24.5.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 154/1


SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2010 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

2011/C 154/01

SISÄLLYSLUETTELO

Selvitys varainhoitovuoden 2010 talousarvio- ja varainhallinnosta

1.

Johdanto

2.

Yleiskatsaus varainhoitovuoden 2010 talousarvion toteutumiseen

3.

Talousarvion toteutuminen varainhoitovuonna 2010 luvuittain

Liitteet

Liite I:

Lukukohtainen vertailu tulojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2010 varainhoitovuoteen 2009 verrattuna

Liite II:

Tilanne tulojen osalta varainhoitovuonna 2010 – Toteutuneet tulot ja siirretyt saamiset

Liite III:

Lukukohtainen vertailu varainhoitovuoden 2010 määrärahojen toteutumisesta varainhoitovuoteen 2009 verrattuna

Liite IV:

Yksityiskohtaiset tiedot määrärahojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2010 (varainhoitovuoden määrärahat ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat)

Liite V:

Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käyttö varainhoitovuonna 2010

Liite VI:

Varainhoitoasetuksen 22 ja 24 artiklan nojalla tehdyt määrärahojen siirrot varainhoitovuonna 2010

Selvitys varainhoitovuoden 2010 talousarvio- ja varainhallinnosta

Euroopan unionin tuomioistuin

1.   JOHDANTO

Tässä selvityksessä, joka annetaan varainhoitoasetuksen 122 artiklan ja sen täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen 185 artiklan mukaan varainhoitovuotta 2010 koskevan Euroopan unionin tuomioistuimen tilinpäätöksen yhteydessä, otetaan huomioon erityisesti määrärahojen toteutumisaste. Siinä esitetään myös yhteenvetotiedot varainhoitovuoden 2010 aikana eri budjettikohtien välillä tehdyistä määrärahasiirroista.

Tämän kertomuksen 2 kohdassa tehdään yleiskatsaus varainhoitovuoden 2010 talousarvion toteutumiseen ja 3 kohdassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin budjettikohtien kehitystä talousarvion luvuittain. Liitteissä ovat vielä yksityiskohtaiset yhteenvetotaulukot vuoden 2010 talousarvion toteutumisesta.

Yksityiskohtaista tietoa ja tilastotietoja unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen varsinaisesta tuomioistuintoiminnasta on saatavilla unionin tuomioistuimen vuoden 2010 vuosikertomuksessa Curia-internetsivulla (http://curia.europa.eu).

2.   YLEISKATSAUS VARAINHOITOVUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMISEEN

2.1   Tulot

Euroopan unionin tuomioistuimen tuloarvio varainhoitovuodelle 2010 oli 39 957 000 euroa.

Kuten alla oleva taulukko 1 osoittaa, varainhoitovuoden 2010 toteutuneet tulot ovat 44 043 087 euroa eli 10,23 prosenttia ennustettua enemmän. (1)

Taulukko 1

Tuloennuste ja toteutuneet tulot

(euroina)

Osasto

Tuloennuste 2010

Toteutuneet tulot 2010

% kokonaismäärästä

4.

Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot

39 817 000,00

42 959 551,79

97,54

5.

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

130 000,00

1 072 685,37

2,44

9.

Sekalaiset tulot

10 000,00

10 850,00

0,02

Yhteensä

39 957 000,00

44 043 087,16

100,00

%

100,00 %

110,23 %

 

Todettakoon, että osastoon 4 kuuluvat tulot (pääasiassa pidätykset verojen ja sosiaaliturvamaksujen muodossa toimielimen jäsenten ja henkilöstön palkoista ja korvauksista) muodostavat erittäin suuren prosenttiosuuden tulojen kokonaismäärästä (97,54 prosenttia). Osastoon 5 ja 9 kuuluvat tulot (pääasiallisesti tilintarkastustuomioistuimen ja käännöskeskuksen maksamat T-rakennuksen ja T bis -rakennuksen tiettyjä osia koskevien vuokrakulujen palautukset, julkaisumyynnistä saadut tulot, televiestintäpalautukset ja rahoitustuotto) edustavat vain alle 2,46:tä prosenttia tulojen kokonaismäärästä.

Liitteissä I ja II esitetään täydentäviä numerotietoja kaikista tulovirroista (seuraavaan varainhoitovuoteen siirretyt saamiset, saadut tulot ja perityt saamiset).

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen saamisten osalta alla oleva taulukko 2 osoittaa, että osastoon 4 kuuluvat saamiset muodostavat pääosan (75,93 prosenttia) kaikista edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyistä saamisista vuonna 2010 saaduista tuloista.

Taulukko 2

Siirretyistä saamisista saadut tulot

(euroina)

Osasto

Saamisten siirrot 2009–2010

Siirretyistä saamisista saadut tulot

% kokonaismää

4.

Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot

44 048,98

44 048,98

75,93

5.

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

14 470,35

13 963,59

24,07

9.

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

58 519,33

58 012,57

100,00

%

100,00 %

99,13 %

 

2.2   Menot

2.2.1   Varainhoitovuoden määrärahat

Euroopan unionin tuomioistuimen talousarviomäärärahat olivat varainhoitovuonna 2010 yhteensä 329 300 000 euroa.

Kuten alla oleva taulukko 3 osoittaa, varainhoitovuoden 2010 toteutuneet menot ovat 323 784 221,31 euroa, joten määrärahojen lopullinen toteutumisaste oli erittäin korkea eli 98,32 prosenttia (yli 98 prosenttia kuten varainhoitovuonna 2009).

Lisäksi havaitaan, kuten aikaisempinakin vuosina, että lähes kolme neljännestä Euroopan unionin tuomioistuimen talousarviosta kohdistuu henkilöstömenoihin (osaston 1 menot).

Taulukko 3

Varainhoitovuoden määrärahasitoumukset

(euroina)

Osasto

Vuoden 2010 määrärahat

Vuoden 2010 sitoumukset

% kokonaismäärästä

1.

Toimielimen henkilöstö

248 514 000,00

243 614 674,62

75,24

2.

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

80 746 000,00

80 149 024,44

24,75

3.

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

40 000,00

20 522,25

0,01

10.

Muut menot (2)

0

0

Yhteensä

329 300 000,00

323 784 221,31

100

%

100 %

98,32 %

 

Liitteissä III ja IV esitetään täydentäviä numerotietoja varainhoitovuoden 2010 määrärahojen käytöstä (vertailu suhteessa varainhoitovuoteen 2009 ja toteutumista koskevat yksityiskohtaiset tiedot budjettikohdittain).

2.2.2   Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

Alla oleva taulukko 4 osoittaa, että varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010 siirretyt määrärahat olivat määrältään yhteensä 18 228 846,03 euroa ja ne käytettiin suurimmaksi osaksi (84,9 prosenttia).

Taulukko 4

Edelliseltä vuodelta siirrettyjen määrärahojen käyttö

(euroina)

Osasto

Määrärahojen siirrot 2009–2010

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruuntuneet määrärahat

1.

Toimielimen henkilöstö

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

2.

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3.

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10.

Muut menot

0

0

0

Yhteensä

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

%

100 %

84,90 %

15,10 %

Liitteessä IV esitetään täydentäviä numerotietoja varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010 siirrettyjen määrärahojen käytöstä.

2.2.3   Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat

Mainittakoon, että osa tuloista voidaan varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti sitoa tiettyjen erityiskulujen kattamiseen. Nämä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vastaavat näin ollen toimielimen käytettävissä olevia lisämäärärahoja.

Alla olevassa taulukossa 5 esitetään yksityiskohtaisesti luvuittain varainhoitovuodelta toiselle siirretyt käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat ja varainhoitovuoden aikana toteutuneet ja saadut käyttötarkoitukseensa sidotut tulot.

Taulukko 5

Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käyttö

(euroina)

Osasto

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2009–2010

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2010

Suoritetut maksut 2010

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2010–2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Toimielimen henkilöstö

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

2.

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

3.

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

10.

Muut menot

0,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

Kuten taulukko 5 osoittaa, varainhoitovuoden 2010 aikana toteutuneisiin käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat olivat 1 022 289,69 euroa, joista lähes 90 prosenttia liittyy seuraaviin tuloihin:

kiinteistöihin liittyviä menoja koskevat palautukset muiden toimielinten käyttöön annettujen tilojen osalta (594 526 euroa);

unionin tuomioistuimen julkaisujen, kuten oikeustapauskokoelmien, myynnistä saatu tuotto (177 030 euroa);

puhelin- ja postituskulujen palautukset (119 106 euroa).

Liitteessä V esitetään täydentäviä yksityiskohtaisia numerotietoja käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käytöstä.

2.2.4   Määrärahojen siirrot

Euroopan unionin tuomioistuin teki varainhoitovuoden 2010 aikana varainhoitoasetuksen 22 ja 24 artiklan nojalla 17 määrärahojen siirtoa, joiden kokonaismäärä oli 8 345 278 euroa eli vähemmän kuin samantyyppisten siirtojen kokonaismäärä varainhoitovuonna 2009 (9 345 304 euroa).

Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti seitsemästä määrärahojen siirrosta ilmoitettiin budjettivallan käyttäjälle. Näiden siirtojen kokonaismäärä oli 5 621 700 euroa ja ne muodostavat valtaosan (67 prosenttia) varainhoitovuoden määrärahojen siirtojen kokonaismäärästä. Osaston 1 osalta alustavan varauksen (lähes 3 miljoonaa) vapauttamista käytettiin muun muassa palkkojen poikkeukselliseen jälkikäteiseen maksamiseen (1,85 prosenttia) heinäkuulta 2009 lähtien neuvoston joulukuussa 2010 unionin tuomioistuimen antaman tuomion (3) seurauksena tekemän päätöksen mukaisesti. Lisäksi käännöksen alan ulkoisten palvelujen määrärahoja vahvistettiin miljoonalla eurolla toimielimen varsinaisen tuomioistuintoiminnan lisääntymisestä johtuvan työmäärän voimakkaan kasvun vuoksi. Osaston 2 osalta käytettiin lähes miljoonan euron määrä jo maksettujen unionin tuomioistuimen rakennuksia koskevaan kunnostus- ja laajennushankkeeseen liittyvien ennakkomaksujen vahvistamiseen, jotta Luxemburgin viranomaisten kanssa tehtyä vuokra-ostosopimusta koskevia talousarviomenoja voitaisiin tulevaisuudessa vähentää.

Lisäksi tehtiin 10 sellaista varainhoitoasetuksen 22 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua siirtoa momentin sisällä, joita ei ilmoitettu budjettivallan käyttäjälle. Niiden kokonaismäärä oli 2 723 578 euroa.

Liitteessä VI esitetään yksityiskohtaisesti kyseiset siirrot ja budjettikohdat, joita siirrot koskivat.

3.   TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VARAINHOITOVUONNA 2010 LUVUITTAIN

3.1   OSASTO 1 – Toimielimen henkilöstö

Kuten alla oleva taulukko 6 osoittaa, osaston 1 lopullinen talousarviomääräraha on varainhoitovuonna 2010 yhteensä 248 514 000 euroa, mikä vastaa 75:tä prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen talousarvion kokonaismäärästä. Näistä määrärahoista käytettiin 243 614 674,62 euroa, joten toteutumisaste oli 98,03 prosenttia (98,71 prosenttia varainhoitovuonna 2009) eli edelleen erittäin korkea.

Taulukko 6

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

(euroina)

Osasto 1

Varainhoitovuoden 2010 määrärahat

Varainhoitovuoden 2010 sitoumukset

% toteutumisaste

10.

Toimielimen jäsenet

32 267 000,00

30 180 903,86

93,53

12.

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

194 718 000,00

192 360 236,34

98,79

14.

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

16 550 000,00

16 242 289,99

98,14

16.

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

4 979 000,00

4 831 244,43

97,03

Yhteensä

248 514 000,00

243 614 674,62

98,03

3.1.1   Luku 10 – Toimielimen jäsenet

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 32 267 000 eurosta käytettiin 30 180 903,86 euroa, joten toteutumisaste oli 93,53 prosenttia eli korkea (97,12 prosenttia varainhoitovuonna 2009).

Huomattakoon, että tietyt vaihtelut toimielinten jäsenten palkkoja koskevien määrärahojen käyttöasteen osalta liittyvät neuvoston päättämien palkkojen mukauttamisten ja talousarvion laadinnassa käytettyjen ennusteiden välisiin väistämättömiin eroihin (+ 1,85 prosenttia 1.1.2010, kun ennakkoarvio oli + 2,1 prosenttia, ja + 0,01 prosenttia 1.7.2010, kun ennakkoarvio oli + 2,5 prosenttia). Tällä määrärahojen säästöllä ja alustavan varauksen (386 000 euroa) käyttöön ottamisella saatiin katettua palkkojen poikkeuksellinen jälkikäteinen maksaminen (1,85 prosenttia), johon edellä kohdassa 2.2.4 viitataan.

Lisäksi hieman yli miljoonan euron säästö voidaan havaita myös unionin tuomioistuinten jäsenten vaihtumiseen liittyviä henkilöstösääntöihin perustuvia menoja (siirtymäkorvaukset ja tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet) koskevien budjettikohtien osalta. Nämä erot johtuvat tavanomaisesta talousarvion valmistelumenettelystä, joka edellyttää, että toimielimen jäsenten vaihtumiseen liittyvät ennakko-odotukset otetaan huomioon erittäin varhain (lähes puolitoista vuotta ennen vaihtumisajankohtaa) ja varovaisuusperiaatetta noudattaen, koska toimielimen jäsenten vaihtuminen edellyttää sekä jäsenvaltioiden päätöksiä että unionin tuomioistuinten jäsenten yksittäisiä päätöksiä.

Varainhoitovuonna 2010 osastosta 10 ei tehty määrärahojen siirtoja talousarvion muille luvuille.

3.1.2   Luku 12 – Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 194 718 000 eurosta käytettiin 192 360 236,34 euroa, mikä merkitsee erittäin korkeaa 98,79 prosentin toteutumisastetta (98,96 prosenttia varainhoitovuonna 2009).

Kuten varainhoitovuonna 2009, nämä hyvät tulokset ovat seurausta tuomioistuimen kaikkien yksiköiden harjoittamasta erittäin aktiivisesta palvelukseenottopolitiikasta. Virkojen täyttöaste oli varainhoitovuoden 2010 lopussa lähes 98 prosenttia, mikä on huomattavan korkea prosenttiluku, kun otetaan huomioon tavanomainen henkilöstön kierto suhteessa toimielimen henkilöstön kokonaismäärään (1 927 virkaa). Lisäksi on muistutettava, että vallitsevasta vakavasta talouskriisistä johtuen unionin tuomioistuin ei hakenut vuodelle 2010 uusia virkoja vaan tukeutui entistä voimakkaammin uudelleen sijoittamiseen tähtäävään politiikkaansa täyttääkseen tietyt ensisijaiset toimet sisäisessä menettelyssä.

On todettava, että osaston 10 määrärahojen tavoin tietyt vaihtelut luvussa 12 tarkoitettujen vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvien henkilöiden palkkoja koskevien määrärahojen käyttöasteen osalta liittyvät neuvoston päättämien palkkojen mukauttamisten ja talousarvion laadinnassa käytettyjen ennusteiden välisiin väistämättömiin eroihin (+ 1,85 prosenttia 1.1.2010, kun ennakkoarvio oli + 2,1 prosenttia, ja + 0,01 prosenttia 1.7.2010, kun ennakkoarvio oli + 2,5 prosenttia).

Tällä määrärahojen säästöllä ja alustavan varauksen käyttöön ottamisella (2,38 miljoonaa euroa) saatiin katettua palkkojen poikkeuksellinen jälkikäteinen maksaminen (1,85 prosenttia), johon viitataan edellä kohdassa 2.2.4. Säästö mahdollisti myös miljoonan euron määrärahojen siirron, jolla vahvistettiin 14 lukuun kuuluvan alamomentin 1406”Kielten alan ulkoiset palvelut” määrärahojen vahvistamisen.

3.1.3   Luku 14 – Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden palvelut

Kun tätä lukua tarkastellaan yleisellä tasolla, lopullisista määrärahoista eli 16 550 000 eurosta käytettiin 16 242 289,99 euroa, mikä merkitsee 98,14 prosentin toteutumisastetta (99,5 prosenttia varainhoitovuonna 2009).

Luvun 14 lopulliset määrärahat keskittyvät lähes kokonaisuudessaan kahdelle yksittäiselle alamomentille. Lähes kolmanneksen määrärahoista muodostaa alamomentti 1400”Muu henkilöstö”, jonka määrärahojen käyttöaste säilyi erittäin korkeana (hieman yli 96 prosenttia). Alamomentti 1406”Kielten alan ulkoiset palvelut”, jonka määrärahat käytettiin lähes 100-prosenttisesti, muodostaa loput kaksi kolmasosaa kyseisen luvun määrärahoista.

Viimeksi mainitusta alamomentista, jolla katetaan sekä käännöksen että tulkkauksen alaa koskevat kielten alan ulkoiset palvelut, on todettava, että huolimatta niistä toimenpiteistä, joita tuomioistuin on viime vuosien aikana toteuttanut rajoittaakseen kääntämistä koskevaa tarvetta, käännöspalvelun työmäärä kasvoi varainhoitovuonna 2010 yli 12 prosenttia varainhoitovuoteen 2009 nähden. Lisäksi koska unionin tuomioistuin ei ole halunnut pyytää uusia virkoja varainhoitovuonna 2010, se on joutunut turvautumaan entistä suuremmassa määrin toimielimen ulkoisiin alihankintapalveluihin ja vahvistamaan vastaavia määrärahoja luvulta 12 siirretyllä miljoonan euron määrällä.

3.1.4   Luku 16 – Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 4 979 000 eurosta käytettiin 4 831 244,43 euroa, mikä merkitsee korkeaa 97,03 prosentin toteutumisastetta (96,97 prosenttia varainhoitovuonna 2009).

Kaksi tämän luvun alamomenttia muodostaa 79 prosenttia lopullisista määrärahoista. Kyseessä ovat alamomentti 1612”Ammatillinen täydennyskoulutus”, jonka määrärahojen käyttöaste oli erittäin korkea (lähes 97 prosenttia kuten varainhoitovuonna 2009), ja alamomentti 1654”Lasten päiväkoti”, jonka määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti.

3.2   OSASTO 2 – Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

Kuten alla oleva taulukko 7 osoittaa, osaston 2 lopulliset talousarviomäärärahat varainhoitovuodelle 2010 olivat 80 746 000 euroa, joka vastaa hieman alle neljännestä Euroopan unionin tuomioistuimen koko talousarviosta. Näistä määrärahoista käytettiin 80 149 024,44 euroa, mikä merkitsee erittäin korkeaa 99,26 prosentin toteutumisastetta (sama kuin varainhoitovuonna 2009).

Taulukko 7

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

(euroina)

Osasto 2

Varainhoitovuoden 2010 määrärahat

Varainhoitovuoden 2010 sitoumukset

% toteutumisaste

20.

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

59 350 000,00

59 082 644,75

99,55

21.

Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

15 592 000,00

15 491 884,75

99,36

23.

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

2 143 000,00

2 101 661,65

98,07

25.

Kokoukset ja konferenssit

798 000,00

629 948,85

78,94

27.

Tiedotus: hankinta, arkistointi

2 863 000,00

2 842 884,44

99,30

Yhteensä

80 746 000,00

80 149 024,44

99,26

3.2.1   Luku 20 – Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 59 350 000 eurosta käytettiin 59 082 644,75 euroa eli 99,55 prosenttia (99,96 prosenttia varainhoitovuonna 2009).

Luvun 20 määrärahat kasvoivat merkittävästi varainhoitovuonna 2009 varainhoitovuoteen 2008 nähden (+ 33 prosenttia) uuden oikeuspalatsin rakennuskompleksin käyttöön ottamisen seurauksena (4), minkä jälkeen kyseisten määrärahojen taso on vakiintunut suhteessa varainhoitovuoteen 2009 (– 0,6 prosenttia).

Tässä luvussa momentin 200”Kiinteistöt” lopullisten määrärahojen osuus on 77 prosenttia (45 723 000 euroa) määrärahojen kokonaismäärästä ja momentin 202”Kiinteistöihin liittyvät menot” 23 prosenttia (13 627 000 euroa).

Momentilla 200”Kiinteistöt” alamomentin 2000”Vuokrat” menot olivat 10 841 538 euroa (määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti), ja ne koostuvat neljän eri rakennuksen (Allegro, Geos sekä T- ja T bis -rakennukset) vuokramenoista. Näiden rakennusten käyttäminen on kuitenkin edelleen välttämätöntä, kun otetaan huomioon niissä työskentelevä henkilöstö ja se, että vanhat lisärakennukset A, B ja C, joissa suoritetaan mittavia kunnostustöitä, jotta kyseiset rakennukset täyttäisivät erinäisissä niiden rakentamisen jälkeen (1986–1993) voimaan tulleissa säännöksissä asetetut vaatimukset, eivät ole käytössä.

Alamomentin 2001”Vuokra-ostosopimus” menot olivat puolestaan lähes 33 miljoonaa euroa (määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti) ja koostuivat pääasiassa Luxemburgin viranomaisten kanssa tuomioistuimen eri rakennusten rakentamisesta ja hankinnasta tehtyjen sopimusten mukaisesti maksettaviksi tulevista vuokra-ostovastikkeista. Huomattakoon, että hyvän varainhoidon varmistamiseksi osa talousarvion luvuilta 20, 21, 23 ja 27 vapautuneista määrärahaylijäämistä käytettiin ennakkomaksuihin, jotka ovat ylimääräisiä jo aikaisemmin varainhoitovuodesta 2007 lähtien maksettuihin ennakkomaksuihin nähden. Tämä toimenpide sopii kaikilta osin yhteen niiden suuntaviivojen kanssa, joita molemmat budjettivallan käyttäjän haarat ovat tahoillaan unionin toimielinten kiinteistöhankkeiden osalta esittäneet tällaisten hankkeiden osuuden tiukemmaksi rajoittamiseksi tulevissa talousarvioissa

Momentin 202”Kiinteistöihin liittyvät menot” menot olivat 13 454 818 euroa (toteutumisaste 98,74 prosenttia), ja ne muodostuvat lähes kokonaisuudessaan siivous/ylläpitokuluista, energiankulutuksesta ja rakennusten turvallisuus/valvontakuluista, joita tuomioistuimen kiinteistöjen toimivuus edellyttää. Varainhoitovuoden 2009 ajan uuden oikeuspalatsin rakennusten käyttö oli vielä suurelta osin käyttöönottovaiheessa. Tämän jälkeen toteutetut toimenpiteet (teknisten laitteiden säätö/parametrien määrittely, siivoukseen/kunnossapitoon ja turvallisuuteen/valvontaan liittyvän välineistön optimointi) ovat mahdollistaneet määrärahojen säästön, joka voitiin käyttää edellisessä kappaleessa mainittujen ennakkomaksujen kattamiseen.

3.2.2   Luku 21 – Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 15 592 000 eurosta käytettiin 15 491 884,75 euroa eli erittäin korkeat 99,36 prosenttia (98,54 prosenttia varainhoitovuonna 2009).

Luvun 21 lopullisista määrärahoista, joiden määrä oli 1,7 prosenttia pienempi kuin varainhoitovuonna 2009, lähes 90 prosenttia koskee tietotekniikkaan ja kalusteisiin liittyviä menoja.

Momentin 210”Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut” osalta tuomioistuin kattoi – toisin kuin varainhoitovuonna 2009 – tietotekniikkaan ja televiestintään alaan liittyviä laitehankintoja, laitteiston ylläpitoa ja sovellusten kehittämistä koskevat kulut ilman määrärahojen vahvistamista. Kun otetaan huomioon toimielimen tietoteknisten laitteiden ja tuomioistuintoiminnan asianmukaisen sujumisen kannalta ratkaisevan tärkeiden sovellusten suuri määrä, tähän tulokseen päästiin ainoastaan toimielintenvälisen yhteistyön tuloksena saavutettujen etujen ja uusien kehittämishankkeiden entistä tiukemman seulonnan ansiosta.

Momentille 212”Kalusteet” myönnetyt määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti. Nämä määrärahat käytettiin suunnitelluin tavoin uusien kalusteiden hankkimiseen ja (yli 15 vuotta sitten hankittujen) kalusteiden osittaiseen uudistamiseen.

3.2.3   Luku 23 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 2 143 000 eurosta käytettiin 2 101 661,65 euroa eli 98,07 prosenttia (88,18 prosenttia varainhoitovuonna 2009).

Luvun 23 menot vähenivät 1,7 prosenttia varainhoitovuoteen 2009 nähden. Varainhoitovuonna 2010 78 prosenttia tämän luvun määrärahoista on tarkoitettu seuraaviin kahdentyyppisiin menoihin

momentin 230”Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö” menoihin, joiden osuus oli 985 261 euroa (toteutumisaste 99,93 prosenttia, kun se varainhoitovuonna 2009 oli 80,75 prosenttia)

momentin 236”Postimaksut” menoihin, joiden osuus oli 692 000 euroa (määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti, kun käyttöaste oli varainhoitovuonna 2009 95,22 prosenttia).

Viime vuosina on erityisesti paperin osalta jo saavutettu huomattavaa määrärahojen säästöä, mikä selittyy entisestäänkin lisääntyneellä tietojen sähköisellä välittämisellä toimielimessä. Säästö varainhoitovuonna 2010 ei ollut yhtä merkittävä mutta se mahdollisti kuitenkin 25 000 euron suuruisen määrärahojen vapauttamisen ja siirtämisen alamomentille 2001”Vuokra-ostosopimus”.

Postimaksuihin varattuja määrärahoja sitä vastoin oli korotettava 71 000 eurolla sen vuoksi, että yhtäältä postimaksujen hinnat nousivat ja toisaalta lähetettävän postin määrä (erityisesti suoraan unionin käsittelemien asioiden määrän kasvuun liittyvien kirjattujen lähetysten määrä) kasvoi ennakoitua enemmän.

Lopuksi todettakoon, että momentille 238 merkitty määräraha on verrattain pieni siitä syystä, että pyrkimyksenä on edistää toimielimen henkilöstön ympäristöystävällisempää liikkuvuuspolitiikkaa sekä työmatkojen osalta että työtehtävien hoitamisen liittyvien matkojen osalta toimielimen eri rakennusten välillä. Tätä määrärahaa jouduttiin vahvistamaan 45 000 eurolla Luxemburgin kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti johtuen ennakoitua suuremmasta kaupungin sisäisen joukkoliikenteen käyttäjämäärästä.

3.2.4   Luku 25 – Kokoukset ja konferenssit

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 798 000 eurosta käytettiin 629 948,85 euroa eli 78,94 prosenttia (93,28 prosenttia varainhoitovuonna 2009).

Nämä määrärahat on tarkoitettu suurilta osin tuomioistuimen protokollatoimintaan ja toimielimeen tehtävistä vierailuista aiheutuviin kuluihin.

Varainhoitovuoden 2010 aikana protokollatoiminnan osalta järjestettiin useita merkittäviä tilaisuuksia:

useita juhlallisia istuntoja, kuten muun muassa juhlalliset istunnot vuoden 2009 virkaan astuneiden komission puheenjohtajan ja komissaarien, vuoden 2010 aikana virkaan astuneiden virkamiestuomioistuimen jäsenten sekä lokakuussa 2010 unionin yleisen tuomioistuimen kokoonpanon osittaisen uudistumisen yhteydessä virkaan astuneiden uusien jäsenten juhlallisten vakuutusten yhteydessä

virkamiestuomioistuimen 5-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetty juhlaseminaari.

Unionin tuomioistuimeen järjestettävillä vierailuilla puolestaan pyritään lisäämään lainkäyttötoimintaa harjoittavan Euroopan unionin toimielimen ja sen oikeuskäytännön tuntemusta oikeuden alalla työskentelevien ja alan opiskelijoiden keskuudessa. Tuomioistuin pyrkii kansallisten tuomioistuinten tuomareiden kokoontumisten (kokoukset ja seminaarit) järjestämisellä yhtäältä edelleen lisäämään kansallisten tuomioistuinten tuomareiden tuntemusta unionin tuomioistuimen toiminnasta, ennakkoratkaisumenettelystä ja Euroopan unionin oikeuden soveltamisesta sekä toisaalta tarjoamaan kansallisten tuomioistuinten tuomareille tilaisuuden toistensa tapaamiseen.

Koska tämäntyyppistä toimintaa koskevat talousarvioennusteet ovat luonteeltaan tavanomaista epävarmempia, varainhoitovuoteen 2009 nähden heikompi määrärahojen käyttöaste selittyy sillä, että kyseistä toimintaa oli vähemmän.

3.2.5   Luku 27 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 2 863 000 eurosta käytettiin 2 842 884,44 euroa eli 99,3 prosenttia (99,22 prosenttia varainhoitovuonna 2009).

Tämän luvun määrärahat on kohdistettu yksinomaan tuomioistuintoimintaan liittyviin menoihin:

momentin 272”Tiedonhankinta ja arkistointi” menoihin yhteensä 1 162 884 euroa (määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti); muistutettakoon, että vaikka nämä määrärahat merkitsevät välttämätöntä investointia unionin tuomioistuinten asianmukaiseen toimintaan ja toimielimen tarjoamiin palveluihin, määrärahat on tarkoituksellisesti jäädytetty varainhoitovuoden 2009 määrärahojen tasolle

momentin 274”Tuottaminen ja jakelu” menoihin yhteensä 1 680 000 euroa (määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti); nämä määrärahat on kohdistettu pääasiallisesti tuomioiden ja ratkaisuehdotusten julkiseen jakeluun sekä unionin tuomioistuinten oikeustapauskokoelmiin; määrärahojen vähennys suhteessa varainhoitovuoteen 2009 on merkittävä (lähes 28 prosenttia), ja se selittyy pääasiallisesti unionin julkaisutoimiston kanssa tehtyjen uusien virallisen lehden julkaisemista koskevien sopimusten entistä edullisemmilla ehdoilla; määrärahaylijäämällä voitiin vahvistaa tiettyjä luvun 20 ja 23 budjettikohtia (alamomentti 2001; momentit 236 ja 238).

3.3   OSASTO 3 – Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

Luku 37 –   Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

Osaston 3 lopulliset talousarviomäärärahat sisältävät ainoastaan luvun 37 määrärahat alamomentin 3710”Oikeudenkäyntikulut”. Nämä määrärahat olivat varainhoitovuonna 2010 40 000 euroa, ja niistä käytettiin 20 522,25 euroa, joten toteutumisaste oli 51,3 prosenttia (78,58 prosenttia varainhoitovuonna 2009).

Kyseessä ovat menot, jotka kattavat toimielimen maksettaviksi maksuttoman oikeudenkäynnin yhteydessä tulevat asianajajien palkkiot ja muut kulut. Näiden ennakoiminen on vaikeaa ja toteutumisaste vaihtelee huomattavasti vuosittain.

3.4   OSASTO 10 – Muut menot

Luku 10 0 –   Alustavat varaukset

Alkuperäiset talousarviomäärärahat olivat 485 700 euroa, mikä vastaa 5:tä prosenttia varainhoitovuoden 2010 talousarviomenettelyssä tehdyn käännöksen alan ulkoisia palveluja koskevan varauksen vuosittaisista kokonaismäärärahoista. Parlamentti nimittäin päätti useampaa toimielintä koskevasta talousarvion muutoksesta ennen erityisen lausunnon laatimista toimielinten välisestä yhteistyöstä käännöksen alalla. Tämä varaus otettiin käyttöön heinäkuun 2010 alussa edellä mainitun suuruisella määrärahojen siirrolla alamomentille 1406”Kielten alan ulkoiset palvelut”.


(1)  Tämä ero on vain 2,16 prosenttia, jos otetaan huomioon uudelleenkäytettävät tulot, jotka budjettikäytännön mukaisesti esitetään erillisessä muistiossa alkuperäistä talousarviota laadittaessa, mutta jotka otetaan asianmukaisesti huomioon tässä talousarviossa asianomaisissa budjettikohdissa tehtävällä vähennyksellä.

(2)  Parlamentti teki alun perin useimpia toimielimiä koskevan budjettivarauksen, joka vastaa 5:tä prosenttia kielten alan ulkoisten palvelujen määrärahoista, ennen erityisen lausunnon laatimista toimielinten välisestä yhteistyöstä tällä alalla. Tämä varaus (485 700 euroa unionin tuomioistuimen osalta) vapautettiin heinäkuun alussa 2010.

(3)  Asia C-40/2010: kumoamiskanne, joka koskee 23.12.2009 annetun neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 1296/2009.

(4)  Rakennuskompleksi koostuu kunnostetusta uudesta oikeuspalatsista, oikeuspalatsia ympäröivästä rengasrakennuksesta, kahdesta korkeasta tornitalosta sekä tuomioistuimen vanhat ja uudet rakennukset toisiinsa yhdistävästä galleriarakennuksesta.


LIITE I

Lukukohtainen vertailu tulojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2010 varainhoitovuoteen 2009 verrattuna

(euroina)

Luku/momentti

Otsikko

Tulot 2010

Tulot 2009

Ero

Ero %

400

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

21 121 068,45

20 071 295,38

1 049 773,07

5,23

404

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

2 876 359,01

2 498 483,06

377 875,95

15,12

40

Erilaiset verot ja pidätykset

23 997 427,46

22 569 778,44

1 427 649,02

6,33

410

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

17 111 767,17

15 847 688,28

1 264 078,89

7,98

411

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

1 850 357,16

1 298 850,54

551 506,62

42,46

41

Eläkemaksut

18 962 124,33

17 146 538,82

1 815 585,51

10,59

Osasto 4

42 959 551,79

39 716 317,26

3 243 234,53

8,17

502

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

50

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

520

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

52

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

570

Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot

275 874,92

345 232,96

–69 358,04

–20,09

573

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot

543 611,04

208 517,81

335 093,23

160,70

57

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

819 485,96

553 750,77

265 735,19

47,99

581

Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot

880,00

 

880,00

0,00

58

Sekalaiset korvaukset

880,00

0,00

880,00

0,00

Osasto 5

1 072 685,37

995 772,29

76 913,08

15,08

900

Sekalaiset tulot

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

90

Sekalaiset tulot

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Osasto 9

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Yleistulot yhteensä

44 043 087,16

40 712 089,55

3 330 997,61

8,18


LIITE II

Tilanne tulojen osalta varainhoitovuonna 2010 – toteutuneet tulot ja siirretyt saamiset

Määrärahamomentti

Otsikko

Alkuperäiset talousarviomäärärahat

Tulot 2010

Katetut tulot

Katettavaa

4000

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

21 624 000,00

21 121 068,45

21 121 068,45

0,00

4040

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

2 656 000,00

2 876 359,01

2 876 359,01

0,00

 

yhteensä luku 40

24 280 000,00

23 997 427,46

23 997 427,46

0,00

4100

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

15 037 000,00

17 111 767,17

17 111 767,17

0,00

4110

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

500 000,00

1 850 357,16

1 845 456,57

4 900,59

 

yhteensä luku 41

15 537 000,00

18 962 124,33

18 957 223,74

4 900,59

 

Osasto 4

39 817 000,00

42 959 551,79

42 954 651,20

4 900,59

5020

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

 

yhteensä luku 50

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

5200

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

 

yhteensä luku 52

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

5700

Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot

0,00

275 874,92

274 874,92

1 000,00

5730

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot

0,00

543 611,04

533 213,50

10 397,54

 

yhteensä luku 57

0,00

819 485,96

808 088,42

11 397,54

5810

Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Sidotut tulot

0,00

880,00

880,00

0,00

 

yhteensä luku 58

0,00

880,00

880,00

0,00

 

Osasto 5

130 000,00

1 072 685,37

1 061 089,08

11 596,29

9000

Sekalaiset tulot

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

yhteensä luku 90

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Osasto 9

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Yhteensä

39 957 000,00

44 043 087,16

44 026 590,28

16 496,88


Määrärahamomentti

Otsikko

Tulojen siirrot 2009–2010

Muutokset varainhoito-vuonna 2010

Siirretyt tulot yhteensä 2009–2010

Siirretyistä saamisista saadut tulot

Katettavaa

4110

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

yhteensä luku 41

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

Osasto 4

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

5020

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Sidotut tulot

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

 

yhteensä luku 50

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5700

Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Sidotut tulot

880,74

0,00

880,74

880,74

0,00

5730

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Sidotut tulot

13 539,61

–17,58

13 522,03

13 032,85

489,18

 

yhteensä luku 57

14 420,35

–17,58

14 402,77

13 913,59

489,18

 

Osasto 5

14 470,35

–17,58

14 452,77

13 963,59

489,18

 

Yhteensä

58 519,33

–17,58

58 501,75

58 012,57

489,18


LIITE III

Lukukohtainen vertailu määrärahojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2010 varainhoitovuoteen 2009 verrattuna

(euroina)

Luku

Otsikko

Sitoumukset 2010

Sitoumukset 2009

Ero

Ero %

10

Toimielimen jäsenet

30 180 903,86

29 104 251,06

1 076 652,80

3,70

12

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

192 360 236,34

181 156 824,21

11 203 412,13

6,18

14

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

16 242 289,99

14 879 938,92

1 362 351,07

9,16

16

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

4 831 244,43

4 567 388,00

263 856,43

5,78

 

Osasto 1

243 614 674,62

229 708 402,19

13 906 272,43

6,05

20

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

59 082 644,75

59 710 997,33

– 628 352,58

–1,05

21

Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

15 491 884,75

15 636 608,20

– 144 723,45

–0,93

23

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

2 101 661,65

2 059 426,98

42 234,67

2,05

25

Kokoukset ja konferenssit

629 948,85

743 014,77

– 113 065,92

–15,22

27

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

2 842 884,44

3 455 761,88

– 612 877,44

–17,73

 

Osasto 2

80 149 024,44

81 605 809,16

–1 456 784,72

–  1,79

37

Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–34,71

 

Osasto 3

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–  34,71

Yleistulot yhteensä

323 784 221,31

311 345 642,44

12 438 578,87

4,00


LIITE IV

Yksityiskohtaiset tiedot määrärahojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2010

Määrärahamomentti

Varainhoitovuoden määrärahat

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat

Alkuperäiset talousarviomäärärahat

Määrärahojen siirrot

Varainhoitovuoden määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Sitoumusten jälkeen käytössä olevat määrärahat

Peruuntuneet määrärahat

Edelliseltä varainhoitovuodelta

siirretyt määrärahat

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruuntuneet määrärahat

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Palkat ja korvaukset

22 134 000,00

386 000,00

22 520 000,00

22 124 798,18

22 124 798,18

0,00

395 201,82

 

 

0,00

1002

Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

1 208 000,00

 

1 208 000,00

475 673,62

457 525,94

18 147,68

732 326,38

9 203,00

9 203,00

0,00

102

Siirtymäkorvaukset

1 579 000,00

 

1 579 000,00

1 262 314,35

1 262 314,35

0,00

316 685,65

 

 

0,00

103

Eläkkeet

6 381 000,00

 

6 381 000,00

5 796 191,18

5 796 191,18

0,00

584 808,82

 

 

0,00

104

Virkamatkat

284 000,00

 

284 000,00

284 000,00

80 306,69

203 693,31

0,00

204 949,94

63 458,00

141 491,94

106

Koulutus

295 000,00

 

295 000,00

237 926,53

221 901,66

16 024,87

57 073,47

46 497,66

23 924,62

22 573,04

109

Alustava varaus

386 000,00

– 386 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Luku 10

Toimielimen jäsenet

32 267 000,00

0,00

32 267 000,00

30 180 903,86

29 943 038,00

237 865,86

2 086 096,14

260 650,60

96 585,62

164 064,98

1200

Palkat ja korvaukset

190 363 000,00

465 000,00

190 828 000,00

188 716 207,75

188 716 207,75

0,00

2 111 792,25

 

 

0,00

1202

Ylityötunnit, joista maksetaan palkkaa

724 000,00

 

724 000,00

709 664,68

709 664,68

0,00

14 335,32

 

 

0,00

1204

Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

2 251 000,00

720 000,00

2 971 000,00

2 821 828,24

2 177 268,92

644 559,32

149 171,76

30 069,43

21 439,55

8 629,88

122

Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

0,00

195 000,00

195 000,00

112 535,67

112 535,67

0,00

82 464,33

 

 

0,00

129

Alustava varaus

2 380 000,00

–2 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Luku 12

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

195 718 000,00

–1 000 000,00

194 718 000,00

192 360 236,34

191 715 677,02

644 559,32

2 357 763,66

30 069,43

21 439,55

8 629,88

1400

Muu henkilöstö

4 584 000,00

5 000,00

4 589 000,00

4 418 395,94

4 418 395,94

0,00

170 604,06

 

 

0,00

1404

Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

675 000,00

56 000,00

731 000,00

731 000,00

693 722,50

37 277,50

0,00

6 423,94

2 460,00

3 963,94

1405

Muut ulkoiset palvelut

456 000,00

 

456 000,00

381 546,50

306 989,43

74 557,07

74 453,50

117 274,00

116 117,27

1 156,73

1406

Kielten alan ulkoiset palvelut

9 288 300,00

1 485 700,00

10 774 000,00

10 711 347,55

8 541 272,07

2 170 075,48

62 652,45

1 647 219,22

1 596 266,07

50 953,15

149

Alustava varaus

61 000,00

–61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Luku 14

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

15 064 300,00

1 485 700,00

16 550 000,00

16 242 289,99

13 960 379,94

2 281 910,05

307 710,01

1 770 917,16

1 714 843,34

56 073,82

1610

Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut

220 000,00

 

220 000,00

195 864,56

166 946,40

28 918,16

24 135,44

27 217,38

21 613,63

5 603,75

1612

Ammatillinen täydennyskoulutus

1 664 000,00

 

1 664 000,00

1 609 617,49

909 410,33

700 207,16

54 382,51

726 618,48

652 531,82

74 086,66

162

Virkamatkat

323 000,00

 

323 000,00

323 000,00

283 639,18

39 360,82

0,00

32 814,16

11 679,54

21 134,62

1630

Sosiaalipalvelut

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

23 003,93

14 701,30

8 302,63

4 996,07

5 972,25

4 286,22

1 686,03

1632

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

197 000,00

15 000,00

212 000,00

200 507,83

192 731,58

7 776,25

11 492,17

61 921,33

61 195,33

726,00

1650

Terveydenhoito

184 000,00

 

184 000,00

131 572,19

97 472,23

34 099,96

52 427,81

58 783,93

37 484,03

21 299,90

1652

Ravintolat ja ruokalat

77 000,00

 

77 000,00

76 875,32

45 728,24

31 147,08

124,68

18 557,52

16 283,05

2 274,47

1654

Lasten päiväkoti

2 271 000,00

 

2 271 000,00

2 270 803,11

1 677 080,62

593 722,49

196,89

483 522,24

272 581,07

210 941,17

Luku 16

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

4 979 000,00

0,00

4 979 000,00

4 831 244,43

3 387 709,88

1 443 534,55

147 755,57

1 415 407,29

1 077 654,69

337 752,60

Osasto 1

Toimielimen henkilöstö

248 028 300,00

485 700,00

2 485 140 000,00

243 614 674,62

239 006 804,84

4 607 869,78

4 899 325,38

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28


Määrärahamomentti

Luettelo 1 (varainhoitovuoden määrärahat)

Luettelo 4 (edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat)

Alkuperäiset talousarviomäärärahat

Määrärahojen siirrot

Varainhoitovuoden määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Sitoumusten jälkeen käytössä olevat määrärahat

Peruuntuneet määrärahat

Edelliseltä varainhoitovuodelta

siirretyt määrärahat

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruuntuneet määrärahat

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Vuokrat

11 417 000,00

– 575 462,05

10 841 537,95

10 841 537,95

10 825 549,72

15 988,23

0,00

6 870,13

125,62

6 744,51

2001

Vuokra-ostosopimus

32 301 000,00

637 462,05

32 938 462,05

32 937 481,91

31 884 981,91

1 052 500,00

980,14

877 999,96

869 109,48

8 890,48

2003

Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2005

Kiinteistöjen rakennuttaminen

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2007

Tilojen kunnostus

316 000,00

850 000,00

1 166 000,00

1 148 347,21

174 876,70

973 470,51

17 652,79

337 988,87

322 418,30

15 570,57

2008

Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

702 000,00

75 000,00

777 000,00

700 459,38

379 552,46

320 906,92

76 540,62

913 097,65

887 388,49

25 709,16

2022

Siivous ja ylläpito

6 050 000,00

– 150 000,00

5 900 000,00

5 794 322,70

4 773 390,02

1 020 932,68

105 677,30

1 496 296,31

1 409 038,97

87 257,34

2024

Energiankulutus

3 065 000,00

–80 000,00

2 985 000,00

2 934 150,66

2 344 361,82

589 788,84

50 849,34

1 513 728,22

567 434,96

946 293,26

2026

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

4 804 000,00

– 532 616,00

4 271 384,00

4 266 408,46

3 498 377,24

768 031,22

4 975,54

948 300,01

829 722,15

118 577,86

2028

Vakuutukset

81 000,00

32 616,00

113 616,00

113 225,43

112 427,47

797,96

390,57

3 087,44

51,58

3 035,86

2029

Muut kiinteistömenot

307 000,00

50 000,00

357 000,00

346 711,05

317 370,54

29 340,51

10 288,95

54 174,31

46 866,29

7 308,02

Luku 20

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

59 043 000,00

307 000,00

59 350 000,00

59 082 644,75

54 310 887,88

4 771 756,87

267 355,25

6 151 542,90

4 932 155,84

1 219 387,06

2100

Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito

3 532 000,00

349 500,00

3 881 500,00

3 881 472,85

2 727 060,54

1 154 412,31

27,15

1 193 594,60

1 191 168,02

2 426,58

2102

Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut

8 510 000,00

0,00

8 510 000,00

8 508 991,12

4 709 395,23

3 799 595,89

1 008,88

4 239 350,81

4 193 470,56

45 880,25

2103

Televiestintä

1 068 000,00

– 349 500,00

718 500,00

718 499,96

579 779,00

138 720,96

0,04

336 369,35

236 366,67

100 002,68

212

Kalusteet

653 000,00

 

653 000,00

652 742,98

318 618,81

334 124,17

257,02

124 735,44

120 633,03

4 102,41

214

Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

475 000,00

–51 000,00

424 000,00

423 975,59

333 753,08

90 222,51

24,41

124 043,09

75 871,36

48 171,73

216

Ajoneuvot

1 405 000,00

 

1 405 000,00

1 306 202,25

1 197 866,97

108 335,28

98 797,75

92 236,91

16 478,49

75 758,42

Luku 21

Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

15 643 000,00

–51 000,00

15 592 000,00

15 491 884,75

9 866 473,63

5 625 411,12

100 115,25

6 110 330,20

5 833 988,13

276 342,07

230

Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö

1 011 000,00

–25 000,00

986 000,00

985 260,86

577 307,28

407 953,58

739,14

386 750,89

341 700,44

45 050,45

231

Rahoituskulut

36 000,00

–11 000,00

25 000,00

15 057,50

9 803,91

5 253,59

9 942,50

15 373,81

3 547,91

11 825,90

232

Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset

16 000,00

11 000,00

27 000,00

18 380,00

7 360,00

11 020,00

8 620,00

4 087,26

1 420,00

2 667,26

236

Postimaksut

621 000,00

71 000,00

692 000,00

692 000,00

601 335,93

90 664,07

0,00

132 101,20

117 073,20

15 028,00

238

Muut hallinnosta johtuvat juoksevat menot

368 000,00

45 000,00

413 000,00

390 963,29

323 637,26

67 326,03

22 036,71

103 135,88

90 624,71

12 511,17

Luku 23

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

2 052 000,00

91 000,00

2 143 000,00

2 101 661,65

1 519 444,38

582 217,27

41 338,35

641 449,04

554 366,26

87 082,78

252

Edustuskulut

169 000,00

 

169 000,00

157 225,88

113 072,84

44 153,04

11 774,12

59 436,20

38 544,26

20 891,94

254

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

411 000,00

 

411 000,00

313 356,89

224 608,15

88 748,74

97 643,11

178 184,73

68 772,17

109 412,56

256

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

218 000,00

 

218 000,00

159 366,08

137 685,73

21 680,35

58 633,92

50 753,37

28 443,91

22 309,46

257

Oikeudellinen tieto

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Luku 25

Kokoukset ja konferenssit

798 000,00

0,00

798 000,00

629 948,85

475 366,72

154 582,13

168 051,15

288 374,30

135 760,34

152 613,96

270

Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

272

Tiedonhankinta ja arkistointi

1 163 000,00

 

1 163 000,00

1 162 884,44

971 852,48

191 031,96

115,56

210 788,09

198 671,66

12 116,43

2740

Virallinen lehti

947 000,00

– 347 000,00

600 000,00

600 000,00

389 228,22

210 771,78

0,00

363 094,05

69 028,80

294 065,25

2741

Yleisluonteiset julkaisut

1 100 000,00

 

1 100 000,00

1 080 000,00

385 382,47

694 617,53

20 000,00

970 722,97

835 836,42

134 886,55

Luku 27

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

3 210 000,00

– 347 000,00

2 863 000,00

2 842 884,44

1 746 463,17

1 096 421,27

20 115,56

1 544 605,11

1 103 536,88

441 068,23

Osasto 2

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

80 746 000,00

0,00

80 746 000,00

80 149 024,44

67 918 635,78

12 230 388,66

596 975,56

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3710

Oikeudenkäyntikulut

40 000,00

 

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3711

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Luku 37

Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

Osasto 3

Toimielinten suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10 0

Palkat ja muut oikeudet

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10 1

Varaus ennakoimattomia menoja varten

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Osasto 10

Muut menot

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

YHTEENSÄ

329 300 000,00

0,00

329 300 000,00

323 784 221,31

306 935 268,77

16 848 952,54

5 515 778,69

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72


LIITE V

Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käyttö varainhoitovuonna 2010

 

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2009–2010

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2010

Suoritetut maksut

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2010–2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10

Toimielimen jäsenet

33,90

1 386,40

224,80

1 195,50

12

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

72 588,90

66 888,04

45 104,29

94 372,65

14

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt

2 271,44

1 383,06

0,00

3 654,50

16

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

52 586,99

5 874,41

23 275,67

35 185,73

Osasto 1 –

Toimielimen henkilöstö

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

20

Kiinteistöt ja niihin liityvät kulut

96 531,29

594 526,12

162 860,68

528 196,73

21

Tietotekniikkka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

221 914,12

148 549,35

224 358,59

146 104,88

23

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

3 967,07

24 291,05

5 796,87

22 461,25

25

Kokoukset ja konferenssit

2 638,59

2 094,85

1 320,38

3 413,06

27

Tiedotus: hankinta, arkistointi ja tuottaminen

704 293,11

177 296,41

252 549,29

629 040,23

Osasto 2 –

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

37

Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Osasto 3 –

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Yhteensä

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53


LIITE VI

Varainhoitoasetuksen 22 ja 24 artiklan nojalla tehdyt määrärahojen siirrot varainhoitovuonna 2010

(euroina)

Siirto nro

Pvm

Osastot

Luvut

Momentit

Alamomentit

Momentilta/alamomentilta

Momentille/alamomentille

Budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoitetut siirrot

1

25.2.2010

 

 

195 000

 

1200

Palkat ja korvaukset (vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt)

1220

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi eläkkeelle siirtämiseen

2

2.7.2010

485 700

 

 

 

100

Alustava varaus

1406

Kielten alan ulkoiset palvelut

3

15.7.2010

 

 

11 000

 

231

Rahoituskulut

232

Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset

4

6.10.2010

 

1 000 000

 

 

1200

Palkat ja korvaukset (vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt)

1406

Kielten alan ulkoiset palvelut

5

12.11.2010

 

71 000

 

 

2740

Virallinen lehti

236

Postimaksut

 

 

 

45 000

 

 

2740

Virallinen lehti

238

Muut hallinnosta johtuvat juoksevat menot

6

15.11.2010

 

 

150 000

 

2022

Siivous ja ylläpito

2001

Vuokra–ostosopimus

 

 

 

 

80 000

 

2024

Energiankulutus

2001

Vuokra–ostosopimus

 

 

 

 

450 000

 

2026

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

2001

Vuokra–ostosopimus

 

 

 

51 000

 

 

214

Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

2001

Vuokra–ostosopimus

 

 

 

25 000

 

 

230

Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö

2001

Vuokra–ostosopimus

 

 

 

231 000

 

 

2740

Virallinen lehti

2001

Vuokra–ostosopimus

7

9.12.2010

 

 

386 000

 

109

Alustava varaus

1000

Palkat ja korvaukset (toimielimen jäsenet)

 

 

 

 

2 380 000

 

129

Alustava varaus

1200

Palkat ja korvaukset (vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt)

 

 

 

 

61 000

 

 

1400

Muu henkilöstö

Yhteensä

5 621 700

485 700

1 423 000

3 713 000

0

 

 

Momenttien sisällä tapahtuvat siirrot, joita varainhoitoasetuksen 22 artiklan 4 kohdan mukaisesti ei ilmoitettu budjettivallan käyttäjälle

1

10.3.2010

 

 

 

23 116

2026

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

2028

Vakuutukset

2

24.6.2010

 

 

 

720 000

1200

Palkat ja korvaukset (vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt)

1204

Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

3

22.7.2010

 

 

 

9 500

2026

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

2028

Vakuutukset

4

16.9.2010

 

 

 

850 000

2001

Vuokra–ostosopimus

2007

Tilojen kunnostus

5

16.9.2010

 

 

 

75 000

2001

Vuokra–ostosopimus

2008

Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

6

14.10.2010

 

 

 

50 000

2026

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

2029

Muut kiinteistömenot

7

20.10.2010

 

 

 

15 000

1630

Sosiaalipalvelut

1632

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

8

3.11.2010

 

 

 

349 500

2103

Televiestintä

2100

Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito

9

17.11.2010

 

 

 

56 000

1400

Muu henkilöstö

1404

Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

10

8.12.2010

 

 

 

575 462

2000

Vuokrat

2001

Vuokra–ostosopimus

Yhteensä

2 723 578

0

0

0

2 723 578

 

 

Yhteensä

8 345 278

485 700

1 423 000

3 713 000

2 723 578