24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 154/1


BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG FINANSIELLE FORVALTNING I REGNSKABSÅRET 2010

2011/C 154/01

INDHOLDSFORTEGNELSE

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2010

1.

Indledning

2.

Oversigt over budgetgennemførelsen 2010

3.

Budgetgennemførelsen 2010 efter kapitel

Bilag

Bilag I:

Sammenligning efter kapitel af indtægtsudnyttelsen i 2010 i forhold til 2009

Bilag II:

Indtægter 2010 — konstaterede fordringer og fremførte fordringer

Bilag III:

Sammenligning efter kapitel af bevillingsudnyttelsen i 2010 i forhold til 2009

Bilag IV:

Detaljeret fremstilling af bevillingsudnyttelsen i 2010 (regnskabsårets bevillinger og fremførsel af ikke-opdelte bevillinger fra det foregående regnskabsår)

Bilag V:

Udnyttelse af indtægterne i 2010

Bilag VI:

Budgetoverførsler foretaget i 2010 inden for rammerne af finansforordningens artikel 22 og 24

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2010

Den Europæiske Unions Domstol

1.   INDLEDNING

Denne beretning, der i overensstemmelse med finansforordningens artikel 122 og gennemførelsesbestemmelsernes artikel 185 ledsager Den Europæiske Unions Domstols årsregnskaber for 2010, redegør for udnyttelsesgraden af bevillingerne. Endvidere indeholder den kortfattede oplysninger om bevillingsoverførsler mellem de forskellige budgetposter, der er foretaget i løbet af regnskabsåret 2010.

Denne beretnings kapitel 2 indeholder en oversigt over budgetgennemførelsen i 2010, og i kapitel 3 gennemgås udviklingen i budgetposterne for hvert enkelt kapitel i budgettet mere detaljeret. Endelig indeholder bilagene — i form af taltabeller — detaljerede oplysninger om samme budgetgennemførelse i 2010.

Hvad angår den egentlige judicielle virksomhed opfordres læseren til at konsultere Den Europæiske Unions Domstols årsrapport for 2010 på internetsiden Curia (http://curia.europa.eu), der indeholder detaljerede oplysninger og statistikker om den judicielle virksomhed ved Domstolen, Retten og Personaleretten.

2.   OVERSIGT OVER BUDGETGENNEMFØRELSEN 2010

2.1.   Indtægter

Den Europæiske Unions Domstols forventede indtægter for regnskabsåret 2010 udgjorde 39 957 000 EUR.

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, er de konstaterede fordringer vedrørende regnskabsåret 2010 på 44 043 087 EUR og 10,23 % højere end antaget (1).

Tabel 1

Indtægtsoverslag og konstaterede fordringer

(EUR)

Afsnit

Indtægtsoverslag 2010

Konstaterede fordringer 2010

% af det samlede beløb

4.

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer

39 817 000,00

42 959 551,79

97,54

5.

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

130 000,00

1 072 685,37

2,44

9.

Diverse indtægter

10 000,00

10 850,00

0,02

I alt

39 957 000,00

44 043 087,16

100,00

%

100,00 %

110,23 %

 

Det bemærkes, at konstaterede indtægtsfordringer under afsnit 4 (hovedsagligt tilbageholdelser foretaget i medlemmernes og de ansattes vederlag som skatter og sociale bidrag) repræsenterer en meget stor procentdel af de samlede indtægter (97,54 %), idet indtægterne under afsnit 5 og 9 (hovedsagligt refusion af lejeafgifter fra Revisionsretten og Oversættelsescentret vedrørende en del af bygning T/T bis, salgsprovenuet af publikationer, tilbagebetalinger af telekommunikation og finansielle produkter) alene repræsenterer 2,46 % af det samlede beløb.

Bilag I og II indeholder supplerende taloplysninger om alle indtægtsstrømme (fremførte indtægtsfordringer, konstaterede indtægtsfordringer og indsamlede indtægtsfordringer).

Hvad angår indtægterne af de konstaterede fordringer i det tidligere regnskabsår viser tabel 2 nedenfor, at indtægterne i afsnit 4 udgør den største del af alle indtægter af de konstaterede fordringer, der er opkrævet i 2010 (75,93 %).

Tabel 2

Indtægter af de konstaterede fordringer

(EUR)

Afsnit

Fremførsler fra regnskabsåret 2009 til 2010

Indtægter af de konstaterede fordringer

% af de samlede beløb

4.

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer

49 048,98

44 048,98

75,93

5.

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

14 470,35

13 963,59

24,07

9.

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

I alt

58 519,33

58 012,57

100,00

%

100,00 %

99,13 %

 

2.2.   Udgifter

2.2.1.   Regnskabsårets bevillinger

Udgiftsbevillingerne på Den Europæiske Unions Domstols budget for regnskabsåret 2010 udgjorde 329 300 000 EUR.

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, er budgetgennemførelsen for regnskabsåret 2010 på 323 784 221,31 EUR, hvilket afspejler en fortsat meget høj udnyttelsesgrad for de endelige bevillinger på 98,32 % og, som i 2009, på over 98 %.

Det bemærkes ligeledes, at ligesom for de tidligere år er tre fjerdedele af Den Europæiske Unions Domstols budget forbeholdt udgifter til medlemmerne og personale (udgifter i afsnit 1).

Tabel 3

Disponering over bevillinger i regnskabsåret

(EUR)

Afsnit

Bevillinger i regnskabsåret 2010

Disponeringer i regnskabsåret 2010

% af det samlede beløb

1.

Personer, der er knyttet til institutionen

248 514 000,00

243 614 674,62

75,24

2.

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

80 746 000,00

80 149 024,44

24,75

3.

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af specifikke opgaver

40 000,00

20 522,25

0,01

10.

Andre udgifter (2)

0

0

I alt

329 300 000,00

323 784 221,31

100

%

100 %

98,32 %

 

Bilag III og IV indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om anvendelsen af bevillinger i regnskabsåret 2010 (sammenligning i forhold til 2009, detaljeret udnyttelse pr. budgetpost).

2.2.2.   Fremførte bevillinger

Tabel 4 nedenfor viser, at de bevillinger, der blev fremført fra regnskabsåret 2009 til regnskabsåret 2010, hvis samlede beløb udgjorde 18 228 846,03 EUR, i vidt omfang er blevet udnyttet (84,9 %).

Tabel 4

Udnyttelse af fremførte bevillinger

(EUR)

Afsnit

Fremførte bevillinger (2009 til 2010)

Betalinger over fremførte bevillinger

Annullationer

1.

Personer, der er knyttet til institutionen

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28

2.

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3.

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af specifikke opgaver

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10.

Andre udgifter

0

0

0

I alt

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72

%

100 %

84,90 %

15,10 %

Bilag IV indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om anvendelsen af fremførte bevillinger fra regnskabsåret 2009 til 2010.

2.2.3.   Bevillinger svarende til formålsbestemte indtægter

Det bemærkes, at i henhold til finansforordningens artikel 18 kan visse indtægter være bestemt til at finansiere særlige udgifter. Disse formålsbestemte indtægter udgør således ekstrabevillinger, som institutionen kan anvende.

Tabel 5 nedenfor viser detaljeret efter kapitel størrelsen af de formålsbestemte indtægter, som overføres fra et regnskabsår til et andet, samt de formålsbestemte indtægter, som er blevet konstateret og opkrævet i løbet af regnskabsåret.

Tabel 5

Anvendelsen af de formålsbestemte indtægter

(EUR)

Afsnit

Overførsel af formålsbestemte indtægter 2009-2010

Formålsbestemte indtægter 2010

Betalinger 2010

Overførsel af formålsbestemte indtægter 2010-2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Personer, der er knyttet til institutionen

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

2.

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

3.

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af specifikke opgaver

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

10.

Andre udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53

Som tabel 5 viser, beløber bevillingerne til de formålsbestemte indtægter, som er konstateret i løbet af 2010, sig til 1 022 289,69 EUR, hvoraf ca. 90 % svarer til følgende elementer:

tilbagebetaling af udgifter vedrørende bygningerne for arealer, der er stillet til rådighed for andre institutioner (594 526 EUR)

indtægter ved salg af Domstolens publikationer og Samling af Afgørelser (177 030 EUR)

tilbagebetaling af telefon- eller portoudgifter (119 106 EUR).

Bilag V indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om anvendelsen af formålsbestemte indtægter.

2.2.4.   Overførsel af bevillinger

I løbet af regnskabsåret 2010 foretog Den Europæiske Unions Domstol 17 budgetoverførsler i medfør af finansforordningens artikel 22 og 24 for et samlet beløb på 8 345 278 EUR, svarende til et lavere beløb end beløbet for overførelser af samme art foretaget i 2009 (9 345 304 EUR).

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 22, stk. 2, og artikel 24, stk. 4, gav syv bevillingsoverførsler anledning til en meddelelse til budgetmyndigheden. Disse overførsler udgør tilsammen 5 621 700 EUR og svarer til størstedelen (67 %) af det samlede beløb for regnskabsårets overførsler. Hvad angår afsnit 1, har frigivelsen af de formålsbestemte bevillinger (ca. 3 mio. EUR) bl.a. bidraget til en ekstraordinær lønefterbetaling (på 1,85 %) fra juli 2009 som vedtaget af Rådet i december 2010 som følge af en dom afsagt af Domstolen (3). Endvidere er bevillingerne til eksterne ydelser på sprogområdet blevet styrket med ca. 1 mio. EUR for at tage hensyn til den væsentlige arbejdsbyrde, der er et resultat af stigningen i institutionens judicielle virksomhed. Hvad angår afsnit 2 har et beløb på ca. 1 mio. EUR betydet en styrkelse af de gennemførte forudbetalinger til byggeprojektet vedrørende renovering og udvidelse af Domstolens bygninger med henblik på at lette fremtidige budgetudgifter inden for rammerne af den leje/købe-kontrakt, som er indgået med de luxembourgske myndigheder.

Desuden er der blevet foretaget 10 overførsler, der ikke blev meddelt budgetmyndigheden, som fastsat i finansforordningens artikel 22, stk. 4, for et samlet beløb på 2 723 578 EUR.

Bilag VI viser detaljerne for alle disse overførsler af bevillinger samt de pågældende budgetposter.

3.   BUDGETGENNEMFØRELSE 2010 EFTER KAPITEL

3.1.   AFSNIT 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

Som tabel 6 nedenfor viser, er den endelige budgettildeling under afsnit 1 for regnskabsåret 2010 på 248 514 000 EUR og udgør lidt over 75 % af Den Europæiske Unions Domstols samlede budget. Af disse bevillinger blev der indgået forpligtelser for 243 614 674,62 EUR, svarende til en udnyttelsesgrad på 98,03 %, der fortsat er meget høj (98,71 % i 2009).

Tabel 6

Udnyttelse af regnskabsårets bevillinger

(EUR)

Afsnit 1

Bevillinger i regnskabsåret 2010

Forpligtelser i regnskabsåret 2010

Udnyttelsesgrad i %

10.

Medlemmer af institutionen

32 267 000,00

30 180 903,86

93,53

12.

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

194 718 000,00

192 360 236,34

98,79

14.

Andet personale og eksterne ydelser

16 550 000,00

16 242 289,99

98,14

16.

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

4 979 000,00

4 831 244,43

97,03

I alt

248 514 000,00

243 614 674,62

98,03

3.1.1.   Kapitel 10 — medlemmer af institutionen

Af dette kapitels endelige bevillinger på 32 267 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 30 180 903,86 EUR, svarende til en udnyttelsesgrad på 93,53 % (97,12 % i 2009).

Det skal bemærkes, at visse ændringer i udnyttelsen af bevillingerne til medlemmernes løn skyldes uundgåelige forskelle mellem den tilpasningssats for lønninger, der vedtages af Rådet, og de hypoteser, der lægges til grund ved udarbejdelsen af budgettet (+ 1,85 % per 1. januar 2010 mod en forventning om + 2,1 % og + 0,01 % per 1. juli 2010 mod en forventning om + 2,5 %). Denne besparelse på bevillingerne og frigivelsen af de formålsbestemte bevillinger (386 000 EUR) har endvidere gjort det muligt at tage hensyn til en ekstraordinær lønefterbetaling (1,85 %) som anført i punkt 2.2.4.

Desuden kan der ligeledes konstateres visse besparelser på bevillingerne på lidt over 1 mio. EUR i de budgetposter, der er knyttet til de vedtægtsmæssige udgifter med hensyn til fornyelsen af medlemmerne af de tre retsinstanser (overgangsgodtgørelser, rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse eller fratrædelse). Sådanne forskelle følger af den normale forberedelsesproces for budgettet, der kræver, at forventningerne om fornyelse af medlemmerne realiseres meget tidligt (næsten halvandet år før tidspunkterne for fornyelserne) på forsigtigt grundlag, mens den faktiske fornyelse af medlemmerne herefter er resultatet af både medlemsstaternes beslutninger og medlemmerne af retsinstansernes individuelle beslutninger.

Der er ikke foretaget overførsler fra kapitel 10 til andre kapitler i budgettet i 2010.

3.1.2.   Kapitel 12 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Af dette kapitels endelige bevillinger på 194 718 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 192 360 236,34 EUR, svarende til en meget høj udnyttelsesgrad på 98,79 % (98,96 % i 2009).

Ligesom i 2009 fortsætter disse meget gode resultater med at være frugten af en meget aktiv ansættelsespolitik fra alle Domstolens tjenestegrene. Ansættelsesgraden var i slutningen af 2010 på næsten 98 %, hvilket er et bemærkelsesværdigt tal, henset til virkningen af den sædvanlige personaleudskiftning i forhold til institutionens samlede arbejdsstyrke (1 927 stillinger). Det er desuden vigtigt at minde om, at Domstolen på baggrund af den alvorlige økonomiske krise ikke havde anmodet om nye stillinger i 2010, idet den har intensiveret reorganiseringen med henblik på internt at afhjælpe visse prioriterede behov.

På samme måde som vedrørende bevillingerne i kapitel 10 bemærkes, at visse ændringer i udnyttelsen af bevillingerne til tjenestemænds og midlertidigt ansattes løn i kapitel 12 skyldes uundgåelige forskelle mellem de tilpasningssatser for lønninger, der vedtages af Rådet, og de hypoteser, der lægges til grund ved udarbejdelsen af budgettet (+ 1,85 % per 1. januar 2010 mod en forventning om + 2,1 %, og + 0,01 % per 1. juli 2010 mod en forventning om + 2,5 %).

Denne besparelse på bevillingerne og frigivelsen af de midlertidige bevillinger (2,38 mio. EUR) har endvidere gjort det muligt at tage hensyn til en ekstraordinær lønefterbetaling (1,85 %) som anført i punkt 2.2.4. Besparelsen har endvidere gjort det muligt at overføre 1 mio. EUR til styrkelse af bevillingerne på konto 1406»Eksterne ydelser på sprogområdet« i kapitel 14.

3.1.3.   Kapitel 14 — Andet personale og eksterne ydelser

Generelt er der af dette kapitels endelige bevillinger på 16 550 000 EUR indgået forpligtelser for 16 242 289,99 EUR, svarende til en høj udnyttelsesgrad på 98,14 % (99,5 % i 2009).

Kapitel 14’s endelige bevillinger er næsten alle koncentreret på to konti i budgettet. For næsten en tredjedel af bevillingernes vedkommende drejer det sig om konto 1400, »Øvrige ansatte«, hvis udnyttelsesgrad fortsat er høj (lidt over 96 %). For de resterende to tredjedele drejer det sig om konto 1406, »Eksterne ydelser på sprogområdet«, hvis udnyttelsesgrad er på næsten 100 %.

Hvad angår sidstnævnte konto, der både omfatter de eksterne ydelser til oversættelse og tolkning, må det konstateres, at på trods af forskellige organisatoriske foranstaltninger truffet af Domstolen de seneste år med henblik på at begrænse oversættelsesbehovet, er oversættelsens arbejdsbyrde steget med mere end 12 % i 2010 i forhold til 2009. Det har derfor og på grund af den omstændighed, at Domstolen ikke har anmodet om nye stillinger i 2010, været nødvendigt at øge brugen af eksterne underleverandører og at øge de tilsvarende bevillinger med et beløb på 1 mio. EUR overført fra kapitel 12.

3.1.4.   Kapitel 16 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

Af dette kapitels endelige bevillinger på 4 979 000 EUR er der indgået forpligtelser for 4 831 244,43 EUR, svarende til en høj udnyttelsesgrad på 97,03 % (96,97 % i 2009).

To konti i dette kapitel repræsenterer 79 % af de endelige bevillinger. Det drejer sig om konto 1612, »Faglig videreuddannelse«, hvis udnyttelsesgrad fortsat er høj (ca. 97 % som i 2009), og konto 1654, »Dagcenteret for børn«, hvis udnyttelsesgrad er på 100 %.

3.2.   AFSNIT 2 — Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

Som det fremgår af tabel 7 nedenfor, er den endelige budgettildeling under afsnit 2 for regnskabsåret 2010 på 80 746 000 EUR, der repræsenterer lidt mindre end en fjerdedel af Den Europæiske Unions Domstols samlede budget. Af disse bevillinger er der indgået forpligtelser for 80 149 024,44 EUR, svarende til en meget høj udnyttelsesgrad på 99,26 % (ligesom i 2009).

Tabel 7

Udnyttelse af regnskabsårets bevillinger

(EUR)

Afsnit 2

Bevillinger i regnskabsåret 2010

Forpligtelser i regnskabsåret 2010

Udnyttelsesgrad i %

20.

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

59 350 000,00

59 082 644,75

99,55

21.

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

15 592 000,00

15 491 884,75

99,36

23.

Løbende administrative udgifter

2 143 000,00

2 101 661,65

98,07

25.

Møder og konferencer

798 000,00

629 948,85

78,94

27.

Information: anskaffelse, arkivering, produktion og publikation

2 863 000,00

2 842 884,44

99,30

I alt

80 746 000,00

80 149 024,44

99,26

3.2.1.   Kapitel 20 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

Af de endelige bevillinger i dette kapitel på 59 350 000 EUR er der indgået forpligtelser for 59 082 644,75 EUR, svarende til 99,55 % (99,96 % i 2009).

Efter en kraftig stigning i disse bevillinger i kapitel 20 mellem 2008 og 2009 (+ 33 %) på grund af færdiggørelsen og ibrugtagningen af ejendomskomplekset for den nye Palæbygning (4) har niveauet for bevillingerne stabiliseret sig i forhold til 2009 (– 0,6 %).

De endelige bevillinger i artikel 200, »Bygninger«, og 202»Udgifter vedrørende bygninger« udgør henholdsvis 77 % (45 723 000 EUR) og 23 % (13 627 000 EUR) af dette kapitels bevillinger.

Hvad angår artikel 200, »Bygninger«, er udgifterne under konto 2000, »Leje«, på 10 841 538 EUR (udnyttelsesgrad på 100 %) og svarer til leje af fire bygninger (Allegro, Geos, T-bygningen og bygning T bis), hvis benyttelse stadig er nødvendig, henset til utilgængeligheden af de gamle bygninger Anneks A, B og C, der er genstand for en væsentlig renovering med henblik på at leve til op til forskellige nationale forskrifter, som er trådt i kraft, efter at de blev bygget (mellem 1986 og 1993).

Udgifterne under konto 2001, »Leje/køb«, udgør ca. 33 mio. EUR (udnyttelsesgrad på 100 %) og svarer hovedsagelig til ydelserne i overensstemmelse med de kontrakter, der er indgået med de luxembourgske myndigheder med henblik på opførelse og køb af Domstolens forskellige bygninger. Af hensyn til en forsvarlig økonomisk forvaltning har endvidere visse af de bevillingsoverskud, der er blevet frigjort i budgettets kapitel 20, 21, 23 og 27, kunnet anvendes til forudbetalinger ud over dem, der allerede er blevet gennemført siden 2007. En sådan transaktion ligger helt på linje med de af budgetmyndighedens to grene udtrykte ønsker vedrørende Fællesskabets institutioners ejendomsprojekter med henblik på at begrænse den fremtidige budgetmæssige byrde ved sådanne projekter mest muligt.

Hvad angår udgifterne i artikel 202, »Udgifter vedrørende bygninger«, er de på 13 454 818 EUR (udnyttelsesgrad på 98,74 %) og svarer næsten udelukkende til udgifter til rengøring/vedligeholdelse, energiforbrug og sikkerhedsforanstaltninger/overvågning, som er en forudsætning for driften af Domstolens bygninger. Efter 2009, hvor anvendelsen af ejendomskomplekset med den nye Palæbygning endnu var i indkøringsfasen, kan det konstateres, at de trufne foranstaltninger (regulering/tilpasning af de tekniske installationer, rationalisering af rengørings- og vedligeholdelsesordninger og vagtsystemer/sikkerhed) har muliggjort en bevillingsbesparelse, der har bidraget til de forudbetalinger, der er nævnt i ovenstående afsnit.

3.2.2.   Kapitel 21 — It, udstyr og inventar

Af de endelige bevillinger i dette kapitel på 15 592 000 EUR er der indgået forpligtelser for 15 491 884,75 EUR, svarende til en meget høj anvendelsesgrad på 99,36 % (98,54 % i 2009).

De endelige bevillinger for kapitel 21 (1,7 % færre end i 2009) vedrører for ca. 90 %’s vedkommende udgifterne til edb og inventar.

Hvad angår artikel 210, »Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation«, har Domstolen i modsætning til i 2009 uden forstærkning af bevillingerne afholdt de nødvendige udgifter til fornyelse af materiel, vedligeholdelse af eksisterende systemer og udvikling af nye edb- og telekommunikationssystemer. I betragtning af den store betydning Domstolens edb-udstyr og særligt udviklede programmer har, og hvis vedligeholdelse er afgørende for den judicielle virksomhed, har der været behov for dels at drage fordel af et interinstitutionelt samarbejde, der er så vidtstrakt som muligt, dels at foretage mere selektive valg på området for ny-udviklinger.

Hvad angår artikel 212, »Inventar«, er bevillingerne bestemt til denne artikel blevet udnyttet 100 %. Disse bevillinger er — som fastsat — blevet anvendt til køb af yderligere inventar og fornyelse af en del af inventaret (indkøbt for mere end 15 år siden).

3.2.3.   Kapitel 23 — Løbende administrative udgifter

Af de endelige bevillinger i dette kapitel på 2 143 000 EUR er der indgået forpligtelser for 2 101 661,65 EUR, svarende til 98,07 % (88,18 % i 2009).

De endelige bevillinger for kapitel 21, samlet set 1,7 % færre end i 2009, vedrører for mere end 78 %’s vedkommende følgende to slags udgifter:

udgifterne under artikel 230, »Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler«, der beløb sig til 985 261 EUR (udnyttelsesgrad på 99,93 % mod 80,75 % i 2009)

udgifterne under artikel 236, »Porto«, der beløb sig til 692 000 EUR (udnyttelsesgrad på 100 % mod 95,22 % i 2009).

Der er allerede i de seneste år foretaget store besparelser på bevillingerne, bl.a. hvad angår papir på grund af en stadig mere udbredt anvendelse af elektronisk udveksling af oplysninger inden for institutionen. Besparelsen er således mindre markant i 2010, men 25 000 EUR har dog kunnet frigøres og er overført til konto 2001»Leje/køb«.

Derimod har budgettet til porto haft behov for en forstærkning på 71 000 EUR på grund af stigningen, der var større end forventet, i posttaksterne og omfanget af forsendelser (bl.a. anbefalede forsendelser direkte relateret til en stor stigning i antallet af sager ved Domstolen).

Endelig har artikel 238, »Andre administrative driftsudgifter«, et relativt begrænset budget til styrkelse af politikken for Domstolens personales mobilitet, således at miljøet tilgodeses, både i forhold til transport til arbejdet og til tjenestemæssig befordring mellem institutionens bygninger. Dette budget er blevet forstærket med 45 000 EUR i overensstemmelse med kontrakten indgået med Ville de Luxembourg på grund af et større antal brugere end forventet af bybusnettet.

3.2.4.   Kapitel 25 — Møder og konferencer

Af de endelige bevillinger i dette kapitel på 798 000 EUR er der indgået forpligtelser for 629 948,85 EUR, svarende til 78,94 % (93,28 % i 2009).

Disse bevillinger blev for en stor dels vedkommende anvendt til udgifter forbundet med Domstolens protokollære aktiviteter og udgifter forbundet med besøg ved institutionen.

I 2009 blev de protokollære aktiviteter markeret ved en række vigtige begivenheder:

flere højtidelige retsmøder, herunder bl.a. dem, der vedrørte den højtidelige forsikring fra Kommissionens formand og medlemmer ved tiltrædelsen i 2009, fra Revisionsrettens medlemmer ved tiltrædelsen i 2010 og fra Rettens medlemmer ved fornyelser foretaget i oktober 2010

symposium i anledning af 5-årsdagen for oprettelsen af Personaleretten.

Hvad angår besøgene ved Domstolen organiseres disse for at sikre en bedre information om institutionen og om Den Europæiske Unions retspraksis til dem, der anvender retten, og til jurastuderende. Ved at organisere møder med nationale dommere (møder og seminarer) fortsætter Domstolen med at forfølge et mål om dels at gøre de nationale dommere bekendt med, hvordan institutionen fungerer, mekanismen med præjudicielle forelæggelser og Den Europæiske Unions retsanvendelse, dels at tilbyde dommerne et »forum«, der giver dem anledning til at mødes.

Da budgetfastsættelserne for disse to typer aktiviteter efter deres natur er usikre, forklarer det lavere aktivitetsniveau på dette område i 2010 den mindre anvendelsesgrad af bevillingen i forhold til 2009.

3.2.5.   Kapitel 27 — Information: køb, arkivering, produktion og publikation

Af de endelige bevillinger i dette kapitel på 2 863 000 EUR er der indgået forpligtelser for 2 842 884,44 EUR, svarende til 99,3 % (99,22 % i 2009).

Bevillingerne i dette kapitel er bestemt til to typer af udgifter, der helt og holdent bidrager til den judicielle virksomhed:

udgifterne under artikel 272, »Udgifter til dokumentation, bøger og arkivering«, der beløb sig til 1 162 884 EUR (udnyttelsesgrad på 100 %). Det bemærkes, at selv om disse udgifter udgør en nødvendig investering i de tre retters og institutionens tjenestegrenes virksomhed, var bevillingens størrelse blevet fastholdt på niveauet fra 2009

udgifterne under artikel 274, »Produktion og publikation«, der beløb sig til 1 680 000 EUR (udnyttelsesgrad på 100 %). Disse udgifter dækker i det væsentlige publikation af domme og forslag til afgørelser samt Samling af Afgørelser fra de tre retsinstanser. Nedsættelsen af bevillingsniveauet i forhold til 2009 er væsentlig (ca. 28 %) og skyldes i hovedsagen de mere fordelagtige betingelser i de nye kontrakter vedrørende udgivelsen af Den Europæiske Unions Tidende, der er indgået med Publikationskontoret. Den overskydende bevilling har gjort det muligt at styrke visse poster i kapitel 20 (konto 2001) og 23 (artikel 236 og 238).

3.3.   AFSNIT 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af specifikke opgaver

Kapitel 37 —   Særlige udgifter for visse institutioner og organer

Den endelige budgettildeling for afsnit 3 omfatter alene bevillingerne i kapitel 37 for konto 3710, »Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager«. For regnskabsåret 2010 var disse bevillinger på 40 000 EUR, hvoraf der blev indgået forpligtelser for 20 522,25 EUR, svarende til en udnyttelsesgrad på 51,3 % (78,58 % i 2009).

Der er tale om udgifter på institutionens regning, afholdt i forbindelse med gratis retshjælp, som dækker advokatsalærer og andre omkostninger. Udgifterne er vanskelige at forudsige, og skyldes, at niveauet for budgetgennemførelsen varierer hvert år.

3.4.   AFSNIT 10 — Andre udgifter

Kapitel 10 0 —   Hensættelser

Det oprindelige budget på 485 700 EUR svarer til 5 % af de årlige bevillinger til ydelser vedrørende ekstern oversættelse, der blev placeret i reserven under behandlingen af budgettet for 2010. Europa-Parlamentet havde vedtaget en ændring på tværs af flere europæiske institutioner i afventning af udarbejdelsen af en særlig rapport om det interinstitutionelle samarbejde vedrørende oversættelse. Denne reserve blev frigivet i begyndelsen af juli 2010 ved overførsel af det nævnte beløb til konto 1 4 0 6 »Eksterne ydelser på sprogområdet«.


(1)  Dette tal falder til 2,16 %, hvis der tages hensyn til de genanvendelige indtægter, der i overensstemmelse med budgetpraksis fremgår under »p.m.« i forbindelse med opstillingen af det oprindelige budget, men som der behørigt er taget hensyn til i samme budget via en fratrækning på de berørte budgetkonti vedrørende udgifter.

(2)  Europa-Parlamentet havde oprindeligt afsat en reserve til de fleste af institutionerne på 5 % af bevillingerne til eksterne ydelser på sprogområdet under afventning af udarbejdelsen af en specifik rapport om det interinstitutionelle samarbejde på området. Denne reserve (485 700 EUR til Domstolen) blev frigivet i begyndelsen af juli 2010.

(3)  Sag C-40/10: annullationssøgsmål til prøvelse af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23.12.2009.

(4)  Omfattende det gamle renoverede Justitspalæ, ringbygning, der omgiver Palæet, to høje tårne og et galleri, der forbinder Domstolens gamle og nye bygninger.


BILAG I

Sammenligning efter kapitel af indtægtsudnyttelsen i 2010 i forhold til 2009

(EUR)

Kapitel/artikel

Tekst

Konstaterede fordringer 2010

Konstaterede fordringer 2009

Difference

Difference i %

400

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte

21 121 068,45

20 071 295,38

1 049 773,07

5,23

404

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

2 876 359,01

2 498 483,06

377 875,95

15,12

40

Diverse skatter og afgifter

23 997 427,46

22 569 778,44

1 427 649,02

6,33

410

Personalets bidrag til pensionsordningen

17 111 767,17

15 847 688,28

1 264 078,89

7,98

411

Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

1 850 357,16

1 298 850,54

551 506,62

42,46

41

Bidrag til pensionsordningen

18 962 124,33

17 146 538,82

1 815 585,51

10,59

Afsnit 4

42 959 551,79

39 716 317,26

3 243 234,53

8,17

502

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

50

Indtægter ved salg af løsøre og fast ejendom

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

–49,71

520

Indtægt fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

52

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

52 762,98

45 171,91

7 591,07

16,80

570

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

275 874,92

345 232,96

–69 358,04

–20,09

573

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

543 611,04

208 517,81

335 093,23

160,70

57

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

819 485,96

553 750,77

265 735,19

47,99

581

Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger —formålsbestemte indtægter

880,00

 

880,00

0,00

58

Diverse godtgørelser

880,00

0,00

880,00

0,00

Afsnit 5

1 072 685,37

995 772,29

76 913,08

15,08

900

Diverse indtægter

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

90

Diverse indtægter

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

Afsnit 9

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

I alt

44 043 087,16

40 712 089,55

3 330 997,61

8,18


BILAG II

Indtægter 2010 — Konstaterede fordringer og fremførte fordringer

Budgetpost

Tekst

Oprindeligt budget

Konstaterede fordringer 2010

Indtægter

Til inddrivelse

4000

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte

21 624 000,00

21 121 068,45

21 121 068,45

0,00

4040

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

2 656 000,00

2 876 359,01

2 876 359,01

0,00

 

I alt kapitel 40

24 280 000,00

23 997 427,46

23 997 427,46

0,00

4100

Personalets bidrag til pensionsordningen

15 037 000,00

17 111 767,17

17 111 767,17

0,00

4110

Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

500 000,00

1 850 357,16

1 845 456,57

4 900,59

 

I alt kapitel 41

15 537 000,00

18 962 124,33

18 957 223,74

4 900,59

 

Afsnit 4

39 817 000,00

42 959 551,79

42 954 651,20

4 900,59

5020

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

 

I alt kapitel 50

0,00

199 556,43

199 357,68

198,75

5200

Indtægt fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

 

I alt kapitel 52

130 000,00

52 762,98

52 762,98

0,00

5700

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0,00

275 874,92

274 874,92

1 000,00

5730

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

0,00

543 611,04

533 213,50

10 397,54

 

I alt kapitel 57

0,00

819 485,96

808 088,42

11 397,54

5810

Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

0,00

880,00

880,00

0,00

 

I alt kapitel 58

0,00

880,00

880,00

0,00

 

Afsnit 5

130 000,00

1 072 685,37

1 061 089,08

11 596,29

9000

Diverse indtægter

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

I alt kapitel 90

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

Afsnit 9

10 000,00

10 850,00

10 850,00

0,00

 

I alt

39 957 000,00

44 043 087,16

44 026 590,28

16 496,88


Budgetpost

Tekst

Overførsler 2009-2010

Indtrådte ændringer i 2010

I alt overførsler 2009-2010

Indtægter af fremførte fordringer

Til inddrivelse

4110

Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

I alt kapitel 41

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

 

Afsnit 4

44 048,98

0,00

44 048,98

44 048,98

0,00

5020

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

 

I alt kapitel 50

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

5700

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

880,74

0,00

880,74

880,74

0,00

5730

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

13 539,61

–17,58

13 522,03

13 032,85

489,18

 

I alt kapitel 57

14 420,35

–17,58

14 402,77

13 913,59

489,18

 

Afsnit 5

14 470,35

–17,58

14 452,77

13 963,59

489,18

 

I alt

58 519,33

–17,58

58 501,75

58 012,57

489,18


BILAG III

Sammenligning efter kapitel af bevillingsudnyttelsen i 2010 i forhold til 2009

(EUR)

Kapitel

Tekst

Forpligtelser 2010

Forpligtelser 2009

Difference

Difference i %

10

Medlemmer af institutionen

30 180 903,86

29 104 251,06

1 076 652,80

3,70

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

192 360 236,34

181 156 824,21

11 203 412,13

6,18

14

Andet personale og eksterne ydelser

16 242 289,99

14 879 938,92

1 362 351,07

9,16

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

4 831 244,43

4 567 388,00

263 856,43

5,78

 

Afsnit 1

243 614 674,62

229 708 402,19

13 906 272,43

6,05

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

59 082 644,75

59 710 997,33

– 628 352,58

–1,05

21

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

15 491 884,75

15 636 608,20

– 144 723,45

–0,93

23

Løbende administrative udgifter

2 101 661,65

2 059 426,98

42 234,67

2,05

25

Møder og konferencer

629 948,85

743 014,77

– 113 065,92

–15,22

27

Information: køb, arkivering, produktion og publikation

2 842 884,44

3 455 761,88

– 612 877,44

–17,73

 

Afsnit 2

80 149 024,44

81 605 809,16

–1 456 784,72

–  1,79

37

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–34,71

 

Afsnit 3

20 522,25

31 431,09

–10 908,84

–  34,71

I alt

323 784 221,31

311 345 642,44

12 438 578,87

4,00


BILAG IV

Detaljeret fremstilling af bevillingsudnyttelsen i 2010

Budgetpost

Regnskabsårets bevillinger

Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår

Oprindeligt budget

Overførsler

Årets bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser til rådighed

Annullerede bevillinger

Fremførte bevillinger

Regnskabsår N-1

Betalinger over fremførte bevillinger

Annullerede bevillinger

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Lønninger og godtgørelser

22 134 000,00

386 000,00

22 520 000,00

22 124 798,18

22 124 798,18

0,00

395 201,82

 

 

0,00

1002

Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

1 208 000,00

 

1 208 000,00

475 673,62

457 525,94

18 147,68

732 326,38

9 203,00

9 203,00

0,00

102

Overgangsgodtgørelser

1 579 000,00

 

1 579 000,00

1 262 314,35

1 262 314,35

0,00

316 685,65

 

 

0,00

103

Pension

6 381 000,00

 

6 381 000,00

5 796 191,18

5 796 191,18

0,00

584 808,82

 

 

0,00

104

Tjenesterejser

284 000,00

 

284 000,00

284 000,00

80 306,69

203 693,31

0,00

204 949,94

63 458,00

141 491,94

106

Uddannelse

295 000,00

 

295 000,00

237 926,53

221 901,66

16 024,87

57 073,47

46 497,66

23 924,62

22 573,04

109

Formålsbestemte reserver

386 000,00

– 386 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitel 10

Medlemmer af institutionen

32 267 000,00

0,00

32 267 000,00

30 180 903,86

29 943 038,00

237 865,86

2 086 096,14

260 650,60

96 585,62

164 064,98

1200

Lønninger og godtgørelser

190 363 000,00

465 000,00

190 828 000,00

188 716 207,75

188 716 207,75

0,00

2 111 792,25

 

 

0,00

1202

Aflønnet overarbejde

724 000,00

 

724 000,00

709 664,68

709 664,68

0,00

14 335,32

 

 

0,00

1204

Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

2 251 000,00

720 000,00

2 971 000,00

2 821 828,24

2 177 268,92

644 559,32

149 171,76

30 069,43

21 439,55

8 629,88

122

Godtgørelser ved anticiperet fratrædelse

0,00

195 000,00

195 000,00

112 535,67

112 535,67

0,00

82 464,33

 

 

0,00

129

Formålsbestemte reserver

2 380 000,00

–2 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitel 12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

195 718 000,00

–1 000 000,00

194 718 000,00

192 360 236,34

191 715 677,02

644 559,32

2 357 763,66

30 069,43

21 439,55

8 629,88

1400

Øvrige ansatte

4 584 000,00

5 000,00

4 589 000,00

4 418 395,94

4 418 395,94

0,00

170 604,06

 

 

0,00

1404

Praktikkurser og udveksling af personale

675 000,00

56 000,00

731 000,00

731 000,00

693 722,50

37 277,50

0,00

6 423,94

2 460,00

3 963,94

1405

Andre eksterne ydelser

456 000,00

 

456 000,00

381 546,50

306 989,43

74 557,07

74 453,50

117 274,00

116 117,27

1 156,73

1406

Eksterne ydelser på sprogområdet

9 288 300,00

1 485 700,00

10 774 000,00

10 711 347,55

8 541 272,07

2 170 075,48

62 652,45

1 647 219,22

1 596 266,07

50 953,15

149

Formålsbestemte reserver

61 000,00

–61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitel 14

Andet personale og eksterne ydelser

15 064 300,00

1 485 700,00

16 550 000,00

16 242 289,99

13 960 379,94

2 281 910,05

307 710,01

1 770 917,16

1 714 843,34

56 073,82

1610

Forskellige udgifter ved ansættelse

220 000,00

 

220 000,00

195 864,56

166 946,40

28 918,16

24 135,44

27 217,38

21 613,63

5 603,75

1612

Faglig videreuddannelse

1 664 000,00

 

1 664 000,00

1 609 617,49

909 410,33

700 207,16

54 382,51

726 618,48

652 531,82

74 086,66

162

Tjenesterejser

323 000,00

 

323 000,00

323 000,00

283 639,18

39 360,82

0,00

32 814,16

11 679,54

21 134,62

1630

Velfærd

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

23 003,93

14 701,30

8 302,63

4 996,07

5 972,25

4 286,22

1 686,03

1632

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre sociale arrangementer

197 000,00

15 000,00

212 000,00

200 507,83

192 731,58

7 776,25

11 492,17

61 921,33

61 195,33

726,00

1650

Lægetjeneste

184 000,00

 

184 000,00

131 572,19

97 472,23

34 099,96

52 427,81

58 783,93

37 484,03

21 299,90

1652

Restauranter og kantiner

77 000,00

 

77 000,00

76 875,32

45 728,24

31 147,08

124,68

18 557,52

16 283,05

2 274,47

1654

Dagcentret for børn (Centre polyvalent de l'enfance)

2 271 000,00

 

2 271 000,00

2 270 803,11

1 677 080,62

593 722,49

196,89

483 522,24

272 581,07

210 941,17

Kapitel 16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

4 979 000,00

0,00

4 979 000,00

4 831 244,43

3 387 709,88

1 443 534,55

147 755,57

1 415 407,29

1 077 654,69

337 752,60

Afsnit 1

Personer, der er knyttet til institutionen

248 028 300,00

485 700,00

2 485 140 000,00

243 614 674,62

239 006 804,84

4 607 869,78

4 899 325,38

3 477 044,48

2 910 523,20

566 521,28


Budgetpost

Indeks 1 (Regnskabsårets bevillinger)

Indeks 4 (Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår)

Oprindeligt budget

Overførsler

Årets bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser til rådighed

Annullerede bevillinger

Fremførte bevillinger

Regnskabsår N-1

Betalinger over fremførte bevillinger

Annullerede bevillinger

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Leje

11 417 000,00

– 575 462,05

10 841 537,95

10 841 537,95

10 825 549,72

15 988,23

0,00

6 870,13

125,62

6 744,51

2001

Leje/køb

32 301 000,00

637 462,05

32 938 462,05

32 937 481,91

31 884 981,91

1 052 500,00

980,14

877 999,96

869 109,48

8 890,48

2003

Erhvervelse af fast ejendom

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2005

Opførelse af bygninger

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

2007

Indretning af lokaler

316 000,00

850 000,00

1 166 000,00

1 148 347,21

174 876,70

973 470,51

17 652,79

337 988,87

322 418,30

15 570,57

2008

Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne

702 000,00

75 000,00

777 000,00

700 459,38

379 552,46

320 906,92

76 540,62

913 097,65

887 388,49

25 709,16

2022

Rengøring og vedligeholdelse

6 050 000,00

– 150 000,00

5 900 000,00

5 794 322,70

4 773 390,02

1 020 932,68

105 677,30

1 496 296,31

1 409 038,97

87 257,34

2024

Energiforbrug

3 065 000,00

–80 000,00

2 985 000,00

2 934 150,66

2 344 361,82

589 788,84

50 849,34

1 513 728,22

567 434,96

946 293,26

2026

Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger

4 804 000,00

– 532 616,00

4 271 384,00

4 266 408,46

3 498 377,24

768 031,22

4 975,54

948 300,01

829 722,15

118 577,86

2028

Forsikringer

81 000,00

32 616,00

113 616,00

113 225,43

112 427,47

797,96

390,57

3 087,44

51,58

3 035,86

2029

Andre udgifter vedrørende bygninger

307 000,00

50 000,00

357 000,00

346 711,05

317 370,54

29 340,51

10 288,95

54 174,31

46 866,29

7 308,02

Kapitel 20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

59 043 000,00

307 000,00

59 350 000,00

59 082 644,75

54 310 887,88

4 771 756,87

267 355,25

6 151 542,90

4 932 155,84

1 219 387,06

2100

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel

3 532 000,00

349 500,00

3 881 500,00

3 881 472,85

2 727 060,54

1 154 412,31

27,15

1 193 594,60

1 191 168,02

2 426,58

2102

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edbsystemerne

8 510 000,00

0,00

8 510 000,00

8 508 991,12

4 709 395,23

3 799 595,89

1 008,88

4 239 350,81

4 193 470,56

45 880,25

2103

Telekommunikation

1 068 000,00

– 349 500,00

718 500,00

718 499,96

579 779,00

138 720,96

0,04

336 369,35

236 366,67

100 002,68

212

Inventar

653 000,00

 

653 000,00

652 742,98

318 618,81

334 124,17

257,02

124 735,44

120 633,03

4 102,41

214

Materiel og tekniske anlæg

475 000,00

–51 000,00

424 000,00

423 975,59

333 753,08

90 222,51

24,41

124 043,09

75 871,36

48 171,73

216

Transportmateriel

1 405 000,00

 

1 405 000,00

1 306 202,25

1 197 866,97

108 335,28

98 797,75

92 236,91

16 478,49

75 758,42

Kapitel 21

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

15 643 000,00

–51 000,00

15 592 000,00

15 491 884,75

9 866 473,63

5 625 411,12

100 115,25

6 110 330,20

5 833 988,13

276 342,07

230

Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler

1 011 000,00

–25 000,00

986 000,00

985 260,86

577 307,28

407 953,58

739,14

386 750,89

341 700,44

45 050,45

231

Finansielle udgifter

36 000,00

–11 000,00

25 000,00

15 057,50

9 803,91

5 253,59

9 942,50

15 373,81

3 547,91

11 825,90

232

Procesomkostninger og skadeserstatninger

16 000,00

11 000,00

27 000,00

18 380,00

7 360,00

11 020,00

8 620,00

4 087,26

1 420,00

2 667,26

236

Porto

621 000,00

71 000,00

692 000,00

692 000,00

601 335,93

90 664,07

0,00

132 101,20

117 073,20

15 028,00

238

Andre administrative driftsudgifter

368 000,00

45 000,00

413 000,00

390 963,29

323 637,26

67 326,03

22 036,71

103 135,88

90 624,71

12 511,17

Kapitel 23

Løbende administrative udgifter

2 052 000,00

91 000,00

2 143 000,00

2 101 661,65

1 519 444,38

582 217,27

41 338,35

641 449,04

554 366,26

87 082,78

252

Udgifter til receptioner og repræsentation

169 000,00

 

169 000,00

157 225,88

113 072,84

44 153,04

11 774,12

59 436,20

38 544,26

20 891,94

254

Møder, kongresser og konferencer

411 000,00

 

411 000,00

313 356,89

224 608,15

88 748,74

97 643,11

178 184,73

68 772,17

109 412,56

256

Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer

218 000,00

 

218 000,00

159 366,08

137 685,73

21 680,35

58 633,92

50 753,37

28 443,91

22 309,46

257

Juridisk databehandling

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitel 25

Møder og konferencer

798 000,00

0,00

798 000,00

629 948,85

475 366,72

154 582,13

168 051,15

288 374,30

135 760,34

152 613,96

270

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

272

Udgifter til dokumentation, bøger og arkivering

1 163 000,00

 

1 163 000,00

1 162 884,44

971 852,48

191 031,96

115,56

210 788,09

198 671,66

12 116,43

2740

Den Europæiske Unions Tidende

947 000,00

– 347 000,00

600 000,00

600 000,00

389 228,22

210 771,78

0,00

363 094,05

69 028,80

294 065,25

2741

Generelle publikationer

1 100 000,00

 

1 100 000,00

1 080 000,00

385 382,47

694 617,53

20 000,00

970 722,97

835 836,42

134 886,55

Kapitel 27

Information: anskaffelse, arkivering, produktion og publikation

3 210 000,00

– 347 000,00

2 863 000,00

2 842 884,44

1 746 463,17

1 096 421,27

20 115,56

1 544 605,11

1 103 536,88

441 068,23

Afsnit 2 —

Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

80 746 000,00

0,00

80 746 000,00

80 149 024,44

67 918 635,78

12 230 388,66

596 975,56

14 736 301,55

12 559 807,45

2 176 494,10

3710

Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager

40 000,00

 

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

3711

Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgiftsudvalg

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Kapitel 37

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

Afsnit 3 —

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

40 000,00

0,00

40 000,00

20 522,25

9 828,15

10 694,10

19 477,75

15 500,00

6 858,66

8 641,34

10 0

Formålsbestemte reserver

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

10 1

Reserve til uforudsete udgifter

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

Afsnit 10 —

Aandre udgifter

485 700,00

– 485 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I ALT

329 300 000,00

0,00

329 300 000,00

323 784 221,31

306 935 268,77

16 848 952,54

5 515 778,69

18 228 846,03

15 477 189,31

2 751 656,72


BILAG V

Udnyttelse af indtægterne

 

Overførsel af formålsbestemte indtægter 2009 til 2010

Formålsbestemte indtægter 2010

Betalinger

Overførsel af formålsbestemte indtægter 2010 til 2011

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10

Medlemmer af institutionen

33,90

1 386,40

224,80

1 195,50

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

72 588,90

66 888,04

45 104,29

94 372,65

14

Andet personale og eksterne ydelser

2 271,44

1 383,06

0,00

3 654,50

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

52 586,99

5 874,41

23 275,67

35 185,73

Afsnit 1 —

Personer, der er knyttet til institutionen

127 481,23

75 531,91

68 604,76

134 408,38

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

96 531,29

594 526,12

162 860,68

528 196,73

21

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

221 914,12

148 549,35

224 358,59

146 104,88

23

Løbende administrative udgifter

3 967,07

24 291,05

5 796,87

22 461,25

25

Møder og konferencer

2 638,59

2 094,85

1 320,38

3 413,06

27

Information: køb, arkivering, produktion og publikation

704 293,11

177 296,41

252 549,29

629 040,23

Afsnit 2 —

Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

1 029 344,18

946 757,78

646 885,81

1 329 216,15

37

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

Afsnit 3 —

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

7 035,25

0,00

5 035,25

2 000,00

I alt

1 163 860,66

1 022 289,69

720 525,82

1 465 624,53


BILAG VI

Budgetoverførsler foretaget i 2010 inden for rammerne af finansforordningens artikel 22 og 24

(EUR)

Overførsel nr.

Dato

Afsnit til afsnit

Kapitel til kapital

Artikel til artikel

Konto til konto

Fra artikel/konto

Til artikel/konto

Overførsler underlagt budgetmyndigheden (i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, og artikel 24, stk. 4)

1

25.2.2010

 

 

195 000

 

1200

Lønninger og godtgørelser (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

1220

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

2

2.7.2010

485 700

 

 

 

100

Formålsbestemte reserver

1406

Eksterne ydelser på sprogområdet

3

15.7.2010

 

 

11 000

 

231

Finansielle udgifter

232

Procesomkostninger og skadeserstatninger

4

6.10.2010

 

1 000 000

 

 

1200

Lønninger og godtgørelser (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

1406

Eksterne ydelser på sprogområdet

5

12.11.2010

 

71 000

 

 

2740

Den Europæiske Unions Tidende

236

Porto

 

 

 

45 000

 

 

2740

Den Europæiske Unions Tidende

238

Andre administrative driftsudgifter

6

15.11.2010

 

 

150 000

 

2022

Rengøring og vedligeholdelse

2001

Leje/køb

 

 

 

 

80 000

 

2024

Energiforbrug

2001

Leje/køb

 

 

 

 

450 000

 

2026

Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger

2001

Leje/køb

 

 

 

51 000

 

 

214

Materiel og tekniske anlæg

2001

Leje/køb

 

 

 

25 000

 

 

230

Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler

2001

Leje/køb

 

 

 

231 000

 

 

2740

Den Europæiske Unions Tidende

2001

Leje/køb

7

9.12.2010

 

 

386 000

 

109

Formålsbestemte reserver

1000

Lønninger og godtgørelser (medlemmer)

 

 

 

 

2 380 000

 

129

Formålsbestemte reserver

1200

Lønninger og godtgørelser (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

 

 

 

 

61 000

 

 

1400

Øvrige ansatte

Subtotal

5 621 700

485 700

1 423 000

3 713 000

0

 

 

Overførsler inden for artikler, der ikke er underlagt budgetmyndigheden (i henhold til artikel 22, stk. 4)

1

10.3.2010

 

 

 

23 116

2026

Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger

2028

Forsikringer

2

24.6.2010

 

 

 

720 000

1200

Lønninger og godtgørelser (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

1204

Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse

3

22.7.2010

 

 

 

9 500

2026

Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger

2028

Forsikringer

4

16.9.2010

 

 

 

850 000

2001

Leje/køb

2007

Indretning af lokaler

5

16.9.2010

 

 

 

75 000

2001

Leje/køb

2008

Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne

6

14.10.2010

 

 

 

50 000

2026

Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger

2029

Andre udgifter vedrørende bygninger

7

20.10.2010

 

 

 

15 000

1630

Velfærd

1632

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre sociale arrangementer

8

3.11.2010

 

 

 

349 500

2103

Telekommunikation

2100

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel

9

17.11.2010

 

 

 

56 000

1400

Øvrige ansatte

1404

Praktikkurser og udveksling af personale

10

8.12.2010

 

 

 

575 462

2000

Leje

2001

Leje/køb

Subtotal

2 723 578

0

0

0

2 723 578

 

 

Total

8 345 278

485 700

1 423 000

3 713 000

2 723 578