24.5.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 154/1


A 2010-ES PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS

2011/C 154/01

TARTALOMJEGYZÉK

A 2010-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés

1.

Bevezetés

2.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló átfogó áttekintés

3.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának alcímenkénti áttekintése

Mellékletek

I. melléklet:

A 2009. és 2010. évi bevételek végrehajtásának összehasonlítása alcímek szerinti bontásban

II. melléklet:

A 2010. évi bevételek – megállapított jogosultságok és átvitt jogosultságok

III. melléklet:

A 2009. és 2010. évi előirányzatok végrehajtásának összehasonlítása alcímek szerinti bontásban

IV. melléklet:

A 2010. évi előirányzatok végrehajtásának részletezése (a költségvetés előirányzatai és a megelőző költségvetési év jogosultságaiból átvitt előirányzatok)

V. melléklet:

A címzett bevételek felhasználtsága 2010-ben

VI. melléklet:

A 2010-ben végrehajtott költségvetési átcsoportosítások a költségvetési rendelet 22. és 24. cikkének megfelelően

A 2010-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentés

Az Európai Unió Bírósága

1.   BEVEZETÉS

A költségvetési rendelet 122. cikkének és a végrehajtási szabályok 185. cikkének megfelelően ezen, az Európai Unió Bírósága 2010. évi beszámolójához csatolt jelentés tartalmazza többek között az előirányzatok felhasználtságának mértékét. Emellett e jelentés összesítő adatokat közöl a különböző jogcímek közötti, a 2010. költségvetési évben történt előirányzat-átcsoportosításokról.

A jelen jelentés 2. fejezete átfogó áttekintést nyújt a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról, a 3. fejezet pedig részletesebben vizsgálja a költségvetési alcímek sorainak alakulását. Végül a mellékletek számadatokat tartalmazó táblázatok formájában részletes tájékoztatást nyújtanak ugyanezen 2010. évi költségvetés végrehajtásáról.

Magát a bírósági tevékenységet illetően, felhívjuk az olvasó figyelmét az Európai Unió Bíróságának a Curia honlapon (http://curia.europa.eu) található 2010. évi beszámolójára, amely részletes tájékoztatással és statisztikákkal szolgál a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék bírósági tevékenységéről.

2.   A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÁTFOGÓ ÁTTEKINTÉS

2.1.   Bevételek

Az Európai Unió Bíróságának a 2010-es költségvetési évre vonatkozó bevételi előirányzatai 39 957 000 EUR-t tettek ki.

Amint azt a lenti 1. táblázat mutatja, a 2010-es költségvetési évre megállapított jogosultságok 44 043 087 EUR-t tettek ki, és 10,23 %-kal meghaladják az előirányzatokat. (1)

1.   táblázat

Bevételi előirányzatok és megállapított jogosultságok

(EUR-ban)

Cím

2009. évi bevételi előirányzatok

A 2010. évre megállapított jogosultságok

A végösszeg %-ában

4.

A közösségi intézmények és egyéb szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek

39 817 000,00

42 959 551,79

97,54

5.

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

130 000,00

1 072 685,37

2,44

9.

Egyéb bevételek

10 000,00

10 850,00

0,02

Összesen

39 957 000,00

44 043 087,16

100,00

%

100,00 %

110,23 %

 

Megállapítjuk, hogy a 4. címben megállapított bevételek és jogosultságok (a tagok és a személyzet bérét terhelő adó és társadalombiztosítási hozzájárulások címén történő levonások) a teljes bevétel jelentős százalékos arányát (97,54 %) teszi ki, és az 5. és 9. cím (alapvetően a T és T/a-épületek egy része bérleti díjának a Számvevőszék, valamint a Fordítóközpont általi visszatérítéséből, a kiadványok értékesítéséből, a távközlési visszatérítésekből és a pénzügyi termékekből származó) bevételei a teljes bevétel mindössze 2,46 %-át adják.

Az I. és a II. melléklet kiegészítő számadatokat nyújt a bevételek alakulásáról (bevételek-átvitt jogosultságok, bevételek-megállapított jogosultságok és bevételek-beszedett jogosultságok).

Ami a megelőző pénzügyi évből áthozott jogosultságokból eredő bevételeket illeti, az alábbi 2. táblázat mutatja, hogy a 4. cím bevételei alkotják a 2010-ben beszedett átvitt jogosultságokból származó teljes bevétel legnagyobb részét (75,93 %).

2.   táblázat

Az átvitt jogosultságokból származó bevételek

(EUR-ban)

Cím

2009-ről 2010-re történő átvitelek

Átvitt jogosultságokból származó bevételek

A végösszeg %-ában

4.

A közösségi intézmények és egyéb szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek

44 048,98

44 048,98

75,93

5.

Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

14 470,35

13 963,59

24,07

9.

Egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

Összesen

58 519,33

58 012,57

100,00

%

100,00 %

99,13 %

 

2.2.   Kiadások

2.2.1.   A költségvetésben szereplő előirányzatok

A 2010-es költségvetési évre vonatkozó költségvetésben az Európai Unió Bírósága tekintetében szereplő kiadási előirányzatok 329 300 000 EUR-t tettek ki.

Amint azt a lenti 3. táblázat mutatja, a 2010-es költségvetés végrehajtása során 323 784 221,31 EUR került igénybevételre, amely a végleges előirányzatok 98,32 %-os felhasználtságát tükrözi, amely továbbra is igen magas, és a 2009. évhez hasonlóan meghaladja a 98 %-ot.

Megállapíthatjuk továbbá, hogy az előző évekhez hasonlóan az Európai Unió Bírósága által végrehajtott költségvetésnek közel háromnegyedét a tagokkal és a személyzettel kapcsolatos kiadásokra fordították (az 1. cím szerinti kiadások).

3.   táblázat

A költségvetésben szereplő előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalások

(EUR-ban)

Cím

Előirányzatok a 2010-es költségvetési évben

Kötelezettségvállalások a 2010-es költségvetési évben

A végösszeg %-ában

1.

Az intézmény állományához tartozó személyek

248 514 000,00

243 614 674,62

75,24

2.

Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

80 746 000,00

80 149 024,44

24,75

3.

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

40 000,00

20 522,25

0,01

10.

Egyéb költségek (2)

0

0

Összesen

329 300 000,00

323 784 221,31

100

%

100 %

98,32 %

 

A III. és a IV. melléklet részletes kiegészítő számadatokat nyújt a 2010-es költségvetési év előirányzatainak felhasználásáról (összehasonlítás a 2009-es évvel és a költségvetés végrehajtásának soronkénti áttekintése).

2.2.2.   Átvitt előirányzatok

A lenti 4. táblázat mutatja, hogy a 2009-es költségvetési évről a 2010-es költségvetési évre átvitt – összesen 18 228 846,03 EUR – előirányzat igen jelentős részben (84,9 %) felhasználásra került.

4.   táblázat

Az átvitt előirányzatok felhasználtsága

(EUR-ban)

Cím

2009-ről 2010-re átvitt előirányzatok

Kifizetések az átvitt előirányzatokból

Törlések

1.

Az intézmény állományához tartozó személyek

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

2.

Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3.

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10.

Egyéb költségek

0

0

0

Összesen

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

%

100 %

84,90 %

15,10 %

A IV. melléklet részletes kiegészítő számadatokat nyújt a 2009-ről 2010-re átvitt előirányzatok felhasználásáról.

2.2.3.   A címzett bevételeknek megfelelő előirányzatok

Meg kell említeni, hogy a költségvetési rendelet 18. cikke értelmében egyes bevételi tételeket meghatározott kiadási tételek finanszírozására kell felhasználni. E címzett bevételek tehát az intézmény által felhasználható kiegészítő előirányzatoknak minősülnek.

A lenti 5. táblázat alcímenként részletezi az egyik költségvetési évről a másikra átvitt, címzett bevételek összegét, valamint a költségvetési év során megállapított és beszedett címzett bevételeket.

5.   táblázat

Az átvitt előirányzatok felhasználtsága

(EUR-ban)

Cím

2009-ről 2010-re átvitt előirányzatok

A 2010. évi címzett bevételek

2010. évi kifizetések

A 2010-ről 2011-re átvitt címzett bevételek

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Az intézmény állományához tartozó személyek

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

2.

Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

3.

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

10.

Egyéb költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

Összesen

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

Amint azt az 5. táblázat mutatja, a 2010-es költségvetési év folyamán megállapított címzett bevételekre vonatkozó előirányzatok 1 022 289,69 EUR-t tettek ki, amely összegnek közel 90 %-a a következőknek felel meg:

más intézmények rendelkezésére bocsátott területeket érintően az épületekkel kapcsolatos kiadások visszatérítése (594 526 EUR),

a Bíróság kiadványainak, mint például a határozatok tárának eladásából származó bevétel (177 030 EUR).

telefon- és postaköltségek visszatérítése (119 106 EUR),

Az V. melléklet részletes kiegészítő számadatokat nyújt az átvitt előirányzatok felhasználásáról.

2.2.4.   Előirányzat-átcsoportosítások

A 2010-es költségvetési év során az Európai Unió Bírósága a költségvetési rendelet 22. és 24. cikkének megfelelően 17 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, amely összesen 8 345 278 EUR-t tett ki, vagyis összege kevesebb a 2009-ben végrehajtott ugyanilyen típusú átcsoportosítások összegéhez (9 345 304 EUR) viszonyítva.

A költségvetési rendelet 22. cikke (2) bekezdésének, 24. cikke (4) bekezdésének megfelelően 7 előirányzat-átcsoportosítást jelentettek be a költségvetési hatóságnál. Ezen átcsoportosítások összesen 5 621 700 EUR-t tettek ki, és a költségvetési év összes átcsoportosításai nagyobb részének (67 %) felelnek meg. Az 1. címet illetően az előzetes előirányzatok felszabadítása (közel 3 millió EUR) nevezetesen hozzájárult a 2009 júliusára visszamenő, (1,85 %-os mértékű) kivételes díjazáshátralék kifizetéséhez, amelyről a Tanács a Bíróság ítéletét (3) követően 2010 decemberében döntött. Ezen túlmenően az intézmény igazságszolgáltatási tevékenységének növekedéséből eredő, jelentős mértékű munkateher ellátása céljából a külső fordítási szolgáltatások előirányzatait 1 millió EUR összegben megerősítették. A 2. cím tekintetében közel 1 millió EUR tette lehetővé a Bíróság épületeinek felújítására és kibővítésére vonatkozó ingatlanprojektek keretében teljesített előfinanszírozás megerősítését annak érdekében, hogy a luxembourgi hatóságokkal kötött lízingszerződés keretében jelentkező jövőbeni költségvetési terheket mérsékeljék.

Továbbá 10, jogcímcsoportok közötti, a költségvetési hatósághoz a költségvetési rendelet 22. cikke (4) bekezdésének megfelelően be nem jelentett átcsoportosítást hajtottak végre összesen 2 723 578 EUR összegben.

A VI. melléklet részletesen bemutatja ezen előirányzat-átcsoportosítások összességét és az általuk érintett költségvetési sorokat.

3.   A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ALCÍMENKÉNTI ÁTTEKINTÉSE

3.1.   1. CÍM – Az intézmény állományához tartozó személyek

Amint azt a lenti 6. táblázat mutatja, az 1. cím alá tartozó eredeti végleges költségvetési előirányzatok 248 514 000 EUR-t tettek ki a 2010-es költségvetési évben, amely az Európai Unió Bírósága teljes költségvetésének kevéssel több mint 75 %-át képezi. Ezen előirányzatokra 243 614 674,62 EUR összegben vállaltak kötelezettséget, azaz a felhasználtság mértéke 98,03 % volt, amely továbbra is igen magas (2009-ben 98,71 %).

6.   táblázat

A költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználtsága

(EUR-ban)

1. cím

Előirányzatok a 2010-es költségvetési évben

Kötelezettségvállalások a 2010-es költségvetési évben

A végösszeg %-ában

10.

Az intézmény tagjai

32 267 000,00

30 180 903,86

93,53

12.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

194 718 000,00

192 360 236,34

98,79

14.

Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

16 550 000,00

16 242 289,99

98,14

16.

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

4 979 000,00

4 831 244,43

97,03

Összesen

248 514 000,00

243 614 674,62

98,03

3.1.1.    10. alcím – Az intézmény tagjai

Az ezen alcím alá tartozó, 32 267 000 EUR összegű végleges előirányzatokra 30 180 903,86 EUR összegben vállaltak kötelezettséget, azaz felhasználtságuk mértéke 93,53 % volt (2009-ben 97,12 %).

Meg kell jegyezni, hogy a tagok díjazásaira vonatkozó előirányzatok felhasználása során tapasztalható bizonyos eltérések a Tanács által meghatározott díjazáskiigazítás mértéke és a költségvetés kidolgozásakor elfogadott becslések közötti elkerülhetetlen különbségekkel függnek össze (2010. január 1-jén a + 2,1 %-os előirányzattal szemben + 1,85 %, és 2010. július 1-jén a + 2,5 %-os előirányzattal szemben + 0,01 %). Az ezáltal keletkezett előirányzat-megtakarítás, valamint az előzetes előirányzatok felszabadítása (386 000 EUR) egyébiránt lehetővé tették a 2.2.4. pontban említett (1,85 %-os) kivételes díjazáshátralék kifizetését.

Továbbá bizonyos – kevéssel több, mint 1 millió EUR – megtakarítás keletkezett a három bíróság tagjainak megújításához kapcsolódó kiadásokra (ideiglenes juttatások, a hivatalba lépéssel, az áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok) vonatkozó költségvetési jogcímeken is. E különbség a költségvetés elkészítésére vonatkozó rendes eljárásból következik, amely megköveteli, hogy a tagok megújítására vonatkozó óvatos becsléseket igen hamar (a megújítás időpontját megelőző csaknem másfél évvel) megtegyék, jóllehet a tagok tényleges megújítása ezt követően egyrészt a tagállamok, másrészt a bíróságok tagjai egyéni döntéseinek az eredménye.

2010-ben egyetlen átcsoportosítás sem történt az 10. alcímből a költségvetés más alcímeibe.

3.1.2.    12. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

Az ezen alcím alá tartozó, 194 718 000 EUR összegű végleges előirányzatokra 192 360 236,34 EUR összegben vállaltak kötelezettséget, azaz felhasználtságuk mértéke nagyon magas, 98,79 %-os volt (2009-ben 98,96 %).

2009-hez hasonlóan e nagyon jó eredmények továbbra is a Bíróság szolgálatainak összessége igen aktív felvételi politikájának a gyümölcse. Az állások betöltöttségének aránya 2010 végén elérte a közel 98 %-ot, amely kiemelkedő arány, ha figyelembe vesszük a személyzet általános rotációját az intézmény teljes állományára (1 927 álláshely) tekintettel. Ezenfelül emlékeztetni kell arra, hogy a súlyos gazdasági válság során a Bíróság egyetlen új álláshelyet sem kért 2010-ben, megerősítve az átcsoportosítási politikáját annak érdekében, hogy bizonyos elsődleges szükségleteket az intézményen belül tudjon megoldani.

Az 10. alcímben szereplő előirányzatokhoz hasonlóan megjegyezzük, hogy az 12. alcímben szereplő, a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazásaira vonatkozó előirányzatok felhasználása során tapasztalható bizonyos eltérések a Tanács által meghatározott díjazáskiigazításának mértéke és a költségvetés kidolgozásakor megállapított esetek közötti elkerülhetetlen különbségekkel függnek össze (2010. január 1-jén a + 2,1 %-os előirányzattal szemben + 1,85 %, és 2010. július 1-jén a + 2,5 %-os előirányzattal szemben + 0,01 %).

Az ily módon elért előirányzat-megtakarítás, valamint az előzetes előirányzatok felszabadítása (2,38 millió EUR) egyébiránt lehetővé tették a 2.2.4. pontban említett (1,85 %-os) kivételes díjazáshátralék kifizetését. Lehetővé tették ezenfelül az 14. alcímben található 1406., „Külső nyelvi szolgáltatások” jogcím előirányzatainak megerősítése céljából 1 millió EUR átcsoportosítását.

3.1.3.    14. alcím – Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

Általában véve az ezen alcím alatt szereplő, 16 550 000 EUR-t kitevő végleges előirányzatokra 16 242 289,99 EUR összegben vállaltak kötelezettséget, azaz felhasználtságuk mértéke magas, 98,14 %-os volt (2009-ben 99,5 %).

Az 14. alcím végleges előirányzatai csaknem teljes egészében két költségvetési jogcímre irányulnak. Ezen előirányzatok közel egyharmadánál, vagyis az 1400., „Egyéb alkalmazottak” jogcímnél, a felhasználás mértéke magas maradt (kevéssel magasabb 96 %-nál). A fennmaradó kétharmad esetében, vagyis az 1406., „Külső nyelvi szolgáltatások” jogcímnél a felhasználás mértéke közel 100 %-os.

Az utóbbi jogcím esetében, amely lefedi mind a fordításra, mind a tolmácsolásra vonatkozó külső szolgáltatásokat, meg kell állapítani, hogy a Bíróság által az utóbbi években a fordítás szükségességének mérséklése érdekében végrehajtott szervezeti intézkedések ellenére, a fordítási munkateher a 2009. évi munkateherhez képest 2010-ben 12 %-kal nőtt. Ezért, valamint a Bíróság azon szándéka miatt, hogy 2010-ben nem kér új álláshelyeket, volt szükség a külső alvállalkozói szerződések igénybevételének növelésére, valamint az 12. alcímből származó, 1 millió EUR-s összegnek megfelelő előirányzatok megerősítésére.

3.1.4.    16. alcím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

Az ezen alcím alá tartozó, 4 979 000 EUR összegű végleges előirányzatokra 4 831 244,43 EUR összegben vállaltak kötelezettséget, azaz felhasználtságuk mértéke magas, 97,03 %-os volt (2009-ben 96,97 %).

Ezen alcím két jogcíme a végleges előirányzatok közel 79 %-át teszi ki. Az 1612., „Szakmai továbbképzés” jogcímről, amely felhasználásának mértéke továbbra is magas maradt (2009-hez hasonlóan közel 97 %), és az 1654., „Bölcsőde, óvoda és gyermekfelügyelet” jogcímről van szó, amely felhasználásának mértéke 100 %.

3.2.   2. CÍM – Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

Amint azt a lenti 7. táblázat mutatja, a 2. cím alá tartozó végleges költségvetési előirányzatok 80 746 000 EUR-t tettek ki a 2010-es költségvetési évben, amely az Európai Unió Bírósága teljes költségvetésének valamivel kevesebb mint egynegyedét képezi. Ezen előirányzatokra 80 149 024,44 EUR összegben vállaltak kötelezettséget, azaz felhasználtságuk mértéke nagyon magas, 99,26 %-os volt (ugyanúgy, mint 2009-ben).

7.   táblázat

A költségvetésben szereplő előirányzatok felhasználtsága

(EUR-ban)

2. cím

Előirányzatok a 2010-es költségvetési évben

Kötelezettségvállalások a 2010-es költségvetési évben

A végösszeg %-ában

20.

Ingatlanok és járulékos költségek

59 350 000,00

59 082 644,75

99,55

21.

Adatkezelés, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás

15 592 000,00

15 491 884,75

99,36

23.

Folyó adminisztratív igazgatási költségek

2 143 000,00

2 101 661,65

98,07

25.

Megbeszélések és konferenciák

798 000,00

629 948,85

78,94

27.

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 863 000,00

2 842 884,44

99,30

Összesen

80 746 000,00

80 149 024,44

99,26

3.2.1.    20. alcím – Ingatlanok és járulékos költségek

Ezen alcím 59 350 000 EUR összegű végleges előirányzataira 59 082 644,75 EUR összegben, azaz 99,55 %-os mértékben (2009-ben 99,96 %) vállaltak kötelezettséget.

2008 és 2009 között a 20. alcím előirányzatainak az új főépület-együttes (4) befejezése és megnyitása miatti jelentős mértékű (+ 33 %) emelkedését követően az előirányzatok mértéke 2009-hez képest stabilizálódott (– 0,6 %).

A 200., „Ingatlanok” jogcímcsoport és a 202., „Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek” jogcímcsoport végleges előirányzatai az ezen alcím összes előirányzatainak 77 %-át (45 723 000 EUR), illetve 23 %-át (13 627 000 EUR) teszik ki.

Ami a 200., „Ingatlanok” jogcímcsoportot illeti, a 2000., „Bérleti díjak” jogcím alá tartozó kiadások 10 841 538 EUR-t (a felhasználás mértéke 100 %) tesznek ki, és megfelelnek azon négy épület (Allegro, Geos, T-épület és T/a-épület) bérleti díjának, amelyeknek igénybevétele továbbra is szükséges, figyelembe véve azon régi A, B és C épületszárnyak használaton kívüli állapotát, amelyek jelentős felújítás alatt állnak annak érdekében, hogy megfeleljenek az építésük óta (1986 és 1993 között) hatályba lépett különböző nemzeti szabványoknak.

A 2001., „Lízingdíjak” jogcím alá tartozó kiadások közel 33 millió EUR-t (a felhasználás mértéke 100 %) tesznek ki, és főként a luxembourgi hatóságokkal a Bíróság különböző épületeinek építésére és megvásárlására kötött szerződések alapján fizetendő díjaknak felelnek meg. Ezenfelül a gondos pénzgazdálkodásra való törekvés miatt a költségvetés 20., 21., 23. és 27. alcímein keletkezett egyes előirányzat-többleteket a már 2007 óta teljesített kiegészítő előfinanszírozásra fordították. Ezen ügylet tökéletesen beleillik a költségvetési hatóság két ága által kiadott, a közösségi intézmények ingatlanprojektjeire vonatkozó iránymutatásokba, amelyek az ilyen projektek jövőbeni költségvetési hatásainak a lehető legjelentősebb mérséklésére irányulnak.

Ami a 202., „Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek” jogcímcsoport kiadásait illeti, azok 13 454 818 EUR-t tettek ki (a felhasználás mértéke 98,74 %), és majdnem teljes mértékben az épületek takarítási és karbantartási, energiafogyasztási, valamint biztonsági és őrzési kiadásainak felelnek meg, amelyek a Bíróság ingatlanjainak megfelelő működéséhez szükségesek. A 2009. évet követően, amelynek során az új főépület épületeinek felhasználása még nagyrészt a bejáratás szakaszában volt, megállapítható, hogy a meghozott intézkedések (a műszaki berendezések szabályozása és beállítása, a takarítási és karbantartási, valamint az őrzési és biztonsági tervek ésszerűsítése) előirányzat-megtakarítást tettek lehetővé, amely hozzájárult az előző bekezdésben említett előfinanszírozáshoz.

3.2.2.    21. alcím – Adatkezelés, berendezések és bútorok

Az ezen alcím alá tartozó 15 592 000 EUR összegű végleges előirányzatokra 15 491 884,75 EUR összegben, azaz nagyon magas, 99,36 %-os mértékben vállaltak kötelezettséget (2009-ben 98,54 %).

A 21. alcím végleges előirányzatai – 2009-hez képest 1,7 %-os csökkenést mutatva – közel 90 %-ban az informatikához és a bútorokhoz kapcsolódó kiadásokat érintik.

Ami a 210., „Berendezések, működési költségek, valamint adatkezelési és távközlési szolgáltatások” jogcímcsoportot illeti, a 2009. évvel ellentétben a Bíróság az előirányzatok bármiféle megerősítése nélkül tett eleget az adatkezelés és a telekommunikáció területén az anyagbeszerzésre, a berendezések karbantartására és az alkalmazások fejlesztésére irányuló szükségleteinek. Informatikai állományának és a különleges alkalmazások jelentőségére tekintettel, amelyek karbantartása alapvető fontosságú az igazságszolgáltatási tevékenység megfelelő működése érdekében, ez az eredmény egyfelől csak a lehető legintenzívebb intézményközi együttműködésből származó előnyöknek, és másfelől az új fejlesztések terén a szelektívebb megítélésnek köszönhetően volt elérhető.

Ami a 212., „Bútorok” jogcímcsoportot illeti, az e jogcímcsoportba szánt előirányzatok felhasználása 100 %-os volt. Ezen előirányzatokat a terveknek megfelelően kiegészítő bútorok vásárlására, valamint a (több mint 15 éve beszerzett) bútorok egy részének megújítására fordítottak.

3.2.3.    23. alcím – Folyó adminisztratív igazgatási költségek

Az ezen alcím alá tartozó 2 143 500 EUR összegű végleges előirányzatokra 2 101 661,65 EUR összegben, azaz 98,07 %-os mértékben (2009-ben 88,18 %) vállaltak kötelezettséget.

A 21. alcím végleges előirányzatai több mint 78 %-ban – általában véve 1,7 %-os csökkenést mutatva 2009-hez képest – az alábbi két típusú kiadást érintik:

230., „Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök” jogcímcsoport alá tartozó kiadások, amelyek 985 261 EUR-t tettek ki (a felhasználás mértéke 99,93 % a 2009-es 80,75 %-kal szemben),

és a 236., „Levelek postaköltsége” jogcímcsoport alá tartozó kiadások, amelyek 692 000 EUR-t tettek ki (a felhasználás mértéke 100 % a 2009-es 95,22 %-kal szemben).

Már az utóbbi években is jelentős megtakarítások keletkeztek többek között a papírfelhasználás területén, az intézményen belüli elektronikus információcsere még mindig egyre növekvő használata miatt. A csökkenés tehát 2010-ben kevésbé markáns, azonban 25 000 EUR ugyanakkor felszabadítható volt, és átcsoportosíthatóvá vált a 2001., „Lízingdíjak” jogcímbe.

Ezzel szemben a postaköltségekre előirányzott költségvetést meg kellett erősíteni 71 000 EUR összeggel, mind a postai díjszabás, mind pedig a postázandó küldemények mennyiségének az előirányzottnál jelentősebb mértékű növekedése miatt (nevezetesen az ajánlott küldemények közvetlenül összefüggnek a Bíróság által tárgyalt ügyek jelentős mértékű növekedésével).

Végül a 238. jogcímcsoport viszonylag korlátozott költségvetést tartalmaz a Bíróság személyzete azon mobilizációs politikájának az elősegítésére, amely a környezetvédelmet jobban tiszteletben tartja mind a munkába járás, mind pedig az intézmény különböző épületei között, munkavégzési célból történő utazás során. Ezt a költségvetési tételt a Luxembourg városával kötött szerződésnek megfelelően 45 000 EUR összeggel meg kellett erősíteni a városi buszhálózat használóinak az előirányzottnál nagyobb száma miatt.

3.2.4.    25. alcím – Megbeszélések és konferenciák

Az ezen alcím alá tartozó 798 000 EUR összegű végleges előirányzatokra 629 948,85 EUR összegben, azaz 78,94 %-ban vállaltak kötelezettséget (2009-ben 93,28 %).

Ezen előirányzatok nagy része a Bíróság protokolláris tevékenységére és az intézmény látogatásához kapcsolódó kiadásokra szolgál.

2010 folyamán a protokolláris tevékenységet fontos események sorozata fémjelezte:

több ünnepélyes ülés, köztük többek között a munkáját 2009 végén hivatalba lépő Bizottság elnökének és tagjainak ünnepélyes eskütétele, a Számvevőszék azon tagjainak ünnepélyes eskütétele, akik hivatalukat 2010 folyamán foglalták el, és a Törvényszék tagjainak ünnepélyes eskütétele a Törvényszék 2010. októberi megújítása alkalmával,

a Közszolgálati Törvényszék létrehozatalának 5. évfordulója alkalmából rendezett konferencia.

Ami a Bíróság látogatását illeti, annak szervezése azon törekvést tükrözi, hogy az Európai Unió igazságszolgáltatási intézményéről és ítélkezési gyakorlatáról a gyakorló jogászok és a joghallgatók számára információkat biztosítsanak. A nemzeti bíróságok bíráival való találkozókkal (eszmecserék és szemináriumok) a Bíróságnak továbbra is az a célja, hogy egyrészt megismertesse a nemzeti bírákat az intézmény működésével, az előzetes döntéshozatallal és az európai uniós jog gyakorlatával, másrészt hogy találkozási lehetőséget, „fórumot” biztosítson a bírák számára.

Mivel e két típusú tevékenységre vonatkozó költségvetési előrejelzés hozzávetőlegesebb jellegű, a 2010-re megállapított alacsonyabb tevékenységi szint magyarázza az előirányzatok 2009-hez képest csekélyebb mértékű felhasználtságát.

3.2.5.    27. alcím – Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

Az ezen alcím alá tartozó 2 863 000 EUR összegű végleges előirányzatokra 2 842 884,44 EUR összegben, azaz 99,3 %-ban vállaltak kötelezettséget (2009-ben 99,22 %).

Az ezen alcím alá tartozó előirányzatok két típusú, az igazságszolgáltatási tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiadás fedezésére szolgálnak:

a 272., „Dokumentációs és könyvtári költségek kiadásai” jogcímcsoport, amelyek 1 162 884 EUR-t tettek ki (a felhasználás mértéke 100 %). Emlékeztetni kell arra, hogy noha e kiadások a három bíróság és az intézmény szolgálatai megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen befektetést jelentenek, az előirányzatok összegét szándékosan fagyasztották be a 2009-es szinten,

a 274., „Előállítás és terjesztés” jogcímcsoport kiadásai, amelyek 1 680 000 EUR-t tettek ki (a felhasználás mértéke 100 %). E kiadások alapvetően az ítéletek és indítványok, valamint a három bíróság határozatai tárának terjesztését fedezik. Az előirányzatok mértékének csökkenése 2009-hez képest jelentős (közel 28 %-os), amelyet alapvetően a Kiadóhivatal által a Hivatalos Lap kiadására kötött új szerződések jóval kedvezőbb feltételei magyaráznak. Az előirányzat-többlet ezáltal lehetővé tette a 20. alcím (2001. jogcím) és a 23. alcím (236. és 238. jogcímcsoport) egyes tételeinek megerősítését.

3.3.   3. CÍM – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

37. alcím –   Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

A 3. cím végleges költségvetési előirányzatai kizárólag a 37. alcím előirányzatait tartalmazzák a 3710., „Jogi költségek” jogcím tekintetében. A 2010-es költségvetési évet illetően ezen előirányzatok 40 000 EUR-t tettek ki, és azokra 20 522,25 EUR összegben vállaltak kötelezettséget, azaz a felhasználás mértéke 51,3 % (2009-ben 78,58 %) volt.

Az ingyenes jogi tanácsadás keretében felmerülő, az intézményt terhelő és ügyvédi tiszteletdíjat és egyéb költségeket fedező kiadásokról van szó. E kiadásokat nehéz megbecsülni, ez magyarázza az évente igen eltérő végrehajtás mértékét.

3.4.   10. CÍM – Egyéb költségek

10 0. alcím –   Előzetes előirányzatok

Az eredetileg 485 700 EUR összegű költségvetési támogatás a 2010-es költségvetési eljárás során tartalékolt, a külső fordítási szolgáltatásokra vonatkozó előirányzat éves összege 5 %-ának felel meg. Az Európai Parlament ugyanis több európai intézmény vonatkozásában elfogadott egy átfogó módosítást a fordítás területén folytatott intézményközi együttműködésre vonatkozó különjelentés elkészítéséig. Ezt a tartalékot 2010. július elején szabadították fel, az említett összegnek az 1406., „Külső nyelvi szolgáltatások” jogcímbe történő átcsoportosításával.


(1)  Ezen eltérés 2,16 %-ra csökken, ha figyelembe vesszük a címzett újrafelhasználható bevételeket, amelyek a költségvetési gyakorlatnak megfelelően „p.m.”-ként szerepelnek a kezdeti költségvetés megállapításakor, azonban pontosan figyelembe veszik őket ugyanezen költségvetésben az érintett kiadásokra vonatkozó költségvetési jogcímeken történő levonás révén.

(2)  A Parlament az intézmények többsége tekintetében eredetileg tartalékolta a külső nyelvi szolgáltatások előirányzat 5 %-át, az e területen folytatott intézményközi együttműködésre vonatkozó különjelentés elkészítéséig. Ezt a tartalékot (a Bíróság tekintetében 485 700 EUR-t) 2010. július elején szabadították fel.

(3)  C-40/10. sz. ügy: megsemmisítés iránti kereset a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelettel szemben.

(4)  A Bíróság régi felújított főépületét, a főépületet körbefogó gyűrűt, a két toronyépület és a régi és az új épületek közti kapcsolatot biztosító galériát foglalja magában.


I. MELLÉKLET

A 2009. és 2010. évi bevételek végrehajtásának összehasonlítása alcímek szerinti bontásban

(EUR-ban)

Alcím/Jogcímcsoport

Megnevezés

Megállapított jogosultságok 2010-ben

Megállapított jogosultságok 2009-ben

Különbség

Különbség %

400.

Az intézmény tagjai, a tisztviselők és az egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek

21 121 068,45

20 071 295,38

1 049 773,07

5,23

404.

Az intézmények tagjai, a tisztviselők és az egyéb aktív alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból származó bevételek

2 876 359,01

2 498 483,06

377 875,95

15,12

40.

Különböző adók és levonások

23 997 427,46

22 569 778,44

1 427 649,02

6,33

410.

A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

17 111 767,17

15 847 688,28

1 264 078,89

7,98

411.

A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása

1 850 357,16

1 298 850,54

551 506,62

42,46

41.

Nyugdíjjárulékok

18 962 124,33

17 146 538,82

1 815 585,51

10,59

4. cím

42 959 551,79

39 716 317,26

3 243 234,53

8,17

502.

Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – címzett bevételek

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

50.

Ingó vagyon (bútor) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

520.

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmények számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

52.

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

570.

Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – címzett bevételek

275 874,92

345 232,96

–69 358,04

–20,09

573.

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – címzett bevételek

543 611,04

208 517,81

335 093,23

160,70

57.

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

819 485,96

553 750,77

265 735,19

47,99

581.

Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – címzett bevételek

880,00

 

880,00

0,00

58.

Egyéb térítések

880,00

0,00

880,00

0,00

5. cím

1 072 685,37

995 772,29

76 913,08

15,08

900.

Egyéb bevételek

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

90.

Egyéb bevételek

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

9. cím

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Összesen

44 043 087,16

40 712 089,55

3 330 997,61

8,18


II. MELLÉKLET

A 2010. évi bevételek – megállapított jogosultságok és átvitt jogosultságok

Költségvetési tétel

Megnevezés

Eredeti költségvetés

Megállapított jogosultságok 2010

Beszedett bevételek

Kintlévőségek

4000.

Az intézmény tagjai, a tisztviselők és az egyéb alkalmazottak illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek

21 624 000,00

21 121 068,45

21 121 068,45

0,00

4040.

Az intézmények tagjai, a tisztviselők és az egyéb aktív alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból származó bevételek

2 656 000,00

2 876 359,01

2 876 359,01

0,00

 

A 40. alcím összesen

24 280 000,00

23 997 427,46

23 997 427,46

0,00

4100.

A személyzet által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

15 037 000,00

17 111 767,17

17 111 767,17

0,00

4110.

A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása

500 000,00

1 850 357,16

1 845 456,57

4 900,59

 

A 41. alcím összesen

15 537 000,00

18 962 124,33

18 957 223,74

4 900,59

 

4. cím

39 817 000,00

42 959 551,79

42 954 651,20

4 900,59

5020.

Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – címzett bevételek

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

 

Az 50. alcím összesen

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

5200.

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmények számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

 

Az 52. alcím összesen

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

5700.

Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – címzett bevételek

0,00

275 874,92

274 874,92

1 000,00

5730.

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – címzett bevételek

0,00

543 611,04

533 213,50

10 397,54

 

Az 57. alcím összesen

0,00

819 485,96

808 088,42

11 397,54

5810.

Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – címzett bevételek

0,00

880,00

880,00

0,00

 

Az 58. alcím összesen

0,00

880,00

880,00

0,00

 

5. cím

130 000,00

1 072 685,37

1 061 089,08

11 596,29

9000.

Egyéb bevételek

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

A 90. alcím összesen

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

9. cím

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Összesen

39 957 000,00

44 043 087,16

44 026 590,28

16 496,88


Költségvetési tétel

Megnevezés

Átvitel 2009-ről 2010-re

2010-ben bekövetkezett módosítások

Összes átvitel 2009-ről 2010-re

Áthozott jogosultságokból eredő bevételek

Kintlévőségek

4110.

A nyugdíjjogosultságok személyzet általi átruházása vagy megváltása

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

A 41. alcím összesen

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

4. cím

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

5020.

Kiadványok, nyomtatványok és filmek eladásából származó bevételek – Címzett bevételek

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

 

Az 50. alcím összesen

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5700.

Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – címzett bevételek

880,74

0,00

880,74

880,74

0,00

5730.

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések az intézmény adminisztratív működésével összefüggésben – címzett bevételek

13 539,61

–17,58

13 522,03

13 032,85

489,18

 

Az 57. alcím összesen

14 420,35

–17,58

14 402,77

13 913,59

489,18

 

5. cím

14 470,35

–17,58

14 452,77

13 963,59

489,18

 

Összesen

58 519,33

–17,58

58 501,75

58 012,57

489,18


III. MELLÉKLET

A 2009. és 2010. évi előirányzatok végrehajtásának összehasonlítása alcímek szerinti bontásban

(EUR-ban)

Alcím

Megnevezés

2010-es kötelezettségvállalások

2009-es kötelezettségvállalások

Különbség

Különbség %

10.

Az intézmény tagjai

30 180 903,86

29 104 251,06

1 076 652,80

3,70

12.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

192 360 236,34

181 156 824,21

11 203 412,13

6,18

14.

Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

16 242 289,99

14 879 938,92

1 362 351,07

9,16

16.

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

4 831 244,43

4 567 388,00

263 856,43

5,78

 

1. cím

243 614 674,62

229 708 402,19

13 906 272,43

6,05

20.

Ingatlanok és járulékos költségek

59 082 644,75

59 710 997,33

– 628 352,58

–1,05

21.

Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás

15 491 884,75

15 636 608,20

– 144 723,45

–0,93

23.

Folyó adminisztratív igazgatási költségek

2 101 661,65

2 059 426,98

42 234,67

2,05

25.

Megbeszélések és konferenciák

629 948,85

743 014,77

– 113 065,92

–15,22

27.

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 842 884,44

3 455 761,88

– 612 877,44

–17,73

 

2. cím

80 149 024,44

81 605 809,16

–1 456 784,72

–  1,79

37.

Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–34,71

 

3. cím

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–  34,71

Összesen

323 784 221,31

311 345 642,44

12 438 578,87

4,00


IV. MELLÉKLET

A 2010. évi előirányzatok végrehajtásának részletezése

Költségvetési tétel

A költségvetés előirányzatai

A megelőző költségvetési év jogosultságaiból átvitt előirányzat

Eredeti költségvetés

Átcsoportosítások

Előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalás

Törölt előirányzatok

Átvitel az

előző évből

Átvitt előirányzatokból való kifizetések

Törölt előirányzatok

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000.

Díjazások és egyéb juttatások

22 134 000,00

386 000,00

22 520 000,00

22 124 798,18

22 124 798,18

0,00

395 201,82

 

 

0,00

1002.

A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok

1 208 000,00

 

1 208 000,00

475 673,62

457 525,94

18 147,68

732 326,38

9 203,00

9 203,00

0,00

102.

Ideiglenes juttatások

1 579 000,00

 

1 579 000,00

1 262 314,35

1 262 314,35

0,00

316 685,65

 

 

0,00

103.

Nyugdíjak

6 381 000,00

 

6 381 000,00

5 796 191,18

5 796 191,18

0,00

584 808,82

 

 

0,00

104.

Kiküldetések

284 000,00

 

284 000,00

284 000,00

80 306,69

203 693,31

0,00

204 949,94

63 458,00

141 491,94

106.

Képzés

295 000,00

 

295 000,00

237 926,53

221 901,66

16 024,87

57 073,47

46 497,66

23 924,62

22 573,04

109.

Előzetes előirányzat

386 000,00

– 386 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10. alcím

Az intézmény tagjai

32 267 000,00

0,00

32 267 000,00

30 180 903,86

29 943 038,00

237 865,86

2 086 096,14

260 650,60

96 585,62

164 064,98

1200.

Díjazások és egyéb juttatások

190 363 000,00

465 000,00

190 828 000,00

188 716 207,75

188 716 207,75

0,00

2 111 792,25

 

 

0,00

1202.

Fizetett túlóra

724 000,00

 

724 000,00

709 664,68

709 664,68

0,00

14 335,32

 

 

0,00

1204.

A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok

2 251 000,00

720 000,00

2 971 000,00

2 821 828,24

2 177 268,92

644 559,32

149 171,76

30 069,43

21 439,55

8 629,88

122.

Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor

0,00

195 000,00

195 000,00

112 535,67

112 535,67

0,00

82 464,33

 

 

0,00

129.

Előzetes előirányzat

2 380 000,00

–2 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

12. alcím

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

195 718 000,00

–1 000 000,00

194 718 000,00

192 360 236,34

191 715 677,02

644 559,32

2 357 763,66

30 069,43

21 439,55

8 629,88

1400.

Egyéb alkalmazottak

4 584 000,00

5 000,00

4 589 000,00

4 418 395,94

4 418 395,94

0,00

170 604,06

 

 

0,00

1404.

Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok

675 000,00

56 000,00

731 000,00

731 000,00

693 722,50

37 277,50

0,00

6 423,94

2 460,00

3 963,94

1405.

Egyéb külső szolgáltatások

456 000,00

 

456 000,00

381 546,50

306 989,43

74 557,07

74 453,50

117 274,00

116 117,27

1 156,73

1406.

Külső nyelvi szolgáltatások

9 288 300,00

1 485 700,00

10 774 000,00

10 711 347,55

8 541 272,07

2 170 075,48

62 652,45

1 647 219,22

1 596 266,07

50 953,15

149.

Előzetes előirányzat

61 000,00

–61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

14. alcím

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

15 064 300,00

1 485 700,00

16 550 000,00

16 242 289,99

13 960 379,94

2 281 910,05

307 710,01

1 770 917,16

1 714 843,34

56 073,82

1610.

A munkaerő-felvétel egyéb költségei

220 000,00

 

220 000,00

195 864,56

166 946,40

28 918,16

24 135,44

27 217,38

21 613,63

5 603,75

1612.

Szakmai továbbképzés

1 664 000,00

 

1 664 000,00

1 609 617,49

909 410,33

700 207,16

54 382,51

726 618,48

652 531,82

74 086,66

162.

Kiküldetések

323 000,00

 

323 000,00

323 000,00

283 639,18

39 360,82

0,00

32 814,16

11 679,54

21 134,62

1630.

Szociális ellátás

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

23 003,93

14 701,30

8 302,63

4 996,07

5 972,25

4 286,22

1 686,03

1632.

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

197 000,00

15 000,00

212 000,00

200 507,83

192 731,58

7 776,25

11 492,17

61 921,33

61 195,33

726,00

1650.

Orvosi szolgálat

184 000,00

 

184 000,00

131 572,19

97 472,23

34 099,96

52 427,81

58 783,93

37 484,03

21 299,90

1652.

Éttermek és munkahelyi étkezdék

77 000,00

 

77 000,00

76 875,32

45 728,24

31 147,08

124,68

18 557,52

16 283,05

2 274,47

1654.

Többcélú gyermekfelügyeleti központ

2 271 000,00

 

2 271 000,00

2 270 803,11

1 677 080,62

593 722,49

196,89

483 522,24

272 581,07

210 941,17

16. alcím

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

4 979 000,00

0,00

4 979 000,00

4 831 244,43

3 387 709,88

1 443 534,55

147 755,57

1 415 407,29

1 077 654,69

337 752,60

1. cím

Az intézmény állományához tartozó személyek

248 028 300,00

485 700,00

2 485 140 000,00

243 614 674,62

239 006 804,84

4 607 869,78

4 899 325,38

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28


Költségvetési tétel

1. index (a költségvetés előirányzatai)

4. index (a megelőző költségvetési év jogosultságaiból átvitt előirányzat)

Eredeti költségvetés

Átcsoportosítások

Előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalás

Törölt előirányzatok

Átvitel az

előző évből

Átvitt előirányzatokból való kifizetések

Törölt előirányzatok

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000.

Bérleti díjak

11 417 000,00

– 575 462,05

10 841 537,95

10 841 537,95

10 825 549,72

15 988,23

0,00

6 870,13

125,62

6 744,51

2001.

Lízingdíjak

32 301 000,00

637 462,05

32 938 462,05

32 937 481,91

31 884 981,91

1 052 500,00

980,14

877 999,96

869 109,48

8 890,48

2003.

Ingatlanbeszerzések

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2005.

Ingatlanépítés

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2007.

A helyiségek berendezése

316 000,00

850 000,00

1 166 000,00

1 148 347,21

174 876,70

973 470,51

17 652,79

337 988,87

322 418,30

15 570,57

2008.

Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet

702 000,00

75 000,00

777 000,00

700 459,38

379 552,46

320 906,92

76 540,62

913 097,65

887 388,49

25 709,16

2022.

Takarítás és karbantartás

6 050 000,00

– 150 000,00

5 900 000,00

5 794 322,70

4 773 390,02

1 020 932,68

105 677,30

1 496 296,31

1 409 038,97

87 257,34

2024.

Energiafogyasztás

3 065 000,00

–80 000,00

2 985 000,00

2 934 150,66

2 344 361,82

589 788,84

50 849,34

1 513 728,22

567 434,96

946 293,26

2026.

Az ingatlanok biztonsága és őrzése

4 804 000,00

– 532 616,00

4 271 384,00

4 266 408,46

3 498 377,24

768 031,22

4 975,54

948 300,01

829 722,15

118 577,86

2028.

Biztosítások

81 000,00

32 616,00

113 616,00

113 225,43

112 427,47

797,96

390,57

3 087,44

51,58

3 035,86

2029.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások

307 000,00

50 000,00

357 000,00

346 711,05

317 370,54

29 340,51

10 288,95

54 174,31

46 866,29

7 308,02

20. alcím

Ingatlanok és járulékos költségek

59 043 000,00

307 000,00

59 350 000,00

59 082 644,75

54 310 887,88

4 771 756,87

267 355,25

6 151 542,90

4 932 155,84

1 219 387,06

2100.

Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása

3 532 000,00

349 500,00

3 881 500,00

3 881 472,85

2 727 060,54

1 154 412,31

27,15

1 193 594,60

1 191 168,02

2 426,58

2102.

A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és fenntartásával kapcsolatos külső szolgáltatások

8 510 000,00

0,00

8 510 000,00

8 508 991,12

4 709 395,23

3 799 595,89

1 008,88

4 239 350,81

4 193 470,56

45 880,25

2103.

Telekommunikáció

1 068 000,00

– 349 500,00

718 500,00

718 499,96

579 779,00

138 720,96

0,04

336 369,35

236 366,67

100 002,68

212.

Bútorok

653 000,00

 

653 000,00

652 742,98

318 618,81

334 124,17

257,02

124 735,44

120 633,03

4 102,41

214.

Műszaki berendezések és felszerelések

475 000,00

–51 000,00

424 000,00

423 975,59

333 753,08

90 222,51

24,41

124 043,09

75 871,36

48 171,73

216.

Járművek

1 405 000,00

 

1 405 000,00

1 306 202,25

1 197 866,97

108 335,28

98 797,75

92 236,91

16 478,49

75 758,42

21. alcím

Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás

15 643 000,00

–51 000,00

15 592 000,00

15 491 884,75

9 866 473,63

5 625 411,12

100 115,25

6 110 330,20

5 833 988,13

276 342,07

230.

Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök

1 011 000,00

–25 000,00

986 000,00

985 260,86

577 307,28

407 953,58

739,14

386 750,89

341 700,44

45 050,45

231.

Pénzügyi költségek

36 000,00

–11 000,00

25 000,00

15 057,50

9 803,91

5 253,59

9 942,50

15 373,81

3 547,91

11 825,90

232.

Jogi költségek és kártérítések

16 000,00

11 000,00

27 000,00

18 380,00

7 360,00

11 020,00

8 620,00

4 087,26

1 420,00

2 667,26

236.

Levelek postaköltsége

621 000,00

71 000,00

692 000,00

692 000,00

601 335,93

90 664,07

0,00

132 101,20

117 073,20

15 028,00

238.

Egyéb adminisztratív működési költségek

368 000,00

45 000,00

413 000,00

390 963,29

323 637,26

67 326,03

22 036,71

103 135,88

90 624,71

12 511,17

23. alcím

Folyó adminisztratív igazgatási költségek

2 052 000,00

91 000,00

2 143 000,00

2 101 661,65

1 519 444,38

582 217,27

41 338,35

641 449,04

554 366,26

87 082,78

252.

Reprezentációs költségek

169 000,00

 

169 000,00

157 225,88

113 072,84

44 153,04

11 774,12

59 436,20

38 544,26

20 891,94

254.

Ülések, kongresszusok és konferenciák

411 000,00

 

411 000,00

313 356,89

224 608,15

88 748,74

97 643,11

178 184,73

68 772,17

109 412,56

256.

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

218 000,00

 

218 000,00

159 366,08

137 685,73

21 680,35

58 633,92

50 753,37

28 443,91

22 309,46

257.

Jogi informatikai szolgálat

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

25. alcím

Megbeszélések és konferenciák

798 000,00

0,00

798 000,00

629 948,85

475 366,72

154 582,13

168 051,15

288 374,30

135 760,34

152 613,96

270.

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

272.

Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások

1 163 000,00

 

1 163 000,00

1 162 884,44

971 852,48

191 031,96

115,56

210 788,09

198 671,66

12 116,43

2740.

Hivatalos Lap

947 000,00

– 347 000,00

600 000,00

600 000,00

389 228,22

210 771,78

0,00

363 094,05

69 028,80

294 065,25

2741.

Általános jellegű kiadványok

1 100 000,00

 

1 100 000,00

1 080 000,00

385 382,47

694 617,53

20 000,00

970 722,97

835 836,42

134 886,55

27. alcím

Információ: beszerzés, archíválás, előállítás és terjesztés

3 210 000,00

– 347 000,00

2 863 000,00

2 842 884,44

1 746 463,17

1 096 421,27

20 115,56

1 544 605,11

1 103 536,88

441 068,23

2. cím

Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

80 746 000,00

0,00

80 746 000,00

80 149 024,44

67 918 635,78

12 230 388,66

596 975,56

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3710.

Jogi költségek

40 000,00

 

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3711.

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18. cikke szerinti Választottbírósági Bizottság

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

37. alcím

Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3. cím:

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10 0.

Előzetes előirányzatok

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10 1.

Rendkívüli tartalékalap

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10. cím:

Egyéb költségek

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÖSSZESEN

329 300 000,00

0,00

329 300 000,00

323 784 221,31

306 935 268,77

16 848 952,54

5 515 778,69

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72


V. MELLÉKLET

A címzett bevételek felhasználtsága 2010-ben

 

2009-ről 2010-re átvitt előirányzatok

Címzett bevételek 2010

Kifizetések

A 2010-ről 2011-re átvitt címzett bevételek

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10.

Az intézmény tagjai

33,90

1 386,40

224,80

1 195,50

12.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

72 588,90

66 888,04

45 104,29

94 372,65

14.

Összes egyéb személyzet és külső szolgáltatások

2 271,44

1 383,06

0,00

3 654,50

16.

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

52 586,99

5 874,41

23 275,67

35 185,73

1. cím –

Az intézmény állományához tartozó személyek

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

20.

Ingatlanok és járulékos költségek

96 531,29

594 526,12

162 860,68

528 196,73

21.

Informatika, berendezések és bútorok: vétel, bérlet és fenntartás

221 914,12

148 549,35

224 358,59

146 104,88

23.

Folyó adminisztratív igazgatási költségek

3 967,07

24 291,05

5 796,87

22 461,25

25.

Megbeszélések és konferenciák

2 638,59

2 094,85

1 320,38

3 413,06

27.

Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

704 293,11

177 296,41

252 549,29

629 040,23

2. cím –

Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

37.

Egyes intézmények és szervezetek különös költségei

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

3. cím –

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Összesen

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53


VI. MELLÉKLET

A 2010-ben végrehajtott költségvetési átcsoportosítások a költségvetési rendelet 22. és 24. cikkének megfelelően

(EUR-ban)

Az átcsoportosítás száma

Időpont

Címből címbe

Alcímből alcímbe

Jogcímcsoportból jogcímcsoportba

Jogcímből jogcímbe

Jogcímcsoportból/jogcímből

Jogcímcsoportba/jogcímbe

A költségvetési hatóság elé terjesztett átcsoportosítások (a 22. cikk (2) bekezdésének és a 24. cikk (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban)

1

2010.2.25.

 

 

195 000

 

1200.

Díjazások és támogatások (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

1220.

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

2

2010.7.2.

485 700

 

 

 

100.

Előzetes előirányzatok

1406.

Külső nyelvi szolgáltatások

3

2010.7.15.

 

 

11 000

 

231.

Pénzügyi költségek

232.

Jogi költségek és kártérítések

4

2010.10.6.

 

1 000 000

 

 

1200.

Díjazások és támogatások (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

1406.

Külső nyelvi szolgáltatások

5

2010.11.12.

 

71 000

 

 

2740.

Hivatalos Lap

236.

Levelek postaköltsége

 

 

 

45 000

 

 

2740.

Hivatalos Lap

238.

Egyéb adminisztratív működési költségek

6

2010.11.15.

 

 

150 000

 

2022.

Takarítás és karbantartás

2001.

Lízingdíjak

 

 

 

 

80 000

 

2024.

Energiafogyasztás

2001.

Lízingdíjak

 

 

 

 

450 000

 

2026.

Az ingatlanok biztonsága és őrzése

2001.

Lízingdíjak

 

 

 

51 000

 

 

214.

Műszaki berendezések és felszerelések

2001.

Lízingdíjak

 

 

 

25 000

 

 

230.

Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök

2001.

Lízingdíjak

 

 

 

231 000

 

 

2740.

Hivatalos Lap

2001.

Lízingdíjak

7

2010.12.9.

 

 

386 000

 

109.

Előzetes előirányzat

1000.

Díjazások és támogatások (Tagok)

 

 

 

 

2 380 000

 

129.

Előzetes előirányzat

1200.

Díjazások és támogatások (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

 

 

 

 

61 000

 

 

1400.

Egyéb alkalmazottak

Részösszeg

5 621 700

485 700

1 423 000

3 713 000

0

 

 

A jogcímcsoportokon belüli, a költségvetési hatóság elé nem terjesztett átcsoportosítások (a 24. cikk (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban)

1

2010.3.10.

 

 

 

23 116

2026.

Az ingatlanok biztonsága és őrzése

2028.

Biztosítások

2

2010.6.24.

 

 

 

720 000

1200.

Díjazások és támogatások (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

1204.

A hivatalba lépéssel, az áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok

3

2010.7.22.

 

 

 

9 500

2026.

Az ingatlanok biztonsága és őrzése

2028.

Biztosítások

4

2010.9.16.

 

 

 

850 000

2001.

Lízingdíjak

2007.

A helyiségek berendezése

5

2010.9.16.

 

 

 

75 000

2001.

Lízingdíjak

2008.

Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet

6

2010.10.14.

 

 

 

50 000

2026.

Az ingatlanok biztonsága és őrzése

2029.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások

7

2010.10.20.

 

 

 

15 000

1630.

Szociális ellátás

1632.

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb intézkedések

8

2010.11.3.

 

 

 

349 500

2103.

Telekommunikáció

2100.

Berendezések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása

9

2010.11.17.

 

 

 

56 000

1400.

Egyéb alkalmazottak

1404.

Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok

10

2010.12.8.

 

 

 

575 462

2000.

Bérleti díjak

2001.

Lízingdíjak

Részösszeg

2 723 578

0

0

0

2 723 578

 

 

Összesen

8 345 278

485 700

1 423 000

3 713 000

2 723 578