracter limitat

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

272

Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

1 163 000,00

 

1 163 000,00

1 162 884,44

971 852,48

191 031,96

115,56

210 788,09

198 671,66

12 116,43

2740

Jurnalul Oficial

947 000,00

– 347 000,00

600 000,00

600 000,00

389 228,22

210 771,78

0,00

363 094,05

69 028,80

294 065,25

2741

Publicare cu caracter general

1 100 000,00

 

1 100 000,00

1 080 000,00

385 382,47

694 617,53

20 000,00

970 722,97

835 836,42

134 886,55

Capitolul 27

Informație: achiziție, arhivare, producere și difuzare

3 210 000,00

– 347 000,00

2 863 000,00

2 842 884,44

1 746 463,17

1 096 421,27

20 115,56

1 544 605,11

1 103 536,88

441 068,23

Titlul 2

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

80 746 000,00

0,00

80 746 000,00

80 149 024,44

67 918 635,78

12 230 388,66

596 975,56

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3710

Cheltuieli judiciare

40 000,00

 

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3711

Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Capitolul 37

Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

Titlul 3

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10 0

Credite provizorii

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10 1

Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Titlul 10

Alte cheltuieli

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

329 300 000,00

0,00

329 300 000,00

323 784 221,31

306 935 268,77

16 848 952,54

5 515 778,69

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72


ANEXA V

Utilizarea veniturilor alocate în anul 2010

 

Report al veniturilor alocate din 2009 în 2010

Venituri alocate 2010

Plăți

Report al veniturilor alocate din 2010 în 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10

Membrii instituției

33,90

1 386,40

224,80

1 195,50

12

Funcționari și agenți temporari

72 588,90

66 888,04

45 104,29

94 372,65

14

Total – Alt personal și prestații externe

2 271,44

1 383,06

0,00

3 654,50

16

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

52 586,99

5 874,41

23 275,67

35 185,73

Titlul 1 –

Persoane care lucrează cu instituția

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

20

Imobile și cheltuieli accesorii

96 531,29

594 526,12

162 860,68

528 196,73

21

Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și întreținere

221 914,12

148 549,35

224 358,59

146 104,88

23

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

3 967,07

24 291,05

5 796,87

22 461,25

25

Reuniuni și conferințe

2 638,59

2 094,85

1 320,38

3 413,06

27

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

704 293,11

177 296,41

252 549,29

629 040,23

Titlul 2 –

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

37

Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Titlul 3 –

Cheltuieli care rezultă din exercitarea de misiuni specifice de către instituție

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Total

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53


ANEXA VI

Transferuri bugetare efectuate în anul 2010 în temeiul dispozițiilor articolelor 22 și 24 din Regulamentul financiar

(euro)

Transfer nr.

Data

De la titlu la titlu

De la capitol la capitol

De la articol la articol

De la rubrică la rubrică

De la articolul-rubrica

La articolul-rubrica

Transferuri supuse autorității bugetare [în conformitate cu dispozițiile articolului 22 alineatul (2) și ale articolului 24 alineatul (4)]

1

25.2.2010

 

 

195 000

 

1200

Remunerații și indemnizații (Funcționari și agenți temporari)

1220

Indemnizații în caz de pensionare în interesul serviciului

2

2.7.2010

485 700

 

 

 

100

Credite provizorii

1406

Prestații externe în domeniul lingvistic

3

15.7.2010

 

 

11 000

 

231

Cheltuieli financiare

232

Cheltuieli judiciare și daune

4

6.10.2010

 

1 000 000

 

 

1200

Remunerații și indemnizații (Funcționari și agenți temporari)

1406

Prestații externe în domeniul lingvistic

5

12.11.2010

 

71 000

 

 

2740

Jurnalul Oficial

236

Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere

 

 

 

45 000

 

 

2740

Jurnalul Oficial

238

Alte cheltuieli de funcționare administrativă

6

15.11.2010

 

 

150 000

 

2022

Curățenie și întreținere

2001

Închiriere-cumpărare

 

 

 

 

80 000

 

2024

Consumuri de energie

2001

Închiriere-cumpărare

 

 

 

 

450 000

 

2026

Securitatea și supravegherea imobilelor

2001

Închiriere-cumpărare

 

 

 

51 000

 

 

214

Material și instalații tehnice

2001

Închiriere-cumpărare

 

 

 

25 000

 

 

230

Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

2001

Închiriere-cumpărare

 

 

 

231 000

 

 

2740

Jurnalul Oficial

2001

Închiriere-cumpărare

7

9.12.2010

 

 

386 000

 

109

Credit provizoriu

1000

Remunerații și indemnizații (Membri)

 

 

 

 

2 380 000

 

129

Credit provizoriu

1200

Remunerații și indemnizații (Funcționari și agenți temporari)

 

 

 

 

61 000

 

149

Credit provizoriu

1400

Alți agenți

Subtotal

5 621 700

485 700

1 423 000

3 713 000

0

 

 

Transferuri în interiorul articolelor, nesupuse autorității bugetare [în conformitate cu dispozițiile articolului 22 alineatul (4)]

1

10.3.2010

 

 

 

23 116

2026

Securitatea și supravegherea imobilelor

2028

Asigurări

2

24.6.2010

 

 

 

720 000

1200

Remunerații și indemnizații (Funcționari și agenți temporari)

1204

Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității

3

22.7.2010

 

 

 

9 500

2026

Securitatea și supravegherea imobilelor

2028

Asigurări

4

16.9.2010

 

 

 

850 000

2001

Închiriere-cumpărare

2007

Amenajarea incintelor

5

16.9.2010

 

 

 

75 000

2001

Închiriere-cumpărare

2008

Studii și asistență tehnică legată de proiectele imobiliare

6

14.10.2010

 

 

 

50 000

2026

Securitatea și supravegherea imobilelor

2029

Alte cheltuieli aferente imobilelor

7

20.10.2010

 

 

 

15 000

1630

Serviciul social

1632

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

8

3.11.2010

 

 

 

349 500

2103

Telecomunicații

2100

Achiziționare, lucrări și întreținere a echipamentelor și a software-ului

9

17.11.2010

 

 

 

56 000

1400

Alți agenți

1404

Stagii și schimburi de personal

10

8.12.2010

 

 

 

575 462

2000

Chirii

2001

Închiriere-cumpărare

Subtotal

2 723 578

0

0

0

2 723 578

 

 

Total

8 345 278

485 700

1 423 000

3 713 000

2 723 578