24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 154/1


2010. AASTA EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE ARUANNE

2011/C 154/01

SISUKORD

2010. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne

1.

Sissejuhatus

2.

Ülevaade 2010. aasta eelarve täitmisest

3.

2010. aasta eelarve täitmine peatükkide lõikes

Lisad

Lisa I:

2010. aasta laekumised peatükkide lõikes võrreldes 2009. aasta laekumistega

Lisa II:

2010. aasta tulud – Kindlaksmääratud nõuded ja ülekantud nõuded

Lisa III:

2010. aasta assigneeringute kasutamine peatükkide lõikes võrreldes 2009. aasta assigneeringutega

Lisa IV:

2010. aasta assigneeringute kasutamise üksikasjad (jooksva eelarveaasta assigneeringud ja eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud)

Lisa V:

Sihtotstarbeliste tulude kasutamine 2010. aastal

Lisa VI:

2010. aasta eelarvevahendite ümberpaigutused finantsmääruse artiklite 22 ja 24 alusel

2010. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne

Euroopa Liidu Kohus

1.   SISSEJUHATUS

Aruanne, mis vastavalt finantsmääruse artiklile 122 ja selle rakenduseeskirjade artiklile 185 on lisatud Euroopa Liidu Kohtu 2010. aasta raamatupidamisaruandele, sisaldab eelkõige andmeid assigneeringute kasutamise määra kohta. Samuti on esitatud kokkuvõttev teave 2010. aasta eelarve assigneeringute ümberpaigutuste kohta erinevate eelarvepunktide vahel.

Käesoleva aruande 2. peatükk annab üldise ülevaate eelarve täitmisest 2010. aastal ja 3. peatükis on eelarveridade muutuste üksikasjalikum analüüs eelarve peatükkide lõikes. Lõpuks on lisades arvandmeid sisaldavate tabelite kujul esitatud üksikasjalik teave sama 2010. aasta eelarve täitmise kohta.

Selles osas, mis puudutab otseselt õigusemõistmisega seotud tegevust, võib lugeja tutvuda Euroopa Liidu Kohtu 2010. aasta aruandega Curia veebilehel (http://curia.europa.eu), kus on esitatud üksikasjalik teave ja statistika õigusemõistmise kohta Euroopa Kohtus, Üldkohtus ja Avaliku Teenistuse Kohtus.

2.   ÜLEVAADE 2010. AASTA EELARVE TÄITMISEST

2.1.   Tulud

Euroopa Liidu Kohtu 2010. eelarveaasta prognoositud tulud on 39 957 000 eurot.

Nagu näitab järgnev tabel 1, on 2010. eelarveaasta jooksul kindlaksmääratud nõuded 44 043 087 eurot, mis on prognoositust 10,23 % rohkem (1).

Tabel 1

Prognoositud tulud ja kindlaksmääratud nõuded

(eurodes)

Jaotis

Prognoositud tulud 2010

Kindlaksmääratud nõuded 2010

%

4.

Tulud institutsioonide heaks töötavatelt isikutelt

39 817 000,00

42 959 551,79

97,54

5.

Tulud institutsiooni haldustegevusest

130 000,00

1 072 685,37

2,44

9.

Mitmesugused tulud

10 000,00

10 850,00

0,02

Kokku

39 957 000,00

44 043 087,16

100,00

%

100,00 %

110,23 %

 

Võib täheldada, et 4. jaotise tulud (peamiselt laekumised liikmete ja personali palkadelt maksude ja sotsiaalkindlustusmaksetena) moodustavad väga suure osa kõikidest tuludest (97,54 %); 5. ja 9. jaotise (peamiselt hoonete T ja Tbis teatud osa üürimaksete hüvitamine kontrollikoja ja tõlkekeskuse poolt, tulu väljaannete müügist, telekommunikatsiooni tasud ja finantstulu) osakaal jääb alla 2,46 %.

Lisades I ja II on esitatud täiendavad arvandmed kõigi tuluvoogude kohta (laekumised ülekantud nõuetelt, laekumised kindlaksmääratud nõuetelt ja laekumised kogutud nõuetelt).

Möödunud eelarveaasta laekumiste kohta ülekantud nõuetelt näitab järgnev tabel 2, et 4. jaotise laekumised moodustavad suurema osa kõikidest 2010. aasta laekumistest ülekantud nõuetelt (75,93 %).

Tabel 2

Laekumised ülekantud nõuetelt

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud assigneeringud aastast 2009 aastasse 2010

Laekumised ülekantud nõuetelt

%

4.

Tulud institutsioonide heaks töötavatelt isikutelt

44 048,98

44 048,98

75,93

5.

Tulud institutsiooni haldustegevusest

14 470,35

13 963,59

24,07

9.

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

58 519,33

58 012,57

100,00

%

100,00 %

99,13 %

 

2.2.   Kulud

2.2.1.   Eelarveaasta assigneeringud

Euroopa Liidu Kohtu 2010. aasta eelarves ette nähtud eelarveaasta assigneeringud on 329 300 000 eurot.

Nagu nähtub järgnevast tabelist 3, on 2010. aasta eelarve täitmine 323 784 221,31 eurot, mis kajastab lõplike assigneeringute kasutamise määra 98,32 %, jäädes endiselt väga kõrgeks ja ületades 98 % nagu ka 2009. aastal.

Samuti võib täheldada, et liikmete ja personalikulud (1. jaotise kulud) moodustasid kolm neljandikku Euroopa Liidu Kohtu eelarvest, nagu varasematelgi aastatel.

Tabel 3

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

(eurodes)

Jaotis

Eelarveaasta assigneeringud 2010

Eelarveaasta kulukohustused 2010

%

1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud

248 514 000,00

243 614 674,62

75,24

2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

80 746 000,00

80 149 024,44

24,75

3.

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

40 000,00

20 522,25

0,01

10.

Muud kulud (2)

0

0

Kokku

329 300 000,00

323 784 221,31

100

%

100 %

98,32 %

 

Lisades III ja IV on esitatud täiendavad arvandmed 2010. eelarveaasta assigneeringute kasutamise kohta (üksikasjalikud andmed kasutamise kohta eelarveridade lõikes võrreldes 2009. aastaga).

2.2.2.   Ülekantud assigneeringud

Järgnev tabel 4 näitab, et 2009. eelarveaastast 2010. eelarveaastasse üle kantud assigneeringud, kokku 18 228 846,03 eurot, on väga suures osas ära kasutatud (84,9 %).

Tabel 4

Ülekantud assigneeringute kasutamine

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud assigneeringud aastast 2009 aastasse 2010

Maksed ülekantud assigneeringutelt

Tühistatud

1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3.

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10.

Muud kulud

0

0

0

Kokku

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

%

100 %

84,90 %

15,10 %

Lisas IV on esitatud täiendavad arvandmed 2009. eelarveaastast 2010. eelarveaastasse üle kantud assigneeringute kasutamise kohta.

2.2.3.   Sihtotstarbelisele tulule vastavad assigneeringud

Olgu märgitud, et finantsmääruse artikli 18 kohaselt võib teatud tulusid kasutada kindlate kululiikide rahastamiseks. Seega kujutab sihtotstarbeline tulu endast täiendavaid assigneeringuid, mida institutsioon võib kasutada.

Järgnevas tabelis 5 on peatükkide lõikes üksikasjalikult näidatud ühest eelarveaastast teise üle kantud sihtotstarbelised tulud ning eelarveaasta kestel kindlaksmääratud ja saadud sihtotstarbelised tulud.

Tabel 5

Sihtotstarbelise tulu kasutamine

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2009 aastasse 2010

Sihtotstarbeline tulu 2010

Maksed 2010

Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2010 aastasse 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

3.

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

10.

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

Nagu näitab tabel 5, oli 2010. aastal kindlaksmääratud sihtotstarbelisest tulust saadud assigneeringute summa 1 022 289,69 eurot, millest ligi 90 % vastab järgmistele tuludele:

hoonetega seotud kulude hüvitamine teiste institutsioonide kasutusse antud ruumide osas (594 526 eurot);

Euroopa Kohtu selliste väljaannete nagu kohtulahendite kogumike müügist saadud tulu (177 030 eurot);

telefoni- või postikulude hüvitamine (119 106 eurot).

Lisas V on esitatud täiendavad üksikasjalikud arvandmed sihtotstarbeliste tulude kasutamise kohta.

2.2.4.   Assigneeringute ümberpaigutused

Finantsmääruse artiklite 22 ja 24 alusel tegi Euroopa Liidu Kohus 2010. eelarveaastal 17 eelarvevahendite ümberpaigutust kogusummas 8 345 278 eurot, mis on väiksem aastal 2009 tehtud samalaadsete ümberpaigutuste summast (9 345 304 eurot).

Kooskõlas finantsmääruse artikli 22 lõikega 2 ja artikli 24 lõikega 4 on eelarvepädevale asutusele esitatud teave seitsme assigneeringu ümberpaigutuse kohta. Nende summa on kokku 5 621 700 eurot ja see moodustab suurema osa (67 %) eelarveaasta ümberpaigutuste kogusummast. Mis puudutab 1. jaotist, siis määratlemata otstarbega assigneeringute (ligikaudu 3 miljonit eurot) vabastamine võimaldas erijuhtumil alates 2009. aasta juulist tagantjärele välja maksta töötasu (1,85 % ulatuses) vastavalt otsusele, mille nõukogu tegi 2010. aasta detsembris tulenevalt Euroopa Kohtu otsusest (3). Ühtlasi on tõlkevaldkonnas sisseostetavatele teenuste jaoks eraldatud täiendavaid assigneeringuid 1 miljoni euro ulatuses, et toime tulla suure töökoormusega, mis oli tingitud institutsiooni töömahu kasvust õigusemõistmise valdkonnas. Mis puudutab 2. jaotist, siis ligikaudu 1 miljoni euro suuruses summas on suurendatud eelmakseid Euroopa Kohtu hoonete renoveerimise ja laiendamise kinnisvaraprojekti eest eesmärgiga vähendada Luksemburgi ametiasutustega sõlmitud kapitalirendilepingu maksetest tingitud tulevasi eelarvelisi kohustusi.

Peale selle on eelarvepädevat asutust teavitamata, nagu sätestab finantsmääruse artikli 22 lõige 4, tehtud kümme ümberpaigutust kogusummas 2 723 578 eurot.

Lisas VI on esitatud üksikasjalikud andmed kõigi assigneeringute ümberpaigutuste kohta kokku ja asjaomaste eelarveridade lõikes.

3.   2010. AASTA EELARVE TÄITMINE PEATÜKKIDE LÕIKES

3.1.   JAOTIS 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

Nagu näitab järgnev tabel 6, on 1. jaotise lõplikud eelarvelised eraldised 2010. eelarveaastaks 248 514 000 eurot ja see moodustab veidi üle 75 % kogu Euroopa Liidu Kohtu eelarvest. Neid assigneeringuid on kasutatud summas 243 614 674,62 eurot, st kasutamise määr on endiselt väga kõrge – 98,03 % (2009. aastal 98,71 %).

Tabel 6

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

(eurodes)

Jaotis 1

2010. eelarveaasta assigneeringud

2010. eelarveaasta kulukohustused

Täidetud %

10.

Institutsiooni liikmed

32 267 000,00

30 180 903,86

93,53

12.

Ametnikud ja ajutised teenistujad

194 718 000,00

192 360 236,34

98,79

14.

Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt

16 550 000,00

16 242 289,99

98,14

16.

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

4 979 000,00

4 831 244,43

97,03

Kokku

248 514 000,00

243 614 674,62

98,03

3.1.1   Peatükk 10 – Institutsiooni liikmed

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 32 267 000 eurot on leidnud kasutamist 30 180 903,86 euro ulatuses ehk kasutamise määr on 93,53 % (2009. aastal 97,12 %).

Tuleb märkida, et liikmete töötasu assigneeringute kasutamise määra teatavad muutused on seotud erinevustega, mis paratamatult ilmnevad nõukogu poolt otsustatud töötasu kasvumäära ja eelarve koostamise ajal prognoositava kasvumäära vahel (1. jaanuaril 2010 + 1,85 % erinevalt prognoosist + 2,1 % ning 1. juulil 2010 + 0,01 % erinevalt prognoosist + 2,5 %). Selle tulemusena saavutatud assigneeringute kokkuhoid ja määratlemata otstarbega assigneeringute (386 000 eurot) vabastamine võimaldasid muu hulgas toime tulla ka sellise töötasu tagantjärele väljamaksmise erijuhtumiga (1,85 %), mida on mainitud punktis 2.2.4.

Peale selle on õigusaktidest tulenevate kulude osas saavutatud teatav assigneeringute kokkuhoid summas veidi üle miljoni euro neis eelarvepunktides, mis on seotud kolme kohtu liikme volituste uuendamisega (ajutised hüvitised, õigused seoses teenistusse astumise, teisele tööle üleviimise või teenistusest lahkumisega). Sellised erinevused tulenevad eelarve ettevalmistamise tavalisest korrast, mis nõuab, et liikmete volituste uuendamise prognoosid oleks tehtud väga varakult (ligikaudu poolteist aastat enne uuendamise kuupäeva) ja konservatiivselt, kuid liikmete volituste tegelik uuendamine toimub ühtaegu nii liikmesriikide otsuste kui ka kohtute liikmete isiklike otsustuste tulemusena.

2010. aastal ei ole 10. peatükist tehtud ühtki assigneeringute ümberpaigutust eelarve muudesse peatükkidesse.

3.1.2.   Peatükk 12 – Ametnikud ja ajutised teenistujad

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 194 718 000 eurot on leidnud kasutamist 192 360 236,34 euro ulatuses, st kasutamise määr on väga kõrge 98,79 % (2009. aastal 98,96 %).

Nagu ka 2009. aastal, on jätkuvalt saadud häid tulemusi tänu väga aktiivsele töölevõtmise poliitikale kõikides Euroopa Kohtu teenistustes. 2010. aasta lõpus oli täidetud ametikohtade osakaal ligikaudu 98 %, mis on märkimisväärne, kui arvestada personali tavalist liikumist institutsiooni ametikohtade üldarvu (1 927 ametikohta) silmas pidades. Samuti on oluline meenutada, et ränga majanduskriisi tingimustes ei taotlenud Euroopa Kohus 2010. aastaks ühtki uut ametikohta, arendades intensiivsemalt oma ümberpaigutamispoliitikat teatavate esmaste vajaduste asutusesiseseks rahuldamiseks.

Sarnaselt 10. peatüki assigneeringutega on täheldatav, et teatavad muutused 12. peatükis ametnike ja ajutiste teenistujate töötasudeks ette nähtud assigneeringute kasutamises on seotud erinevustega, mis paratamatult ilmnevad nõukogu poolt otsustatud töötasu kasvumäära ja eelarve koostamise ajal prognoositava kasvumäära vahel (1. jaanuaril 2010 + 1,85 % erinevalt prognoosist + 2,1 % ning 1. juulil 2010 + 0,01 % erinevalt prognoosist + 2,5 %).

Selliselt saavutatud assigneeringute kokkuhoid ja määratlemata otstarbega assigneeringute (2,38 miljonit eurot) vabastamine võimaldasid toime tulla ka sellise töötasu tagantjärele väljamaksmise erijuhtumiga (1,85 %), mida on mainitud punktis 2.2.4. Samuti võimaldasid need teha miljoni euro suuruse ümberpaigutuse, et täiendada 14. peatüki assigneeringuid eelarvepunktis 1 4 0 6 „Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused”.

3.1.3.   Peatükk 14 – Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt

Üldiselt on selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 16 550 000 eurot leidnud kasutamist 16 242 289,99 euro ulatuses, st kasutamise määr on kõrge 98,14 % (2009. aastal 99,5 %).

Peaaegu kõik 14. peatüki lõplikud assigneeringud on koondunud kahte eelarvepunkti. Ligikaudu üks kolmandik assigneeringutest paikneb punktis 1400„Muud teenistujad”, mille kasutamise määr on jäänud kõrgeks (veidi üle 96 %). Ülejäänud kaks kolmandikku paikneb punktis 1406„Kolmandate isikute tõlkealased tugiteenused”, mille kasutamise määr on peaaegu 100 %.

Viimasena nimetatud eelarvepunktis, kuhu kuuluvad kolmandate isikute osutatud teenused kirjaliku ja suulise tõlke alal, tuleb nentida, et vaatamata organisatsioonilistele meetmetele, mida Euroopa Kohus on oma tõlkevajaduste piiramiseks viimastel aastatel võtnud, on kirjaliku tõlke töökoormus 2010. aastal võrreldes 2009. aastaga rohkem kui 12 % võrra kasvanud. Samuti, kuna Euroopa Kohus soovis hoiduda uute ametikohtade taotlemisest 2010. aastal, osutus vajalikuks asutusevälise alltöövõtu ulatuslikum kasutamine ja vastavate assigneeringute täiendamine 1 miljoni euroga, mis pärinevad 12. peatükist.

3.1.4.   Peatükk 16 – Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 4 979 000 eurot on leidnud kasutamist 4 831 244,43 euro ulatuses, st kasutamise määr on kõrge – 97,03 % (2009. aastal 96,97 %).

Kaks eelarvepunkti hõlmavad 79 % selle peatüki lõplikest assigneeringutest. Need on punkt 1612„Erialane täiendusõpe”, mille kasutamise määr on jäänud kõrgeks (ligi 97 % nagu 2009. aastal), ja punkt 1654„Laste päevakeskus”, mille kasutamise määr on 100 %.

3.2.   JAOTIS 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

Nagu näitab järgnev tabel 7, olid 2. jaotise lõplikud assigneeringud 2010. eelarveaastal 80 746 000 eurot, mis moodustab veidi alla neljandiku Euroopa Liidu Kohtu kogueelarvest. Need assigneeringud on leidnud kasutamist 80 149 024,44 euro ulatuses, st kasutamise määr on väga kõrge – 99,26 % (2009. aastal sama määr).

Tabel 7

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

(eurodes)

Jaotis 2

2010. eelarveaasta assigneeringud

2010. eelarveaasta kulukohustused

Täitmise %

20.

Hooned ja nendega seotud kulud

59 350 000,00

59 082 644,75

99,55

21.

Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel: ostmine, üürimine ja hooldus

15 592 000,00

15 491 884,75

99,36

23.

Jooksvad halduskulud

2 143 000,00

2 101 661,65

98,07

25.

Kohtumised ja konverentsid

798 000,00

629 948,85

78,94

27.

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

2 863 000,00

2 842 884,44

99,30

Kokku

80 746 000,00

80 149 024,44

99,26

3.2.1.   Peatükk 20 – Hooned ja nendega seotud kulud

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 59 350 000 eurot on leidnud kasutamist 59 082 644,75 euro ulatuses ehk 99,55 % (2009. aastal 99,96 %).

Pärast 20. peatüki assigneeringute suurt kasvu aastatel 2008–2009 (+ 33%) seoses uue kohtupalee hoonekompleksi valmimise ja kasutuselevõtmisega (4) on need assigneeringud stabiliseerunud võrreldes 2009. aasta tasemega (– 0,6 %).

Artikli 200„Hooned” ja artikli 202„Hoonetega seotud kulud” lõplikud assigneeringud moodustavad vastavalt 77 % (45 723 000 eurot) ja 23 % (13 627 000 eurot) selle peatüki koguassigneeringutest.

Artiklis 200„Hooned” on kulud eelarvepunktis 2000„Üür”10 841 538 eurot (kasutamise määr 100 %) ja need on seotud nelja hoone üürimisega (Allegro, GEOS, T-hoone ja T-bis-hoone), mille kasutamise vajadus säilib, arvestades seda, et vanu hooneid (tiibhooned A, B ja C), mida põhjalikult renoveeritakse, et viia need vastavusse erinevate riiklike standarditega, mis on jõustunud pärast ehituse lõppu (aastatel 1986–1993), ei kasutata.

Eelarvepunktis 2001„Kapitalirent” on kulud ligikaudu 33 miljonit eurot (kasutamise määr 100 %) ja see vastab peamiselt maksetele, mis kuuluvad tasumisele Luksemburgi ametiasutustega sõlmitud lepingute alusel Euroopa Kohtu eri hoonete ehitamise ja soetamise eest. Lisaks sai hea finantsjuhtimise huvides eelarve peatükkidest 20, 21, 23 ja 27 eraldatud assigneeringute teatavat ülejääki kasutada täiendavate eelmaksete tegemiseks lisaks alates 2007. aastast sooritatud eelmaksetele. See toiming on täiel määral kooskõlas suunistega, mida eelarvepädeva asutuse mõlemad allüksused soovitavad järgida ühenduse institutsioonide kinnisvaraprojektide puhul, et piirata nende projektide edaspidist koormat eelarvele.

Artiklis 202„Hoonetega seotud kulud” on kulud 13 454 818 eurot (kasutamise määr 98,74 %), mis hõlmab peaaegu kõik Euroopa Kohtu hoonete nõuetekohaseks kasutamiseks vajalikud puhastus- ja korrashoiukulud, energia tarbimise ning turvalisuse ja valve tagamise kulud. Pärast 2009. aastat, mil uue kohtupalee hoonete kasutamine oli suuresti alles sissetöötamisjärgus, on selgunud, et võetud meetmed (tehnilise sisseseade reguleerimine ja seadistamine, puhastus- ja korrashoiutööde ning turvalisuse ja valve tagamise tingimuste ratsionaliseerimine) on võimaldanud assigneeringute kokkuhoidu, mis on kasutatud eelmises lõigus osutatud eelmaksete tegemiseks.

3.2.2.   Peatükk 21 – Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 15 592 000 eurot on leidnud kasutamist 15 491 884,75 euro ulatuses, st kasutamise määr on väga kõrge – 99,36 % (2009. aastal 98,54 %).

Ligikaudu 90 % 21. peatüki lõplikest assigneeringutest on ette nähtud infotehnoloogia ja mööbliga seotud kuludeks.

Mis puutub artiklisse 210„Seadmed, kasutuskulud ning infotehnoloogia ja telekommunikatsiooniga seotud teenused”, siis erinevalt 2009. aastast rahuldas Euroopa Kohus oma vajadused infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnas materjali soetamiseks, sisseseade korrashoiuks ja rakenduste arendamiseks täiendavaid assigneeringuid kaasamata. Arvestades seda, kui suur on tema infotehnoloogiapark ja erirakendused, mille käigushoidmine on õigusemõistmise nõuetekohaseks toimimiseks elulise tähtsusega, on selline tulemus saavutatud ainult tänu esiteks institutsioonidevahelise koostöö eeliste kasutamisele nii palju kui võimalik ja teiseks tänu valivamale suhtumisele uutesse arendustesse.

Mis puudutab artiklit 212„Mööbel”, siis kõik eraldatud assigneeringud on leidnud kasutamist 100 %. Need assigneeringud on kasutatud, nagu oli ette nähtud, mööbli juurdeostmiseks ja osa mööbli renoveerimiseks (soetatud rohkem kui 15 aastat tagasi).

3.2.3   Peatükk 23 – Jooksvad halduskulud

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 2 143 000 eurot on leidnud kasutamist 2 101 661,65 euro ulatuses ehk 98,07 % (2009. aastal 88,18 %).

21. peatüki lõplikest assigneeringutest, mis võrreldes 2009. aastaga on üldiselt 1,7 % vähenenud, on rohkem kui 78 % mõeldud kahte liiki kuludeks:

artikli 230„Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad” kulud summas 985 261 eurot (kasutamise määr 99,93 %, 2009. aastal 80,75 %);

artikli 236„Postimaksud” kulud summas 692 000 eurot (kasutamise määr 100 %, 2009. aastal 95,22 %).

Viimastel aastatel on juba saavutatud suur assigneeringute kokkuhoid eelkõige paberi arvelt, kuna institutsioonisiseselt kasutati üha enam elektroonilist teabevahetust. Niisiis on vähenemine 2010. aastal vähem märgatav, kuid 25 000 eurot oli siiski võimalik vabaks jätta ja ümber paigutada eelarvepunkti 2001„Kapitalirent”.

Postimaksudeks mõeldud eelarvet oli seevastu vaja täiendada 71 000 euroga, kuna ühtaegu tõusid ettearvatust rohkem postitariifid ja kasvas postisaadetiste maht (eeskätt tähitud kirjad, mis on otseselt seotud Euroopa Kohtu menetletavate kohtuasjade arvu olulise suurenemisega).

Lõpuks hõlmab artikkel 238 suhteliselt piiratud eelarvevahendeid, et edendada poliitikat, mille eesmärk on Euroopa Kohtu töötajate keskkonnasäästlikum liikuvus nii tööletulekul kui ka ametiasjus liikumisel institutsiooni eri hoonete vahel. Seda eelarvet tuli täiendada 45 000 euroga vastavalt Luxembourgi linnavalitsusega sõlmitud lepingule, kuna linnaliinibusside kasutajate arv osutus ettearvatust suuremaks.

3.2.4   Peatükk 25 – Kohtumised ja konverentsid

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 798 000 eurot on leidnud kasutamist 629 948,85 euro ulatuses ehk 78,94 % (2009. aastal 93,28 %).

Need assigneeringud on valdavalt mõeldud Euroopa Kohtu protokollilise tegevuse ja institutsiooni külastamisega seotud kulude katmiseks.

Protokollilises tegevuses paistab 2010. aastal silma rida olulisi üritusi:

mitu pidulikku kohtuistungit, muu hulgas istungid, millel andsid pidulikud tõotused 2009. aasta lõpus ametisse astunud komisjoni president ja liikmed, 2010. aasta kestel ametisse astunud kontrollikoja liikmed ja Üldkohtu liikmed seoses volituste uuendamisega, mis toimusid 2010. aasta oktoobris;

kollokvium Avaliku Teenistuse Kohtu asutamise 5. aastapäeva puhul.

Mis puudutab Euroopa Kohtu külastamist, siis selle korraldamine vastab vajadusele anda õigusvaldkonnas töötavatele isikutele ja õigusüliõpilastele parimat teavet kohtuinstitutsiooni ja Euroopa Liidu kohtupraktika kohta. Liikmesriikide kohtunikega kohtumisi korraldades (nõupidamised ja seminarid) taotleb Euroopa Kohus järjepidevalt eesmärki viia liikmesriikide kohtunikud esiteks kurssi institutsiooni töökorralduse, eelotsusetaotluse lahendamise korra ja Euroopa Liidu õiguspraktikaga ja teiseks pakkuda kohtunikele „foorumit”, kus nad saavad omavahel kohtuda.

Kuna eelarvekalkulatsioonid sellist liiki tegevuse jaoks on juba oma olemuselt ebakindlamad, siis on 2009. aastaga võrreldes assigneeringute kasutamise madalam määr seletatav sellega, et 2010. aastal on täheldatav tegevustaseme langus.

3.2.5.   Peatükk 27 – Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 2 863 000 eurot on leidnud kasutamist 2 842 884,44 euro ulatuses ehk 99,3 % (2009. aastal 99,22 %).

Selle peatüki assigneeringud on mõeldud kahte liiki kuludeks, mis täiel määral toetavad õigusemõistmise toiminguid:

artikli 272„Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud” kulud summas 1 162 884 eurot (kasutamise määr 100 %). Tuleb meenutada, et kuigi need kulud on paratamatult vajalik investeering kolme kohtu ja institutsiooni teenistuste tõrgeteta töö tagamisse, on assigneeringute summa tahtlikult külmutatud 2009. aasta tasemel;

artikli 274„Väljaandmine ja levitamine” kulud summas 1 680 000 eurot (kasutamise määr 100 %). Need kulud toetavad sisuliselt kohtuotsuste ja kohtujuristi ettepanekute ning kolme kohtu kohtulahendite kogumike avalikku levitamist. Võrreldes 2009. aastaga on assigneeringute taseme langus suur (ligi 28 %) ja see on seletatav peamiselt soodsamate tingimustega, mis tulenevad väljaannete talituse sõlmitud uutest lepingutest Euroopa Liidu Teataja väljaandmise kohta. Ka siin on liigseks osutunud assigneeringud andnud võimaluse täiendada teatavaid eelarveridu 20. peatükis (punkt 2001) ja 23. peatükis (artiklid 236 ja 238).

3.3.   JAOTIS 3 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

Peatükk 37 –   Teatavate institutsioonide ja organite kulud

Jaotise 3 lõplikud eelarvelised eraldised koosnevad ainult 37. peatüki assigneeringutest punktis 3710„Kohtukulud”. Need assigneeringud olid 2010. eelarveaastal 40 000 eurot, millest on leidnud kasutamist 20 522,25 eurot, st kasutamise määr on 51,3 % (2009. aastal 78,58 %).

Tegemist on kuludega, mis on institutsiooni kanda seoses tasuta õigusabiga ja millega kaetakse advokaaditasud ja muud tasud. Neid kulusid on raske prognoosida ja sellega on seletatav, miks nende eelarve vahendite kasutamise määr on eri aastatel väga erinev.

3.4.   JAOTIS 10 – Muud kulud

Peatükk 10 0 –   Määratlemata otstarbega assigneeringud

Esialgne eelarveline assigneering 485 700 eurot vastab 5 % kolmandate isikute osutatud kirjaliku tõlke teenuste jaoks aastas ette nähtud assigneeringute summast, mis jäeti 2010. aasta eelarvemenetluses reservi. Euroopa Parlament hääletas läbiva paranduse poolt, mis puudutas mitut Euroopa institutsiooni, oodates spetsiaalse aruande koostamist institutsioonidevahelise koostöö kohta kirjaliku tõlke valdkonnas. Reserv vabastati 2010. aasta juulikuu alguses eespool nimetatud summa ümberpaigutamisega eelarvepunkti 1406„Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused”.


(1)  See vahe on vaid 2,16 %, kui arvestada sihtotstarbelisi tulusid, mida saab kasutada korduvalt ja mis on eelarvemenetluses esialgse eelarve koostamise ajal varustatud märkusega „p.m.” (pro memoria), kuid mis võetakse nõuetekohaselt arvesse samas eelarves mahaarvamisega vastavatest eelarvepunktidest.

(2)  Parlament jättis esialgu suurema osa institutsioonide puhul reservi 5 % keelevaldkonnas sisseostetavate teenuste assigneeringutest, oodates spetsiaalse aruande koostamist institutsioonidevahelise koostöö kohta selles valdkonnas. Reserv (485 700 eurot Euroopa Kohtu jaoks) on vabastatud alates 2010. aasta juulikuu algusest.

(3)  Kohtuasi C-40/2010: hagi nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1296/2009 tühistamise nõudes.

(4)  See hõlmab renoveeritud vana kohtupalee, kohtupaleed ümbritseva ringhoone, kaks kõrget torni ning Euroopa Kohtu vanu ja uusi hooneid ühendava galerii.


LISA I

2010. aasta laekumised peatükkide lõikes võrreldes 2009. aasta laekumistega

(eurodes)

Ptk/Artikkel

Rubriik

Kindlaksmääratud nõuded 2010

Kindlaksmääratud nõuded 2009

Erinevus

Erinevus %

400

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamiselt

21 121 068,45

20 071 295,38

1 049 773,07

5,23

404

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude alaliselt töötavate teenistujate töötasudelt makstavast erimaksust

2 876 359,01

2 498 483,06

377 875,95

15,12

40

Mitmesugused maksud ja mahaarvamised

23 997 427,46

22 569 778,44

1 427 649,02

6,33

410

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

17 111 767,17

15 847 688,28

1 264 078,89

7,98

411

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

1 850 357,16

1 298 850,54

551 506,62

42,46

41

Sissemaksed pensioniskeemi

18 962 124,33

17 146 538,82

1 815 585,51

10,59

Jaotis 4

42 959 551,79

39 716 317,26

3 243 234,53

8,17

502

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

50

Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

520

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontodel olevatelt summadelt makstavad panga- ja muud intressid

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

52

Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

570

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu

275 874,92

345 232,96

–69 358,04

–20,09

573

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed — Sihtotstarbeline tulu

543 611,04

208 517,81

335 093,23

160,70

57

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed

819 485,96

553 750,77

265 735,19

47,99

581

Kindlustushüvitistest laekunud tulud — Sihtotstarbeline tulu

880,00

 

880,00

0,00

58

Mitmesugused hüvitised

880,00

0,00

880,00

0,00

Jaotis 5

1 072 685,37

995 772,29

76 913,08

15,08

900

Mitmesugused tulud

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

90

Mitmesugused tulud

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Jaotis 9

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Kogusumma

44 043 087,16

40 712 089,55

3 330 997,61

8,18


LISA II

2010. aasta tulud – kindlaksmääratud nõuded ja ülekantud nõuded

Eelarverida

Rubriik

Esialgne eelarve

Kindlaksmääratud nõuded 2010

Saadud tulu

Saadaolev tulu

4000

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate töötasude, palkade ja hüvitiste maksustamiselt

21 624 000,00

21 121 068,45

21 121 068,45

0,00

4040

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude alaliselt töötavate teenistujate töötasudelt makstavast erimaksust

2 656 000,00

2 876 359,01

2 876 359,01

0,00

 

40. peatükk kokku

24 280 000,00

23 997 427,46

23 997 427,46

0,00

4100

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

15 037 000,00

17 111 767,17

17 111 767,17

0,00

4110

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

500 000,00

1 850 357,16

1 845 456,57

4 900,59

 

41. peatükk kokku

15 537 000,00

18 962 124,33

18 957 223,74

4 900,59

 

Jaotis 4

39 817 000,00

42 959 551,79

42 954 651,20

4 900,59

5020

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

 

50. peatükk kokku

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

5200

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontodel olevatelt summadelt makstavad panga- ja muud intressid

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

 

52. peatükk kokku

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

5700

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu

0,00

275 874,92

274 874,92

1 000,00

5730

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed — Sihtotstarbeline tulu

0,00

543 611,04

533 213,50

10 397,54

 

57. peatükk kokku

0,00

819 485,96

808 088,42

11 397,54

5810

Kindlustushüvitistest laekunud tulud — Sihtotstarbeline tulu

0,00

880,00

880,00

0,00

 

58. peatükk kokku

0,00

880,00

880,00

0,00

 

Jaotis 5

130 000,00

1 072 685,37

1 061 089,08

11 596,29

9000

Mitmesugused tulud

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

90. peatükk kokku

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Jaotis 9

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Kokku

39 957 000,00

44 043 087,16

44 026 590,28

16 496,88


Eelarverida

Rubriik

Ülekantud assigneeringud aastast 2009 aastasse 2010

2010. aastal toimunud muutused

Kokku ülekantud assigneeringud aastast 2009 aastasse 2010

Laekumised ülekantud nõuetelt

Saadaolev tulu

4110

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

41. peatükk kokku

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

Jaotis 4

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

5020

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

 

50. peatükk kokku

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5700

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu

880,74

0,00

880,74

880,74

0,00

5730

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud tagasimaksed ja muud maksed — Sihtotstarbeline tulu

13 539,61

–17,58

13 522,03

13 032,85

489,18

 

57. peatükk kokku

14 420,35

–17,58

14 402,77

13 913,59

489,18

 

Jaotis 5

14 470,35

–17,58

14 452,77

13 963,59

489,18

 

Kokku

58 519,33

–17,58

58 501,75

58 012,57

489,18


LISA III

2010. aasta assigneeringute kasutamine peatükkide lõikes võrreldes 2009. aasta assigneeringutega

(eurodes)

Peatükk

Rubriik

2010. aasta kulukohustused

2009. aasta kulukohustused

Erinevus

Erinevus %

10

Institutsiooni liikmed

30 180 903,86

29 104 251,06

1 076 652,80

3,70

12

Ametnikud ja ajutised teenistujad

192 360 236,34

181 156 824,21

11 203 412,13

6,18

14

Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt

16 242 289,99

14 879 938,92

1 362 351,07

9,16

16

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

4 831 244,43

4 567 388,00

263 856,43

5,78

 

Jaotis 1

243 614 674,62

229 708 402,19

13 906 272,43

6,05

20

Hooned ja nendega seotud kulud

59 082 644,75

59 710 997,33

– 628 352,58

–1,05

21

Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel: ostmine, üürimine ja hooldus

15 491 884,75

15 636 608,20

– 144 723,45

–0,93

23

Jooksvad halduskulud

2 101 661,65

2 059 426,98

42 234,67

2,05

25

Kohtumised ja konverentsid

629 948,85

743 014,77

– 113 065,92

–15,22

27

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

2 842 884,44

3 455 761,88

– 612 877,44

–17,73

 

Jaotis 2

80 149 024,44

81 605 809,16

–1 456 784,72

–  1,79

37

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–34,71

 

Jaotis 3

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–  34,71

Kogusumma

323 784 221,31

311 345 642,44

12 438 578,87

4,00


LISA IV

2010. aasta assigneeringute kasutamise üksikasjad

Eelarverida

Jooksva eelarveaasta assigneeringud

Eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud

Esialgne eelarve

Ümberpaigutused

Eelarveaasta assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Vabad vahendid

Tühistatud assigneeringud

Automaatselt ülekantavad assigneeringud

Aasta N-1

Maksed ülekantud assigneeringutelt

Tühistatud assigneeringud

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Töötasud ja toetused

22 134 000,00

386 000,00

22 520 000,00

22 124 798,18

22 124 798,18

0,00

395 201,82

 

 

0,00

1002

Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused

1 208 000,00

 

1 208 000,00

475 673,62

457 525,94

18 147,68

732 326,38

9 203,00

9 203,00

0,00

102

Ajutised hüvitised

1 579 000,00

 

1 579 000,00

1 262 314,35

1 262 314,35

0,00

316 685,65

 

 

0,00

103

Pensionid

6 381 000,00

 

6 381 000,00

5 796 191,18

5 796 191,18

0,00

584 808,82

 

 

0,00

104

Lähetused

284 000,00

 

284 000,00

284 000,00

80 306,69

203 693,31

0,00

204 949,94

63 458,00

141 491,94

106

Koolitus

295 000,00

 

295 000,00

237 926,53

221 901,66

16 024,87

57 073,47

46 497,66

23 924,62

22 573,04

109

Määratlemata otstarbega assigneering

386 000,00

– 386 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Peatükk 10

Institutsiooni liikmed

32 267 000,00

0,00

32 267 000,00

30 180 903,86

29 943 038,00

237 865,86

2 086 096,14

260 650,60

96 585,62

164 064,98

1200

Töötasud ja toetused

190 363 000,00

465 000,00

190 828 000,00

188 716 207,75

188 716 207,75

0,00

2 111 792,25

 

 

0,00

1202

Ületunnitöö tasu

724 000,00

 

724 000,00

709 664,68

709 664,68

0,00

14 335,32

 

 

0,00

1204

Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused

2 251 000,00

720 000,00

2 971 000,00

2 821 828,24

2 177 268,92

644 559,32

149 171,76

30 069,43

21 439,55

8 629,88

122

Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegse lõppemise korral

0,00

195 000,00

195 000,00

112 535,67

112 535,67

0,00

82 464,33

 

 

0,00

129

Määratlemata otstarbega assigneering

2 380 000,00

–2 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Peatükk 12

Ametnikud ja ajutised teenistujad

195 718 000,00

–1 000 000,00

194 718 000,00

192 360 236,34

191 715 677,02

644 559,32

2 357 763,66

30 069,43

21 439,55

8 629,88

1400

Muud teenistujad

4 584 000,00

5 000,00

4 589 000,00

4 418 395,94

4 418 395,94

0,00

170 604,06

 

 

0,00

1404

Kohapealne koolitus ja ametnikevahetus

675 000,00

56 000,00

731 000,00

731 000,00

693 722,50

37 277,50

0,00

6 423,94

2 460,00

3 963,94

1405

Muud sisseostetavad teenused

456 000,00

 

456 000,00

381 546,50

306 989,43

74 557,07

74 453,50

117 274,00

116 117,27

1 156,73

1406

Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

9 288 300,00

1 485 700,00

10 774 000,00

10 711 347,55

8 541 272,07

2 170 075,48

62 652,45

1 647 219,22

1 596 266,07

50 953,15

149

Määratlemata otstarbega assigneering

61 000,00

–61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Peatükk 14

Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt

15 064 300,00

1 485 700,00

16 550 000,00

16 242 289,99

13 960 379,94

2 281 910,05

307 710,01

1 770 917,16

1 714 843,34

56 073,82

1610

Mitmesugused värbamiskulud

220 000,00

 

220 000,00

195 864,56

166 946,40

28 918,16

24 135,44

27 217,38

21 613,63

5 603,75

1612

Täiendusõpe

1 664 000,00

 

1 664 000,00

1 609 617,49

909 410,33

700 207,16

54 382,51

726 618,48

652 531,82

74 086,66

162

Lähetused

323 000,00

 

323 000,00

323 000,00

283 639,18

39 360,82

0,00

32 814,16

11 679,54

21 134,62

1630

Sotsiaalhoolekanne

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

23 003,93

14 701,30

8 302,63

4 996,07

5 972,25

4 286,22

1 686,03

1632

Töötajatevahelised sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalhoolekande kulud

197 000,00

15 000,00

212 000,00

200 507,83

192 731,58

7 776,25

11 492,17

61 921,33

61 195,33

726,00

1650

Meditsiiniteenused

184 000,00

 

184 000,00

131 572,19

97 472,23

34 099,96

52 427,81

58 783,93

37 484,03

21 299,90

1652

Restoranid ja sööklad

77 000,00

 

77 000,00

76 875,32

45 728,24

31 147,08

124,68

18 557,52

16 283,05

2 274,47

1654

Laste päevakeskus

2 271 000,00

 

2 271 000,00

2 270 803,11

1 677 080,62

593 722,49

196,89

483 522,24

272 581,07

210 941,17

Peatükk 16

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

4 979 000,00

0,00

4 979 000,00

4 831 244,43

3 387 709,88

1 443 534,55

147 755,57

1 415 407,29

1 077 654,69

337 752,60

Jaotis 1

Institutsiooni heaks töötavad isikud

248 028 300,00

485 700,00

2 485 140 000,00

243 614 674,62

239 006 804,84

4 607 869,78

4 899 325,38

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28


Eelarverida

Indeks 1 (jooksva eelarveaasta assigneeringud)

Indeks 4 (eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantavad assigneeringud)

Esialgne eelarve

Ümberpaigustused

Eelarveaasta assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Vabad vahendid

Tühistatud assigneeringud

Automaatselt ülekantavad assigneeringud

Aasta N-1

Maksed ülekantud assigneeringutelt

Tühistatud assigneeringud

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Üür

11 417 000,00

– 575 462,05

10 841 537,95

10 841 537,95

10 825 549,72

15 988,23

0,00

6 870,13

125,62

6 744,51

2001

Kapitalirent

32 301 000,00

637 462,05

32 938 462,05

32 937 481,91

31 884 981,91

1 052 500,00

980,14

877 999,96

869 109,48

8 890,48

2003

Kinnisvara soetamine

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2005

Hoonete ehitamine

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2007

Tööruumide sisustamine

316 000,00

850 000,00

1 166 000,00

1 148 347,21

174 876,70

973 470,51

17 652,79

337 988,87

322 418,30

15 570,57

2008

Kinnisvaraprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi

702 000,00

75 000,00

777 000,00

700 459,38

379 552,46

320 906,92

76 540,62

913 097,65

887 388,49

25 709,16

2022

Puhastusteenused ja korrashoid

6 050 000,00

– 150 000,00

5 900 000,00

5 794 322,70

4 773 390,02

1 020 932,68

105 677,30

1 496 296,31

1 409 038,97

87 257,34

2024

Energiatarbimine

3 065 000,00

–80 000,00

2 985 000,00

2 934 150,66

2 344 361,82

589 788,84

50 849,34

1 513 728,22

567 434,96

946 293,26

2026

Hoonete turvalisus ja valve

4 804 000,00

– 532 616,00

4 271 384,00

4 266 408,46

3 498 377,24

768 031,22

4 975,54

948 300,01

829 722,15

118 577,86

2028

Kindlustus

81 000,00

32 616,00

113 616,00

113 225,43

112 427,47

797,96

390,57

3 087,44

51,58

3 035,86

2029

Muud hoonetega seotud kulud

307 000,00

50 000,00

357 000,00

346 711,05

317 370,54

29 340,51

10 288,95

54 174,31

46 866,29

7 308,02

Peatükk 20

Hooned ja nendega seotud kulud

59 043 000,00

307 000,00

59 350 000,00

59 082 644,75

54 310 887,88

4 771 756,87

267 355,25

6 151 542,90

4 932 155,84

1 219 387,06

2100

Seadmete ja tarkvara ostmine, nendega seotud tööd ning nende hooldamine ja korrashoid

3 532 000,00

349 500,00

3 881 500,00

3 881 472,85

2 727 060,54

1 154 412,31

27,15

1 193 594,60

1 191 168,02

2 426,58

2102

Kolmandate isikute osutatavad tarkvara ja süsteemide käitamise ja loomise teenused ning hooldusteenus

8 510 000,00

0,00

8 510 000,00

8 508 991,12

4 709 395,23

3 799 595,89

1 008,88

4 239 350,81

4 193 470,56

45 880,25

2103

Telekommunikatsioon

1 068 000,00

– 349 500,00

718 500,00

718 499,96

579 779,00

138 720,96

0,04

336 369,35

236 366,67

100 002,68

212

Mööbel

653 000,00

 

653 000,00

652 742,98

318 618,81

334 124,17

257,02

124 735,44

120 633,03

4 102,41

214

Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade

475 000,00

–51 000,00

424 000,00

423 975,59

333 753,08

90 222,51

24,41

124 043,09

75 871,36

48 171,73

216

Transpordivahendid

1 405 000,00

 

1 405 000,00

1 306 202,25

1 197 866,97

108 335,28

98 797,75

92 236,91

16 478,49

75 758,42

Peatükk 21

Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel: ostmine, üürimine ja hooldus

15 643 000,00

–51 000,00

15 592 000,00

15 491 884,75

9 866 473,63

5 625 411,12

100 115,25

6 110 330,20

5 833 988,13

276 342,07

230

Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad

1 011 000,00

–25 000,00

986 000,00

985 260,86

577 307,28

407 953,58

739,14

386 750,89

341 700,44

45 050,45

231

Finantskulud

36 000,00

–11 000,00

25 000,00

15 057,50

9 803,91

5 253,59

9 942,50

15 373,81

3 547,91

11 825,90

232

Õigusabikulud ja kahjuhüvitised

16 000,00

11 000,00

27 000,00

18 380,00

7 360,00

11 020,00

8 620,00

4 087,26

1 420,00

2 667,26

236

Postikulu

621 000,00

71 000,00

692 000,00

692 000,00

601 335,93

90 664,07

0,00

132 101,20

117 073,20

15 028,00

238

Muud tegevusega seotud halduskulud

368 000,00

45 000,00

413 000,00

390 963,29

323 637,26

67 326,03

22 036,71

103 135,88

90 624,71

12 511,17

Peatükk 23

Jooksvad halduskulud

2 052 000,00

91 000,00

2 143 000,00

2 101 661,65

1 519 444,38

582 217,27

41 338,35

641 449,04

554 366,26

87 082,78

252

Vastuvõtu- ja esinduskulud

169 000,00

 

169 000,00

157 225,88

113 072,84

44 153,04

11 774,12

59 436,20

38 544,26

20 891,94

254

Kohtumised, kongressid ja konverentsid

411 000,00

 

411 000,00

313 356,89

224 608,15

88 748,74

97 643,11

178 184,73

68 772,17

109 412,56

256

Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

218 000,00

 

218 000,00

159 366,08

137 685,73

21 680,35

58 633,92

50 753,37

28 443,91

22 309,46

257

Õigusteabetalitus

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Peatükk 25

Kohtumised ja konverentsid

798 000,00

0,00

798 000,00

629 948,85

475 366,72

154 582,13

168 051,15

288 374,30

135 760,34

152 613,96

270

Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

272

Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud

1 163 000,00

 

1 163 000,00

1 162 884,44

971 852,48

191 031,96

115,56

210 788,09

198 671,66

12 116,43

2740

Euroopa Liidu Teataja

947 000,00

– 347 000,00

600 000,00

600 000,00

389 228,22

210 771,78

0,00

363 094,05

69 028,80

294 065,25

2741

Üldväljaanded

1 100 000,00

 

1 100 000,00

1 080 000,00

385 382,47

694 617,53

20 000,00

970 722,97

835 836,42

134 886,55

Peatükk 27

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

3 210 000,00

– 347 000,00

2 863 000,00

2 842 884,44

1 746 463,17

1 096 421,27

20 115,56

1 544 605,11

1 103 536,88

441 068,23

Jaotis 2

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

80 746 000,00

0,00

80 746 000,00

80 149 024,44

67 918 635,78

12 230 388,66

596 975,56

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3710

Kohtukulud

40 000,00

 

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3711

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 18 ette nähtud arbitraažikomitee

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Peatükk 37

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

Jaotis 3

Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10 0

Määratlemata otstarbega assigneeringud

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10 1

Ettenägematute kulude reserv

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Jaotis 10

Muud kulud

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOKKU

329 300 000,00

0,00

329 300 000,00

323 784 221,31

306 935 268,77

16 848 952,54

5 515 778,69

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72


LISA V

Sihtotstarbeliste tulude kasutamine

 

Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2009 aastasse 2010

Sihtotstarbeline tulu 2010

Maksed

Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2010 aastasse 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10

Institutsiooni liikmed

33,90

1 386,40

224,80

1 195,50

12

Ametnikud ja ajutised teenistujad

72 588,90

66 888,04

45 104,29

94 372,65

14

Kokku Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt

2 271,44

1 383,06

0,00

3 654,50

16

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

52 586,99

5 874,41

23 275,67

35 185,73

Jaotis 1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

20

Hooned ja nendega seotud kulud

96 531,29

594 526,12

162 860,68

528 196,73

21

Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel: ostmine, üürimine ja hooldus

221 914,12

148 549,35

224 358,59

146 104,88

23

Jooksvad halduskulud

3 967,07

24 291,05

5 796,87

22 461,25

25

Kohtumised ja konverentsid

2 638,59

2 094,85

1 320,38

3 413,06

27

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

704 293,11

177 296,41

252 549,29

629 040,23

Jaotis 2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

37

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Jaotis 3 –

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Kokku

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53


LISA VI

2010. aasta eelarvevahendite ümberpaigutused finantsmääruse artiklite 22 ja 24 alusel

(eurodes)

Ümberpaigutus nr

Kuupäev

Jaotisest jaotisesse

Peatükist peatükki

Artiklist artiklisse

Punktist punkti

Artiklist/Punktist

Artiklisse/Punkti

Eelarvepädevale asutusele esitatud ümberpaigutused (vastavalt artikli 22 lõikele 2 ja artikli 24 lõikele 4)

1

25.2.2010

 

 

195 000

 

1200

Töötasud ja toetused (Ametnikud ja ajutised teenistujad)

1220

Hüvitised institutsiooni huvides teenistusest vabastamise puhul

2

2.7.2010

485 700

 

 

 

100

Määratlemata otstarbega assigneering

1406

Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

3

15.7.2010

 

 

11 000

 

231

Finantskulud

232

Õigusabikulud ja kahjuhüvitised

4

6.10.2010

 

1 000 000

 

 

1200

Töötasud ja toetused (Ametnikud ja ajutised teenistujad)

1406

Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

5

12.11.2010

 

71 000

 

 

2740

Euroopa Liidu Teataja

236

Postikulu

 

 

 

45 000

 

 

2740

Euroopa Liidu Teataja

238

Muud tegevusega seotud halduskulud

6

15.11.2010

 

 

150 000

 

2022

Puhastusteenused ja korrashoid

2001

Kapitalirent

 

 

 

 

80 000

 

2024

Energiatarbimine

2001

Kapitalirent

 

 

 

 

450 000

 

2026

Hoonete turvalisus ja valve

2001

Kapitalirent

 

 

 

51 000

 

 

214

Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade

2001

Kapitalirent

 

 

 

25 000

 

 

230

Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad

2001

Kapitalirent

 

 

 

231 000

 

 

2740

Euroopa Liidu Teataja

2001

Kapitalirent

7

9.12.2010

 

 

386 000

 

109

Määratlemata otstarbega assigneering

1000

Töötasud ja toetused (Liikmed)

 

 

 

 

2 380 000

 

129

Määratlemata otstarbega assigneering

1200

Töötasud ja toetused (Ametnikud ja ajutised teenistujad)

 

 

 

 

61 000

 

 

1400

Muud teenistujad

Vahesumma

5 621 700

485 700

1 423 000

3 713 000

0

 

 

Ümberpaigutused artiklite sees, mida ei ole esitatud eelarvepädevale asutusele (vastavalt artikli 22 lõikele 4)

1

10.3.2010

 

 

 

23 116

2026

Hoonete turvalisus ja valve

2028

Kindlustus

2

24.6.2010

 

 

 

720 000

1200

Töötasud ja toetused (Ametnikud ja ajutised teenistujad)

1204

Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused

3

22.7.2010

 

 

 

9 500

2026

Hoonete turvalisus ja valve

2028

Kindlustus

4

16.9.2010

 

 

 

850 000

2001

Kapitalirent

2007

Tööruumide sisustamine

5

16.9.2010

 

 

 

75 000

2001

2001 Kapitalirent

2008

Kinnisvaraprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi

6

14.10.2010

 

 

 

50 000

2026

Hoonete turvalisus ja valve

2029

Muud hoonetega seotud kulud

7

20.10.2010

 

 

 

15 000

1630

Sotsiaalhoolekanne

1632

Töötajatevahelised sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalhoolekande kulud

8

3.11.2010

 

 

 

349 500

2103

Telekommunikatsioon

2100

Seadmete ja tarkvara ostmine, nendega seotud tööd ning nende hooldamine ja korrashoid

9

17.11.2010

 

 

 

56 000

1400

Muud teenistujad

1404

Kohapealne koolitus ja ametnikevahetus

10

8.12.2010

 

 

 

575 462

2000

Üür

2001

Kapitalirent

Vahesumma

2 723 578

0

0

0

2 723 578

 

 

Kokku

8 345 278

485 700

1 423 000

3 713 000

2 723 578