24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 154/1


2010 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

2011/C 154/01

TURINYS

2010 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1.

Įvadas

2.

Bendra 2010 m. biudžeto vykdymo apžvalga

3.

2010 m. biudžeto vykdymas pagal skyrius

Priedai

I priedas

2010 m. pajamų vykdymo palyginimas su 2009 m. pagal skyrius

II priedas

Pajamų padėtis 2010 m. – Nustatytos sumos ir perkeltos sumos

III priedas

2010 m. asignavimų vykdymo palyginimas su 2009 m. pagal skyrius

IV priedas

Asignavimų vykdymo 2010 m. detalės (finansinių metų asignavimai ir iš praėjusių metų sumų perkelti asignavimai)

V priedas

Paskirstytų pajamų panaudojimas 2010 m.

VI priedas

Asignavimų perkėlimai 2010 m. pagal Finansinio reglamento 22 ir 24 straipsnių nuostatas

2010 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

1.   ĮVADAS

Šioje ataskaitoje, kuri pagal Finansinio reglamento 122 straipsnį ir Įgyvendinimo nuostatų 185 straipsnį pateikiama kartu su 2010 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo finansine atskaitomybe, be kita ko, aprašomas asignavimų panaudojimas. Joje taip pat pateikiama apibendrinta informacija apie asignavimų perkėlimą iš vienų biudžeto punktų į kitus 2010 finansiniais metais.

Šios ataskaitos 2 skyriuje bendrai aprašomas biudžeto vykdymas 2010 m., o 3 skyriuje detaliau nagrinėjamas biudžeto eilučių kitimas pagal biudžeto skyrius. Galiausiai prieduose pateikiamos skaičių lentelės, susijusios su biudžeto vykdymu 2010 metais.

Kiek tai susiję su tiesiogine teismine veikla, siūloma susipažinti su 2010 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo metiniu pranešimu Curia tinklalapyje (http://curia.europa.eu), kuriame pateikiama detali informacija apie Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo veiklą ir visa statistika.

2.   BENDRA 2010 m. BIUDŽETO VYKDYMO APŽVALGA

2.1.   Pajamos

2010 finansiniais metais buvo prognozuojamos 39 957 000 eurų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pajamos.

Kaip matyti iš 1 lentelės, 2010 finansiniais metais realiai jų gauta 44 043 087 eurai, tad prognozė viršyta 10,23 % (1).

1   lentelė

Prognozuojamos ir nustatytos pajamos

(eurais)

Pavadinimas

2010 m. pajamų prognozė

2010 m. nustatytos pajamos

% nuo visos sumos

4.

Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos institucijų

39 817 000,00

42 959 551,79

97,54

5.

Institucijos administracinės veiklos pajamos

130 000,00

1 072 685,37

2,44

9.

Įvairios pajamos

10 000,00

10 850,00

0,02

Iš viso

39 957 000,00

44 043 087,16

100,00

%

100,00 %

110,23 %

 

Pažymėtina, kad 4 antraštinės dalies pajamos-nustatytos sumos (iš esmės pajamos iš narių ir darbuotojų darbo užmokesčio, išskaičiuotos kaip mokesčiai ir socialinės įmokos) sudaro labai didelę visų pajamų procentinę dalį (97,54 %), o 5 ir 9 antraštinių dalių pajamos (iš esmės Audito Rūmų bei Vertimo centro padengiamos nuomai skirtos išlaidos už dalį T ir (ar) T bis pastatų, pajamos iš publikacijų pardavimo, išmokų už telekomunikaciją ir finansinių produktų) sudaro tik 2,46 % visos sumos.

I ir II prieduose pateikiama papildomos skaitinės informacijos apie pajamų srautų visumą (pajamos-perkeltos sumos, pajamos-nustatytos sumos ir pajamos-gautos sumos).

Kiek tai susiję su pajamomis iš perkeltų sumų iš praėjusių finansinių metų, toliau pateikiamoje 2 lentelėje rodoma, kad 4 antraštinės dalies pajamos sudaro didžiausią iš 2010 m. perkeltų sumų dalį (75,93 %).

2   lentelė

Pajamos iš perkeltų sumų

(eurais)

Pavadinimas

Iš 2009 m. į 2010 m. perkeltos sumos

Pajamos iš perkeltų sumų

% nuo visos sumos

4.

Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos institucijų

44 048,98

44 048,98

75,93

5.

Institucijos administracinės veiklos pajamos

14 470,35

13 963,59

24,07

9.

Įvairios pajamos

0,00

0,00

0,00

Iš viso

58 519,33

58 012,57

100,00

%

100,00 %

99,13 %

 

2.2.   Išlaidos

2.2.1.   Finansinių metų asignavimai

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo biudžete 2010 finansiniams metams buvo įrašyta 329 300 000 eurų asignavimų.

Kaip matyti iš toliau pateikiamos 3 lentelės, 2010 finansinių metų biudžeto vykdymas sudaro 323 784 221,31 euro ir atspindi didelę galutinių asignavimų panaudojimo normą – 98,32 %, kuri išlieka didelė ir, kaip ir 2009 m., viršija 98 %.

Taip pat pastebėtina, kad, kaip ir ankstesniais metais, trys ketvirtadaliai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo įvykdyto biudžeto skirta narių ir personalo išlaidoms (1 antraštinės dalies išlaidos).

3   lentelė

Finansinių metų įsipareigojamieji asignavimai

(eurais)

Pavadinimas

2010 finansinių metų asignavimai

2010 finansinių metų įsipareigojimai

% nuo visos sumos

1.

Su institucija susiję asmenys

248 514 000,00

243 614 674,62

75,24

2.

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

80 746 000,00

80 149 024,44

24,75

3.

Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos

40 000,00

20 522,25

0,01

10.

Kitos išlaidos (2)

0

0

Iš viso

329 300 000,00

323 784 221,31

100

%

100 %

98,32 %

 

III ir IV prieduose pateikta detali papildoma skaitinė informacija dėl asignavimų panaudojimo 2010 finansiniais metais (palyginti su 2009 m., bendra įvykdymo norma ir įvykdymo norma pagal biudžeto eilutes).

2.2.2.   Perkelti asignavimai

Toliau pateikiamoje 4 lentelėje parodyta, kad panaudota labai didelė dalis (84,9 %) iš 2009 finansinių metų į 2010 finansinius metus perkeltų asignavimų, kurių iš viso buvo 18 228 846,03 euro.

4   lentelė

Perkeltų asignavimų panaudojimas

(eurų)

Pavadinimas

Iš 2009 m. į 2010 m. perkelti asignavimai

Perkeltų asignavimų mokėjimas

Panaikinta

1.

Su institucija susiję asmenys

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

2.

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3.

Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10.

Kitos išlaidos

0

0

0

Iš viso

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

%

100 %

84,90 %

15,10 %

IV priede pateikta detali papildoma skaitinė informacija dėl iš 2009 finansinių metų į 2010 finansinius metus perkeltų asignavimų panaudojimo.

2.2.3.   Asignavimai, atitinkantys paskirstytas pajamas

Reikia pažymėti, kad pagal Finansinio reglamento 1 8 straipsnį kai kurios pajamos gali būti paskirtos specialioms išlaidoms finansuoti. Taigi paskirstytos pajamos yra papildomi asignavimai, kuriuos gali naudoti institucija.

Toliau pateikiamoje 5 lentelėje detaliai pagal skyrius nurodomos paskirstytų pajamų, perkeltų iš vienų finansinių metų į kitus, sumos, bei per finansinius metus nustatytos ir surinktos paskirstytos pajamos.

5   lentelė

Paskirstytų pajamų panaudojimas

(eurais)

Pavadinimas

Iš 2009 m. į 2010 m. perkeltos paskirstytos pajamos

2010 m. paskirstytos pajamos

2010 m. mokėjimai

Iš 2010 m. į 2011 m. perkeltos paskirstytos pajamos

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Su institucija susiję asmenys

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

2.

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

3.

Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

10.

Kitos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

Iš viso

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

Kaip matyti iš 5 lentelės, 2010 finansiniais metais nustatytų paskirstytų pajamų asignavimai sudaro 1 022 289,69 euro, iš kurių apie 90 % sumos atitinka šiuos elementus:

išlaidų, susijusių su pastatų ploto suteikimu kitoms institucijoms, grąžinimas (594 526 eurai),

Teisingumo Teismo publikacijų, pavyzdžiui, teismo praktikos rinkinių, pardavimas (177 030 eurų),

telefono ar pašto išlaidų grąžinimas (119 106 eurai).

V priede pateikta detali papildoma skaitinė informacija dėl paskirstytų pajamų panaudojimo.

2.2.4.   Asignavimų perkėlimas

2010 finansiniais metais Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pagal Finansinio reglamento 2 2 ir 2 4 straipsnių nuostatas atliko 17 biudžetinių perkėlimų, kurie iš viso sudaro 8 345 278 eurų sumą, kuri yra mažesnė nei tokių pačių perkėlimų suma 2009 m. (9 345 304 eurai).

Pagal Finansinio reglamento 2 2 straipsnio 2 dalies ir 2 4 straipsnio 4 dalies nuostatas apie 7 asignavimų perkėlimus buvo pranešta biudžeto valdymo institucijai. Šie perkėlimai iš viso sudaro 5 621 700 eurų ir tai yra didžiausia (67 %) per šiuos finansinius metus atliktų perkėlimų sumos dalis. Kalbant apie 1 antraštinę dalį, preliminarūs asignavimai, kurių įšaldymas buvo nutrauktas (apie 3 milijonai eurų), būtent buvo panaudoti specialiai (1,85 % dydžio) atlyginimų priemokai nuo 2009 m. liepos mėn., kaip po Teisingumo Teismo sprendimo (3) 2010 m. gruodžio mėn. nusprendė Taryba. Be to, išorės paslaugų kalbų srityje asignavimai buvo padidinti 1 milijonu eurų tam, kad būtų susidorota su darbo krūviu dėl institucijos teisminės veiklos apimties padidėjimo. Kalbant apie 2 antraštinę dalį, beveik 1 milijono eurų suma leido padidinti Teisingumo Teismo pastatų renovacijos ir plėtros projekto išankstinius mokėjimus tam, kad būtų sumažintos būsimos biudžeto išlaidos, susijusios su išperkamosios nuomos sutartimi, sudaryta su Liuksemburgo institucijomis.

Be to, buvo atlikta 10 perkėlimų straipsniuose, apie kuriuos, kaip numatyta Finansinio reglamento 2 2 straipsnio 4 dalyje, biudžeto valdymo institucijai nebuvo pranešta, kurie siekia iš viso 2 723 578 eurus.

VI priede pateiktos visų šių asignavimų perkėlimo ir atitinkamų biudžeto eilučių detalės.

3.   2010 m. BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL SKYRIUS

3.1.   1 ANTRAŠTINĖ DALIS – Su institucija susiję asmenys

Kaip matyti iš toliau pateikiamos 6 lentelės, 2010 finansiniais metais 1 antraštinei daliai galutinai paskirta 248 514 000 eurų, ir tai sudaro šiek tiek daugiau nei 75 % viso Europos Sąjungos Teisingumo Teismo biudžeto. Panaudoti asignavimai sudarė 243 614 674,62 euro, t. y. panaudota vis dar labai didelė dalis – 98,03 % (98,71 % 2009 m.).

6   lentelė

Finansinių metų asignavimų panaudojimas

(eurais)

1 antraštinė dalis

2010 finansinių metų asignavimai

2010 finansinių metų įsipareigojimai

% nuo panaudotos sumos

10.

Institucijos nariai

32 267 000,00

30 180 903,86

93,53

12.

Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

194 718 000,00

192 360 236,34

98,79

14.

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

16 550 000,00

16 242 289,99

98,14

16.

Kitos išlaidos, skirtos asmenimis, susijusiems su institucija

4 979 000,00

4 831 244,43

97,03

Iš viso

248 514 000,00

243 614 674,62

98,03

3.1.1.    10 skyrius – Institucijos nariai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 32 267 000 eurų sumos, buvo panaudota 30 180 903,86 euro, t. y. 93,53 % (97,12 % 2009 m.).

Reikia pažymėti, kad tam tikri narių atlyginimų asignavimų vykdymo pokyčiai yra susiję su neišvengiamais skirtumais tarp Tarybos nuspręstos taikyti atlyginimų padidinimo normos ir biudžeto sudarymo metu iškeltų hipotezių (+1,85 % 2010 m. sausio 1 d. vietoj numatytų +2,1 % ir +0,01 % 2010 m. liepos 1 d. vietoj numatytų +2,5 %). Taip gautų asignavimų sutaupymas ir preliminarių asignavimų (386 000 eurų) įšaldymo nutraukimas leido padengti 2.2.4 punkte nurodytą specialią (1,85 %) atlyginimų priemoką.

Taip pat buvo sutaupyta šiek tiek daugiau nei milijonas eurų asignavimų biudžeto punktuose, susijusiuose su personalo išlaidomis dėl trijų teismų narių sudėties atnaujinimo (laikinosios išmokos, su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės). Tokių skirtumų atsirado dėl įprasto biudžeto rengimo proceso, pagal kurį reikalaujama, jog apsidraudžiant būtų labai anksti numatomas narių sudėties atnaujinimas (beveik 1,5 metų prieš atnaujinimą), nors realiai narių sudėtis atnaujinama remiantis valstybių narių ir teismų narių individualiais sprendimais.

2010 m. jokių perkėlimų nebuvo atlikta iš 10 skyriaus į kitus biudžeto skyrius.

3.1.2.    12 skyrius – Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 194 718 000 eurų sumos, buvo panaudota 192 360 236,34 euro, t. y. panaudojimo norma buvo labai didelė – 98,79 % (98,96 % 2009 m.).

Kaip ir 2009 m. šie geri rezultatai ir toliau yra labai aktyvios visų Teisingumo Teismo tarnybų įdarbinimo politikos pasekmė. 2010 m. pabaigoje darbo vietų užimtumo norma buvo apie 98 %; tai labai didelis skaičius, jei atsižvelgiama į įprastą personalo rotaciją, palyginti su institucijoje esančiomis darbo vietomis (1 927 pareigybės). Be to, svarbu priminti, kad esant didelei ekonominei krizei Teisingumo Teismas 2010 m. neprašė naujų darbo vietų, suintensyvindamas savo perskirstymo politiką, kad patenkintų kai kuriuos svarbiausius vidaus poreikius.

Kaip ir 10 skyriaus asignavimų atveju, reikia priminti, kad kai kurie pokyčiai vykdant 12 skyriaus asignavimus, skirtus pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų darbo užmokesčiui, susiję su neišvengiamais skirtumais tarp Tarybos nuspręstos taikyti atlyginimų padidinimo normos ir biudžeto sudarymo metu iškeltų hipotezių (+ 1,85 % 2010 m. sausio 1 d. vietoj numatytų + 2,1 % ir + 0,01 % 2010 m. liepos 1 d. vietoj numatytų + 2,5 %).

Taip gautų asignavimų sutaupymas ir preliminarių asignavimų (2,38 milijono eurų) įšaldymo nutraukimas leido padengti 2.2.4 punkte nurodytą specialią (1,85 %) atlyginimų priemoką. Tai taip pat leido perkelti milijoną eurų ir padidinti 14 skyriaus 1406 punkto „Išorės paslaugos kalbų srityje“ asignavimus.

3.1.3.    14 skyrius – Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

Bendrai iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 16 550 000 eurų sumos, buvo panaudota 16 242 289,99 euro, t. y. įvykdymo norma sudaro 98,14 % (99,5 % 2009 m.).

14 skyriaus galutiniai asignavimai beveik visi sukoncentruoti dviejuose biudžeto punktuose. Beveik trečdalio asignavimų (kalbama apie 1400 punktą „Kiti darbuotojai“) įvykdymo norma vis dar yra labai didelė ( šiek tiek daugiau nei 96 %). Kitų dviejų trečdalių asignavimų (kalbama apie 1406 punktą „Išorės paslaugos kalbų srityje“) įvykdymo norma siekia beveik 100 %.

Minėtame punkte, kuris apima tiek vertimo raštu, tiek žodžiu išorės paslaugas, reikia konstatuoti, kad nepaisant Teisingumo Teismo pastaraisiais metais priimtų įvairių organizacinių priemonių, skirtų riboti vertimo raštu poreikius, šio darbo krūvis 2010 m. padidėjo 12 %, palyginti su 2009 metais. Taip pat dėl Teisingumo Teismo pozicijos neprašyti naujų darbo vietų 2010 m. buvo būtina pasinaudoti išorės pagalba ir padidinti atitinkamus asignavimus 1 milijonu eurų iš 12 skyriaus.

3.1.4.    16 skyrius – Kitos su institucija susijusiems asmenims skirtos išlaidos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 4 979 000 eurų sumos, buvo panaudota 4 831 244,43 euro, t. y. panaudojimo norma sudarė 97,03 % (96,97 % 2009 m.).

Du šio skyriaus punktai apima 79 % galutinių asignavimų. Kalbama apie 1612 punktą „Tolesnis mokymas“, kurio įvykdymo norma išlieka aukšta (apie 97 %, kaip 2009 m.), ir 1654 punktą „Vaikų užimtumo centras ir darželiai“, kurio įvykdymo norma sudaro 100 %.

3.2.   2 ANTRAŠTINĖ DALIS – Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

Kaip matyti iš toliau pateikiamos 7 lentelės, 2010 finansiniais metais 2 antraštinei daliai galutinai paskirta 80 746 000 eurų, ir tai sudaro šiek tiek mažiau nei ketvirtadalį viso Europos Sąjungos Teisingumo Teismo biudžeto. Panaudoti asignavimai sudarė 80 149 024,44 euro, t. y. panaudojimo norma buvo labai didelė – 99,26 % (tokia pati, kaip ir 2009 m.).

7   lentelė

Finansinių metų asignavimų panaudojimas

(eurais)

2 antraštinė dalis

2010 finansinių metų asignavimai

2010 finansinių metų įsipareigojimai

% nuo visos sumos

20.

Pastatai ir papildomos išlaidos

59 350 000,00

59 082 644,75

99,55

21.

Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

15 592 000,00

15 491 884,75

99,36

23.

Einamosios administracinės veiklos išlaidos

2 143 000,00

2 101 661,65

98,07

25.

Susirinkimai ir konferencijos

798 000,00

629 948,85

78,94

27.

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

2 863 000,00

2 842 884,44

99,30

Iš viso

80 746 000,00

80 149 024,44

99,26

3.2.1.    20 skyrius – Pastatai ir papildomos išlaidos

Iš šio skyriaus galutinių asignavimų, t. y. 59 350 000 eurų sumos, buvo panaudota 59 082 644,75 euro, t. y. 99,55 % (2008 m. – 99,96 %).

Po 20 skyriaus asignavimų svarbaus padidėjimo tarp 2008 m. ir 2009 m. (+ 33 %) dėl naujųjų rūmų pastatų komplekso (4) užbaigimo ir atidavimo naudotis, palyginti su 2009 m., asignavimai stabilizavosi (– 0,6 %).

Galutiniai 200 straipsnio „Pastatai“ ir 202 straipsnio „Su pastatais susijusios išlaidos“ asignavimai atitinkamai sudaro 77 % (45 723 000 eurų) ir 23 % (13 627 000 eurų) visų šio skyriaus asignavimų.

Kalbant apie 200 straipsnį „Pastatai“, 2000 punkto „Nuoma“ išlaidos sudaro 10 841 538 eurus (įvykdymo norma 100 %) ir atitinka keturių pastatų (Allegro, Geos, T pastato ir T bis pastato), kurie vis dar yra būtini, atsižvelgiant į tai, kad negalima naudotis senaisiais pastatais: A, B ir C priestatais, kurie yra iš esmės atnaujinami tam, kad atitiktų įvairias po jų statybos įsigaliojusias (nuo 1986 m. iki 1993 m.) nacionalines nuostatas, nuomą.

Savo ruožtu 2001 punkto „Išperkamoji nuoma“ išlaidos išaugo beveik iki 33 mln. eurų (įvykdymo norma 100 %) ir iš esmės atitinka įmokas pagal su Liuksemburgo institucijomis pasirašytas įvairių Teisingumo Teismo pastatų statybos ir įsigijimo sutartis. Be to, dėl gero finansų valdymo biudžeto kai kurie 20, 21, 23 ir 27 skyrių asignavimų likučiai galėjo būti panaudoti papildomiems išankstiniams mokėjimams prie jau atliktų 2007 metais. Tokia operacija puikiai atitinka abiejų biudžeto valdymo institucijų Bendrijos institucijų nekilnojamojo turto projektams nustatytas gaires, siekiant kuo labiau riboti būsimą šių projektų poveikį biudžetui.

Kalbant apie 202 straipsnio „Su pastatais susijusios išlaidos“ išlaidas, jos sudarė 13 454 818 eurų (įvykdymo norma 98,74 %) ir iš esmės tai buvo valymo ir priežiūros, energijos suvartojimo bei pastatų apsaugos ir stebėjimo išlaidos, būtinos, kad gerai funkcionuotų Teisingumo Teismo pastatai. Po 2009 m., kai naujų rūmų pastatų naudojimas dar buvo tik pradinėje stadijoje, konstatuotina, kad taikytos priemonės (techninių įrenginių reguliavimas ir testavimas, valymo ir priežiūros bei apsaugos ir priežiūros racionalizavimas) leido sutaupyti asignavimų, kurie buvo skirti pirmesnėje pastraipoje minėtiems išankstiniams mokėjimams.

3.2.2.    21 skyrius – Informatika, įranga ir baldai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 15 592 000 eurų sumos, buvo panaudota 15 491 884,75 euro, t. y. 99,36 % (98,54 % 2009 m.).

Apie 90 % 21 skyriaus galutinių asignavimų, kurie, palyginti su 2009 m., sumažėjo 1,7 %, buvo susiję su išlaidomis, skirtomis informatikai ir baldams.

Kalbant apie 210 straipsnį „Įrenginiai, eksploatavimo išlaidos ir paslaugos, susijusios su informatika ir telekomunikacijomis“, priešingai nei 2009 m., Teisingumo Teismas patenkino savo priemonių įsigijimo, įrenginių priežiūros ir programų plėtros informacijos ir telekomunikacijų srityje, poreikius be jokio asignavimų padidinimo. Atsižvelgiant į savo informacinių technologijų priemonių ir specialių programų, kurių priežiūra gyvybiškai svarbi geram teisminės veiklos funkcionavimui, svarbą, šis rezultatas nebūtų buvęs įmanomas be, pirma, kiek įmanoma aktyvaus bendradarbiavimo tarp institucijų, ir, antra, didesnės atrankos naujų projektų srityje.

Kalbant apie 212 straipsnį „Baldai“, pažymėtina, kad paskirti asignavimai buvo panaudoti 100 %. Šie asignavimai, kaip numatyta, buvo skirti papildomiems baldams pirkti bei daliai baldų (įsigytų daugiau kaip prieš penkiolika metų) atnaujinti.

3.2.3.    23 skyrius – Einamosios administracinės veiklos išlaidos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 2 143 000 eurų sumos, buvo panaudota 2 101 661,65 euro, t. y. 98,07 % (88,18 % 2009 m.).

23 skyriuje bendrai asignavimai sumažėjo 1,7 %, palyginti su 2009 m., o daugiau nei 78 % apėmė šias dvi išlaidų rūšis:

230 straipsnio „Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir kiti įvairūs reikmenys“ išlaidas, kurios sudarė 985 261 eurą (panaudojimo norma 99,93 %, o 2009 m. – 80,75 %),

ir 236 straipsnio „Pašto išlaidos“ išlaidas, kurios sudarė 692 000 eurų (panaudojimo norma 100 %, o 2009 m. – 95,22 %).

Pastaraisiais metais asignavimai jau buvo labai taupomi, be kita ko, popieriaus srityje, vis plačiau naudojant elektroninius informacijos mainus institucijoje. 2010 m. sumažėjimas ne toks žymus, tačiau vis dėlto 25 000 eurų buvo nepanaudoti ir galėjo būti pervesti į 2001 punktą „Išperkamoji nuoma“.

Tačiau pašto paslaugoms skirtą biudžetą reikėjo padidinti 71 000 eurų, nes tiek pašto paslaugų tarifai, tiek siuntų kiekis (būtent registruotų laiškų, tiesiogiai susijusių su padidėjusiu Teisingumo Teismo nagrinėjamų bylų kiekiu) išaugo labiau, nei prognozuota.

Galiausiai 238 straipsnio biudžetas, skirtas Teisingumo Teismo darbuotojų palankesnei aplinkai mobilumo politikai, skirtai tiek keliauti į darbą, tiek judėti darbo reikalais tarp įvairių institucijos pastatų, finansuoti, yra sąlygiškai ribotas. Šį biudžetą reikėjo padidinti 45 000 eurų pagal sutartį su Liuksemburgo miestu dėl didesnio, nei numatyta, miesto autobusų tinklo naudotojų kiekio.

3.2.4.    25 skyrius – Susirinkimai ir konferencijos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 798 000 eurų sumos, buvo panaudota 629 948,85 euro, t. y. 78,94 % (93,28 % 2009 m.).

Didžioji šių asignavimų dalis skirta išlaidoms, susijusioms su Teisingumo Teismo protokoline veikla bei vizitais į instituciją.

2010 metais protokolinėje veikloje pažymėtini keli svarbūs įvykiai:

keli iškilmingi posėdžiai, įskaitant iškilmingą posėdį Komisijos pirmininko ir narių pareigų ėjimo pradžios proga 2009 m. pabaigoje, Audito Rūmų narių pareigų ėjimo pradžios proga 2010 m. ir Bendrojo Teismo narių atnaujinimo 2010 m. spalio mėn. proga,

koliokviumas Tarnautojų teismo įsteigimo 5-ųjų metinių proga.

Vizitų į Teisingumo Teismą organizavimas atitinka siekį užtikrinti geresnį informacijos apie Europos Sąjungos teisminę instituciją ir teismo praktiką teikimą teisės praktikams ir studentams. Organizuodamas susitikimus su nacionaliniais teisėjais (susitikimai ir seminarai) Teisingumo Teismas ir toliau siekia tikslo, viena vertus, supažindinti nacionalinius teisėjus su institucijos veikla, prašymo priimti prejudicinį sprendimą sistema ir Europos Sąjungos teisės praktika ir, kita vertus, pasiūlyti teisėjams „forumą“, kuris leidžia jiems susitikti.

Kadangi biudžeto prognozės, susijusios su šiomis veiklos rūšimis, yra labiau atsitiktinės, ne tokia gausi veikla 2010 m. paaiškina mažesnę panaudotų asignavimų normą, palyginti su 2009 metais.

3.2.5.    27 skyrius – Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 2 863 000 eurų sumos buvo panaudota 2 842 884,44 euro, t. y. 99,3 % (99,22 % 2009 m.).

Šio skyriaus asignavimai skirti dviem išlaidų rūšims, visiškai susijusioms su teismine veikla:

272 straipsnio „Dokumentų, bibliotekos ir archyvo išlaidos“ išlaidoms, kurios sudarė 1 162 884 eurus (panaudojimo norma 100 %). Reikia priminti, kad visos šios išlaidos yra būtina investicija į gerą trijų teismų ir institucijos tarnybų funkcionavimą, o asignavimų suma buvo savanoriškai nustatyta tokia pati, kaip 2009 metais,

ir 274 straipsnio „Gamyba ir platinimas“ išlaidoms, kurios sudarė 1 680 000 eurų (panaudojimo norma 100 %). Šios išlaidos iš esmės skirtos viešam trijų teismų sprendimų ir išvadų paskelbimui bei praktikos rinkinių išleidimui. Asignavimai, palyginti su 2009 m., labai sumažėjo (apie 28 %) ir tai paaiškinama palankesnėmis naujų sutarčių dėl skelbimo Oficialiajame leidinyje su Leidinių biuru sąlygomis. Taip pat pertekliniai asignavimai leido padidinti kai kurias 20 skyriaus (2001 punktas) ir 23 skyriaus (236 ir 238 straipsniai) eilutes.

3.3.   3 ANTRAŠTINĖ DALIS – Išlaidos, atsirandančios institucijai vykdant specialias užduotis

37 skyrius –   Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių subjektų išlaidos

3 antraštinės dalies galutinė biudžeto dotacija apima tik 37 skyriaus 3710 punkto „Bylinėjimosi išlaidos“ asignavimus. 2010 finansiniais metais šie asignavimai sudarė 40 000 eurų, o buvo panaudota 20 522,25 euro, t. y. panaudojimo norma sudarė 51,3 % (78,58 % 2009 m.).

Kalbama apie institucijai tenkančias išlaidas teikiant nemokamą teisinę pagalbą, padengiant advokatų honorarus ir kitas išlaidas. Jas prognozuoti yra sunku ir tai paaiškina skirtingą biudžeto vykdymą skirtingais metais.

3.4.   10 ANTRAŠTINĖ DALIS – Kitos išlaidos

10 0 skyrius –   Laikinieji asignavimai

Pradinio biudžeto 485 700 eurų dotacijos atitinka 5 % metinės išorės vertimų paslaugų asignavimų, patalpintų į rezervą per 2010 m. biudžeto procedūrą sumos. Iš tiesų Europos Parlamentas balsavo už horizontalų pakeitimą, susijusį su keliomis Europos institucijomis, belaukiant specialios bendradarbiavimo vertimų srityje tarp institucijų ataskaitos parengimo. Šiuo rezervu buvo leista naudotis 2010 m. liepos mėn. pradžioje pervedant minėtą sumą į 1406 punktą „Išorės paslaugos kalbų srityje“.


(1)  Šis skirtumas sumažėja iki 2,16 %, jei atsižvelgsime į paskirtas pajamas, kurias galima iš naujo panaudoti ir kurios pagal biudžeto praktiką sudarant biudžeto projektą pateikiamos „p.m.“ (priminti) forma, bet į jas tinkamai atsižvelgiama šiame biudžete išskaičiuojant iš jo punktų atitinkamas išlaidas.

(2)  Iš pradžių Parlamentas, kiek tai susiję su daugeliu institucijų, 5 % asignavimų, skirtų išorės paslaugoms kalbų srityje, patalpino į rezervą, laukdamas, kol bus parengta speciali bendradarbiavimo šioje srityje tarp institucijų ataskaita. Šiuo rezervu (485 700 eurų skirti Teisingumo Teismui) leista naudotis 2010 m. liepos mėn. pradžioje.

(3)  Byla Nr. 40/2010: ieškinys dėl 2009 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009 panaikinimo.

(4)  Apimančio senuosius atnaujintus rūmus, juos supantį žiedą, du aukštus bokštus ir senuosius bei naujuosius Teisingumo Teismo pastatus jungiančią galeriją.


I PRIEDAS

2010 m. pajamų vykdymo palyginimas su 2009 m. pagal skyrius

(eurais)

Skyriai/ Straipsniai

Pavadinimas

2010 m. nustatytos sumos

2009 m. nustatytos sumos

Skirtumas

Skirt. %

400

Pajamos iš mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų

21 121 068,45

20 071 295,38

1 049 773,07

5,23

404

Pajamos iš specialių mokesčių nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų

2 876 359,01

2 498 483,06

377 875,95

15,12

40

Įvairūs mokesčiai ir pajamos

23 997 427,46

22 569 778,44

1 427 649,02

6,33

410

Darbuotojų įmokos į pensijų fondą

17 111 767,17

15 847 688,28

1 264 078,89

7,98

411

Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas

1 850 357,16

1 298 850,54

551 506,62

42,46

41

Įmokos į pensijų fondus

18 962 124,33

17 146 538,82

1 815 585,51

10,59

4 antraštinė dalis

42 959 551,79

39 716 317,26

3 243 234,53

8,17

502

Pajamos iš leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo - paskirstytos pajamos

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

50

Kilnojamojo turto (baldų) ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamos

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

520

Pajamos iš fondų ar palūkanų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

52

Pajamos iš fondų ar suteiktų paskolų, bankų palūkanos ir kt.

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

570

Pajamos iš grąžinamų neteisingai išmokėtų sumų - paskirstytos pajamos

275 874,92

345 232,96

–69 358,04

–20,09

573

Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla - paskirstytos pajamos

543 611,04

208 517,81

335 093,23

160,70

57

Kiti įnašai ir pajamos, susijusios su institucijos administracine veikla

819 485,96

553 750,77

265 735,19

47,99

581

Pajamos iš gautų draudimo išmokų - paskirstytos pajamos

880,00

 

880,00

0,00

58

Įvairios kompensacijos

880,00

0,00

880,00

0,00

5 antraštinė dalis

1 072 685,37

995 772,29

76 913,08

15,08

900

Įvairios pajamos

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

90

Įvairios pajamos

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

9 antraštinė dalis

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Bendra suma

44 043 087,16

40 712 089,55

3 330 997,61

8,18


II PRIEDAS

Pajamų padėtis 2010 m. – nustatytos sumos ir perkeltos sumos

Biudžeto eilutės

Pavadinimas

Pirminis biudžetas

2010 m. nustatytos sumos

Grąžintos pajamos

Grąžintinas likutis

4000

Pajamos iš mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų

21 624 000,00

21 121 068,45

21 121 068,45

0,00

4040

Pajamos iš specialių mokesčių nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų

2 656 000,00

2 876 359,01

2 876 359,01

0,00

 

iš viso 40 skyriuje

24 280 000,00

23 997 427,46

23 997 427,46

0,00

4100

Darbuotojų įmokos į pensijų fondą

15 037 000,00

17 111 767,17

17 111 767,17

0,00

4110

Darbuorojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas

500 000,00

1 850 357,16

1 845 456,57

4 900,59

 

iš viso 41 skyriuje

15 537 000,00

18 962 124,33

18 957 223,74

4 900,59

 

4 antraštinė dalis

39 817 000,00

42 959 551,79

42 954 651,20

4 900,59

5020

Pajamos iš leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo - paskirstytos pajamos

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

 

iš viso 50 skyriuje

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

5200

Pajamos iš fondų ar palūkanų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

 

iš viso 52 skyriuje

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

5700

Pajamos iš grąžinamų neteisingai išmokėtų sumų - paskirstytos pajamos

0,00

275 874,92

274 874,92

1 000,00

5730

Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla - paskirstytos pajamos

0,00

543 611,04

533 213,50

10 397,54

 

iš viso 57 skyriuje

0,00

819 485,96

808 088,42

11 397,54

5810

Pajamos iš gautų draudimo išmokų - paskirstytos pajamos

0,00

880,00

880,00

0,00

 

iš viso 58 skyriuje

0,00

880,00

880,00

0,00

 

5 antraštinė dalis

130 000,00

1 072 685,37

1 061 089,08

11 596,29

9000

Įvairios pajamos

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

iš viso 90 skyriuje

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

9 antraštinė dalis

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Iš viso

39 957 000,00

44 043 087,16

44 026 590,28

16 496,88


Biudžeto eilutės

Pavadinimas

Perkelta iš 2009 m. į 2010 m.

Pokyčiai 2010 m.

Iš viso perkelta iš 2009 m. į 2010 m.

Pajamos iš perkeltų sumų

Grąžintinas likutis

4110

Darbuorojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

iš viso 41 skyriuje

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

4 antraštinė dalis

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

5020

Pajamos iš leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo - paskirstytos pajamos

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

 

iš viso 50 skyriuje

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5700

Pajamos iš grąžinamų neteisingai išmokėtų sumų - paskirstytos pajamos

880,74

0,00

880,74

880,74

0,00

5730

Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla - paskirstytos pajamos

13 539,61

–17,58

13 522,03

13 032,85

489,18

 

iš viso 57 skyriuje

14 420,35

–17,58

14 402,77

13 913,59

489,18

 

5 antraštinė dalis

14 470,35

–17,58

14 452,77

13 963,59

489,18

 

Iš viso

58 519,33

–17,58

58 501,75

58 012,57

489,18


III PRIEDAS

2010m. asignavimų vykdymo palyginimas su 2009 m. pagal skyrius

(eurais)

Skyriai

Pavadinimas

2010 m. Įsipareigojimai

2009 m. Įsipareigojimai

Skirtumas

Skirt. %

10.

Institucijos nariai

30 180 903,86

29 104 251,06

1 076 652,80

3,70

12.

Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

192 360 236,34

181 156 824,21

11 203 412,13

6,18

14.

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

16 242 289,99

14 879 938,92

1 362 351,07

9,16

16.

Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija

4 831 244,43

4 567 388,00

263 856,43

5,78

 

1 antraštinė dalis

243 614 674,62

229 708 402,19

13 906 272,43

6,05

20.

Pastatai ir papildomos išlaidos

59 082 644,75

59 710 997,33

– 628 352,58

–1,05

21.

Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

15 491 884,75

15 636 608,20

– 144 723,45

–0,93

23.

Einamosios administracinės veiklos išlaidos

2 101 661,65

2 059 426,98

42 234,67

2,05

25.

Susirinkimai ir konferencijos

629 948,85

743 014,77

– 113 065,92

–15,22

27.

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

2 842 884,44

3 455 761,88

– 612 877,44

–17,73

 

2 antraštinė dalis

80 149 024,44

81 605 809,16

–1 456 784,72

–  1,79

37.

Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių subjektų išlaidos

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–34,71

 

3 antraštinė dalis

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–  34,71

Bendra suma

323 784 221,31

311 345 642,44

12 438 578,87

4,00


IV PRIEDAS

Asignavimų vykdymo 2010 m. detalės

Biudžeto eilutė

Finansinių metų asignavimai

Automatiškai iš praėjusių finansinių metų perkelti asignavimai

Pirminis biudžetas

Perkėlimai

Finansinių metų asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Turimi įsipareigojimai

Panaikinti asignavimai

Automatiškai perkelti asignavimai

Metai N-1

Perkeltų asignavimų išmokėjimai

Panaikinti asignavimai

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Atlyginimai ir išmokos

22 134 000,00

386 000,00

22 520 000,00

22 124 798,18

22 124 798,18

0,00

395 201,82

 

 

0,00

1002

Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės

1 208 000,00

 

1 208 000,00

475 673,62

457 525,94

18 147,68

732 326,38

9 203,00

9 203,00

0,00

102

Laikinosios išmokos

1 579 000,00

 

1 579 000,00

1 262 314,35

1 262 314,35

0,00

316 685,65

 

 

0,00

103

Pensijos

6 381 000,00

 

6 381 000,00

5 796 191,18

5 796 191,18

0,00

584 808,82

 

 

0,00

104

Komandiruotės

284 000,00

 

284 000,00

284 000,00

80 306,69

203 693,31

0,00

204 949,94

63 458,00

141 491,94

106

Mokymai

295 000,00

 

295 000,00

237 926,53

221 901,66

16 024,87

57 073,47

46 497,66

23 924,62

22 573,04

109

Laikinieji asignavimai

386 000,00

– 386 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10 skyrius

Institucijos nariai

32 267 000,00

0,00

32 267 000,00

30 180 903,86

29 943 038,00

237 865,86

2 086 096,14

260 650,60

96 585,62

164 064,98

1200

Atlyginimai ir išmokos

190 363 000,00

465 000,00

190 828 000,00

188 716 207,75

188 716 207,75

0,00

2 111 792,25

 

 

0,00

1202

Atlygintini viršvalandžiai

724 000,00

 

724 000,00

709 664,68

709 664,68

0,00

14 335,32

 

 

0,00

1204

Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės

2 251 000,00

720 000,00

2 971 000,00

2 821 828,24

2 177 268,92

644 559,32

149 171,76

30 069,43

21 439,55

8 629,88

122

Išmokos anksčiau išėjus iš tarnybos

0,00

195 000,00

195 000,00

112 535,67

112 535,67

0,00

82 464,33

 

 

0,00

129

Laikinieji asignavimai

2 380 000,00

–2 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

12 skyrius

Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

195 718 000,00

–1 000 000,00

194 718 000,00

192 360 236,34

191 715 677,02

644 559,32

2 357 763,66

30 069,43

21 439,55

8 629,88

1400

Kiti tarnautojai

4 584 000,00

5 000,00

4 589 000,00

4 418 395,94

4 418 395,94

0,00

170 604,06

 

 

0,00

1404

Stažuotės ir personalo mainai

675 000,00

56 000,00

731 000,00

731 000,00

693 722,50

37 277,50

0,00

6 423,94

2 460,00

3 963,94

1405

Kitos išorės paslaugos

456 000,00

 

456 000,00

381 546,50

306 989,43

74 557,07

74 453,50

117 274,00

116 117,27

1 156,73

1406

Išorės paslaugos kalbų srityje

9 288 300,00

1 485 700,00

10 774 000,00

10 711 347,55

8 541 272,07

2 170 075,48

62 652,45

1 647 219,22

1 596 266,07

50 953,15

149

Laikinieji asignavimai

61 000,00

–61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

14 skyrius

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

15 064 300,00

1 485 700,00

16 550 000,00

16 242 289,99

13 960 379,94

2 281 910,05

307 710,01

1 770 917,16

1 714 843,34

56 073,82

1610

Įvairios įdarbinimo išlaidos

220 000,00

 

220 000,00

195 864,56

166 946,40

28 918,16

24 135,44

27 217,38

21 613,63

5 603,75

1612

Tolesnis mokymas

1 664 000,00

 

1 664 000,00

1 609 617,49

909 410,33

700 207,16

54 382,51

726 618,48

652 531,82

74 086,66

162

Komandiruotės

323 000,00

 

323 000,00

323 000,00

283 639,18

39 360,82

0,00

32 814,16

11 679,54

21 134,62

1630

Socialinė tarnyba

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

23 003,93

14 701,30

8 302,63

4 996,07

5 972,25

4 286,22

1 686,03

1632

Socialiniai narių santykiai ir kitos socialinės priemonės

197 000,00

15 000,00

212 000,00

200 507,83

192 731,58

7 776,25

11 492,17

61 921,33

61 195,33

726,00

1650

Medicinos tarnyba

184 000,00

 

184 000,00

131 572,19

97 472,23

34 099,96

52 427,81

58 783,93

37 484,03

21 299,90

1652

Restoranai ir valgyklos

77 000,00

 

77 000,00

76 875,32

45 728,24

31 147,08

124,68

18 557,52

16 283,05

2 274,47

1654

Vaikų užimtumo centras

2 271 000,00

 

2 271 000,00

2 270 803,11

1 677 080,62

593 722,49

196,89

483 522,24

272 581,07

210 941,17

16 skyrius

Kitos išlaidos, skirtos asmenimis, susijusiems su institucija

4 979 000,00

0,00

4 979 000,00

4 831 244,43

3 387 709,88

1 443 534,55

147 755,57

1 415 407,29

1 077 654,69

337 752,60

1 antraštinė dalis

Su institucija susiję asmenys

248 028 300,00

485 700,00

2 485 140 000,00

243 614 674,62

239 006 804,84

4 607 869,78

4 899 325,38

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28


Biudžeto eilutė

1 lentelė (finansinių metų asignavimai)

4 lentelė (automatiškai iš praėjusių finansinių metų perkelti asignavimai)

Pirminis biudžetas

Perkėlimai

Finansinių metų asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Turimi įsipareigojimai

Panaikinti asignavimai

Automatiškai perkelti asignavimai

Metai N-1

Perkeltų asignavimų išmokėjimai

Panaikinti asignavimai

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Nuoma

11 417 000,00

– 575 462,05

10 841 537,95

10 841 537,95

10 825 549,72

15 988,23

0,00

6 870,13

125,62

6 744,51

2001

Išperkamoji nuoma

32 301 000,00

637 462,05

32 938 462,05

32 937 481,91

31 884 981,91

1 052 500,00

980,14

877 999,96

869 109,48

8 890,48

2003

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2005

Pastatų statyba

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2007

Patalpų įrengimas

316 000,00

850 000,00

1 166 000,00

1 148 347,21

174 876,70

973 470,51

17 652,79

337 988,87

322 418,30

15 570,57

2008

Su nekilnojamojo turto projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba

702 000,00

75 000,00

777 000,00

700 459,38

379 552,46

320 906,92

76 540,62

913 097,65

887 388,49

25 709,16

2022

Valymas ir priežiūra

6 050 000,00

– 150 000,00

5 900 000,00

5 794 322,70

4 773 390,02

1 020 932,68

105 677,30

1 496 296,31

1 409 038,97

87 257,34

2024

Energijos suvartojimas

3 065 000,00

–80 000,00

2 985 000,00

2 934 150,66

2 344 361,82

589 788,84

50 849,34

1 513 728,22

567 434,96

946 293,26

2026

Pastatų apsauga ir stebėjimas

4 804 000,00

– 532 616,00

4 271 384,00

4 266 408,46

3 498 377,24

768 031,22

4 975,54

948 300,01

829 722,15

118 577,86

2028

Draudimas

81 000,00

32 616,00

113 616,00

113 225,43

112 427,47

797,96

390,57

3 087,44

51,58

3 035,86

2029

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

307 000,00

50 000,00

357 000,00

346 711,05

317 370,54

29 340,51

10 288,95

54 174,31

46 866,29

7 308,02

20 skyrius

Pastatai ir papildomos išlaidos

59 043 000,00

307 000,00

59 350 000,00

59 082 644,75

54 310 887,88

4 771 756,87

267 355,25

6 151 542,90

4 932 155,84

1 219 387,06

2100

Įrangos ir programinės įrangos pirkimas, įdiegimas, priežiūra ir aptarnavimas

3 532 000,00

349 500,00

3 881 500,00

3 881 472,85

2 727 060,54

1 154 412,31

27,15

1 193 594,60

1 191 168,02

2 426,58

2102

Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

8 510 000,00

0,00

8 510 000,00

8 508 991,12

4 709 395,23

3 799 595,89

1 008,88

4 239 350,81

4 193 470,56

45 880,25

2103

Telekomunikacijos

1 068 000,00

– 349 500,00

718 500,00

718 499,96

579 779,00

138 720,96

0,04

336 369,35

236 366,67

100 002,68

212

Baldai

653 000,00

 

653 000,00

652 742,98

318 618,81

334 124,17

257,02

124 735,44

120 633,03

4 102,41

214

Žaliavos ir techniniai įrenginiai

475 000,00

–51 000,00

424 000,00

423 975,59

333 753,08

90 222,51

24,41

124 043,09

75 871,36

48 171,73

216

Transporto priemonės

1 405 000,00

 

1 405 000,00

1 306 202,25

1 197 866,97

108 335,28

98 797,75

92 236,91

16 478,49

75 758,42

21 skyrius

Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

15 643 000,00

–51 000,00

15 592 000,00

15 491 884,75

9 866 473,63

5 625 411,12

100 115,25

6 110 330,20

5 833 988,13

276 342,07

230

Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos

1 011 000,00

–25 000,00

986 000,00

985 260,86

577 307,28

407 953,58

739,14

386 750,89

341 700,44

45 050,45

231

Finansinės išlaidos

36 000,00

–11 000,00

25 000,00

15 057,50

9 803,91

5 253,59

9 942,50

15 373,81

3 547,91

11 825,90

232

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

16 000,00

11 000,00

27 000,00

18 380,00

7 360,00

11 020,00

8 620,00

4 087,26

1 420,00

2 667,26

236

Pašto išlaidos

621 000,00

71 000,00

692 000,00

692 000,00

601 335,93

90 664,07

0,00

132 101,20

117 073,20

15 028,00

238

Kitos administracinės veiklos išlaidos

368 000,00

45 000,00

413 000,00

390 963,29

323 637,26

67 326,03

22 036,71

103 135,88

90 624,71

12 511,17

23 skyrius

Einamosios administracinės veiklos išlaidos

2 052 000,00

91 000,00

2 143 000,00

2 101 661,65

1 519 444,38

582 217,27

41 338,35

641 449,04

554 366,26

87 082,78

252

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

169 000,00

 

169 000,00

157 225,88

113 072,84

44 153,04

11 774,12

59 436,20

38 544,26

20 891,94

254

Susirinkimai, kongresai ir konferencijos

411 000,00

 

411 000,00

313 356,89

224 608,15

88 748,74

97 643,11

178 184,73

68 772,17

109 412,56

256

Informacinės ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

218 000,00

 

218 000,00

159 366,08

137 685,73

21 680,35

58 633,92

50 753,37

28 443,91

22 309,46

257

Bendra vertimų žodžiu ir konferencijų tarnyba

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

25 skyrius

Susirinkimai ir konferencijos

798 000,00

0,00

798 000,00

629 948,85

475 366,72

154 582,13

168 051,15

288 374,30

135 760,34

152 613,96

270

Konsultacijos, tyrimai ir apklausos

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

272

Dokumentų, bibliotekos ir archyvavimo išlaidos

1 163 000,00

 

1 163 000,00

1 162 884,44

971 852,48

191 031,96

115,56

210 788,09

198 671,66

12 116,43

2740

Oficialusis leidinys

947 000,00

– 347 000,00

600 000,00

600 000,00

389 228,22

210 771,78

0,00

363 094,05

69 028,80

294 065,25

2741

Bendro pobūdžio publikacijos

1 100 000,00

 

1 100 000,00

1 080 000,00

385 382,47

694 617,53

20 000,00

970 722,97

835 836,42

134 886,55

27 skyrius

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

3 210 000,00

– 347 000,00

2 863 000,00

2 842 884,44

1 746 463,17

1 096 421,27

20 115,56

1 544 605,11

1 103 536,88

441 068,23

2 antraštinė dalis

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

80 746 000,00

0,00

80 746 000,00

80 149 024,44

67 918 635,78

12 230 388,66

596 975,56

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3710

Bylinėjimosi išlaidos

40 000,00

 

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3711

Europos atominės energetikos bendrijos steigimo sutarties 18 straipsnyje numatytas arbitražo komitetas

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

37 skyrius

Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių subjektų išlaidos

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3 antraštinė dalis

Specialiųjų institucijos funkcijų vykdymo išlaidos

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10 0

Laikinieji asignavimai

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10 1

Rezervas nenumatytiems atvejams

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10 antraštinė dalis

Kitos išlaidos

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

329 300 000,00

0,00

329 300 000,00

323 784 221,31

306 935 268,77

16 848 952,54

5 515 778,69

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72


V PRIEDAS

Paskirstytų pajamų panaudojimas 2010 m.

 

Iš 2009 m. į 2010 m. perkeltos paskirstytos pajamos

2010 m. paskirstytos pajamos

Mokėjimai

Iš 2010 m. į 2011 m. perkeltos paskirstytos pajamos

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10 -

Institucijos nariai

33,90

1 386,40

224,80

1 195,50

12 -

Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

72 588,90

66 888,04

45 104,29

94 372,65

14 -

Iš viso: kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

2 271,44

1 383,06

0,00

3 654,50

16 -

Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija

52 586,99

5 874,41

23 275,67

35 185,73

1 antraštinė dalis -

Su institucija susiję asmenys

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

20 -

Pastatai ir papildomos išlaidos

96 531,29

594 526,12

162 860,68

528 196,73

21 -

Informatika, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra

221 914,12

148 549,35

224 358,59

146 104,88

23 -

Einamosios administravimo išlaidos

3 967,07

24 291,05

5 796,87

22 461,25

25 -

Susirinkimai ir konferencijos

2 638,59

2 094,85

1 320,38

3 413,06

27 -

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

704 293,11

177 296,41

252 549,29

629 040,23

2 antraštinė dalis -

Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

37 -

Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių subjektų išlaidos

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

3 antraštinė dalis -

Išlaidos, atsirandančios institucijai vykdant specialias užduotis

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Iš viso

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53


VI PRIEDAS

Biudžetiniai perkėlimai 2010 m. pagal finansinio reglamento 22 ir 24 straipsnių nuostatas

(eurais)

Perkėlimo Nr.

Data

Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį

Iš skyriaus į skyrių

Iš straipsnio į straispnį

Iš punkto į punktą

Iš straipsnio/punkto

Į straipsnį/punktą

Perkėlimai, apie kuriuos pranešta biudžeto valdymo institucijai (pagal 22 straipsnio 2 dalies ir 24 straipsnio 4 dalies nuostatas):

1

2010 2 25

 

 

195 000

 

1200

Atlyginimai ir išmokos (Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai)

1220

Išmokos atsistatydinus tarnybos interesais

2

2010 7 2

485 700

 

 

 

100

Laikinieji asignavimai

1406

Išorės paslaugos kalbų srityje

3

2010 7 15

 

 

11 000

 

231

Finansinės išlaidos

232

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

4

2010 10 6

 

1 000 000

 

 

1200

Atlyginimai ir išmokos (Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai)

1406

Išorės paslaugos kalbų srityje

5

2010 11 12

 

71 000

 

 

2740

Oficialusis leidinys

236

Pašto išlaidos

 

 

 

45 000

 

 

2740

Oficialusis leidinys

238

Kitos administracinės veiklos išlaidos

6

2010 11 15

 

 

150 000

 

2022

Valymas ir priežiūra

2001

Išperkamoji nuoma

 

 

 

 

80 000

 

2024

Energijos suvartojimas

2001

Išperkamoji nuoma

 

 

 

 

450 000

 

2026

Pastatų apsauga ir stebėjimas

2001

Išperkamoji nuoma

 

 

 

51 000

 

 

214

Žaliavos ir techniniai įrenginiai

2001

Išperkamoji nuoma

 

 

 

25 000

 

 

230

Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos

2001

Išperkamoji nuoma

 

 

 

231 000

 

 

2740

Oficialusis leidinys

2001

Išperkamoji nuoma

7

2010 12 9

 

 

386 000

 

109

Laikinieji asignavimai

1000

Atlyginimai ir išmokos (Nariai)

 

 

 

 

2 380 000

 

129

Laikinieji asignavimai

1200

Atlyginimai ir išmokos (Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai)

 

 

 

 

61 000

 

 

1400

Kiti tarnautojai

Tarpinė suma

5 621 700

485 700

1 423 000

3 713 000

0

 

 

Perkėlimai straipsniuose, apie kuriuos nepranešta biudžeto valdymo institucijai (pagal 22 straipsnio 4 dalies nuostatas):

1

2010 3 10

 

 

 

23 116

2026

Pastatų apsauga ir stebėjimas

2028

Draudimas

2

2010 6 24

 

 

 

720 000

1200

Atlyginimai ir išmokos (Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai)

1204

Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės

3

2010 7 22

 

 

 

9 500

2026

Pastatų apsauga ir stebėjimas

2028

Draudimas

4

2010 9 16

 

 

 

850 000

2001

Išperkamoji nuoma

2007

Patalpų įrengimas

5

2010 9 16

 

 

 

75 000

2001

Išperkamoji nuoma

2008

Su nekilnojamojo turto projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba

6

2010 10 14

 

 

 

50 000

2026

Pastatų apsauga ir stebėjimas

2029

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

7

2010 10 20

 

 

 

15 000

1630

Socialinė tarnyba

1632

Socialiniai narių santykiai ir kitos socialinės priemonės

8

2010 11 3

 

 

 

349 500

2103

Telekomunikacijos

2100

Įrangos pirkimas, įdiegimas, priežiūra ir aptarnavimas

9

2010 11 17

 

 

 

56 000

1400

Kiti tarnautojai

1404

Mokymai ir personalo mainai

10

2010 12 8

 

 

 

575 462

2000

Nuoma

2001

Išperkamoji nuoma

Tarpinė suma

2 723 578

0

0

0

2 723 578

 

 

Iš viso

8 345 278

485 700

1 423 000

3 713 000

2 723 578