24.5.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 154/1


VERSLAG OVER HET BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER VAN HET BEGROTINGSJAAR 2010

2011/C 154/01

INHOUD

Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2010

1.

Inleiding

2.

Algemeen overzicht van de begrotingsuitvoering 2010

3.

Begrotingsuitvoering 2010 per hoofdstuk

Bijlagen

Bijlage I:

Vergelijking per hoofdstuk van de uitvoering van de ontvangsten 2010 in verhouding tot die van 2009

Bijlage II:

Situatie van de ontvangsten 2010 — Vastgestelde rechten en overgedragen rechten

Bijlage III:

Vergelijking per hoofdstuk van de uitvoering van de kredieten 2010 in verhouding tot die van 2009

Bijlage IV:

Detail van de uitvoering van de kredieten 2010 (kredieten van het begrotingsjaar en van rechtswege overgedragen kredieten van het voorgaande begrotingsjaar)

Bijlage V:

Gebruik van de bestemmingsontvangsten in 2010

Bijlage VI:

Begrotingsoverschrijvingen, in 2010 verricht in het kader van de bepalingen van de artikelen 22 en 24 van het Financieel Reglement

Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2010

Hof van Justitie van de Europese Unie

1.   INLEIDING

Dit verslag, dat overeenkomstig artikel 122 van het Financieel Reglement en artikel 185 van de Uitvoeringsvoorschriften de rekeningen van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het jaar 2010 vergezelt, legt onder meer rekenschap af van de bestedingsgraad van de kredieten. Bovendien bevat het beknopte informatie over de kredietoverschrijvingen tussen begrotingsonderdelen in de loop van het begrotingsjaar 2010.

Hoofdstuk 2 van het onderhavige verslag geeft een algemeen overzicht van de begrotingsuitvoering in 2010, en hoofdstuk 3 neemt de ontwikkeling van de begrotingsonderdelen per hoofdstuk van de begroting onder de loep. Ten slotte bevatten de bijlagen, in de vorm van becijferde tabellen, gedetailleerde informatie over diezelfde begrotingsuitvoering 2010.

Wat de eigenlijke rechtsprekende activiteit betreft, wordt de lezer verwezen naar het jaarverslag 2010 van het Hof van Justitie van de Europese Unie op de internetsite Curia (http://curia.europa.eu), dat gedetailleerde informatie en statistieken over de rechtsprekende activiteiten van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken bevat.

2.   ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING 2010

2.1.   Ontvangsten

De ontvangstenramingen van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 bedroegen 39 957 000 EUR.

Zoals blijkt uit onderstaande tabel 1, bedragen de vastgestelde rechten voor het begrotingsjaar 2010 44 043 087 EUR en zijn zij 10,23 % hoger dan de ramingen (1).

Tabel 1

Ramingen van ontvangsten en vastgestelde rechten

(in EUR)

Titel

Raming van de ontvangsten 2010

Vastgestelde rechten 2010

% van het totaal

4.

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere communautaire organen

39 817 000,00

42 959 551,79

97,54

5.

Administratieve ontvangsten van de instelling

130 000,00

1 072 685,37

2,44

9.

Diverse ontvangsten

10 000,00

10 850,00

0,02

Totaal

39 957 000,00

44 043 087,16

100,00

%

100,00 %

110,23 %

 

Zoals men ziet, vormen de ontvangsten — vastgestelde rechten van titel 4 (voornamelijk inhouding op de bezoldiging van de leden en het personeel van belastingen en sociale bijdragen) een zeer groot percentage van de totale ontvangsten (97,54 %), terwijl de ontvangsten van de titels 5 en 9 (voornamelijk terugbetaling van de huurkosten van een deel van de gebouwen T/T bis door de Rekenkamer en het vertaalcentrum, opbrengst van de verkoop van publicaties, verzekeringsuitkeringen, terugbetaling van telecommunicatie en financiële producten) slechts 2,46 % van het totaal uitmaken.

De bijlagen I en II leveren aanvullende becijferde informatie over het geheel van de inkomstenstromen (ontvangsten — overgedragen rechten, ontvangsten — vastgestelde rechten en ontvangsten — verzamelde rechten).

Wat de ontvangsten uit overgedragen rechten van het vorige begrotingsjaar betreft, geeft tabel 2 hieronder aan dat de ontvangsten van titel 4 het grootste deel van de in 2010 geïnde ontvangsten uit overgedragen rechten uitmaken (75,93 %).

Tabel 2

Ontvangsten uit overgedragen rechten

(in EUR)

Titel

Overdrachten van 2009 naar 2010

Ontvangsten uit overgedragen rechten

% van het totaal

4.

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere communautaire organen

44 048,98

44 048,98

75,93

5.

Administratieve ontvangsten van de instelling

14 470,35

13 963,59

24,07

9.

Diverse ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Totaal

58 519,33

58 012,57

100,00

%

100,00 %

99,13 %

 

2.2.   Uitgaven

2.2.1.   Kredieten van het begrotingsjaar

De op de begroting van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 opgevoerde kredieten bedroegen 329 300 000 EUR.

Zoals blijkt uit onderstaande tabel 3, bedraagt de begrotingsuitvoering voor het begrotingsjaar 2010 323 784 221,31 EUR en weerspiegelt zij een bestedingsgraad van de definitieve kredieten van 98,32 %, die zeer hoog blijft en, zoals in 2009, 98 % overschrijdt.

Men constateert ook dat, zoals de vorige jaren, drie vierde van de begroting van het Hof van Justitie van de Europese Unie aan uitgaven voor de leden en het personeel wordt besteed (uitgaven van titel 1).

Tabel 3

Betalingsverplichtingen ten aanzien van de kredieten van het begrotingsjaar

(in EUR)

Titel

Kredieten van het begrotingsjaar 2010

Betalingsverplichtingen van het begrotingsjaar 2010

% van het totaal

1.

Aan de instelling verbonden personen

248 514 000,00

243 614 674,62

75,24

2.

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

80 746 000,00

80 149 024,44

24,75

3.

Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

40 000,00

20 522,25

0,01

10.

Overige uitgaven (2)

0

0

Total

329 300 000,00

323 784 221,31

100

%

100 %

98,32 %

 

De bijlagen III en IV leveren aanvullende gedetailleerde becijferde informatie over het gebruik van de kredieten van het begrotingsjaar 2010 (vergelijking met 2009, algemene uitvoeringsgraad en specificatie van uitvoering per begrotingsonderdeel).

2.2.2.   Overgedragen kredieten

Onderstaande tabel 4 toont aan dat de van het begrotingsjaar 2009 naar het begrotingsjaar 2010 overgedragen kredieten, die in totaal 18 228 846,03 EUR bedroegen, voor een zeer groot deel zijn gebruikt (84,9 %).

Tabel 4

Gebruik van de overgedragen kredieten

(in EUR)

Titel

Overdrachten van kredieten van 2009 naar 2010

Betalingen uit overgedragen kredieten

Annuleringen

1.

Aan de instelling verbonden personen

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

2.

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3.

Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10.

Overige uitgaven

0

0

0

Totaal

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

%

100 %

84,90 %

15,10 %

Bijlage IV levert aanvullende gedetailleerde becijferde informatie over het gebruik van de kredieten die van het begrotingsjaar 2009 naar 2010 zijn overgedragen.

2.2.3.   Kredieten overeenkomend met bestemmingsontvangsten

Het verdient vermelding dat, overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement, bepaalde ontvangsten kunnen worden bestemd voor de financiering van bepaalde specifieke uitgaven. Deze bestemmingsontvangsten vertegenwoordigen dus aanvullende kredieten die door de instelling kunnen worden gebruikt.

Onderstaande tabel 5 detailleert per hoofdstuk de bedragen van de bestemmingsontvangsten die van het ene naar het andere begrotingsjaar zijn overgedragen en de bestemmingsontvangsten die tijdens het begrotingsjaar zijn vastgesteld en geïnd.

Tabel 5

Gebruik van de bestemmingsontvangsten

(in EUR)

Titel

Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2009 naar 2010

Bestemmingsontvangsten 2010

Betalingen 2010

Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2010 naar 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Aan de instelling verbonden personen

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

2.

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

3.

Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

10.

Overige uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

Zoals blijkt uit tabel 5, bedroegen de kredieten van tijdens het begrotingsjaar 2010 vastgestelde bestemmingsontvangsten 1 022 289,69 EUR, waarvan meer dan 90 % betrekking heeft op de volgende elementen:

terugbetalingen van uitgaven in verband met gebouwen voor de oppervlakten die ter beschikking van andere instellingen worden gesteld (594 526 EUR);

opbrengst van de verkoop van publicaties van het Hof zoals de Jurisprudentie (177 030 EUR);

terugbetalingen van telefoon- of portokosten (119 106 EUR).

Bijlage V levert aanvullende gedetailleerde becijferde informatie over het gebruik van de bestemmingsontvangsten.

2.2.4.   Kredietoverschrijvingen

In de loop van het begrotingsjaar 2010 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie 17 kredietoverschrijvingen krachtens de bepalingen van de artikelen 22 en 24 van het Financieel Reglement verricht, voor een totaal van 8 345 278 EUR, dus een bedrag dat lager is dan dat van de overschrijvingen van hetzelfde type die in 2009 zijn verricht (9 345 304 EUR).

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 22, lid 2, en 24, lid 4, van het Financieel Reglement zijn 7 kredietoverschrijvingen ter kennis van de begrotingsautoriteit gebracht. Deze overschrijvingen bedragen tezamen 5 621 700 EUR en vertegenwoordigen het grootste deel (67 %) van het totaal van de overschrijvingen van het begrotingsjaar. Wat titel 1 betreft, heeft de deblokkering van de voorzieningen (bijna 3 miljoen EUR) met name bijgedragen tot de betaling van een uitzonderlijke navordering van bezoldigingen (1,85 % groot), met terugwerkende kracht tot juli 2009, waartoe de Raad in december 2010 heeft besloten na een arrest van het Hof van Justitie (3). Bovendien zijn de kredieten voor de externe dienstverlening op taalkundig gebied met 1 miljoen EUR verhoogd, om het hoofd te bieden aan de zware werklast als gevolg van de toename van de gerechtelijke activiteit van de instelling. Wat titel 2 betreft, heeft een bedrag van bijna 1 miljoen EUR het mogelijk gemaakt de verrichte vooruitbetalingen voor het vastgoedproject tot renovatie en uitbreiding van de gebouwen van het Hof te verhogen, teneinde de toekomstige budgettaire lasten in het kader van de met de Luxemburgse autoriteiten gesloten huurkoopovereenkomst te verlichten.

Bovendien zijn 10 overschrijvingen binnen de artikelen verricht die, zoals artikel 22, lid 4, van het Financieel Reglement bepaalt, niet aan de begrotingsautoriteit zijn meegedeeld, voor een totaal van 2 723 578 EUR.

Bijlage VI geeft details van al die kredietoverschrijvingen en de begrotingsonderdelen waarop zij betrekking hadden.

3.   BEGROTINGSUITVOERING 2010 PER HOOFDSTUK

3.1.   TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen

Zoals blijkt uit onderstaande tabel 6, bedraagt de definitieve begrotingstoewijzing van titel 1 voor het begrotingsjaar 2010 248 514 000 EUR en maakt zij bijna 75 % van de totale begroting van het Hof van Justitie van de Europese Unie uit. Ten aanzien van deze kredieten zijn betalingsverplichtingen aangegaan ten belope van 243 614 674,62 EUR, wat neerkomt op een zeer hoge uitvoeringsgraad van 98,03 % (98,71 % in 2009).

Tabel 6

Gebruik van de kredieten van het begrotingsjaar

(in EUR)

Titel 1

Kredieten van het begrotingsjaar 2010

Betalingsverplichtingen van het begrotingsjaar 2010

% van uitvoering

10.

Leden van de instelling

32 267 000,00

30 180 903,86

93,53

12.

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

194 718 000,00

192 360 236,34

98,79

14.

Ander personeel en prestaties van derden

16 550 000,00

16 242 289,99

98,14

16.

Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

4 979 000,00

4 831 244,43

97,03

Totaal

248 514 000,00

243 614 674,62

98,03

3.1.1.   Hoofdstuk 10 — Leden van de instelling

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 32 267 000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 30 180 903,86 EUR, wat neerkomt op een uitvoeringsgraad van 93,53 % (97,12 % in 2009).

Er zij op gewezen dat bepaalde variaties in de uitvoering van de kredieten voor de bezoldiging van de leden verband houden met de onvermijdelijke verschillen tussen de aanpassingspercentages die door de Raad worden vastgesteld en de hypothesen die bij de opstelling van de begroting zijn gehanteerd (+ 1,85 % op 1 januari 2010 tegenover een raming van + 2,1 %, en + 0,01 % op 1 juli 2010 tegenover een raming van + 2,5 %). De aldus gerealiseerde besparingen van kredieten (386 000 EUR) hebben het trouwens mogelijk gemaakt het hoofd te bieden aan een uitzonderlijke navordering van bezoldigingen (1,85 %), zoals aangegeven in punt 2.2.4.

Bovendien zijn bepaalde besparingen van kredieten, iets meer dan 1 miljoen EUR, gerealiseerd op de begrotingsposten die verband houden met de statutaire uitgaven voor de hernieuwing van de leden van de drie rechterlijke instanties (overbruggingstoelagen, rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging). Dergelijke verschillen vloeien voort uit het normale proces ter voorbereiding van de begroting, dat vereist dat de ramingen betreffende de hernieuwing van de leden zeer lang van tevoren (bijna anderhalf jaar vóór de hernieuwingsdata) op een voorzichtige grondslag worden gemaakt, terwijl de daadwerkelijke hernieuwingen van de leden vervolgens het resultaat zijn van beslissingen van de lidstaten en individuele beslissingen van de leden van de rechterlijke instanties.

In 2010 is geen enkele overschrijving vanuit hoofdstuk 10 naar andere hoofdstukken van de begroting verricht.

3.1.2.   Hoofdstuk 12 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 194 718 000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 192 360 236,34 EUR, wat neerkomt op een zeer hoge uitvoeringsgraad van 98,79 % (98,96 % in 2009).

Zoals in 2009, zijn ook deze zeer goede resultaten de vrucht van een zeer actief rekruteringsbeleid van alle diensten van het Hof. De bezettingsgraad van ambten bereikt einde 2010 bijna 98 %, hetgeen opmerkelijk is als men rekening houdt met het normale personeelsverloop ten opzichte van het totale effectief van de instelling (1 927 ambten). Bovendien moet eraan worden herinnerd dat het Hof van Justitie, in een context van zware economische crisis, voor 2010 geen enkel nieuw ambt had aangevraagd en zijn beleid van herschikking had versterkt teneinde bepaalde prioritaire behoeften intern te dekken.

Evenals voor de kredieten van hoofdstuk 10, wordt erop gewezen dat bepaalde variaties in de uitvoering van de kredieten voor de bezoldiging van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen van hoofdstuk 12 verband houden met de onvermijdelijke verschillen tussen de aanpassingspercentages die door de Raad worden vastgesteld en de hypothesen die bij de opstelling van de begroting zijn gehanteerd (+ 1,85 % op 1 januari 2010 tegenover een raming van + 2,1 %, en + 0,01 % op 1 juli 2010 tegenover een raming van + 2,5 %).

De aldus gerealiseerde besparingen van kredieten en de deblokkering van de voorzieningen (2,38 miljoen EUR) hebben het mogelijk gemaakt het hoofd te bieden aan een uitzonderlijke navordering van bezoldigingen (1,85 %), zoals aangegeven in punt 2.2.4. Zij hebben het ook mogelijk gemaakt, een overschrijving van 1 miljoen EUR te verrichten ter verhoging van de kredieten van post 1406„Externe dienstverlening op taalkundig gebied” in het kader van hoofdstuk 14.

3.1.3.   Hoofdstuk 14 — Ander personeel en prestaties van derden

Op algemene wijze zijn ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 16 550 000 EUR, betalingsverplichtingen aangegaan van 16 242 289,99 EUR, wat neerkomt op een hoge uitvoeringsgraad van 98,14 (99,5 % in 2009).

De definitieve kredieten van hoofdstuk 14 zijn, in hun quasitotaliteit, op twee begrotingsposten geconcentreerd. Voor bijna een derde van die kredieten gaat het om post 1400„Andere personeelsleden”, waarvan de uitvoeringsgraad zeer hoog gebleven is (iets meer dan 96 %). Voor de overige twee derde gaat het om post 1406„Externe dienstverlening op taalkundig gebied”, waarvan de uitvoeringsgraad bijna 100 % bedraagt.

Voor deze laatste post, die betrekking heeft op de prestaties van derden voor vertaling en vertolking, dient te worden vastgesteld dat, ondanks de verschillende organisatorische maatregelen die het Hof de laatste jaren heeft getroffen om de vertaalbehoeften te beperken, de vertalingswerklast in 2010, tegenover 2009, met meer dan 12 % is toegenomen. Derhalve was het, ook omdat het Hof van Justitie geen nieuwe ambten heeft willen aanvragen, noodzakelijk een versterkt beroep te doen op externe onderaanneming, en de overeenkomstige kredieten te verhogen met een bedrag van 1 miljoen EUR, afkomstig uit hoofdstuk 12.

3.1.4.   Hoofdstuk 16 — Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 4 979 000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 4 831 244,43 EUR, wat neerkomt op een hoge uitvoeringsgraad van 97,03 % (96,97 % in 2009).

Twee posten van dit hoofdstuk vertegenwoordigen 79 % van de definitieve kredieten. Het gaat om post 1612„Bijscholing”, waarvan de uitvoeringsgraad hoog is gebleven (bijna 97 % zoals in 2009), en post 1654„Kinderdagverblijf en studiecentrum”, waarvan de uitvoeringsgraad 100 % bedraagt.

3.2.   TITEL 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijk uitgaven

Zoals blijkt uit tabel 7 hieronder, bedraagt de definitieve begrotingstoewijzing van titel 2 voor het begrotingsjaar 2010 80 746 000 EUR, iets minder dan een kwart van de totale begroting van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Ten aanzien van deze kredieten zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 80 149 024,44 EUR, dus een zeer hoge uitvoeringsgraad van 99,26 % (identiek aan die van 2009).

Tabel 7

Gebruik van de kredieten

(in EUR)

Titel 2

Kredieten van het begrotingsjaar 2010

Betalingsverplichtingen van het begrotingsjaar 2010

% van uitvoering

20.

Gebouwen en bijkomende kosten

59 350 000,00

59 082 644,75

99,55

21.

Informatica, materieel en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

15 592 000,00

15 491 884,75

99,36

23.

Lopende huishoudelijke uitgaven

2 143 000,00

2 101 661,65

98,07

25.

Vergaderingen en conferenties

798 000,00

629 948,85

78,94

27.

Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

2 863 000,00

2 842 884,44

99,30

Totaal

80 746 000,00

80 149 024,44

99,26

3.2.1.   Hoofdstuk 20 — Gebouwen en bijkomende kosten

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 59 350 000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 59 082 644,75 EUR, zijnde 99,55 % (99,96 % in 2009).

Na een sterke stijging van die kredieten van hoofdstuk 20 tussen 2008 en 2009 (+ 33 %), wegens de afwerking en ingebruikneming van het gebouwencomplex van het nieuwe Paleis (4), is het niveau ervan gestabiliseerd tegenover 2009 (– 0,6 %).

De definitieve kredieten van de artikelen 200„Gebouwen” en 202„Uitgaven in verband met de gebouwen” vertegenwoordigen respectievelijk 77 % (45 723 000 EUR) en 23 % (13 627 000 EUR) van de totale kredieten van dit hoofdstuk.

Wat artikel 200„Gebouwen” betreft, bedragen de uitgaven van post 2000„Huur”10 841 538 EUR (uitvoeringsgraad van 100 %). Zij komen overeen met de huur van vier gebouwen (Allegro, Geos, gebouw T en gebouw T bis) waarvan het gebruik toch noodzakelijk blijft, gezien de onbeschikbaarheid van de oude bijgebouwen A, B en C, die ingrijpend worden gerenoveerd om ze in overeenstemming te brengen met de diverse nationale normen die sinds de bouw ervan (tussen 1986 en 1993) van kracht zijn geworden.

Van hun kant zijn de uitgaven van post 2001„Huurkoop” gestegen tot bijna 33 miljoen EUR (uitvoeringsgraad van 100 %). Zij komen hoofdzakelijk overeen met de vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens de met de Luxemburgse autoriteiten gesloten overeenkomsten voor de oprichting en de verwerving van de verschillende gebouwen van het Hof. Bovendien konden, met het oog op goed financieel beheer, bepaalde kredietoverschotten op de hoofdstukken 20, 21, 23 en 27 van de begroting worden gebruikt voor een bijkomende vooruitbetaling naast die welke al sinds 2007 waren verricht. Een dergelijke handelwijze volgt perfect de door de twee takken van de begrotingsautoriteit gewenste koers voor de vastgoedprojecten van de Europese instellingen, teneinde de toekomstige begrotingslast van dergelijke projecten zoveel mogelijk te beperken.

De uitgaven van artikel 202„Uitgaven in verband met de gebouwen” bedragen 13 454 818 EUR (uitvoeringsgraad van 98,74 %) en betreffen vrijwel uitsluitend de kosten van schoonmaak/onderhoud, energieverbruik en veiligheid/toezicht die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de gebouwen van het Hof. Na het jaar 2009, waarin het gebruik van de gebouwen van het nieuwe Paleis nog volop in een inloopfase was, stelt men vast dat de getroffen maatregelen (afstelling/parametrering van de technische installaties, rationalisatie van schoonmaak/onderhoud en bewaking/beveiliging) hebben geleid tot een besparing van kredieten die heeft bijgedragen tot de in de voorgaande alinea vermelde vooruitbetaling.

3.2.2.   Hoofdstuk 21 — Informatica, materieel en meubilair

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 15 592 000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 15 491 884,75 EUR, een zeer hoog percentage van 99,36 % (98,54 % in 2009).

De definitieve kredieten van hoofdstuk 21, met 1,7 % gedaald tegenover 2009, betreffen voor 90 % de uitgaven voor informatica en meubilair.

Wat artikel 210„Materieel, exploitatiekosten en diensten in verband met informatica en telecommunicatie” betreft, heeft het Hof van Justitie, anders dan in 2009, zijn behoeften met betrekking tot de aankoop van materieel, het onderhoud van de installaties en de ontwikkeling van toepassingen op het gebied van informatica en telecommunicatie kunnen dekken zonder enige verhoging van kredieten. Gezien het belang van zijn computerpark en de gespecialiseerde toepassingen waarvan het onderhoud fundamenteel is voor de goede werking van de gerechtelijke activiteit, kon dat resultaat slechts worden bereikt dankzij, enerzijds, de voordelen van een zo ver mogelijk doorgedreven interinstitutionele samenwerking, en, anderzijds, meer selectieve keuzen op het gebied van nieuwe ontwikkelingen.

Wat artikel 212„Meubilair” betreft, zijn ten aanzien van de goedgekeurde kredieten betalingsverplichtingen aangegaan van 100 %. Deze kredieten zijn, zoals voorzien, besteed aan de aankoop van aanvullend meubilair en aan de vernieuwing van een deel van het bestaande meubilair (meer dan vijftien jaar geleden gekocht).

3.2.3.   Hoofdstuk 23 — Lopende huishoudelijke uitgaven

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 2 143 000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 2 101 661,65 EUR, zijnde 98,07 % (88,18 in 2009).

De definitieve kredieten van hoofdstuk 21, globaal met 1,7 % gedaald tegenover 2009, betreffen voor meer dan 78 % de volgende twee soorten uitgaven:

de uitgaven van artikel 230„Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal”, ten bedrage van 985 261 EUR (uitvoeringsgraad van 99,93 % tegenover 80,75 % in 2009);

en de uitgaven van artikel 236„Portokosten”, ten bedrage van 692 000 EUR (uitvoeringsgraad van 100 % tegenover 95,22 % in 2009).

De laatste jaren zijn reeds grote besparingen gerealiseerd, met name aan papier, wegens het steeds verder doorgedreven gebruik van de elektronische uitwisseling van informatie binnen de instelling. In 2010 is de verlaging dus minder duidelijk, maar toch kon 25 000 EUR worden vrijgemaakt en overgedragen naar post 2001„Huurkoop”.

Daarentegen moest het budget voor portokosten met 71 000 EUR worden verhoogd, wegens de groter dan voorziene stijging van zowel de posttarieven als de hoeveelheid te frankeren post (vooral aangetekende zendingen, waarvan het aantal rechtstreeks verband houdt met de sterke toename van het aantal door het Hof behandelde zaken).

Ten slotte omvat artikel 238 een relatief beperkt budget ter begunstiging van een milieuvriendelijker beleid voor mobiliteit van het personeel van het Hof, zowel van en naar het werk als tussen de verschillende gebouwen van de instelling. Dit budget moest, wegens het groter dan voorziene aantal gebruikers van het stadsbusnet, overeenkomstig de met de Stad Luxemburg gesloten overeenkomst met 45 000 EUR worden verhoogd.

3.2.4.   Hoofdstuk 25 — Vergaderingen en conferenties

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage 798 000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 629 948,85 EUR, zijnde 78,94 % (93,28 % in 2009).

Deze kredieten zijn grotendeels besteed aan de uitgaven in verband met de protocollaire activiteit van het Hof en de bezoeken aan de instelling.

Gedurende het jaar 2010 werd de protocollaire activiteit gekenmerkt door een reeks belangrijke gebeurtenissen:

verschillende plechtige zittingen, waaronder met name die betreffende de plechtige verbintenis van de voorzitter en de leden van de Commissie die eind 2009 in functie zijn getreden, de leden van de Rekenkamer die in de loop van 2010 in functie zijn getreden en de leden van het Gerecht ter gelegenheid van de hernieuwingen in oktober 2010;

colloquium ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van het Gerecht voor ambtenarenzaken.

De organisatie van de bezoeken aan het Hof van Justitie berust op het streven te zorgen voor een betere informatieverstrekking over de rechterlijke instelling en de rechtspraak van de Europese Unie aan praktijkjuristen en rechtenstudenten. Door het organiseren van ontmoetingen met nationale magistraten (bijeenkomsten en seminars) wordt, zoals in het verleden, beoogd om, enerzijds, de nationale rechters vertrouwd te maken met de werking van de instelling, het mechanisme van de prejudiciële verwijzing en de rechtspraktijk van de Europese Unie en, anderzijds, de magistraten een „forum” te bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten.

Aangezien begrotingsramingen voor deze soorten activiteiten van nature erg onzeker zijn, verklaart het vastgestelde lagere activiteitenniveau in 2010, dat de uitvoeringsgraad van de kredieten lager was dan in 2009.

3.2.5.   Hoofdstuk 27 — Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 2 863 000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 2 842 884,44 EUR, zijnde 99,3 % (99,22 % in 2009).

De kredieten van dit hoofdstuk zijn bestemd voor twee soorten uitgaven die ten volle bijdragen aan de rechtsprekende activiteit:

de uitgaven van artikel 272„Uitgaven van documentatie, bibliotheek en archivering”, ten bedrage van 1 162 884 EUR (uitvoeringsgraad van 100 %). Er zij aan herinnerd dat, ofschoon deze uitgaven een noodzakelijke investering voor de goede werking van de drie rechterlijke instanties en de diensten van de instelling vormen, het bedrag van de kredieten vrijwillig was bevroren op het niveau van 2009;

de uitgaven van artikel 274„Productie en verspreiding”, ten bedrage van 1 680 000 EUR (uitvoeringsgraad van 100 %). Deze uitgaven dragen in wezen bij tot de publieke verspreiding van de arresten en conclusies en van de Jurisprudentie van de drie rechterlijke instanties. De verlaging van de kredieten tegenover 2009 is aanzienlijk (bijna 28 %) en valt in wezen te verklaren door de veel gunstiger voorwaarden van de nieuwe overeenkomsten betreffende de publicatie van het Publicatieblad, die door het Publicatiebureau zijn gesloten. Dit kredietoverschot heeft het derhalve mogelijk gemaakt, bepaalde onderdelen van de hoofdstukken 20 (post 2 0 0 1) en 23 (artikelen 236 en 238) ter verhogen.

3.3.   TITEL 3 — Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

Hoofdstuk 37 —   Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

De definitieve begrotingstoewijzing van titel 3 omvat enkel de kredieten van hoofdstuk 37 voor post 3710„Gerechtelijke kosten”. Voor het begrotingsjaar 2010 bedroegen die kredieten 40 000 EUR en zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 20 522,25 EUR, dus een uitvoeringsgraad van 51,3 % (78,58 % in 2009).

Aangezien het gaat om uitgaven ter dekking van advocatenhonoraria en andere kosten die in het kader van de kosteloze rechtsbijstand ten laste van de instelling worden gebracht, zijn zij moeilijk te voorzien en is de uitvoering zeer verschillend van jaar tot jaar.

3.4.   TITEL 10 — Overige uitgaven

Hoofdstuk 100 —   Voorzieningen

De oorspronkelijke begrotingstoewijzing van 485 700 EUR komt overeen met 5 % van het jaarlijkse bedrag van de kredieten voor externe dienstverlening op taalkundig gebied, in reserve geplaatst tijdens de begrotingsprocedure 2010. Het Parlement had immers een horizontaal amendement betreffende verschillende Europese instellingen aangenomen in afwachting van een specifiek verslag over de interinstitutionele samenwerking op vertaalgebied. Begin juli 2010 werd deze reserve vrijgemaakt door overschrijving van het voormelde bedrag naar post 1406„Externe dienstverlening op taalkundig gebied”.


(1)  Deze wijziging is beperkt tot 2,16 % indien men rekening houdt met voor hergebruik in aanmerking komende bestemmingsontvangsten, die overeenkomstig de begrotingspraktijk bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting in de vorm van „p.m.” worden weergegeven, maar in diezelfde begroting naar behoren in aanmerking worden genomen via een aftrek van de betrokken uitgaven op de begrotingsposten.

(2)  Het Parlement had aanvankelijk voor de meeste instellingen 5 % van de kredieten voor externe dienstverlening op taalkundig gebied in reserve geplaatst, in afwachting van een specifiek verslag over de interinstitutionele samenwerking op dit gebied. Deze reserve (485 700 EUR voor het Hof van Justitie) is begin juli 2010 vrijgemaakt.

(3)  Zaak C-40/2010: beroep tot nietigverklaring van Verordening (EU, Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009.

(4)  Bestaande uit het gerenoveerde oude Paleis, een ring rondom het Paleis, twee hoge torens en een verbindingsgalerij tussen de oude en de nieuwe gebouwen van het Hof van Justitie.


BIJLAGE I

Vergelijking per hoofdstuk van de uitvoering van de ontvangsten 2010 in verhouding tot die van 2009

(in EUR)

Hoofdstukken/ Artikelen

Omschrijving

Vastgestelde rechten 2010

Vastgestelde rechten 2009

Verschil

Verschil %

400

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden

21 121 068,45

20 071 295,38

1 049 773,07

5,23

404

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

2 876 359,01

2 498 483,06

377 875,95

15,12

40

Belastingen en diverse inhoudingen

23 997 427,46

22 569 778,44

1 427 649,02

6,33

410

Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

17 111 767,17

15 847 688,28

1 264 078,89

7,98

411

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

1 850 357,16

1 298 850,54

551 506,62

42,46

41

Bijdrage voor de pensioenregelingen

18 962 124,33

17 146 538,82

1 815 585,51

10,59

Titel 4

42 959 551,79

39 716 317,26

3 243 234,53

8,17

502

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

50

Opbrengst van de verkoop van roerende (leveringen) en onroerende goederen

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

520

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

52

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrente en andere

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

570

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

275 874,92

345 232,96

–69 358,04

–20,09

573

Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

543 611,04

208 517,81

335 093,23

160,70

57

Andere uitgaven en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

819 485,96

553 750,77

265 735,19

47,99

581

Ontvangen verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

880,00

 

880,00

0,00

58

Diverse vergoedingen

880,00

0,00

880,00

0,00

Titel 5

1 072 685,37

995 772,29

76 913,08

15,08

900

Diverse ontvangsten

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

90

Diverse ontvangsten

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Titel 9

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Algemeen totaal

44 043 087,16

40 712 089,55

3 330 997,61

8,18


BIJLAGE II

Situatie van de ontvangsten 2010 — Vastgestelde rechten en overgedragen rechten

Begrotingsonderdelen

Omschrijving

Oorspronkelijk budget

Vastgestelde rechten 2010

Ingevorderde ontvangsten

Blijft in te vorderen

4000

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden

21 624 000,00

21 121 068,45

21 121 068,45

0,00

4040

Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren de de andere personeelsleden in actieve dienst

2 656 000,00

2 876 359,01

2 876 359,01

0,00

 

totaal hoofdstuk 40

24 280 000,00

23 997 427,46

23 997 427,46

0,00

4100

Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling

15 037 000,00

17 111 767,17

17 111 767,17

0,00

4110

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

500 000,00

1 850 357,16

1 845 456,57

4 900,59

 

totaal hoofdstuk 41

15 537 000,00

18 962 124,33

18 957 223,74

4 900,59

 

Titel 4

39 817 000,00

42 959 551,79

42 954 651,20

4 900,59

5020

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

 

totaal hoofdstuk 50

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

5200

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

 

totaal hoofdstuk 52

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

5700

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0,00

275 874,92

274 874,92

1 000,00

5730

Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

0,00

543 611,04

533 213,50

10 397,54

 

totaal hoofdstuk 57

0,00

819 485,96

808 088,42

11 397,54

5810

Ontvangen verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

0,00

880,00

880,00

0,00

 

totaal hoofdstuk 58

0,00

880,00

880,00

0,00

 

Titel 5

130 000,00

1 072 685,37

1 061 089,08

11 596,29

9000

Diverste ontvangsten

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

totaal hoofdstuk 90

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Titel 9

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Totaal

39 957 000,00

44 043 087,16

44 026 590,28

16 496,88


Begrotingsonderdelen

Omschrijving

Overdrachten van 2009 naar 2010

Wijzigingen in de loop van 2010

Totaal overdrachten van 2009 naar 2010

Ontvangsten uit overgedragen rechten

Blijft in te vorderen

4110

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

totaal hoofdstuk 41

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

Titel 4

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

5020

Opbrengst van de verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

 

totaal hoofdstuk 50

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5700

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

880,74

0,00

880,74

880,74

0,00

5730

Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen — Bestemmingsontvangsten

13 539,61

–17,58

13 522,03

13 032,85

489,18

 

totaal hoofdstuk 57

14 420,35

–17,58

14 402,77

13 913,59

489,18

 

Titel 5

14 470,35

–17,58

14 452,77

13 963,59

489,18

 

Totaal

58 519,33

–17,58

58 501,75

58 012,57

489,18


BIJLAGE III

Vergelijking per hoofdstuk van de uitvoering van de kredieten 2010 in verhouding tot die van 2009

(in EUR)

Hoofdstukken

Omschrijving

Betalingsverplichtingen 2010

Betalingsverplichtingen 2009

Verschil

Verschil %

10

Leden van de instelling

30 180 903,86

29 104 251,06

1 076 652,80

3,70

12

Ambtenaren en andere personeelsleden

192 360 236,34

181 156 824,21

11 203 412,13

6,18

14

Ander personeel en prestaties van derden

16 242 289,99

14 879 938,92

1 362 351,07

9,16

16

Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

4 831 244,43

4 567 388,00

263 856,43

5,78

 

Titel 1

243 614 674,62

229 708 402,19

13 906 272,43

6,05

20

Gebouwen en bijkomende kosten

59 082 644,75

59 710 997,33

– 628 352,58

–1,05

21

Informatica, materieel en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

15 491 884,75

15 636 608,20

– 144 723,45

–0,93

23

Lopende huishoudelijke uitgaven

2 101 661,65

2 059 426,98

42 234,67

2,05

25

Vergaderingen en conferenties

629 948,85

743 014,77

– 113 065,92

–15,22

27

Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

2 842 884,44

3 455 761,88

– 612 877,44

–17,73

 

Titel 2

80 149 024,44

81 605 809,16

–1 456 784,72

–  1,79

37

Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–34,71

 

Titel 3

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–  34,71

Algemeen totaal

323 784 221,31

311 345 642,44

12 438 578,87

4,00


BIJLAGE IV

Detail van de uitvoering van de kredieten 2010

Begrotingsonderdelen

Kredieten van het begrotingsjaar

Van rechtswege overgedragen kredieten van het vorige begrotingsjaar

Oorspronkelijk budget

Overmakingen

Kredieten jaar

Betalingsverplichtingen

Betalingen

Beschikbaar op betalingsverplichting

Geannuleerde kredieten

Van rechtswege overgedragen kredieten

Jaar N-1

Betalingen uit overgedragen kredieten

Geannuleerde kredieten

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Bezoldigingen en vergoedingen

22 134 000,00

386 000,00

22 520 000,00

22 124 798,18

22 124 798,18

0,00

395 201,82

 

 

0,00

1002

Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging

1 208 000,00

 

1 208 000,00

475 673,62

457 525,94

18 147,68

732 326,38

9 203,00

9 203,00

0,00

102

Overbruggingstoelagen

1 579 000,00

 

1 579 000,00

1 262 314,35

1 262 314,35

0,00

316 685,65

 

 

0,00

103

Pensioenen

6 381 000,00

 

6 381 000,00

5 796 191,18

5 796 191,18

0,00

584 808,82

 

 

0,00

104

Dienstreizen

284 000,00

 

284 000,00

284 000,00

80 306,69

203 693,31

0,00

204 949,94

63 458,00

141 491,94

106

Opleidingen

295 000,00

 

295 000,00

237 926,53

221 901,66

16 024,87

57 073,47

46 497,66

23 924,62

22 573,04

109

Voorziening

386 000,00

– 386 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Hoofdstuk 10

Leden van de instelling

32 267 000,00

0,00

32 267 000,00

30 180 903,86

29 943 038,00

237 865,86

2 086 096,14

260 650,60

96 585,62

164 064,98

1200

Salarissen en vergoedingen

190 363 000,00

465 000,00

190 828 000,00

188 716 207,75

188 716 207,75

0,00

2 111 792,25

 

 

0,00

1202

Betaalde overuren

724 000,00

 

724 000,00

709 664,68

709 664,68

0,00

14 335,32

 

 

0,00

1204

Rechten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

2 251 000,00

720 000,00

2 971 000,00

2 821 828,24

2 177 268,92

644 559,32

149 171,76

30 069,43

21 439,55

8 629,88

122

Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

0,00

195 000,00

195 000,00

112 535,67

112 535,67

0,00

82 464,33

 

 

0,00

129

Voorziening

2 380 000,00

–2 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Hoofdstuk 12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

195 718 000,00

–1 000 000,00

194 718 000,00

192 360 236,34

191 715 677,02

644 559,32

2 357 763,66

30 069,43

21 439,55

8 629,88

1400

Andere personeelsleden

4 584 000,00

5 000,00

4 589 000,00

4 418 395,94

4 418 395,94

0,00

170 604,06

 

 

0,00

1404

Stages en uitwisseling van ambtenaren

675 000,00

56 000,00

731 000,00

731 000,00

693 722,50

37 277,50

0,00

6 423,94

2 460,00

3 963,94

1405

Andere externe dienstverlening

456 000,00

 

456 000,00

381 546,50

306 989,43

74 557,07

74 453,50

117 274,00

116 117,27

1 156,73

1406

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

9 288 300,00

1 485 700,00

10 774 000,00

10 711 347,55

8 541 272,07

2 170 075,48

62 652,45

1 647 219,22

1 596 266,07

50 953,15

149

Voorziening

61 000,00

–61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Hoofdstuk 14

Ander personeel en prestaties van derden

15 064 300,00

1 485 700,00

16 550 000,00

16 242 289,99

13 960 379,94

2 281 910,05

307 710,01

1 770 917,16

1 714 843,34

56 073,82

1610

Diverse uitgaven voor de aanwerving

220 000,00

 

220 000,00

195 864,56

166 946,40

28 918,16

24 135,44

27 217,38

21 613,63

5 603,75

1612

Bijscholing

1 664 000,00

 

1 664 000,00

1 609 617,49

909 410,33

700 207,16

54 382,51

726 618,48

652 531,82

74 086,66

162

Dienstreizen

323 000,00

 

323 000,00

323 000,00

283 639,18

39 360,82

0,00

32 814,16

11 679,54

21 134,62

1630

Sociale dienst

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

23 003,93

14 701,30

8 302,63

4 996,07

5 972,25

4 286,22

1 686,03

1632

Sociale contacten tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

197 000,00

15 000,00

212 000,00

200 507,83

192 731,58

7 776,25

11 492,17

61 921,33

61 195,33

726,00

1650

Medische dienst

184 000,00

 

184 000,00

131 572,19

97 472,23

34 099,96

52 427,81

58 783,93

37 484,03

21 299,90

1652

Restaurants et kantines

77 000,00

 

77 000,00

76 875,32

45 728,24

31 147,08

124,68

18 557,52

16 283,05

2 274,47

1654

Kinderdagverblijf en studiecentrum

2 271 000,00

 

2 271 000,00

2 270 803,11

1 677 080,62

593 722,49

196,89

483 522,24

272 581,07

210 941,17

Hoofdstuk 16

Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

4 979 000,00

0,00

4 979 000,00

4 831 244,43

3 387 709,88

1 443 534,55

147 755,57

1 415 407,29

1 077 654,69

337 752,60

Titel 1

Aan de instelling verbonden personen

248 028 300,00

485 700,00

2 485 140 000,00

243 614 674,62

239 006 804,84

4 607 869,78

4 899 325,38

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28


Post betalingsverplichting

Index 1 (kredieten van het begrotingsjaar)

Index 4 (van rechtswege overgedragen kredieten van het vorige begrotingsjaar)

Oorspronkelijk budget

Overmakingen

Kredieten jaar

Betalingsverplichtingen

Betalingen

Beschikbaar op betalingsverplichting

Geannuleerde kredieten

Van rechtswege overgedragen kredieten

Jaar N-1

Betalingen uit overgedragen kredieten

Geannuleerde kredieten

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Huur

11 417 000,00

– 575 462,05

10 841 537,95

10 841 537,95

10 825 549,72

15 988,23

0,00

6 870,13

125,62

6 744,51

2001

Huurkoop

32 301 000,00

637 462,05

32 938 462,05

32 937 481,91

31 884 981,91

1 052 500,00

980,14

877 999,96

869 109,48

8 890,48

2003

Verwerving van onroerende goederen

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2005

Oprichting van gebouwen

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2007

Inrichting van dienstruimten

316 000,00

850 000,00

1 166 000,00

1 148 347,21

174 876,70

973 470,51

17 652,79

337 988,87

322 418,30

15 570,57

2008

Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

702 000,00

75 000,00

777 000,00

700 459,38

379 552,46

320 906,92

76 540,62

913 097,65

887 388,49

25 709,16

2022

Schoonmaken en onderhoud

6 050 000,00

– 150 000,00

5 900 000,00

5 794 322,70

4 773 390,02

1 020 932,68

105 677,30

1 496 296,31

1 409 038,97

87 257,34

2024

Energieverbruik

3 065 000,00

–80 000,00

2 985 000,00

2 934 150,66

2 344 361,82

589 788,84

50 849,34

1 513 728,22

567 434,96

946 293,26

2026

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

4 804 000,00

– 532 616,00

4 271 384,00

4 266 408,46

3 498 377,24

768 031,22

4 975,54

948 300,01

829 722,15

118 577,86

2028

Verzekeringen

81 000,00

32 616,00

113 616,00

113 225,43

112 427,47

797,96

390,57

3 087,44

51,58

3 035,86

2029

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

307 000,00

50 000,00

357 000,00

346 711,05

317 370,54

29 340,51

10 288,95

54 174,31

46 866,29

7 308,02

Hoofdstuk 20

Gebouwen en bijkomende kosten

59 043 000,00

307 000,00

59 350 000,00

59 082 644,75

54 310 887,88

4 771 756,87

267 355,25

6 151 542,90

4 932 155,84

1 219 387,06

2100

Aankoop, werkzaamheden, onderhoud en beheer van materieel en software

3 532 000,00

349 500,00

3 881 500,00

3 881 472,85

2 727 060,54

1 154 412,31

27,15

1 193 594,60

1 191 168,02

2 426,58

2102

Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het beheer van software en systemen

8 510 000,00

0,00

8 510 000,00

8 508 991,12

4 709 395,23

3 799 595,89

1 008,88

4 239 350,81

4 193 470,56

45 880,25

2103

Telecommunicatie

1 068 000,00

– 349 500,00

718 500,00

718 499,96

579 779,00

138 720,96

0,04

336 369,35

236 366,67

100 002,68

212

Meubilair

653 000,00

 

653 000,00

652 742,98

318 618,81

334 124,17

257,02

124 735,44

120 633,03

4 102,41

214

Technische installaties en materieel

475 000,00

–51 000,00

424 000,00

423 975,59

333 753,08

90 222,51

24,41

124 043,09

75 871,36

48 171,73

216

Vervoermiddelen

1 405 000,00

 

1 405 000,00

1 306 202,25

1 197 866,97

108 335,28

98 797,75

92 236,91

16 478,49

75 758,42

Hoofdstuk 21

Informatica, materieel en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

15 643 000,00

–51 000,00

15 592 000,00

15 491 884,75

9 866 473,63

5 625 411,12

100 115,25

6 110 330,20

5 833 988,13

276 342,07

230

Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

1 011 000,00

–25 000,00

986 000,00

985 260,86

577 307,28

407 953,58

739,14

386 750,89

341 700,44

45 050,45

231

Financiële kosten

36 000,00

–11 000,00

25 000,00

15 057,50

9 803,91

5 253,59

9 942,50

15 373,81

3 547,91

11 825,90

232

Juridische kosten en schadevergoeding

16 000,00

11 000,00

27 000,00

18 380,00

7 360,00

11 020,00

8 620,00

4 087,26

1 420,00

2 667,26

236

Portokosten

621 000,00

71 000,00

692 000,00

692 000,00

601 335,93

90 664,07

0,00

132 101,20

117 073,20

15 028,00

238

Overige huishoudelijke uitgaven

368 000,00

45 000,00

413 000,00

390 963,29

323 637,26

67 326,03

22 036,71

103 135,88

90 624,71

12 511,17

Hoofdstuk 23

Lopende huishoudelijke uitgaven

2 052 000,00

91 000,00

2 143 000,00

2 101 661,65

1 519 444,38

582 217,27

41 338,35

641 449,04

554 366,26

87 082,78

252

Ontvangst- en representatiekosten

169 000,00

 

169 000,00

157 225,88

113 072,84

44 153,04

11 774,12

59 436,20

38 544,26

20 891,94

254

Conferenties, congressen en vergaderingen

411 000,00

 

411 000,00

313 356,89

224 608,15

88 748,74

97 643,11

178 184,73

68 772,17

109 412,56

256

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

218 000,00

 

218 000,00

159 366,08

137 685,73

21 680,35

58 633,92

50 753,37

28 443,91

22 309,46

257

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Hoofdstuk 25

Vergaderingen en conferenties

798 000,00

0,00

798 000,00

629 948,85

475 366,72

154 582,13

168 051,15

288 374,30

135 760,34

152 613,96

270

Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

272

Documentatie en bibliotheek

1 163 000,00

 

1 163 000,00

1 162 884,44

971 852,48

191 031,96

115,56

210 788,09

198 671,66

12 116,43

2740

Publicatieblad

947 000,00

– 347 000,00

600 000,00

600 000,00

389 228,22

210 771,78

0,00

363 094,05

69 028,80

294 065,25

2741

Publicaties van algemene aard

1 100 000,00

 

1 100 000,00

1 080 000,00

385 382,47

694 617,53

20 000,00

970 722,97

835 836,42

134 886,55

Hoofdstuk 27

Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

3 210 000,00

– 347 000,00

2 863 000,00

2 842 884,44

1 746 463,17

1 096 421,27

20 115,56

1 544 605,11

1 103 536,88

441 068,23

Titel 2

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

80 746 000,00

0,00

80 746 000,00

80 149 024,44

67 918 635,78

12 230 388,66

596 975,56

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3710

Gerechtelijke kosten

40 000,00

 

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3711

Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Hoofdstuk 37

Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

Titel 3

Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10 0

Voorzieningen

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10 1

Reserve voor onvoorziene uitgaven

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Titel 10

Overige uitgaven

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

329 300 000,00

0,00

329 300 000,00

323 784 221,31

306 935 268,77

16 848 952,54

5 515 778,69

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72


BIJLAGE V

Gebruik van de bestemmingsontvangsten in 2010

 

Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2009 naar 2010

Bestemmingsontvangsten 2010

Betalingen

Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2010 naar 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10

Leden van de instelling

33,90

1 386,40

224,80

1 195,50

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

72 588,90

66 888,04

45 104,29

94 372,65

14

Totaal Ander personeel en prestaties van derden

2 271,44

1 383,06

0,00

3 654,50

16

Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

52 586,99

5 874,41

23 275,67

35 185,73

Titel 1 –

Aan de instelling verbonden personen

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

20

Gebouwen en bijkomende kosten

96 531,29

594 526,12

162 860,68

528 196,73

21

Informatica, materieel en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

221 914,12

148 549,35

224 358,59

146 104,88

23

Lopende huishoudelijke uitgaven

3 967,07

24 291,05

5 796,87

22 461,25

25

Vergaderingen en conferenties

2 638,59

2 094,85

1 320,38

3 413,06

27

Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

704 293,11

177 296,41

252 549,29

629 040,23

Titel 2 —

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

37

Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Titel 3 –

Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Totaal

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53


BIJLAGE VI

Begrotingsoverschrijvingen, in 2010 verricht in het kader van de bepalingen van de artikelen 22 en 24 van het Financieel Reglement

(in EUR)

Nr. van overschrijving

Datum

Titel naar titel

Hoofdstuk naar hoofdstuk

Artikel naar artikel

Post naar post

Van artikel/post

Naar artikel/post

Overschrijvingen die aan de begrotingsautoriteit zijn voorgelegd (overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 22, lid 2, en 24, lid 4)

1

25.2.2010

 

 

195 000

 

1200

Salarissen en vergoedingen (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

1220

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in het belang van de dienst

2

2.7.2010

485 700

 

 

 

100

Voorzieningen

1406

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

3

15.7.2010

 

 

11 000

 

231

Financiële kosten

232

Juridische kosten en schadevergoeding

4

6.10.2010

 

1 000 000

 

 

1200

Salarissen en vergoedingen (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

1406

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

5

12.11.2010

 

71 000

 

 

2740

Publicatieblad

236

Portokosten

 

 

 

45 000

 

 

2740

Publicatieblad

238

Overige huishoudelijke uitgaven

6

15.11.2010

 

 

150 000

 

2022

Schoonmaken en onderhoud

2001

Huurkoop

 

 

 

 

80 000

 

2024

Energieverbruik

2001

Huurkoop

 

 

 

 

450 000

 

2026

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2001

Huurkoop

 

 

 

51 000

 

 

214

Technische installaties en materieel

2001

Huurkoop

 

 

 

25 000

 

 

230

Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

2001

Huurkoop

 

 

 

231 000

 

 

2740

Publicatieblad

2001

Huurkoop

7

9.12.2010

 

 

386 000

 

109

Voorziening

1000

Bezoldigingen en vergoedingen (Leden)

 

 

 

 

2 380 000

 

129

Voorziening

1200

Salarissen en vergoedingen (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

 

 

 

 

61 000

 

 

1400

Andere personeelsleden

Subtotaal

5 621 700

485 700

1 423 000

3 713 000

0

 

 

Overschrijvingen binnen de artikelen, die niet aan de begrotingsautoriteit zijn voorgelegd (overeenkomstig de bepalingen van artikel 22, lid 4)

1

10.3.2010

 

 

 

23 116

2026

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2028

Verzekeringen

2

24.6.2010

 

 

 

720 000

1200

Salarissen en vergoedingen (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

1204

Rechten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

3

22.7.2010

 

 

 

9 500

2026

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2028

Verzekeringen

4

16.9.2010

 

 

 

850 000

2001

Huurkoop

2007

Inrichtingen van dienstruimten

5

16.9.2010

 

 

 

75 000

2001

Huurkoop

2008

Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

6

14.10.2010

 

 

 

50 000

2026

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2029

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

7

20.10.2010

 

 

 

15 000

1630

Sociale dienst

1632

Sociale contacten tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

8

3.11.2010

 

 

 

349 500

2103

Telecommunicatie

2100

Aankoop, werkzaamheden, onderhoud en beheer van materieel en software

9

17.11.2010

 

 

 

56 000

1400

Andere personeelsleden

1404

Stages en uitwisseling van ambtenaren

10

8.12.2010

 

 

 

575 462

2000

Huur

2001

Huurkoop

Subtotaal

2 723 578

0

0

0

2 723 578

 

 

Totaal

8 345 278

485 700

1 423 000

3 713 000

2 723 578