8.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 236/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 842/2014

av den 4 juli 2014

om upprättande av 2014 års Prodcom-förteckning över industriprodukter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3924/91

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen (1), särskilt artikel 2.6, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EEG) nr 3924/91 ska medlemsstaterna genomföra en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen.

(2)

Undersökningen av industriproduktionen måste baseras på en produktförteckning där det anges vilken industriproduktion som ska undersökas.

(3)

En produktförteckning behövs för att man ska kunna samköra produktstatistik och utrikeshandelsstatistik och göra jämförelser med CPA (gemenskapens produktindelning efter näringsgren).

(4)

Den produktförteckning som avses i förordning (EEG) nr 3924/91, kallad Prodcom-förteckningen, är gemensam för alla medlemsstater och behövs för att det ska vara möjligt att jämföra data mellan medlemsstaterna.

(5)

Prodcom-förteckningen behöver uppdateras och därför måste förteckningen för 2014 upprättas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Prodcom-förteckningen för 2014 fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 374, 31.12.1991, s. 1.


ANNEX

Prodcom

Beskrivning

Referens till utrikeshandelsnomenklatur för 2014 (HS/KN)

Kvant.enh.

P

Referens till Noter

NACE: 07.10

Järnmalmsutvinning

CPA: 07.10.10

Järnmalm

07.10.10.00

Järnmalm, även anrikad (med undantag av rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)

2601[.11 + .12]

kg

S

 

NACE: 07.29

Utvinning av annan malm

CPA: 07.29.11

Kopparmalm, även anrikad,

07.29.11.00

Kopparmalm, även anrikad

2603

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Nickelmalm, även anrikad

07.29.12.00

Nickelmalm, även anrikad

2604

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Aluminiummalm, även anrikad

07.29.13.00

Aluminiummalm, även anrikad

2606

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Ädelmetallmalm, även anrikad

07.29.14.00

Ädelmetallmalm, även anrikad

2616[.10 + .90]

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad

07.29.15.00

Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad

2607 + 2608 + 2609

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Övrig icke-järnmalm, även anrikad

07.29.19.00

Annan icke-järnmalm, även anrikad

2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613[.10 + .90] + 2614 + 2615[.10 + .90] + 2617[.10 + .90]

kg

S

 

NACE: 08.11

Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer

CPA: 08.11.11

Marmor och annan kalkhaltig natursten

08.11.11.33

Marmor och travertin, obearbetad eller grovhuggen

2515 11

kg

T

 

08.11.11.36

Marmor och travertin, enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor

2515 12

kg

T

 

08.11.11.50

Så kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av ≥ 2,5

2515 20

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Granit, sandsten och annan natursten

08.11.12.33

Granit, obearbetad eller grovhuggen

2516 11

kg

T

 

08.11.12.36

Granit, enkelt sönderdelad till rektangulära (även kvadratiska) block eller plattor

2516 12

kg

T

 

08.11.12.50

Sandsten

2516 20

kg

T

 

08.11.12.90

Monument- eller byggnadssten av porfyr, basalt, kvartsit och annan sten, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad (med undantag av monument- eller byggnadssten av kalksten med en densitet av ≥ 2,5 samt granit och sandsten)

2506 20 + 2516 90

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Kalksten och gipssten

08.11.20.30

Gipssten och anhydrit

2520 10

kg

T

 

08.11.20.50

Kalksten med användning som flussmedel; kalksten som används för framställning av kalk eller cement (exkl. krossat kalkstensaggregat och omfångsrika kalkartade stenar)

2521

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Krita och obränd dolomit

08.11.30.10

Krita

2509

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor (exkl. bränd eller sintrad dolomit, stampmassa av dolomit samt krossad dolomit för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d.)

2518 10

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Skiffer

08.11.40.00

Skiffer, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor

2514

kg

T

 

NACE: 08.12

Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin

CPA: 08.12.11

Natursand

08.12.11.50

Sand av kiseldioxid (kvartssand eller sand för industriellt bruk)

2505 10

kg

S

 

08.12.11.90

Sand avsedd för konstruktionsändamål, såsom lerhaltig sand, kaolinhaltig sand, fältspatssand (exkl. sand av kiseldioxid och metallhaltig sand)

2505 90

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Krosskorn, skärv och pulver; småsten, grus

08.12.12.10

Småsten och grus av sådana slag som används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d.; singel och flinta

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Krossad sten av sådana slag som används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d. (exkl. småsten, grus, singel och flinta)

2517[.10(.20 + .80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Marmor i form av krosskorn, skärv och pulver

2517 41

kg

S

 

08.12.12.90

Travertin, s.k. belgisk granit, granit, porfyr, basalt, sandsten och annan natursten i form av krosskorn, skärv och pulver

2517 49

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Blandningar av slagg och liknande industriellt avfall, med eller utan småsten, grus, singel och flinta för byggnadsändamål

08.12.13.00

Blandningar av slagg och liknande industriellt avfall, med eller utan småsten, grus, singel och flinta för byggnadsändamål

2517 20

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaolin och andra kaolinartade leror

08.12.21.40

Kaolin

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Andra kaolinartade leror

2507 00 80

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Andra leror, andalusit, kyanit och sillimanit; mullit; chamotte och dinas

08.12.22.10

Bentonit

2508 10

kg

T

 

08.12.22.30

Eldfast lera

2508 30

kg

T

 

08.12.22.50

Lera och skiffer för konstruktionsändamål (utom bentonit, eldfast lera, expanderad lera, kaolin och andra kaolinartade leror); andalusit, kyanit, sillimanit; mullit; chamotte eller dinas

2508[.40 + .50 + .60 + .70]

kg

T

 

NACE: 08.91

Brytning av kemiska mineral

CPA: 08.91.11

Naturliga kalciumfosfater eller aluminiumkalciumfosfater

08.91.11.00

Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita

2510[.10 + .20]

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och oraffinerat svavel

08.91.12.00

Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och oraffinerat svavel (inkl. återvunnet svavel)

2502 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Andra kemiska mineral

08.91.19.00

Andra mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel

2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] + 2530[.20 + .90]

kg

T

 

NACE: 08.93

Saltutvinning

CPA: 08.93.10

Salt och ren natriumklorid; havsvatten

08.93.10.00

Salt (inbegripet denaturerat salt men ej salt lämpligt som människoföda) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel

2501[.00(.31 + .51 + .99)]

kg

T

 

NACE: 08.99

Diverse övrig utvinning av mineral

CPA: 08.99.10

Naturlig bitumen och naturasfalt; asfaltit och asfaltsten

08.99.10.00

Naturlig bitumen och naturasfalt, asfaltit och asfaltsten

2714 90

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade

08.99.21.00

Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade

7102[.10 + .31] + 7103 10

c/k @

T

 

CPA: 08.99.22

Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel

08.99.22.00

Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel

2513[.10 + .20] + 7102 21

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Övriga mineraler

08.99.29.00

Övriga mineraler

2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] + 2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] + 2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90

kg

T

 

NACE: 10.11

Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött

CPA: 10.11.11

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt eller kylt

10.11.11.40

Kött av nöt och kalv, hela eller halva kroppar och fram/bakkvartsparter med ben, färska eller kylda

0201[.10 + .20(.20 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Färska eller kylda styckningsdelar av nöt och kalv

0201[.20(.90) + .30]

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Kött av svin, färskt eller kylt

10.11.12.30

Kött av svin, färskt eller kylt, hela eller halva kroppar (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering)

0203[.11(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Kött av svin, färskt eller kylt, skinka och bog samt delar därav, med ben (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering)

0203[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Kött av svin, färskt eller kylt (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering; ej hela och halva kroppar, ej skinka och bog samt delar därav med ben)

0203[.19(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Kött av får, färskt eller kylt

10.11.13.00

Kött av lamm eller får, färskt eller kylt, hela eller halva kroppar samt styckningsdelar

0204[.10 + .21 + .22(.10 + .30 + .50 + .90) + .23]

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Kött av get, färskt eller kylt

10.11.14.00

Kött av get, färskt eller kylt

0204[.50(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .39)]

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Kött av häst och andra hästdjur, färskt eller kylt

10.11.15.00

Kött av häst och andra hästdjur, färskt eller kylt

0205 00 20

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, färska eller kylda

10.11.20.00

Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, färska eller kylda

0206[.10(.10 + .95 + .98) + .30 + .80(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst

10.11.31.00

Kött av nöt och kalv, fryst, hela eller halva kroppar, fram/bakkvartsparter och styckningsdelar

0202[.10 + .20(.10 + .30 + .50 + .90) + .30(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Kött av svin, fryst

10.11.32.30

Kött av svin, fryst, hela eller halva kroppar

0203[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Kött av svin, fryst, skinka och bog samt delar därav, med ben

0203[.22(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Kött av svin, fryst, ej hela eller halva kroppar, ej skinka och bog samt delar därav med ben

0203[.29(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Kött av får, fryst

10.11.33.00

Kött av lamm eller får, fryst, hela eller halva kroppar

0204[.30 + .41 + .42(.10 + .30 + .50 + .90) + .43(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Kött av get, fryst

10.11.34.00

Kött av get, fryst

0204[.50(.51 + .53 + .55 + .59 + .71 + .79)]

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Kött av häst och andra hästdjur, fryst

10.11.35.00

Kött av häst och andra hästdjur, fryst

0205 00 80

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Annat kött och ätliga slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst

10.11.39.10

Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, fryst

0206[.21 + .22 + .29(.10 + .91 + .99) + .41 + .49 + .90(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst (inkl. kött och slaktbiprodukter av kanin, hare och vilt; exkl. grodlår samt kött och slaktbiprodukter av fjäderfä, nötkreatur och andra oxdjur, häst och hästdjur, svin, får och get)

0208[.10(.10 + .90) + .30 + .40(.10 + .20 + .80) + .50 + .60 + .90(.10 + .30 + .60 + .70 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Skinnull, otvättad ull (fetull), inklusive fårtvättad skinnull

10.11.41.00

Ull, okardad och okammad, otvättad, inkl. fårtvättad ull, ej klippull

5101 19

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Hela oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur

10.11.42.00

Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur, hela (utom de enligt HS 4101 90)

4101[.20(.10 + .30 + .50 + .80) + .50(.10 + .30 + .50 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Andra oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur

10.11.43.00

Andra oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur

4101 90

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Oberedda hudar och skinn av får eller lamm

10.11.44.00

Skinn av får och lamm

4102[.10(.10 + .90) + .21 + .29]

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Oberedda hudar och skinn av getter och killingar

10.11.45.00

Oberedda hudar och skinn av getter eller killingar, men inte garvade, färska eller konserverade

4103 90

p/st @

S

 

CPA: 10.11.50

Fett av nötkreatur och andra oxdjur, får, getter eller svin

10.11.50.40

Svinfett ej innehållande magert kött; färskt; kylt; fryst; saltat; i saltlake eller rökt (annat än smält)

0209[.10(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.50.60

Ister och annat svinfett; smält

1501[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.50.70

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, råa eller utsmälta

1502[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Andra djurdelar, inte ätliga, inte beredda

10.11.60.30

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar

0504

kg

S

 

10.11.60.90

Andra ej ätbara produkter av animaliskt ursprung (utom fisk, tarmar, blåsor och magar)

0502[.10 + .90] + 0506[.10 + .90] + 0507 10 + 0510 + 0511[.99(.10 + .85)]

kg

S

 

NACE: 10.12

Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött

CPA: 10.12.10

Kött av fjäderfä, färskt eller kylt

10.12.10.10

Kycklingar, ostyckade, färska eller kylda

0207[.11(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Kalkoner, ostyckade, färska eller kylda

0207[.24(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.10.30 z

Ankor, gäss och pärlhöns, ostyckade, färska eller kylda

0207[.41(.20 + .30 + .80) + .51(.10 + .90) + .60(.05a)]

kg

S

 

10.12.10.40

Fet gås- eller anklever, färska eller kylda

0207[.43 + .53]

kg

S

 

10.12.10.50

Styckningsdelar av höns, färska eller kylda

0207[.13(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Styckningsdelar av kalkon, färska eller kylda

0207[.26(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

kg

S

 

10.12.10.70 z

Styckningsdelar av ankor, gäss och pärlhöns, färska eller kylda

0207[.44(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .54(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10a + .21a + .31a + .41a + .51a + .61a + .81a)]

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Kött av fjäderfä, fryst

10.12.20.13

Frysta hela kycklingar

0207[.12(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Frysta hela kalkoner

0207[.25(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.20.17 z

Frysta hela ankor, gäss och pärlhöns

0207[.42(.30 + .80) + .52(.10 + .90) + .60(.05b)]

kg

S

 

10.12.20.53

Styckningsdelar av kyckling, frysta

0207[.14(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Styckningsdelar av kalkon, frysta

0207[.27(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

kg

S

 

10.12.20.57 z

Styckningsdelar av ankor, gäss och pärlhöns, frysta

0207[.45(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .55(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10b + .21b + .31b + .41b + .51b + .61b + .81b)]

kg

S

 

10.12.20.80 z

Fjäderfälever, fryst

0207[.14(.91) + .27(.91) + .45(.93 + .95) + .55(.93 + .95) + .60(.91a)]

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Fett av fjäderfä

10.12.30.00

Fett av fjäderfä

0209 90 + 1501 90

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Ätliga slaktbiprodukter av fjäderfä

10.12.40.20 z

Slaktbiprodukter av fjäderfä, färska eller kylda (ej fet gås- och anklever)

0207[.13(.91 + .99) + .26(.91 + .99) + .44(.91 + .99) + .54(.91 + .99) + .60(.91b + .99a)]

kg

S

 

10.12.40.50 z

Slaktbiprodukter av fjäderfä, ej lever, frysta

0207[.14(.99) + .27(.99) + .45(.99) + .55(.99) + .60(.99b)]

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Fjädrar och skinn av fåglar med fjädrar

10.12.50.00

Beredda skinn av fåglar, med fjädrar eller dun, fjädrar osv.

6701

kg

S

 

NACE: 10.13

Charkuteri- och annan köttvarutillverkning

CPA: 10.13.11

Svinkött och styckningsdelar därav, rimmat, torkat eller rökt (bacon och skinka)

10.13.11.20

Kött av svin, skinka och bog samt delar därav med ben, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

0210[.11(.11 + .19 + .31 + .39 + .90)]

kg

S

 

10.13.11.50

Sidfläsk och delar därav, saltat, i saltlake, torkat eller rökt

0210[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Kött av svin (inkl. bacon, trekvartssida och mittbit, framändar, rygg och delar därav; ej skinka och bog samt delar därav med ben, ej sidfläsk och delar därav), saltade, i saltlake, torkade eller rökta

0210[.19(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .81 + .89 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Nötkött, rimmat, torkat eller rökt

10.13.12.00

Nöt- och kalvkött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt

0210[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Annat kött och ätliga slaktbiprodukter, rimmat, i saltlake, torkat eller rökt (utom svin- och nötkött); ätligt mjöl av kött eller slaktbiprodukter

10.13.13.00

Kött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar (utom fläskkött samt nöt- och kalvkött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt)

0210[.91 + .92(.10 + .91 + .92 + .99) + .93 + .99(.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .79 + .85 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod

10.13.14.30 z

Leverkorv och liknande produkter samt beredningar av dessa produkter (utom lagad mat och färdigrätter)

1601 00 10a

kg

S

 

10.13.14.60 z

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod samt beredningar av dessa produkter (utom leverkorv och lagad mat och färdigrätter)

1601[.00(.91a + .99a)]

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Andra beredningar av kött, slaktbiprodukter eller blod, utom färdigrätter av kött och slaktbiprodukter

10.13.15.05 z

Beredd eller hållbarhetsbehandlad gås- eller anklever (utom korv och lagad mat och färdigrätter)

1602 20 10a

kg

S

 

10.13.15.15 z

Beredd eller hållbarhetsbehandlad lever av andra djur (utom korv och lagad mat och färdigrätter)

1602 20 90a

kg

S

 

10.13.15.25 z

Kött eller slaktbiprodukter av kalkon, beredda eller hållbarhetsbehandlade (utom korv, beredningar av lever och lagad mat och färdigrätter)

1602[.31(.11a + .19a + .80a)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Annat berett eller hållbarhetsbehandlat kött av fjäderfä (utom korv, beredningar av lever och lagad mat och färdigrätter)

1602[.32(.11a + .19a + .30a + .90a) + .39(.21a + .29a + .85a)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Berett eller hållbarhetsbehandlat kött av svin: skinka och styckningsdelar därav (utom lagad mat och färdigrätter)

1602[.41(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Berett eller hållbarhetsbehandlat kött av svin: bog och styckningsdelar därav (utom lagad mat och färdigrätter)

1602[.42(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Kött, slaktbiprodukter och blandningar, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av tamsvin, innehållande mindre än 40 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av alla slag och fett av alla slag (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)

1602 49 50a

kg

S

 

10.13.15.75 z

Annat kött eller andra slaktbiprodukter och blandningar, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av svin (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)

1602[.49(.11a + .13a + .15a + .19a + .30a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Kött eller slaktbiprodukter, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av nötkreatur (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)

1602[.50(.10a + .31a + .95a)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Annat kött eller andra slaktbiprodukter, beredda eller hållbarhetsbehandlade, inbegripet blod (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)

1602[.90(.10a + .31a + .51a + .61a + .69a + .91a + .95a + .99a)]

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar, otjänliga som människoföda; grevar

10.13.16.00

Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar, otjänliga som människoföda; grevar

2301 10

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Tillagning och andra beredningstjänster för tillverkning av köttvaror

10.13.91.00

Tillagning och andra beredningstjänster vid produktion av köttprodukter

 

 

I

 

NACE: 10.20

Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur

CPA: 10.20.11

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska eller kylda

10.20.11.00

Fiskfiléer och annat fiskkött, benfria, färska eller kylda

0304[.31 + .32 + .33 + .39 + .41 + .42(.10 + .50 + .90) + .43 + .44(.10 + .30 + .90) + .45 + .46 + .49(.10 + .50 + .90) + .51 + .52 + .53 + .54 + .55 + .59(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Lever och rom av fisk, färsk eller kyld

10.20.12.00

Lever, rom och mjölke från fisk, färska eller kylda

0302 90

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Fisk, fryst

10.20.13.30

Saltvattenfisk, ostyckad, fryst

0303[.11 + .12 + .13 + .14(.10 + .20 + .90) + .19 + .26 + .31(.10 + .30 + .90) + .32 + .33 + .34 + .39(.10 + .30 + .50 + .85) + .41(.10 + .90) + .42(.12 + .18 + .42 + .48 + .90) + .43(.10 + .90) + .44(.10 + .90) + .45(.12 + .18 + .91 + .99) + .46(.10 + .90) + .49(.20 + .85) + .51 + .53(.10 + .30 + .90) + .54(.10 + .90) + .55(.10 + .30 + .90) + .56 + .57 + .63(.10 + .30 + .90) + .64 + .65 + .66(.11 + .12 + .13 + .19 + .90) + .67 + .68(.10 + .90) + .69(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90) + .81(.10 + .20 + .30 + .90) + .82 + .83 + .84(.10 + .90) + .89(.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .45 + .50 + .55 + .60 + .65 + .70 + .90)]

kg

S

 

10.20.13.60

Insjöfisk, ostyckad, fryst

0303[.23 + .24 + .25 + .29 + .89(.10)]

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Fiskfiléer, frysta

10.20.14.00

Fiskfiléer, frysta

0304[.61 + .62 + .63 + .69 + .71(.10 + .90) + .72 + .73 + .74(.11 + .15 + .19 + .90) + .75 + .79(.10 + .30 + .50 + .80 + .90) + .81 + .82(.10 + .50 + .90) + .83(.10 + .30 + .50 + .90) + .84 + .85 + .86 + .87 + .89(.10 + .21 + .29 + .30 + .41 + .49 + .51 + .55 + .59 + .60 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Fiskkött (även hackat eller malet), fryst

10.20.15.00

Fryst fiskkött, benfritt, ej filéer

0304[.91 + .92 + .93(.10 + .90) + .94(.10 + .90) + .95(.10 + .21 + .25 + .29 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90) + .99(.10 + .21 + .23 + .29 + .55 + .61 + .65 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Lever och rom av fisk, fryst

10.20.16.00

Lever, rom och mjölke av fisk, fryst

0303[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta

10.20.21.00

Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta

0305[.31 + .32(.11 + .19 + .90) + .39(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Lever och rom av fisk, torkad, rökt, saltad eller i saltlake; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

10.20.22.00

Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel; lever, rom och mjölke från fisk, torkad, rökt, saltad eller i saltlake

0305[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Fisk, torkad, saltad eller osaltad eller i saltlake

10.20.23.50

Torkad fisk, saltad eller osaltad; fisk, saltad men inte torkad; fisk i saltlake (exkl. rökta filéer, huvuden, stjärtar och simblåsor)

0305[.51(.10 + .90) + .59(.10 + .30 + .50 + .70 + .80) + .61 + .62 + .63 + .64 + .69(.10 + .30 + .50 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Fisk, även fiskfiléer, rökt

10.20.24.25

Rökt lax av arterna stillahavs-, atlanthavs- och donau-, även filéer (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor)

0305 41

kg

S

 

10.20.24.55

Rökt sill och strömming, även filéer (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor)

0305 42

kg

S

 

10.20.24.85

Rökt fisk, även filéer, utom stillahavs-, atlanthavs- och donaulax, sill och strömming (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor)

0305[.43 + .44(.10 + .90) + .49(.10 + .20 + .30 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Fisk, beredd eller hållbarhetsbehandlad på annat sätt, utom färdiga fiskrätter

10.20.25.10 z

Beredd eller hållbarhetsbehandlad lax, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)

1604 11 00a

kg

S

 

10.20.25.20 z

Beredd eller hållbarhetsbehandlad sill och strömming, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)

1604[.12(.10a + .91a + .99a)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Beredda eller hållbarhetsbehandlade sardiner, sardineller och skarpsillar, hela eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)

1604[.13(.11a + .19a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Beredd eller hållbarhetsbehandlad tonfisk, bonit och ryggstrimmig pelamid, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)

1604[.14(.11a + .16a + .18a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Beredd eller hållbarhetsbehandlad makrill, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)

1604[.15(.11a + .19a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Beredd eller hållbarhetsbehandlad ansjovisfisk, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)

1604 16 00a

kg

S

 

10.20.25.70 z

Fiskfiléer i deg eller skorpmjöl, inbegripet fiskpinnar (utom lagad mat och färdigrätter)

1604 19 91a

kg

S

 

10.20.25.80 z

Annan beredd eller hållbarhetsbehandlad fisk, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)

1604[.17(.00a) + .19(.10a + .31a + .39a + .50a + .92a + .93a + .94a + .95a + .97a)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Beredd eller hållbarhetsbehandlad fisk (ej hel eller i bitar och inte lagad mat och färdigrätter)

1604[.20(.05a + .10a + .30a + .40a + .50a + .70a + .90a)]

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kaviar och kaviarersättning

10.20.26.30

Kaviar (störrom)

1604 31

kg

S

 

10.20.26.60

Kaviarersättning

1604 32

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Kräftdjur, frysta

10.20.31.00

Frysta kräftdjur, fryst mjöl och frysta pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

0306[.11(.10 + .90) + .12(.10 + .90) + .14(.10 + .30 + .90) + .15(.90) + .16(.91 + .99) + .17(.91 + .92 + .93 + .94 + .99) + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Kräftdjur, frysta, torkade, saltade eller i saltlake, rökta

10.20.32.00

Blötdjur (kammusslor, musslor, tioarmad bläckfisk och åttaarmad bläckfisk), frysta, torkade, rökta, saltade eller i saltlake

0307[.29(.10 + .90) + .39(.10 + .90) + .49(.09 + .11 + .18 + .31 + .33 + .35 + .38 + .59 + .71 + .92 + .99) + .59(.10 + .90) + .99(.14 + .20)]

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Andra ryggradslösa vattendjur, frysta, torkade, saltade eller i saltlake, rökta

10.20.33.00

Andra ryggradslösa vattendjur (venusmusslor, maneter osv.), frysta, torkade, rökta, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel, frysta, torkade, rökta, saltade eller i saltlake

0307[.79(.30 + .90) + .89(.90) + .99(.11 + .17 + .80)] + 0308[.19(.30 + .90) + .29(.30 + .90) + .30(.50 + .90) + .90(.50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Kräftdjur, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt; blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt

10.20.34.00 z

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller hållbarhetsbehandlade (utom kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake, kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten) (utom lagad mat och färdigrätter)

0306[.11(.05) + .12(.05) + .14(.05) + .15(.10) + .16(.10) + .17(.10) + .19(.05) + .21(.10) + .22(.30) + .24(.10) + .25(.10) + .26(.10) + .27(.10) + .29(.05)] + 0307[.19(.10) + .29(.05) + .39(.05) + .49(.05) + .59(.05) + .60(.10) + .79(.10) + .89(.10) + .99(.10)] + 0308[.19(.10) + .29(.10) + .30(.30) + .90(.30)] + 1605[.10(.00a) + .21(.10a + .90a) + .29(.00a) + .30(.10a + .90a) + .40(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .53(.10a + .90a) + .54(.00a) + .55(.00a) + .56(.00a) + .57(.00a) + .58(.00a) + .59(.00a) + .61(.00a) + .62(.00a) + .63(.00a) + .69(.00a)]

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga som livsmedel

10.20.41.00

Mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga som livsmedel

2301 20

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Andra oätliga varor av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

10.20.42.00

Oätliga produkter av fisk (inkl. fiskavfall; utom valbarder och valbardsborst, korall och liknande material, skal och ryggskal av bläckfisk, obearbetade eller enkelt preparerade/naturlig tvättsvamp)

0511[.91(.10 + .90)]

kg

S

 

10.20.42.50

Huvuden, stjärtar och simblåsor samt andra ätbara slaktbiprodukter av fisk: torkade, saltade eller i saltlake, rökta

0305[.71(.10 + .90) + .72 + .79]

kg

S

 

NACE: 10.31

Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis

CPA: 10.31.11

Potatis, fryst

10.31.11.10

Potatis, fryst, även ångkokt eller kokt i vatten

0710 10

kg

S

 

10.31.11.30

Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättikssyra, fryst (inkl. potatis som kokats eller delvis kokats i olja och sedan frysts)

2004[.10(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Potatis, torkad, även i bitar eller skivad, men inte vidare beredd

10.31.12.00

Potatis, även i bitar eller skivad, torkad men inte vidare beredd

0712 90 05

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Potatis, torkad, i form av mjöl, flingor, granulat och pelletar

10.31.13.00

Potatis, torkad, i form av mjöl, flingor, granulat och pelletar

1105[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Potatis, beredd eller hållbarhetsbehandlad

10.31.14.30

Potatis i form av mjöl eller flingor, ej fryst eller i form av chips, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Potatis, även i form av chips, ej mjöl eller flingor, ej fryst eller torkad, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

2005[.20(.20 + .80)]

kg

S

 

NACE: 10.32

Juice- och safttillverkning

CPA: 10.32.11

Tomatsaft

10.32.11.00

Tomatsaft

2009[.50(.10 + .90)]

l @

S

 

CPA: 10.32.12

Apelsinsaft

10.32.12.10

Apelsinsaft, ej koncentrerad, fryst

2009[.11(.91 + .99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Apelsinsaft, ej koncentrerad, ej fryst

2009[.12 + .19(.91 + .98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Övrig apelsinsaft

2009[.11(.11 + .19) + .19(.11 + .19)]

l @

S

 

CPA: 10.32.13

Grapefruktsaft

10.32.13.00

Grapefruktsaft

2009[.21 + .29(.11 + .19 + .91 + .99)]

l @

S

 

CPA: 10.32.14

Ananassaft

10.32.14.00

Ananassaft

2009[.41(.92 + .99) + .49(.11 + .19 + .30 + .91 + .93 + .99)]

l @

S

 

CPA: 10.32.15

Druvsaft

10.32.15.00

Druvsaft (inbegripet druvmust)

2009[.61(.10 + .90) + .69(.11 + .19 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90)]

l @

S

 

CPA: 10.32.16

Äppelsaft

10.32.16.00

Äppelsaft

2009[.71(.20 + .99) + .79(.11 + .19 + .30 + .91 + .98)]

l @

S

 

CPA: 10.32.17

Blandningar av frukt-, bär- och grönsakssaft

10.32.17.00

Blandningar av frukt-, bär- och grönsakssaft

2009[.90(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .73 + .79 + .92 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

l @

S

 

CPA: 10.32.19

Annan frukt- och grönsakssaft

10.32.19.10

Saft av citrusfrukter, ej apelsin eller grapefrukt, ej koncentrerad

2009[.31(.11 + .19 + .51 + .59 + .91 + .99) + .39(.31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .91 + .95 + .99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Saft av annan frukt, bär eller grönsaker, ojäst och utan tillsats av alkohol, ej koncentrerad (utom apelsin-, grapefrukt-, ananas-, tomat-, druv- och äppelsaft)

2009[.81(.31 + .51 + .59 + .95 + .99) + .89(.50 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79 + .85 + .86 + .88 + .89 + .96 + .97 + .99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Övrig grönsaks-, frukt- och bärsaft

2009[.39(.11 + .19) + .81(.11 + .19) + .89(.11 + .19 + .34 + .35 + .36 + .38)]

l @

S

 

NACE: 10.39

Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker

CPA: 10.39.11

Köksväxter, frysta

10.39.11.00

Grönsaker och grönsaksblandningar, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta (utom potatis)

0710[.21 + .22 + .29 + .30 + .40 + .80(.10 + .51 + .59 + .61 + .69 + .70 + .80 + .85 + .95) + .90]

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Köksväxter, tillfälligt konserverade

10.39.12.00

Grönsaker, tillfälligt konserverade med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

0711[.20(.10 + .90) + .40 + .51 + .59 + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Torkade köksväxter

10.39.13.30

Torkad kepalök (vanlig lök), hel, i bitar, skivad, krossad eller pulveriserad, men inte vidare beredd

0712 20

kg

S

 

10.39.13.50

Torkade svampar och tryffel, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda

0712[.31 + .32 + .33 + .39]

kg

S

 

10.39.13.90

Torkade grönsaker (utom potatis, vanlig lök, svampar eller tryffel), och blandningar av grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda

0712[.90(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Bönor, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter

10.39.15.00 z

Bönor, konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter

2005[.51(.00a) + .59(.00a)]

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Ärter, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter

10.39.16.00 z

Ärter, konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter

2005 40 00a

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Andra köksväxter (utom potatis), beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter

10.39.17.10 z

Tomater, hela eller delade, konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter och tomater som konserverats med ättika eller ättiksyra)

2002[.10(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.39.17.21

Tomatpuré, ej koncentrerad

2002[.90(.11 + .19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Tomatpuré, koncentrerad

2002[.90(.31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Svampar och tryffel, beredda eller konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter samt svamp och tryffel som torkats, frysts eller beretts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)

2003[.10(.20a + .30a) + .90(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Frysta grönsaker och grönsaksblandningar (med undantag av färdiga grönsaksrätter, frysta grönsaker och grönsaksblandningar, ej kokta eller ångkokta eller kokta i vatten, eller konserverade med ättika eller ättiksyra)

2004[.90(.10a + .30a + .50a + .91a + .98a)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Surkål, konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och surkål som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)

2005 99 60a

kg

S

 

10.39.17.60 z

Sparris, konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och sparris som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)

2005 60 00a

kg

S

 

10.39.17.70 z

Oliver, beredda eller konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter och oliver som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)

2005 70 00a

kg

S

 

10.39.17.80 z

Majs, beredd eller konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och majs som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)

2005 80 00a

kg

S

 

10.39.17.90 z

Övriga grönsaker och blandningar av grönsaker (med undantag av färdiga grönsaksrätter och frysta grönsaker och blandningar av grönsaker)

2005[.91(.00a) + .99(.10a + .20a + .30a + .50a + .80a)]

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Köksväxter (utom potatis), frukt, bär, nötter och andra ätliga växtdelar, beredda eller hållbarhetsbehandlade med ättika eller ättiksyra

10.39.18.00

Grönsaker (utom potatis), frukt, bär, nötter och andra ätliga växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65 + .70 + .92 + .97)]

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Frukt, bär och nötter, även kokta, frysta

10.39.21.00

Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

0811[.10(.11 + .19 + .90) + .20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .90) + .90(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .75 + .80 + .85 + .95)]

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter

10.39.22.30

Sylter, marmelader, geléer, mos och pastor av citrusfrukter, erhållna genom kokning (utom homogeniserade beredningar)

2007[.91(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Sylter, marmelader, frukt- och bärgeléer, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning (utom av citrusfrukter, homogeniserade berednngar)

2007[.99(.10 + .20 + .31 + .33 + .35 + .39 + .50 + .93 + .97)]

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Nötter, jordnötter, rostade, saltade eller på annat sätt beredda

10.39.23.30

Jordnötter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra (inkl. jordnötssmör; utom frysta, mos och pastor)

2008[.11(.10 + .91 + .96 + .98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Nötter (ej jordnötter) och frön inbegripet blandningar, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra (utom frysta, mos och pastor och konserverade med socker)

2008[.19(.12 + .13 + .19 + .92 + .93 + .95 + .99) + .97(.03 + .05)]

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade, olämpliga för direkt konsumtion

10.39.24.10

Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade eller tillfälligt konserverade i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar

0814

kg

S

 

10.39.24.30

Andra frukter, bär och nötter, tillfälligt konserverade med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

0812[.10 + .90(.25 + .30 + .40 + .70 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Andra beredda eller hållbarhetsbehandlade frukter och bär

10.39.25.10

Torkade vindruvor (russin och korinter)

0806[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.39.25.20

Torkade frukter och bär (utom bananer, dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango, mangostan, citrusfrukter och vindruvor); blandningar av nötter eller torkade frukter

0813[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .30 + .50 + .65 + .95) + .50(.12 + .15 + .19 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.39.25.50

Övrig beredd eller konserverad frukt (utom müsli)

2008[.20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .30(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .71 + .75 + .79 + .90) + .40(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .50(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .60(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .60 + .70 + .90) + .70(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .80(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .90) + .91 + .93(.11 + .19 + .21 + .29 + .91 + .93 + .99) + .97(.12 + .14 + .16 + .18 + .32 + .34 + .36 + .38 + .51 + .59 + .72 + .74 + .76 + .78 + .92 + .93 + .94 + .96 + .97 + .98) + .99(.11 + .19 + .21 + .23 + .24 + .28 + .31 + .34 + .36 + .37 + .38 + .40 + .41 + .43 + .45 + .48 + .49 + .51 + .63 + .67 + .72 + .78 + .85 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter

10.39.30.00

Övriga vegetabiliska ämnen och avfall som används för utfodring av djur

2308[.00(.11 + .19 + .40 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Tjänster avseende kokning och annan bearbetning vid hållbarhetsbehandling av köksväxter

10.39.91.00

Kokning och annan bearbetning (koncentrering osv.) vid hållbarhetsbehandling av köksväxter

 

 

I

 

NACE: 10.41

Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter

CPA: 10.41.11

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda

10.41.11.00

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, ej emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda

1503[.00(.11 + .19 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Fetter och oljor samt fraktioner av fetter eller oljor av fisk och havsdäggdjur

10.41.12.00

Fetter och oljor, även fraktioner, från fisk eller havsdäggdjur, ej kemiskt modifierade

1504[.10(.10 + .91 + .99) + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

10.41.19.00

Fetter och oljor från andra djur än fisk och havsdäggdjur, även fraktioner men ej kemiskt modifierade

1506

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Sojabönolja, rå

10.41.21.00

Rå sojabönolja, även fraktioner men ej kemiskt modifierade

1507[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Jordnötsolja, rå

10.41.22.00

Rå jordnötsolja, även fraktioner men ej kemiskt modifierade

1508[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Olivolja, rå

10.41.23.10

Jungfruolja, oliv- och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade

1509[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.41.23.30

Oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, råa (även blandningar med jungfruolja, raffinerade) (med undantag av jungfruolja och kemiskt modifierade oljor)

1510 00 10

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Solrosolja, rå

10.41.24.00

Rå solrosolja och safflorolja, även fraktioner därav, ej kemiskt modifierade

1512[.11(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Bomullsfröolja, rå

10.41.25.00

Rå bomullsfröolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade

1512[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.26

Rapsolja, rybsolja och senapsolja, rå

10.41.26.00

Rå rapsolja, rybsolja och senapsolja, även fraktioner därav, ej kemiskt modifierade

1514[.11(.10 + .90) + .91(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.27

Palmolja, rå

10.41.27.00

Rå palmolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierad

1511[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.28

Kokosolja, rå

10.41.28.00

Rå kokosolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade

1513[.11(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Övriga vegetabiliska oljor, råa

10.41.29.00

Övriga vegetabiliska oljor, råa (med undantag av kemiskt modifierade oljor)

1513[.21(.10 + .30 + .90)] + 1515[.11 + .50(.11 + .19) + .90(.21 + .29 + .40 + .59)]

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Bomullslinters

10.41.30.00

Bomullslinters

1404 20

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor

10.41.41.30

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja

2304

kg

S

 

10.41.41.50

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av solrosfrön

2306 30

kg

S

 

10.41.41.70

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av raps- eller rypsfrön

2306[.41 + .49]

kg

S

 

10.41.41.90

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av andra vegetabiliska oljor/fetter (inkl. bomullsfrön, linfrön, kokosnötter, kopra, palmnötter eller palmkärnor; ej sojabönor, solrosfrön, raps- eller rybsfrön)

2305 + 2306[.10 + .20 + .50 + .60 + .90(.05 + .11 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, utom mjöl av senapsfrön

10.41.42.00

Mjöl av oljehaltiga frön och frukter, ej mjöl av senapsfrön

1208[.10 + .90]

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade

10.41.51.00

Raffinerad sojabönolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade

1507[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade

10.41.52.00

Raffinerad jordnötsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade

1508[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Olivolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade

10.41.53.10

Raffinerad olivolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade

1509 90

kg

S

 

10.41.53.30

Oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor (även blandningar med jungfruolja, raffinerade) (med undantag av råoljor, jungfruolja och kemiskt modifierade oljor)

1510 00 90

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Solrosolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade

10.41.54.00

Raffinerad solrosolja och safflorolja samt fraktioner därav, ej kemiskt modifierade

1512[.19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Bomullsfröolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade

10.41.55.00

Raffinerad bomullsfröolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade

1512[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, raffinerade men inte kemiskt modifierade

10.41.56.00

Raffinerad rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner därav, ej kemiskt modifierade

1514[.19(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Palmolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade

10.41.57.00

Raffinerad palmolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade

1511[.90(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Kokosolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men inte kemiskt modifierade

10.41.58.00

Raffinerad kokosolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade

1513[.19(.11 + .19 + .30 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Andra oljor och fraktioner av dessa, raffinerade men inte kemiskt modifierade; icke flyktiga vegetabiliska fetter och andra oljor (utom majsolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, raffinerade men inte kemiskt modifierade

10.41.59.00

Andra oljor och fraktioner därav, raffinerade men inte kemiskt modifierade; icke flyktiga vegetabiliska fetter och andra oljor (utom majsolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, raffinerade men inte kemiskt modifierade

1513[.29(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)] + 1515[.19(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .50(.91 + .99) + .90(.11 + .31 + .39 + .51 + .60 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, helt eller delvis hydrerade eller omförestrade, men inte vidare bearbetade

10.41.60.30

Animaliska fetter och oljor samt fraktioner därav som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, men inte vidare bearbetade (inkl. raffinerade)

1516[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner därav som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, men inte vidare bearbetade (inkl. raffinerade)

1516[.20(.10 + .91 + .95 + .96 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider)

10.41.71.00

Vegetabiliska vaxer (även raffinerade), ej triglycerider

1521 10

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

10.41.72.00

Degras, återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen, animaliska eller vegetabiliska vaxer

1522[.00(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.42

Matfettstillverkning

CPA: 10.42.10

Margarin och liknande beredningar

10.42.10.30

Margarin, även med låg fetthalt, ej flytande

1517[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Andra ätbara beredningar av fetter eller oljor inkl. flytande margarin

1517[.90(.10 + .91 + .93 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.51

Mejerivarutillverkning

CPA: 10.51.11

Behandlad mjölk i flytande form

10.51.11.33

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av ≤ 1 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll av ≤ 2 liter

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av ≤ 1 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll av > 2 liter

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 1 viktprocent, men ≤ 6 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll av ≤ 2 liter

0401[.20(.11 + .91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 1 viktprocent, men ≤ 6 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll av > 2 liter

0401[.20(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Mjölk och grädde med en fetthalt av mer än 6 viktprocent, inte koncentrerad eller sötad

10.51.12.10

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 6 viktprocent, men ≤ 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av ≤ 2 liter

0401[.40(.10) + .50(.11)]

kg

S

 

10.51.12.20

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 6 viktprocent, men ≤ 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2 liter

0401[.40(.90) + .50(.19)]

kg

S

 

10.51.12.30

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av ≤ 2 liter

0401[.50(.31 + .91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2 liter

0401[.50(.39 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Skummjölkspulver

10.51.21.30

Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av ≤ 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av ≤ 2,5 kg

0402[.10(.11 + .91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av ≤ 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2,5 kg

0402[.10(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Helmjölkspulver

10.51.22.30

Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av > 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av ≤ 2,5 kg

0402[.21(.11 + .91) + .29(.11 + .15 + .91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av > 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2,5 kg

0402[.21(.18 + .99) + .29(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Smör och bredbara mejerivaror

10.51.30.30

Smör med en fetthalt av ≤ 85 %

0405[.10(.11 + .19 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Smör med en fetthalt av > 85 % och andra fetter och oljor framställda av mjölk (utom bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av < 80 %)

0405[.10(.90) + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av < 80 %

0405[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Ost och ostmassa

10.51.40.30

Ofermenterad färskost och ostmassa (inbegripet mesost)

0406[.10(.20 + .80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Riven eller pulveriserad ost, blåmögelost, utom smältost, färskost, mesost och ostmassa

0406[.20(.10 + .90) + .40(.10 + .50 + .90) + .90(.01 + .13 + .15 + .17 + .18 + .19 + .21 + .23 + .25 + .27 + .29 + .32 + .35 + .37 + .39 + .50 + .61 + .63 + .69 + .73 + .75 + .76 + .78 + .79 + .81 + .82 + .84 + .85 + .86 + .87 + .88 + .93 + .99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Smältost, ej riven eller pulveriserad

0406[.30(.10 + .31 + .39 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Mjölk och grädde, koncentrerad eller med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, inte i fast form

10.51.51.04

Koncentrerad mjölk, osötad

0402[.91(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Annan koncentrerad mjölk

0402[.99(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Yoghurt och annan fermenterad eller syrad mjölk eller grädde

10.51.52.41

Filmjölk, grädde, yoghurt och andra fermenterade produkter

0403[.10(.11 + .13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59) + .90(.13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .53 + .59 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Smaksatt drickyoghurt eller syrad mjölk (filmjölk; grädde; yoghurt och andra fermenterade produkter, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao)

0403[.10(.91 + .93 + .99) + .90(.91 + .93 + .99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Kärnmjölkspulver

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Kärnmjölk

0403 90 51

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kasein

10.51.53.00

Kasein och kaseinater

3501[.10(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Mjölksocker och lösningar av mjölksocker

10.51.54.00

Mjölksocker och sirap och andra lösningar av mjölksocker (inkl. kemiskt ren laktos)

1702[.11 + .19]

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Vassle

10.51.55.30

Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel

0404[.10(.02 + .04 + .06 + .12 + .14 + .16 + .26 + .28 + .32 + .34 + .36 + .38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Vassle och modifierad vassle, i flytande form eller pastaform, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel

0404[.10(.48 + .52 + .54 + .56 + .58 + .62 + .72 + .74 + .76 + .78 + .82 + .84)]

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Övriga mejeriprodukter

10.51.56.00

Övriga produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar

0404[.90(.21 + .23 + .29 + .81 + .83 + .89)]

kg

S

 

NACE: 10.52

Glasstillverkning

CPA: 10.52.10

Glass

10.52.10.00

Glassvaror (inkl. sorbet, glasspinnar), utom glassbaser

2105[.00(.10 + .91 + .99)]

l @

S

 

NACE: 10.61

Tillverkning av kvarnprodukter

CPA: 10.61.11

Ris, endast befriat från ytterskalet (råris)

10.61.11.00

Råris

1006[.20(.11 + .13 + .15 + .17 + .92 + .94 + .96 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Ris, helt eller delvis slipat eller brutet

10.61.12.30

Helt eller delvis slipat ris

1006[.30(.21 + .23 + .25 + .27 + .42 + .44 + .46 + .48 + .61 + .63 + .65 + .67 + .92 + .94 + .96 + .98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Brutet ris (inkl. berikat ris, förvällt och ångbehandat ris)

1006 40

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg

10.61.21.00

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg

1101[.00(.11 + .15 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Finmalet mjöl av annan spannmål

10.61.22.00

Finmalet mjöl av spannmål, ej vete eller av blandsäd av vete och råg

1102[.20(.10 + .90) + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Vegetabiliskt mjöl, annat än av spannmål

10.61.23.00

Mjöl av torkade ärter, bönor, linser, sago, maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) eller liknande rötter, stam- eller rotknölar; mjöl och pulver av ätbara frukter och nötter

1106[.10 + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Mixer för beredning av bakverk

10.61.24.00

Mixer och degar för beredning av bröd, kakor, kex, knäckebröd, söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers), skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter och andra bakverk

1901 20

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Krossgryn och mjöl av vete

10.61.31.33

Krossgryn och grovt mjöl av durumvete

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Krossgryn och grovt mjöl av vanligt vete och spält

1103 11 90

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Krossgryn, grovt mjöl (inklusive fingryn) och pelletar av annan spannmål

10.61.32.30

Krossgryn och grovt mjöl av havre, majs, ris, råg, korn och annan spannmål, ej vete

1103[.13(.10 + .90) + .19(.20 + .40 + .50 + .90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Pelletar av vete

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Pelletar av havre, majs, ris, råg, korn och annan spannmål, ej vete

1103[.20(.25 + .30 + .40 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Frukostflingor och andra produkter av spannmål

10.61.33.33

Spannmål, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, skalad, klippt eller gröpad, med undantag av ris

1104[.12(.10 + .90) + .19(.10 + .30 + .50 + .61 + .69 + .91 + .99) + .22(.40 + .50 + .95) + .23(.40 + .98) + .29(.04 + .05 + .08 + .17 + .30 + .51 + .55 + .59 + .81 + .85 + .89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda, med undantag av ris

1104[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Beredningar av müslityp baserade på orostade spannmålsflingor

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Andra livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål

1904[.10(.10 + .30 + .90) + .20(.91 + .95 + .99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Spannmål, ej majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd

1904[.30 + .90(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid bearbetning av spannmål

10.61.40.10

Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av majs

2302[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av ris

2302[.40(.02 + .08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av vete

2302[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål och baljväxter, ej av majs, ris och vete

2302[.40(.10 + .90) + .50]

kg

S

 

NACE: 10.62

Stärkelsetillverkning

CPA: 10.62.11

Stärkelse; inulin; vetegluten; dextrin och annan modifierad stärkelse

10.62.11.11

Vetestärkelse

1108 11

kg

S

 

10.62.11.13

Majsstärkelse

1108 12

kg

S

 

10.62.11.15

Potatisstärkelse

1108 13

kg

S

 

10.62.11.19

Stärkelse (inkl. ris-, maniok-, arrowrotstärkelse och stärkelse av sagopalmmärg), ej vete-, majs- och potatisstärkelse

1108[.14 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Inulin

1108 20

kg

S

 

10.62.11.50

Vetegluten, utom vetegluten som beretts för användning som lim eller inom textilindustrin)

1109

kg

S

 

10.62.11.70

Dextrin och annan modifierad stärkelse (inkl. förestrad eller företrad, löslig stärkelse, förklistrad eller kallsvällande stärkelse, dialdehydstärkelse, stärkelse behandlad med formaldehyd eller epiklorhydrin)

3505[.10(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse

10.62.12.00

Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse

1903

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Druvsocker (inklusive kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av druvsocker; fruktsocker samt sirap och andra lösningar av fruktsocker; invertsocker; socker och sirap

10.62.13.10

Druvsocker (inklusive kemiskt ren glukos) samt sirap av druvsocker, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen

1702[.30(.10 + .50 + .90) + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Fruktsocker inkl. kemiskt ren fruktos och sirap av fruktsocker innehållande över 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen; isoglukos, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen

1702[.50 + .60(.10 + .80 + .95) + .90(.30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodextrin samt sirap av maltodextrin, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Övrigt socker inkl. invertsocker

1702[.90(.10 + .80 + .95)]

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Majsolja

10.62.14.30

Rå majsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade

1515[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Raffinerad majsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade

1515[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder

10.62.20.00

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder

2303[.10(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.71

Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk

CPA: 10.71.11

Mjukt matbröd

10.71.11.00

Färskt bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt, innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker och högst 5 viktprocent fett

1905 90 30

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Färska bakverk

10.71.12.00

Bakverk; andra bakverk med tillsats av sötningsmedel

1905 90 60

kg

S

 

NACE: 10.72

Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk

CPA: 10.72.11

Knäckebröd, skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter

10.72.11.30

Knäckebröd

1905 10

kg

S

 

10.72.11.50

Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter

1905[.40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Pepparkakor, söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers)

10.72.12.30

Pepparkaka o.d.

1905[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån, helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao

1905[.31(.11 + .19) + .32(.11 + .19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao

1905[.31(.30 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Våfflor och rån med en vattenhalt av mer än 10 viktprocent (utom glasstrutar, dubbla våfflor och liknande produkter)

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Våfflor och rån, även salta, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao

1905[.32(.91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Andra torra eller hållbarhetsbehandlade bakverk

10.72.19.10

Matzos

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Nattvardsbröd, oblatkapslar som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater o.d.

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Kex, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao, utom söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Extruderade eller expanderade varor, kryddade eller saltade

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Andra bakverk, ej sötade (inkl. crêpes, pannkakor, pajer, pizza; exkl. smörgåsar, knäckebröd, våfflor, rån, skorpor samt rostade, kryddade eller saltade extruderade/expanderade varor)

1905 90 90

kg

S

 

NACE: 10.73

Tillverkning av pastaprodukter

CPA: 10.73.11

Makaroner, nudlar och liknande pastaprodukter

10.73.11.30

Okokta pastaprodukter innehållande ägg, ej fyllda eller på annat sätt beredda

1902 11

kg

S

 

10.73.11.50

Okokta pastaprodukter utan ägg, ej fyllda eller på annat sätt beredda

1902[.19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Couscous

10.73.12.00

Couscous

1902[.40(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.81

Sockertillverkning

CPA: 10.81.11

Socker från sockerrör eller sockerbetor, i fast form

10.81.11.00

Råsocker från sockerrör eller sockerbetor i fast form utan tillsats av aromämnen eller färgämnen

1701[.12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .14(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor eller kemiskt ren sackaros, i fast form, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen

10.81.12.30

Vitt socker från sockerrör eller sockerbetor i fast form

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor i fast form (ej vitt socker)

1701 99 90

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor, med tillsats av aromämnen eller färgämnen; lönnsocker samt sirap och andra lösningar av lönnsocker

10.81.13.00

Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor, med tillsats av aromämnen och färgämnen; lönnsocker och lönnsirap

1701 91 + 1702[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melass

10.81.14.30

Sockerrörsmelass

1703 10

kg

S

 

10.81.14.50

Melass erhållen vid utvinning av socker, ej sockerrörsmelass

1703 90

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning

10.81.20.00

Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning

2303[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.82

Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer

CPA: 10.82.11

Kakaomassa, även avfettad

10.82.11.00

Kakaomassa utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1803[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Kakaosmör, -fett och -olja

10.82.12.00

Kakaosmör, -fett eller -olja

1804

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

10.82.13.00

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1805

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

10.82.14.00

Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1806[.10(.15 + .20 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Choklad och beredningar innehållande kakao (utom sötat kakaopulver), löst förpackat

10.82.21.30

Choklad och andra livsmedelsberedningar i form av block, kakor eller stänger vägande > 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande > 2 kg, innehållande ≥ 18 viktprocent kakaosmör

1806[.20(.10 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.82.21.50

”Chocolate milk crumb” innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar vägande > 2 kg

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Chokladglasyr innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar vägande > 2 kg

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Livsmedelsberedningar innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar vägande > 2 kg (ej chokladglasyr och ”chocolate milk crumb”)

1806 20 95

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Choklad och beredningar innehållande kakao (utom sötat kakaopulver), ej löst förpackat

10.82.22.33

Choklad, i form av block, kakor eller stänger, fyllda (med t.ex. kräm, likör eller fruktmassa; ej kex och småkakor av choklad)

1806 31

kg

S

 

10.82.22.35

Choklad, i form av block, kakor eller stänger, ofyllda, med tillsats av spannmål, frukt eller nötter (ej kex och småkakor av choklad)

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Choklad, i form av block, kakor eller stänger, ofyllda (ej tillsats av spannmål, frukt eller nötter, ej kex och småkakor av choklad)

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Konfekt, även med fyllning, innehållande alkohol, ej i block, kakor eller stänger

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Konfekt, ej innehållande alkohol, ej i block, kakor eller stänger

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Chokladvaror, fyllda, ej ren choklad, ej i block, kakor eller stänger, ej kex och småkakor av choklad

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Chokladvaror, ofyllda, ej ren choklad, ej i block, kakor eller stänger, ej kex och småkakor av choklad

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande kakao (inkl. chokladnougat, ej vit choklad)

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Smörgåspålägg innehållande kakao

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Kakaoberedningar för framställning av drycker

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Livsmedelsberedningar innehållande kakao (utom kakaomassa, kakaosmör, kakaopulver, i block, kakor eller stänger, i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i förpackningar vägande mer än 2 kg, för framställning av drycker, smörgåspålägg)

1806 90 90

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

10.82.23.10

Tuggummi

1704[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Lakrits i kakor, block, stänger och pastiller innehållande > 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Vit choklad

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Massor, pastor, mandelmassor, löst i förpackningar med nettovikt av minst 1 kg

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Halspastiller och hostkarameller huvudsakligen bestående av socker och smakämnen (ej pastiller och tabletter med smakämnen med medicinska egenskaper)

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Dragéer, utan innehåll av choklad (inkl. sockermandlar)

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfektyrer (ej tuggummi)

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Karameller, även fyllda

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Kola o.d.

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Tabletter framställda genom sammanpressning, även kasjupastiller

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Övriga sockerkonfektyrer

1704 90 99

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, kanderade, glaserade eller på liknande sätt beredda med socker

10.82.24.00

Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, avrunna, kanderade, glaserade eller på liknande sätt beredda med socker

2006[.00(.10 + .31 + .35 + .38 + .91 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.83

Framställning av te och kaffe

CPA: 10.83.11

Kaffe, även rostat och koffeinfritt

10.83.11.30

Kaffe, orostat, koffeinfritt

0901 12

kg

S

 

10.83.11.50

Kaffe, rostat, koffeinhaltigt

0901 21

kg

S

 

10.83.11.70

Kaffe, rostat, koffeinfritt

0901 22

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Kaffesurrogat; extrakter, essenser och koncentrat av kaffe eller kaffesurrogat; skal och hinnor av kaffe

10.83.12.10

Kaffesurrogat innehållande kaffe

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe

2101[.11 + .12(.92 + .98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat inkl. extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

2101[.30(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Grönt (ofermenterat) te, svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, löst förpackat i förpackningar innehållande högst 3 kg

10.83.13.00

Te i förpackningar av ≤ 3 kg

0902[.10 + .30]

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Extrakter, essenser och koncentrat av te eller mate

10.83.14.00

Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte

2101[.20(.20 + .92 + .98)]

kg

S

 

NACE: 10.84

Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel

CPA: 10.84.11

Ättika

10.84.11.30

Vinvinäger

2209[.00(.11 + .19)]

l

S

 

10.84.11.90

Vinäger och substitut för vinäger, ej framställd av vin

2209[.00(.91 + .99)]

l

S

 

CPA: 10.84.12

Såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap

10.84.12.10

Sojasås

2103 10

kg

S

 

10.84.12.30

Tomatketchup och annan tomatsås

2103 20

kg

S

 

10.84.12.53

Senapspulver

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Beredd senap

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Såser och beredningar för tillredning av såser, blandningar för smaksättningsändamål, ej sojasås, tomatketchup, annan tomatsås, senapspulver och beredd senap

2103[.90(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Koksalt

10.84.30.00

Salt lämpligt som människoföda

2501 00 91

kg

T

 

NACE: 10.85

Tillverkning av lagad mat och färdigrätter

CPA: 10.85.11

Lagad mat och färdigrätter av kött, slaktbiprodukter eller blod

10.85.11.00 z

Lagad mat och färdigrätter av kött, slaktbiprodukter eller blod

1601[.00(.10b + .91b + .99b)] + 1602[.20(.10b + .90b) + .31(.11b + .19b + .80b) + .32(.11b + .19b + .30b + .90b) + .39(.21b + .29b + .85b) + .41(.10b + .90b) + .42(.10b + .90b) + .49(.11b + .13b + .15b + .19b + .30b + .50b + .90b) + .50(.10b + .31b + .95b) + .90(.10b + .31b + .51b + .61b + .69b + .91b + .95b + .99b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Lagad mat och färdigrätter av fisk, kräftdjur och blötdjur

10.85.12.00 z

Lagad mat och färdigrätter av fisk, kräftdjur och blötdjur

1604[.11(.00b) + .12(.10b + .91b + .99b) + .13(.11b + .19b + .90b) + .14(.11b + .16b + .18b + .90b) + .15(.11b + .19b + .90b) + .16(.00b) + .17(.00b) + .19(.10b + .31b + .39b + .50b + .91b + .92b + .93b + .94b + .95b + .97b) + .20(.05b + .10b + .30b + .40b + .50b + .70b + .90b)] + 1605[.10(.00b) + .21(.10b + .90b) + .29(.00b) + .30(.10b + .90b) + .40(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .53(.10b + .90b) + .54(.00b) + .55(.00b) + .56(.00b) + .57(.00b) + .58(.00b) + .59(.00b) + .61(.00b) + .62(.00b) + .63(.00b) + .69(.00b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Lagad mat och färdigrätter av grönsaker

10.85.13.00 z

Lagad mat och färdigrätter av grönsaker

2002[.10(.10b + .90b)] + 2003[.10(.20b + .30b) + .90(.10b + .90b)] + 2004[.90(.10b + .30b + .50b + .91b + .98b)] + 2005[.40(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b) + .60(.00b) + .70(.00b) + .80(.00b) + .91(.00b) + .99(.10b + .20b + .30b + .50b + .60b + .80b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Beredda måltider eller rätter baserade på pastaprodukter

10.85.14.10

Pastaprodukter, fyllda med kött, fisk, ost e.d., även kokta

1902[.20(.10 + .30 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Pastaprodukter, även torkade, frysta, inkl. färdigrätter (ej okokt eller fylld pasta)

1902[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Annan lagad mat eller färdigrätter (inklusive fryst pizza)

10.85.19.00

Annan lagad mat och andra färdigrätter (inbegripet fryst pizza)

2106 90 98

kg

S

 

NACE: 10.86

Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat

CPA: 10.86.10

Homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat

10.86.10.10

Homogeniserade beredningar av kött, andra djurdelar eller blod (ej korv och liknande köttprodukter eller livsmedelsberedningar utifrån dessa produkter)

1602 10

kg

S

 

10.86.10.30

Homogeniserade grönsaker beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättikssyra, ej frysta

2005 10

kg

S

 

10.86.10.50

Homogeniserade sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter

2007[.10(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar avsedda som barnmat eller för dietändamål, i detaljhandelsförpackningar innehållande ≤ 250 g

2104 20

kg

S

 

10.86.10.70

Livsmedelsberedningar avsedda för spädbarn, i detaljhandelsförpackningar (utom homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar)

1901 10

kg

S

 

NACE: 10.89

Framställning av andra livsmedel

CPA: 10.89.11

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger

10.89.11.00

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av dessa

2104 10

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Ägg utan skal samt äggula, färska eller hållbarhetsbehandlade; ägg med skal, färska eller kokta; äggalbumin

10.89.12.30

Äggprodukter, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade (ej albuminer, med skal)

0408[.11(.20 + .80) + .19(.20 + .81 + .89) + .91(.20 + .80) + .99(.20 + .80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Äggalbumin

3502[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda; beredda bakpulver

10.89.13.34

Bagerijäst

2102[.10(.31 + .39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Annan aktiv jäst, ej bagerijäst

2102[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Inaktiv jäst, andra encelliga mikroorganismer, döda

2102[.20(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Beredda bakpulver

2102 30

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Extrakter och safter av kött, fisk och ryggradslösa vattendjur

10.89.14.00

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

1603[.00(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Diverse andra livsmedel

10.89.19.10

Sockerkulör

1702[.90(.71 + .75 + .79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Maltextrakt

1901[.90(.11 + .19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse etc.

1901[.90(.91 + .99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Proteinkoncentrat och aromatiserade eller färgade sockerlösningar

2106[.10(.20 + .80) + .90(.30 + .51 + .55 + .59)]

kg

S

 

10.89.19.40

Ostfondue och andra livsmedelsberedningar

2106[.90(.20 + .92)]

kg

S

 

NACE: 10.91

Framställning av beredda fodermedel

CPA: 10.91.10

Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern

10.91.10.10 z

Förblandningar för djur i animalieproduktion

2309[.90(.31a + .33a + .35a + .39a + .41a + .43a + .49a + .51a + .53a + .59a + .70a + .96a)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Beredda djurfoder (exkl. förblandningar), till svin

2309[.90(.10a + .20a + .31b + .33b + .35b + .39b + .41b + .43b + .49b + .51b + .53b + .59b + .70b + .91a + .96b)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

Beredda djurfoder (exkl. förblandningar), till nötkreatur

2309[.90(.10b + .20b + .31c + .33c + .35c + .39c + .41c + .43c + .49c + .51c + .53c + .59c + .70c + .91b + .96c)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Beredda djurfoder (exkl. tillsättningsfoder), till fjäderfä

2309[.90(.10c + .20c + .31d + .33d + .35d + .39d + .41d + .43d + .49d + .51d + .53d + .59d + .70d + .91c + .96d)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Övriga beredda djurfoder (exkl. förblandningar)

2309[.90(.10d + .20d + .31e + .33e + .35e + .39e + .41e + .43e + .49e + .51e + .53e + .59e + .70e + .91d + .96e)]

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa)

10.91.20.00

Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa)

1214 10

kg

S

 

NACE: 10.92

Framställning av mat till sällskapsdjur

CPA: 10.92.10

Mat till sällskapsdjur

10.92.10.30

Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar

2309[.10(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59 + .70 + .90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Foderberedningar för sällskapsdjur (andra än beredningar för katter eller hundar, ej i detaljhandelsförpackningar)

2309[.90(.31f + .33f + .35f + .39f + .41f + .43f + .49f + .51f + .53f + .59f + .70f + .96f)]

kg

S

 

NACE: 11.01

Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker

CPA: 11.01.10

Destillerade, alkoholhaltiga drycker

11.01.10.20

Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor (obs! exkl. alkoholskatt)

2208[.20(.12 + .14 + .26 + .27 + .29 + .40 + .62 + .64 + .86 + .87 + .89)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky (obs! exkl. alkoholskatt)

2208[.30(.11 + .19 + .30 + .41 + .49 + .61 + .69 + .71 + .79 + .82 + .88)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av jästa produkter av sockerrör (obs! exkl. alkoholskatt)

2208[.40(.11 + .31 + .39 + .51 + .91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin och genever (obs! exkl. alkoholskatt)

2208[.50(.11 + .19 + .91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Vodka med en alkoholhalt av högst 45,4 volymprocent (obs! exkl. alkoholskatt)

2208[.60(.11 + .19)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Sprit erhållen genom destillering av frukt, ej likörer, gin, genever, druvvin eller pressåterstoder av druvor (obs! exkl. alkoholskatt)

2208[.90(.33 + .38 + .45 + .48 + .71)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Ren alkohol (obs! exkl. alkoholskatt)

2208[.90(.91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Likör och andra spritdrycker (ej sprit erhållen genom destillering av druvvin, pressåterstoder av druvor eller frukt/whisky, rom, taffia, gin och genever, vodka med en alkoholhalt av högst 45,4 volymprocent, sprit erhållen genom destillering av frukt) (obs! exkl. alkoholskatt)

2208[.60(.91 + .99) + .70(.10 + .90) + .90(.11 + .19 + .41 + .54 + .56 + .69 + .75 + .77 + .78)]

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Framställning av vin från druvor

CPA: 11.02.11

Mousserande vin av färska druvor

11.02.11.30

Champagne (obs! exkl. alkoholskatt)

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Mousserande vin av färska druvor (exkl. champagne; alkoholskatt)

2204[.10(.91 + .93 + .94 + .96 + .98)]

l

S

 

CPA: 11.02.12

Vin av färska druvor, utom mousserande vin; druvmust

11.02.12.11

Vitt vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

2204[.21(.11 + .12 + .13 + .17 + .18 + .19 + .22 + .23 + .24 + .26 + .27 + .28 + .32 + .34 + .36 + .37 + .38) + .29(.11 + .12 + .13 + .17 + .18)]

l

S

 

11.02.12.15

Vin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med ett CO2-tryck av ≥ 1 bar < 3 vid 20 °C (exkl. mousserande vin)

2204[.21(.06 + .07 + .08 + .09) + .29(.10)]

l

S

 

11.02.12.17

Kvalitetsvin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och med en alkoholhalt av ≤ 15 % (exkl. vitt och mousserande vin)

2204[.21(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .62 + .66 + .67 + .68 + .69 + .71 + .74 + .76 + .77 + .78) + .29(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .58)]

l

S

 

11.02.12.20

Vin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med en alkoholhalt av ≤ 15 % (exkl. mousserande vin och vin med skyddad ursprungsbeteckning [SUB])

2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

l

S

 

11.02.12.31

Portvin, madeira, sherry och andra viner med en alkoholhalt > 15 %

2204[.21(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92) + .29(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92)]

l

S

 

11.02.12.50

Druvmust (exkl. alkoholskatt)

2204[.30(.10 + .92 + .94 + .96 + .98)]

l

S

 

NACE: 11.03

Framställning av cider och andra fruktviner

CPA: 11.03.10

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandade alkoholhaltiga drycker

11.03.10.00

Jästa drycker och blandningar av jästa drycker (även med alkoholfria drycker, cider, päronvin och mjöd; ej maltöl, vin av druvor smaksatt med växter eller aromatiska ämnen)

2206[.00(.10 + .31 + .39 + .51 + .59 + .81 + .89)]

l

S

 

NACE: 11.04

Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker

CPA: 11.04.10

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

11.04.10.00

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen (exkl. alkoholskatt)

2205[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

l

S

 

NACE: 11.05

Framställning av öl

CPA: 11.05.10

Öl utom drav och andra biprodukter från bryggerier

11.05.10.00

Öl tillverkat av malt (utom alkoholfri öl, öl innehållande högst 0,5 volymprocent alkohol, exkl. alkoholskatt)

2203[.00(.01 + .09 + .10)]

l

S

 

11.05.10.10 z

Alkoholfri öl och öl innehållande ≤ 0,5 % alkohol

2202 90 10a

l

S

 

CPA: 11.05.20

Drav, drank och andra biprodukter från bryggerier eller brännerier

11.05.20.00

Drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier (exkl. alkoholskatt)

2303 30

kg

S

 

NACE: 11.06

Framställning av malt

CPA: 11.06.10

Malt

11.06.10.30

Malt, orostat (exkl. alkoholskatt)

1107[.10(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Malt, rostat (exkl. alkoholskatt, produkter som bearbetats ytterligare, rostat malt till kaffesurrogat)

1107 20

kg

S

 

NACE: 11.07

Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska

CPA: 11.07.11

Mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat eller smaksatt

11.07.11.30

Mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat

2201[.10(.11 + .19 + .90)]

l

S

 

11.07.11.50

Vatten, is och snö, ej mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat eller smaksatt

2201 90

l @

S

 

CPA: 11.07.19

Andra alkoholfria drycker

11.07.19.30

Vatten inkl. mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne (läskedrycker)

2202 10

l

S

 

11.07.19.50 z

Icke-alkoholhaltiga drycker utan innehåll av mjölkfett (ej mineralvatten och kolsyrat vatten med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller med tillsats av aromämne)

2202 90 10b

l

S

 

11.07.19.70

Icke-alkoholhaltiga drycker, innehållande mjölkfett

2202[.90(.91 + .95 + .99)]

l

S

 

NACE: 12.00

Tobaksvarutillverkning

CPA: 12.00.11

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

12.00.11.30

Cigarrer och cigariller innehållande tobak eller blandningar av tobak och tobaksersättning (exkl. tobaksskatt)

2402 10

p/st @

S

 

12.00.11.50

Cigaretter innehållande tobak eller blandningar av tobak och tobaksersättning (exkl. tobaksskatt)

2402[.20(.10 + .90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Cigarrer, cigariller och cigaretter innehållande endast tobaksersättning (exkl. tobaksskatt)

2402 90

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; extrakter och essenser av tobak

12.00.19.30

Röktobak (exkl. tobaksskatt)

2403[.11 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Andra varor tillverkade av tobak, tobaksextrakt, annan ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak

2403[.91 + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 13.10

Garntillverkning

CPA: 13.10.10

Ullfett (inklusive lanolin)

13.10.10.00

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inkl. lanolin)

1505[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Råsilke, inte snott eller tvinnat

13.10.21.00

Råsilke, inte snott eller tvinnat

5002

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Ull, avfettad eller karboniserad, inte kardad eller kammad

13.10.22.00

Ull, avfettad eller karboniserad, inte kardad eller kammad

5101[.21 + .29 + .30]

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Kamavfall av ull eller fina djurhår

13.10.23.00

Kamavfall av ull eller fina djurhår

5103[.10(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Ull och fina eller grova djurhår, kardade och kammade

13.10.24.00

Ull och fina eller grova djurhår, kardade eller kammade, inkl. ulltops

5105[.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .40]

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Bomull, kardad eller kammad

13.10.25.00

Bomull, kardad eller kammad

5203

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Jute och andra textilfibrer (utom lin, mjukhampa och rami), beredda men inte spunna

13.10.26.00

Jute och andra textilfibrer (utom lin, mjukhampa och rami), beredda men inte spunna

5303 90

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Andra vegetabiliska textilfibrer, beredda men inte spunna

13.10.29.00

Andra vegetabiliska textilfibrer, beredda men inte spunna

5301[.21 + .29 + .30] + 5302 90 + 5305

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

13.10.31.00

Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

5506[.10 + .20 + .30 + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

13.10.32.00

Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

5507

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av natursilke

13.10.40.10

Garn av natursilke, ej spunnet av avfall, ej i detaljhandelsuppläggningar

5004[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.40.30

Garn spunnet av avfall av natursilke, ej i detaljhandelsuppläggningar

5005[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Garn av natursilke eller avfall av natursilke, i detaljhandelsuppläggningar, gut

5006[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Garn av ull, i detaljhandelsuppläggningar eller inte; garn av fina eller grova djurhår eller tagel

13.10.50.10

Garn av kardad ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar

5106[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .91 + .99)] + 5108[.10(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Kamgarn av ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar

5107[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)] + 5108[.20(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar

5109[.10(.10 + .90) + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Garn av bomull (annat än sytråd)

13.10.61.32 z

Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för vävning (ej mattor)

5205[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.10a + .90a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)] + 5206[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för stickning

5205[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.10b + .90b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)] + 5206[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, till annat bruk (inkl. mattor)

5205[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.10c + .90c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)] + 5206[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för vävning (ej mattor)

5205[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .26(.00a) + .27(.00a) + .28(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .46(.00a) + .47(.00a) + .48(.00a)] + 5206[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .25(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .45(.00a)]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för stickning

5205[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .26(.00b) + .27(.00b) + .28(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .46(.00b) + .47(.00b) + .48(.00b)] + 5206[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .25(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .45(.00b)]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, till annat bruk (inkl. mattor)

5205[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .26(.00c) + .27(.00c) + .28(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .46(.00c) + .47(.00c) + .48(.00c)] + 5206[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .25(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .45(.00c)]

kg

T

 

13.10.61.60

Garn av bomull, ej sytråd, i detaljhandelsuppläggningar

5207[.10 + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Sytråd av bomull

13.10.62.00

Sytråd av bomull

5204[.11 + .19 + .20]

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Garn av lin

13.10.71.10

Garn av lin, ej i detaljhandelsuppläggningar

5306[.10(.10 + .30 + .50) + .20(.10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Garn av lin, i detaljhandelsuppläggningar

5306[.10(.90) + .20(.90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Garn av jute eller andra bastfibrer, garn av andra vegetabiliska textilfibrer samt pappersgarn

13.10.72.00

Garn av vegetabiliska textilfibrer, ej lin, samt pappersgarn

5307[.10 + .20] + 5308[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.12 + .19 + .50 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Tvinnat (flertrådigt) garn av konstfilament (annat än sytråd, högstyrkegarn av polyamider, polyestrar eller viskos), inte i detaljhandelsuppläggningar; garn av konstfilament (annat än sytråd), i detaljhandelsuppläggningar

13.10.81.10

Flertrådigt eller tvinnat garn av syntetmaterial, ej i detaljhandelsuppläggningar

5402[.61 + .62 + .69(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Flertrådigt eller tvinnat garn av regenatmaterial, ej i detaljhandelsuppläggningar, ej sytråd

5403[.41 + .42 + .49]

kg

T

 

13.10.81.50

Garn av konstfilament, ej sytråd, i detaljhandelsuppläggningar

5406

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Garn av syntetstapelfibrer (annat än sytråd), innehållande minst 85 viktprocent sådana fibrer

13.10.82.10

Garn med ≥ 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), ej i detaljhandelsuppläggningar

5509[.11 + .12 + .21 + .22 + .31 + .32 + .41 + .42]

kg

T

 

13.10.82.50

Garn med ≥ 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), i detaljhandelsuppläggningar

5511 10

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Garn av syntetstapelfibrer (annat än sytråd), innehållande mindre än 85 viktprocent sådana fibrer

13.10.83.20

Garn med < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av regenatfibrer, ej i detaljhandelsuppläggningar

5509 51

kg

T

 

13.10.83.33 z

Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar

5509[.52(.00a) + .61(.00a) + .91(.00a)]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning av kammad ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar

5509[.52(.00b) + .61(.00b) + .91(.00b)]

kg

T

 

13.10.83.40

Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar

5509[.53 + .62 + .92]

kg

T

 

13.10.83.80

Annat garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), ej nämnt någon annanstans, ej i detaljhandelsuppläggningar

5509[.59 + .69 + .99]

kg

T

 

13.10.83.90

Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), i detaljhandelsuppläggningar

5511 20

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Garn (annat än sytråd) av regenatstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar

13.10.84.10

Garn (ej sytråd) av regenatstapelfibrer, ej i detaljhandelsuppläggningar

5510[.11 + .12 + .20 + .30 + .90]

kg

T

 

13.10.84.30

Garn (ej sytråd) av regenatstapelfibrer, i detaljhandelsuppläggningar

5511 30

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Sytråd och garn av regenat- och syntetfilament och av regenat- och syntetstapelfibrer

13.10.85.10

Sytråd av konstfilament

5401[.10(.12 + .14 + .16 + .18 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Sytråd av konststapelfibrer

5508[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

T

 

NACE: 13.20

Vävnadstillverkning

CPA: 13.20.11

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke

13.20.11.00

Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke

5007[.10 + .20(.11 + .19 + .21 + .31 + .39 + .41 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71) + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Kardgarns- eller kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår, av grova djurhår eller av tagel

13.20.12.30

Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår

5111[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)]

m2

T

 

13.20.12.60

Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår; vävnader av grova djurhår eller tagel

5112[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)] + 5113

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Vävnader av lin

13.20.13.30

Vävnader av lin innehållande ≥ 85 viktprocent lin

5309[.11(.10 + .90) + .19]

m2

T

 

13.20.13.60

Vävnader av lin innehållande < 85 viktprocent lin

5309[.21 + .29]

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Vävnader av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (utom lin, mjukhampa och rami)

13.20.14.00

Vävnader av jute eller andra bastfibrer (ej lin, hampa, rami)

5310[.10(.10 + .90) + .90]

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn

13.20.19.00

Vävnader av hampa, rami eller andra textilfibrer (utom lin, jute, andra bastfibrer); pappersgarn

5311[.00(.10 + .90)]

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Vävnader av bomull

13.20.20.14 z

Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger ≤ 200 g/m2, till kläder

5208[.11(.90a) + .12(.16a + .19a + .96a + .99a) + .13(.00a) + .19(.00a) + .21(.90a) + .22(.16a + .19a + .96a + .99a) + .23(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.16a + .19a + .96a + .99a) + .33(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.10a + .90a)] + 5210[.11(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.11(.10a + .90a) + .12(.10a + .90a) + .13(.10a + .90a) + .15(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.17 z

Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger ≤ 200 g/m2, till hushållstextilier och inredningstextilier

5208[.11(.90b) + .12(.16b + .19b + .96b + .99b) + .13(.00b) + .19(.00b) + .21(.90b) + .22(.16b + .19b + .96b + .99b) + .23(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.16b + .19b + .96b + .99b) + .33(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.10b + .90b)] + 5210[.11(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.11(.10b + .90b) + .12(.10b + .90b) + .13(.10b + .90b) + .15(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.19 z

Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger ≤ 200 g/m2, till tekniskt och industriellt bruk (ej förbandsgas)

5208[.11(.90c) + .12(.16c + .19c + .96c + .99c) + .13(.00c) + .19(.00c) + .21(.90c) + .22(.16c + .19c + .96c + .99c) + .23(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.16c + .19c + .96c + .99c) + .33(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.10c + .90c)] + 5210[.11(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.11(.10c + .90c) + .12(.10c + .90c) + .13(.10c + .90c) + .15(.10c + .90c)]

m2

T

 

13.20.20.20

Vävnader av bomull som väger ≤ 100 g/m2, till förbandsgas, bandage och plåster

5208[.11(.10) + .21(.10)]

m2

S

 

13.20.20.31 z

Vävnader av bomull av garn i olika färger, som väger ≤ 200 g/m2, till skjortor, blusar

5208[.41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5209[.41(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5210[.41(.00a) + .49(.00a)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger > 200 g/m2, till kläder

5209[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .22(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5211[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .20(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.21(.10a + .90a) + .22(.10a + .90a) + .23(.10a + .90a) + .25(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger > 200 g/m2, till hushållstextilier eller till inredningstextilier

5209[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .22(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5211[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .20(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.21(.10b + .90b) + .22(.10b + .90b) + .23(.10b + .90b) + .25(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger > 200 g/m2, till tekniskt eller industriellt bruk

5209[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .22(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5211[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .20(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.21(.10c + .90c) + .22(.10c + .90c) + .23(.10c + .90c) + .25(.10c + .90c)]

m2

T

 

13.20.20.60

Vävnader av bomull, denim vägande > 200 g/m2 (inkl. annan än blå denim)

5209 42 + 5211 42

m2

S

 

13.20.20.72 z

Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till andra kläder

5208[.41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5209[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5210[.41(.00b) + .49(.00b)] + 5211[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.10b + .90b)] + 5212[.14(.10a + .90a) + .24(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till hushållstextilier eller till inredningstextilier

5208[.41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5209[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5210[.41(.00c) + .49(.00c)] + 5211[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.10c + .90c)] + 5212[.14(.10b + .90b) + .24(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till tekniskt eller industriellt bruk

5208[.41(.00d) + .42(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5209[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5210[.41(.00d) + .49(.00d)] + 5211[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.10d + .90d)] + 5212[.14(.10c + .90c) + .24(.10c + .90c)]

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Vävnader av garn av syntetfilament eller regenatfilament

13.20.31.30

Vävnader av garn av konstfilament, av högstyrkegarn eller av remsor o.d. (inkl. nylon, andra polyamider, polyester, viskos)

5407[.10 + .20(.11 + .19 + .90) + .30] + 5408 10

m2

S

 

13.20.31.50

Vävnader av garn av syntetfilament (ej högstyrkegarn eller av remsor o.d.)

5407[.41 + .42 + .43 + .44 + .51 + .52 + .53 + .54 + .61(.10 + .30 + .50 + .90) + .69(.10 + .90) + .71 + .72 + .73 + .74 + .81 + .82 + .83 + .84 + .91 + .92 + .93 + .94]

m2

T

 

13.20.31.70

Vävnader av garn av regenatfilament (ej högstyrkegarn)

5408[.21 + .22(.10 + .90) + .23 + .24 + .31 + .32 + .33 + .34]

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Vävnader av syntetstapelfibrer

13.20.32.10

Vävnader av syntetstapelfibrer med ≥ 85 viktprocent sådana fibrer

5512[.11 + .19(.10 + .90) + .21 + .29(.10 + .90) + .91 + .99(.10 + .90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Vävnader av syntetstapelfibrer med < 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull (ej olikfärgat garn)

5513[.11(.20 + .90) + .12 + .13 + .19 + .21 + .23(.10 + .90) + .29 + .41 + .49] + 5514[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .21 + .22 + .23 + .29 + .41 + .42 + .43 + .49]

m2

T

 

13.20.32.30

Vävnader av syntetstapelfibrer med < 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande med bomull, olikfärgat garn

5513[.31 + .39] + 5514[.30(.10 + .30 + .50 + .90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Vävnader av syntetstapelfibrer med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djurhår

5515[.13(.11 + .19) + .22(.11 + .19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Vävnader av syntetstapelfibrer med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djurhår

5515[.13(.91 + .99) + .22(.91 + .99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Vävnader av syntetstapelfibrer blandade med annat än ull, fina djurhår eller bomull

5515[.11(.10 + .30 + .90) + .12(.10 + .30 + .90) + .19(.10 + .30 + .90) + .21(.10 + .30 + .90) + .29 + .91(.10 + .30 + .90) + .99(.20 + .40 + .80)]

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Vävnader av regenatstapelfibrer

13.20.33.30

Vävnader av regenatstapelfibrer, framställda av annat än olikfärgat garn

5516[.11 + .12 + .14 + .21 + .22 + .24 + .31 + .32 + .34 + .41 + .42 + .44 + .91 + .92 + .94]

m2

T

 

13.20.33.50

Vävnader av regenatstapelfibrer av olikfärgat garn

5516[.13 + .23(.10 + .90) + .33 + .43 + .93]

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Luggvävnader och sniljvävnader (andra än handduksfrotté och band)

13.20.41.00

Luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, tuftade dukvaror, band)

5801[.10 + .21 + .22 + .23 + .26 + .27 + .31 + .32 + .33 + .36 + .37 + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Handduksfrotté och liknande frottévävnader (andra än band) av bomull

13.20.42.00

Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull

5802[.11 + .19]

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Annan handduksfrotté och liknande frottévävnader (andra än band)

13.20.43.00

Handduksfrotté och liknande frottévävnader, ej av bomull

5802 20

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Slingervävnader (andra än band)

13.20.44.00

Slingervävnader (ej gasbindor, vävda band)

5803[.00(.10 + .30 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Tuftade dukvaror av textilmaterial, andra än mattor

13.20.45.00

Tuftade dukvaror av textilmaterial (utom mattor)

5802 30

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Vävnader (även band) av glasfibrer

13.20.46.00

Vävnader och vävda band av glasfiber (inkl. glasull)

7019[.40 + .51 + .52 + .59]

kg

S

 

NACE: 13.30

Blekning, färgning och annan textilberedning

CPA: 13.30.11

Tjänster avseende blekning och färgning av textilfibrer och garn

13.30.11.10

Färgning av fibrer

 

 

I

 

13.30.11.21

Färgning av garn av natursilke

 

 

I

 

13.30.11.22

Färgning av ullgarn, fina eller grova djurhår eller tagel

 

 

I

 

13.30.11.23

Färgning av bomullsgarn (ej sytråd)

 

 

I

 

13.30.11.24

Färgning av garn av lin, jute och andra bastfibrer, garn av vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn

 

 

I

 

13.30.11.25

Färgning av garn av syntetfilament (ej sytråd)

 

 

I

 

13.30.11.26

Färgning av garn av regenatfilament (ej sytråd)

 

 

I

 

13.30.11.27

Färgning av garn av syntetstapelfibrer (ej sytråd)

 

 

I

 

13.30.11.28

Färgning av garn av regenatstapelfibrer (ej sytråd)

 

 

I

 

CPA: 13.30.12

Tjänster avseende blekning av vävnader och textilvaror (inkl. kläder)

13.30.12.10

Blekning av vävnader av natursilke

 

 

I

 

13.30.12.20

Blekning av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel

 

 

I

 

13.30.12.30

Blekning av vävnader av bomull innehållande ≥ 85 viktprocent bomull

 

 

I

 

13.30.12.40

Blekning av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn

 

 

I

 

13.30.12.50

Blekning av vävnader av garn av syntetfilament eller av syntetfibrer

 

 

I

 

13.30.12.60

Blekning av vävnader av garn av regenatfilament eller av regenatfibrer

 

 

I

 

13.30.12.70

Blekning av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)

 

 

I

 

13.30.12.80

Blekning av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)

 

 

I

 

13.30.12.90

Blekning av trikåvaror

 

 

I

 

CPA: 13.30.13

Tjänster avseende färgning av vävnader och textilvaror (inkl. kläder)

13.30.13.10

Färgning av vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke

 

 

I

 

13.30.13.20

Färgning av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel

 

 

I

 

13.30.13.30

Färgning av vävnader av bomull innehållande ≥ 85 viktprocent bomull

 

 

I

 

13.30.13.40

Färgning av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn

 

 

I

 

13.30.13.50

Färgning av vävnader av garn av syntetfilament och syntetfibrer

 

 

I

 

13.30.13.60

Färgning av vävnader av garn av regenatfilament och regenatfibrer

 

 

I

 

13.30.13.70

Färgning av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)

 

 

I

 

13.30.13.80

Färgning av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)

 

 

I

 

13.30.13.90

Färgning av dukvaror av trikå inkl. bondad duk

 

 

I

 

CPA: 13.30.14

Tjänster avseende tryckning av vävnader och textilvaror (inkl. kläder)

13.30.14.10

Tryckning på vävnader av silke

 

 

I

 

13.30.14.20

Tryckning på vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel

 

 

I

 

13.30.14.30

Tryckning på vävnader av bomull innehållande ≥ 85 viktprocent bomull

 

 

I

 

13.30.14.40

Tryckning på vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn

 

 

I

 

13.30.14.50

Tryckning på vävnader av garn av syntetfilament och syntetfibrer

 

 

I

 

13.30.14.60

Tryckning på vävnader av garn av regenatfilament och regenatfibrer

 

 

I

 

13.30.14.70

Tryckning på luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)

 

 

I

 

13.30.14.80

Tryckning på handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)

 

 

I

 

13.30.14.90

Tryckning på dukvaror av trikå inkl. bondad duk

 

 

I

 

CPA: 13.30.19

Tjänster avseende annan beredning av textilier och textilvaror (inkl. kläder)

13.30.19.10

Färdigbehandling av vävnader av natursilke (ej blekning, färgning, tryckning)

 

 

I

 

13.30.19.20

Färdigbehandling av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel (ej blekning, färgning, tryckning)

 

 

I

 

13.30.19.30

Färdigbehandling av vävnader av bomull innehållande ≥ 85 viktprocent bomull (ej blekning, färgning, tryckning)

 

 

I

 

13.30.19.40

Färdigbehandling av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn (ej blekning, färgning, tryckning)

 

 

I

 

13.30.19.50

Färdigbehandling av vävnader av garn av syntetfilament och syntetfibrer (ej blekning, färgning, tryckning)

 

 

I

 

13.30.19.60

Färdigbehandling av vävnader av garn av regenatfilament och regenatfibrer (ej blekning, färgning, tryckning)

 

 

I

 

13.30.19.70

Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)

 

 

I

 

13.30.19.80

Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)

 

 

I

 

13.30.19.90

Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av dukvaror av trikå inkl. bondad duk

 

 

I

 

13.30.19.95

Färdigbehandling av kläder

 

 

I

 

NACE: 13.91

Tillverkning av trikåväv

CPA: 13.91.11

Luggvaror, inklusive varor med lång lugg samt frotté, av trikå

13.91.11.00

Luggvaror, inklusive varor med lång lugg samt frotté, av trikå

6001[.10 + .21 + .22 + .29 + .91 + .92 + .99]

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Annan trikåväv, även syntetpäls av trikå

13.91.19.10

Andra dukvaror av trikå (ej luggvaror)

6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 + .90) + .40 + .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 + .50 + .90) + .33(.10 + .50 + .90) + .34(.10 + .50 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90(.10 + .90)] + 6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .90) + .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90]

kg

T

 

13.91.19.20

Konstgjord päls och varor av konstgjord päls

4304

 

S

 

NACE: 13.92

Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror

CPA: 13.92.11

Filtar, utom elektriska filtar

13.92.11.30

Res- och sängfiltar av ull eller fina djurhår, ej med elektrisk uppvärmning

6301[.20(.10 + .90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Res- och sängfiltar av syntetfibrer, ej med elektrisk uppvärmning

6301[.40(.10 + .90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Res- och sängfiltar av andra material än ull, fina djurhår och syntetfibrer, ej med elektrisk uppvärmning

6301[.30(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Sänglinne

13.92.12.30

Sänglinne av trikå

6302 10

kg

S

 

13.92.12.53

Sänglinne av bomull, ej trikå

6302[.21 + .31]

kg

S

 

13.92.12.55

Sänglinne av lin eller rami, ej trikå

6302[.29(.10) + .39(.20)]

kg

S

 

13.92.12.59

Sänglinne, ej av bondad duk, ej av bomull, lin eller rami

6302[.22(.90) + .29(.90) + .32(.90) + .39(.90)]

kg

S

 

13.92.12.70

Sänglinne av bondad duk av konstfibrer, ej trikå

6302[.22(.10) + .32(.10)]

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Bordslinne

13.92.13.30

Bordslinne av trikå

6302 40

kg

S

 

13.92.13.53

Bordslinne av bomull, ej trikå

6302 51

kg

S

 

13.92.13.55

Bordslinne av lin, ej trikå

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Bordslinne av konstfibrer (ej bondad duk) och andra textilier (ej av bomull eller lin)

6302[.53(.90) + .59(.90)]

kg

S

 

13.92.13.70

Bordslinne, bondad duk av konstfibrer

6302 53 10

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar

13.92.14.30

Toalett- och kökshandukar, av handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull

6302 60

kg

S

 

13.92.14.50

Toaletthandukar, kökshandukar o.d. artiklar av vävt textilmaterial (ej av handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull)

6302[.91 + .93(.90) + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Toaletthandukar, kökshandukar o.d. artiklar, av bondad duk av konstfibrer

6302 93 10

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor

13.92.15.30

Gardiner och rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen av trikå

6303[.12 + .19]

m2

S

 

13.92.15.50

Gardiner och rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen, vävda, ej av bondad duk

6303[.91 + .92(.90) + .99(.90)]

m2

S

 

13.92.15.70

Gardiner och rullgardiner, gardinkappor eller sängomhängen, ej vävda

6303[.92(.10) + .99(.10)]

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Diverse andra sydda textilinredningsartiklar; satser bestående av vävnadsstycken och garn, avsedda för tillverkning av mattor och tapisserier och liknande

13.92.16.20

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

5805

 

S

 

13.92.16.40

Sängöverkast (ej duntäcken)

6304[.11 + .19(.10 + .30 + .90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Hemtextilier, inkl. möbel- och kuddöverdrag samt överdrag m.m. till bilsäten (ej res- och sängfiltar, sänglinne, bordslinne, toalett- och kökslinne, gardiner, rullgardiner, draperier, gardin- och sängkappor samt sängöverkast)

6304[.91 + .92 + .93 + .99]

 

S

 

13.92.16.80

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter o.d., i detaljhandelsförpackningar

6308

 

S

 

CPA: 13.92.21

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

13.92.21.30

Säckar och påsar av bomull, till emballage

6305 20

kg

S

 

13.92.21.50

Säckar och påsar, till emballage, av polyeten- eller polypropenremsor, trikå

6305[.32(.11) + .33(.10)]

kg

S

 

13.92.21.70

Säckar och påsar, till emballage, av polyeten- eller polypropenremsor, ej trikå

6305[.32(.19) + .33(.90)]

kg

S

 

13.92.21.90

Säckar och påsar, till emballage (ej av bomull, polyeten- eller polypropenremsor)

6305[.10(.10 + .90) + .32(.90) + .39 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Presenningar och markiser; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; tält och campingartiklar (inkl. luftmadrasser)

13.92.22.10

Presenningar och markiser (ej förtält till husvagnar)

6306[.12 + .19]

kg

S

 

13.92.22.30

Tält, inkl. förtält till husvagnar

6306[.22 + .29]

kg

S

 

13.92.22.50

Segel

6306 30

kg

S

 

13.92.22.70

Luftmadrasser och annan campingutrustning (utom förtält till husvagnar, tält och sovsäckar)

6306[.40 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Fallskärmar (inklusive styrbara fallskärmar) och s.k. rotochutes; delar och tillbehör till dessa

13.92.23.00

Fallskärmar (inkl. styrbara) och s.k. rotochutes, delar och tillbehör till dessa

8804

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Sängtäcken, kuddar, puffar, sovsäckar o.d., försedda med resårer, stoppning eller inlägg av vilket material som helst eller tillverkade av poröst gummi eller porös plast

13.92.24.30

Sovsäckar

9404 30

p/st

S

 

13.92.24.93

Sängkläder (inkl. sängtäcken, kuddar och puffar) fyllda med fjäder eller dun, ej madrasser och sovsäckar

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Sängkläder (inkl. sängtäcken, kuddar och puffar), ej fyllda med fjäder eller dun, ej madrasser och sovsäckar

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA: 13.92.29

Andra sydda textilvaror (inkl. skurtrasor, disktrasor, dammtrasor och liknande rengöringstrasor, flytvästar och livbälten)

13.92.29.53

Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., av bondad duk

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., ej av trikå och bondad duk

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.93

Sanitetsbindor, tamponger och liknande varor av textilmaterial (exkl. vadd)

9619[.00(.41 + .49)]

kg

S

 

13.92.29.97

Blöjor till spädbarn och liknande varor av textilmaterial (exkl. vadd)

9619[.00(.51 + .59)]

kg

S

 

13.92.29.99

Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., av trikå; flytvästar och livbälten samt andra konfektionerade varor (exkl. sanitetsbindor, blöjor och liknande varor)

6307[.10(.10) + .20 + .90(.10 + .91 + .92 + .98)]

kg

S

 

NACE: 13.93

Tillverkning av mattor

CPA: 13.93.11

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna

13.93.11.00

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna

5701[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, inte tuftade eller flockade

13.93.12.00

Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, vävda (ej tuftade eller flockade)

5702[.10 + .20 + .31(.10 + .80) + .32(.10 + .90) + .39 + .41(.10 + .90) + .42(.10 + .90) + .49 + .50(.10 + .31 + .39 + .90) + .91 + .92(.10 + .90) + .99]

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade

13.93.13.00

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade

5703[.10 + .20(.12 + .18 + .92 + .98) + .30(.12 + .18 + .82 + .88) + .90(.20 + .80)]

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial (även av filt)

13.93.19.30

Nålfiltsmattor och annan textil golvbeläggning av nålfilt, ej tuftade eller flockade

5704[.10 + .90]

m2

S

 

13.93.19.90

Andra mattor och golvbeläggningar av textilmaterial (ej knutna, vävda, tuftade eller av nålfilt)

5705[.00(.30 + .80)]

m2

S

 

NACE: 13.94

Tågvirkes- och bindgarnstillverkning

CPA: 13.94.11

Surrningsgarn och tågvirke, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål

13.94.11.30

Surrningsgarn och tågvirke av sisal eller andra textilfibrer av släktet agave, av jute eller andra bastfibrer och hårda fibrer (bladfibrer) (ej skördegarn)

5607[.29 + .90(.20)]

kg

S

 

13.94.11.53

Skördegarn av sisal

5607 21

kg

S

 

13.94.11.55

Skördegarn av polyeten eller polypropen

5607 41

kg

S

 

13.94.11.60

Surrningsgarn och tågvirke, av polyeten- eller polypropylen, nylon eller andra polyamider eller av polyester med en längdvikt > 50 000 decitex, av andra syntetfiber (ej skördegarn)

5607[.49(.11 + .19) + .50(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Surrningsgarn av polyeten- eller polypropylen, nylon eller andra polyamider eller av polyester med en längdvikt ≤ 50 000 decitex (5 g/m) (ej skördegarn)

5607[.49(.90) + .50(.30)]

kg

S

 

13.94.11.90

Surrningsgarn och tågvirke av andra textilmaterial (ej jute och andra bastfibrer, sisal, abaca (manillahampa) och hårda fibrer (bladfibrer), syntetfibrer)

5607 90 90

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke, av textilmaterial; diverse andra varor av garn, remsor o.d.

13.94.12.33

Konfektionerade fiskenät av surrningsgarn och tågvirke, av syntet- eller regenatmaterial, ej landningshåvar

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Konfektionerade fiskenät av syntet- eller regenatmaterial, ej landningshåvar

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Konfektionerade nät av surrningsgarn och tågvirke, av nylon eller av andra polyamider (ej virkade nät som längdvara, hårnät, idrotts- och fiskenät)

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Konfektionerade nät av nylon eller av andra polyamider, ej av surrningsgarn och tågvirke (ej virkade nät som längdvara, hårnät, idrotts- och fiskenät)

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Knutna nät av textilmaterial (ej konfektionerade fiskenät av syntet- eller regenatmaterial eller andra knutna nät av nylon eller av andra polyamider)

5608[.19(.30 + .90) + .90]

kg

S

 

13.94.12.80

Varor av surrningsgarn eller tågvirke

5609

kg

S

 

NACE: 13.95

Tillverkning av bondad duk

CPA: 13.95.10

Bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror

13.95.10.10

Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt ≤ 25 g/m2

5603[.11(.90) + .91(.90)]

kg

S

 

13.95.10.20

Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt > 25 men ≤ 70 g/m2

5603[.12(.90) + .92(.90)]

kg

S

 

13.95.10.30

Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt > 70 men ≤ 150 g/m2

5603[.13(.90) + .93(.90)]

kg

S

 

13.95.10.50

Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt > 150 g/m2

5603[.14(.90) + .94(.90)]

kg

S

 

13.95.10.70

Bondad duk, överdragen eller belagd (inkl. artiklar av bondad duk), ej beklädnadsvaror

5603[.11(.10) + .12(.10) + .13(.10) + .14(.10) + .91(.10) + .92(.10) + .93(.10) + .94(.10)]

kg

S

 

NACE: 13.96

Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier

CPA: 13.96.11

Metalliserat garn (även överspunnet)

13.96.11.00

Metalliserat garn (även överspunnet)

5605

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn

13.96.12.00

Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn av sådana slag som används i kläder, som inredningsvävnader eller för liknande ändamål

5809

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d., impregnerade eller överdragna med gummi eller plast

13.96.13.00

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn och remsor, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast

5604[.10 + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Diverse andra textilvävnader, impregnerade, överdragna eller belagda

13.96.14.00

Övriga textilvaror, impregnerade, överdragna eller belagda

5901[.10 + .90] + 5903[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .91 + .99)] + 5907

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos

13.96.15.00

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos

5902[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Textilvaror för tekniskt bruk (inkl. vekar, glödstrumpor, slangar, drivremmar eller transportband, siktdukar och filterdukar)

13.96.16.20

Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även impregnerade eller överdragna, även med invändig beläggning, armering eller tillbehör av annat material

5909[.00(.10 + .90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Vekar, drivremmar och transportband, även förstärkta med metall eller annat material

5908 + 5910 + 5911[.10 + .20 + .40 + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Textilvävnader och filt som används i pappersmaskiner o.d. (även för massa eller asbestcement)

5911[.31(.11 + .19 + .90) + .32(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Vävda band; band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer; snörmakerier och liknande

13.96.17.30

Vävda band, ej etiketter, märken o.d.

5806[.10 + .20 + .31 + .32(.10 + .90) + .39 + .40]

 

S

 

13.96.17.50

Etiketter, märken o.d. artiklar av textilmaterial (ej broderade)

5807[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

 

S

 

13.96.17.70

Flätor som längdvara; tofsar, pomponger, snörmakeriarbeten (ej trikåvaror)

5808[.10 + .90]

 

S

 

NACE: 13.99

Övrig textilietillverkning

CPA: 13.99.11

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, med undantag av vävda dukvaror av trikå; spetsar som längdvara eller i form av motiv

13.99.11.30

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, ej vävda dukvaror av trikå

5804[.10(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.11.50

Maskingjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv

5804[.21(.10 + .90) + .29(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.11.70

Handgjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv

5804 30

 

S

 

CPA: 13.99.12

Broderier som längdvara eller i form av motiv

13.99.12.30

Broderier utan synlig botten som längdvara, remsor eller i form av motiv

5810[.10(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.12.50

Broderier av bomull som längdvara, remsor eller i form av motiv (utom broderier utan synlig botten)

5810[.91(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.12.70

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv, ej utan synlig botten eller av bomull

5810[.92(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

 

S

 

CPA: 13.99.13

Filt, överdragen, belagd eller laminerad

13.99.13.00

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad

5602[.10(.11 + .19 + .31 + .38 + .90) + .21 + .29 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

13.99.14.00

Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

5601 30

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Överspunnet garn och remsor; sniljgarn; chainettegarn

13.99.15.00

Överspunnet garn samt remsor o.d., av syntet- eller regenatmaterial med en bredd av ≤ 5 mm; sniljgarn; chainettegarn

5606[.00(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Kviltade textilvaror som längdvara

13.99.16.00

Kviltade textilvaror som längdvara, ej broderier

5811

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Övriga textilier och textilvaror

13.99.19.00

Pudervippor och liknande varor för anbringande av skönhets- eller kroppsvårdsmedel

9616 20

p/st @

S

 

NACE: 14.11

Tillverkning av läder- och skinnkläder

CPA: 14.11.10

Kläder av läder eller konstläder

14.11.10.00

Kläder av läder eller konstläder (inkl. kappor och rockar) (ej tillbehör till kläder, huvudbonader eller skodon)

4203 10

p/st @

S

 

NACE: 14.12

Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder

CPA: 14.12.11

Uniformer, uniformsjackor, skyddsrockar och liknande arbetskläder för män

14.12.11.20

Arbets- och skyddskläder, ensembler, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

6203[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

p/st

S

 

14.12.11.30

Arbets- och skyddskläder, kavajer, blazrar och jackor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

6203[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Uniformsbyxor, overaller och liknande arbetskläder för män

14.12.12.40

Arbets- och skyddskläder, långa byxor och knäbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

6203[.42(.11) + .43(.11) + .49(.11)]

p/st

S

 

14.12.12.50

Arbets- och skyddskläder, hängselbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

6203[.42(.51) + .43(.31) + .49(.31)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Uniformer, uniformsjackor, skyddsrockar och liknande arbetskläder för kvinnor

14.12.21.20

Arbets- och skyddskläder, ensembler, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

6204[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

p/st

S

 

14.12.21.30

Arbets- och skyddskläder, kavajer, blazrar och jackor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

6204[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Uniformsbyxor, overaller och liknande arbetskläder för kvinnor

14.12.22.40

Arbets- och skyddskläder, långa byxor och knäbyxor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

6204[.62(.11) + .63(.11) + .69(.11)]

p/st

S

 

14.12.22.50

Arbets- och skyddskläder, hängselbyxor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

6204[.62(.51) + .63(.31) + .69(.31)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Andra arbetskläder

14.12.30.13

Andra arbets- och skyddskläder, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

6211[.32(.10) + .33(.10)]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Andra arbets- och skyddskläder, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

6211[.42(.10) + .43(.10)]

p/st @

S

 

NACE: 14.13

Tillverkning av andra gång- och ytterkläder

CPA: 14.13.11

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för män eller pojkar

14.13.11.10

Överrockar, rockar, slängkappor o.d., av trikå, för män eller pojkar (ej kavajer, blazrar och jackor, anoraker och vindjackor)

6101[.20(.10) + .30(.10) + .90(.20)]

p/st

S

 

14.13.11.20

Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d., av trikå, för män eller pojkar (ej kavajer, blazrar och jackor)

6101[.20(.90) + .30(.90) + .90(.80)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor, av trikå, för män eller pojkar

14.13.12.30

Kavajer, blazrar och jackor, av trikå, för män eller pojkar

6103[.31 + .32 + .33 + .39]

p/st

S

 

14.13.12.60

Kostymer och ensembler, av trikå, för män eller pojkar

6103[.10(.10 + .90) + .22 + .23 + .29]

p/st

S

 

14.13.12.70

Långbyxor, knäbyxor, shorts, hängselbyxor, av trikå, för män eller pojkar

6103[.41 + .42 + .43 + .49]

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Kappor (inklusive slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för kvinnor eller flickor

14.13.13.10

Kappor, caper o.d., av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. kavajer, blazrar och jackor)

6102[.10(.10) + .20(.10) + .30(.10) + .90(.10)]

p/st

S

 

14.13.13.20

Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d., av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. kavajer, blazrar och jackor)

6102[.10(.90) + .20(.90) + .30(.90) + .90(.90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, av trikå, för kvinnor eller flickor

14.13.14.30

Kavajer och jackor, av trikå, för kvinnor eller flickor

6104[.31 + .32 + .33 + .39]

p/st

S

 

14.13.14.60

Dräkter och ensembler, av trikå, för kvinnor eller flickor

6104[.13 + .19(.20 + .90) + .22 + .23 + .29(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Klänningar, av trikå, för kvinnor eller flickor

6104[.41 + .42 + .43 + .44 + .49]

p/st

S

 

14.13.14.80

Kjolar och byxkjolar, av trikå, för kvinnor eller flickor

6104[.51 + .52 + .53 + .59]

p/st

S

 

14.13.14.90

Långbyxor, knäbyxor, shorts, hängselbyxor, av trikå, för kvinnor eller flickor

6104[.61 + .62 + .63 + .69]

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

14.13.21.15

Regnrockar, överrockar o.d. för män eller pojkar

6201[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

p/st

S

 

14.13.21.30

Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder (ej kavajer, blazrar och jackor, av trikå, impregnerade, överdragna, belagda, laminerade eller gummerade), för män eller pojkar

6201[.91 + .92 + .93 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Kostymer och ensembler av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

14.13.22.00

Kostymer och ensembler av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

6203[.11 + .12 + .19(.10 + .30 + .90) + .22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .30 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Kavajer, blazrar och jackor av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

14.13.23.00

Kavajer, blazrar och jackor av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

6203[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Byxor av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

14.13.24.42

Långbyxor och knäbyxor, av denim, för män eller pojkar (ej arbets- och skyddskläder)

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Långbyxor, knäbyxor och kortbyxor, av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)

6203[.41(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Långbyxor och knäbyxor, av konstfibrer, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)

6203[.43(.19) + .49(.19)]

p/st

S

 

14.13.24.48

Långbyxor och knäbyxor, av bomull, för män eller pojkar (ej av denim, ej av trikå)

6203[.42(.33 + .35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Långbyxor, knäbyxor och hängselbyxor, för män eller pojkar (ej av ull, bomull eller konstfibrer, ej av trikå)

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Hängselbyxor, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)

6203[.41(.30) + .42(.59) + .43(.39) + .49(.39)]

p/st

S

 

14.13.24.60

Kortbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar (ej av trikå)

6203[.42(.90) + .43(.90) + .49(.50)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Kappor (inklusive slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

14.13.31.15

Kappor (inkl. regnkappor), för kvinnor eller flickor

6202[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

p/st

S

 

14.13.31.30

Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. (ej jackor och kavajer, av trikå, impregnerade, överdragna, belagda, laminerade eller gummerade), för kvinnor eller flickor

6202[.91 + .92 + .93 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Dräkter och ensembler av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

14.13.32.00

Dräkter och ensembler för kvinnor eller flickor (ej av trikå)

6204[.11 + .12 + .13 + .19(.10 + .90) + .21 + .22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Kavajer, blazrar och jackor av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

14.13.33.30

Kavajer, blazrar och jackor för kvinnor eller flickor (ej av trikå)

6204[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Klänningar, kjolar och byxkjolar av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

14.13.34.70

Klänningar för kvinnor eller flickor (ej av trikå)

6204[.41 + .42 + .43 + .44 + .49(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Kjolar och byxkjolar för kvinnor eller flickor (ej av trikå)

6204[.51 + .52 + .53 + .59(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Byxor av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

14.13.35.42

Långbyxor och knäbyxor, av denim, för kvinnor eller flickor (ej arbets- och skyddskläder)

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Långbyxor och knäbyxor, av bomull, för kvinnor eller flickor (ej denim, ej arbets- och skyddskläder)

6204[.62(.33 + .39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Långbyxor och knäbyxor, av ull, fina djurhår eller konstfibrer (exklusive trikå samt arbets- och skyddskläder), för kvinnor eller flickor

6204[.61(.10) + .63(.18) + .69(.18)]

p/st

S

 

14.13.35.51

Hängselbyxor av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Kortbyxor av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Hängselbyxor, av ull, fina djurhår eller konstfibrer, (ej av bomull, ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder), för kvinnor eller flickor, och kortbyxor, av ull eller fina djurhår (ej av trikå), för kvinnor eller flickor

6204[.61(.85) + .63(.39) + .69(.39)]

p/st

S

 

14.13.35.65

Kortbyxor av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)

6204[.63(.90) + .69(.50)]

p/st

S

 

14.13.35.69

Långbyxor, knäbyxor och hängselbyxor, av textil, för kvinnor eller flickor (ej av bomull, ull, fina djurhår eller konstfibrer, ej av trikå)

6204 69 90

p/st

S

 

NACE: 14.14

Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar

CPA: 14.14.11

Skjortor för män eller pojkar, av trikå

14.14.11.00

Skjortor för män eller pojkar, av trikå

6105[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar

14.14.12.20

Kalsonger, för män eller pojkar, av trikå (inkl. boxershorts)

6107[.11 + .12 + .19]

p/st

S

 

14.14.12.30

Nattskjortor och pyjamas, för män eller pojkar, av trikå

6107[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.12.40

Badrockar, morgonrockar o.d., för män eller pojkar, av trikå

6107[.91 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Blusar, skjortor och skjortblusar för kvinnor eller flickor, av trikå

14.14.13.10

Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor, av trikå

6106[.10 + .20 + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, morgonrockar, negligéer, badrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor

14.14.14.20

Underbyxor och trosor, för kvinnor eller flickor, av trikå (inkl. boxershorts)

6108[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.14.30

Nattlinnen och pyjamas, för kvinnor eller flickor, av trikå

6108[.31 + .32 + .39]

p/st

S

 

14.14.14.40

Badrockar, negligéer, morgonrockar o.d., för kvinnor eller flickor, av trikå

6108[.91 + .92 + .99]

p/st

S

 

14.14.14.50

Underklänningar och underkjolar, för kvinnor eller flickor, av trikå

6108[.11 + .19]

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Skjortor av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

14.14.21.00

Skjortor för män eller pojkar (ej av trikå)

6205[.20 + .30 + .90(.10 + .80)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

14.14.22.20

Kalsonger för män eller pojkar (inkl. boxershorts) (ej av trikå)

6207[.11 + .19]

p/st

S

 

14.14.22.30

Nattskjortor och pyjamas, för män eller pojkar (ej av trikå)

6207[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.22.40

Undertröjor, badrockar, morgonrockar o.d., för män eller pojkar (ej av trikå)

6207[.91 + .99(.10 + .90)]

p/st @

S

 

CPA: 14.14.23

Blusar, skjortor och skjortblusar av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

14.14.23.00

Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)

6206[.10 + .20 + .30 + .40 + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

14.14.24.30

Nattlinnen och pyjamas, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)

6208[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.24.50

Underklänningar och underkjolar, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)

6208[.11 + .19]

p/st

S

 

14.14.24.60

Linnen, undertröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar, morgonrockar o.d., av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)

6208 91

p/st @

S

 

14.14.24.80

Negligéer, badrockar, morgonrockar, undertröjor, trosor o.d. (inkl. boxershorts) för kvinnor eller flickor, av andra fibrer än bomull (ej av trikå)

6208 92

p/st @

S

 

14.14.24.89

Linnen, undertröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar morgonrockar o.d., för kvinnor eller flickor, av textilmaterial (ej av bomull och konstfibrer, ej av trikå)

6208 99

p/st @

S

 

CPA: 14.14.25

Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, även av trikå

14.14.25.30

Bysthållare

6212[.10(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Gördlar, byxgördlar och korseletter (även bodyar med reglerbara band)

6212[.20 + .30]

p/st

S

 

14.14.25.70

Hängslen, strumphållare, strumpeband o.d. samt delar till sådana

6212 90

 

S

 

CPA: 14.14.30

T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå

14.14.30.00

T-tröjor och undertröjor, av trikå

6109[.10 + .90(.20 + .90)]

p/st

S

 

NACE: 14.19

Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör

CPA: 14.19.11

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå

14.19.11.00

Babykläder inkl. tillbehör, av trikå, inkl. undertröjor, sparkbyxor, underbyxor, vantar/tumvantar, ytterkläder (för barn som är högst 86 cm långa)

6111[.20(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .90(.11 + .19 + .90)]

 

S

 

CPA: 14.19.12

Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av trikå

14.19.12.10

Träningsoveraller, av trikå

6112[.11 + .12 + .19]

p/st

S

 

14.19.12.30

Skiddräkter, av trikå

6112 20

p/st @

S

 

14.19.12.40

Badkläder, för män eller pojkar, av trikå

6112[.31(.10 + .90) + .39(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Badkläder, för kvinnor eller flickor, av trikå

6112[.41(.10 + .90) + .49(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Andra kläder, av trikå (inkl. bodyar med ärm)

6114[.20 + .30 + .90]

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Handskar, halvhandskar och vantar av trikå

14.19.13.00

Handskar, vantar och tumvantar, av trikå

6116[.10(.20 + .80) + .91 + .92 + .93 + .99]

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Andra konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, av trikå

14.19.19.30

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av trikå

6117 10

p/st @

S

 

14.19.19.60

Tillbehör till kläder och delar till tillbehören, av trikå (ej handskar, vantar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor, m.m.)

6117[.80(.10 + .80) + .90]

 

S

 

CPA: 14.19.21

Babykläder och tillbehör till sådana kläder av annan textilvara än trikå

14.19.21.50

Babykläder och tillbehör, av textil, ej trikå (för barn som är högst 86 cm långa), inkl. undertröjor, sparkbyxor, underbyxor, vantar, tumvantar och ytterkläder (exkl. sanitetsbindor, blöjor och liknande varor)

6209[.20 + .30 + .90(.10 + .90)]

 

S

 

CPA: 14.19.22

Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor; andra kläder av annan textilvara än trikå

14.19.22.10

Övriga kläder för män eller pojkar, inkl. träningsoveraller och joggingoveraller (ej västar, skiddräkter, av trikå)

6211[.32(.31 + .41 + .42 + .90) + .33(.31 + .41 + .42 + .90) + .39]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Övriga kläder för kvinnor eller flickor, inkl. träningsoveraller och joggingoveraller (ej västar, skiddräkter, av trikå)

6211[.42(.31 + .41 + .42 + .90) + .43(.31 + .41 + .42 + .90) + .49]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Skiddräkter, ej av trikå

6211 20

p/st

S

 

14.19.22.40

Baddräkter och badbyxor, för män eller pojkar (ej av trikå)

6211 11

p/st

S

 

14.19.22.50

Baddräkter, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)

6211 12

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Näsdukar, sjalar, scarfar, slöjor, slipsar, kravatter, handskar och andra konfektionerade tillbehör till kläder; diverse andra delar till kläder eller till tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå

14.19.23.10

Näsdukar

6213[.20 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.33

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. (ej av natursilke eller avfall av natursilke, ej av trikå)

6214[.20 + .30 + .40 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.38

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av natursilke eller avfall av natursilke (ej av trikå)

6214 10

p/st

S

 

14.19.23.53

Slipsar, flugor o.d. (ej av natursilke eller avfall av natursilke, ej av trikå)

6215[.20 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.58

Slipsar, flugor o.d., av natursilke eller avfall av natursilke (ej av trikå)

6215 10

p/st

S

 

14.19.23.70

Handskar, vantar och tumvantar (ej av trikå)

6216

pa

S

 

14.19.23.93

Tillbehör till kläder, av textilmaterial (ej sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., slipsar, flugor o.d., handskar, vantar och tumvantar, ej av trikå)

6217 10

 

S

 

14.19.23.95

Andra delar till kläder eller tillbehör till kläder, av textilmaterial (ej behåar, gördlar, korsetter, hängslen och strumphållare, ej av trikå)

6217 90

 

S

 

CPA: 14.19.31

Tillbehör till kläder, av läder eller konstläder, utom sporthandskar

14.19.31.75

Handskar, vantar och tumvantar, av läder eller konstläder (ej för sport, ej arbetshandskar)

4203 29 90

pa

S

 

14.19.31.80

Bälten och axelremmar, av läder eller konstläder

4203 30

p/st @

S

 

14.19.31.90

Andra tillbehör till kläder, av läder eller konstläder (ej handskar, vantar och tumvantar, bälten och axelremmar)

4203 40

 

S

 

CPA: 14.19.32

Kläder av filt eller bondad duk eller av impregnerade eller överdragna vävnader

14.19.32.00

Kläder av filt eller bondad duk eller av impregnerade eller överdragna vävnader

6113[.00(.10 + .90)] + 6210[.10(.10 + .92 + .98) + .20 + .30 + .40 + .50]

p/st @

S

 

CPA: 14.19.41

Hattstumpar av filt; plana eller cylindriska hattämnen av filt; hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material

14.19.41.30

Hattstumpar av filt, plana eller cylindriska hattämnen av filt (inbegripet uppskurna hattämnen), varken formpressade eller försedda med brätte

6501

p/st

S

 

14.19.41.50

Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, ej formpressade eller försedda med brätte, foder eller garnering

6502

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Hattar och andra huvudbonader av filt eller flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, eller av trikå eller tillverkade av spetsar eller annan textilvara i längder; hårnät

14.19.42.30

Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar, plana hattämnen etc.

6505 00 10 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material

6504

p/st

S

 

14.19.42.70

Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller gjorda av spetsar, filt eller annat textilmaterial i ett stycke (ej i remsor); hårnät av alla slags material

6505[.00(.30 + .90)]

p/st @

S

 

CPA: 14.19.43

Andra huvudbonader, utom av plast eller gummi, skyddshjälmar och huvudbonader av asbest; svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader

14.19.43.00

Andra huvudbonader, utom av plast eller gummi, skyddshjälmar och huvudbonader av asbest; svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader

6506 99 90 + 6507

 

S

 

NACE: 14.20

Tillverkning av pälsvaror

CPA: 14.20.10

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn, utom huvudbonader

14.20.10.30

Kläder och tillbehör till kläder, av pälsskinn (exkl. hattar och huvudbonader)

4303[.10(.10 + .90)]

 

S

 

14.20.10.90

Andra varor av pälsskinn (exkl. kläder och tillbehör till kläder, hattar och huvudbonader)

4303 90

 

S

 

NACE: 14.31

Tillverkning av strumpor

CPA: 14.31.10

Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., av trikå

14.31.10.33

Strumpbyxor o.d. trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt < 67 decitex

6115 21

p/st

S

 

14.31.10.35

Strumpbyxor o.d. trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt ≥ 67 decitex

6115 22

p/st

S

 

14.31.10.37

Strumpbyxor o.d. trikåer av textilmaterial (utom strumpor o.d. för graderad kompression, av syntetfibrer samt strumpor och trikåer för spädbarn)

6115 29

p/st

S

 

14.31.10.50

Strumpor och knästrumpor för kvinnor, av garn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt < 67 decitex

6115[.30(.11 + .19 + .90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Strumpor, knästrumpor, sockor o.d. av trikå (inkl. strumpor; exkl. sockor och knästrumpor för kvinnor, av garn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt < 67 decitex, strumpbyxor och trikåer, skodon med sulor)

6115[.10(.10 + .90) + .94 + .95 + .96(.10 + .91 + .99) + .99]

pa @

S

 

NACE: 14.39

Tillverkning av andra trikåvaror

CPA: 14.39.10

Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå

14.39.10.31

Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., för män eller pojkar, av ull eller fina djurhår (exkl. tröjor och pullovrar som innehåller ≥ 50 viktprocent ull och väger ≥ 600 g)

6110[.11(.30) + .12(.10) + .19(.10)]

p/st

S

 

14.39.10.32

Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., för kvinnor eller flickor, av ull eller fina djurhår (exkl. tröjor och pullovrar som innehåller ≥ 50 viktprocent ull och väger ≥ 600 g)

6110[.11(.90) + .12(.90) + .19(.90)]

p/st

S

 

14.39.10.33

Tröjor och pullovrar som innehåller ≥ 50 viktprocent ull och som väger ≥ 600 g/styck

6110 11 10

p/st

S

 

14.39.10.53

Lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage, av bomull

6110 20 10

p/st

S

 

14.39.10.55

Lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage, av konstfibrer

6110 30 10

p/st

S

 

14.39.10.61

Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av bomull, för män eller pojkar (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)

6110 20 91

p/st

S

 

14.39.10.62

Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)

6110 20 99

p/st

S

 

14.39.10.71

Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)

6110 30 91

p/st

S

 

14.39.10.72

Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)

6110 30 99

p/st

S

 

14.39.10.90

Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av annat textilmaterial än ull, fina djurhår, bomull el. konstfibrer

6110[.90(.10 + .90)]

p/st

S

 

NACE: 15.11

Garvning och annan läderberedning; pälsberedning

CPA: 15.11.10

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn

15.11.10.30

Garvade eller på annat sätt beredda hela pälsskinn, av kanin, hare eller lamm, ej hopfogade

4302[.19(.35 + .75 + .80)]

p/st

S

 

15.11.10.50

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn (ej av kanin, hare eller lamm)

4302[.11 + .19(.15 + .41 + .49 + .99) + .20 + .30(.10 + .25 + .51 + .55 + .99)]

 

S

 

CPA: 15.11.21

Sämskläder

15.11.21.00

Sämskläder inkl. kombinationssämskläder

4114[.10(.10 + .90)]

m2 @

S

 

CPA: 15.11.22

Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

15.11.22.00

Lackläder och laminerat lackläder, metalliserat läder

4114 20

m2

T

 

CPA: 15.11.31

Läder av nötkreatur och andra oxdjur, hela hudar

15.11.31.00

Läder av nötkreatur och andra oxdjur, utan hår, hela hudar

4104[.11(.10 + .51) + .19(.10 + .51) + .41(.11 + .19 + .51) + .49(.11 + .19 + .51)] + 4107[.11(.11 + .19) + .12(.11 + .19 + .91) + .19(.10)]

kg

T

 

CPA: 15.11.32

Läder, av nötkreatur och andra oxdjur, inte hela hudar

15.11.32.00

Läder av nötkreatur och andra oxdjur, utan hår, ej hela hudar

4104[.11(.59) + .19(.59) + .41(.59) + .49(.59)] + 4107[.91(.10 + .90) + .92(.10) + .99(.10)]

kg

T

 

CPA: 15.11.33

Läder av hästdjur

15.11.33.00

Läder av hästdjur, utan hår

4104[.11(.90) + .19(.90) + .41(.90) + .49(.90)] + 4107[.11(.90) + .12(.99) + .19(.90) + .92(.90) + .99(.90)]

kg

T

 

CPA: 15.11.41

Läder av får och lamm

15.11.41.30

Läder av får och lamm, utan kvarsittande ull, endast garvat (ej sämskläder)

4105[.10 + .30(.10 + .90)]

kg

T

 

15.11.41.50

Läder av får och lamm, utan kvarsittande ull, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej sämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

4112

m2

T

 

CPA: 15.11.42

Läder av get och killing

15.11.42.30

Läder av get och killing, utan kvarsittande hår, endast garvat eller omgarvat men inte vidare berett (ej sämskläder)

4106[.21 + .22(.10 + .90)]

kg

T

 

15.11.42.50

Läder av get och killing,utan kvarsittande hår, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej sämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

4113 10

m2

T

 

CPA: 15.11.43

Läder av svin

15.11.43.30

Läder av svin, utan kvarsittande hår, endast garvat

4106[.31 + .32]

kg

T

 

15.11.43.50

Läder av svin, utan kvarsittande hår, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)

4113 20

m2

T

 

CPA: 15.11.51

Läder av andra djur

15.11.51.00

Läder av andra djur

4106[.40(.10 + .90) + .91 + .92] + 4113[.30 + .90]

kg

T

 

CPA: 15.11.52

Konstläder på basis av läder eller läderfibrer

15.11.52.00

Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor

4115 10

m2 @

T

 

NACE: 15.12

Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.

CPA: 15.12.11

Sadelmakeriarbeten för alla slags djur, av alla slags material

15.12.11.00

Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet draglinor, koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, sadelväskor, hundtäcken o.d.), av alla slags material

4201

 

S

 

CPA: 15.12.12

Reseffekter, handväskor och liknande varor, av läder, konstläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilvara, vulkaniserade fibrer eller papp; reseetuier med toalettartiklar, artiklar för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder

15.12.12.10

Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d. av läder, konstläder, lackläder, plast, textilmaterial, aluminium eller andra material

4202[.11(.10 + .90) + .12(.11 + .19 + .50 + .91 + .99) + .19(.10 + .90)]

p/st @

S

 

15.12.12.20

Handväskor, även utan handtag, av läder, konstläder, lackläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilmaterial eller andra material

4202[.21 + .22(.10 + .90) + .29]

p/st

S

 

15.12.12.30

Artiklar av sådant slag som normalt bärs i fickan eller handväskan

4202[.31 + .32(.10 + .90) + .39]

 

S

 

15.12.12.50

Övriga fodral och etuier o.d.

4202[.91(.10 + .80) + .92(.11 + .15 + .19 + .91 + .98) + .99]

 

S

 

15.12.12.70

Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder (ej manikyrset)

9605

p/st @

S

 

CPA: 15.12.13

Urarmband (utom av metall) och delar till urarmband

15.12.13.00

Urarmband och delar till urarmband, även av läder, konstläder eller plast; ej av ädel metall, metall eller av metall med plätering av ädel metall

9113 90

p/st @

S

 

CPA: 15.12.19

Övriga varor av läder eller konstläder (även artiklar till maskiner eller mekaniska redskap eller för annat tekniskt ändamål)

15.12.19.30

Varor av läder eller konstläder, till maskiner eller mekaniska redskap eller för annat tekniskt ändamål

4205[.00(.11 + .19)]

kg

S

 

15.12.19.60

Andra varor av läder eller konstläder

4205 00 90

 

S

 

NACE: 15.20

Tillverkning av skodon

CPA: 15.20.11

Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast, utan tåhätteförstärkning av metall

15.20.11.00

Vattentäta skodon med överdelar av gummi eller plast (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall)

6401[.92(.10 + .90) + .99]

pa

S

 

CPA: 15.20.12

Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast än vattentäta skodon eller sportskor

15.20.12.10

Sandaler, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast (inkl. flip-flops)

6402[.20 + .99(.31 + .39)]

pa

S

 

15.20.12.31

Skodon med överdel av gummi el. plast

6402[.91(.90) + .99(.10 + .91 + .93 + .96 + .98)]

pa

S

 

15.20.12.37

Tofflor och andra inneskor, med yttersulor av gummi eller plast och överdelar av plast (inkl. danstofflor)

6402 99 50

pa

S

 

CPA: 15.20.13

Skodon med överdelar av läder, utom skodon för sport eller idrott, skodon med tåhätteförstärkning av metall och diverse specialskodon

15.20.13.30

Skodon med botten av trä, utan innersula eller tåhätteförstärkning av metall, med överdel av läder (inkl. trätofflor)

6403[.51(.05) + .59(.05) + .91(.05) + .99(.05)]

pa

S

 

15.20.13.51

Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för män (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall)

6403[.51(.15 + .95) + .59(.95) + .91(.16 + .96) + .99(.96)]

pa

S

 

15.20.13.52

Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för kvinnor (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall)

6403[.51(.19 + .99) + .59(.99) + .91(.13 + .18 + .93 + .98) + .99(.93 + .98)]

pa

S

 

15.20.13.53

Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för barn (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall)

6403[.51(.11 + .91) + .59(.91) + .91(.11 + .91) + .99(.91)]

pa

S

 

15.20.13.61

Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för män (inkl. flip-flops)

6403[.59(.35) + .99(.36)]

pa

S

 

15.20.13.62

Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för kvinnor (inkl. flip-flops)

6403[.59(.11 + .39) + .99(.11 + .33 + .38)]

pa

S

 

15.20.13.63

Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för barn (inkl. flip-flops)

6403[.59(.31) + .99(.31)]

pa

S

 

15.20.13.70

Tofflor och andra inneskor, med yttersulor av gummi, plast eller läder och överdelar av läder (inkl. danstofflor)

6403[.59(.50) + .99(.50)]

pa

S

 

15.20.13.80

Skodon, med överdelar av läder och yttersulor av trä eller kork eller annat material än gummi, plast och läder

6405 10

pa

S

 

CPA: 15.20.14

Skodon med överdelar av textilmaterial, utom skodon för sport eller idrott

15.20.14.44

Tofflor och andra inneskor (inkl. danstofflor)

6404[.19(.10) + .20(.10)] + 6405 20 91

pa

S

 

15.20.14.45

Skodon med yttersulor av gummi, plast eller läder och med överdelar av textilmaterial, undantaget för sport eller innebruk

6404[.19(.90) + .20(.90)]

pa

S

 

15.20.14.46

Skodon, med överdelar av textilmaterial (med undantag av innetofflor och andra skodon för inomhusbruk samt skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder)

6405[.20(.10 + .99)]

pa

S

 

CPA: 15.20.21

Tennisskor, basketskor, gymnastikskor, träningsskor o.d.

15.20.21.00

Sportskor, med yttersula av gummi eller plast och med överdelar av textilmaterial (inkl. tennisskor, basketskor, gymnastikskor och andra slags träningsskor)

6404 11

pa

S

 

CPA: 15.20.29

Andra skodon för sport eller idrott, utom pjäxor och (rull-) skridskokängor

15.20.29.00

Andra skodon för sport eller idrott, utom pjäxor och (rull-)skridskokängor

6402 19 + 6403 19

pa

S

 

CPA: 15.20.31

Skodon med tåhätteförstärkning av metall

15.20.31.20

Skodon (även vattentäta skodon), med tåhätteförstärkning av metall samt yttersulor och överdelar av gummi eller plast

6401 10 + 6402[.91(.10) + .99(.05)]

pa

S

 

15.20.31.50

Skodon med yttersulor av gummi, plast eller läder och överdelar av läder samt tåhätteförstärkning av metall

6403 40

pa

S

 

CPA: 15.20.32

Skodon med botten av trä, diverse specialskodon och övriga skodon

15.20.32.00

Skodon med botten av trä, diverse specialskodon och övriga skodon

6403 20 + 6405[.90(.10 + .90)]

pa

S

 

CPA: 15.20.40

Delar till skodon av läder; lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar

15.20.40.20

Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader, av läder

6406 10 10

 

S

 

15.20.40.50

Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader, ej av läder

6406 10 90

 

S

 

15.20.40.80

Delar till skodon (utom till överdelar) av andra material

6406[.90(.30 + .50 + .60 + .90)]

 

S

 

NACE: 16.10

Sågning och hyvling av trä

CPA: 16.10.10

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm; järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade

16.10.10.10

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade

4406 10

m3

S

 

16.10.10.33

Virke av barrträ; sågat eller kluvet i längdriktningen; skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm; fingerskarvat, slipat eller hyvlat

4407[.10(.15 + .31 + .33 + .38)]

m3

S

 

16.10.10.35

Virke av gran (Picea abies Karst.) eller ädelgran (Abies alba Mill.)

4407 10 91

m3

S

 

16.10.10.37

Furu (Pinus sylvestris L.)

4407 10 93

m3

S

 

16.10.10.39

Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm (utom hyvlat eller slipat, ej gran [Picea abies Karst.], ädelgran [Abies alba Mill.] och furu [Pinus sylvestris L.])

4407 10 98

m3

S

 

16.10.10.50

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen; skuret eller svarvat till skivor; med en tjocklek av mer än 6 mm; ej virke av barrträd eller tropiska träslag, ekkubb samt lister eller parkettstav av ek

4407[.91(.15 + .39 + .90) + .92 + .93(.10 + .91 + .99) + .94(.10 + .91 + .99) + .95(.10 + .91 + .99) + .99(.27 + .40 + .91 + .96 + .98)]

m3

S

 

16.10.10.71

Virke av tropiska träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, fingerskarvat eller hyvlat/slipat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4407[.21(.10 + .91 + .99) + .22(.10 + .91 + .99) + .25(.10 + .30 + .50 + .90) + .26(.10 + .30 + .50 + .90) + .27(.10 + .91 + .99) + .28(.10 + .91 + .99) + .29(.15 + .20 + .25 + .45 + .60 + .83 + .85 + .95)]

m3

S

 

16.10.10.77

Icke sammansatt parkettstav, av ek, hyvlad, ej likformigt bearbetad

4407 91 31

m2

S

 

CPA: 16.10.21

Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden, och profilerade lister

16.10.21.10

Virke, av barrträ, likformigt bearbetat utefter hela längden, profilerat virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav)

4409[.10(.11 + .18)]

kg

S

 

16.10.21.50

Virke, ej av barrträ, likformigt bearbetat utefter hela längden, profilerat virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav)

4409[.21 + .29(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 16.10.22

Träull; trämjöl

16.10.22.00

Träull, trämjöl

4405

kg

S

 

CPA: 16.10.23

Trä i form av flis eller spån

16.10.23.03

Trä i form av flis eller spån, av barrträ

4401 21

kg

S

 

16.10.23.05

Trä i form av flis eller spån, ej av barrträ

4401 22

kg

S

 

CPA: 16.10.31

Obearbetat virke, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel

16.10.31.16

Ledningsstolpar av mjukt träslag, impregnerade, målade, betsade eller behandlade med kreosot eller annat konserveringsmedel

4403 10

m3

S

 

CPA: 16.10.32

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade

16.10.32.00

Järnvägs- eller spårvägssliprar av trä, impregnerade

4406 90

m3

S

 

CPA: 16.10.39

Annat obearbetat virke, inklusive kluvna störar och pålar

16.10.39.00

Annat obearbetat virke, inklusive kluvna störar och pålar

4404[.10 + .20]

m3 @

S

 

CPA: 16.10.91

Tjänster avseende torkning, impregnering eller kemisk behandling av virke

16.10.91.00

Torkning, impregnering o.d. behandling av trä

 

 

I

 

NACE: 16.21

Tillverkning av fanér och träbaserade skivor

CPA: 16.21.11

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat, av bambu

16.21.11.00

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, av bambu

4412 10

m3

S

 

CPA: 16.21.12

Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä

16.21.12.11

Kryssfaner (plywood) bestående enbart av träfanerskikt (utom bambu) som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag

4412[.31(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.14

Kryssfaner (plywood) bestående enbart av träfanerskikt (utom bambu) som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm, med minst ett yttre skikt av lövträ (utom tropiska träslag)

4412[.32(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.17

Kryssfaner (plywood) bestående enbart av träfanerskikt (utom bambu) som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm (utom produkter med minst ett yttre skikt av tropiska träslag eller lövträ)

4412 39

m3

S

 

16.21.12.21

Fanerade skivor och liknande laminerat trä (lamellträ)

4412[.94(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.24

Fanerade skivor och liknande laminerat trä (utom lamellträ)

4412[.99(.30 + .40 + .50 + .85)]

m3

S

 

CPA: 16.21.13

Spånskivor och liknande skivor av trä eller andra vedartade material

16.21.13.13

Spånskivor av trä

4410[.11(.10 + .30 + .50 + .90)]

m3

S

 

16.21.13.16

Oriented strand board (OSB) av trä

4410[.12(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.13.19

Waferboard och liknande skivor av trä (utom spånskivor och oriented strand board [OSB])

4410 19

m3

S

 

16.21.13.50

Spånskivor av andra vedartade material (ej trä)

4410 90

m3

S

 

CPA: 16.21.14

Fiberskivor av trä eller andra vedartade material

16.21.14.23

Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek av högst 5 mm

4411[.12(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.26

Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 9 mm

4411[.13(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.29

Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek av mer än 9 mm

4411[.14(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.43

Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av mer än 0,8 g/cm3

4411[.92(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.46

Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av mer än 0,5 g/cm3 men högst 0,8 g/cm3

4411[.93(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.49

Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av högst 0,5 g/cm3

4411[.94(.10 + .90)]

m2 @

S

 

CPA: 16.21.21

Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm

16.21.21.13

Skivor för fanering, skivor för plywood eller för annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm och längdskarvat, hyvlat/slipat/trä för framställning av blyertspennor

4408[.10(.15 + .91) + .31(.11 + .21 + .25) + .39(.15 + .21 + .55 + .70) + .90(.15 + .35)]

m3

S

 

16.21.21.18

Skivor för fanering och för plywood av barrträ och av tropiska träslag, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, ej längdskarvat, hyvlat eller slipat

4408[.10(.98) + .31(.30) + .39(.30 + .85 + .95) + .90(.85 + .95)]

m3

S

 

CPA: 16.21.22

Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former

16.21.22.00

Förtätat trä i block, plattor, ribbor, eller profilerade former

4413

m3

S

 

NACE: 16.22

Tillverkning av sammansatta parkettstavar

CPA: 16.22.10

Sammansatta parkettstavar

16.22.10.30

Sammansatta parkettstavar för mosaikparkett

4418 71

m2

S

 

16.22.10.60

Sammansatta parkettstavar, ej för mosaikparkett

4418[.72 + .79]

m2

S

 

NACE: 16.23

Tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier

CPA: 16.23.11

Fönster (även franska) och fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av trä

16.23.11.10

Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av trä

4418[.10(.10 + .50 + .90)]

p/st

S

 

16.23.11.50

Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av trä

4418[.20(.10 + .50 + .80)]

p/st

S

 

CPA: 16.23.12

Formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)

16.23.12.00

Formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och ”shakes”), av trä

4418[.40 + .50]

kg

S

 

CPA: 16.23.19

Övriga byggnads- och inredningssnickerier

16.23.19.00

Byggnads- och inredningssnickerier, av trä, ej fönster, franska fönster, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, sammansatt parkettstav, formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)

4418[.60 + .90(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 16.23.20

Monteringsfärdiga trähus

16.23.20.00

Monteringsfärdiga trähus

9406[.00(.11 + .20)]

 

S

 

NACE: 16.24

Träförpackningstillverkning

CPA: 16.24.11

Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä

16.24.11.33

Lastpallar och pallkragar, av trä

4415 20 20

p/st

S

 

16.24.11.35

Pallboxar o.d. anordningar, av trä (ej lastpallar)

4415 20 90

p/st @

S

 

CPA: 16.24.12

Tunnor och tunnbinderiarbeten, av trä

16.24.12.00

Fat, tunnor, kar, baljor o.d. tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, även tunnstav

4416

kg

S

 

CPA: 16.24.13

Andra förpackningar och delar till förpackningar, av trä

16.24.13.20

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar (ej kabeltrummor)

4415 10 10

kg

S

 

16.24.13.50

Kabeltrummor av trä

4415 10 90

kg

S

 

NACE: 16.29

Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.

CPA: 16.29.11

Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, grovt tillformade ämnen för piptillverkning, skoläster och skoblock, av trä

16.29.11.30

Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä

4417

kg

S

 

16.29.11.80

Grovt tillformade ämnen av trä el. rot för tillverkning av pipor

9614 00 10

kg

S

 

CPA: 16.29.12

Bords- och köksartiklar av trä

16.29.12.00

Bords- och köksartiklar, av trä

4419[.00(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 16.29.13

Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver m.m., statyetter och andra prydnadsföremål, av trä

16.29.13.00

Träartiklar med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar; statyetter och andra prydnadsföremål; klädhängare och hatthyllor, brevkorgar, askfat, pennställ, bläckhållare

4420[.10(.11 + .19) + .90(.10 + .91 + .99)]

 

S

 

CPA: 16.29.14

Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d. samt diverse andra varor av trä

16.29.14.20

Träramar för målningar, fotografier, speglar o.d.

4414[.00(.10 + .90)]

m @

S

 

16.29.14.90

Andra varor av trä (exkl. pallkragar)

4421[.10 + .90(.91 + .95 + .97)] + 6603 90 10

 

S

 

CPA: 16.29.21

Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad; krossad, granulerad eller malen kork; korkavfall

16.29.21.30

Korkavfall, krossad, granulerad eller malen kork (ej obearbetad eller enkelt förarbetad naturkork)

4501 90

kg

S

 

16.29.21.50

Naturkork, befriad från det yttre barklagret eller sågad eller skuren så att yttersidan och innersidan blivit tämligen parallella, samt naturkork i kvadratiska eller rektangulära block, plattor, skivor eller remsor

4502

kg

S

 

CPA: 16.29.22

Varor av naturkork

16.29.22.50

Korkar, av naturkork

4503[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

16.29.22.90

Varor av naturkork, ej korkar

4503 90

kg

S

 

CPA: 16.29.23

Block, plattor (inklusive golvplattor), skivor, remsor, rondeller och massiva cylindrar, av presskork

16.29.23.20

Korkar, cylindriska, för mousserande vin, av presskork, även med påsatt skiva av naturkork

4504 10 11

kg

S

 

16.29.23.50

Korkar, cylindriska, av presskork (utom för mousserande vin)

4504 10 19

kg

S

 

16.29.23.80

Block, plattor, även golvplattor, skivor, remsor, rondeller och massiva cylindrar, av presskork, även expanderad eller bränd (ej korkar)

4504[.10(.91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 16.29.24

Presskork; diverse andra varor av presskork

16.29.24.00

Presskork; diverse andra varor av presskork

4504[.90(.20 + .80)]

kg

S

 

CPA: 16.29.25

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

16.29.25.00

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

4601[.21(.10 + .90) + .22(.10 + .90) + .29(.10 + .90) + .92(.05 + .10 + .90) + .93(.05 + .10 + .90) + .94(.05 + .10 + .90) + .99(.05 + .10 + .90)] + 4602[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .90]

kg

S

 

NACE: 17.11

Massatillverkning

CPA: 17.11.11

Dissolvingmassa av ved

17.11.11.00

Dissolvingmassa av ved

4702

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.12

Sodamassa och sulfatmassa, av ved, utom dissolvingmassa

17.11.12.00

Sodamassa och sulfatmassa, av ved, utom dissolvingmassa

4703[.11 + .19 + .21 + .29]

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.13

Sulfitmassa av ved, utom dissolvingmassa

17.11.13.00

Sulfitmassa av ved, utom dissolvingmassa

4704[.11 + .19 + .21 + .29]

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.14

Mekanisk massa av ved, halvkemisk massa av ved, massa av andra fibrösa cellulosamaterial än ved

17.11.14.00

Mekanisk massa av ved; halvkemisk massa av ved; massa av andra fibrösa cellulosamaterial än ved

4701[.00(.10 + .90)] + 4705 + 4706[.10 + .20 + .30 + .91 + .92 + .93]

kg 90 % sdt @

T

 

NACE: 17.12

Pappers- och papptillverkning

CPA: 17.12.11

Tidningspapper i rullar eller ark

17.12.11.00

Tidningspapper i rullar eller ark

4801

kg

S

 

CPA: 17.12.12

Papper och papp, handgjorda

17.12.12.00

Papper och papp, handgjorda

4802 10

kg

S

 

CPA: 17.12.13

Papper och papp för tillverkning av ljus-, värme- eller elektrokänsligt papper; karbonråpapper; tapetråpapper

17.12.13.00

Papper och papp för tillverkning av ljus-, värme- eller elektrokänsligt papper; karbonråpapper; tapetråpapper

4802[.20 + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.14

Annat papper och annan papp för grafiskt ändamål

17.12.14.10

Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av ≤ 10 viktprocent av totala fiberinnehållet, vägande < 40 g/m2

4802 54

kg

S

 

17.12.14.35

Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av ≤ 10 viktprocent av totala fiberinnehållet, vägande ≥ 40 g/m2 men ≤ 150 g/m2, i rullar

4802[.55(.15 + .25 + .30 + .90)]

kg

S

 

17.12.14.39

Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av ≤ 10 viktprocent av totala fiberinnehållet, vägande ≥ 40 g/m2 men ≤ 150 g/m2, i ark

4802[.56(.20 + .80) + .57]

kg

S

 

17.12.14.50

Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av ≤ 10 viktprocent av totala fiberinnehållet, vägande > 150 g/m2

4802[.58(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.14.70

Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av > 10 viktprocent av totala fiberinnehållet

4802[.61(.15 + .80) + .62 + .69]

kg

S

 

CPA: 17.12.20

Papper som används till toalettpapper, ansiktsservetter, handdukar eller bordsservetter, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer

17.12.20.30

Cellulosavadd för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av > 36 cm eller i rektangulära eller kvadratiska ark där åtminstone en sida är > 36 cm i ovikt skick

4803 00 10

kg

S

 

17.12.20.55

Kräppat papper och duk av cellulosafibrer för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar, med en bredd av > 36 cm eller i rektangulära ark där åtminstone en sida är > 36 cm i ovikt skick, vägandes ≤ 25 g/m2 per skikt

4803 00 31

kg

S

 

17.12.20.57

Kräppat papper och duk av cellulosafibrer för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar, med en bredd av > 36 cm eller i rektangulära ark där åtminstone en sida är > 36 cm i ovikt skick, vägandes > 25 g/m2 per skikt

4803 00 39

kg

S

 

17.12.20.90

Annat råpapper för hushållsbruk

4803 00 90

kg

S

 

CPA: 17.12.31

Kraftliner, oblekt, obestruken

17.12.31.00

Kraftliner, oblekt och obestruken, i rullar eller ark (med undantag av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)

4804[.11(.11 + .15 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.32

Kraftliner med vitt (blekt) ytskikt; bestruken kraftliner

17.12.32.00

Obestruken kraftliner, i rullar eller ark (med undantag av oblekt, sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)

4804[.19(.12 + .19 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.33

Halvkemiskt vågskiktspapper (fluting)

17.12.33.00

Halvkemiskt vågskiktspapper (fluting)

4805 11

kg

S

 

CPA: 17.12.34

Vågskiktspapper (fluting) av returfiber och annat vågskiktspapper

17.12.34.00

Vågskiktspapper (fluting) av returfiber och annat vågskiktspapper

4805[.12 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.35

Testliner

17.12.35.20

Obelagd och obestruken testliner (av återvinningsmassa), vikt ≤ 150 g/m2, i rullar eller ark

4805 24

kg

S

 

17.12.35.40

Obelagd och obestruken testliner (av återvinningsmassa), vikt > 150 g/m2, i rullar eller ark

4805 25

kg

S

 

CPA: 17.12.41

Kraftpapper, obelagt och obestruket; kraftsäckpapper, kräppat eller plisserat

17.12.41.20

Oblekt och obestruket kraftsäckpapper (med undantag av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)

4804[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.41.40

Obestruket kraftsäckpapper (med undantag av oblekt, sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)

4804[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.41.60

Obestruket kraftpapper och kraftpapp vägande ≤ 150 g/m2 (exklusive kraftliner och kraftsäckpapper, för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål osv.)

4804[.31(.51 + .58 + .80) + .39(.51 + .58 + .80)]

kg

S

 

17.12.41.80 z

Kraftsäckpapper, kräppat eller plisserat, i rullar eller ark

4808 40 00a

kg

S

 

CPA: 17.12.42

Omslagspapper av sulfitmassa och annat obestruket papper (annat än sådant som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål)

17.12.42.20

Omslagspapper av sulfitmassa, i rullar eller ark

4805 30

kg

S

 

17.12.42.40

Annat papper/papp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, vägande ≤ 150 g/m2 (undantaget produkter enligt HS 48.02, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp)

4805 91

kg

S

 

17.12.42.60

Annat papper/papp, obelagda och obestrukna, i rullar/ark, vägande > 150 g/m2 < 225 g/m2 (undantaget produkter enligt HS 48.02, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp)

4805 92

kg

S

 

17.12.42.80

Annat papper/papp, obelagda och obestrukna, i rullar/ark, vägande ≥ 225 g/m2 (undantaget produkter enligt HS 48.02, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp)

4805[.93(.20 + .80)]

kg

S

 

CPA: 17.12.43

Filtrerpapper och filtrerpapp; grålumppapp

17.12.43.30

Filterpapper och filterpapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark

4805 40

kg

S

 

17.12.43.60

Grålumppapper och grålumppapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark

4805 50

kg

S

 

CPA: 17.12.44

Cigarettpapper, ej tillskuret eller i häften eller cigaretthylsor

17.12.44.00

Cigarettpapper (exklusive cigarettpapper i häften, cigaretthylsor), i rullar med en bredd av > 5 cm)

4813[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.51

Returfiberbaserad obestruken kartong

17.12.51.10

Returfiberbaserad obestruken kartong

4804 59 90

kg

S

 

CPA: 17.12.59

Annan obestruken papp

17.12.59.10

Annan obestruken papp

4804[.41(.91 + .98) + .42 + .49 + .51 + .52 + .59(.10)]

kg

S

 

CPA: 17.12.60

Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper

17.12.60.00

Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper

4806[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.71

Papper och papp, sammansatta, inte bestrukna eller impregnerade

17.12.71.00

Papper och papp, sammansatta inte belagda, bestrukna eller impregnerade, i rullar eller ark, även halmpapper och halmpapp

4807[.00(.30 + .80)]

kg

S

 

CPA: 17.12.72

Papper och papp, vågade, kräppade, plisserade, präglade eller perforerade

17.12.72.00 z

Papper och papp, vågade, kräppade, plisserade, präglade eller perforerade

4808[.40(.00b) + .90]

kg

S

 

CPA: 17.12.73

Papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen

17.12.73.36

Papper och papp till ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt papper innehållande högst 10 % mekaniska och kemimekaniska fibrer, och papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, alla med en vikt av ≤ 150 g/m2

4810[.13 + .14 + .19]

kg

S

 

17.12.73.60

Belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper) för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, innehållande > 10 viktprocent mekanisk trämassa

4810 22

kg

S

 

17.12.73.75

Annat belagt eller bestruket papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, innehållande > 10 viktprocent mekanisk trämassa, i rullar

4810 29 30

kg

S

 

17.12.73.79

Annat belagt eller bestruket papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, innehållande > 10 viktprocent mekanisk trämassa, i ark

4810 29 80

kg

S

 

CPA: 17.12.74

Kraftpapper (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen

17.12.74.00

Kraftpapper (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen

4810 31

kg

S

 

CPA: 17.12.75

Kraftpapp (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen

17.12.75.00

Kraftpapp (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen

4810[.32(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.76

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper, i rullar eller ark

17.12.76.00

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper, i rullar eller ark

4809[.20 + .90]

kg

S

 

CPA: 17.12.77

Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, bestrukna, impregnerade, överdragna, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller ark

17.12.77.10

Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med tjära, bitumen eller asfalt, i rullar eller ark

4811 10

kg

S

 

17.12.77.33

Självhäftande papper och papp, gummerade eller försedda med annan klistrande beläggning, i rullar eller ark

4811[.41(.20 + .90)]

kg

S

 

17.12.77.35

Papper och papp, gummerade eller försedda med annan klistrande beläggning, i rullar eller ark (ej självhäftande)

4811 49

kg

S

 

17.12.77.55

Blekt papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast (med undantag av klister), med en vikt av > 150 g/m2, i rullar eller ark

4811 51

kg

S

 

17.12.77.59

Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast (med undantag av klister), i rullar eller ark (exkl. blekt, med en vikt av > 150 g/m2)

4811 59

kg

S

 

17.12.77.70

Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med vax, paraffin, stearin, olja eller glycerol, i rullar eller ark

4811 60

kg

S

 

17.12.77.80

Övrigt papper och papp, överdragna m.m.

4811 90

kg

S

 

CPA: 17.12.78

Returfiberbaserad kartong (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruken med kaolin eller andra oorganiska ämnen

17.12.78.20

Kraftpapper och kraftpapp (andra än sådana som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål), på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (ej inbegripet kraftpapper och kraftpapp likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk massa av > 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet)

4810 39

kg

S

 

17.12.78.50

Annat papper och annan papp, flerskiktade, belagda eller bestrukna

4810 92 90

kg

S

 

CPA: 17.12.79

Annan papp (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen

17.12.79.53

Flerskiktat papper och papp, belagda eller bestrukna, med alla skikt blekta

4810 92 10

kg

S

 

17.12.79.55

Flerskiktat papper och papp, belagda eller bestrukna, med endast ett av ytterskikten blekt

4810 92 30

kg

S

 

17.12.79.70

Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen (exklusive papper och papp för grafiskt bruk, flerskiktat papper och papp), i rullar eller ark

4810[.99(.10 + .80)]

kg

S

 

NACE: 17.21

Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar

CPA: 17.21.11

Wellpapp, i rullar eller ark

17.21.11.00

Papper och papp, vågade (inbegripet wellpapp), i rullar eller ark

4808 10

kg

S

 

CPA: 17.21.12

Säckar, bärkassar och påsar, av papper eller papp

17.21.12.30

Säckar, bärkassar och påsar, med en bredd vid botten av ≥ 40 cm, av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

4819 30

kg

S

 

17.21.12.50

Säckar, bärkassar och påsar (exklusive säckar, bärkassar och påsar med en bredd vid botten av ≥ 40 cm), av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

4819 40

kg

S

 

CPA: 17.21.13

Kartonger, askar och lådor av wellpapp

17.21.13.00

Kartonger, askar och lådor av wellpapp

4819 10

kg

S

 

CPA: 17.21.14

Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller annan papp än wellpapp

17.21.14.00

Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller annan papp än wellpapp

4819 20

kg

S

 

CPA: 17.21.15

Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande artiklar av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d., av papper

17.21.15.30

Andra förpackningar, inbegripet fodral till grammofonskivor

4819 50

kg

S

 

17.21.15.50