8.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 236/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 842/2014

z dne 4. julija 2014

o določitvi „seznama Prodcom“ industrijskih izdelkov za leto 2014 v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3924/91

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3924/91 z dne 19. decembra 1991 o uvedbi analize industrijske proizvodnje na ravni Skupnosti (1) in zlasti člena 2(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 3924/91 od držav članic zahteva, naj izvajajo analizo industrijske proizvodnje na ravni Skupnosti.

(2)

Analiza o industrijski proizvodnji mora temeljiti na seznamu proizvodov, v katerem je navedena industrijska proizvodnja, ki jo je treba raziskati.

(3)

Seznam proizvodov je potreben, da se omogočita usklajevanje med proizvodno in zunanjetrgovinsko statistiko ter primerjava z nomenklaturo proizvodov Skupnosti CPA.

(4)

Seznam proizvodov, ki ga zahteva Uredba (EGS) št. 3924/91 in se imenuje „seznam Prodcom“, je skupen za vse države članice in je potreben za primerjavo podatkov med državami članicami.

(5)

Seznam Prodcom je treba posodabljati, zato je treba določiti seznam za leto 2014.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam Prodcom za leto 2014 je določen v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 374, 31.12.1991, str. 1.


PRILOGA

Prodcom

Opis

Kombinirana nomenklatura carinske tarife za leto 2014 (HS/KN)

Merska enota

P

Opomba

NACE: 07.10

Pridobivanje železove rude

CPA: 07.10.10

Železova ruda

07.10.10.00

Železove rude in koncentrati (brez praženih železovih piritov)

2601[.11 + .12]

kg

S

 

NACE: 07.29

Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin

CPA: 07.29.11

Bakrove rude in koncentrati

07.29.11.00

Bakrove rude in koncentrati

2603

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Nikljeve rude in koncentrati

07.29.12.00

Nikljeve rude in koncentrati

2604

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Aluminijeve rude in koncentrati

07.29.13.00

Aluminijeve rude in koncentrati

2606

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Rude in koncentrati plemenitih kovin

07.29.14.00

Rude in koncentrati plemenitih kovin

2616[.10 + .90]

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Svinčeve, cinkove in kositrove rude in koncentrati

07.29.15.00

Svinčeve, cinkove in kositrove rude in koncentrati

2607 + 2608 + 2609

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Rude in koncentrati drugih neželeznih kovin, d. n.

07.29.19.00

Rude in koncentrati drugih neželeznih kovin, d. n.

2602 + 2605 + 2610+ 2611 +2613[.10 + .90] + 2614 + 2615[.10 + .90] + 2617[.10 + .90]

kg

S

 

NACE: 08.11

Pridobivanje kamna

CPA: 08.11.11

Marmor in drug apnenčev okrasni ali gradbeni kamen

08.11.11.33

Marmor in lehnjak, surov ali grobo klesan

2515 11

kg

T

 

08.11.11.36

Marmor in lehnjak, razrezan v pravokotne, kvadratne bloke ali plošče

2515 12

kg

T

 

08.11.11.50

Ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike ali gradbeništvo, navidezne specifične mase ≥ 2,5;

2515 20

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Granit, peščenjak in drug okrasni ali gradbeni kamen

08.11.12.33

Granit, surov ali grobo klesan

2516 11

kg

T

 

08.11.12.36

Granit, razrezan v pravokotne, kvadratne bloke ali plošče

2516 12

kg

T

 

08.11.12.50

Peščenjak

2516 20

kg

T

 

08.11.12.90

Porfir, bazalt, kvarciti in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, surov, grobo oklesan ali razrezan (razen apnenčevega kamna za spomenike ali gradbeništvo s specifično maso ≥ 2,5, granita in peščenjaka)

2506 20 + 2516 90

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Apnenec in sadra

08.11.20.30

Surova sadra in anhidrid sadre

2520 10

kg

T

 

08.11.20.50

Apnenec za proizvodnjo apna, cementa in kot talilni dodatek (razen lomljenih apnenčevih agregatov in apnenčastih arhitektonskih kamnov)

2521

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Kreda in nežgan dolomit

08.11.30.10

Kreda

2509

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit, neobdelan, grobo klesan ali razrezan v pravokotne, kvadratne bloke ali plošče (razen žganega ali sintranega dolomita, aglomeriranega dolomita in lomljenega ali zdrobljenega dolomita za agregate za beton, za nasipanje cest ali železniških prog ali za druga nasipanja)

2518 10

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Skrilavec

08.11.40.00

Skrilavec, neobdelan, grobo klesan ali razrezan v pravokotne, kvadratne bloke ali plošče

2514

kg

T

 

NACE: 08.12

Pridobivanje gramoza, peska, gline

CPA: 08.12.11

Naravni pesek

08.12.11.50

Silikatni pesek (kremenov pesek ali industrijski pesek)

2505 10

kg

S

 

08.12.11.90

Gradbeni peski, kot so glineni, kaolinski, glinenčeni peski (razen silikatnih in kovinonosnih peskov)

2505 90

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Drobljen in lomljen kamen, kameni prah; prodniki, gramoz

08.12.12.10

Gramoz in prodniki, ki se uporabljajo kot agregat za beton, za nasipanje cest ali železniških prog ter za druga nasipanja; debeli in drobni gramoz

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Drobljen kamen, ki se uporablja kot agregat za beton, za nasipanje cest ali železniških prog ter za druga nasipanja (razen gramoza, prodnikov, debelega ali drobnega gramoza)

2517[.10(.20 + .80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Zrna, luskine in prah iz marmorja

2517 41

kg

S

 

08.12.12.90

Zrna, luskine in prah travertina, ekozina, granita, porfirja, bazalta, peščenjaka in drugega kamna za spomenike

2517 49

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Mešanice žlindre in podobnih industrijskih odpadkov za gradbeništvo, vključno s prodniki, gramozom, debelim in drobnim gramozom ali ne

08.12.13.00

Makadam iz žlindre in podobnih industrijskih odpadkov, pomešan ali ne s prodniki, gramozom, debelim in drobnim gramozom za gradbeništvo

2517 20

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaolin in druge kaolinske gline

08.12.21.40

Kaolin

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Kaolinske gline (kepaste in lončarske gline)

2507 00 80

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Druge gline, andaluzit, kianit in silimanit; mulit; šamotne in dinas zemljine

08.12.22.10

Bentonit

2508 10

kg

T

 

08.12.22.30

Ognjevzdržna glina

2508 30

kg

T

 

08.12.22.50

Gline in skrilavci za gradnjo; andaluzit, kianit in silimanit; mulit; šamotne in dinas zemljine

2508[.40 + .50 + .60 + .70]

kg

T

 

NACE: 08.91

Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila

CPA: 08.91.11

Naravni kalcijevi ali aluminijevi kalcijevi fosfati

08.91.11.00

Naravni kalcijevi fosfati ali naravni aluminijevi kalcijevi fosfati; fosfatirana kreda

2510[.10 + .20]

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Nepraženi železovi piriti; surovo ali neprečiščeno žveplo

08.91.12.00

Nepraženi železovi piriti; surovo ali neprečiščeno žveplo (tudi pridobljeno žveplo)

2502 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Drugi minerali za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo gnojil

08.91.19.00

Drugi minerali za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo gnojil

2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] + 2530[.20 + .90]

kg

T

 

NACE: 08.93

Pridobivanje soli

CPA: 08.93.10

Sol in čisti natrijev klorid; morska voda

08.93.10.00

Sol (tudi denaturirana, razen jedilne soli) in čisti natrijev klorid; v vodni raztopini ali neraztopljena, ali z dodatkom ali brez dodatka snovi proti skepljanju ali za sipkost

2501[.00(.31 + .51 + .99)]

kg

T

 

NACE: 08.99

Drugo pridobivanje rudnin in kamnin

CPA: 08.99.10

Naravni bitumen in asfalt; asfaltne kamnine

08.99.10.00

Naravni bitumen in asfalt, asfaltiti in asfaltne kamnine

2714 90

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Dragi in poldragi kamni (razen industrijskih diamantov), neobdelani ali samo razžagani ali grobo oblikovani

08.99.21.00

Dragi in poldragi kamni (razen industrijskih diamantov), neobdelani, razžagani, grobo oblikovani

7102[.10 + .31] + 7103 10

c/k @

T

 

CPA: 08.99.22

Industrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani; plovec; smirek; naravni korund, naravni granat in druga naravna brusila

08.99.22.00

Industrijski diamanti, neobdelani, razžagani, razklani, tesani; plovec; smirek; naravni korund, granat in druga naravna brusila

2513[.10 + .20] + 7102 21

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Drugi minerali

08.99.29.00

Drugi minerali

2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] + 2525[.10 + .20+ .30] + 2526[.10 + .20] + 2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90

kg

T

 

NACE: 10.11

Proizvodnja mesa, razen perutninskega

CPA: 10.11.11

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

10.11.11.40

Goveje meso, sveže ali ohlajeno, trupi, polovice in četrti s kostmi

0201[.10 + .20(.20 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Goveje meso, sveže ali ohlajeno, v kosih

0201[.20(.90) + .30]

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Prašičje meso, sveže ali ohlajeno

10.11.12.30

Prašičje meso, sveže ali ohlajeno, trupi in polovice (vključno sveže meso, pakirano s soljo kot začasnim konzervansom)

0203[.11(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Prašičje meso, sveže ali ohlajeno, stegna, plečeta in njihovi kosi s kostmi (vključno sveže meso, pakirano s soljo kot začasnim konzervansom)

0203[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Prašičje meso, sveže ali ohlajeno (vključno sveže meso, pakirano s soljo kot začasnim konzervansom; razen trupov in polovic, stegen, pleč in njihovih kosov s kostmi)

0203[.19(.11 + .13 + .15 + .55+ .59 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Ovčje meso, sveže ali ohlajeno

10.11.13.00

Sveži ali ohlajeni trupi, polovice in kosi ovc ali jagnjeti

0204[.10 + .21 + .22(.10 + .30+ .50 + .90) + .23]

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Kozje meso, sveže ali ohlajeno

10.11.14.00

Kozje meso, sveže ali ohlajeno

0204[.50(.11 + .13 + .15 + .19+ .31 + .39)]

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Konjsko meso, sveže ali ohlajeno

10.11.15.00

Meso konjev, oslov, mul, mezgov, sveže ali ohlajeno

0205 00 20

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Užitni klavnični odpadki goveda, prašičev, ovc, koz, konj, sveži ali ohlajeni

10.11.20.00

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovc, koz, konj in drugih kopitarjev, sveži ali ohlajeni (tudi užitna drobovina)

0206[.10(.10 + .95 + .98) + .30 + .80(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Goveje meso, zamrznjeno

10.11.31.00

Zamrznjeni trupi, polovice, četrti in kosi govejega in telečjega mesa

0202[.10 + .20(.10 + .30 + .50+ .90) + .30(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Prašičje meso, zamrznjeno

10.11.32.30

Prašičje meso, zamrznjeno, trupi in polovice

0203[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Prašičje meso, zamrznjeno, stegna, plečeta in njihovi kosi s kostmi

0203[.22(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Prašičje meso, zamrznjeno (razen trupov in polovic, stegen, pleč in kosov, s kostmi)

0203[.29(.11 + .13 + .15 + .55+ .59 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Ovčje meso, zamrznjeno

10.11.33.00

Zamrznjeni trupi, polovice in kosi jagnječjega ali ovčjega mesa

0204[.30 + .41 + .42(.10 + .30+ .50 + .90) + .43(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Kozje meso, zamrznjeno

10.11.34.00

Kozje meso, zamrznjeno

0204[.50(.51 + .53 + .55 + .59+ .71 + .79)]

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Konjsko meso, zamrznjeno

10.11.35.00

Konjsko meso, zamrznjeno

0205 00 80

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

10.11.39.10

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovc, koz, konj in drugih kopitarjev, zamrznjeni

0206[.21 + .22 + .29(.10 + .91+ .99) + .41 + .49 + .90(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Meso in užitna drobovina, sveža, ohlajena ali zamrznjena (vključno meso in odpadki zajčjega, kunčjega mesa, divjačine; razen žabjih krakov in mesa in odpadkov perutnine, goveda, konj, prašičev, ovc in koz)

0208[.10(.10 + .90) + .30+ .40(.10 + .20 + .80) + .50 + .60 + .90(.10 + .30 + .60 + .70 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Puljena mastna volna, vključno z oprano na živali

10.11.41.00

Mastna volna, nemikana, nečesana (vključno oprana na živali) (razen strižene volne)

5101 19

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Cele surove kože goveda ali konjev

10.11.42.00

Surove kože, kože govedi ali kopitarjev, cele (razen tistih, povezanih s tarifno številko HS 4101 90)

4101[.20(.10 + .30 + .50 + .80) + .50(.10 + .30 + .50 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Druge surove kože goveda ali konjev

10.11.43.00

Druge surove kože ter kože govedi in kopitarjev

4101 90

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Surove kože ovc ali jagnjet

10.11.44.00

Surove kože ovc ali jagnjet

4102[.10(.10 + .90) + .21+ .29]

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Surove kože koz ali kozličkov

10.11.45.00

Surove kože koz ali kozličkov, vendar nestrojene, sveže ali konzervirane

4103 90

p/st @

S

 

CPA: 10.11.50

Maščobe goveda, ovc, koz ali prašičev

10.11.50.40

Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, dimljena

0209[.10(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.50.60

Mast in druga prašičja maščoba, topljena

1501[.10(.10 + .90) + .20(.10+ .90)]

kg

S

 

10.11.50.70

Goveja, ovčja ali kozja maščoba, surova ali topljena

1502[.10(.10 + .90) + .90(.10+ .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Surovi klavnični proizvodi, neužitni

10.11.60.30

Živalska čreva, mehurji in želodci, celi ali v kosih (razen ribjih)

0504

kg

S

 

10.11.60.90

Klavniški odpadki, neprimerni za človeško prehrano (razen rib, živalskih črev, mehurjev in želodcev)

0502[.10 + .90] + 0506[.10 + .90] + 0507 10 + 0510 + 0511[.99(.10 + .85)]

kg

S

 

NACE: 10.12

Proizvodnja perutninskega mesa

CPA: 10.12.10

Meso perutnine, sveže ali ohlajeno

10.12.10.10

Piščanci, celi, sveži ali ohlajeni

0207[.11(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Purani, celi, sveži ali ohlajeni

0207[.24(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.10.30 z

Gosi, race in pegatke, cele, sveže ali ohlajene

0207[.41(.20 + .30 + .80)+ .51(.10 + .90) + .60(.05a)]

kg

S

 

10.12.10.40

Mastna jetra gosi in rac, sveža ali ohlajena

0207[.43 + .53]

kg

S

 

10.12.10.50

Kosi piščancev, sveži ali ohlajeni

0207[.13(.10 + .20 + .30 + .40+ .50 + .60 + .70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Kosi puranov, sveži ali ohlajeni

0207[.26(.10 + .20 + .30 + .40+ .50 + .60 + .70 + .80)]

kg

S

 

10.12.10.70 z

Kosi gosi, rac in pegatk, sveži ali ohlajeni

0207[.44(.10 + .21 + .31 + .41+ .51 + .61 + .71 + .81) + .54(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71+ .81) + .60(.10a + .21a + .31a + .41a + .51a + .61a+ .81a)]

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Meso perutnine, zamrznjeno

10.12.20.13

Piščanci, celi, zamrznjeni

0207[.12(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Purani, celi, zamrznjeni

0207[.25(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.20.17 z

Gosi, race in pegatke, cele, zamrznjene

0207[.42(.30 + .80) + .52(.10+ .90) + .60(.05b)]

kg

S

 

10.12.20.53

Kosi piščancev, zamrznjeni

0207[.14(.10 + .20 + .30 + .40+ .50 + .60 + .70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Kosi puranov, zamrznjeni

0207[.27(.10 + .20 + .30 + .40+ .50 + .60 + .70 + .80)]

kg

S

 

10.12.20.57 z

Kosi rac, gosi in pegatk, zamrznjeni

0207[.45(.10 + .21 + .31 + .41+ .51 + .61 + .71 + .81) + .55(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71+ .81) + .60(.10b + .21b + .31b + .41b + .51b + .61b+ .81b)]

kg

S

 

10.12.20.80 z

Perutninska jetra, zamrznjena

0207[.14(.91) + .27(.91) + .45(.93 + .95) + .55(.93 + .95) + .60(.91a)]

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Perutninske maščobe

10.12.30.00

Perutninske maščobe

0209 90 + 1501 90

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Užitni perutninski klavnični odpadki

10.12.40.20 z

Perutninski klavnični odpadki (razen mastnih jeter gosi in rac), sveži ali ohlajeni

0207[.13(.91 + .99) + .26(.91+ .99) + .44(.91 + .99) + .54(.91 + .99) + .60(.91b + .99a)]

kg

S

 

10.12.40.50 z

Perutninski klavnični odpadki (razen jeter), zamrznjeni

0207[.14(.99) + .27(.99) + .45(.99) + .55(.99) + .60(.99b)]

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Perje in ptičje kože

10.12.50.00

Preparirane kože ptic s perjem ali puhom, peresa ipd.

6701

kg

S

 

NACE: 10.13

Proizvodnja mesnih izdelkov

CPA: 10.13.11

Prašičje meso, kosi, soljeni, sušeni ali prekajeni (slanina in šunka)

10.13.11.20

Prašičje meso, gnjati, pleča in njihovi kosi, s kostmi, soljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni

0210[.11(.11 + .19 + .31 + .39+ .90)]

kg

S

 

10.13.11.50

Prašičje meso, prsa s potrebušnino in njihovi kosi, soljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni

0210[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Drugo prašičje meso, soljeno, v slanici, sušeno ali prekajeno (vključno slanina, tričetrtinske stranice/srednji deli, prednji deli, hrbet in njegovi kosi; razen šunke, pleč in njihovih kosov s kostmi, trebuhov in njihovih kosov)

0210[.19(.10 + .20 + .30 + .40+ .50 + .60 + .70 + .81 + .89 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Goveje meso, soljeno, sušeno ali prekajeno

10.13.12.00

Goveje meso, soljeno, v slanici, sušeno ali prekajeno

0210[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Drugo meso in užitni klavnični odpadki, soljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni (razen prašičjega in govejega mesa); užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih odpadkov

10.13.13.00

Meso, soljeno, v slanici, sušeno ali prekajeno (razen prašičjega, govejega in telečjega mesa, soljenega, v slanici, sušenega ali prekajenega); užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov

0210[.91 + .92(.10 + .91 + .92+ .99) + .93 + .99(.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59+ .71 + .79 + .85 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Klobase in podobni izdelki iz mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi

10.13.14.30 z

Klobase in podobni izdelki iz jeter; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov (razen pripravljenih jedi in obrokov)

1601 00 10a

kg

S

 

10.13.14.60 z

Klobase in podobni izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi (razen iz jeter); sestavljena živila na osnovi teh proizvodov (razen pripravljenih jedi in obrokov)

1601[.00(.91a + .99a)]

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Drugi pripravljeni in konzervirani izdelki iz mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi, razen pripravljenih jedi iz mesa ali klavničnih odpadkov

10.13.15.05 z

Pripravljena ali konzervirana gosja ali račja jetra (razen klobas in pripravljenih jedi)

1602 20 10a

kg

S

 

10.13.15.15 z

Pripravljena ali konzervirana jetra drugih živali (razen klobas in pripravljenih jedi)

1602 20 90a

kg

S

 

10.13.15.25 z

Pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov puranov (razen klobas, pripravljenih jedi iz jeter in pripravljenih jedi)

1602[.31(.11a + .19a + .80a)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz perutnine (razen klobas, pripravljenih jedi iz jeter in pripravljenih jedi)

1602[.32(.11a + .19a + .30a+ .90a) + .39(.21a + .29a + .85a)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa prašičev: šunka in njeni kosi (razen pripravljenih jedi)

1602[.41(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa prašičev: plečeta in njihovi kosi (razen pripravljenih jedi)

1602[.42(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov in mešanic prašičev, ki vsebujejo < 40 % mesa ali klavničnih odpadkov ter maščob (razen klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih izdelkov, jedi iz jeter in pripravljenih jedi)

1602 49 50a

kg

S

 

10.13.15.75 z

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov in mešanic prašičev, vključno mešanice (razen klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih izdelkov, jedi iz jeter in pripravljenih jedi)

1602[.49(.11a + .13a + .15a+ .19a + .30a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov goved (razen klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih izdelkov, jedi iz jeter in pripravljenih jedi)

1602[.50(.10a + .31a + .95a)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov, vključno z izdelki iz krvi (razen klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih izdelkov, jedi iz jeter in pripravljenih jedi)

1602[.90(.10a + .31a + .51a+ .61a + .69a + .91a + .95a + .99a)]

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Moka, zdrob in peleti iz mesa, neprimerni za prehrano ljudi; ocvirki

10.13.16.00

Moka, zdrob in peleti iz mesa, klavničnih odpadkov, neprimerni za prehrano ljudi; ocvirki

2301 10

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Kuhanje in drugo pripravljanje mesnih izdelkov

10.13.91.00

Kuhanje in druge storitve pripravljanja mesnih izdelkov

 

 

I

 

NACE: 10.20

Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev

CPA: 10.20.11

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže ali ohlajeno

10.20.11.00

Ribji fileti in drugo ribje meso brez kosti, sveže ali ohlajeno

0304[.31 + .32 + .33 + .39 + .41 + .42(.10 + .50 + .90) + .43 + .44(.10 + .30 + .90) + .45 + .46+ .49(.10 + .50 + .90) + .51 + .52 + .53 + .54 + .55 + .59(.10 + .50+ .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Ribja jetra in ikre, sveže ali ohlajene

10.20.12.00

Ribja jetra in ikre, sveže ali ohlajene

0302 90

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Ribe, zamrznjene

10.20.13.30

Morske ribe, cele, zamrznjene

0303[.11 + .12 + .13 + .14(.10+ .20 + .90) + .19 + .26 + .31(.10 + .30 + .90) + .32 + .33 + .34+ .39(.10 + .30 + .50 + .85) + .41(.10 + .90) + .42(.12 + .18 + .42 + .48 + .90) + .43(.10 + .90) + .44(.10 + .90) + .45(.12 + .18 + .91 + .99)+ .46(.10 + .90) + .49(.20 + .85) + .51 + .53(.10 + .30 + .90) + .54(.10+ .90) + .55(.10 + .30 + .90) + .56 + .57 + .63(.10 + .30 + .90) + .64+ .65 + .66(.11 + .12 + .13 + .19 + .90) + .67 + .68(.10 + .90) + .69(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90) + .81(.10 + .20 + .30 + .90) + .82 + .83 + .84(.10 + .90) + .89(.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .45 + .50 + .55+ .60 + .65 + .70 + .90)]

kg

S

 

10.20.13.60

Sladkovodne ribe, cele, zamrznjene

0303[.23 + .24 + .25 + .29+ .89(.10)]

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Ribji fileti, zamrznjeni

10.20.14.00

Ribji fileti, zamrznjeni

0304[.61 + .62 + .63 + .69+ .71(.10 + .90) + .72 + .73 + .74(.11 + .15 + .19 + .90) + .75 + .79(.10 + .30 + .50 + .80 + .90) + .81 + .82(.10 + .50 + .90) + .83(.10 + .30+ .50 + .90) + .84 + .85 + .86 + .87 + .89(.10 + .21 + .29 + .30 + .41+ .49 + .51 + .55 + .59 + .60 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Ribje meso (nemleto ali mleto), zamrznjeno

10.20.15.00

Ribje meso brez kosti (razen filetov), zamrznjeno

0304[.91 + .92 + .93(.10 + .90) + .94(.10 + .90) + .95(.10 + .21 + .25 + .29 + .30 + .40 + .50 + .60+ .90) + .99(.10 + .21 + .23 + .29 + .55 + .61 + .65 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Ribja jetra in ikre, zamrznjene

10.20.16.00

Ribja jetra in ikre, zamrznjene

0303[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, toda neprekajeni

10.20.21.00

Ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, neprekajeni

0305[.31 + .32(.11 + .19 + .90) + .39(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Ribja jetra in ikre, sušene, prekajene, nasoljene ali v slanici; ribja moka, zdrob in peleti, primerni za prehrano ljudi

10.20.22.00

Ribja moka, zdrob in peleti, primerni za prehrano ljudi; ribja jetra in ikre, sušene, prekajene, nasoljene ali v slanici

0305[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Ribe, sušene, soljene ali ne, ali v slanici

10.20.23.50

Sušene ribe, nasoljene ali nenasoljene; ribe, nasoljene, toda nesušene; ribe v slanici (razen dimljenih filetov, glav, repov in želodcev)

0305[.51(.10 + .90) + .59(.10+ .30 + .50 + .70 + .80) + .61 + .62 + .63 + .64 + .69(.10 + .30 + .50 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Ribe, vključno fileti, prekajeni

10.20.24.25

Dimljeni tihomorski, atlantski lososi in sulci (vključno s fileti, razen glav, repov in želodcev)

0305 41

kg

S

 

10.20.24.55

Dimljeni sledi (vključno s fileti, razen glav, repov in želodcev)

0305 42

kg

S

 

10.20.24.85

Dimljene ribe (razen sledov, tihomorskih in atlantskih lososov ter sulcev), vključno s fileti, razen glav, repov in želodcev

0305[.43 + .44(.10 + .90)+ .49(.10 + .20 + .30 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Ribe, drugače pripravljene ali konzervirane, razen pripravljenih ribjih jedi

10.20.25.10 z

Pripravljeni ali konzervirani lososi, celi ali v kosih (razen mletih izdelkov in pripravljenih jedi)

1604 11 00a

kg

S

 

10.20.25.20 z

Pripravljeni ali konzervirani sledi, celi ali v kosih (razen mletih izdelkov in pripravljenih jedi)

1604[.12(.10a + .91a + .99a)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Pripravljene ali konzervirane sardele, velike sardele in papaline, cele ali v kosih (razen mletih izdelkov in pripravljenih jedi)

1604[.13(.11a + .19a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Pripravljeni ali konzervirani tuni, črtasti tuni, palamide, celi ali v kosih (razen mletih izdelkov in pripravljenih jedi)

1604[.14(.11a + .16a + .18a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Pripravljene ali konzervirane skuše, cele ali v kosih (razen mletih izdelkov in pripravljenih jedi)

1604[.15(.11a + .19a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Pripravljeni ali konzervirani sardoni, celi ali v kosih

1604 16 00a

kg

S

 

10.20.25.70 z

Ribji fileti, prekriti s testom ali krušnimi drobtinami, ribje palčke (razen pripravljenih jedi)

1604 19 91a

kg

S

 

10.20.25.80 z

Druge ribe, pripravljene ali konzervirane, cele ali v kosih (razen mletih izdelkov in pripravljenih jedi)

1604[.17(.00a) + .19(.10a + .31a + .39a + .50a + .92a + .93a + .94a + .95a + .97a)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Pripravljene ali konzervirane ribe (razen celih ali v kosih in pripravljenih jedi)

1604[.20(.05a + .10a + .30a+ .40a + .50a + .70a + .90a)]

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kaviar in kaviarjevi nadomestki

10.20.26.30

Kaviar (jesetrove ikre)

1604 31

kg

S

 

10.20.26.60

Nadomestki kaviarja

1604 32

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Raki, zamrznjeni

10.20.31.00

Zamrznjeni raki; zamrznjena moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za prehrano ljudi

0306[.11(.10 + .90) + .12(.10+ .90) + .14(.10 + .30 + .90) + .15(.90) + .16(.91 + .99) + .17(.91 + .92 + .93 + .94 + .99) + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni

10.20.32.00

Mehkužci (pokrovače, klapavice, sipe, lignji in hobotnice), zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni

0307[.29(.10 + .90) + .39(.10+ .90) + .49(.09 + .11 + .18 + .31 + .33 + .35 + .38 + .59 + .71 + .92+ .99) + .59(.10 + .90) + .99(.14 + .20)]

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Drugi vodni nevretenčarji, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni

10.20.33.00

Drugi vodni nevretenčarji (navadne venerice, meduze itd.), zamrznjeni, sušeni, prekajeni, nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev razen rakov, primerni za človeško prehrano, zamrznjeni, sušeni, prekajeni, nasoljeni ali v slanici

0307[.79(.30 + .90) + .89(.90) + .99(.11 + .17 + .80)] + 0308[.19(.30 + .90) + .29(.30 + .90) + .30(.50 + .90)+ .90(.50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Raki, drugače pripravljeni ali konzervirani; mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, drugače pripravljeni ali konzervirani

10.20.34.00 z

Pripravljeni ali konzervirani raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji (razen ohlajenih, zamrznjenih, sušenih, soljenih ali rakov v slanici, v lupini, termično obdelanih s paro ali kuhanjem v vodi) (razen pripravljenih jedi)

0306[.11(.05) + .12(.05)+ .14(.05) + .15(.10) + .16(.10) + .17(.10) + .19(.05) + .21(.10)+ .22(.30) + .24(.10) + .25(.10) + .26(.10) + .27(.10) + .29(.05)] + 0307[.19(.10) + .29(.05) + .39(.05)+ .49(.05) + .59(.05) + .60(.10) + .79(.10) + .89(.10)+ .99(.10)] + 0308[.19(.10) + .29(.10) + .30(.30) + .90(.30)] + 1605[.10(.00a) + .21(.10a + .90a)+ .29(.00a) + .30(.10a + .90a) + .40(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a)+ .53(.10a + .90a) + .54(.00a) + .55(.00a) + .56(.00a) + .57(.00a)+ .58(.00a) + .59(.00a) + .61(.00a) + .62(.00a) + .63(.00a) + .69(.00a)]

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Moka, zdrob in peleti iz rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustrezni za prehrano ljudi

10.20.41.00

Moka, zdrob in peleti iz rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neprimerni za prehrano ljudi

2301 20

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Drugi neužitni izdelki iz rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

10.20.42.00

Neužitni izdelki iz rib (vključno ribji odpadki; razen kitove kosti in dlake kitove kosti, koral in podobnih materialov, oklepov in sipine kosti, neobdelanih ali enostavno pripravljenih/naravnih spužev)

0511[.91(.10 + .90)]

kg

S

 

10.20.42.50

Ribje glave, repi in želodci, drugi užitni ribji klavnični odpadki: sušeni, nasoljeni ali v slanici, dimljeni

0305[.71(.10 + .90) + .72+ .79]

kg

S

 

NACE: 10.31

Predelava in konzerviranje krompirja

CPA: 10.31.11

Krompir, zamrznjen

10.31.11.10

Krompir, termično neobdelan ali obdelan s paro ali kuhanjem v vodi, zamrznjen

0710 10

kg

S

 

10.31.11.30

Krompir, pripravljen ali konzerviran (vključno krompir, termično obdelan ali delno termično obdelan v olju in nato zamrznjen; drugače kot v kisu ali ocetni kislini) zamrznjen

2004[.10(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Sušen krompir, cel ali narezan na koščke ali rezine, vendar ne nadalje obdelan

10.31.12.00

Sušen krompir, cel ali narezan na koščke ali rezine, vendar ne nadalje obdelan

0712 90 05

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Sušen krompir v obliki moke, zdroba; kosmičev; granul in peletov

10.31.13.00

Sušen krompir v obliki moke, zdroba, kosmičev, granul in peletov

1105[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Krompir, pripravljen ali konzerviran

10.31.14.30

Krompir v obliki moke, zdroba, kosmičev (razen zamrznjenega, čipsa, pripravljenega ali konzerviranega v kisu ali ocetni kislini)

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Krompir, pripravljen ali konzerviran, v obliki moke, zdroba ali kosmičev (razen zamrznjenega, sušenega, pripravljenega ali konzerviranega s kisom ali ocetno kislino)

2005[.20(.20 + .80)]

kg

S

 

NACE: 10.32

Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

CPA: 10.32.11

Paradižnikov sok

10.32.11.00

Paradižnikov sok

2009[.50(.10 + .90)]

l @

S

 

CPA: 10.32.12

Pomarančni sok

10.32.12.10

Nezgoščen pomarančni sok, zamrznjen

2009[.11(.91 + .99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Nezgoščen pomarančni sok, nezamrznjen

2009[.12 + .19(.91 + .98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Pomarančni sok, d. n.

2009[.11(.11 + .19) + .19(.11+ .19)]

l @

S

 

CPA: 10.32.13

Sok grenivke

10.32.13.00

Sok grenivke

2009[.21 + .29(.11 + .19 + .91 + .99)]

l @

S

 

CPA: 10.32.14

Ananasov sok

10.32.14.00

Ananasov sok

2009[.41(.92 + .99) + .49(.11+ .19 + .30 + .91 + .93 + .99)]

l @

S

 

CPA: 10.32.15

Grozdni sok

10.32.15.00

Grozdni sok (tudi grozdni mošt)

2009[.61(.10 + .90) + .69(.11+ .19 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90)]

l @

S

 

CPA: 10.32.16

Jabolčni sok

10.32.16.00

Jabolčni sok

2009[.71(.20 + .99) + .79(.11+ .19 + .30 + .91 + .98)]

l @

S

 

CPA: 10.32.17

Mešanice sadnih in zelenjavnih sokov

10.32.17.00

Mešanice sadnih in zelenjavnih sokov

2009[.90(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .73 + .79 + .92 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

l @

S

 

CPA: 10.32.19

Drugi sadni in zelenjavni sokovi

10.32.19.10

Nezgoščen sok iz drugih posameznih vrst citrusov (razen pomaranč in grenivk)

2009[.31(.11 + .19 + .51 + .59 + .91 + .99) + .39(.31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .91 + .95 + .99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Nezgoščen sok iz posameznih vrst sadja ali zelenjave, nefermentiran, brez dodanega alkohola (razen pomarančnega soka, soka grenivke, ananasovega, paradižnikovega, grozdnega in jabolčnega soka)

2009[.81(.31 + .51 + .59 + .95 + .99) + .89(.50 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79 + .85 + .86 + .88+ .89 + .96 + .97 + .99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Drugi sadni in zelenjavni sokovi, d. n.

2009[.39(.11 + .19) + .81(.11+ .19) + .89(.11 + .19 + .34 + .35 + .36 + .38)]

l @

S

 

NACE: 10.39

Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

CPA: 10.39.11

Zelenjava, zamrznjena

10.39.11.00

Vrtnine in mešanice vrtnin, termično neobdelane ali obdelane s paro ali kuhanjem v vodi (razen krompirja), zamrznjene

0710[.21 + .22 + .29 + .30+ .40 + .80(.10 + .51 + .59 + .61 + .69 + .70 + .80 + .85 + .95) + .90]

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Zelenjava, začasno konzervirana

10.39.12.00

Vrtnine, začasno konzervirane z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje, vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo

0711[.20(.10 + .90) + .40 + .51 + .59 + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Zelenjava, sušena

10.39.13.30

Sušena čebula, cela, razrezana na kose, rezine, zdrobljena, mleta, vendar ne nadalje pripravljena

0712 20

kg

S

 

10.39.13.50

Sušene gobe in gomoljike, cele, razrezane na kose, rezine, zdrobljene, mlete, vendar ne nadalje pripravljene

0712[.31 + .32 + .33 + .39]

kg

S

 

10.39.13.90

Sušene vrtnine in mešanice vrtnin, cele, razrezane na kose, rezine, zdrobljene, mlete, vendar ne nadalje pripravljene

0712[.90(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Fižol, konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi

10.39.15.00 z

Fižol, konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi

2005[.51(.00a) + .59(.00a)]

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Grah, konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi

10.39.16.00 z

Grah, konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi

2005 40 00a

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Druga zelenjava (razen krompirja), konzervirana drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi

10.39.17.10 z

Paradižnik, cel ali v kosih (razen paradižnika v kisu ali ocetni kislini), konzerviran

2002[.10(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.39.17.21

Nekoncentriran paradižnikov pire in pasta

2002[.90(.11 + .19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Koncentriran paradižnikov pire in pasta

2002[.90(.31 + .39 + .91+ .99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Pripravljene ali konzervirane gobe in gomoljike (razen pripravljenih zelenjavnih jedi, gob in gomoljik, sušenih, zamrznjenih, konzerviranih v kisu ali ocetni kislini)

2003[.10(.20a + .30a) + .90(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Zamrznjene vrtnine in mešanice vrtnin (razen pripravljenih zelenjavnih jedi, zamrznjenih vrtnin in zelenjavnih mešanic, termično neobdelanih ali termično obdelanih s paro ali kuhanjem v vodi, konzerviranih v kisu ali ocetni kislini)

2004[.90(.10a + .30a + .50a+ .91a + .98a)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Konzervirano kislo zelje (razen sušenega, zamrznjenega, konzerviranega v kisu ali ocetni kislini)

2005 99 60a

kg

S

 

10.39.17.60 z

Konzervirani beluši (razen pripravljenih zelenjavnih jedi in belušev, sušenih, zamrznjenih ali konzerviranih v kisu ali ocetni kislini)

2005 60 00a

kg

S

 

10.39.17.70 z

Pripravljene ali konzervirane olive (razen pripravljenih zelenjavnih jedi in oliv, sušenih, zamrznjenih, konzerviranih v kisu ali ocetni kislini)

2005 70 00a

kg

S

 

10.39.17.80 z

Pripravljena ali konzervirana sladka koruza (razen pripravljenih zelenjavnih jedi in sladke koruze, sušene, zamrznjene, konzervirane v kisu ali ocetni kislini)

2005 80 00a

kg

S

 

10.39.17.90 z

Druge vrtnine in mešanice vrtnin, d. n. (razen pripravljenih zelenjavnih jedi in zamrznjenih vrtnin in mešanic vrtnin)

2005[.91(.00a) + .99(.10a + .20a + .30a + .50a + .80a)]

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Zelenjava (razen krompirja), sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

10.39.18.00

Vrtnine (razen krompirja), sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65 + .70 + .92 + .97)]

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Sadje in oreški, nekuhano ali kuhano, zamrznjeno

10.39.21.00

Sadje in oreški, nekuhano ali kuhano, zamrznjeno

0811[.10(.11 + .19 + .90)+ .20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .90) + .90(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .75 + .80 + .85 + .95)]

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Marmelade, džemi, sadni želeji, pireji in paste iz sadja ali oreškov

10.39.22.30

Marmelade, džemi, želeji, pireji, paste iz citrusov, pripravljeni s toplotno obdelavo (razen homogeniziranih pripravkov)

2007[.91(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Marmelade, džemi, želeji, pireji, paste iz drugega sadja, pripravljeni s toplotno obdelavo (razen homogeniziranih pripravkov)

2007[.99(.10 + .20 + .31 + .33 + .35 + .39 + .50 + .93 + .97)]

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Oreški, arašidi, praženi, soljeni ali drugače pripravljeni

10.39.23.30

Pripravljeni ali konzervirani zemeljski oreški (vključno arašidno maslo, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjeni, pireji in paste)

2008[.11(.10 + .91 + .96 + .98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Pripravljeni ali konzervirani orehi (razen zemeljskih oreškov); druga semena in mešanice (razen pripravljenih ali konzerviranih s kisom ali ocetno kislino, zamrznjenih, pirejev in past, konzerviranih s sladkorjem)

2008[.19(.12 + .13 + .19 + .92 + .93 + .95 + .99) + .97(.03 + .05)]

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Sadje in oreški, začasno konzervirano, neprimerno za takojšnje zaužitje

10.39.24.10

Lupine citrusov, melon, sveže, zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje

0814

kg

S

 

10.39.24.30

Drugo sadje in oreški, začasno konzervirani z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje, neprimerne za takojšnjo prehrano

0812[.10 + .90(.25 + .30 + .40 + .70 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Drugo pripravljeno ali konzervirano sadje

10.39.25.10

Grozdje, sušeno

0806[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.39.25.20

Suho sadje (razen banan, dateljnov, fig, ananasov, avokadov, guave, mangov, mangostinov, citrusov in grozdja); mešanice oreškov ali suhega sadja

0813[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .30 + .50 + .65 + .95) + .50(.12 + .15 + .19 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.39.25.50

Sadje, pripravljeno ali konzervirano, d. n. (razen müslija)

2008[.20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .30(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .55+ .59 + .71 + .75 + .79 + .90) + .40(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .50(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59+ .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .60(.11 + .19 + .31 + .39 + .50+ .60 + .70 + .90) + .70(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69+ .71 + .79 + .92 + .98) + .80(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .90)+ .91 + .93(.11 + .19 + .21 + .29 + .91 + .93 + .99) + .97(.12 + .14 + .16 + .18 + .32 + .34 + .36 + .38 + .51 + .59 + .72 + .74 + .76 + .78 + .92 + .93 + .94 + .96 + .97 + .98) + .99(.11 + .19 + .21 + .23 + .24 + .28+ .31 + .34 + .36 + .37 + .38 + .40 + .41 + .43 + .45 + .48 + .49 + .51+ .63 + .67 + .72 + .78 + .85 + .91 +  99)]

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Rastlinski materiali, odpadki in ostanki

10.39.30.00

Rastlinski odpadki in ostanki pri predelavi, uporabni za živalsko krmo, d. n.

2308[.00(.11 + .19 + .40 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Kuhanje in drugo pripravljanje sadnih in zelenjavnih izdelkov

10.39.91.00

Kuhanje in drugo pripravljanje sadnih in zelenjavnih izdelkov (priprava koncentratov itd.)

 

 

I

 

NACE: 10.41

Proizvodnja olja in maščob

CPA: 10.41.11

Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, ali mešani ali kako drugače obdelani

10.41.11.00

Stearin in olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja

1503[.00(.11 + .19 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Masti in olja rib in morskih sesalcev ter njihove frakcije

10.41.12.00

Masti in olja ter njihove frakcije iz rib, morskih sesalcev, kemično nemodificirano

1504[.10(.10 + .91 + .99)+ .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Druge masti in olja rib in morskih živali in njihove frakcije

10.41.19.00

Druge živalske maščobe in olja ter njihove frakcije, kemično nemodificirane

1506

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Sojino olje, surovo

10.41.21.00

Surovo sojino olje in njegove frakcije (razen kemično nemodificiranega)

1507[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Arašidno olje, surovo

10.41.22.00

Surovo arašidno olje in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

1508[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Oljčno olje, surovo

10.41.23.10

Deviško oljčno olje in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

1509[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.41.23.30

Oljčna olja, surova (tudi mešana z deviškim olivnim oljem, prečiščena), ter njihove frakcije (razen deviškega oljčnega olja in kemično modificiranih olj)

1510 00 10

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Olje iz sončničnih semen, surovo

10.41.24.00

Surovo olje iz sončničnih semen in semen žafranike ter njune frakcije (razen kemično modificiranega)

1512[.11(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Olje iz bombaževega semena, surovo

10.41.25.00

Surovo olje iz bombaževega semena in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

1512[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.26

Olje iz oljne ogrščice, repnih semen ali gorčično olje, surovo

10.41.26.00

Surovo olje iz oljne repice, ogrščice, gorčice in njegove frakcije (razen kemično nemodificiranega)

1514[.11(.10 + .90) + .91(.10+ .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.27

Palmovo olje, surovo

10.41.27.00

Surovo palmovo olje in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1511[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.28

Kokosovo olje, surovo

10.41.28.00

Surovo kokosovo olje (iz kopre) in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

1513[.11(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Druga rastlinska olja, surova

10.41.29.00

Druga rastlinska olja, surova (razen kemično modificiranih olj)

1513[.21(.10 + .30 + .90)] + 1515[.11 + .50(.11 + .19) + .90(.21+ .29 + .40 + .59)]

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Linters iz bombaža

10.41.30.00

Linters iz bombaža

1404 20

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj

10.41.41.30

Oljna pogača in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji sojinega olja

2304

kg

S

 

10.41.41.50

Oljna pogača in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji maščob ali olja iz sončničnih semen

2306 30

kg

S

 

10.41.41.70

Oljna pogača in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji maščob ali olja iz semen oljne repice ali ogrščice

2306[.41 + .49]

kg

S

 

10.41.41.90

Oljna pogača in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji drugih rastlinskih maščob ali olj (vključno bombaževa semena, laneno seme, kokosov oreh, kopra, palmovi orehi ali jedrca; razen soje, sončničnih semen, semen oljne repice ali ogrščice)

2305 + 2306[.10 + .20 + .50 + .60 + .90(.05 + .11 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov, razen iz gorčice

10.41.42.00

Moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov, razen iz gorčice

1208[.10 + .90]

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Sojino olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.51.00

Sojino olje in njegove frakcije, rafinirano (razen kemično modificiranega)

1507[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Olje iz arašidov in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.52.00

Rafinirano olje iz arašidov in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

1508[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Oljčno olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.53.10

Rafinirano oljčno olje in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

1509 90

kg

S

 

10.41.53.30

Oljčna olja (tudi mešana z deviškim oljčnim oljem, rafinirana) ter njihove frakcije (razen surovih olj, deviškega oljčnega olja in kemično modificiranih olj)

1510 00 90

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Olje iz sončničnih semen in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.54.00

Rafinirano olje iz sončničnih semen in semen žafranike ter njihove frakcije (razen kemično modificiranega)

1512[.19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.55.00

Rafinirano olje iz bombaževega semena in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

1512[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Olja iz oljne ogrščice, repice, gorčice ter njihove frakcije, rafinirana, kemično nemodificirana

10.41.56.00

Rafinirano olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

1514[.19(.10 + .90) + .99(.10+ .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Palmovo olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.57.00

Rafinirano palmovo olje in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

1511[.90(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Kokosovo olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.58.00

Rafinirano kokosovo olje (iz kopre) in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

1513[.19(.11 + .19 + .30 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Druga olja in njihove frakcije, rafinirana, toda kemično nemodificirana; rastlinske masti in druga rastlinska olja (razen koruznega olja) in njihove frakcije, d. n., rafinirana, toda kemično nemodificirana

10.41.59.00

Druga olja in njihove frakcije, rafinirana, toda kemično nemodificirana; rastlinske masti in druga rastlinska olja (razen koruznega olja) in njihove frakcije, d. n., rafinirana, toda kemično nemodificirana

1513[.29(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)] + 1515[.19(.10 + .90)+ .30(.10 + .90) + .50(.91 + .99) + .90(.11 + .31 + .39 + .51 + .60+ .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Živalske ali rastlinske maščobe in olja ter njihove frakcije, hidrogenirani, esterificirani, toda nadalje nepredelani

10.41.60.30

Živalske masti in olja ter njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, nadalje nepredelani (vključno rafinirani)

1516[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Rastlinske masti in olja ter njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, nadalje nepredelani (vključno rafinirani)

1516[.20(.10 + .91 + .95 + .96 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Rastlinski voski (razen trigliceridov)

10.41.71.00

Rastlinski voski (vključno rafinirani) (razen trigliceridov)

1521 10

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degras; ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov

10.41.72.00

Degras; ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov

1522[.00(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.42

Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob

CPA: 10.42.10

Margarina in podobne jedilne maščobe

10.42.10.30

Margarina in namazi z nizko vsebnostjo maščob (razen tekoče margarine)

1517[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Drugi jedilni pripravki iz masti in olj (vključno tekoča margarina)

1517[.90(.10 + .91 + .93 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.51

Mlekarstvo in sirarstvo

CPA: 10.51.11

Predelano tekoče mleko

10.51.11.33

Mleko in smetana, nekoncentrirana, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, vsebnost maščobe ≤ 1 mas. %, v pakiranju z neto vsebino ≤ 2 l

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Mleko in smetana, nekoncentrirana, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, vsebnost maščobe ≤ 1 %, v pakiranju z neto vsebino > 2 l

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Mleko in smetana, nekoncentrirana, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, vsebnost maščobe > 1 mas. % in ≤ 6 mas. %, v pakiranju z neto vsebino ≤ 2 l

0401[.20(.11 + .91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Mleko in smetana, nekoncentrirana, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, vsebnost maščobe > 1 % in ≤ 6 %, v pakiranju z neto vsebino > 2 l

0401[.20(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Mleko in smetana z > 6 % maščobe, nezgoščena in neslajena

10.51.12.10

Mleko in smetana, nekoncentrirana, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, vsebnost maščobe > 6 mas. % in ≤ 21 %, v pakiranju z neto vsebino ≤ 2 l

0401[.40(.10) + .50(.11)]

kg

S

 

10.51.12.20

Mleko in smetana, nekoncentrirana, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, vsebnost maščobe > 6 mas. % in ≤ 21 mas. %, v pakiranju z neto vsebino  > 2 l

0401[.40(.90) + .50(.19)]

kg

S

 

10.51.12.30

Mleko in smetana, nekoncentrirana, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, vsebnost maščobe > 21 mas. %, v pakiranju z neto vsebino ≤ 2 l

0401[.50(.31 + .91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Mleko in smetana, nekoncentrirana, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, vsebnost maščobe > 21 mas. %, v pakiranju z neto vsebino > 2 l

0401[.50(.39 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Posneto mleko v prahu

10.51.21.30

Posneto mleko v prahu, mleko in smetana v trdnih oblikah, vsebnost maščobe ≤ 1,5 mas. %, v pakiranju z neto vsebino ≤ 2,5 kg

0402[.10(.11 + .91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Posneto mleko v prahu, mleko in smetana v trdnih oblikah, vsebnost maščobe ≤ 1,5 %, v pakiranju z neto vsebino > 2,5 kg

0402[.10(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Polnomastno mleko v prahu

10.51.22.30

Mleko ali smetana v prahu, mleko in smetana v trdnih oblikah, vsebnost maščobe > 1,5 mas. %, v pakiranju z neto vsebino ≤ 2,5 kg

0402[.21(.11 + .91) + .29(.11+ .15 + .91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Mleko ali smetana v prahu, mleko in smetana v trdnih oblikah, vsebnost maščobe > 1,5 mas. %, v pakiranju z neto vsebino > 2, 5 kg

0402[.21(.18 + .99) + .29(.19+ .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Maslo in mlečni namazi

10.51.30.30

Maslo, vsebnost maščob ≤ 85 mas. %

0405[.10(.11 + .19 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Maslo, vsebnost maščob > 85 mas. % in druge maščobe in olja, pridobljene iz mleka razen mlečnih namazov z vsebnostjo maščobe < 80 mas. %

0405[.10(.90) + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Mlečni namazi, vsebnost maščobe < 80 mas. %

0405[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Sir in skuta

10.51.40.30

Nezorjeni ali sveži sir (vključno sir iz sirotke in skuta)

0406[.10(.20 + .80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Sir, nariban, v prahu, sir z modrimi žilami in drug nepredelan sir (razen svežega sira, sira iz sirotke in skute)

0406[.20(.10 + .90) + .40(.10+ .50 + .90) + .90(.01 + .13 + .15 + .17 + .18 + .19 + .21 + .23 + .25+ .27 + .29 + .32 + .35 + .37 + .39 + .50 + .61 + .63 + .69 + .73 + .75+ .76 + .78 + .79 + .81 + .82 + .84 + .85 + .86 + .87 + .88 + .93 + .99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Topljeni sir (razen naribanega ali sira v prahu)

0406[.30(.10 + .31 + .39 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Mleko in smetana, zgoščena ali oslajena, razen v trdnih oblikah

10.51.51.04

Zgoščeno mleko ali smetana, neslajena

0402[.91(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Zgoščeno mleko ali smetana, oslajena

0402[.99(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Jogurt in drugo fermentirano ali zakisano mleko ali smetana

10.51.52.41

Kislo mleko, kisla smetana, jogurt in drugi fermentirani proizvodi

0403[.10(.11 + .13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59) + .90(.13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .53+ .59 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Aromatiziran tekoči jogurt ali kislo mleko (kislo mleko; smetana, jogurt in drugi fermentirani izdelki, aromatizirani, z dodanim sadjem, oreški ali kakavom)

0403[.10(.91 + .93 + .99)+ .90(.91 + .93 + .99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Pinjenec, v prahu

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Pinjenec, tekoč

0403 90 51

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kazein

10.51.53.00

Kazein in kazeinati

3501[.10(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Laktoza in laktozni sirup

10.51.54.00

Laktoza in laktozni sirup (vključno kemično čista laktoza)

1702[.11 + .19]

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Sirotka

10.51.55.30

Sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah in drugih trdnih oblikah, koncentrirana ali nekoncentrirana, z dodatkom sladila ali brez

0404[.10(.02 + .04 + .06 + .12 + .14 + .16 + .26 + .28 + .32 + .34 + .36 + .38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Sirotka in modificirana sirotka, tekoča,v obliki paste, koncentrirana ali nekoncentrirana, z dodatkom sladila ali brez

0404[.10(.48 + .52 + .54 + .56 + .58 + .62 + .72 + .74 + .76 + .78 + .82 + .84)]

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Mlečni izdelki, d. n.

10.51.56.00

Izdelki iz naravnih mlečnih sestavin, d. n.

0404[.90(.21 + .23 + .29 + .81 + .83 + .89)]

kg

S

 

NACE: 10.52

Proizvodnja sladoleda

CPA: 10.52.10

Sladoled in drug užiten led

10.52.10.00

Sladoled in druge ledene sladice (vključno sherbet, lučke) (razen mešanic in osnov za sladoled)

2105[.00(.10 + .91 + .99)]

l @

S

 

NACE: 10.61

Mlinarstvo

CPA: 10.61.11

Oluščen riž

10.61.11.00

Oluščen nebrušen (rjavi) riž

1006[.20(.11 + .13 + .15 + .17 + .92 + .94 + .96 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Riž, manj brušen ali dobro brušen ali lomljen

10.61.12.30

Riž, manj brušen ali dobro brušen (beljen) (vključno riž camolino)

1006[.30(.21 + .23 + .25 + .27 + .42 + .44 + .46 + .48 + .61 + .63 + .65 + .67 + .92 + .94 + .96 + .98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Lomljen riž (vključno obogateni riž, „parboiled“)

1006 40

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Pšenična ali soržična moka

10.61.21.00

Pšenična ali soržična moka

1101[.00(.11 + .15 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Druga žitna moka

10.61.22.00

Druga žitna moka

1102[.20(.10 + .90) + .90(.10+ .30 + .50 + .70 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Rastlinska moka in zdrob

10.61.23.00

Moka in zdrob iz sušenega graha, fižola, leče, saga, manioke, marante, salepa, topinamburja sladkega krompirja ali podobnih korenovk ali gomoljev; moka, zdrob, prašek iz jedilnega sadja, oreškov

1106[.10 + .20(.10 + .90)+ .30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Mešanice za izdelavo pekovskih izdelkov

10.61.24.00

Mešanice in testo za izdelavo kruha, sladic, peciva, hrustljavih kruhkov, piškotov, vafljev, oblatov, prepečenca, opečenega kruha in podobnih opečenih izdelkov ter drugih pekovskih izdelkov

1901 20

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Pšenični drobljenec in zdrob

10.61.31.33

Zdrob in drobljenec iz trde pšenice

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Zdrob in drobljenec iz navadne pšenice in pire

1103 11 90

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Drobljenec, zdrob in peleti iz drugih žit, d. n.

10.61.32.30

Drobljenec in zdrob iz ovsa, koruze, riža, rži, ječmena in drugih žit (razen pšenice)

1103[.13(.10 + .90) + .19(.20+ .40 + .50 + .90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Pšenični peleti

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Peleti iz ovsa, koruze, riža, rži, ječmena in drugih žit (razen pšenice)

1103[.20(.25 + .30 + .40 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Žitni kosmiči in drugi žitni mlevski izdelki

10.61.33.33

Žitna zrna, valjana, v kosmičih, oluščena, perlirana, rezana, drobljena (razen riža)

1104[.12(.10 + .90) + .19(.10+ .30 + .50 + .61 + .69 + .91 + .99) + .22(.40 + .50 + .95) + .23(.40+ .98) + .29(.04 + .05 + .08 + .17 + .30 + .51 + .55 + .59 + .81 + .85+ .89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih, zmleti (razen riža)

1104[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Živila tipa „müsli“ na osnovi nepraženih žitnih kosmičev

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Druga pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem, praženjem žit

1904[.10(.10 + .30 + .90)+ .20(.91 + .95 + .99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Žita, v zrnju (razen koruze), kuhana ali drugače pripravljena

1904[.30 + .90(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Otrobi in drugi ostanki pri obdelavi žit

10.61.40.10

Otrobi in drugi ostanki pri presejanju, mletju, drugi obdelavi koruze

2302[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Otrobi in drugi ostanki pri presejanju, mletju, drugi obdelavi riža

2302[.40(.02 + .08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Otrobi in drugi ostanki pri presejanju, mletju, drugi obdelavi pšenice

2302[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Otrobi in drugi ostanki pri presejanju, mletju, obdelavi žit (razen koruze, riža, pšenice)

2302[.40(.10 + .90) + .50]

kg

S

 

NACE: 10.62

Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

CPA: 10.62.11

Škrob; inulin; pšenični gluten; dekstrini in drugi modificirani škrobi

10.62.11.11

Pšenični škrob

1108 11

kg

S

 

10.62.11.13

Koruzni škrob

1108 12

kg

S

 

10.62.11.15

Krompirjev škrob

1108 13

kg

S

 

10.62.11.19

Drug škrob (rižev, iz manioke, marante, sredice sagove palme) (razen pšeničnega, koruznega in krompirjevega)

1108[.14 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Inulin

1108 20

kg

S

 

10.62.11.50

Pšenični gluten (razen pšeničnega glutena, pripravljenega za uporabo kot lepilo ali kot glazura ali škrobilo za tekstilno industrijo)

1109

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (vključno esterificirani ali eterificirani, topljiv škrob, preželatiniziran škrob, dialdehidni škrob, škrob, obdelan s formaldehidom ali epiklorohidrinom)

3505[.10(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapioka in njeni nadomestki iz škroba

10.62.12.00

Tapioka in njeni nadomestki iz škroba

1903

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glukoza in glukozni sirup; fruktoza in fruktozni sirup; invertni sladkor; sladkorji in sladkorni sirupi, d. n.

10.62.13.10

Glukoza in glukozni sirup (razen z dodanimi aromami ali barvili)

1702[.30(.10 + .50 + .90)+ .40(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Kemično čista fruktoza v trdni obliki; fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje > 50 % fruktoze; izoglukoza razen z dodanimi aromami ali barvili

1702[.50 + .60(.10 + .80 + .95) + .90(.30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstrin in maltodekstrinski sirup (razen z dodanimi aromami ali barvili)

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Drugi sladkorji (vključno invertni sladkor), d. n.

1702[.90(.10 + .80 + .95)]

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Koruzno olje

10.62.14.30

Surovo koruzno olje in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

1515[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Rafinirano koruzno olje in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

1515[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki

10.62.20.00

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki

2303[.10(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.71

Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

CPA: 10.71.11

Svež kruh

10.71.11.00

Svež kruh (≤ 5 mas. % sladkorja in ≤ 5 mas. % maščobe v suhi snovi) (brez dodanih jajc, medu, sira, sadja)

1905 90 30

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Sveže pecivo in slaščice

10.71.12.00

Sveže pecivo; drugi pekovski izdelki z dodanim sladilom

1905 90 60

kg

S

 

NACE: 10.72

Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic

CPA: 10.72.11

Hrustljavi kruh, prepečenec, opečen kruh in podobni izdelki

10.72.11.30

Hrustljavi kruh

1905 10

kg

S

 

10.72.11.50

Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki

1905[.40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Medenjaki in podobni izdelki; sladki keksi; vaflji in oblati

10.72.12.30

Medenjaki in podobni izdelki

1905[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Sladki keksi, vaflji, oblati, popolnoma ali delno obliti s čokolado ali drugimi kakavovimi pripravki

1905[.31(.11 + .19) + .32(.11+ .19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Drugi sladki keksi (vključno sendvič keksi; razen popolnoma ali delno oblitih s čokolado ali drugimi čokoladnimi pripravki)

1905[.31(.30 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Vaflji in oblati z vsebnostjo vode > 10 mas. % končnega izdelka (razen kornetov za sladoled, sendvič vafljev, drugih podobnih proizvodov)

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Vaflji in oblati (vključno soljeni) (razen tistih, popolnoma ali delno oblitih s čokolado ali drugimi kakavovimi pripravki)

1905[.32(.91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Drugi suhi ali trajni pekovski izdelki

10.72.19.10

Opresnik

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni proizvodi

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Keksi brez dodanih sladil (razen popolnoma ali delno oblitih s čokolado, drugimi kakavovimi pripravki, sladkih keksov, vafljev in oblatov)

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Pekovski izdelki začinjeni, soljeni, ekstrudirani ali ekspandirani

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Pekovski izdelki brez dodanih sladil (vključno palačinke, slane pite, pice; razen sendvičev, hrustljavega kruha, vafljev, oblatov, prepečenca, opečenih, soljenih ekstrudiranih/ekspandiranih proizvodov)

1905 90 90

kg

S

 

NACE: 10.73

Proizvodnja testenin

CPA: 10.73.11

Testenine in podobni izdelki

10.73.11.30

Nekuhane testenine z jajci (razen polnjenih ali drugače pripravljenih)

1902 11

kg

S

 

10.73.11.50

Nekuhane testenine (brez jajc, nepolnjene ali drugače pripravljene)

1902[.19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Kuskus

10.73.12.00

Kuskus

1902[.40(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.81

Proizvodnja sladkorja

CPA: 10.81.11

Surovi sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, v trdni obliki

10.81.11.00

Surovi sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, v trdni obliki, brez dodatkov za aromo ali barvo

1701[.12(.10 + .90) + .13(.10+ .90) + .14(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Rafinirani sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju, brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil

10.81.12.30

Rafiniran beli sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, v trdni obliki

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Rafiniran sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, v trdni obliki (razen belega sladkorja)

1701 99 90

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Rafinirani sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese z dodatki za aromatiziranje ali barvili; javorjev sladkor in sirup

10.81.13.00

Rafiniran sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, z dodatki za aromo ali barvo; javorov sladkor in javorov sirup

1701 91 + 1702[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melase

10.81.14.30

Melasa iz sladkornega trsa

1703 10

kg

S

 

10.81.14.50

Melase, dobljene pri ekstrakciji, rafiniranju sladkorja (razen melas iz sladkornega trsa)

1703 90

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja

10.81.20.00

Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja

2303[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.82

Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov

CPA: 10.82.11

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

10.82.11.00

Kakavova masa (razen z dodanim sladkorjem ali sladilom)

1803[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Kakavovo maslo, maščobe in olja

10.82.12.00

Kakavovo maslo, maščobe in olja

1804

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Kakav v prahu, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil

10.82.13.00

Kakav v prahu, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil

1805

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Kakav v prahu z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili

10.82.14.00

Kakav v prahu, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili

1806[.10(.15 + .20 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Čokolada in živila, ki vsebujejo kakav (razen sladkanega kakava v prahu), v velikih pakiranjih

10.82.21.30

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav, v blokih, palicah ali tablicah  > 2 kg ali v obliki tekočine, paste, prahu, granul ali podobnih oblikah, v razsutem stanju ali izvirnih pakiranjih > 2 kg, z vsebnostjo kakavovega masla ≥ 18 mas. %

1806[.20(.10 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.82.21.50

Čokoladne drobtinice z vsebnostjo vsaj 18 mas. % kakavovega masla, v zavitkih  > 2 kg

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Čokoladni prelivi, z vsebnostjo kakavovega masla vsaj 18 mas. %, v zavitkih  > 2 kg

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Živila z vsebnostjo kakavovega masla <18 %, v zavitkih > 2 kg (razen čokoladnih prelivov, čokoladnega mleka v prahu)

1806 20 95

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Čokolada in živila, ki vsebujejo kakav (razen sladkanega kakava v prahu), razen v velikih pakiranjih

10.82.22.33

Polnjena čokolada, v blokih, palicah, tablicah (s smetano, likerjem, sadno pasto; razen čokoladnih keksov)

1806 31

kg

S

 

10.82.22.35

Čokolada, v blokih, palicah, tablicah, z dodanimi žiti, sadjem, oreški (razen polnjene čokolade, čokoladnih keksov)

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Druga čokolada, v blokih, palicah, tablicah (razen polnjene, z dodanimi žiti; sadjem ali oreški) čokoladnih keksov)

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Čokoladni bonboni, polnjeni z alkoholom (razen v blokih, palicah ali tablicah)

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Čokoladni bonboni (razen z alkoholom, v blokih, palicah ali tablicah)

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Polnjeni čokoladni izdelki (razen v blokih, palicah ali tablicah, čokoladnih bonbonov)

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Čokoladni izdelki (razen polnjenih, v blokih, palicah ali tablicah, čokoladnih keksov, čokoladnih bonbonov)

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Sladkorni proizvodi in njihovi nadomestki, narejeni iz izdelkov, ki nadomeščajo sladkor in vsebujejo kakav (vključno čokoladni nugat) (razen bele čokolade)

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Čokoladni namazi

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Izdelki s kakavom za pripravo pijač

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Živila s kakavom (razen kakavove paste, masla, kakava v prahu, blokih, palicah, tablicah, v obliki tekočine, paste, prahu, granul ali podobnih oblikah, v razsutem stanju v zavitkih > 2 kg, za pripravo pijač, čokoladnih namazov)

1806 90 90

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Sladkorni izdelki (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava

10.82.23.10

Žvečilni gumi

1704[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Ekstrakt sladke koreninice, bloki, palice in pastile z vsebnostjo saharoze > 10 mas. %, brez drugih dodatkov

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Bela čokolada

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Sladkorni izdelki v pasti v izvirnih pakiranjih z neto vsebino ≥ 1 kg (vključno marcipan, fondant, nugat in mandljeve paste)

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Pastile za grlo in bomboni proti kašlju, ki vsebujejo pretežno sladkorje in arome (razen pastil ali bombonov z aromo, ki imajo lastnosti zdravil)

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Dražeji in drugi s sladkorjem prevlečeni proizvodi (vključno s sladkorjem prevlečeni mandlji)

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Gumiji, sadni želeji in sadne paste v obliki sladkornih izdelkov (razen žvečilnega gumija)

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Kuhani sladkorni izdelki

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Karamele (toffee) in podobni bomboni

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Komprimirani sladkorni izdelki (vključno pastile proti zadahu)

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Sladkorni izdelki, d. n.

1704 90 99

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju

10.82.24.00

Odcejeno glazirano ali kristalizirano sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin

2006[.00(.10 + .31 + .35 + .38 + .91 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.83

Predelava čaja in kave

CPA: 10.83.11

Kava, brez kofeina ali pražena

10.83.11.30

Nepražena kava brez kofeina

0901 12

kg

S

 

10.83.11.50

Pražena kava s kofeinom

0901 21

kg

S

 

10.83.11.70

Pražena kava brez kofeina

0901 22

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Kavni nadomestki; ekstrakti, esence in koncentrati kave ali kavnih nadomestkov; lupine in skorje kave

10.83.12.10

Kavni nadomestki, ki vsebujejo kavo

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave

2101[.11 + .12(.92 + .98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi izvlečki, esence in koncentrati

2101[.30(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Zeleni čaj (nefermentiran), črni čaj (fermentiran) in delno fermentiran čaj, v zavitkih po ≤ 3 kg

10.83.13.00

Pravi čaj, v zavitkih ≤ 3 kg

0902[.10 + .30]

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Ekstrakti, esence, ali koncentrati pravega ali maté čaja ter pripravki iz njih

10.83.14.00

Ekstrakti, esence in koncentrati pravega ali maté čaja ter pripravki iz njih, esenc ali koncentratov, ali na osnovi čaja ali maté čaja

2101[.20(.20 + .92 + .98)]

kg

S

 

NACE: 10.84

Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov

CPA: 10.84.11

Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline

10.84.11.30

Vinski kis

2209[.00(.11 + .19)]

l

S

 

10.84.11.90

Kis in njegovi nadomestki (razen takšnega iz vina)

2209[.00(.91 + .99)]

l

S

 

CPA: 10.84.12

Omake; mešanice dišav in začimb; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

10.84.12.10

Sojina omaka

2103 10

kg

S

 

10.84.12.30

Kečap in druge paradižnikove omake

2103 20

kg

S

 

10.84.12.53

Gorčična moka in zdrob

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Pripravljena gorčica

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Omake in pripravki za omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimb (razen sojine omake, kečapa, drugih paradižnikovih omak, gorčične moke ali zdroba in pripravljene gorčice)

2103[.90(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Jedilna sol

10.84.30.00

Sol, primerna za prehrano ljudi

2501 00 91

kg

T

 

NACE: 10.85

Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov

CPA: 10.85.11

Pripravljene jedi in obroki na osnovi mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi

10.85.11.00 z

Pripravljene jedi in obroki na osnovi mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi

1601[.00(.10b + .91b + .99b)] + 1602[.20(.10b + .90b) + .31(.11b+ .19b + .80b) + .32(.11b + .19b + .30b + .90b) + .39(.21b + .29b+ .85b) + .41(.10b + .90b) + .42(.10b + .90b) + .49(.11b + .13b + .15b + .19b + .30b + .50b + .90b) + .50(.10b + .31b + .95b) + .90(.10b+ .31b + .51b + .61b + .69b + .91b + .95b + .99b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Pripravljene jedi in obroki na osnovi rib, rakov in mehkužcev

10.85.12.00 z

Pripravljene jedi in obroki na osnovi rib, rakov in mehkužcev

1604[.11(.00b) + .12(.10b + .91b + .99b) + .13(.11b + .19b + .90b) + .14(.11b + .16b + .18b+ .90b) + .15(.11b + .19b + .90b) + .16(.00b) + .17(.00b) + .19(.10b+ .31b + .39b + .50b + .91b + .92b + .93b + .94b + .95b + .97b)+ .20(.05b + .10b + .30b + .40b + .50b + .70b + .90b)] + 1605[.10(.00b) + .21(.10b + .90b) + .29(.00b)+ .30(.10b + .90b) + .40(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .53(.10b+ .90b) + .54(.00b) + .55(.00b) + .56(.00b) + .57(.00b) + .58(.00b)+ .59(.00b) + .61(.00b) + .62(.00b) + .63(.00b)+ .69(.00b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Pripravljene jedi in obroki na osnovi zelenjave

10.85.13.00 z

Pripravljene jedi in obroki na osnovi zelenjave

2002[.10(.10b + .90b)] + 2003[.10(.20b + .30b) + .90(.10b+ .90b)] + 2004[.90(.10b + .30b + .50b + .91b+ .98b)] + 2005[.40(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b) + .60(.00b) + .70(.00b) + .80(.00b) + .91(.00b) + .99(.10b + .20b+ .30b + .50b + .60b + .80b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Pripravljene jedi in obroki na osnovi testenin

10.85.14.10

Kuhane ali nekuhane testenine, polnjene z mesom, ribami, sirom ali drugimi sestavinami v kakršnem koli razmerju

1902[.20(.10 + .30 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Testenine, sušene, nesušene, zamrznjene (vključno pripravljene jedi) (razen nekuhanih testenin, polnjenih testenin)

1902[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Druge pripravljene jedi in obroki (tudi zamrznjene pice)

10.85.19.00

Druge pripravljene jedi in obroki (tudi zamrznjene pice)

2106 90 98

kg

S

 

NACE: 10.86

Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil

CPA: 10.86.10

Homogenizirani živilski pripravki in dietetična hrana

10.86.10.10

Homogenizirani pripravki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi (razen klobas in podobnih izdelkov iz mesa; živilskih pripravkov na osnovi teh proizvodov)

1602 10

kg

S

 

10.86.10.30

Homogenizirane vrtnine (razen zamrznjenih, konzerviranih v kisu ali ocetni kislini)

2005 10

kg

S

 

10.86.10.50

Homogenizirani izdelki iz sadja, marmelade, sadni želeji, džemi iz citrusov, sadni pireji ali pireji iz oreškov ter sadne paste ali paste iz oreškov

2007[.10(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Homogenizirana sestavljena živila za hrano za dojenčke ali dietetične namene, pripravljena za prodajo na drobno v embalaži ≤ 250 g

2104 20

kg

S

 

10.86.10.70

Živila za dojenčke, pripravljena za prodajo na drobno (razen homogeniziranih sestavljenih prehrambenih proizvodov)

1901 10

kg

S

 

NACE: 10.89

Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih

CPA: 10.89.11

Juhe, ragu juhe in pripravki zanje

10.89.11.00

Juhe, ragu juhe in pripravki zanje

2104 10

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži ali konzervirani; jajca v lupini, konzervirana ali kuhana; jajčni albumin

10.89.12.30

Jajčni proizvodi, sveži, sušeni, kuhani v sopari ali vreli vodi, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani (razen albumina, v lupini)

0408[.11(.20 + .80) + .19(.20+ .81 + .89) + .91(.20 + .80) + .99(.20 + .80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Jajčni albumin

3502[.11(.10 + .90) + .19(.10+ .90)]

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Kvas (aktiven in neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi; pripravljeni pecilni praški

10.89.13.34

Pekovski kvas

2102[.10(.31 + .39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Aktivni kvas (razen pekovskega kvasa)

2102[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Neaktivni kvas in drugi mrtvi enocelični mikroorganizmi

2102[.20(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Pripravljeni pecilni praški

2102 30

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib in vodnih nevretenčarjev

10.89.14.00

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

1603[.00(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Druga živila, d. n.

10.89.19.10

Karamel

1702[.90(.71 + .75 + .79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Sladni izvleček

1901[.90(.11 + .19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Praški za pudinge, kreme, drugi pripravki iz škroba, moke ipd.

1901[.90(.91 + .99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Beljakovinski koncentrati in aromatizirani, barvani sladkorni sirupi

2106[.10(.20 + .80) + .90(.30+ .51 + .55 + .59)]

kg

S

 

10.89.19.40

Drugi živilski pripravki, d. n.

2106[.90(.20 + .92)]

kg

S

 

NACE: 10.91

Proizvodnja krmil

CPA: 10.91.10

Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne

10.91.10.10 z

Predmešanice za krmo domačih živali

2309[.90(.31a + .33a + .35a+ .39a + .41a + .43a + .49a + .51a + .53a + .59a + .70a+ .96a)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Pripravljena krmila za prašiče (razen predmešanic)

2309[.90(.10a + .20a + .31b+ .33b + .35b + .39b + .41b + .43b + .49b + .51b + .53b + .59b + .70b+ .91a + .96b)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

Pripravljena krmila za govedo (razen predmešanic)

2309[.90(.10b + .20b + .31c+ .33c + .35c + .39c + .41c + .43c + .49c + .51c + .53c + .59c + .70c+ .91b + .96c)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Pripravljena krmila za perutnino (razen predmešanic)

2309[.90(.10c + .20c + .31d+ .33d + .35d + .39d + .41d + .43d + .49d + .51d + .53d + .59d + .70d+ .91c + .96d)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Pripravljena krmila za rejne živali (razen predmešanic), d. n.

2309[.90(.10d + .20d + .31e+ .33e + .35e + .39e + .41e + .43e + .49e + .51e + .53e + .59e + .70e+ .91d + .96e)]

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa)

10.91.20.00

Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa)

1214 10

kg

S

 

NACE: 10.92

Proizvodnja hrane za hišne živali

CPA: 10.92.10

Pripravljena hrana za hišne živali

10.92.10.30

Pasja in mačja hrana, pripravljena za prodajo na drobno

2309[.10(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59 + .70 + .90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Hrana za druge hišne živali, pripravljena za prodajo na drobno

2309[.90(.31f + .33f + .35f+ .39f + .41f + .43f + .49f + .51f + .53f + .59f + .70f+ .96f)]

kg

S

 

NACE: 11.01

Proizvodnja žganih pijač

CPA: 11.01.10

Žgane pijače

11.01.10.20

Žganje, destilirano iz grozdja, grozdnih tropin (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2208[.20(.12 + .14 + .26 + .27 + .29 + .40 + .62 + .64 + .86 + .87 + .89)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2208[.30(.11 + .19 + .30 + .41 + .49 + .61 + .69 + .71 + .79 + .82 + .88)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rum in druga žganja, dobljena z destilacijo fermentiranih proizvodov iz sladkornega trsa (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2208[.40(.11 + .31 + .39 + .51 + .91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Džin in brinjevec (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2208[.50(.11 + .19 + .91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Vodka z vsebnostjo alkohola ≤ 45,4 vol. % (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2208[.60(.11 + .19)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Žganje, destilirano iz sadja (razen likerjev, džina, brinjevca; vino iz grozdja ali grozdnih tropin) (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2208[.90(.33 + .38 + .45 + .48 + .71)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Čisti alkoholi (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2208[.90(.91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Žganje, likerji in druge žgane pijače (razen žganja, dobljenega z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin ali sadja/whiskyja, ruma, tafie, džina in brinjevca, vodke z vsebnostjo alkohola ≤ 45,4 vol. %, žganja, destiliranega iz sadja) (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2208[.60(.91 + .99) + .70(.10+ .90) + .90(.11 + .19 + .41 + .54 + .56 + .69 + .75 + .77+ .78)]

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Proizvodnja vina iz grozdja

CPA: 11.02.11

Peneče vino iz svežega grozdja

11.02.11.30

Šampanjec (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Peneče vino iz svežega grozdja (razen šampanjca; brez dajatev na alkohol)

2204[.10(.91 + .93 + .94 + .96 + .98)]

l

S

 

CPA: 11.02.12

Vino iz svežega grozdja, razen penečih vin; grozdni mošt

11.02.12.11

Belo vino z zaščiteno označbo porekla (ZOP)

2204[.21(.11 + .12 + .13 + .17 + .18 + .19 + .22 + .23 + .24 + .26 + .27 + .28 + .32 + .34 + .36 + .37 + .38) + .29(.11 + .12 + .13 + .17 + .18)]

l

S

 

11.02.12.15

Vino in grozdni mošt, pri katerih je bilo vrenje preprečeno ali ustavljeno z dodatkom alkohola, z dodanim CO2 v raztopini pod tlakom ≥ 1 bar < 3 bare pri temperaturi 20 °C (razen penečega vina)

2204[.21(.06 + .07 + .08 + .09) + .29(.10)]

l

S

 

11.02.12.17

Kakovostno vino in grozdni mošt z zaščiteno označbo porekla (razen belega vina in penečega vina), pri katerih je bilo vrenje preprečeno ali ustavljeno z dodatkom alkohola, z vsebnostjo alkohola ≤ 15 % (razen belega vina in penečega vina)

2204[.21(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .62 + .66 + .67 + .68 + .69 + .71 + .74 + .76 + .77 + .78) + .29(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .58)]

l

S

 

11.02.12.20

Vino in grozdni mošt, pri katerih je bilo vrenje preprečeno ali ustavljeno z dodatkom alkohola, z vsebnostjo alkohola do 15 vol. % (razen penečega vina in vina z zaščiteno označbo porekla)

2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 + .81+ .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

l

S

 

11.02.12.31

Madejra, portsko, šeri vino in druga vina, vsebnost alkohola > 15 %

2204[.21(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92) + .29(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91+ .92)]

l

S

 

11.02.12.50

Grozdni mošt (razen dajatev na alkohol)

2204[.30(.10 + .92 + .94 + .96 + .98)]

l

S

 

NACE: 11.03

Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač

CPA: 11.03.10

Druge fermentirane pijače (npr. jabolčni mošt, hruškov mošt, medica); alkoholne mešane pijače

11.03.10.00

Fermentirane pijače in mešanice (vključno brezalkoholne pijače, jabolčnik, hruškovec, medica; razen piva iz slada, vina iz grozdja, aromatiziranega z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje)

2206[.00(.10 + .31 + .39 + .51 + .59 + .81 + .89)]

l

S

 

NACE: 11.04

Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja

CPA: 11.04.10

Vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdja

11.04.10.00

Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje (razen dajatev na alkohol)

2205[.10(.10 + .90) + .90(.10+ .90)]

l

S

 

NACE: 11.05

Proizvodnja piva

CPA: 11.05.10

Pivo, razen pivovarskih ostankov

11.05.10.00

Pivo iz slada (razen brezalkoholnega piva, piva z vsebnostjo alkohola ≤ 0,5 vol. %, brez dajatev na alkohol)

2203[.00(.01 + .09 + .10)]

l

S

 

11.05.10.10 z

Brezalkoholno pivo in pivo z vsebnostjo ≤ 0,5 % alkohola

2202 90 10a

l

S

 

CPA: 11.05.20

Ostanki in odpadki pivovarn ali destilarn

11.05.20.00

Ostanki in odpadki pivovarn ali destilarn (brez dajatev na alkohol)

2303 30

kg

S

 

NACE: 11.06

Proizvodnja slada

CPA: 11.06.10

Slad

11.06.10.30

Slad, nepražen (brez dajatev na alkohol)

1107[.10(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Slad, pražen (brez dajatev na alkohol, proizvodov, ki so bili nadalje obdelani, praženega slada, pripravljenega kot kavni nadomestki)

1107 20

kg

S

 

NACE: 11.07

Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod

CPA: 11.07.11

Mineralne vode in sodavice, neslajene, nearomatizirane

11.07.11.30

Mineralne vode in sodavice, neslajene

2201[.10(.11 + .19 + .90)]

l

S

 

11.07.11.50

Neslajene in nearomatizirane vode; led in sneg (razen mineralnih vod in sodavic)

2201 90

l @

S

 

CPA: 11.07.19

Druge brezalkoholne pijače

11.07.19.30

Brezalkoholne pijače (vključno mineralne vode, sodavice), sladkane, z dodanimi aditivi ali aromami

2202 10

l

S

 

11.07.19.50 z

Brezalkoholne pijače, brez mlečne maščobe (razen sladkanih ali nesladkanih mineralnih vod in sodavic ali aromatiziranih vod)

2202 90 10b

l

S

 

11.07.19.70

Brezalkoholne pijače z mlečnimi maščobami

2202[.90(.91 + .95 + .99)]

l

S

 

NACE: 12.00

Proizvodnja tobačnih izdelkov

CPA: 12.00.11

Cigare, cigarilosi in cigarete, iz tobaka ali tobačnih nadomestkov

12.00.11.30

Cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak, mešanice tobaka in tobačnih nadomestkov (brez dajatve na tobak)

2402 10

p/st @

S

 

12.00.11.50

Cigarete, ki vsebujejo tobak, mešanice tobaka in tobačnih nadomestkov (brez dajatve na tobak)

2402[.20(.10 + .90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Cigare, cigarilosi in cigarete, ki vsebujejo samo tobačne nadomestke (brez dajatve na tobak)

2402 90

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi ekstrakti in esence

12.00.19.30

Tobak za kajenje (brez dajatve na tobak)

2403[.11 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Predelan tobak, ekstratkti in esence, drug homogeniziran ali rekonstituiran tobak, d. n.

2403[.91 + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 13.10

Priprava in predenje tekstilnih vlaken

CPA: 13.10.10

Maščobe iz volne (vključno z lanolinom)

13.10.10.00

Maščobe iz volne in maščobne snovi, dobljene iz teh maščob, lanolin

1505[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Surova svila (nepredena)

13.10.21.00

Surova svila (nepredena)

5002

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Volna, razmaščena ali karbonizirana, nemikana ali nečesana

13.10.22.00

Volna, razmaščena ali karbonizirana, nemikana ali nečesana

5101[.21 + .29 + .30]

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Izčeski iz volne ali fine živalske dlake

13.10.23.00

Izčeski iz volne ali fine živalske dlake

5103[.10(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Volna in fina ali groba živalska dlaka, mikana ali česana

13.10.24.00

Volna in fina ali groba živalska dlaka, mikana ali česana (volna v pramenih)

5105[.10 + .21 + .29 + .31+ .39 + .40]

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Bombaž, mikan ali česan

13.10.25.00

Bombaž, mikan ali česan

5203

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Juta in druga tekstilna vlakna (razen lanu, konoplje in ramije), predelana, toda nepredena

13.10.26.00

Juta in druga tekstilna vlakna (razen lanu, konoplje in ramije), predelana, nepredena

5303 90

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Druga rastlinska tekstilna vlakna, predelana, toda nepredena

13.10.29.00

Druga rastlinska tekstilna vlakna, predelana, nepredena

5301[.21 + .29 + .30] + 5302 90 + 5305

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Sintetična vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

13.10.31.00

Sintetična vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

5506[.10 + .20 + .30 + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Umetna vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

13.10.32.00

Umetna vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

5507

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov

13.10.40.10

Svilena preja, nepripravljena za prodajo na drobno (razen preje iż svilenih odpadkov)

5004[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.40.30

Preja iz svilenih odpadkov, nepripravljena za prodajo na drobno

5005[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Svilena preja, preja iz svilenih odpadkov, pripravljena za prodajo na drobno; svileni katgut

5006[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Preja iz volne, pripravljena ali nepripravljena za prodajo na drobno; preja iz fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime

13.10.50.10

Preja iz mikane volne ali fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

5106[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .91 + .99)] + 5108[.10(.10+ .90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Preja iz česane volne ali fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

5107[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)] + 5108[.20(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Preja iz volne ali fine živalske dlake, pripravljena za prodajo na drobno

5109[.10(.10 + .90) + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Bombažna preja (razen sukanca za šivanje)

13.10.61.32 z

Preja iz nečesanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za tkanine (razen za preproge in talne obloge)

5205[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.10a + .90a) + .31(.00a)+ .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)] + 5206[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a)+ .15(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Preja iz nečesanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za pletenine in nogavice

5205[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.10b + .90b) + .31(.00b)+ .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)] + 5206[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b)+ .15(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Preja iz nečesanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za drugo uporabo (vključno preproge, talne obloge)

5205[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.10c + .90c) + .31(.00c)+ .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)] + 5206[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c)+ .15(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Preja iz česanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za tkanine (razen za preproge in talne obloge)

5205[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .26(.00a) + .27(.00a)+ .28(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a)+ .46(.00a) + .47(.00a) + .48(.00a)] + 5206[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a)+ .25(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .45(.00a)]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Preja iz česanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za pletenine in nogavice

5205[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .26(.00b) + .27(.00b)+ .28(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b)+ .46(.00b) + .47(.00b) + .48(.00b)] + 5206[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b)+ .25(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .45(.00b)]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Preja iz česanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za drugo uporabo (za preproge in talne obloge)

5205[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .26(.00c) + .27(.00c)+ .28(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c)+ .46(.00c) + .47(.00c) + .48(.00c)] + 5206[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c)+ .25(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .45(.00c)]

kg

T

 

13.10.61.60

Bombažna preja, pripravljena za prodajo na drobno (razen sukanca za šivanje)

5207[.10 + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Sukanec za šivanje iz bombaža

13.10.62.00

Bombažni sukanec

5204[.11 + .19 + .20]

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Lanena preja

13.10.71.10

Lanena preja, nepripravljena za prodajo na drobno

5306[.10(.10 + .30 + .50)+ .20(.10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Lanena preja, pripravljena za prodajo na drobno

5306[.10(.90) + .20(.90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken; preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja

13.10.72.00

Preja iz rastlinskih ali ličnatih vlaken (razen lanu); papirna preja

5307[.10 + .20] + 5308[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.12 + .19 + .50+ .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov, dvojna ali večnitna (razen sukanca za šivanje, preje velike trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov, poliestrov ali viskoznega rajona), nepripravljena za prodajo na drobno; preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje), pripravljena za prodajo na drobno

13.10.81.10

Dvojna ali večnitna preja iz sintetičnih filamentov, nepripravljena za prodajo na drobno

5402[.61 + .62 + .69(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Dvojna večnitna preja iz umetnih filamentov, nepripravljena za prodajo na drobno (razen sukanca za šivanje)

5403[.41 + .42 + .49]

kg

T

 

13.10.81.50

Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov, pripravljena za prodajo na drobno (razen sukanca za šivanje)

5406

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Preja iz ≥ 85 % sintetičnih rezanih vlaken, razen sukanca za šivanje

13.10.82.10

Preja (razen sukanca za šivanje) iz ≥ 85 % sintetičnih rezanih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

5509[.11 + .12 + .21 + .22+ .31 + .32 + .41 + .42]

kg

T

 

13.10.82.50

Preja (razen sukanca za šivanje) iz ≥ 85 % sintetičnih rezanih vlaken, pripravljena za prodajo na drobno

5511 10

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Preja (razen sukanca za šivanje) iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken

13.10.83.20

Preja iz < 85 % rezanih poliestrskih vlaken, v mešanici z umetnimi vlakni, nepripravljena za prodajo na drobno

5509 51

kg

T

 

13.10.83.33 z

Preja iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken (razen sukanca za šivanje), v mešanici z mikano volno ali fino živalsko dlako, nepripravljena za prodajo na drobno

5509[.52(.00a) + .61(.00a) + .91(.00a)]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Preja iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken, v mešanici s česano volno ali fino živalsko dlako, nepripravljena za prodajo na drobno

5509[.52(.00b) + .61(.00b) + .91(.00b)]

kg

T

 

13.10.83.40

Preja iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken (razen sukanca za šivanje), v mešanici z bombažem, nepripravljena za prodajo na drobno

5509[.53 + .62 + .92]

kg

T

 

13.10.83.80

Druga preja iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken (razen sukanca za šivanje), nepripravljena za prodajo na drobno, d. n.

5509[.59 + .69 + .99]

kg

T

 

13.10.83.90

Preja iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken (razen sukanca za šivanje), pripravljena za prodajo na drobno

5511 20

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

13.10.84.10

Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

5510[.11 + .12 + .20 + .30+ .90]

kg

T

 

13.10.84.30

Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih vlaken, pripravljena za prodajo na drobno

5511 30

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Sukanci za šivanje in preje iz umetnih in sintetičnih filamentov in vlaken

13.10.85.10

Sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih filamentov

5401[.10(.12 + .14 + .16 + .18 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken

5508[.10(.10 + .90) + .20(.10+ .90)]

kg

T

 

NACE: 13.20

Tkanje tekstilij

CPA: 13.20.11

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

13.20.11.00

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

5007[.10 + .20(.11 + .19 + .21 + .31 + .39 + .41 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71) + .90(.10 + .30 + .50+ .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Tkanine iz mikane ali česane volne ali fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime

13.20.12.30

Tkanine iz mikane volne ali mikane fine živalske dlake

5111[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)]

m2

T

 

13.20.12.60

Tkanine iz česane volne ali česane fine živalske dlake; tkanine iz grobe živalske dlake

5112[.11 + .19 + .20+ .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)] + 5113

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Lanene tkanine

13.20.13.30

Lanene tkanine, ki vsebujejo po masi ≥ 85 % lanu

5309[.11(.10 + .90) + .19]

m2

T

 

13.20.13.60

Lanene tkanine, ki vsebujejo po masi < 85 % lanu

5309[.21 + .29]

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Tkanine iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lana, prave konoplje in ramije)

13.20.14.00

Tkanine iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lanu, prave konoplje, ramije)

5310[.10(.10 + .90) + .90]

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje

13.20.19.00

Tkanine iz prave konoplje, ramije ali drugih rastlinskih tekstilnih vlaken (razen lanu, jute, drugih tekstilnih ličnatih vlaken); papirne preje

5311[.00(.10 + .90)]

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Bombažne tkanine

13.20.20.14 z

Bombažne tkanine, razen iz barvne preje, mase ≤ 200 g/m2, za oblačila

5208[.11(.90a) + .12(.16a + .19a + .96a + .99a) + .13(.00a) + .19(.00a) + .21(.90a) + .22(.16a + .19a + .96a + .99a) + .23(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.16a + .19a + .96a + .99a) + .33(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a)+ .52(.00a) + .59(.10a + .90a)] + 5210[.11(.00a)+ .19(.00a) + .21(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a)+ .39(.00a) + .51(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.11(.10a + .90a) + .12(.10a + .90a) + .13(.10a + .90a) + .15(.10a+ .90a)]

m2

T

 

13.20.20.17 z

Bombažne tkanine, razen iz barvne preje, mase ≤ 200 g/m2, za gospodinjsko perilo in drugo hišno rabo

5208[.11(.90b) + .12(.16b + .19b + .96b + .99b) + .13(.00b) + .19(.00b) + .21(.90b) + .22(.16b + .19b + .96b + .99b) + .23(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.16b + .19b + .96b + .99b) + .33(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b)+ .52(.00b) + .59(.10b + .90b)] + 5210[.11(.00b)+ .19(.00b) + .21(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b)+ .39(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.11(.10b + .90b) + .12(.10b + .90b) + .13(.10b + .90b) + .15(.10b+ .90b)]

m2

T

 

13.20.20.19 z

Bombažne tkanine, razen iz barvne preje, mase ≤ 200 g/m2, za industrijsko in tehnično rabo (razen gaze, medicinske gaze)

5208[.11(.90c) + .12(.16c + .19c + .96c + .99c) + .13(.00c) + .19(.00c) + .21(.90c) + .22(.16c + .19c + .96c + .99c) + .23(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.16c + .19c + .96c + .99c) + .33(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c)+ .52(.00c) + .59(.10c + .90c)] + 5210[.11(.00c)+ .19(.00c) + .21(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c)+ .39(.00c) + .51(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.11(.10c + .90c) + .12(.10c + .90c) + .13(.10c + .90c) + .15(.10c+ .90c)]

m2

T

 

13.20.20.20

Bombažne tkanine, mase ≤ 100 g/m2, za medicinske gaze, povoje, obveze

5208[.11(.10) + .21(.10)]

m2

S

 

13.20.20.31 z

Bombažne tkanine iz barvne preje, mase ≤ 200 g/m2, za srajce in bluze

5208[.41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5209[.41(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5210[.41(.00a) + .49(.00a)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Bombažne tkanine, razen iz barvne preje, mase > 200 g/m2, za oblačila

5209[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .22(.00a) + .29(.00a)+ .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a)+ .59(.00a)] + 5211[.11(.00a) + .12(.00a)+ .19(.00a) + .20(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.21(.10a + .90a) + .22(.10a + .90a) + .23(.10a + .90a) + .25(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Bombažne tkanine (razen iz barvne preje), mase > 200 g/m2, za gospodinjsko perilo in drugo hišno rabo

5209[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .22(.00b) + .29(.00b)+ .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b)+ .59(.00b)] + 5211[.11(.00b) + .12(.00b)+ .19(.00b) + .20(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.21(.10b + .90b) + .22(.10b + .90b) + .23(.10b + .90b) + .25(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Bombažne tkanine, razen iz barvne preje, mase > 200 g/m2, za tehnično in industrijsko rabo

5209[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .22(.00c) + .29(.00c)+ .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c)+ .59(.00c)] + 5211[.11(.00c) + .12(.00c)+ .19(.00c) + .20(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.21(.10c + .90c) + .22(.10c + .90c) + .23(.10c + .90c) + .25(.10c + .90c)]

m2

T

 

13.20.20.60

Bombažne tkanine, jeans (denim), mase  > 200 g/m2 (vključno denim, ki ni moder)

5209 42 + 5211 42

m2

S

 

13.20.20.72 z

Bombažne tkanine, iz barvne preje, za druga oblačila

5208[.41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5209[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5210[.41(.00b) + .49(.00b)] + 5211[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.10b + .90b)] + 5212[.14(.10a + .90a) + .24(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Bombažne tkanine iz barvne preje, za gospodinjsko perilo in drugo hišno rabo

5208[.41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5209[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5210[.41(.00c) + .49(.00c)] + 5211[.41(.00c)+ .43(.00c) + .49(.10c + .90c)] + 5212[.14(.10b+ .90b) + .24(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Bombažne tkanine, iz barvne preje, za tehnično in industrijsko rabo

5208[.41(.00d) + .42(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5209[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5210[.41(.00d) + .49(.00d)] + 5211[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.10d + .90d)] + 5212[.14(.10c + .90c) + .24(.10c + .90c)]

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Tkanine iz sintetične in umetne filamentne preje

13.20.31.30

Tkanine iz umetnih in sintetičnih filamentnih prej, iz preje visoke trdnosti (najlona, drugih poliamidov, poliestra, viskoznega rajona), trakov in podobnega

5407[.10 + .20(.11 + .19 + .90) + .30] + 5408 10

m2

S

 

13.20.31.50

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov (razen tistih iz preje visoke trdnosti, trakov in podobno)

5407[.41 + .42 + .43 + .44+ .51 + .52 + .53 + .54 + .61(.10 + .30 + .50 + .90) + .69(.10 + .90)+ .71 + .72 + .73 + .74 + .81 + .82 + .83 + .84 + .91 + .92 + .93+ .94]

m2

T

 

13.20.31.70

Tkanine iz preje iz umetnih filamentov (razen tistih iż preje visoke trdnosti)

5408[.21 + .22(.10 + .90) + .23 + .24 + .31 + .32 + .33 + .34]

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken

13.20.32.10

Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken, z 85 % ali več teh vlaken

5512[.11 + .19(.10 + .90) + .21 + .29(.10 + .90) + .91 + .99(.10 + .90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken, z manj kot 85 % teh vlaken, v mešanici z bombažem (razen tkanin iz barvnih prej)

5513[.11(.20 + .90) + .12 + .13 + .19 + .21 + .23(.10 + .90) + .29 + .41 + .49] + 5514[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .21 + .22 + .23 + .29 + .41 + .42 + .43 + .49]

m2

T

 

13.20.32.30

Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken, z manj kot 85 % teh vlaken, v mešanici z bombažem, iz prej različnih barv

5513[.31 + .39] + 5514[.30(.10 + .30 + .50 + .90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken, mešane z mikano volno ali fino živalsko dlako

5515[.13(.11 + .19) + .22(.11 + .19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken, mešane s česano volno ali fino živalsko dlako

5515[.13(.91 + .99) + .22(.91+ .99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Druge tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken, v mešanici, brez volne, fine živalske dlake ali bombaža

5515[.11(.10 + .30 + .90)+ .12(.10 + .30 + .90) + .19(.10 + .30 + .90) + .21(.10 + .30 + .90) + .29 + .91(.10 + .30 + .90) + .99(.20 + .40 + .80)]

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

13.20.33.30

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken (razen iz barvnih prej)

5516[.11 + .12 + .14 + .21+ .22 + .24 + .31 + .32 + .34 + .41 + .42 + .44 + .91 + .92+ .94]

m2

T

 

13.20.33.50

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken, iz barvnih prej

5516[.13 + .23(.10 + .90) + .33 + .43 + .93]

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje (razen frotirja za brisače in ozko tkanih tkanin)

13.20.41.00

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino, tkanine iz ženiljske preje (razen frotirja za brisače in ozko tkanih tkanin)

5801[.10 + .21 + .22 + .23+ .26 + .27 + .31 + .32 + .33 + .36 + .37 + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine iz bombaža (razen ozko tkanih tkanin)

13.20.42.00

Frotirne tkanine za brisače in podobne bombažne frotirne tkanine

5802[.11 + .19]

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Druge frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine (razen ozko tkanih tkanin)

13.20.43.00

Frotirne tkanine za brisače in podobne frotirne tkanine iz drugih tekstilnih materialov (razen iz bombaža)

5802 20

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Gaza (razen ozko tkanih tkanin)

13.20.44.00

Gaza (razen ozko tkanih tkanin)

5803[.00(.10 + .30 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Taftane tkanine, razen preprog

13.20.45.00

Taftane tekstilne tkanine (razen taftanih preprog in drugih tekstilnih talnih oblog)

5802 30

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Tkanine iz steklenih vlaken (vključno ozko tkane tkanine)

13.20.46.00

Tkanine iz steklenih vlaken (tudi ozko tkane tkanine)

7019[.40 + .51 + .52 + .59]

kg

S

 

NACE: 13.30

Dodelava tekstilij

CPA: 13.30.11

Beljenje in barvanje vlaken in prej

13.30.11.10

Barvanje vlaken

 

 

I

 

13.30.11.21

Barvanje svilene preje

 

 

I

 

13.30.11.22

Barvanje volnene preje, preje iz finih ali grobih živalskih dlak, konjske žime

 

 

I

 

13.30.11.23

Barvanje bombažne preje (razen sukanca za šivanje)

 

 

I

 

13.30.11.24

Barvanje lanene preje, preje iz jute in drugih rastlinskih ličnatih vlaken, rastlinskih tekstilnih vlaken, papirne preje

 

 

I

 

13.30.11.25

Barvanje sukanca iz sintetičnih filamentov

 

 

I

 

13.30.11.26

Barvanje sukanca iz umetnih filamentov

 

 

I

 

13.30.11.27

Barvanje preje iz sintetičnih rezanih vlaken (razen sukanca za šivanje)

 

 

I

 

13.30.11.28

Barvanje preje iz umetnih rezanih vlaken (razen sukanca za šivanje)

 

 

I

 

CPA: 13.30.12

Beljenje blaga in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)

13.30.12.10

Beljenje tkanin iz svile

 

 

I

 

13.30.12.20

Beljenje volnenih tkanin, finih ali grobih živalskih dlak, konjske žime

 

 

I

 

13.30.12.30

Beljenje bombažnih tkanin iz ≥ 85 % bombaža

 

 

I

 

13.30.12.40

Beljenje lanenih tkanin, tkanin iz jute ali drugih rastlinskih ličnatih vlaken, rastlinskih tekstilnih vlaken, papirne preje

 

 

I

 

13.30.12.50

Beljenje tkanin iz sintetičnih filamentov ali sintetičnih vlaken

 

 

I

 

13.30.12.60

Beljenje tkanin iz preje umetnih filamentov ali umetnih vlaken

 

 

I

 

13.30.12.70

Beljenje tkanin z zankasto ali lasasto površino in tkanin iz ženiljske preje (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin za brisače, ozko tkanih tkanin)

 

 

I

 

13.30.12.80

Beljenje frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin (razen taftanih tkanin)

 

 

I

 

13.30.12.90

Beljenje pletenih ali kvačkanih materialov

 

 

I

 

CPA: 13.30.13

Barvanje blaga in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)

13.30.13.10

Barvanje tkanin iz svile, svilenih ostankov

 

 

I

 

13.30.13.20

Barvanje tkanin iz volne, fine ali grobe živalske dlake

 

 

I

 

13.30.13.30

Barvanje bombažnih tkanin iz ≥ 85 % bombaža

 

 

I

 

13.30.13.40

Barvanje lanenih tkanin, tkanin iz jute ali drugih rastlinskih ličnatih vlaken, rastlinskih tekstilnih vlaken, papirne preje

 

 

I

 

13.30.13.50

Barvanje tkanin iz sintetičnih filamentov ali sintetičnih vlaken

 

 

I

 

13.30.13.60

Barvanje tkanin iz preje umetnih filamentov ali umetnih vlaken

 

 

I

 

13.30.13.70

Barvanje tkanin z zankasto ali lasasto površino in tkanin iz ženiljske preje (razen frotirnih tkanin in podobnih bombažnih frotirnih tkanin, ozko tkanih tkanin)

 

 

I

 

13.30.13.80

Barvanje frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin (razen taftanih tekstilnih tkanin)

 

 

I

 

13.30.13.90

Barvanje pletenih ali kvačkanih materialov

 

 

I

 

CPA: 13.30.14

Tiskanje blaga in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)

13.30.14.10

Tiskanje tkanin iz svile

 

 

I

 

13.30.14.20

Tiskanje tkanin iz volne, fine ali grobe živalske dlake, konjske žime

 

 

I

 

13.30.14.30

Tiskanje bombažnih tkanin iz ≥ 85 % bombaža

 

 

I

 

13.30.14.40

Tiskanje lanenih tkanin, tkanin iz jute ali drugih rastlinskih ličnatih vlaken, rastlinskih tekstilnih vlaken, papirne preje

 

 

I

 

13.30.14.50

Tiskanje tkanin iz sintetičnih filamentov ali sintetičnih vlaken

 

 

I

 

13.30.14.60

Tiskanje tkanin iz preje umetnih filamentov ali umetnih vlaken

 

 

I

 

13.30.14.70

Tiskanje tkanin z zankasto ali lasasto površino in tkanin iz ženiljske preje (razen frotirnih tkanin in podobnih bombažnih tkanin, ozko tkanih tkanin)

 

 

I

 

13.30.14.80

Tiskanje frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin (razen taftanih tkanin)

 

 

I

 

13.30.14.90

Tiskanje pletenih ali kvačkanih materialov in netkanih materialov

 

 

I

 

CPA: 13.30.19

Druga dodelava tkanin in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)

13.30.19.10

Končna obdelava tkanin iz svile (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

 

 

I

 

13.30.19.20

Končna obdelava tkanin iz volne, fine ali grobe živalske dlake, konjske žime (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

 

 

I

 

13.30.19.30

Končna obdelava bombažnih tkanin iz ≥ 85 % bombaža (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

 

 

I

 

13.30.19.40

Končna obdelava tkanin iz lanu, jute ali drugih rastlinskih ličnatih vlaken, rastlinskih tekstilnih vlaken, papirne preje (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

 

 

I

 

13.30.19.50

Končna obdelava tkanin iz sintetičnih filamentov ali sintetičnih vlaken (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

 

 

I

 

13.30.19.60

Končna obdelava tkanin iz preje umetnih filamentov ali umetnih vlaken (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

 

 

I

 

13.30.19.70

Končna obdelava (razen beljenja, barvanja, tiskanja) tkanin z zankasto ali lasasto površino in tkanin iz ženiljske preje (razen frotirnih tkanin in podobnih bombažnih frotirnih tkanin, ozko tkanih tkanin)

 

 

I

 

13.30.19.80

Končna obdelava frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin (razen taftanih tkanin)

 

 

I

 

13.30.19.90

Končna obdelava pletenih ali kvačkanih materialov in netkanih tekstilnih materialov (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

 

 

I

 

13.30.19.95

Končna obdelava oblačil

 

 

I

 

NACE: 13.91

Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov

CPA: 13.91.11

Blago z zankasto oz. lasasto površino, zankasto frotirno blago, pleteno ali kvačkano

13.91.11.00

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino, zankaste frotirne tkanine, pletene ali kvačkane

6001[.10 + .21 + .22 + .29+ .91 + .92 + .99]

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Drugo pleteno ali kvačkano blago, vključno imitacija krzna, dobljena s pletenjem

13.91.19.10

Pleteni ali kvačkani materiali

6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 + .90) + .40 + .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 + .22 + .23+ .24 + .31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 + .50 + .90) + .33(.10 + .50+ .90) + .34(.10 + .50 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90(.10+ .90)] + 6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .90) + .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 + .90) + .41+ .42 + .43 + .44 + .90]

kg

T

 

13.91.19.20

Umetno krzno in proizvodi iz umetnega krzna

4304

 

S

 

NACE: 13.92

Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil

CPA: 13.92.11

Odeje in potovalne odeje, razen električnih

13.92.11.30

Odeje iz volne, fine živalske dlake (razen električnih odej)

6301[.20(.10 + .90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Odeje (razen električnih) iz sintetičnih vlaken

6301[.40(.10 + .90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Odeje in potovalne odeje (razen električnih) iz drugih tekstilnih materialov

6301[.30(.10 + .90) + .90(.10+ .90)]

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Posteljno perilo

13.92.12.30

Posteljno perilo, pleteno ali kvačkano

6302 10

kg

S

 

13.92.12.53

Posteljno perilo iz bombaža

6302[.21 + .31]

kg

S

 

13.92.12.55

Posteljno perilo iz lanu ali ramije (razen pletenega ali kvačkanega)

6302[.29(.10) + .39(.20)]

kg

S

 

13.92.12.59

Posteljno perilo, tkano (razen iz bombaža, lanu ali ramije)

6302[.22(.90) + .29(.90) + .32(.90) + .39(.90)]

kg

S

 

13.92.12.70

Posteljno perilo iz umetnih, sintetičnih vlaken, netkano (razen pletenega ali kvačkanega)

6302[.22(.10) + .32(.10)]

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Namizno perilo

13.92.13.30

Namizno perilo, pleteno ali kvačkano

6302 40

kg

S

 

13.92.13.53

Namizno perilo iz bombaža (razen pletenega ali kvačkanega)

6302 51

kg

S

 

13.92.13.55

Namizno perilo iz lanu (razen pletenega ali kvačkanega)

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Namizno perilo iz tkanih umetnih vlaken in drugih tkanih ali netkanih tekstilnih materialov (razen bombaža ali lanu)

6302[.53(.90) + .59(.90)]

kg

S

 

13.92.13.70

Namizno perilo iz umetnih, sintetičnih vlaken, netkano

6302 53 10

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Kopalniško in kuhinjsko perilo

13.92.14.30

Kopalniško in kuhinjsko perilo, iz frotirja in podobnih bombažnih tkanin

6302 60

kg

S

 

13.92.14.50

Kopalniško in kuhinjsko perilo, iz drugih tkanin (razen frotirnih tkanin za brisače ali podobnih frotirnih tkanin iz bombaža)

6302[.91 + .93(.90) + .99(.10+ .90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Kopalniško in kuhinjsko perilo, iz umetnih, sintetičnih vlaken, netkano

6302 93 10

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice; volani za zavese ali posteljo

13.92.15.30

Zavese in notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6303[.12 + .19]

m2

S

 

13.92.15.50

Zavese in notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo, tkani

6303[.91 + .92(.90) + .99(.90)]

m2

S

 

13.92.15.70

Zavese in notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo, netkani

6303[.92(.10) + .99(.10)]

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Drugi izdelki za notranjo opremo, d. n.; kompleti iz tkanin in preje za izdelavo preprog in prekrival, tapiserij ipd.

13.92.16.20

Ročno tkane tapiserije, gobelini itd.

5805

 

S

 

13.92.16.40

Posteljna pregrinjala (razen pernic)

6304[.11 + .19(.10 + .30 + .90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Drugi tekstilni izdelki za notranjo opremo, prevleke za pohištvo, blazine, prevleke za avtomobilske sedeže (razen odej, potovalnih odej, posteljnega perila, namiznega perila, kopalniškega perila, kuhinjskega perila, zaves, notranjih platnenih navojnic, volanov in posteljnih pregrinjal)

6304[.91 + .92 + .93 + .99]

 

S

 

13.92.16.80

Kompleti tkanin in preje za izdelavo preprog, tapiserij, vezenih namiznih prtov in podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljeni za prodajo na drobno

6308

 

S

 

CPA: 13.92.21

Vreče in vrečke za pakiranje

13.92.21.30

Vreče in vrečke za pakiranje blaga, iz bombaža

6305 20

kg

S

 

13.92.21.50

Vreče in vrečke za pakiranje blaga, iz pletenih ali kvačkanih polietilenskih, polipropilenskih trakov

6305[.32(.11) + .33(.10)]

kg

S

 

13.92.21.70

Vreče in vrečke za pakiranje blaga, iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov

6305[.32(.19) + .33(.90)]

kg

S

 

13.92.21.90

Vreče in vrečke za pakiranje blaga (razen iz bombaža, polietilenskih ali polipropilenskih trakov)

6305[.10(.10 + .90) + .32(.90) + .39 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Ponjave, platnene strehe in senčniki; jadra za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila; šotori in oprema za taborjenje (vključno napihljive blazine)

13.92.22.10

Ponjave, platnene strehe in senčniki (razen platnenih streh za bivalne prikolice)

6306[.12 + .19]

kg

S

 

13.92.22.30

Šotori (platnene strehe za bivalne prikolice)

6306[.22 + .29]

kg

S

 

13.92.22.50

Jadra

6306 30

kg

S

 

13.92.22.70

Napihljive blazine in drugi platneni izdelki za taborjenje (razen platnenih streh za bivalne prikolice, šotorov, spalnih vreč)

6306[.40 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Padala, tudi krmiljena in jadralna; deli in oprema zanje

13.92.23.00

Padala in jadralna padala, njihovi deli in pribor (vključno krmiljena padala)

8804

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Prešite odeje, pernice, blazine, blazinice, spalne vreče ipd.

13.92.24.30

Spalne vreče

9404 30

p/st

S

 

13.92.24.93

Posteljnina, polnjena s perjem ali puhom (vključno prešite odeje, pernice, blazine, blazinice) (razen žimnic, spalnih vreč)

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Posteljnina, polnjena z drugimi polnili (vključno prešite odeje in pernice, blazine, blazinice) (razen žimnic, spalnih vreč)

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA: 13.92.29

Drugi tekstilni izdelki (vključno krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje, rešilni jopiči in pasovi)

13.92.29.53

Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje, netkane

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Druge krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje (razen pletenih, kvačkanih ali netkanih)

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.93

Damski vložki, tamponi in podobni izdelki iz tekstilnih materialov (razen vate)

9619[.00(.41 + .49)]

kg

S

 

13.92.29.97

Otroške plenice in plenične predloge za dojenčke ter podobni izdelki iz tekstilnih materialov (razen vate)

9619[.00(.51 + .59)]

kg

S

 

13.92.29.99

Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje, pletene ali kvačkane; rešilni jopiči in pasovi ter drugi dokončani izdelki (razen damskih vložkov in otroških plenic ter podobnih izdelkov)

6307[.10(.10) + .20 + .90(.10 + .91 + .92 + .98)]

kg

S

 

NACE: 13.93

Proizvodnja preprog

CPA: 13.93.11

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, vozlana

13.93.11.00

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, vozlana

5701[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, tkana, vendar netaftana ali nekosmičena

13.93.12.00

Preproge in druga tekstilna prekrivala, tkana (razen taftanih ali kosmičenih)

5702[.10 + .20 + .31(.10 + .80) + .32(.10 + .90) + .39 + .41(.10 + .90) + .42(.10 + .90) + .49 + .50(.10 + .31 + .39 + .90) + .91 + .92(.10 + .90) + .99]

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Preproge in druga tekstilna prekrivala, taftana

13.93.13.00

Taftane preproge in druga taftana tekstilna talna prekrivala

5703[.10 + .20(.12 + .18 + .92 + .98) + .30(.12 + .18 + .82 + .88) + .90(.20 + .80)]

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Druge preproge in tekstilna talna prekrivala (tudi iz klobučevine)

13.93.19.30

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, iz klobučevine

5704[.10 + .90]

m2

S

 

13.93.19.90

Druge preproge in druga tekstilna talna prekrivala (razen vozlanih, tkanih, taftanih, iz klobučevine)

5705[.00(.30 + .80)]

m2

S

 

NACE: 13.94

Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež

CPA: 13.94.11

Vrvi, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken

13.94.11.30

Vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli iz sisala, drugih tekstilnih vlaken rodu agave, jute in drugih ličnatih in listnih vlaken (razen vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje)

5607[.29 + .90(.20)]

kg

S

 

13.94.11.53

Vrvi iz sisala za povezovanje ali strojno pakiranje (v kmetijstvu)

5607 21

kg

S

 

13.94.11.55

Vrvi iz polietilena ali polipropilena za povezovanje in strojno pakiranje (v kmetijstvu)

5607 41

kg

S

 

13.94.11.60

Vrvi iz polietilena, polipropilena, najlona ali drugih poliamidov ali poliestrov  > 50 000 deciteksov, drugih sintetičnih vlaken (razen vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje)

5607[.49(.11 + .19) + .50(.11+ .19 + .90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Vrvice iz polietilena ali polipropilena, najlona in drugih poliamidov ali poliestrov, ≤ 50 000 deciteksov (5 g/m) (razen vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje)

5607[.49(.90) + .50(.30)]

kg

S

 

13.94.11.90

Vrvi in vrvice iz tekstilnih materialov (razen jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken, sisala, abake ali drugih listnih vlaken, sintetičnih vlaken)

5607 90 90

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Vozlani mrežasti izdelki iz vrvi, mreže iz tekstilnih materialov; izdelki iz preje, trakov, d. n.

13.94.12.33

Ribiške mreže iz vrvi in vrvic, iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen mrež za zajemanje ulovljenih rib)

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Ribiške mreže, iz umetne ali sintetične preje (razen mrež za zajemanje ulovljenih rib)

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Druge mreže iz najlonskih ali drugih poliamidnih vrvic (razen mrežastih izdelkov v metraži, mrežic za lase, mrež za šport in ribolov)

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Druge mreže iz najlonskih ali drugih poliamidnih materialov (razen mrežastih izdelkov v metraži, mrežic za lase, mrež za šport in ribolov ter mrež iz vrvi in vrvic)

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Vozlani mrežasti izdelki iz tekstilnih materialov (razen ribiških mrež iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih materialov, drugih mrež iz najlonskih ali drugih poliamidnih materialov)

5608[.19(.30 + .90) + .90]

kg

S

 

13.94.12.80

Izdelki iz vrvi, vrvic ali kablov

5609

kg

S

 

NACE: 13.95

Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil

CPA: 13.95.10

Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil

13.95.10.10

Netkan tekstil, z maso ≤ 25 g/m2 (vključno izdelki iz netkanega tekstila) (razen oblačil, prekritih ali prevlečenih)

5603[.11(.90) + .91(.90)]

kg

S

 

13.95.10.20

Netkan tekstil, z maso > 25 in ≤ 70 g/m2 (vključno izdelki iz netkanega tekstila) (razen oblačil, prekritih ali prevlečenih)

5603[.12(.90) + .92(.90)]

kg

S

 

13.95.10.30

Netkan tekstil, z maso > 70 in ≤ 150 g/m2 (vključno izdelki iz netkanega tekstila) (razen oblačil, prekritih ali prevlečenih)

5603[.13(.90) + .93(.90)]

kg

S

 

13.95.10.50

Netkan tekstil, z maso > 150 g/m2 (vključno izdelki iz netkanega tekstila) (razen oblačil, prekritih ali prevlečenih)

5603[.14(.90) + .94(.90)]

kg

S

 

13.95.10.70

Netkan tekstil, prekrit ali prevlečen (vključno izdelki iz netkanega tekstila) (razen oblačil)

5603[.11(.10) + .12(.10) + .13(.10) + .14(.10) + .91(.10) + .92(.10) + .93(.10) + .94(.10)]

kg

S

 

NACE: 13.96

Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila

CPA: 13.96.11

Metalizirana preja ali posukana metalizirana preja

13.96.11.00

Metalizirana preja ali posukana metalizirana preja

5605

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje, d. n.

13.96.12.00

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje, uporabljene za oblačila, kot pohištvene tkanine ali za podobne namene

5809

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja in trakovi, impregnirani ali prekriti z gumo ali plastiko

13.96.13.00

Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja in trakovi, impregnirani, prevlečeni, prekriti ali obloženi z gumo ali plastično maso

5604[.10 + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Tkanine, impregnirane, prevlečene ali prekrite, d. n.

13.96.14.00

Tkanine, impregnirane, prevlečene ali prekrite, d. n.

5901[.10 + .90] + 5903[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .91+ .99)] + 5907

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Kord tkanine za avtomobilske gume iz poliamidov, poliestra ali viskoznega rajona

13.96.15.00

Kord tkanine za avtomobilske gume iz poliamidov, poliestra ali viskoznega rajona

5902[.10(.10 + .90) + .20(.10+ .90) + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Tekstilni izdelki za tehnično rabo (vključno stenji, transportni trakovi, tekstilne cevi ipd.)

13.96.16.20

Cevi iz tekstilnih materialov in podobne tekstilne cevi, impregnirane, prevlečene ali ne, s podlogo, armiranjem, priborom iz drugega materiala ali brez

5909[.00(.10 + .90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Stenji iz tekstila, transportni in transmisijski trakovi (vključno ojačani s kovinskim ali drugačnim materialom)

5908 + 5910 + 5911[.10 + .20 + .40 + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Tkanine in klobučevina za stroje za proizvodnjo papirja ali podobne stroje (vključno za vlaknine ali azbestni cement)

5911[.31(.11 + .19 + .90)+ .32(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Ozko tkane tkanine; ozke tkanine, ki so sestavljeni samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene (bolduk); pozamenterija ipd.

13.96.17.30

Ozke tkanine, trakovi, razen etiket, značk in drugih podobnih izdelkov

5806[.10 + .20 + .31 + .32(.10 + .90) + .39 + .40]

 

S

 

13.96.17.50

Etikete, značke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov (razen vezenih)

5807[.10(.10 + .90) + .90(.10+ .90)]

 

S

 

13.96.17.70

Pletenice v metraži; rese in pomponi, okrasna pozamenterija (razen pletene ali kvačkane)

5808[.10 + .90]

 

S

 

NACE: 13.99

Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij

CPA: 13.99.11

Til in druge mrežaste tkanine, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega blaga; čipke v metraži, trakovih ali motivih

13.99.11.30

Til in drug mrežast material (razen tkanega, pletenega ali kvačkanega)

5804[.10(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.11.50

Strojno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih

5804[.21(.10 + .90) + .29(.10+ .90)]

 

S

 

13.99.11.70

Ročno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih

5804 30

 

S

 

CPA: 13.99.12

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

13.99.12.30

Vezenine (brez vidne podlage) v metraži, trakovih ali motivih

5810[.10(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.12.50

Bombažne vezenine, v metraži, trakovih ali motivih (razen vezenin brez vidne podlage)

5810[.91(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.12.70

Vezenine iz drugih tekstilnih materialov, v metraži, trakovih ali motivih (razen brez vidne podlage, bombaža)

5810[.92(.10 + .90) + .99(.10+ .90)]

 

S

 

CPA: 13.99.13

Klobučevina, prevlečena, prekrita ali laminirana

13.99.13.00

Klobučevina, impregnirana, prevlečena, prekrita, laminirana ali ne, d. n.

5602[.10(.11 + .19 + .31 + .38 + .90) + .21 + .29 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Tekstilna vlakna, dolžine ≤ 5 mm (tekstilni kosmiči), tekstilni prah in vlaknati vozlički

13.99.14.00

Tekstilni kosmiči, prah in nopki

5601 30

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Posukana preja in trakovi; ženiljska preja; efektno vozličasta preja

13.99.15.00

Posukana preja in trakovi ter podobno, iz umetnih tekstilnih tkanin vidne širine ≤ 5 mm; ženiljska preja; efektno vozličasta preja

5606[.00(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Prešiti tekstilni izdelki v metraži

13.99.16.00

Prešiti tekstilni izdelki v metraži (razen vezenin)

5811

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Druge tekstilije in tekstilni izdelki, d. n.

13.99.19.00

Blazinice za pudranje, nanašanje kozmetičnih, toaletnih preparatov

9616 20

p/st @

S

 

NACE: 14.11

Proizvodnja usnjenih oblačil

CPA: 14.11.10

Oblačila iz usnja ali umetnega usnja

14.11.10.00

Oblačila iz usnja ali umetnega usnja (vključno plašči, površniki) (razen dodatkov za oblačila, pokrival, obutve)

4203 10

p/st @

S

 

NACE: 14.12

Proizvodnja delovnih oblačil

CPA: 14.12.11

Moški kompleti, suknjiči in jopiči, zaščitni in delovni

14.12.11.20

Moški ali fantovski, zaščitni in delovni kompleti, iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

6203[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

p/st

S

 

14.12.11.30

Moški ali fantovski, zaščitni in delovni suknjiči in jopiči, iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

6203[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Moške hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače, zaščitne in delovne

14.12.12.40

Moške ali fantovske, zaščitne in delovne hlače, dokolenske hlače (pumparice), iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

6203[.42(.11) + .43(.11) + .49(.11)]

p/st

S

 

14.12.12.50

Moške ali fantovske, zaščitne in delovne hlače z naprsnikom in naramnicami, iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

6203[.42(.51) + .43(.31) + .49(.31)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Ženski kompleti, suknjiči in jopiči, zaščitni in delovni

14.12.21.20

Ženski ali dekliški, zaščitni in delovni kompleti, iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

6204[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

p/st

S

 

14.12.21.30

Ženske ali dekliške, zaščitne in delovne jakne in jopiči, iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

6204[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Ženske hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače, zaščitne in delovne

14.12.22.40

Ženske ali dekliške, zaščitne in delovne hlače in dokolenske hlače (pumparice), iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

6204[.62(.11) + .63(.11) + .69(.11)]

p/st

S

 

14.12.22.50

Ženske ali dekliške, zaščitne in delovne hlače z naprsnikom in naramnicami, iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

6204[.62(.51) + .63(.31) + .69(.31)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Druga delovna oblačila

14.12.30.13

Druga moška ali fantovska zaščitna in delovna oblačila, iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

6211[.32(.10) + .33(.10)]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Druga ženska ali dekliška zaščitna in delovna oblačila, iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

6211[.42(.10) + .43(.10)]

p/st @

S

 

NACE: 14.13

Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil

CPA: 14.13.11

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za moške ali dečke, pletena ali kvačkana

14.13.11.10

Moški ali fantovski površniki, plašči, ogrinjala in podobna oblačila, iz pletenih ali kvačkanih materialov (razen suknjičev in jopičev, anorakov in vetrovk)

6101[.20(.10) + .30(.10) + .90(.20)]

p/st

S

 

14.13.11.20

Moški ali fantovski telovniki, anoraki, smučarske jakne, vetrovke, jope in podobna oblačila, iz pletenih ali kvačkanih materialov (razen suknjičev in jopičev)

6101[.20(.90) + .30(.90) + .90(.80)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Obleke, kompleti, suknjiči, jopiči, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače za moške ali dečke, pletene ali kvačkane

14.13.12.30

Moški ali fantovski suknjiči in jopiči, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6103[.31 + .32 + .33 + .39]

p/st

S

 

14.13.12.60

Moške ali fantovske obleke in kompleti, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6103[.10(.10 + .90) + .22 + .23 + .29]

p/st

S

 

14.13.12.70

Moške ali fantovske hlače, kratke hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6103[.41 + .42 + .43 + .49]

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za ženske ali deklice, pletena ali kvačkana

14.13.13.10

Ženski ali dekliški plašči, površniki, ogrinjala in podobna oblačila, iz pletenih ali kvačkanih materialov (razen jaken in jopičev)

6102[.10(.10) + .20(.10) + .30(.10) + .90(.10)]

p/st

S

 

14.13.13.20

Ženski ali dekliški telovniki, anoraki, smučarske jakne, vetrovke in podobna oblačila, iz pletenih ali kvačkanih materialov (razen jaken, jopičev)

6102[.10(.90) + .20(.90) + .30(.90) + .90(.90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Kostimi, kompleti, jakne, blazerji, obleke, krila, hlačna krila, hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami in kratke hlače za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane

14.13.14.30

Ženske ali dekliške jakne in jopiči, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6104[.31 + .32 + .33 + .39]

p/st

S

 

14.13.14.60

Ženski ali dekliški kostimi in kompleti, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6104[.13 + .19(.20 + .90) + .22 + .23 + .29(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Ženske ali dekliške obleke, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6104[.41 + .42 + .43 + .44+ .49]

p/st

S

 

14.13.14.80

Ženska ali dekliška krila, hlačna krila, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6104[.51 + .52 + .53 + .59]

p/st

S

 

14.13.14.90

Ženske ali dekliške hlače, kratke hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6104[.61 + .62 + .63 + .69]

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za moške ali dečke, iz tkanin

14.13.21.15

Moški ali fantovski dežni plašči, površniki, pelerine, ogrinjala, itd.

6201[.11 + .12(.10 + .90)+ .13(.10 + .90) + .19]

p/st

S

 

14.13.21.30

Moški ali fantovski telovniki, anoraki, smučarske jakne, vetrovke in podobni izdelki (razen jaken in jopičev, pletenih ali kvačkanih, impregniranih, premazanih, prevlečenih, laminiranih ali gumiranih)

6201[.91 + .92 + .93 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Obleke in kompleti za moške ali dečke, iz tkanin

14.13.22.00

Moški ali fantovski obleke in kompleti (razen pletenih ali kvačkanih)

6203[.11 + .12 + .19(.10 + .30 + .90) + .22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .30 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Suknjiči in jopiči za moške ali dečke, iz tkanin

14.13.23.00

Moški ali fantovski suknjiči in jopiči (razen pletenih ali kvačkanih)

6203[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače za moške ali dečke, iz tkanin

14.13.24.42

Moške ali fantovske hlače, iz jeansa (razen delovnih)

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Moške ali fantovske hlače, jahalne in kratke hlače, iz volnenih tkanin ali fine živalske dlake (razen pletenih ali kvačkanih, za delovna oblačila)

6203[.41(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Moške ali fantovske hlače, iz umetnih ali sintetičnih tkanin (razen pletenih ali kvačkanih, za delovna oblačila)

6203[.43(.19) + .49(.19)]

p/st

S

 

14.13.24.48

Moške ali hantovske hlače, dokolenske hlače (pumparice), iz bombaža (razen iz rebrastega žameta, pletenih ali kvačkanih)

6203[.42(.33 + .35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Moške ali fantovske hlače, iz drugih tkanin

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Moške ali fantovske hlače z oprsnikom in naramnicami (razen iz pletenih materialov)

6203[.41(.30) + .42(.59) + .43(.39) + .49(.39)]

p/st

S

 

14.13.24.60

Moške ali fantovske kratke hlače, iz bombaža, sintetičnih ali umetnih vlaken (razen pletenih ali kvačkanih)

6203[.42(.90) + .43(.90) + .49(.50)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.31.15

Ženski ali dekliški dežni plašči in površniki, itd.

6202[.11 + .12(.10 + .90)+ .13(.10 + .90) + .19]

p/st

S

 

14.13.31.30

Ženski ali dekliški telovniki, anoraki, smučarske jakne, vetrovke in podobni izdelki (razen jaken in jopičev, pletenih ali kvačkanih, impregniranih, premazanih, prevlečenih, laminiranih ali gumiranih)

6202[.91 + .92 + .93 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Kostimi in kompleti za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.32.00

Kostimi in kompleti za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih)

6204[.11 + .12 + .13 + .19(.10 + .90) + .21 + .22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Suknjiči in jopiči za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.33.30

Ženske ali dekliške jakne in blazerji (razen pletenih ali kvačkanih)

6204[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Obleke, krila in hlačna krila za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.34.70

Ženske ali dekliške obleke (razen pletenih ali kvačkanih)

6204[.41 + .42 + .43 + .44+ .49(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Ženska ali dekliška krila, hlačna krila (razen pletenih ali kvačkanih)

6204[.51 + .52 + .53 + .59(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.35.42

Ženske ali dekliške hlače, iz jeansa (razen delovnih)

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Ženske ali dekliške hlače, dokolenske hlače (pumparice), iz bombaža (razen iz rebrastega žameta, zaščitnih in delovnih)

6204[.62(.33 + .39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Ženske ali dekliške hlače, dokolenke hlače (pumparice) iz volne, fine živalske dlake, umetnih ali sintetičnih vlaken (razen pletenih, kvačkanih, zaščitnih, delovnih)

6204[.61(.10) + .63(.18) + .69(.18)]

p/st

S

 

14.13.35.51

Ženske ali dekliške hlače z oprsnikom in naramnicami, iz bombažnih tkanin (razen pletenih ali kvačkanih, zaščitnih ali delovnih)

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Ženske ali dekliške kratke hlače, iz bombažnih tkanin (razen pletenih in kvačkanih)

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Ženske ali dekliške hlače z naprsnikom in naramnicami, iz volne ali fine živalske dlake in umetnih ali sintetičnih vlaken (razen iz bombaža, pletenih, kvačkanih, zaščitnih in delovnih); ženske ali dekliške kratke hlače, iz volne ali fine živalske dlake (razen pletenih ali kvačkanih)

6204[.61(.85) + .63(.39) + .69(.39)]

p/st

S

 

14.13.35.65

Ženske ali dekliške kratke hlače, iz umetnih ali sintetičnih tkanin (razen pletenih ali kvačkanih)

6204[.63(.90) + .69(.50)]

p/st

S

 

14.13.35.69

Ženske ali dekliške hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, iz tkanin (razen bombaža, volne ali fine živalske dlake, umetnih vlaken, pletenih ali kvačkanih)

6204 69 90

p/st

S

 

NACE: 14.14

Proizvodnja spodnjega perila

CPA: 14.14.11

Srajce za moške ali dečke, pletene ali kvačkane

14.14.11.00

Moške ali fantovske srajce, pletene ali kvačkane

6105[.10 + .20(.10 + .90)+ .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Spodnjice, spodnjice brez hlačnic, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani

14.14.12.20

Moške ali fantovske spodnjice, spodnjice brez hlačnic iz pletenih ali kvačkanih materialov (vključno boksarice)

6107[.11 + .12 + .19]

p/st

S

 

14.14.12.30

Moške ali fantovske spalne srajce, pižame, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6107[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.12.40

Moške ali fantovske domače halje, kopalni plašči in podobna oblačila, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6107[.91 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane

14.14.13.10

Ženske ali dekliške bluze, srajce in srajčne bluze, iz pletenih materialov

6106[.10 + .20 + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Kombineže, spodnja krila, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani

14.14.14.20

Ženske ali dekliške spodnjice brez hlačnic, spodnje hlače, iz pletenih ali kvačkanih materialov (vključno boksarice)

6108[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.14.30

Ženske ali dekliške spalne srajce, pižame, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6108[.31 + .32 + .39]

p/st

S

 

14.14.14.40

Ženski ali dekliški negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobna oblačila, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6108[.91 + .92 + .99]

p/st

S

 

14.14.14.50

Ženske ali dekliške kombineže in spodnja krila, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6108[.11 + .19]

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Srajce za moške in dečke, iz tkanin

14.14.21.00

Srajce za moške in dečke (razen pletenih ali kvačkanih)

6205[.20 + .30 + .90(.10 + .80)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Telovadne majice in druge majice, spodnje hlače, slipi, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, halje in podobni izdelki za moške ali dečke, iz tkanin

14.14.22.20

Moške ali fantovske spodnjice, spodnjice brez hlačnic (vključno boksarice) (razen pletenih ali kvačkanih)

6207[.11 + .19]

p/st

S

 

14.14.22.30

Moške ali fantovske spalne srajce in pižame (razen pletenih ali kvačkanih)

6207[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.22.40

Moške ali fantovske spodnje majice in druge majice, kopalni plašči, jutranje halje in podobna oblačila (razen pletenih ali kvačkanih)

6207[.91 + .99(.10 + .90)]

p/st @

S

 

CPA: 14.14.23

Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske ali deklice, iz tkanin

14.14.23.00

Ženske ali dekliške bluze, srajce in srajčne bluze (razen pletenih ali kvačkanih)

6206[.10 + .20 + .30 + .40+ .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Telovadne majice in druge majice, slipi, spodnja krila, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, halje in podobni izdelki za ženske ali deklice, iz tkanin

14.14.24.30

Ženske ali dekliške spalne srajce in pižame (razen pletenih ali kvačkanih)

6208[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.24.50

Ženske ali dekliške kombineže in spodnja krila (razen pletenih ali kvačkanih)

6208[.11 + .19]

p/st

S

 

14.14.24.60

Ženske ali dekliške spodnje majice in druge majice, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlačke, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje, domači plašči in podobna oblačila, iz bombaža (razen pletenih ali kvačkanih)

6208 91

p/st @

S

 

14.14.24.80

Ženski ali dekliški negližeji, kopalni plašči, jutranje halje, spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnje hlače (tudi boksarice), iz umetnih vlaken (razen pletenih ali kvačkanih)

6208 92

p/st @

S

 

14.14.24.89

Ženski ali dekliški negližeji, kopalni plašči, jutranje halje, spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnje hlače in podobna oblačila, iz tekstilnih tkanin (razen bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenih ali kvačkanih)

6208 99

p/st @

S

 

CPA: 14.14.25

Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki, naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, iz tkanin ali pletene ali kvačkane

14.14.25.30

Modrčki

6212[.10(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Pasovi za nogavice, stezniki, elastične hlačke, pasovi za nogavice (vključno bodiji z nastavljivimi pasovi)

6212[.20 + .30]

p/st

S

 

14.14.25.70

Naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli

6212 90

 

S

 

CPA: 14.14.30

T-majice, spodnje majice brez rokavov in druge majice, pletene ali kvačkane

14.14.30.00

T-majice, spodnje majice brez rokavov in druge majice, pletene ali kvačkane

6109[.10 + .90(.20 + .90)]

p/st

S

 

NACE: 14.19

Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov

CPA: 14.19.11

Oblačila in dodatki za oblačila za dojenčke, pleteni ali kvačkani

14.19.11.00

Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, pleteni ali kvačkani, tudi spodnje majice, igralne hlačke, spodnjice, pajaci, rokavice ali palčniki ali rokavice brez prstov, zunanja oblačila (za otroke višine ≤ 86 cm)

6111[.20(.10 + .90) + .30(.10+ .90) + .90(.11 + .19 + .90)]

 

S

 

CPA: 14.19.12

Trenirke, smučarske obleke, kopalne hlačke, kopalne obleke in druga oblačila, pletene ali kvačkane

14.19.12.10

Trenirke, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6112[.11 + .12 + .19]

p/st

S

 

14.19.12.30

Smučarske obleke, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6112 20

p/st @

S

 

14.19.12.40

Moške ali fantovske kopalke, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6112[.31(.10 + .90) + .39(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Ženske ali dekliške kopalke, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6112[.41(.10 + .90) + .49(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Druga oblačila iz pletenih ali kvačkanih materialov (vključno z bodiji z rokavom)

6114[.20 + .30 + .90]

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

14.19.13.00

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

6116[.10(.20 + .80) + .91 + .92 + .93 + .99]

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Drugi dodatki za oblačila in deli oblačil ali dodatkov za oblačila, pleteni ali kvačkani

14.19.19.30

Šali, ogrinjala, pleti, rute, tančice in podobni izdelki, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6117 10

p/st @

S

 

14.19.19.60

Dodatki za oblačila in njihovi deli, iz pletenih ali kvačkanih materialov (razen rokavic, palčnikov, šalov, ogrinjal, pletov, rut, tančic)

6117[.80(.10 + .80) + .90]

 

S

 

CPA: 14.19.21

Oblačila za dojenčke in dodatki za oblačila, iz tkanin

14.19.21.50

Oblačila za dojenčke in dodatki iz tekstila, razen pletenih ali kvačkanih (za otroke višine ≤ 86 cm), tudi spodnje majice, igralne hlačke, spodnjice, pajaci, rokavice, palčniki in zunanja oblačila (razen damskih vložkov in otroških plenic ter podobnih izdelkov)

6209[.20 + .30 + .90(.10 + .90)]

 

S

 

CPA: 14.19.22

Trenirke, smučarske obleke in kopalke; druga oblačila, iz tkanin

14.19.22.10

Druga moška ali fantovska oblačila, tudi trenirke, d. n. (razen telovnikov, smučarskih oblek, pletenih ali kvačkanih tkanin)

6211[.32(.31 + .41 + .42 + .90) + .33(.31 + .41 + .42 + .90) + .39]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Druga ženska ali dekliška oblačila, tudi trenirke, d. n. (razen telovnikov, pletenih ali kvačkanih smučarskih oblek)

6211[.42(.31 + .41 + .42 + .90) + .43(.31 + .41 + .42 + .90) + .49]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Smučarske obleke (razen iz pletenih ali kvačkanih tkanin)

6211 20

p/st

S

 

14.19.22.40

Moške ali fantovske kopalke(razen iz pletenih ali kvačkanih tkanin)

6211 11

p/st

S

 

14.19.22.50

Ženske ali dekliške kopalke (razen iz pletenih ali kvačkanih tkanin)

6211 12

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Robci, šali, rute, kravate, metuljčki, rokavice in drugi dodatki za oblačila; deli oblačil ali dodatkov za oblačila, iz tkanin, d. n.

14.19.23.10

Robci

6213[.20 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.33

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki (razen izdelkov iz svile, svilenih odpadkov, pletenih ali kvačkanih)

6214[.20 + .30 + .40 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.38

Šali, ogrinjala, pleti, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, iz svilenih tkanin (razen pletenih ali kvačkanih)

6214 10

p/st

S

 

14.19.23.53

Kravate in metuljčki (razen izdelkov iz svile in svilenih odpadkov, pletenih ali kvačkanih)

6215[.20 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.58

Kravate in metuljčki, iz svile ali svilenih odpadkov (razen pletenih ali kvačkanih)

6215 10

p/st

S

 

14.19.23.70

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov (razen pletenih ali kvačkanih)

6216

pa

S

 

14.19.23.93

Dodatki za oblačila iz tkanin (razen šalov, ogrinjal, pletov, naglavnih rut in tančic, kravat, metuljčkov, rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov, pletenih ali kvačkanih)

6217 10

 

S

 

14.19.23.95

Deli oblačil ali dodatkov za oblačila, iz tekstilnih materialov (razen modrčkov, pasov za nogavice, steznikov, naramnic, opornikov, podvez, pletenih ali kvačkanih)

6217 90

 

S

 

CPA: 14.19.31

Dodatki za oblačila iz usnja ali nadomestkov usnja, razen športnih rokavic

14.19.31.75

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, iz usnja ali umetnega usnja (razen športnih, zaščitnih za vse poklice)

4203 29 90

pa

S

 

14.19.31.80

Pasovi in čezramenski jermeni z žepi za naboje, iz usnja ali umetnega usnja

4203 30

p/st @

S

 

14.19.31.90

Dodatki za oblačila, iz usnja ali umetnega usnja (razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov, pasov in čezramenskih jermenov z žepi za naboje)

4203 40

 

S

 

CPA: 14.19.32

Oblačila iz klobučevine ali netkanih tekstilnih materialov; oblačila iz impregniranih ali prevlečenih tkanin

14.19.32.00

Oblačila iz klobučevine ali netkanih tekstilnih materialov; oblačila iz impregniranih ali prevlečenih tkanin

6113[.00(.10 + .90)] + 6210[.10(.10 + .92 + .98) + .20 + .30+ .40 + .50]

p/st @

S

 

CPA: 14.19.41

Klobučni tulci, stožci, valji in podobni izdelki iz klobučevine; krogi in cilindri iz klobučevine; klobučni tulci, pleteni ali izdelani s spiralnim šivanjem trakov

14.19.41.30

Tulci, stožci, krogi in cilindri iz klobučevine (vključno rezani cilindri) (razen oblikovanih, z obodom)

6501

p/st

S

 

14.19.41.50

Tulci, stožci in podobni izdelki, prepleteni ali izdelani s sestavljanjem trakov iz katerega koli materiala (razen oblikovanih, z obodom, nepodloženih, okrašenih)

6502

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Klobuki in druga pokrivala iz klobučevine, ali pleteni ali izdelani iz katerega koli materiala, ali kvačkani ali iz čipk ali drugih tekstilnih materialov v metraži; mrežice za lase

14.19.42.30

Klobuki in druga pokrivala, iz klobučnih tulcev, stožcev in krogov

6505 00 10 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Klobuki in druga pokrivala, prepletena ali izdelana s sestavljanjem trakov iz katerega koli materiala

6504

p/st

S

 

14.19.42.70

Klobuki in druga pokrivala, pletena, kvačkana ali izdelana iz čipk, klobučevine ali drugih tekstilnih tkanin v metraži (vendar ne v trakovih); mrežice za lase iz katerega koli materiala

6505[.00(.30 + .90)]

p/st @

S

 

CPA: 14.19.43

Druga pokrivala, razen pokrival iz gume ali plastičnih mas, zaščitnih pokrival in pokrival iz azbesta; trakovi za notranje obrobljanje podloge, prevleke, osnove in ogrodja, ščitniki za oči in podbradniki, za pokrivala

14.19.43.00

Druga pokrivala (razen pokrival iz gume ali plastičnih mas, zaščitnih pokrival in pokrival iz azbesta); trakovi za notranje obrobljanje podloge, prevleke, osnove in ogrodja, ščitniki za oči in podbradniki, za pokrivala

6506 99 90 + 6507

 

S

 

NACE: 14.20

Proizvodnja krznenih izdelkov

CPA: 14.20.10

Krznena oblačila, dodatki za oblačila in drugi izdelki iz krzna, razen pokrival

14.20.10.30

Oblačila in dodatki iz krzna (razen klobukov in pokrival)

4303[.10(.10 + .90)]

 

S

 

14.20.10.90

Drugi krzneni izdelki (razen oblačil, dodatkov za oblačila, klobukov in pokrival)

4303 90

 

S

 

NACE: 14.31

Proizvodnja nogavic

CPA: 14.31.10

Hlačne nogavice in druge nogavice, pletene ali kvačkane

14.31.10.33

Hlačne nogavice iz pletenih ali kvačkanih sintetičnih vlaken, < 67 deciteksov

6115 21

p/st

S

 

14.31.10.35

Hlačne nogavice iz sintetičnih vlaken, ≥ 67 deciteksov, pletene ali kvačkane

6115 22

p/st

S

 

14.31.10.37

Hlačne nogavice in druge nogavice iz tekstilnih materialov, pletenih ali kvačkanih (razen nogavic z označeno stopnjo kompresije, takšnih iz sintetičnih vlaken in nogavic za dojenčke)

6115 29

p/st

S

 

14.31.10.50

Ženske dolge nogavice, dokolenke, < 67 deciteksov, pletene ali kvačkane

6115[.30(.11 + .19 + .90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Pletene ali kvačkane nogavice in obutev (vključno kratke nogavice; razen ženskih dolgih nogavic/dokolenk, < 67decitex, hlačnih nogavic, obutve z dodanimi podplati)

6115[.10(.10 + .90) + .94 + .95 + .96(.10 + .91 + .99) + .99]

pa @

S

 

NACE: 14.39

Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil

CPA: 14.39.10

Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

14.39.10.31

Moške ali fantovske pletene jope, puloverji, telovniki, brezrokavniki, iz volne ali fine živalske dlake (razen jop in puloverjev z ≥ 50 % volne in mase ≥ 600 g)

6110[.11(.30) + .12(.10) + .19(.10)]

p/st

S

 

14.39.10.32

Ženske ali dekliške pletene jope, puloverji, telovniki, brezrokavniki, iz volne ali fine živalske dlake (razen jop in puloverjev z ≥ 50 % volne in mase ≥ 600 g)

6110[.11(.90) + .12(.90) + .19(.90)]

p/st

S

 

14.39.10.33

Pletene jope, puloverji ipd. z ≥ 50 % volne in mase ≥ 600 g na izdelek

6110 11 10

p/st

S

 

14.39.10.53

Lahki pleteni puliji, iz bombaža

6110 20 10

p/st

S

 

14.39.10.55

Lahki pleteni puliji, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6110 30 10

p/st

S

 

14.39.10.61

Moške ali fantovske pletene jope, puloverji, telovniki, brezrokavniki, iz bombaža (razen lahkih pletenih pulijev)

6110 20 91

p/st

S

 

14.39.10.62

Ženske ali dekliške pletene jope, puloverji, telovniki, brezrokavniki, iz bombaža (razen lahkih pletenih pulijev)

6110 20 99

p/st

S

 

14.39.10.71

Moške ali fantovske pletene jope, puloverji, trenirke, telovniki, brezrokavniki, iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen lahkih pletenih pulijev)

6110 30 91

p/st

S

 

14.39.10.72

Ženske ali dekliške pletene jope, puloverji, telovniki, brezrokavniki, iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen lahkih pletenih pulijev)

6110 30 99

p/st

S

 

14.39.10.90

Pletene jope, puloverji, telovniki, brezrokavniki, iz tekstilnih materialov (razen iz volne ali fine živalske dlake, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken)

6110[.90(.10 + .90)]

p/st

S

 

NACE: 15.11

Strojenje in dodelava usnja in krzna

CPA: 15.11.10

Krzno

15.11.10.30

Strojena ali obdelana kunčja, zajčja ali janjčja krzna, cela, ne sestavljena

4302[.19(.35 + .75 + .80)]

p/st

S

 

15.11.10.50

Strojena ali obdelana krzna ali kože (razen zajčjih, kunčjih ali janjčjih)

4302[.11 + .19(.15 + .41 + .49 + .99) + .20 + .30(.10 + .25 + .51 + .55 + .99)]

 

S

 

CPA: 15.11.21

Semiš

15.11.21.00

Semiš usnje in kombinacija semiš usnja

4114[.10(.10 + .90)]

m2 @

S

 

CPA: 15.11.22

Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje

15.11.22.00

Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje

4114 20

m2

T

 

CPA: 15.11.31

Goveje usnje, brez dlake, celo

15.11.31.00

Goveje usnje, brez dlake, celo

4104[.11(.10 + .51) + .19(.10 + .51) + .41(.11 + .19 + .51) + .49(.11 + .19 + .51)] + 4107[.11(.11 + .19) + .12(.11 + .19 + .91)+ .19(.10)]

kg

T

 

CPA: 15.11.32

Goveje usnje, brez dlake, razen celega

15.11.32.00

Goveje usnje, brez dlake (razen celega)

4104[.11(.59) + .19(.59) + .41(.59) + .49(.59)] + 4107[.91(.10 + .90)+ .92(.10) + .99(.10)]

kg

T

 

CPA: 15.11.33

Usnje kopitarjev, brez dlake

15.11.33.00

Usnje kopitarjev, brez dlake

4104[.11(.90) + .19(.90) + .41(.90) + .49(.90)] + 4107[.11(.90) + .12(.99) + .19(.90) + .92(.90) + .99(.90)]

kg

T

 

CPA: 15.11.41

Ovčje ali jagnječje usnje, brez dlake

15.11.41.30

Ovčje in jagnječje usnje, brez dlake, strojeno, naprej neobdelano (razen semiš usnja)

4105[.10 + .30(.10 + .90)]

kg

T

 

15.11.41.50

Ovčje in jagnječje usnje, brez dlake, pergamentno ali drugače dodelano po strojenju (razen semiša, lakastega, lakastega plastovitega in metaliziranega usnja)

4112

m2

T

 

CPA: 15.11.42

Kozje ali kozličje usnje, brez dlake

15.11.42.30

Kozje in kozličje usnje, brez dlake; strojeno ali predstrojeno, vendar ne nadalje obdelano (razen semiša)

4106[.21 + .22(.10 + .90)]

kg

T

 

15.11.42.50

Kozje in kozličje usnje, brez dlake, pergamentno ali drugače obdelano po strojenju (razen semiša, lakastega usnja, lakastega plastovitega usnja in metaliziranega usnja)

4113 10

m2

T

 

CPA: 15.11.43

Svinjsko usnje

15.11.43.30

Svinjsko usnje, brez dlake, strojeno, naprej neobdelano

4106[.31 + .32]

kg

T

 

15.11.43.50

Svinjsko usnje, brez dlake; pergamentno ali drugače obdelano po strojenju (razen lakastega usnja; lakastega plastovitega in metaliziranega usnja)

4113 20

m2

T

 

CPA: 15.11.51

Usnje drugih živali, brez dlake

15.11.51.00

Usnje drugih živali, brez dlake

4106[.40(.10 + .90) + .91 + .92] + 4113[.30 + .90]

kg

T

 

CPA: 15.11.52

Umetno usnje na osnovi naravnega usnja

15.11.52.00

Umetno usnje na osnovi naravnega usnja, v ploščah, listih ali trakovih

4115 10

m2 @

T

 

NACE: 15.12

Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov

CPA: 15.12.11

Sedlarski in jermenarski izdelki za katere koli živali, iz katerih koli materialov

15.12.11.00

Sedlarski in jermenarski izdelki za vse vrste vlečnih živali, iz katerih koli materialov (vprežne vrvi za komate, povodci, ščitniki za kolena, nagobčniki, podstavki, blazine za sedla, torbe-bisage, plašči za pse ipd.)

4201

 

S

 

CPA: 15.12.12

Potovalna galanterija iz usnja ali umetnega usnja, plastičnih mas, tekstilnih materialov, vulkaniziranih vlaken ali kartona; potovalni kompleti za osebna toaletna sredstva, šivanje ali čiščenje obutve ali obleke

15.12.12.10

Potovalni kovčki, kozmetični kovčki, aktovke, šolske torbe in podobni izdelki iz usnja, umetnega, lakastega usnja, plastičnih mas, tekstilnih materialov, aluminija in drugih materialov

4202[.11(.10 + .90) + .12(.11+ .19 + .50 + .91 + .99) + .19(.10 + .90)]

p/st @

S

 

15.12.12.20

Ročne torbice iz usnja, umetnega, lakastega usnja, plastičnih mas, tekstilnih materialov, in drugih materialov (vključno torbice brez ročaja)

4202[.21 + .22(.10 + .90)+ .29]

p/st

S

 

15.12.12.30

Denarnice in podobni galanterijski izdelki, ki se nosijo v žepu ali torbici

4202[.31 + .32(.10 + .90)+ .39]

 

S

 

15.12.12.50

Potovalke d. n.

4202[.91(.10 + .80) + .92(.11+ .15 + .19 + .91 + .98) + .99]

 

S

 

15.12.12.70

Potovalni kompleti za osebno higieno, šivanje, čiščenje obutve ali obleke (razen garnitur za manikiranje)

9605

p/st @

S

 

CPA: 15.12.13

Pasovi (razen kovinskih), jermenčki in zapestnice za ročne ure in njihovi deli

15.12.13.00

Pasovi za ročne ure, jermenčki, zapestnice in njihovi deli (vključno iz usnja, umetnega usnja ali plastike; razen iz plemenitih kovin, kovin ali navadnih kovin, platiranih s plemenitimi kovinami)

9113 90

p/st @

S

 

CPA: 15.12.19

Drugi izdelki iz naravnega ali umetnega usnja (vključno z izdelki za stroje ali mehanske naprave in za drugo tehnično rabo), d. n.

15.12.19.30

Izdelki iz naravnega ali umetnega usnja, za stroje, mehanične naprave, druge tehnične namene

4205[.00(.11 + .19)]

kg

S

 

15.12.19.60

Drugi izdelki iz naravnega ali umetnega usnja, d. n.

4205 00 90

 

S

 

NACE: 15.20

Proizvodnja obutve

CPA: 15.20.11

Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastike, razen obutve s kovinsko kapico

15.20.11.00

Nepremočljiva obutev z zgornjim delom iz gume ali plastike (razen obutve s kovinsko kapico)

6401[.92(.10 + .90) + .99]

pa

S

 

CPA: 15.20.12

Obutev s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastike, razen nepremočljive ali športne obutve

15.20.12.10

Sandali in natikači s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastike (vključno japonke)

6402[.20 + .99(.31 + .39)]

pa

S

 

15.20.12.31

Ulična obutev, z zgornjim delom iz gume ali plastike

6402[.91(.90) + .99(.10 + .91+ .93 + .96 + .98)]

pa

S

 

15.20.12.37

Copate in druga hišna obutev s podplati iz gume ali plastike, z zgornjim delom iz plastike (vključno spalnične in plesne copate, natikači)

6402 99 50

pa

S

 

CPA: 15.20.13

Obutev z zgornjim delom iz usnja, razen športne obutve, obutev s kovinsko kapico in razna posebna obutev

15.20.13.30

Obutev z lesenimi podplati, zgornjim delom iz usnja (vključno cokle) (razen z notranjim podplatom ali kovinsko kapico)

6403[.51(.05) + .59(.05) + .91(.05) + .99(.05)]

pa

S

 

15.20.13.51

Moška ulična obutev, z zgornjim delom iz usnja (vključno škornji in čevlji; razen nepremočljive obutve, obutve s kovinsko kapico)

6403[.51(.15 + .95) + .59(.95) + .91(.16 + .96) + .99(.96)]

pa

S

 

15.20.13.52

Ženska ulična obutev, z zgornjim delom iz usnja (vključno škornji in čevlji; razen nepremočljive obutve, obutve s kovinsko kapico)

6403[.51(.19 + .99) + .59(.99) + .91(.13 + .18 + .93 + .98) + .99(.93 + .98)]

pa

S

 

15.20.13.53

Otroška ulična obutev, z zgornjim delom iz usnja (vključno škornji in čevlji; razen nepremočljive obutve, obutve s kovinsko kapico)

6403[.51(.11 + .91) + .59(.91) + .91(.11 + .91) + .99(.91)]

pa

S

 

15.20.13.61

Moške sandale, z zgornjim delom iz usnja (vključno sandale, podobne japonkam, japonke)

6403[.59(.35) + .99(.36)]

pa

S

 

15.20.13.62

Ženske sandale, z zgornjim delom iz usnja (vključno sandale, podobne japonkam, japonke)

6403[.59(.11 + .39) + .99(.11+ .33 + .38)]

pa

S

 

15.20.13.63

Otroške sandale, z zgornjim delom iz usnja (vključno sandale, podobne japonkam, japonke)

6403[.59(.31) + .99(.31)]

pa

S

 

15.20.13.70

Copate in druga hišna obutev, s podplati iz gume, plastike, usnja, z zgornjim delom iz usnja (vključno plesne in spalnične copate, natikači)

6403[.59(.50) + .99(.50)]

pa

S

 

15.20.13.80

Obutev s podplatom iz lesa, plute ali drugega materiala, z zgornjim delom iz usnja (razen podplatov iz gume, plastike ali usnja)

6405 10

pa

S

 

CPA: 15.20.14

Obutev z zgornjim delom iz tekstilnih materialov, razen športne obutve

15.20.14.44

Copate in druga hišna obutev (vključno plesne copate, spalnične copate, natikači), z zgornjim delom iz tekstilnih materialov

6404[.19(.10) + .20(.10)] + 6405 20 91

pa

S

 

15.20.14.45

Obutev s podplati iz gume, plastike, usnja, z zgornjim delom iz tekstilnih materialov (vključno copate in druga hišna obutev, športna obutev)

6404[.19(.90) + .20(.90)]

pa

S

 

15.20.14.46

Obutev z zgornjim delom iz tekstilnih materialov (razen copat in druge hišne obutve ter obutve s podplati iz gume, plastike, usnja ali umetnega usnja)

6405[.20(.10 + .99)]

pa

S

 

CPA: 15.20.21

Copati za tenis, košarko, gimnastiko in podobno

15.20.21.00

Športna obutev s podplati iz gume, plastike, z zgornjim delom iz tekstilnih materialov (copate za tenis, košarko, telovadbo ipd.)

6404 11

pa

S

 

CPA: 15.20.29

Druga športna obutev, razen smučarskih čevljev in drsalnih čevljev z vgrajenimi drsalkami

15.20.29.00

Druga športna obutev (razen smučarskih čevljev, drsalnih čevljev z vgrajenimi drsalkami)

6402 19 + 6403 19

pa

S

 

CPA: 15.20.31

Obutev s kovinsko kapico

15.20.31.20

Obutev (tudi nepremočljiva obutev) s kovinsko kapico, s podplati in z zgornjim delom iz gume, plastike

6401 10 + 6402[.91(.10) + .99(.05)]

pa

S

 

15.20.31.50

Obutev s kovinsko kapico, s podplati iz gume, plastike, usnja, z zgornjim delom iz usnja

6403 40

pa

S

 

CPA: 15.20.32

Lesena obutev, razna posebna in druga obutev, d. n.

15.20.32.00

Lesena obutev, razna posebna in druga obutev, d. n.

6403 20 + 6405[.90(.10 + .90)]

pa

S

 

CPA: 15.20.40

Deli obutve iz usnja; zamenljivi vložki, petne blazinice in podobni izdelki gamaše, dokolenice in podobni izdelki in njihovi deli

15.20.40.20

Zgornji deli obutve, iz usnja (razen opetnikov)

6406 10 10

 

S

 

15.20.40.50

Zgornji deli obutve, iz drugih materialov (razen opetnikov iz usnja)

6406 10 90

 

S

 

15.20.40.80

Drugi deli obutve (razen zgornjih delov), iz drugih materialov

6406[.90(.30 + .50 + .60 + .90)]

 

S

 

NACE: 16.10

Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa

CPA: 16.10.10

Les, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm; neimpregnirani železniški ali tramvajski pragovi

16.10.10.10

Leseni železniški in tramvajski pragovi, neimpregnirani

4406 10

m3

S

 

16.10.10.33

Les iglavcev, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm, na koncih spojen, brušen ali skobljan

4407[.10(.15 + .31 + .33 + .38)]

m3

S

 

16.10.10.35

Les smreke (Picea abies Karst.) in jelke (Abies alba Mill.)

4407 10 91

m3

S

 

16.10.10.37

Borov les (Pinus sylvestris L.)

4407 10 93

m3

S

 

16.10.10.39

Les iglavcev, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm (razen skobljanega ali brušenega, smreke „Picea abies Karst.“, srebrne jelke „Abies alba Mill.“ in bora „Pinus sylvestris L.“)

4407 10 98

m3

S

 

16.10.10.50

Les, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm (razen lesa iglavcev in tropskega lesa ter hrastovih blokov, lamel in friz)

4407[.91(.15 + .39 + .90) + .92 + .93(.10 + .91 + .99) + .94(.10 + .91 + .99) + .95(.10 + .91 + .99)+ .99(.27 + .40 + .91 + .96 + .98)]

m3

S

 

16.10.10.71

Tropski les, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm, na koncih spojen, skobljan, brušen

4407[.21(.10 + .91 + .99)+ .22(.10 + .91 + .99) + .25(.10 + .30 + .50 + .90) + .26(.10 + .30 + .50 + .90) + .27(.10 + .91 + .99) + .28(.10 + .91 + .99) + .29(.15 + .20+ .25 + .45 + .60 + .83 + .85 + .95)]

m3

S

 

16.10.10.77

Bloki, lamele, frize iz hrastovega lesa, skobljane, nesestavljene (razen vzdolžno profiliranih)

4407 91 31

m2

S

 

CPA: 16.10.21

Les, profiliran (vključno okrasni utori, nesestavljene lamele in frize za parket)

16.10.21.10

Les iglavcev, profiliran (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene)

4409[.10(.11 + .18)]

kg

S

 

16.10.21.50

Les listavcev, profiliran (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene)

4409[.21 + .29(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 16.10.22

Lesna volna; lesna moka

16.10.22.00

Lesna volna, lesna moka

4405

kg

S

 

CPA: 16.10.23

Lesni sekanci ali iveri

16.10.23.03

Iveri, sekanci iz lesa iglavcev

4401 21

kg

S

 

16.10.23.05

Iveri, sekanci iz lesa listavcev

4401 22

kg

S

 

CPA: 16.10.31

Leseni drogovi, obdelani z barvami, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

16.10.31.16

Leseni drogovi, obdelani z barvami, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

4403 10

m3

S

 

CPA: 16.10.32

Železniški ali tramvajski pragovi iz lesa, impregnirani

16.10.32.00

Železniški ali tramvajski pragovi iz lesa, impregnirani

4406 90

m3

S

 

CPA: 16.10.39

Drugi leseni drogovi in koli

16.10.39.00

Drugi leseni drogovi in koli (cepljeni koli, planke)

4404[.10 + .20]

m3 @

S

 

CPA: 16.10.91

Sušenje, impregnacija ali kemična obdelava lesa

16.10.91.00

Obdelava, impregnacija in konzerviranje lesa (vključno sušenje)

 

 

I

 

NACE: 16.21

Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa

CPA: 16.21.11

Vezane plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les iz bambusa

16.21.11.00

Vezane plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les, iz bambusa

4412 10

m3

S

 

CPA: 16.21.12

Druge vezane plošče, furnirane plošče in podobne laminirane plošče

16.21.12.11

Vezane plošče iz furniranih listov (razen iz bambusa), vsak list debeline ≤ 6 mm, z najmanj enim zunanjim slojem iz tropskega lesa

4412[.31(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.14

Vezane plošče iz furniranih listov (razen iz bambusa), vsak list debeline ≤ 6 mm, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa listavcev (razen tropskega lesa)

4412[.32(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.17

Druge vezane plošče iz furniranih listov (razen iz bambusa), vsak list debeline ≤ 6 mm (razen izdelkov z najmanj enim zunanjim slojem iz tropskega lesa ali lesa listavcev)

4412 39

m3

S

 

16.21.12.21

Furnirane plošče in podoben lameliran les z blok ploščami, laminiranimi ploščami, drugimi večplastnimi lesenimi ploščami

4412[.94(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.24

Furnirane plošče in podoben lameliran les (razen z blok ploščami, laminiranimi ploščami ali drugimi večplastnimi lesenimi ploščami)

4412[.99(.30 + .40 + .50 + .85)]

m3

S

 

CPA: 16.21.13

Iverne in podobne plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov

16.21.13.13

Iverne plošče, iz lesa

4410[.11(.10 + .30 + .50 + .90)]

m3

S

 

16.21.13.16

Usmerjene pramenske plošče (OSB), iz lesa

4410[.12(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.13.19

Oblatne in podobne plošče, iz lesa (razen ivernih plošč in usmerjenih pramenskih plošč [OSB])

4410 19

m3

S

 

16.21.13.50

Iverne in podobne plošče, iz ligninskih materialov (razen lesa)

4410 90

m3

S

 

CPA: 16.21.14

Vlaknene plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov

16.21.14.23

Vlaknene plošče, srednje gostote (MDF), iz lesa ali drugih ligninskih materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, debeline ≤ 5 mm

4411[.12(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.26

Vlaknene plošče, srednje gostote (MDF), iz lesa ali drugih ligninskih materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, debeline > 5 mm in ≤ 9 mm

4411[.13(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.29

Vlaknene plošče, srednje gostote (MDF), iz lesa ali drugih ligninskih materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, debeline > 9 mm

4411[.14(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.43

Vlaknene plošče (razen vlaknenih plošč srednje gostote [MDF]), iz lesa ali drugih ligninskih materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, gostote > 0,8 g/cm3

4411[.92(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.46

Vlaknene plošče (razen vlaknenih plošč srednje gostote [MDF]), iz lesa ali drugih lesnih ligninskih materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, gostote  > 0,5 g/cm3 in ≤ 0,8 g/cm3

4411[.93(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.49

Vlaknene plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov (razen vlaknenih plošč srednje gostote [MDF]), aglomerirane ali neaglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, gostote ≤ 0,5 g/cm3

4411[.94(.10 + .90)]

m2 @

S

 

CPA: 16.21.21

Listi furnirja in listi za vezan in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline ≤ 6 mm

16.21.21.13

Listi furnirja, listi za vezane plošče in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline ≤ 6 mm, na koncih spojeni, skobljani/brušeni/majhne deske za proizvodnjo svinčnikov

4408[.10(.15 + .91) + .31(.11+ .21 + .25) + .39(.15 + .21 + .55 + .70) + .90(.15 + .35)]

m3

S

 

16.21.21.18

Listi furnirja in listi za vezane plošče lesa iglavcev in tropskega lesa, vzdolžno žaganega, rezanega ali luščenega, debeline ≤ 6 mm, razen na koncih spojenih, skobljanih ali brušenih

4408[.10(.98) + .31(.30) + .39(.30 + .85 + .95) + .90(.85 + .95)]

m3

S

 

CPA: 16.21.22

Zgoščen les

16.21.22.00

Zgoščen les, v blokih, ploščah, letvah ali profilih

4413

m3

S

 

NACE: 16.22

Proizvodnja sestavljenega parketa

CPA: 16.22.10

Sestavljeni parketne plošče

16.22.10.30

Sestavljene parketne plošče iz lesa, za mozaični parket

4418 71

m2

S

 

16.22.10.60

Sestavljene parketne plošče iz lesa (razen tistih za mozaični parket)

4418[.72 + .79]

m2

S

 

NACE: 16.23

Stavbno mizarstvo in tesarstvo

CPA: 16.23.11

Okna, vrata, okviri in podboji, iz lesa

16.23.11.10

Okna, francoska okna, okenski okviri, polkna, iz lesa

4418[.10(.10 + .50 + .90)]

p/st

S

 

16.23.11.50

Vrata, okviri, podboji, pragovi, iz lesa

4418[.20(.10 + .50 + .80)]

p/st

S

 

CPA: 16.23.12

Opaži za betonska tla, skodle, iz lesa

16.23.12.00

Opaži za betonska tla, skodle, iz lesa

4418[.40 + .50]

kg

S

 

CPA: 16.23.19

Leseni izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva, d. n.

16.23.19.00

Leseni izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva (razen oken, francoskih oken in vrat, njihovih okvirjev in pragov, parketnih plošč, opažev za betonska tla, skodel)

4418[.60 + .90(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 16.23.20

Lesene montažne stavbe

16.23.20.00

Lesene montažne stavbe

9406[.00(.11 + .20)]

 

S

 

NACE: 16.24

Proizvodnja lesene embalaže

CPA: 16.24.11

Palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa

16.24.11.33

Ploščate palete, paletne prirobnice iz lesa

4415 20 20

p/st

S

 

16.24.11.35

Zabojaste palete in nakladalne plošče iz lesa (razen ploščatih palet)

4415 20 90

p/st @

S

 

CPA: 16.24.12

Sodi in sodarski izdelki iz lesa

16.24.12.00

Sodi, kadi, vedra, sodarski izdelki ter njihovi deli, iz lesa (vključno doge)

4416

kg

S

 

CPA: 16.24.13

Druga lesena embalaža in njeni deli

16.24.13.20

Zaboji, škatle, gajbe, sodi in podobna lesena embalaža (razen bobnov in kolutov za kable)

4415 10 10

kg

S

 

16.24.13.50

Bobni in koluti za kable

4415 10 90

kg

S

 

NACE: 16.29

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

CPA: 16.29.11

Leseno orodje, ohišja in držaji za orodje, metle ali ščetke, leseni bloki za izdelavo pip, čevljarska kopita

16.29.11.30

Leseno orodje, ohišja in držaji za orodje, lesene metle ali ščetke in držaji, lesena čevljarska kopita

4417

kg

S

 

16.29.11.80

Grobo oblikovani kosi lesa ali korenine, za izdelavo pip

9614 00 10

kg

S

 

CPA: 16.29.12

Lesena namizna posoda ali pribor

16.29.12.00

Lesena namizna posoda ali pribor

4419[.00(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 16.29.13

Lesene intarzije in vdelan les, skrinjice in škatle za nakit, za jedilni pribor in podobni leseni izdelki, leseni kipci in drugi leseni okraski

16.29.13.00

Lesene intarzije, skrinjice za nakit ipd., leseni kipci in drugi leseni okraski, pisarniški pribor ipd.

4420[.10(.11 + .19) + .90(.10+ .91 + .99)]

 

S

 

CPA: 16.29.14

Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala ali podobne predmete in drugi izdelki iz lesa

16.29.14.20

Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala in podobne predmete

4414[.00(.10 + .90)]

m @

S

 

16.29.14.90

Drugi izdelki iz lesa (razen paletnih prirobnic)

4421[.10 + .90(.91 + .95 + .97)] + 6603 90 10

 

S

 

CPA: 16.29.21

Naravna pluta, z odstranjeno skorjo ali grobo štirikotno tesana ali v blokih, ploščah, listih ali trakovih; zdrobljena, drobljena ali zmleta pluta; odpadki plute

16.29.21.30

Zdrobljena ali zmleta pluta; odpadki plute (razen surove ali preprosto obdelane naravne plute)

4501 90

kg

S

 

16.29.21.50

Naravna pluta, z odstranjeno skorjo ali grobo štirikotno tesana, v blokih, ploščah, listih ali trakovih

4502

kg

S

 

CPA: 16.29.22

Izdelki iz naravne plute

16.29.22.50

Zamaški in čepi iz naravne plute

4503[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

16.29.22.90

Drugi izdelki iz naravne plute

4503 90

kg

S

 

CPA: 16.29.23

Bloki, plošče, listi in trakovi, ploščice vseh oblik, valji s polnim prerezom, iz aglomerirane plute

16.29.23.20

Zamaški in čepi, valjasti, za peneča vina, iz aglomerirane plute, vključno tisti z diski iz naravne plutovine

4504 10 11

kg

S

 

16.29.23.50

Zamaški in čepi, valjasti, iz aglomerirane plute (razen takšnih izdelkov za peneča vina)

4504 10 19

kg

S

 

16.29.23.80

Aglomerirana pluta – bloki, plošče, listi in trakovi, ploščice vseh oblik, valji s polnim prerezom, vključno aglomerirana ekspandirana ali žgana pluta (vključno zamaški in čepi)

4504[.10(.91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 16.29.24

Aglomerirana pluta; izdelki iz aglomerirane plute, d. n.

16.29.24.00

Aglomerirana pluta; drugi izdelki iz aglomerirane plute, d. n.

4504[.90(.20 + .80)]

kg

S

 

CPA: 16.29.25

Izdelki iz slame, esparta ali drugih pletarskih materialov; košarski in pletarski izdelki

16.29.25.00

Izdelki iz slame, esparta ali drugih pletarskih materialov; košarski in pletarski izdelki

4601[.21(.10 + .90) + .22(.10 + .90) + .29(.10 + .90) + .92(.05 + .10 + .90) + .93(.05+ .10 + .90) + .94(.05 + .10 + .90) + .99(.05 + .10 + .90)] + 4602[.11 + .12 + .19(.10 + .90)+ .90]

kg

S

 

NACE: 17.11

Proizvodnja vlaknin

CPA: 17.11.11

Kemična lesna celuloza, topljiva

17.11.11.00

Kemična lesna celuloza, topljiva

4702

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.12

Kemična lesna celuloza, kavstična ali sulfatna, razen topljive

17.11.12.00

Kemična lesna celuloza, kavstična ali sulfatna, razen topljive

4703[.11 + .19 + .21 + .29]

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.13

Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen topljive

17.11.13.00

Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen topljive

4704[.11 + .19 + .21 + .29]

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.14

Mehanična lesna celuloza (lesovina); polkemična lesna celuloza; celuloza iz drugih vlaknastih celuloznih materialov razen lesa

17.11.14.00

Mehanična lesna celuloza; polkemična lesna celuloza; celuloza iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, razen lesa

4701[.00(.10 + .90)] + 4705 + 4706[.10 + .20+ .30 + .91 + .92 + .93]

kg 90 % sdt @

T

 

NACE: 17.12

Proizvodnja papirja in kartona

CPA: 17.12.11

Časopisni papir, v zvitkih ali polah

17.12.11.00

Časopisni papir, v zvitkih ali polah

4801

kg

S

 

CPA: 17.12.12

Ročno izdelan papir in karton

17.12.12.00

Ročno izdelan papir in karton

4802 10

kg

S

 

CPA: 17.12.13

Papirna podlaga za premaze, občutljive za svetlobo, toploto, elektriko; papirna podlaga za izdelavo karbon papirja; papirna podlaga za izdelavo tapet

17.12.13.00

Papirna podlaga za premaze, občutljive za svetlobo, toploto, elektriko; papirna podlaga za izdelavo karbon papirja; papirna podlaga za izdelavo tapet

4802[.20 + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.14

Drug papir in karton za grafične namene

17.12.14.10

Grafični papir, karton: mehanskih vlaken ≤ 10 %, mase < 40 g/m2

4802 54

kg

S

 

17.12.14.35

Grafični papir, karton: mehanskih vlaken ≤ 10 %, mase ≥ 40 g/m2 in ≤ 150 g/m2, zvitki

4802[.55(.15 + .25 + .30 + .90)]

kg

S

 

17.12.14.39

Grafični papir, karton: mehanskih vlaken ≤ 10 %, mase ≥ 40 g/m2 in ≤ 150 g/m2, listi

4802[.56(.20 + .80) + .57]

kg

S

 

17.12.14.50

Grafični papir, karton: mehanskih vlaken ≤ 10 %, mase > 150 g/m2

4802[.58(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.14.70

Grafični papir, karton: mehanskih vlaken  > 10 %

4802[.61(.15 + .80) + .62+ .69]

kg

S

 

CPA: 17.12.20

Vpojni papir za izdelavo serviet, brisač, celulozna vata in staničevina

17.12.20.30

Celulozna vata za gospodinjstvo ali higienske namene, širine > 36 cm

4803 00 10

kg

S

 

17.12.20.55

Krep in podoben vpojni papir (staničevina) za gospodinjstvo/higienske namene, v zvitkih, širine > 36 cm, pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri najmanj > 36 cm v nezloženem stanju, mase ≤ 25 g/m2

4803 00 31

kg

S

 

17.12.20.57

Krep papir in staničevina iz celuloznih vlaken za gospodinjstvo/higienske namene, v zvitkih, širine > 36 cm, pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri najmanj > 36 cm v nezloženem stanju, mase > 25 g/m2

4803 00 39

kg

S

 

17.12.20.90

Papir za gospodinjstvo: drugo

4803 00 90

kg

S

 

CPA: 17.12.31

Kraft papir, nebeljen, nepremazan

17.12.31.00

Kraft papir, nebeljen, nepremazan, v zvitkih ali listih (razen za pisanje, tiskanje in druge grafične namene, papir in karton za luknjane kartice in trakove)

4804[.11(.11 + .15 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.32

Beljen kraft papir; premazan krat papir

17.12.32.00

Nepremazan kraft papir, v zvitkih ali listih (razen nebeljenega, za pisanje, tiskanje ali druge grafične namene; papirja in kartona za luknjane kartice in trakove)

4804[.19(.12 + .19 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.33

Papir za valoviti sloj (fluting), iz polkemične celuloze

17.12.33.00

Papir za valoviti sloj (fluting), iz polkemične celuloze

4805 11

kg

S

 

CPA: 17.12.34

Papir za valoviti sloj (fluting), recikliran in drug

17.12.34.00

Papir za valoviti sloj (fluting), recikliran in drug

4805[.12 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.35

Testliner (reciklirana podložna lepenka)

17.12.35.20

Nepremazan testliner (recikliran podložni karton), mase ≤ 150 g/m2, v zvitkih ali listih

4805 24

kg

S

 

17.12.35.40

Nepremazan testliner (recikliran podložni karton), mase > 150 g/m2, v zvitkih ali listih

4805 25

kg

S

 

CPA: 17.12.41

Nepremazan kraft papir, kraft papir za vreče, krepan ali nabran

17.12.41.20

Nepremazan kraft papir za vreče, nebeljen (razen za pisanje, tiskanje ali druge grafične namene; papirja in kartona za luknjane kartice in trakove)

4804[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.41.40

Nepremazan kraft papir za vreče (razen nebeljenega, za pisanje, tiskanje ali druge grafične namene, papirja in kartona za luknjane kartice in trakove)

4804[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.41.60

Nepremazan kraft papir in karton, mase ≤ 150 g/m2 (razen kraftlinerja, kraft papirja za vreče, za pisanje, tiskanje in druge grafične namene itd.)

4804[.31(.51 + .58 + .80)+ .39(.51 + .58 + .80)]

kg

S

 

17.12.41.80 z

Krepan ali nabran kraft papir za vreče, v zvitkih ali listih

4808 40 00a

kg

S

 

CPA: 17.12.42

Sulfitni ovojni papir in drug nepremazan papir (razen tistih, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene)

17.12.42.20

Sulfitni ovojni papir v zvitkih ali listih

4805 30

kg

S

 

17.12.42.40

Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali listih, mase ≤ 150 g/m2 (razen izdelkov iz tarifne številke 4802, flutinga, testlinerja, sulfitnega ovojnega papirja, filtrirnega, polstenega papirja in kartona)

4805 91

kg

S

 

17.12.42.60

Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali listih, mase > 150 g/m2 in < 225 g/m2 (razen izdelkov iz tarifne številke 4802, flutinga, testlinerja, sulfitnega ovojnega papirja, filtrirnega, polstenega papirja in kartona)

4805 92

kg

S

 

17.12.42.80

Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali listih, mase ≥ 225 g/m2 (razen izdelkov iz tarifne številke 4802, flutinga, testlinerja, sulfitnega ovojnega papirja, filtrirnega, polstenega papirja in kartona)

4805[.93(.20 + .80)]

kg

S

 

CPA: 17.12.43

Filtrirni papir in karton; polsteni papir

17.12.43.30

Filtrirni papir in karton, v zvitkih ali polah

4805 40

kg

S

 

17.12.43.60

Polsteni papir in karton, v zvitkih ali polah

4805 50

kg

S

 

CPA: 17.12.44

Cigaretni papir, nenarezan

17.12.44.00

Cigaretni papir (razen v obliki knjižic ali cevk), v zvitkih širine ≤ 5 cm

4813[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.51

Nepremazan sivi karton

17.12.51.10

Nepremazan sivi karton

4804 59 90

kg

S

 

CPA: 17.12.59

Drug nepremazan karton

17.12.59.10

Drug nepremazan karton

4804[.41(.91 + .98) + .42 + .49 + .51 + .52 + .59(.10)]

kg

S

 

CPA: 17.12.60

Rastlinski pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir, pavs papir in prozorni papir ter drugi glazirani prozorni ali prosojni papirji

17.12.60.00

Rastlinski pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir, pavs papir in prozorni papir ter drugi glazirani prozorni ali prosojni papirji

4806[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.71

Plastovit papir in karton, površinsko nepremazan ali impregniran

17.12.71.00

Plastovit papir in karton, v zvitkih ali polah (razen površinsko premazanega ali impregniranega)

4807[.00(.30 + .80)]

kg

S

 

CPA: 17.12.72

Papir in karton, krep, plisiran, reliefen ali luknjan

17.12.72.00 z

Papir in karton, krep, plisiran, reliefen ali luknjan

4808[.40(.00b) + .90]

kg

S

 

CPA: 17.12.73

Papir in karton za pisanje, tiskanje in druge grafične namene, premazana s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

17.12.73.36

Premazane papirne osnove za papir in karton za foto-, termo- in elektro-občutljiv papir, ki vsebujejo največ 10 % mehanskih ali kemično-mehanskih vlaken, ter papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene, gostote do vključno 150 g/m2

4810[.13 + .14 + .19]

kg

S

 

17.12.73.60

Lahek premazan papir za pisanje, tiskanje, grafične namene, mehanskih vlaken > 10 %

4810 22

kg

S

 

17.12.73.75

Drug premazan mehanski grafični papir za pisanje, tiskanje, grafične namene, mehanskih vlaken > 10 %, v zvitkih

4810 29 30

kg

S

 

17.12.73.79

Drug premazan mehanski grafični papir za pisanje, tiskanje, grafične namene, mehanskih vlaken > 10 %, v listih

4810 29 80

kg

S

 

CPA: 17.12.74

Kraft papir (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

17.12.74.00

Kraft papir (razen za pisanje, tiskanje ali druge grafične namene), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

4810 31

kg

S

 

CPA: 17.12.75

Kraft karton (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

17.12.75.00

Kraft karton (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

4810[.32(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.76

Karbon papir, samokopirni papir in drugi papir za kopiranje, v zvitkih ali listih

17.12.76.00

Karbon papir, samokopirni papir in drugi papir za kopiranje ali prenašanje, v zvitkih ali listih

4809[.20 + .90]

kg

S

 

CPA: 17.12.77

Papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, premazani, impregnirani, prekriti, površinsko barvani ali tiskani, v zvitkih ali listih

17.12.77.10

Papir in karton, premazana s katranom, bitumnom ipd., v zvitkih ali listih

4811 10

kg

S

 

17.12.77.33

Samolepljiv papir in karton, v zvitkih ali listih

4811[.41(.20 + .90)]

kg

S

 

17.12.77.35

Gumiran papir in karton, v zvitkih ali listih

4811 49

kg

S

 

17.12.77.55

Beljen papir in karton, v zvitkih ali listih, premazan, impregniran ali pokrit s plastičnimi masami, mase > 150 g/m2 (razen z lepili)

4811 51

kg

S

 

17.12.77.59

Drug papir in karton, v zvitkih ali listih, premazan, impregniran ali pokrit s plastičnimi masami (razen z lepili, beljen, mase > 150 g/m2)

4811 59

kg

S

 

17.12.77.70

Papir in karton, v zvitkih ali listih, premazan, impregniran ali pokrit z voskom, parafinskim voskom, stearinom, oljem, glicerolom

4811 60

kg

S

 

17.12.77.80

Drug papir in karton, premazan, impregniran ipd., d. n.

4811 90

kg

S

 

CPA: 17.12.78

Sivi karton (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

17.12.78.20

Kraft papir in karton, premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi, v zvitkih ali kvadratnih ali pravokotnih listih, poljubne velikosti (razen za pisanje, tiskanje ali druge grafične namene; papir in karton, beljen enakomerno v masi in z vsebnostjo  > 95 mas. % kemično obdelanih lesnih vlaken v razmerju do skupne vsebnosti vlaken)

4810 39

kg

S

 

17.12.78.50

Drug večslojni papir in karton, premazan

4810 92 90

kg

S

 

CPA: 17.12.79

Drug karton (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

17.12.79.53

Večslojni papir in karton, premazan, beljeni vsi sloji

4810 92 10

kg

S

 

17.12.79.55

Večslojni papir in karton, premazan, z enim beljenim zunanjim slojem

4810 92 30

kg

S

 

17.12.79.70

Papir/karton, v zvitkih ali listih, premazan na eni strani/obeh straneh s kaolinom ali drugo anorgansko snovjo (razen za grafične namene, večslojnega papirja/kartona)

4810[.99(.10 + .80)]

kg

S

 

NACE: 17.21

Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže

CPA: 17.21.11

Valovit karton, v zvitkih ali listih

17.21.11.00

Valovit papir in karton, v zvitkih ali listih

4808 10

kg

S

 

CPA: 17.21.12

Vreče in vrečke iz papirja

17.21.12.30

Vreče in vrečke, širine ≥ 40 cm, iz papirja, kartona, celulozne vate ali staničevine

4819 30

kg

S

 

17.21.12.50

Druge vrečke in škrniclji, iz papirja ali kartona, celulozne vate ali staničevine

4819 40

kg

S

 

CPA: 17.21.13

Škatle in podobna embalaža iz valovitega papirja in kartona

17.21.13.00

Škatle, zaboji in kasete iz valovitega papirja ali kartona

4819 10

kg

S

 

CPA: 17.21.14

Zložljive škatle in podobna embalaža iz nevalovitega papirja in kartona

17.21.14.00

Zložljive škatle, škatle iz nevalovitega papirja ali kartona

4819 20

kg

S

 

CPA: 17.21.15

Izdelki iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah in podobno

17.21.15.30

Druga papirna embalaža za pakiranje, vključno ovitki za gramofonske plošče, d. n.

4819 50

kg

S

 

17.21.15.50

Kartonažni izdelki, odlagalne škatle, škatle za hrambo in podobni izdelki iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, prodajalnah ipd.

4819 60

kg

S

 

NACE: 17.22

Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja

CPA: 17.22.11

Toaletni papir, robčki, brisače, namizni prti in prtički iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali staničevine

17.22.11.20

Toaletni papir

4818[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

17.22.11.40

Robčki, robčki za čiščenje ali za obraz iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali staničevine