8.8.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 236/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 842/2014 AL COMISIEI

din 4 iulie 2014

de stabilire, pentru anul 2014, a „listei Prodcom” de produse industriale prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale (1), în special articolul 2 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 solicită statelor membre să realizeze o anchetă comunitară asupra producției industriale.

(2)

Ancheta asupra producției industriale trebuie să se bazeze pe o listă de produse care să identifice producția industrială care urmează să facă obiectul anchetei.

(3)

O listă de produse este necesară pentru a permite alinierea statisticilor privind producția cu statisticile referitoare la comerțul exterior și pentru a permite o comparație cu nomenclatura comunitară a produselor CPA.

(4)

Lista de produse cerută de Regulamentul (CEE) nr. 3924/91, denumită „lista Prodcom”, este comună pentru toate statele membre și este necesară pentru a compara datele între statele membre.

(5)

Lista Prodcom trebuie să fie actualizată; prin urmare, este necesar să se stabilească lista pentru anul 2014.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista Prodcom pentru anul 2014 este cea stabilită în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 374, 31.12.1991, p. 1.


ANEXĂ

Prodcom

Descriere

Trimitere la nomenclatura de comerț exterior pentru anul 2014 (SA/NC)

Unitate de măsură

P

Trimitere la note

NACE: 07.10

Extracția minereurilor feroase

CPA: 07.10.10

Minereuri de fier

07.10.10.00

Minereuri de fier și concentratele lor (exclusiv pirita calcinată)

2601[.11 + .12]

kg

S

 

NACE: 07.29

Extracția altor minereuri metalifere neferoase

CPA: 07.29.11

Minereuri și concentrate de cupru

07.29.11.00

Minereuri de cupru și concentratele lor

2603

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Minereuri și concentrate de nichel

07.29.12.00

Minereuri de nichel și concentratele lor

2604

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Minereuri și concentrate de aluminiu

07.29.13.00

Minereuri de aluminiu și concentratele lor

2606

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Minereuri și concentrate de metale prețioase

07.29.14.00

Minereuri de metale prețioase și concentratele lor

2616[.10 + .90]

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Minereuri și concentrate de plumb, zinc și staniu

07.29.15.00

Minereuri de plumb, zinc și staniu și concentratele lor

2607 + 2608 + 2609

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Alte minereuri și concentrate metalice neferoase n.c.a.

07.29.19.00

Alte minereuri și concentrate de metale neferoase

2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613[.10 + .90] + 2614 + 2615[.10 + .90] + 2617[.10 + .90]

kg

S

 

NACE: 08.11

Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, Extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

CPA: 08.11.11

Marmură și alte pietre calcaroase pentru ornamente și construcții

08.11.11.33

Marmură și travertin, brute sau degroșate

2515 11

kg

T

 

08.11.11.36

Marmură și travertin simplu debitate în blocuri sau în plăci de formă dreptunghiulară (inclusiv de formă pătrată)

2515 12

kg

T

 

08.11.11.50

Ecausin și alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcții, având o densitate aparentă ≥ 2,5

2515 20

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Granit, gresie și alte pietre pentru ornamente și construcții

08.11.12.33

Granit, brut sau degroșat

2516 11

kg

T

 

08.11.12.36

Granit simplu debitat în blocuri sau plăci de formă dreptunghiulară (inclusiv de formă pătrată)

2516 12

kg

T

 

08.11.12.50

Gresie

2516 20

kg

T

 

08.11.12.90

Porfir, bazalt, cuarțite și alte pietre pentru cioplit sau pentru construcții, brute, degroșate sau simplu debitate (exclusiv piatra calcaroasă pentru cioplit sau pentru construcții având o densitate ≥ 2,5, granitul și gresia)

2506 20 + 2516 90

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Calcar și gips

08.11.20.30

Gips și anhidrit

2520 10

kg

T

 

08.11.20.50

Piatră de var pentru furnale, piatră de var și alte pietre calcaroase de tipul celor folosite pentru fabricarea varului sau a cimentului (exclusiv agregatele sfărâmate de var și piatra calcaroasă pentru cioplit)

2521

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Cretă și dolomită necalcinată

08.11.30.10

Cretă

2509

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomită, brută, degroșată sau simplu debitată în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară (exclusiv dolomita calcinată sau sinterizată, dolomita aglomerată și dolomita concasată folosită ca agregat pentru beton sau pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau ca balast)

2518 10

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Ardezie

08.11.40.00

Ardezie, brută, degroșată sau simplu debitată în blocuri sau plăci dreptunghiulare sau pătrate

2514

kg

T

 

NACE: 08.12

Extracția pietrișului și nisipului; Extracția argilei și caolinului

CPA: 08.12.11

Nisipuri naturale

08.12.11.50

Nisipuri silicioase (nisipuri cuarțoase sau nisipuri industriale)

2505 10

kg

S

 

08.12.11.90

Nisipuri pentru construcție, cum ar fi nisipurile argiloase; nisipuri caolinice; nisipuri feldspatice (exclusiv nisipurile silicioase, nisipurile metalifere)

2505 90

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Granule, spărturi și praf; pietriș, prundiș

08.12.12.10

Prundiș, pietriș, din cele folosite ca agregate pentru beton sau pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau ca balast; galeți și cremene

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Pietre concasate, din cele folosite ca agregate pentru beton sau pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau ca balast (exclusiv prundișul, pietrișul, galeții și cremenea)

2517[.10(.20 + .80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Granule, așchii și praf de marmură

2517 41

kg

S

 

08.12.12.90

Granule, așchii și praf de travertin, ecausin, granit, porfir, bazalt, gresie și alte pietre pentru cioplit

2517 49

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Amestecuri de zgură și deșeuri industriale similare, conținând sau nu pietriș, prundiș, galeți sau cremene pentru construcții

08.12.13.00

Amestecuri de zgură și deșeuri industriale similare, conținând sau nu pietriș, prundiș, galeți sau cremene pentru construcții

2517 20

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Caolin și alte argile caoline

08.12.21.40

Caolin

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Argile caolinice (argile „ball clay” și argile plastice)

2507 00 80

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Alte argile, andaluzit, disten și silimanit; mulit; pământuri de șamotă și de cărămizi dinas

08.12.22.10

Bentonită

2508 10

kg

T

 

08.12.22.30

Argile refractare

2508 30

kg

T

 

08.12.22.50

Argile comune și șisturi pentru construcții (exclusiv bentonita, argila refractară, argilele expandate, caolinul și argilele caolinice); andaluzit, cianit, silimanit; mulit; pământuri de șamotă și de cărămizi silicioase

2508[.40 + .50 + .60 + .70]

kg

T

 

NACE: 08.91

Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale

CPA: 08.91.11

Calciu natural sau fosfați aluminocalcici naturali

08.91.11.00

Fosfați de calciu naturali, fosfați aluminocalcici naturali și cretă fosfatică

2510[.10 + .20]

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Pirite de fier neprăjite; sulf brut sau nerafinat

08.91.12.00

Pirite de fier neprăjite; sulf brut sau sulf nerafinat (inclusiv sulf recuperat)

2502 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Alte minerale chimice și de fertilizare

08.91.19.00

Alte minerale chimice și de fertilizare

2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] + 2530[.20 + .90]

kg

T

 

NACE: 08.93

Extracția sării

CPA: 08.93.10

Sare și clorură de sodiu pură; apă de mare

08.93.10.00

Sare (inclusiv sare denaturată, dar excluzând sarea pentru consum uman) și clorura de sodiu pură, sub formă de soluție apoasă sau nu, sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate

2501[.00(.31 + .51 + .99)]

kg

T

 

NACE: 08.99

Alte activități extractive n.c.a.

CPA: 08.99.10

Bitumuri și asfalturi, naturale; asfaltiți și roci asfaltice

08.99.10.00

Bitum natural și asfalt natural; asfaltiți și roci asfaltice

2714 90

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Pietre prețioase și semiprețioase (exclusiv diamantele industriale), neprelucrate sau simplu tăiate sau degroșate

08.99.21.00

Pietre prețioase și semiprețioase (exclusiv diamantele industriale), neprelucrate sau simplu tăiate sau degroșate

7102[.10 + .31] + 7103 10

c/k @

T

 

CPA: 08.99.22

Diamante industriale, brute sau tăiate, despicate sau eboșate simplu; piatră ponce; corindon granular; corindon natural, granat natural și alți abrazivi naturali

08.99.22.00

Diamante industriale, brute sau tăiate, despicate sau eboșate simplu; piatră ponce; corindon granular; corindon natural, granat natural și alți abrazivi naturali

2513[.10 + .20] + 7102 21

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Alte minerale

08.99.29.00

Alte minerale

2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] + 2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] + 2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90

kg

T

 

NACE: 10.11

Prelucrarea și conservarea cărnii

CPA: 10.11.11

Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată

10.11.11.40

Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată, în carcase, semicarcase și sferturi nedezosate

0201[.10 + .20(.20 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Carne de animale din specia bovine, tranșată, proaspătă sau refrigerată

0201[.20(.90) + .30]

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Carne de porcine, proaspătă sau refrigerată

10.11.12.30

Carne de animale din specia porcine, proaspătă sau refrigerată, în carcase și semicarcase (inclusiv carne proaspătă ambalată cu sare pentru conservare temporară)

0203[.11(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Jamboane proaspete sau refrigerate, spete și părți din acestea, nedezosate (inclusiv carne proaspătă ambalată cu sare pentru conservare temporară)

0203[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Carne de animale din specia porcine, proaspătă sau refrigerată (inclusiv carne proaspătă ambalată cu sare pentru conservare temporară; exclusiv carcase și semicarcase, jamboane; spete și părți din acestea, nedezosate)

0203[.19(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Carne de oaie, proaspătă sau refrigerată

10.11.13.00

Carne de miel sau de oaie, proaspătă sau refrigerată, în carcase, semicarcase și părți din acestea

0204[.10 + .21 + .22(.10 + .30 + .50 + .90) + .23]

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Carne de capră, proaspătă sau refrigerată

10.11.14.00

Carne proaspătă sau refrigerată de caprine

0204[.50(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .39)]

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Carne de cal și de alte cabaline, proaspătă sau refrigerată

10.11.15.00

Carne proaspătă sau refrigerată de cai și alte cabaline

0205 00 20

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cal și alte cabaline, proaspete sau refrigerate

10.11.20.00

Organe interne comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cai și alte cabaline, proaspete sau refrigerate

0206[.10(.10 + .95 + .98) + .30 + .80(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Carne de bovine, congelată

10.11.31.00

Carcase congelate, semicarcase, sferturi de bovine

0202[.10 + .20(.10 + .30 + .50 + .90) + .30(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Carne de porcine, congelată

10.11.32.30

Carcase și semicarcase congelate din carne de animale din specia porcine

0203[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Jamboane congelate; spete și părți din acestea, nedezosate, din carne de animale din specia porcine

0203[.22(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Carne de animale din specia porcine congelată (exclusiv carcasele și semicarcasele, jamboanele, spetele și părțile din acestea, nedezosate)

0203[.29(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Carne de oaie, congelată

10.11.33.00

Carne congelată de miel sau de oaie, în carcase, semicarcase și părți din acestea

0204[.30 + .41 + .42(.10 + .30 + .50 + .90) + .43(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Carne de caprine, congelată

10.11.34.00

Carne congelată de caprine

0204[.50(.51 + .53 + .55 + .59 + .71 + .79)]

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Carne de cal și de alte cabaline, congelată

10.11.35.00

Carne congelată de cai și alte cabaline

0205 00 80

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

10.11.39.10

Organe interne comestibile congelate de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cai și alte cabaline

0206[.21 + .22 + .29(.10 + .91 + .99) + .41 + .49 + .90(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate (inclusiv carne și organe comestibile de iepuri și iepuri de casă, vânat; exclusiv picioare de broască și carne și organe comestibile de pasăre, bovine și cabaline; porcine; ovine și caprine)

0208[.10(.10 + .90) + .30 + .40(.10 + .20 + .80) + .50 + .60 + .90(.10 + .30 + .60 + .70 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Lână provenită din procesul de tăbăcire, nedegresată, inclusiv lână spălată înainte de smulgere

10.11.41.00

Lână nedegresată, necardată sau nepieptănată (inclusiv lână spălată înainte de separarea de piele) (exclusiv lână tunsă)

5101 19

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Piei brute întregi de bovine sau de cabaline

10.11.42.00

Piei brute întregi, de bovine sau de cabaline (cu excepția celor legate de pozițiile SA 4101 90)

4101[.20(.10 + .30 + .50 + .80) + .50(.10 + .30 + .50 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Alte piei brute de bovine sau de cabaline

10.11.43.00

Alte piei brute de bovine sau de cabaline

4101 90

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Piei brute de oaie și miel

10.11.44.00

Piei de oi sau miei

4102[.10(.10 + .90) + .21 + .29]

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Piei brute de capră și ied

10.11.45.00

Piei brute de capre sau iezi, dar netăbăcite, proaspete sau conservate

4103 90

p/st @

S

 

CPA: 10.11.50

Grăsimi de bovine, ovine, caprine și porcine

10.11.50.40

Slănină fără părți slabe de carne de porc, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată, în saramură sau afumată (exclusiv cea topită)

0209[.10(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.50.60

Grăsime și untură de porc; topite

1501[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.50.70

Grăsimi de animale din speciile bovine; ovine sau caprine; brute sau topite

1502[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Organe crude, necomestibile

10.11.60.30

Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau bucăți (cu excepția celor de pește)

0504

kg

S

 

10.11.60.90

Deșeuri de animale, improprii pentru consumul uman (exclusiv cele de pește, intestinele, vezicile și stomacurile)

0502[.10 + .90] + 0506[.10 + .90] + 0507 10 + 0510 + 0511[.99(.10 + .85)]

kg

S

 

NACE: 10.12

Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

CPA: 10.12.10

Carne de păsări de curte, proaspătă sau refrigerată

10.12.10.10

Carne netranșată în bucăți, proaspătă sau refrigerată, de pui

0207[.11(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Carne netranșată în bucăți, proaspătă sau refrigerată, de curcan

0207[.24(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.10.30 z

Carne netranșată în bucăți, proaspătă sau refrigerată de gâște, rațe și bibilici

0207[.41(.20 + .30 + .80) + .51(.10 + .90) + .60(.05a)]

kg

S

 

10.12.10.40

Ficat gras proaspăt sau refrigerat de gâște și rațe

0207[.43 + .53]

kg

S

 

10.12.10.50

Bucăți de carne de pui, proaspete sau refrigerate

0207[.13(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Bucăți de carne de curcan, proaspete sau refrigerate

0207[.26(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

kg

S

 

10.12.10.70 z

Bucăți de carne proaspete sau refrigerate de gâște, rațe și bibilici

0207[.44(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .54(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10a + .21a + .31a + .41a + .51a + .61a + .81a)]

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Carne de păsări de curte, congelată

10.12.20.13

Carne de pui netranșată în bucăți, congelată

0207[.12(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Carne de curcan netranșată în bucăți, congelată

0207[.25(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.20.17 z

Carne netăiată în bucăți de gâște, rațe și bibilici, congelată

0207[.42(.30 + .80) + .52(.10 + .90) + .60(.05b)]

kg

S

 

10.12.20.53

Carne de pui tranșată în bucăți, congelată

0207[.14(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Carne de curcan tranșată în bucăți, congelată

0207[.27(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

kg

S

 

10.12.20.57 z

Carne de gâște, rațe și bibilici, tranșată în bucăți, congelată

0207[.45(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .55(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10b + .21b + .31b + .41b + .51b + .61b + .81b)]

kg

S

 

10.12.20.80 z

Ficat de pasăre congelat

0207[.14(.91) + .27(.91) + .45(.93 + .95) + .55(.93 + .95) + .60(.91a)]

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Grăsimi de păsări de curte

10.12.30.00

Grăsimi de păsări de curte

0209 90 + 1501 90

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Organe comestibile de păsări de curte

10.12.40.20 z

Organe de pasăre proaspete sau refrigerate (exclusiv ficatul gras de gâște și rațe)

0207[.13(.91 + .99) + .26(.91 + .99) + .44(.91 + .99) + .54(.91 + .99) + .60(.91b + .99a)]

kg

S

 

10.12.40.50 z

Organe de pasăre congelate (exclusiv ficatul)

0207[.14(.99) + .27(.99) + .45(.99) + .55(.99) + .60(.99b)]

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Pene și piei de păsări cu pene

10.12.50.00

Piei de păsări cu pene sau puf, pene prelucrate etc.

6701

kg

S

 

NACE: 10.13

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

CPA: 10.13.11

Carne tranșată de porc, sărată, uscată sau afumată (bacon și jambon)

10.13.11.20

Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate, din carne de animale din specia porcine, sărate, în saramură, uscate sau afumate

0210[.11(.11 + .19 + .31 + .39 + .90)]

kg

S

 

10.13.11.50

Piept de porc și părți din acesta, sărate, în saramură, uscate sau afumate

0210[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Carne de porc sărată, în saramură, uscată sau afumată (inclusiv bacon, părți 3/4/mijloc, părți anterioare și bucăți din acestea; exclusiv jamboane, spete și părți din acestea nedezosate, piepturi și părți din acestea)

0210[.19(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .81 + .89 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Carne de bovine, sărată, uscată sau afumată

10.13.12.00

Carne de animale din specia bovine sărată, în saramură, uscată sau afumată

0210[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Alte cărnuri și organe comestibile, sărate, în saramură, uscate sau afumate (exclusiv carnea de porcine și de bovine); făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

10.13.13.00

Carne sărată, în saramură, uscată sau afumată; făină comestibilă și pudră de carne sau de organe comestibile (exclusiv carnea de porc și de bovine sărată, în saramură, uscată sau afumată)

0210[.91 + .92(.10 + .91 + .92 + .99) + .93 + .99(.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .79 + .85 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Cârnați și produse similare din carne, organe comestibile sau sânge

10.13.14.30 z

Cârnați și produse similare din ficat și preparate alimentare bazate pe acestea (exclusiv alimente și preparate alimentare)

1601 00 10a

kg

S

 

10.13.14.60 z

Cârnați și produse similare din carne, organe sau sânge și preparate alimentare bazate pe acestea (exclusiv cârnați din ficat și alimente și preparate alimentare)

1601[.00(.91a + .99a)]

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Alte sortimente de carne, organe comestibile sau sânge preparate și conservate, cu excepția cărnii și a preparatelor alimentare din organe comestibile

10.13.15.05 z

Preparate sau conserve din ficat de gâscă sau rață (exclusiv cârnați și alimente și preparate alimentare)

1602 20 10a

kg

S

 

10.13.15.15 z

Preparate sau conserve din ficat provenind de la alte animale (exclusiv cârnați și alimente și preparate alimentare)

1602 20 90a

kg

S

 

10.13.15.25 z

Preparate sau conserve din carne sau organe de curcan (exclusiv cârnați, preparate alimentare pe bază de ficat și alimente și preparate alimentare)

1602[.31(.11a + .19a + .80a)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Alte preparate sau conserve de carne de pasăre de curte (exclusiv cârnați, preparate din ficat și alimente și preparate alimentare)

1602[.32(.11a + .19a + .30a + .90a) + .39(.21a + .29a + .85a)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Preparate sau conserve din carne de porcine: jamboane și părți din acestea (exclusiv alimente și preparate alimentare)

1602[.41(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Preparate sau conserve din carne de porcine: spete și părți din acestea (exclusiv alimente și preparate alimentare)

1602[.42(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Preparate sau conserve din carne, organe și amestecuri din carne de animale domestice din specia porcină, care conțin < 40 % carne sau organe de orice fel și grăsimi de orice fel (exclusiv cârnați și produse similare, preparate omogenizate, preparate din ficat și alimente și preparate alimentare)

1602 49 50a

kg

S

 

10.13.15.75 z

Alte preparate sau conserve din carne sau din organe și amestecuri din carne de porcine, inclusiv amestecuri (exclusiv cârnați și produse similare, preparate omogenizate, preparate din ficat și alimente și preparate alimentare)

1602[.49(.11a + .13a + .15a + .19a + .30a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Preparate sau conserve din carne sau organe de animale din specia bovină (exclusiv cârnați și produse similare, preparate omogenizate, preparate din ficat și alimente și preparate alimentare)

1602[.50(.10a + .31a + .95a)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Alte preparate sau conserve din carne sau organe, inclusiv sânge (exclusiv cârnați și produse similare, preparate omogenizate, preparate din ficat și alimente și preparate alimentare)

1602[.90(.10a + .31a + .51a + .61a + .69a + .91a + .95a + .99a)]

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Făină, pudră sau pelete de carne improprii consumului uman; jumări

10.13.16.00

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete din carne sau organe, improprii consumului uman; jumări

2301 10

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Gătitul și alte servicii de preparare pentru obținerea produselor din carne

10.13.91.00

Gătitul și alte servicii de preparare pentru obținerea produselor din carne

 

 

I

 

NACE: 10.20

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

CPA: 10.20.11

Fileuri de pește și altă carne de pește (tocată sau nu), proaspătă sau refrigerată

10.20.11.00

Fileuri de pește și carne de pește, proaspete sau refrigerate, dezosate

0304[.31 + .32 + .33 + .39 + .41 + .42(.10 + .50 + .90) + .43 + .44(.10 + .30 + .90) + .45 + .46 + .49(.10 + .50 + .90) + .51 + .52 + .53 + .54 + .55 + .59(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Ficat, icre și lapți de pește, proaspeți sau refrigerați

10.20.12.00

Ficat, icre și lapți de pește, proaspeți sau refrigerați

0302 90

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Pește, congelat

10.20.13.30

Pește de mare, întreg, congelat

0303[.11 + .12 + .13 + .14(.10 + .20 + .90) + .19 + .26 + .31(.10 + .30 + .90) + .32 + .33 + .34 + .39(.10 + .30 + .50 + .85) + .41(.10 + .90) + .42(.12 + .18 + .42 + .48 + .90) + .43(.10 + .90) + .44(.10 + .90) + .45(.12 + .18 + .91 + .99) + .46(.10 + .90) + .49(.20 + .85) + .51 + .53(.10 + .30 + .90) + .54(.10 + .90) + .55(.10 + .30 + .90) + .56 + .57 + .63(.10 + .30 + .90) + .64 + .65 + .66(.11 + .12 + .13 + .19 + .90) + .67 + .68(.10 + .90) + .69(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90) + .81(.10 + .20 + .30 + .90) + .82 + .83 + .84(.10 + .90) + .89(.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .45 + .50 + .55 + .60 + .65 + .70 + .90)]

kg

S

 

10.20.13.60

Pește de apă dulce, întreg, congelat

0303[.23 + .24 + .25 + .29 + .89(.10)]

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Fileuri de pește, congelate

10.20.14.00

Fileuri de pește congelate

0304[.61 + .62 + .63 + .69 + .71(.10 + .90) + .72 + .73 + .74(.11 + .15 + .19 + .90) + .75 + .79(.10 + .30 + .50 + .80 + .90) + .81 + .82(.10 + .50 + .90) + .83(.10 + .30 + .50 + .90) + .84 + .85 + .86 + .87 + .89(.10 + .21 + .29 + .30 + .41 + .49 + .51 + .55 + .59 + .60 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Carne de pește (tocată sau nu), congelată

10.20.15.00

Carne de pește congelată, dezosată (exclusiv fileuri)

0304[.91 + .92 + .93(.10 + .90) + .94(.10 + .90) + .95(.10 + .21 + .25 + .29 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90) + .99(.10 + .21 + .23 + .29 + .55 + .61 + .65 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Ficat, icre și lapți de pește, congelați

10.20.16.00

Ficat, icre și lapți de pește, congelați

0303[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Fileuri de pește, uscate, sărate sau în saramură, dar nu afumate

10.20.21.00

Fileuri de pește, uscate, sărate sau în saramură, dar neafumate

0305[.31 + .32(.11 + .19 + .90) + .39(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Ficat, icre și lapți de pește, uscați, afumați, sărați sau în saramură; făină, pudră și pelete de pește, proprii alimentației umane

10.20.22.00

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii consumului uman; ficat, icre și lapți de pește, uscați, afumați, sărați sau în saramură

0305[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Pește, uscat, sărat sau nu, sau în saramură

10.20.23.50

Pește uscat, sărat sau nu; pește sărat, dar nu uscat; pește în saramură (exclusiv fileuri, pește afumat, capete, cozi și vezici înotătoare de pește)

0305[.51(.10 + .90) + .59(.10 + .30 + .50 + .70 + .80) + .61 + .62 + .63 + .64 + .69(.10 + .30 + .50 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Pește, inclusiv fileuri, afumat

10.20.24.25

Somoni afumați de Pacific, Atlantic și de Dunăre (inclusiv fileuri, exclusiv capete, cozi și vezici înotătoare de pește)

0305 41

kg

S

 

10.20.24.55

Heringi afumați (inclusiv fileuri, exclusiv capete, cozi și vezici înotătoare de pește)

0305 42

kg

S

 

10.20.24.85

Pește afumat (exclusiv heringi, somoni de Pacific, Atlantic și de Dunăre), inclusiv fileuri, exclusiv capete, cozi și vezici înotătoare de pește

0305[.43 + .44(.10 + .90) + .49(.10 + .20 + .30 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Pește, altfel preparat sau conservat, cu excepția preparatelor alimentare din pește

10.20.25.10 z

Preparate sau conserve din somoni, întregi sau în bucăți (exclusiv produse tocate și alimente și preparate alimentare)

1604 11 00a

kg

S

 

10.20.25.20 z

Preparate sau conserve din heringi, întregi sau în bucăți (exclusiv produse tocate și alimente și preparate alimentare)

1604[.12(.10a + .91a + .99a)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Preparate sau conserve din sardine, sardinele, brisling și șproturi, întregi sau în bucăți (exclusiv produse tocate și alimente și preparate alimentare)

1604[.13(.11a + .19a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Preparate sau conserve din toni, toni dungați și pălămide, întregi sau în bucăți (exclusiv produse tocate și alimente și preparate alimentare)

1604[.14(.11a + .16a + .18a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Preparate sau conserve din macrouri, întregi sau în bucăți (exclusiv produse tocate și alimente și preparate alimentare)

1604[.15(.11a + .19a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Preparate sau conserve din hamsii, întregi sau în bucăți (exclusiv produse tocate și alimente și preparate alimentare)

1604 16 00a

kg

S

 

10.20.25.70 z

Fileuri de pește, în aluat sau pesmet, inclusiv batoane de pește (exclusiv alimente și preparate alimentare)

1604 19 91a

kg

S

 

10.20.25.80 z

Alte preparate sau conserve din pește, întreg sau în bucăți (exclusiv produse tocate și alimente și preparate alimentare)

1604[.17(.00a) + .19(.10a + .31a + .39a + .50a + .92a + .93a + .94a + .95a + .97a)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Preparate sau conserve din pește (exclusiv cele din pește întreg sau în bucăți și alimente și preparate alimentare)

1604[.20(.05a + .10a + .30a + .40a + .50a + .70a + .90a)]

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Caviar și înlocuitori ai caviarului

10.20.26.30

Caviar (icre de sturion)

1604 31

kg

S

 

10.20.26.60

Înlocuitori de caviar

1604 32

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Crustacee, congelate

10.20.31.00

Crustacee congelate, făină congelată, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, proprii consumului uman

0306[.11(.10 + .90) + .12(.10 + .90) + .14(.10 + .30 + .90) + .15(.90) + .16(.91 + .99) + .17(.91 + .92 + .93 + .94 + .99) + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Moluște, congelate, uscate, sărate sau în saramură, afumate

10.20.32.00

Moluște (stridii, midii, sepii, calamari și caracatițe), congelate, uscate, afumate, sărate sau în saramură

0307[.29(.10 + .90) + .39(.10 + .90) + .49(.09 + .11 + .18 + .31 + .33 + .35 + .38 + .59 + .71 + .92 + .99) + .59(.10 + .90) + .99(.14 + .20)]

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Alte nevertebrate acvatice, congelate, uscate, sărate sau în saramură, afumate

10.20.33.00

Alte nevertebrate acvatice (scoici, meduze etc.), congelate, uscate, afumate, sărate sau în saramură; făină, pudră și pelete de nevertebrate acvatice altele decât crustaceele, proprii consumului uman, congelate, uscate, afumate, sărate sau în saramură

0307[.79(.30 + .90) + .89(.90) + .99(.11 + .17 + .80)] + 0308[.19(.30 + .90) + .29(.30 + .90) + .30(.50 + .90) + .90(.50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Crustacee, altfel preparate sau conservate; moluște și alte nevertebrate acvatice, altfel preparate sau conservate

10.20.34.00 z

Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate (exclusiv cele refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură, crustacee, în carapace, preparate prin aburi sau fierbere) (exclusiv alimente și preparate alimentare)

0306[.11(.05) + .12(.05) + .14(.05) + .15(.10) + .16(.10) + .17(.10) + .19(.05) + .21(.10) + .22(.30) + .24(.10) + .25(.10) + .26(.10) + .27(.10) + .29(.05)] + 0307[.19(.10) + .29(.05) + .39(.05) + .49(.05) + .59(.05) + .60(.10) + .79(.10) + .89(.10) + .99(.10)] + 0308[.19(.10) + .29(.10) + .30(.30) + .90(.30)] + 1605[.10(.00a) + .21(.10a + .90a) + .29(.00a) + .30(.10a + .90a) + .40(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .53(.10a + .90a) + .54(.00a) + .55(.00a) + .56(.00a) + .57(.00a) + .58(.00a) + .59(.00a) + .61(.00a) + .62(.00a) + .63(.00a) + .69(.00a)]

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Făină, praf sau pelete de pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice, improprii consumului uman

10.20.41.00

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice, improprii consumului uman

2301 20

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Alte produse necomestibile din pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice

10.20.42.00

Produse necomestibile din pește (inclusiv deșeuri de pește; exclusiv fanoane și filamente de fanoane, corali și materiale similare, scoici și carapace, neprelucrate sau simplu preparate/bureți naturali)

0511[.91(.10 + .90)]

kg

S

 

10.20.42.50

Capete de pește, cozi și vezici înotătoare de pește, alte organe comestibile de pește: uscate, sărate sau în saramură, afumate

0305[.71(.10 + .90) + .72 + .79]

kg

S

 

NACE: 10.31

Prelucrarea și conservarea cartofilor

CPA: 10.31.11

Cartofi, congelați

10.31.11.10

Cartofi congelați, negătiți sau gătiți prin aburi sau fierbere în apă

0710 10

kg

S

 

10.31.11.30

Cartofi congelați, preparați sau conservați (inclusiv cartofi gătiți sau gătiți parțial în ulei și apoi congelați; exclusiv cei în oțet sau acid acetic)

2004[.10(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Cartofi deshidratați, tăiați sau nu, dar nepreparați altfel

10.31.12.00

Cartofi deshidratați, tăiați sau nu, dar nepreparați altfel

0712 90 05

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Cartofi deshidratați sub formă de făină, pudră, granule sau pelete

10.31.13.00

Cartofi deshidratați sub formă de făină, griș, fulgi, granule și pelete

1105[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Cartofi preparați sau conservați

10.31.14.30

Cartofi preparați sau conservați sub formă de făină, griș sau fulgi (exclusiv cartofi congelați, chipsuri, cartofi conservați în oțet sau acid acetic)

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Cartofi preparați sau conservați, inclusiv chipsuri (exclusiv cartofi congelați, conservați în oțet sau acid acetic, sub formă de făină, griș sau fulgi)

2005[.20(.20 + .80)]

kg

S

 

NACE: 10.32

Fabricarea sucurilor de fructe și legume

CPA: 10.32.11

Suc de roșii

10.32.11.00

Suc de tomate

2009[.50(.10 + .90)]

l @

S

 

CPA: 10.32.12

Suc de portocale

10.32.12.10

Suc de portocale, neconcentrat, congelat

2009[.11(.91 + .99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Suc de portocale, neconcentrat (exclusiv congelat)

2009[.12 + .19(.91 + .98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Suc de portocale n.c.a.

2009[.11(.11 + .19) + .19(.11 + .19)]

l @

S

 

CPA: 10.32.13

Suc de grepfrut

10.32.13.00

Suc de grepfrut

2009[.21 + .29(.11 + .19 + .91 + .99)]

l @

S

 

CPA: 10.32.14

Suc de ananas

10.32.14.00

Suc de ananas

2009[.41(.92 + .99) + .49(.11 + .19 + .30 + .91 + .93 + .99)]

l @

S

 

CPA: 10.32.15

Suc de struguri

10.32.15.00

Suc de struguri (inclusiv must de struguri)

2009[.61(.10 + .90) + .69(.11 + .19 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90)]

l @

S

 

CPA: 10.32.16

Suc de mere

10.32.16.00

Suc de mere

2009[.71(.20 + .99) + .79(.11 + .19 + .30 + .91 + .98)]

l @

S

 

CPA: 10.32.17

Amestecuri de sucuri de fructe și legume

10.32.17.00

Amestecuri de sucuri de fructe și legume

2009[.90(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .73 + .79 + .92 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

l @

S

 

CPA: 10.32.19

Alte sucuri de fructe sau de legume

10.32.19.10

Suc neconcentrat dintr-un singur fruct de citrice (exclusiv suc de portocale și de grepfrut)

2009[.31(.11 + .19 + .51 + .59 + .91 + .99) + .39(.31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .91 + .95 + .99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Suc neconcentrat dintr-un singur fruct sau dintr-o singură legumă, nefermentat și fără adaos de alcool (exclusiv suc de portocale, grepfrut, ananas, tomate, struguri și mere)

2009[.81(.31 + .51 + .59 + .95 + .99) + .89(.50 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79 + .85 + .86 + .88 + .89 + .96 + .97 + .99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Alte sucuri de fructe sau legume n.c.a.

2009[.39(.11 + .19) + .81(.11 + .19) + .89(.11 + .19 + .34 + .35 + .36 + .38)]

l @

S

 

NACE: 10.39

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

CPA: 10.39.11

Legume, congelate

10.39.11.00

Legume congelate și amestecuri de legume, nefierte sau fierte în apă sau în aburi (exclusiv cartofi)

0710[.21 + .22 + .29 + .30 + .40 + .80(.10 + .51 + .59 + .61 + .69 + .70 + .80 + .85 + .95) + .90]

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Legume conservate provizoriu

10.39.12.00

Legume conservate provizoriu cu dioxid de sulf, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură conservarea lor, dar improprii consumului alimentar în această stare

0711[.20(.10 + .90) + .40 + .51 + .59 + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Legume deshidratate

10.39.13.30

Ceapă uscată, întreagă, tăiată felii sau bucăți sau pudră, dar nepreparată altfel

0712 20

kg

S

 

10.39.13.50

Ciuperci și trufe uscate, întregi, tăiate felii sau bucăți sau pudră, dar nepreparate altfel

0712[.31 + .32 + .33 + .39]

kg

S

 

10.39.13.90

Legume uscate (exclusiv cartofi, ceapă, ciuperci și trufe) și amestecuri de legume, întregi, tăiate felii sau bucăți sau pudră, dar nepreparate altfel

0712[.90(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Fasole conservată, dar nu în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

10.39.15.00 z

Fasole, conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

2005[.51(.00a) + .59(.00a)]

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Mazăre conservată, dar nu în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

10.39.16.00 z

Mazăre, conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

2005 40 00a

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Alte legume (cu excepția cartofilor) conservate, dar nu în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

10.39.17.10 z

Tomate conservate, întregi sau bucăți (exclusiv preparatele alimentare pe bază de legume și tomatele conservate în oțet sau acid acetic)

2002[.10(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.39.17.21

Piure și pastă de tomate neconcentrate

2002[.90(.11 + .19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Piure și pastă de tomate concentrate

2002[.90(.31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Ciuperci și trufe preparate sau conservate (exclusiv preparatele alimentare pe bază de legume și ciupercile și trufele uscate, congelate sau conservate în oțet sau acid acetic)

2003[.10(.20a + .30a) + .90(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Legume și amestecuri de legume congelate (exclusiv preparatele alimentare pe bază de legume, legumele congelate și amestecurile de legume nepreparate sau preparate cu aburi sau în apă fiartă sau conservate în oțet sau acid acetic)

2004[.90(.10a + .30a + .50a + .91a + .98a)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Varză acră conservată (exclusiv preparatele alimentare pe bază de legume și varza acră uscată, congelată sau conservată în oțet sau acid acetic)

2005 99 60a

kg

S

 

10.39.17.60 z

Sparanghel conservat (exclusiv preparatele alimentare pe bază de legume și sparanghelul uscat, congelat sau conservat în oțet sau acid acetic)

2005 60 00a

kg

S

 

10.39.17.70 z

Măsline preparate sau conservate (exclusiv preparatele alimentare pe bază de legume și măslinele uscate, congelate sau conservate în oțet sau acid acetic)

2005 70 00a

kg

S

 

10.39.17.80 z

Porumb dulce preparat sau conservat (exclusiv preparatele alimentare pe bază de legume și porumbul dulce uscat, congelat sau conservat în oțet sau acid acetic)

2005 80 00a

kg

S

 

10.39.17.90 z

Legume și amestecuri de legume n.c.a. (exclusiv preparatele alimentare pe bază de legume și legumele congelate și amestecurile de legume congelate)

2005[.91(.00a) + .99(.10a + .20a + .30a + .50a + .80a)]

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Legume (cu excepția cartofilor), fructe, fructe cu coajă lemnoasă și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

10.39.18.00

Legume (exclusiv cartofi), fructe, fructe cu coajă lemnoasă și alte părți comestibile din plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65 + .70 + .92 + .97)]

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, gătite sau negătite, congelate

10.39.21.00

Fructe și fructe cu coajă lemnoasă congelate, negătite sau gătite cu aburi sau fierte în apă

0811[.10(.11 + .19 + .90) + .20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .90) + .90(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .75 + .80 + .85 + .95)]

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Gemuri, jeleuri de fructe, piureuri și paste de fructe, inclusiv fructe cu coajă lemnoasă

10.39.22.30

Gemuri, marmelade, jeleuri, paste sau piureuri de citrice; obținute prin gătire (exclusiv preparatele omogenizate)

2007[.91(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Gemuri, marmelade, jeleuri, piureuri și paste de fructe sau de fructe cu coajă lemnoasă; obținute prin gătire (exclusiv citricele, preparatele omogenizate)

2007[.99(.10 + .20 + .31 + .33 + .35 + .39 + .50 + .93 + .97)]

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Fructe cu coajă lemnoasă, arahide, prăjite, sărate sau altfel preparate

10.39.23.30

Arahide preparate sau conservate (inclusiv unt de arahide; exclusiv arahidele în oțet sau acid acetic, cele congelate, piureuri și paste)

2008[.11(.10 + .91 + .96 + .98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Fructe cu coajă lemnoasă preparate sau conservate (altele decât arahide) și alte semințe și amestecuri (exclusiv cele în oțet sau acid acetic, congelate, piureuri și paste, conservate cu zahăr)

2008[.19(.12 + .13 + .19 + .92 + .93 + .95 + .99) + .97(.03 + .05)]

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, conservate provizoriu, dar nu pentru consum imediat

10.39.24.10

Coji de citrice sau de pepeni, proaspete, congelate, uscate sau conservate provizoriu în saramură, în apă sulfurată sau alte substanțe care asigură conservarea lor

0814

kg

S

 

10.39.24.30

Alte fructe și fructe cu coajă lemnoasă conservate provizoriu cu dioxid de sulf, în saramură, apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare, neadecvate însă consumului imediat

0812[.10 + .90(.25 + .30 + .40 + .70 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Alte fructe preparate sau conservate

10.39.25.10

Struguri uscați

0806[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.39.25.20

Fructe uscate (exclusiv banane, curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango, mangustan, citrice și struguri); amestecuri de fructe cu coajă lemnoasă sau fructe uscate

0813[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .30 + .50 + .65 + .95) + .50(.12 + .15 + .19 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.39.25.50

Fructe preparate sau conservate, n.c.a. (exclusiv müsli)

2008[.20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .30(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .71 + .75 + .79 + .90) + .40(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .50(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .60(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .60 + .70 + .90) + .70(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .80(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .90) + .91 + .93(.11 + .19 + .21 + .29 + .91 + .93 + .99) + .97(.12 + .14 + .16 + .18 + .32 + .34 + .36 + .38 + .51 + .59 + .72 + .74 + .76 + .78 + .92 + .93 + .94 + .96 + .97 + .98) + .99(.11 + .19 + .21 + .23 + .24 + .28 + .31 + .34 + .36 + .37 + .38 + .40 + .41 + .43 + .45 + .48 + .49 + .51 + .63 + .67 + .72 + .78 + .85 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Materii vegetale și deșeuri vegetale, reziduuri vegetale și produse secundare

10.39.30.00

Subproduse vegetale și deșeuri pentru consum animal, n.c.a.

2308[.00(.11 + .19 + .40 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Gătitul și alte servicii de preparare pentru conservarea fructelor și legumelor

10.39.91.00

Gătitul și alte servicii de preparare (concentrare etc.) pentru conservarea fructelor și legumelor

 

 

I

 

NACE: 10.41

Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

CPA: 10.41.11

Stearină din untură, ulei de untură, oleostearină, oleomargarină și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate

10.41.11.00

Stearină din untură, ulei de untură, oleostearină, oleomargarină și ulei de seu (neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate)

1503[.00(.11 + .19 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, de pește sau de mamifere marine

10.41.12.00

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, de pește sau de mamifere marine (exclusiv modificate chimic)

1504[.10(.10 + .91 + .99) + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile lor, rafinate sau nu, dar nemodificate chimic

10.41.19.00

Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile lor (exclusiv modificate chimic)

1506

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Ulei de soia, nerafinat

10.41.21.00

Ulei de soia, nerafinat și fracțiunile sale (exclusiv modificat chimic)

1507[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Ulei de arahide, nerafinat

10.41.22.00

Ulei de arahide nerafinat și fracțiunile sale (exclusiv modificat chimic)

1508[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Ulei de măsline, nerafinat

10.41.23.10

Ulei de măsline virgin și fracțiunile sale (exclusiv modificat chimic)

1509[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.41.23.30

Uleiuri și fracțiunile lor obținute numai din măsline, brute (inclusiv cele în amestec cu ulei de măsline virgin, rafinat) (exclusiv uleiurile virgine de măsline și uleiurile modificate chimic)

1510 00 10

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Ulei de semințe de floarea-soarelui, nerafinat

10.41.24.00

Ulei nerafinat de semințe de floarea-soarelui și ulei de șofrănaș și fracțiunile acestora (exclusiv modificate chimic)

1512[.11(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Ulei de semințe de bumbac, nerafinat

10.41.25.00

Ulei de semințe de bumbac și fracțiunile sale (exclusiv modificat chimic)

1512[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.26

Ulei de rapiță, colză și muștar, nerafinat

10.41.26.00

Uleiuri de rapiță, de rapiță sălbatică sau de muștar și fracțiunile lor (exclusiv uleiurile modificate chimic)

1514[.11(.10 + .90) + .91(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.27

Ulei de palmier, nerafinat

10.41.27.00

Ulei nerafinat de palmier și fracțiunile sale (exclusiv modificat chimic)

1511[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.28

Ulei de cocos, nerafinat

10.41.28.00

Ulei nerafinat de nucă de cocos (copra) și fracțiunile sale (exclusiv modificat chimic)

1513[.11(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Alte uleiuri vegetale, nerafinate

10.41.29.00

Alte uleiuri vegetale, nerafinate (exclusiv uleiurile modificate chimic)

1513[.21(.10 + .30 + .90)] + 1515[.11 + .50(.11 + .19) + .90(.21 + .29 + .40 + .59)]

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Deșeuri de bumbac

10.41.30.00

Deșeuri de bumbac

1404 20

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Șrot și alte reziduuri solide de grăsimi sau uleiuri vegetale

10.41.41.30

Turte și alte reziduuri solide rezultate din Extracția uleiului de soia

2304

kg

S

 

10.41.41.50

Turte și alte reziduuri solide rezultate din Extracția grăsimilor sau uleiului de floarea soarelui

2306 30

kg

S

 

10.41.41.70

Turte și alte reziduuri solide rezultate din Extracția grăsimilor sau uleiului de rapiță sau de rapiță sălbatică

2306[.41 + .49]

kg

S

 

10.41.41.90

Turte și alte reziduuri solide rezultate din extracția grăsimilor/uleiurilor vegetale (inclusiv semințe de bumbac, de in, de nucă de cocos, copra, nuci sau miez de palmier; exclusiv semințele de soia, floarea-soarelui, rapiță sau de rapiță sălbatică)

2305 + 2306[.10 + .20 + .50 + .60 + .90(.05 + .11 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Făină și pulbere de semințe oleaginoase sau de fructe oleaginoase, cu excepția celor de muștar

10.41.42.00

Făinuri și griș din fructe și semințe oleaginoase (exclusiv cele de muștar)

1208[.10 + .90]

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Ulei de soia și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.51.00

Ulei de soia rafinat și fracțiunile sale (nemodificat chimic)

1507[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Ulei de arahide și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.52.00

Ulei de arahide rafinat și fracțiunile sale (exclusiv modificat chimic)

1508[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Ulei de măsline și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.53.10

Ulei de măsline rafinat și fracțiunile sale (exclusiv modificat chimic)

1509 90

kg

S

 

10.41.53.30

Uleiuri și fracțiunile lor obținute numai din măsline (inclusiv cele în amestec cu ulei de măsline virgin, rafinat) (exclusiv uleiurile nerafinate, uleiurile virgine de măsline și uleiurile modificate chimic)

1510 00 90

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Ulei de semințe de floarea-soarelui și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.54.00

Ulei rafinat de semințe de floarea-soarelui și șofrănel și fracțiunile lor (exclusiv modificate chimic)

1512[.19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Ulei de semințe de bumbac și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.55.00

Ulei rafinat de semințe de bumbac și fracțiunile sale (exclusiv modificat chimic)

1512[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Uleiuri de rapiță, colză și muștar și fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic

10.41.56.00

Uleiuri rafinate de rapiță, de rapiță sălbatică sau de muștar și fracțiunile lor (exclusiv modificate chimic)

1514[.19(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Ulei de palmier și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.57.00

Ulei rafinat de palmier și fracțiunile sale (nemodificat chimic)

1511[.90(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Ulei de cocos și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.58.00

Ulei rafinat de nucă de cocos (copra) și fracțiunile sale (nemodificat chimic)

1513[.19(.11 + .19 + .30 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Alte uleiuri și fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic; grăsimi și uleiuri vegetale stabilizate (cu excepția uleiului de porumb) și fracțiunile lor n.c.a., rafinate, dar nemodificate chimic

10.41.59.00

Alte uleiuri și fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic; grăsimi vegetale și alte uleiuri vegetale fixe (exclusiv uleiul de porumb) și fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic

1513[.29(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)] + 1515[.19(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .50(.91 + .99) + .90(.11 + .31 + .39 + .51 + .60 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora, hidrogenate, esterificate, dar nepreparate altfel

10.41.60.30

Grăsimi și uleiuri animale și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau în întregime, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, dar nepreparate altfel (inclusiv rafinate)

1516[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Grăsimi și uleiuri vegetale și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau în întregime, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, dar nepreparate altfel (inclusiv rafinate)

1516[.20(.10 + .91 + .95 + .96 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Ceruri vegetale (cu excepția trigliceridelor)

10.41.71.00

Ceruri de origine vegetală (inclusiv rafinate) (cu excepția trigliceridelor)

1521 10

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degras; reziduuri rezultate din tratarea grăsimilor sau a cerurilor animale sau vegetale

10.41.72.00

Degras; reziduuri provenite de la tratarea grăsimilor sau a cerii de origine animală sau vegetală

1522[.00(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.42

Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare

CPA: 10.42.10

Margarină și alte grăsimi alimentare similare

10.42.10.30

Margarină și preparate tartinabile cu conținut redus și scăzut de grăsimi (exclusiv margarina lichidă)

1517[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Alte preparate comestibile din grăsimi și uleiuri, inclusiv margarină lichidă

1517[.90(.10 + .91 + .93 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.51

Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

CPA: 10.51.11

Lapte lichid procesat

10.51.11.33

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi ≤ 1 % din greutate, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net ≤ 2 l

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi ≤ 1 % din greutate, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net > 2 l

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 1 % din greutate, dar ≤ 6 %, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net ≤ 2 l

0401[.20(.11 + .91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 1 % din greutate, dar ≤ 6 %, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net > 2 l

0401[.20(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Lapte și smântână cu > 6 % grăsimi, neconcentrat și neîndulcit

10.51.12.10

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 6 % din greutate, dar ≤ 21 %, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe de ≤ 2 l

0401[.40(.10) + .50(.11)]

kg

S

 

10.51.12.20

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 6 % din greutate, dar ≤ 21 %, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe de > 2 l

0401[.40(.90) + .50(.19)]

kg

S

 

10.51.12.30

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 21 % din greutate, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe de ≤ 2 l

0401[.50(.31 + .91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 21 % din greutate, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe de > 2 l

0401[.50(.39 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Lapte praf degresat

10.51.21.30

Lapte praf degresat (lapte și smântână în formă solidă, cu un conținut de grăsimi ≤ 1,5 % din greutate), în ambalaje directe de ≤ 2,5 kg

0402[.10(.11 + .91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Lapte praf degresat (lapte și smântână în formă solidă, cu un conținut de grăsimi ≤ 1,5 % din greutate), în ambalaje directe de > 2,5 kg

0402[.10(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Lapte praf integral

10.51.22.30

Lapte praf integral sau smântână integrală praf (lapte și smântână în formă solidă, cu un conținut de grăsimi > 1,5 % din greutate), în ambalaje directe de ≤ 2,5 kg

0402[.21(.11 + .91) + .29(.11 + .15 + .91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Lapte praf integral sau smântână integrală praf (lapte și smântână în formă solidă, cu un conținut de grăsimi > 1,5 % din greutate), în ambalaje directe de > 2,5 kg

0402[.21(.18 + .99) + .29(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Unt și paste lactate pentru tartine

10.51.30.30

Unt cu un conținut de grăsimi ≤ 85 % din greutate

0405[.10(.11 + .19 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Unt cu un conținut de grăsimi > 85 % din greutate și alte grăsimi și uleiuri derivate din lapte (exclusiv produsele lactate tartinabile cu un conținut de grăsimi < 80 % din greutate)

0405[.10(.90) + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Produse lactate tartinabile cu un conținut de grăsimi < 80 % din greutate

0405[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Brânză și cheag

10.51.40.30

Brânză nematurată sau nefermentată (brânză proaspătă) (inclusiv brânză din zer și caș)

0406[.10(.20 + .80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Brânză rasă, pudră, cu mucegai și alte tipuri de brânză netopită (exclusiv brânza proaspătă, brânza din zer și cașul)

0406[.20(.10 + .90) + .40(.10 + .50 + .90) + .90(.01 + .13 + .15 + .17 + .18 + .19 + .21 + .23 + .25 + .27 + .29 + .32 + .35 + .37 + .39 + .50 + .61 + .63 + .69 + .73 + .75 + .76 + .78 + .79 + .81 + .82 + .84 + .85 + .86 + .87 + .88 + .93 + .99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Brânză topită (exclusiv brânza rasă sau pudră)

0406[.30(.10 + .31 + .39 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Lapte și smântână, concentrate sau aditivate cu zahăr sau alți îndulcitori, în alte forme decât cea solidă

10.51.51.04

Lapte condensat sau sub formă de praf, neîndulcit

0402[.91(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Lapte condensat sau sub formă de praf, îndulcit

0402[.99(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Iaurt și alte sortimente de lapte sau smântână fermentate sau acrite

10.51.52.41

Lapte covăsit, smântână, iaurt și alte produse fermentate

0403[.10(.11 + .13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59) + .90(.13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .53 + .59 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Iaurt lichid aromatizat sau lapte acidulat (lapte covăsit, smântână, iaurt și alte lactate fermentate aromatizate sau cu adaos de fructe; fructe cu coajă lemnoasă sau cacao)

0403[.10(.91 + .93 + .99) + .90(.91 + .93 + .99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Zară praf

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Zară

0403 90 51

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Cazeină

10.51.53.00

Cazeină și cazeinați

3501[.10(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Lactoză și sirop de lactoză

10.51.54.00

Lactoză și sirop de lactoză (inclusiv lactoză pură din punct de vedere chimic)

1702[.11 + .19]

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Zer

10.51.55.30

Zer și zer modificat sub formă de praf, granule sau alte forme solide; concentrat sau nu sau cu adaos de zahăr sau îndulcitori

0404[.10(.02 + .04 + .06 + .12 + .14 + .16 + .26 + .28 + .32 + .34 + .36 + .38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Zer și zer modificat lichid sau sub formă de pastă, concentrat sau nu sau cu adaos de zahăr sau îndulcitori

0404[.10(.48 + .52 + .54 + .56 + .58 + .62 + .72 + .74 + .76 + .78 + .82 + .84)]

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Produse lactate n.c.a.

10.51.56.00

Produse din componente de lapte natural, n.c.a.

0404[.90(.21 + .23 + .29 + .81 + .83 + .89)]

kg

S

 

NACE: 10.52

Fabricarea înghețatei

CPA: 10.52.10

Înghețată și alte produse similare comestibile sub formă înghețată

10.52.10.00

Înghețată și alte produse similare comestibile sub formă înghețată (inclusiv șerbet, înghețată pe băț), exclusiv amestecurile și bazele pentru înghețată

2105[.00(.10 + .91 + .99)]

l @

S

 

NACE: 10.61

Fabricarea produselor de morărit

CPA: 10.61.11

Orez decorticat

10.61.11.00

Orez decorticat (brun)

1006[.20(.11 + .13 + .15 + .17 + .92 + .94 + .96 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Orez, măcinat complet sau parțial sau zdrobit

10.61.12.30

Orez semialbit sau albit (inclusiv orez camolino)

1006[.30(.21 + .23 + .25 + .27 + .42 + .44 + .46 + .48 + .61 + .63 + .65 + .67 + .92 + .94 + .96 + .98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Orez sub formă de spărturi (inclusiv orez îmbogățit, orez prefiert)

1006 40

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Făină de grâu sau borceag

10.61.21.00

Făină de grâu sau de meslin

1101[.00(.11 + .15 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Alte făini de cereale

10.61.22.00

Făină de cereale (exclusiv de grâu sau de meslin)

1102[.20(.10 + .90) + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Făină de legume

10.61.23.00

Făină și griș din mazăre uscată, fasole, linte, sago, manioc, arorut, salep, topinambur, batate și rădăcini și tuberculi similari uscați; făină, griș, pudră din fructe comestibile și din fructe cu coajă lemnoasă

1106[.10 + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Amestecuri pentru produse de panificație

10.61.24.00

Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de panificație, a prăjiturilor, a produselor de patiserie sau a biscuiților; vafe, alveole, pesmeți, pâine prăjită și produse prăjite similare și alte produse de panificație

1901 20

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Crupe și făină de grâu

10.61.31.33

Crupe și griș din grâu dur

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Crupe și griș din grâu comun și din alac

1103 11 90

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Crupe, făini și pelete de cereale n.c.a.

10.61.32.30

Crupe și griș din ovăz, porumb, orez, secară, orz și alte cereale (exclusiv din grâu)

1103[.13(.10 + .90) + .19(.20 + .40 + .50 + .90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Aglomerate sub formă de pelete din grâu

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Pelete din ovăz, porumb, orez, secară, orz și alte cereale (exclusiv din grâu)

1103[.20(.25 + .30 + .40 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Cereale pentru micul dejun și alte produse pe bază de cereale

10.61.33.33

Boabe de cereale decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite (exclusiv de orez)

1104[.12(.10 + .90) + .19(.10 + .30 + .50 + .61 + .69 + .91 + .99) + .22(.40 + .50 + .95) + .23(.40 + .98) + .29(.04 + .05 + .08 + .17 + .30 + .51 + .55 + .59 + .81 + .85 + .89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți (exclusiv de orez)

1104[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Preparate de tip müsli pe bază de fulgi de cereale neprăjiți

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Alte preparate alimentare obținute prin expandarea sau prăjirea cerealelor

1904[.10(.10 + .30 + .90) + .20(.91 + .95 + .99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Cereale sub formă de boabe, prefierte sau preparate în alt mod (exclusiv de porumb)

1904[.30 + .90(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Tărâțe, gozuri și alte reziduuri de la prelucrarea cerealelor

10.61.40.10

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri provenite din cernere, măcinare sau din alte procedee de prelucrare a porumbului

2302[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri provenite din cernere, măcinare sau din alte procedee de prelucrare a orezului

2302[.40(.02 + .08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri provenite din cernere, măcinare sau din alte procedee de prelucrare a grâului

2302[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri provenite din cernere, măcinare sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor (exclusiv de porumb, orez, grâu)

2302[.40(.10 + .90) + .50]

kg

S

 

NACE: 10.62

Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

CPA: 10.62.11

Amidon; inulină; gluten de grâu; dextrină și alte tipuri de amidon modificat

10.62.11.11

Amidon de grâu

1108 11

kg

S

 

10.62.11.13

Amidon de porumb

1108 12

kg

S

 

10.62.11.15

Amidon de cartofi

1108 13

kg

S

 

10.62.11.19

Amidonuri (inclusiv de orez, manioc, arorut și măduvă de sagotier) (exclusiv de grâu, porumb și cartofi)

1108[.14 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Inulină

1108 20

kg

S

 

10.62.11.50

Gluten de grâu (exclusiv glutenul de grâu preparat pentru a fi utilizat ca liant sau glazură sau decorație pentru industria textilă)

1109

kg

S

 

10.62.11.70

Dextrine și alte amidonuri modificate (inclusiv esterificate/eterificate, amidonuri solubile, amidonuri pregelatinizate/amidon de îngroșare, amidon dialdehidă, amidon tratat cu formaldehidă/epiclorohidrină)

3505[.10(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din amidon sub formă de fulgi, granule sau alte forme similare

10.62.12.00

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din amidon, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme similare

1903

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glucoză și sirop de glucoză; fructoză și sirop din fructoză; zahăr invertit; zaharuri și siropuri de zahăr n.c.a.

10.62.13.10

Glucoză și sirop de glucoză (la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți)

1702[.30(.10 + .50 + .90) + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Fructoză chimic pură în formă solidă; fructoză și sirop de fructoză, conținând în stare uscată > 50 % fructoză; izoglucoză la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți

1702[.50 + .60(.10 + .80 + .95) + .90(.30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodextrine și sirop de maltodextrine (la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți)

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Alte zaharuri, inclusiv zahăr invertit

1702[.90(.10 + .80 + .95)]

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Ulei de porumb

10.62.14.30

Ulei de porumb brut și fracțiunile lui (nemodificat chimic)

1515[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Ulei rafinat de porumb și fracțiunile lui (nemodificat chimic)

1515[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare

10.62.20.00

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare

2303[.10(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.71

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

CPA: 10.71.11

Pâine proaspătă

10.71.11.00

Pâine proaspătă, cu un conținut de zahăr în substanță uscată ≤ 5 % din greutate și ≤ 5 % grăsimi (la care nu s-a adăugat miere, ouă, brânză sau fructe)

1905 90 30

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Produse de patiserie și prăjituri proaspete

10.71.12.00

Prăjituri și produse de patiserie; alte produse de panificație cu adaos de îndulcitori

1905 90 60

kg

S

 

NACE: 10.72

Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

CPA: 10.72.11

Pâine crocantă, pesmeți, pâine prăjită și alte produse prăjite similare

10.72.11.30

Pâine crocantă

1905 10

kg

S

 

10.72.11.50

Pesmet, pâine prăjită și produse similare prăjite

1905[.40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Turtă dulce și alte produse asemănătoare; biscuiți dulci; vafe și alveole

10.72.12.30

Turtă dulce și produse similare

1905[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Biscuiți dulci, vafe și alveole acoperiți sau glasați complet sau parțial cu ciocolată sau cu alte preparate care conțin cacao

1905[.31(.11 + .19) + .32(.11 + .19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Biscuiți dulci (inclusiv sandvici de biscuiți; exclusiv biscuiții acoperiți sau glasați complet sau parțial cu ciocolată sau cu alte preparate care conțin cacao)

1905[.31(.30 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Vafe și alveole cu conținut de apă >10 % din greutatea produsului finit (exclusiv cornetele pentru înghețată, vafele sandvici sau alte produse similare)

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Vafe și alveole (inclusiv sărate) (exclusiv cele acoperite sau glasate complet sau parțial cu ciocolată sau cu alte preparate care conțin cacao)

1905[.32(.91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Alte produse de brutărie uscate sau conservate

10.72.19.10

Azimă (matzos)

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Ostii, cașete goale pentru uz farmaceutic, vafe cu capac, pastă uscată din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Biscuiți (exclusiv cei acoperiți sau glasați complet sau parțial cu ciocolată sau cu alte preparate care conțin cacao, biscuiți dulci, vafe și alveole)

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Produse extrudate sau expandate, sărate sau aromatizate

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Alte produse de panificație, fără adaos de îndulcitori (inclusiv clătite, tarte sărate de tip quiche, pizza; exclusiv sandviciuri, pesmeți crocanți, vafe, alveole, pesmet, produse prăjite, extrudate sau expandate, sărate sau aromatizate)

1905 90 90

kg

S

 

NACE: 10.73

Fabricarea macaroanelor, tăiețeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare

CPA: 10.73.11

Macaroane, tăieței și alte produse făinoase similare

10.73.11.30

Paste alimentare nefierte, conținând ouă (neumplute și nici altfel preparate)

1902 11

kg

S

 

10.73.11.50

Paste alimentare nefierte (fără ouă, neumplute și nici altfel preparate)

1902[.19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Cușcuș

10.73.12.00

Cușcuș

1902[.40(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.81

Fabricarea zahărului

CPA: 10.81.11

Zahăr nerafinat din trestie sau sfeclă, în formă solidă

10.81.11.00

Zahăr brut din trestie de zahăr și sfeclă de zahăr, sub formă solidă, fără adaos de aromatizanți sau coloranți

1701[.12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .14(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Zahăr rafinat din trestie sau sfeclă și sucroză pură din punct de vedere chimic, în formă solidă, neconținând adaosuri de aromatizanți sau coloranți

10.81.12.30

Zahăr alb rafinat din trestie de zahăr sau sfeclă de zahăr, sub formă solidă

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Zahăr rafinat din trestie de zahăr sau sfeclă de zahăr, sub formă solidă (exclusiv zahărul alb)

1701 99 90

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Zahăr rafinat din trestie sau sfeclă conținând adaosuri de aromatizanți sau coloranți; zahăr de arțar și sirop de arțar

10.81.13.00

Zahăr rafinat din trestie de zahăr sau sfeclă de zahăr la care s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; zahăr și sirop de arțar

1701 91 + 1702[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melasă

10.81.14.30

Melase din trestie de zahăr

1703 10

kg

S

 

10.81.14.50

Melase rezultate din extracția sau rafinarea zahărului (exclusiv melasele din trestie de zahăr)

1703 90

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate în urma fabricării zahărului

10.81.20.00

Pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate de la fabricarea zahărului (inclusiv depuneri de defecare și reziduuri de la filtrele de prese)

2303[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.82

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

CPA: 10.82.11

Pastă de cacao, degresată sau nu

10.82.11.00

Pastă de cacao (fără adaos de zahăr sau îndulcitori)

1803[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Unt, grăsime și ulei de cacao

10.82.12.00

Unt, grăsime și ulei de cacao

1804

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Cacao pudră, fără adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

10.82.13.00

Cacao pudră, fără adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

1805

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Cacao pudră, cu adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

10.82.14.00

Cacao pudră, cu adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

1806[.10(.15 + .20 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Ciocolată și produse alimentare cu conținut de cacao (cu excepția pudrei de cacao îndulcite), în vrac

10.82.21.30

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao, în calupuri, tablete sau bare > 2 kg sau sub formă de lichid, pastă, pudră, granule sau alte forme de vrac, ambalate în ambalaje directe cu un conținut > 2 kg, având un conținut de unt de cacao ≥ 18 % din greutate

1806[.20(.10 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.82.21.50

Preparate numite „ciocolată cu lapte sfărâmată” (chocolate milk crumb), având un conținut de unt de cacao de cel puțin 18 % din greutate, în ambalaje care cântăresc > 2 kg

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Glazură de cacao cu un conținut de unt de cacao de cel puțin 18 % din greutate, în ambalaje care cântăresc > 2 kg

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Preparate alimentare cu un conținut de unt de cacao < 18 %, în ambalaje care cântăresc > 2 kg (exclusiv glazura de cacao și preparatele numite „ciocolată cu lapte sfărâmată”)

1806 20 95

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Ciocolată și produse alimentare cu conținut de cacao (cu excepția pudrei de cacao îndulcite), altfel decât în vrac

10.82.22.33

Tablete, bare, batoane de ciocolată umplută (inclusiv cu cremă, lichior sau pastă de fructe; exclusiv biscuiții de ciocolată)

1806 31

kg

S

 

10.82.22.35

Tablete, bare, batoane de ciocolată cu adaos de cereale, fructe sau fructe cu coajă lemnoasă (exclusiv cele umplute și biscuiții de ciocolată)

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Tablete, bare, batoane de ciocolată (exclusiv cele umplute, cu adaos de cereale, fructe sau fructe cu coajă lemnoasă și biscuiții de ciocolată)

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Bomboane de ciocolată (inclusiv praline) care conțin alcool (exclusiv cele în tablete, bare sau batoane)

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Bomboane de ciocolată (exclusiv cele conțin alcool, în tablete, bare sau batoane)

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Bomboane de ciocolată umplute (exclusiv cele în tablete, bare sau batoane, biscuiții de ciocolată, bomboanele de ciocolată)

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Alte produse de cofetărie din ciocolată (exclusiv cele umplute, în tablete, bare sau batoane, biscuiții de ciocolată, bomboanele de ciocolată)

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Produse de cofetărie pe bază de zahăr și înlocuitori ai acestora, din înlocuitori ai zahărului și care conțin cacao (inclusiv nuga cu ciocolată) (exclusiv ciocolata albă)

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Pastă de ciocolată tartinabilă

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Preparate conținând cacao pentru băuturi

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Preparate alimentare conținând cacao (exclusiv pastă de cacao, unt, pudră, tablete, bare, batoane, lichid, pastă, pudră, granule, alte forme în vrac în ambalaje > 2 kg pentru băuturi, pastă de ciocolată tartinabilă)

1806 90 90

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Produse de cofetărie zaharoase (inclusiv ciocolata albă), fără conținut de cacao

10.82.23.10

Gumă de mestecat

1704[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Dulciuri pe bază de lemn dulce (prăjituri, pastile) care conțin zaharoză > 10 % din greutate, dar care nu conțin alte substanțe adăugate

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Ciocolată albă

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Paste din zahăr, în ambalaje directe cu un conținut net ≥ 1 kg (inclusiv marțipan, fondante, nuga și paste de migdale)

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Pastile pentru gât și dropsuri pentru tuse conținând în principal zaharuri și substanțe aromatizante (exclusiv pastilele sau dropsurile cu substanțe aromatizante care conțin proprietăți medicinale)

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Drajeuri și produse zaharoase similare drajeificate (inclusiv migdale drajeificate)

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Gume, jeleuri și paste de fructe, sub formă de dulciuri (exclusiv guma de mestecat)

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Bomboane de zahăr ars

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Toffee, caramele și dulciuri similare

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Produse zaharoase obținute prin compresie (inclusiv catechuri)

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Alte produse zaharoase, n.c.a.

1704 90 99

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Fructe, fructe cu coajă lemnoasă, coji de fructe și alte părți ale plantelor, conservate în zahăr

10.82.24.00

Fructe, fructe cu coajă lemnoasă, coji de fructe și alte părți ale plantelor, uscate cu zahăr, glasate sau cristalizate

2006[.00(.10 + .31 + .35 + .38 + .91 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.83

Prelucrarea ceaiului și cafelei

CPA: 10.83.11

Cafea, decafeinizată sau prăjită

10.83.11.30

Cafea decafeinizată, neprăjită

0901 12

kg

S

 

10.83.11.50

Cafea prăjită, nedecafeinizată

0901 21

kg

S

 

10.83.11.70

Cafea decafeinizată prăjită

0901 22

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Înlocuitori de cafea; extracte, esențe și concentrate de cafea sau înlocuitori de cafea; pielițe și pleavă de cafea

10.83.12.10

Înlocuitori de cafea conținând cafea

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Extracte, esențe și concentrate de cafea și preparate pe bază de aceste extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de cafea

2101[.11 + .12(.92 + .98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extracte, esențe și concentrate ale acestora

2101[.30(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Ceai verde (nefermentat), ceai negru (fermentat) și ceai parțial fermentat, în ambalaje directe cu un conținut ≤ 3 kg

10.83.13.00

Ceai în ambalaje directe cu un conținut ≤ 3 kg

0902[.10 + .30]

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Extracte, esențe, concentrate și preparate din ceai sau maté

10.83.14.00

Extracte, esențe și concentrate de ceai sau maté și preparate pe bază de aceste extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de ceai sau maté

2101[.20(.20 + .92 + .98)]

kg

S

 

NACE: 10.84

Fabricarea condimentelor și ingredientelor

CPA: 10.84.11

Oțet și înlocuitori de oțet, obținuți din acid acetic

10.84.11.30

Oțet de vin

2209[.00(.11 + .19)]

l

S

 

10.84.11.90

Oțet și înlocuitori de oțet (exclusiv cei obținuți din vin)

2209[.00(.91 + .99)]

l

S

 

CPA: 10.84.12

Sosuri; amestecuri de condimente și amestecuri de produse de asezonare; făină și pudră de muștar și muștar preparat

10.84.12.10

Sos de soia

2103 10

kg

S

 

10.84.12.30

Ketchup și alte sosuri de tomate

2103 20

kg

S

 

10.84.12.53

Făină și pudră de muștar

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Muștar preparat

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Sosuri și preparate din acestea, condimente și produse de asezonare, amestecate (exclusiv sosul de soia, ketchupul și alte sosuri de tomate, făina de muștar și muștarul preparat)

2103[.90(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Sare alimentară

10.84.30.00

Sare adecvată consumului uman

2501 00 91

kg

T

 

NACE: 10.85

Fabricarea de mâncărururi preparate

CPA: 10.85.11

Alimente și preparate alimentare pe bază de carne, organe comestibile sau sânge

10.85.11.00 z

Alimente și preparate alimentare pe bază de carne, organe sau sânge

1601[.00(.10b + .91b + .99b)] + 1602[.20(.10b + .90b) + .31(.11b + .19b + .80b) + .32(.11b + .19b + .30b + .90b) + .39(.21b + .29b + .85b) + .41(.10b + .90b) + .42(.10b + .90b) + .49(.11b + .13b + .15b + .19b + .30b + .50b + .90b) + .50(.10b + .31b + .95b) + .90(.10b + .31b + .51b + .61b + .69b + .91b + .95b + .99b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Alimente și preparate alimentare pe bază de pești, crustacee și moluște

10.85.12.00 z

Alimente și preparate alimentare pe bază de pești, crustacee și moluște

1604[.11(.00b) + .12(.10b + .91b + .99b) + .13(.11b + .19b + .90b) + .14(.11b + .16b + .18b + .90b) + .15(.11b + .19b + .90b) + .16(.00b) + .17(.00b) + .19(.10b + .31b + .39b + .50b + .91b + .92b + .93b + .94b + .95b + .97b) + .20(.05b + .10b + .30b + .40b + .50b + .70b + .90b)] + 1605[.10(.00b) + .21(.10b + .90b) + .29(.00b) + .30(.10b + .90b) + .40(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .53(.10b + .90b) + .54(.00b) + .55(.00b) + .56(.00b) + .57(.00b) + .58(.00b) + .59(.00b) + .61(.00b) + .62(.00b) + .63(.00b) + .69(.00b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Alimente și preparate alimentare pe bază de legume

10.85.13.00 z

Alimente și preparate alimentare pe bază de legume

2002[.10(.10b + .90b)] + 2003[.10(.20b + .30b) + .90(.10b + .90b)] + 2004[.90(.10b + .30b + .50b + .91b + .98b)] + 2005[.40(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b) + .60(.00b) + .70(.00b) + .80(.00b) + .91(.00b) + .99(.10b + .20b + .30b + .50b + .60b + .80b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Alimente și preparate alimentare pe bază de paste

10.85.14.10

Paste gătite sau negătite, umplute cu carne, pește, brânză sau alte substanțe, în orice proporție

1902[.20(.10 + .30 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Paste și produse din paste, uscate, neuscate și congelate (inclusiv mâncare preparată) (exclusiv pastele negătite, pastele umplute)

1902[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Alte alimente și preparate alimentare (inclusiv pizza congelată)

10.85.19.00

Alte alimente și preparate alimentare (inclusiv pizza congelată)

2106 90 98

kg

S

 

NACE: 10.86

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

CPA: 10.86.10

Preparate alimentare omogenizate și alimente dietetice

10.86.10.10

Preparate omogenizate din carne, organe sau sânge (exclusiv cârnații și produsele similare din carne; preparatele alimentare pe baza acestor produse)

1602 10

kg

S

 

10.86.10.30

Legume omogenizate (exclusiv cele congelate, conservate în oțet sau în acid acetic)

2005 10

kg

S

 

10.86.10.50

Preparate omogenizate din fructe, jeleuri de fructe, marmelade, piure de fructe sau de fructe cu coajă lemnoasă și paste de fructe sau de fructe cu coajă lemnoasă

2007[.10(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Preparate alimentare compuse omogenizate pentru hrana copiilor mici sau dietetice, c.v.a. în recipiente ≤ 250 g

2104 20

kg

S

 

10.86.10.70

Preparate alimentare pentru sugari; c.v.a. (cu excepția preparatelor alimentare compuse omogenizate)

1901 10

kg

S

 

NACE: 10.89

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

CPA: 10.89.11

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe-cremă; supe, ciorbe sau supe-cremă preparate

10.89.11.00

Supe și ciorbe și preparate pentru acestea

2104 10

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Ouă, fără coajă, și gălbenușuri de ou, proaspete sau conservate; ouă în coajă, conservate sau gătite; albumină din ou

10.89.12.30

Produse din ouă, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate (exclusiv albumina, în coajă)

0408[.11(.20 + .80) + .19(.20 + .81 + .89) + .91(.20 + .80) + .99(.20 + .80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Albumină din ou

3502[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte; praf de copt preparat

10.89.13.34

Drojdie de panificație

2102[.10(.31 + .39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Drojdii active (exclusiv drojdiile de panificație)

2102[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Drojdii inactive și alte microorganisme monocelulare moarte

2102[.20(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Praf de copt preparat

2102 30

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Extracte și sucuri de carne, pește și nevertebrate acvatice

10.89.14.00

Extracte și sucuri de carne, pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice

1603[.00(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Diverse produse alimentare n.c.a.

10.89.19.10

Caramel

1702[.90(.71 + .75 + .79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Extracte de malț

1901[.90(.11 + .19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Preparate alimentare din făină, griș, amidon etc.

1901[.90(.91 + .99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Concentrate de proteine și siropuri din zahăr, colorate și aromatizate

2106[.10(.20 + .80) + .90(.30 + .51 + .55 + .59)]

kg

S

 

10.89.19.40

Alte preparate alimentare n.c.a.

2106[.90(.20 + .92)]

kg

S

 

NACE: 10.91

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

CPA: 10.91.10

Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă

10.91.10.10 z

Nutrețuri combinate pentru hrana animalelor de fermă

2309[.90(.31a + .33a + .35a + .39a + .41a + .43a + .49a + .51a + .53a + .59a + .70a + .96a)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Preparate utilizate la hrana animalelor de fermă (exclusiv nutrețurile combinate): pentru porcine

2309[.90(.10a + .20a + .31b + .33b + .35b + .39b + .41b + .43b + .49b + .51b + .53b + .59b + .70b + .91a + .96b)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

Preparate utilizate la hrana animalelor de fermă (exclusiv nutrețurile combinate): pentru bovine

2309[.90(.10b + .20b + .31c + .33c + .35c + .39c + .41c + .43c + .49c + .51c + .53c + .59c + .70c + .91b + .96c)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Preparate utilizate la hrana animalelor de fermă (cu excepția nutrețurilor combinate): pentru păsări

2309[.90(.10c + .20c + .31d + .33d + .35d + .39d + .41d + .43d + .49d + .51d + .53d + .59d + .70d + .91c + .96d)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Preparate utilizate la hrana animalelor de fermă (exclusiv nutrețurile combinate): n.c.a

2309[.90(.10d + .20d + .31e + .33e + .35e + .39e + .41e + .43e + .49e + .51e + .53e + .59e + .70e + .91d + .96e)]

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Făină și pelete de lucernă

10.91.20.00

Făină și pelete de lucernă

1214 10

kg

S

 

NACE: 10.92

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

CPA: 10.92.10

Alimente preparate pentru animalele de companie

10.92.10.30

Hrană pentru câini sau pisici, c.v.a.

2309[.10(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59 + .70 + .90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Preparate utilizate la hrana animalelor de companie (cu excepția preparatelor pentru pisici sau câini, c.v.a.)

2309[.90(.31f + .33f + .35f + .39f + .41f + .43f + .49f + .51f + .53f + .59f + .70f + .96f)]

kg

S

 

NACE: 11.01

Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

CPA: 11.01.10

Băuturi alcoolice distilate

11.01.10.20

Distilat de vin sau de tescovină de struguri (important: exclusiv taxa vamală pe alcool)

2208[.20(.12 + .14 + .26 + .27 + .29 + .40 + .62 + .64 + .86 + .87 + .89)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky (important: exclusiv taxa vamală pe alcool)

2208[.30(.11 + .19 + .30 + .41 + .49 + .61 + .69 + .71 + .79 + .82 + .88)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rom și alte băuturi alcoolice de trestie de zahăr (important: exclusiv taxa vamală pe alcool)

2208[.40(.11 + .31 + .39 + .51 + .91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin și rachiu de ienupăr (important: exclusiv taxa vamală pe alcool)

2208[.50(.11 + .19 + .91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Votcă cu titru alcoolic volumic ≤ 45,4 % vol. (important: exclusiv taxa vamală pe alcool)

2208[.60(.11 + .19)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Țuică și rachiuri obținute din distilate de fructe [exclusiv lichiorurile, ginul, rachiul de ienupăr, vinul de struguri sau tescovina de struguri (important: exclusiv taxa vamală pe alcool)]

2208[.90(.33 + .38 + .45 + .48 + .71)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Alcooluri pure (important: exclusiv taxa vamală pe alcool)

2208[.90(.91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase (exclusiv băuturile spirtoase distilate din vin de struguri, tescovina de struguri sau fructe/whisky, rom, tafia, gin și rachiu de ienupăr, votcă cu titru alcoolic volumic ≤ 45,4 %, băuturi spirtoase distilate din fructe) (important: exclusiv taxa vamală pe alcool)

2208[.60(.91 + .99) + .70(.10 + .90) + .90(.11 + .19 + .41 + .54 + .56 + .69 + .75 + .77 + .78)]

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Fabricarea vinurilor din struguri

CPA: 11.02.11

Vinuri spumoase din struguri proaspeți

11.02.11.30

Șampanie (important: exclusiv taxa vamală pe alcool)

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Vinuri spumoase din struguri proaspeți (exclusiv șampania și taxa vamală pe alcool)

2204[.10(.91 + .93 + .94 + .96 + .98)]

l

S

 

CPA: 11.02.12

Vinuri din struguri proaspeți, cu excepția vinului spumos; must de struguri

11.02.12.11

Vinuri albe cu denumire de origine protejată (DOP)

2204[.21(.11 + .12 + .13 + .17 + .18 + .19 + .22 + .23 + .24 + .26 + .27 + .28 + .32 + .34 + .36 + .37 + .38) + .29(.11 + .12 + .13 + .17 + .18)]

l

S

 

11.02.12.15

Vin și must de struguri a căror fermentație a fost împiedicată sau întreruptă prin adaos de alcool, în ambalaje sub presiune având, la temperatura de 20 °C, o suprapresiune datorată anhidridei carbonice în soluție ≥ 1 bar < 3 bari (exclusiv vin spumos)

2204[.21(.06 + .07 + .08 + .09) + .29(.10)]

l

S

 

11.02.12.17

Vinuri de calitate și musturi de struguri a căror fermentație a fost împiedicată sau întreruptă prin adaos de alcool, cu denumire de origine protejată (DOP) cu titru alcoolic ≤ 15 % (exclusiv vin alb și vin spumos)

2204[.21(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .62 + .66 + .67 + .68 + .69 + .71 + .74 + .76 + .77 + .78) + .29(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .58)]

l

S

 

11.02.12.20

Vinuri și musturi de struguri a căror fermentație a fost împiedicată sau întreruptă prin adăugare de alcool, cu titru alcoolic ≤ 15 % [exclusiv vin spumos și vin (DOP)]

2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

l

S

 

11.02.12.31

Porto, Madeira, Xeres și altele cu conținut de alcool > 15 %

2204[.21(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92) + .29(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92)]

l

S

 

11.02.12.50

Must de struguri (exclusiv taxa vamală pe alcool)

2204[.30(.10 + .92 + .94 + .96 + .98)]

l

S

 

NACE: 11.03

Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe

CPA: 11.03.10

Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, mied); băuturi mixte cu conținut de alcool

11.03.10.00

Băuturi fermentate și amestecuri ale acestora (inclusiv cu băuturi nealcoolice, cidru de mere, cidru de pere și hidromel; exclusiv bere fabricată din malț și vin din struguri aromatizat cu plante sau substanțe aromatice)

2206[.00(.10 + .31 + .39 + .51 + .59 + .81 + .89)]

l

S

 

NACE: 11.04

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare

CPA: 11.04.10

Vermut și alte vinuri aromatizate din struguri proaspeți

11.04.10.00

Vermut și alt vin din struguri proaspeți aromatizat cu plante sau substanțe aromatice (exclusiv taxa vamală pe alcool)

2205[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

l

S

 

NACE: 11.05

Fabricarea berii

CPA: 11.05.10

Bere, cu excepția depunerilor rezultate din fabricarea berii

11.05.10.00

Bere fabricată din malț (exclusiv bere nealcoolică, bere cu un conținut de alcool ≤ 0,5 % din volum, taxa vamală pe alcool)

2203[.00(.01 + .09 + .10)]

l

S

 

11.05.10.10 z

Bere fără alcool și bere cu un conținut de alcool ≤ 0,5 %

2202 90 10a

l

S

 

CPA: 11.05.20

Depuneri rezultate din fabricarea berii sau în urma distilării

11.05.20.00

Depuneri și deșeuri rezultate din fabricarea berii sau în urma distilării (exclusiv taxa vamală pe alcool)

2303 30

kg

S

 

NACE: 11.06

Fabricarea malțului

CPA: 11.06.10

Malț

11.06.10.30

Malț, neprăjit (exclusiv taxa vamală pe alcool)

1107[.10(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Malț prăjit (exclusiv taxa vamală pe alcool, produse care au făcut obiectul unei prelucrări ulterioare, malț prăjit utilizat ca înlocuitor de cafea)

1107 20

kg

S

 

NACE: 11.07

Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

CPA: 11.07.11

Ape minerale și ape gazeificate, neîndulcite și nearomatizate

11.07.11.30

Ape minerale și ape gazeificate, neîndulcite

2201[.10(.11 + .19 + .90)]

l

S

 

11.07.11.50

Ape neîndulcite și nearomatizate; gheață și zăpadă (exclusiv apele minerale și gazeificate)

2201 90

l @

S

 

CPA: 11.07.19

Alte băuturi nealcoolice

11.07.19.30

Ape, cu adaos de zahăr, alți îndulcitori sau substanțe aromatizate, de exemplu băuturi răcoritoare (inclusiv minerale și gazeificate)

2202 10

l

S

 

11.07.19.50 z

Băuturi nealcoolice care nu conțin grăsimi din lapte (exclusiv apele minerale, gazeificate sau cu arome, îndulcite sau neîndulcite)

2202 90 10b

l

S

 

11.07.19.70

Băuturi nealcoolice care conțin grăsimi din lapte

2202[.90(.91 + .95 + .99)]

l

S

 

NACE: 12.00

Fabricarea produselor din tutun

CPA: 12.00.11

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

12.00.11.30

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

2402 10

p/st @

S

 

12.00.11.50

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

2402[.20(.10 + .90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

2402 90

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Alte tutunuri și înlocuitori de tutun prelucrați; tutunuri omogenizate sau reconstituite; extracte și esențe de tutun

12.00.19.30

Tutun pentru fumat (exclusiv taxa vamală pe tutun)

2403[.11 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Tutun prelucrat, extracte și esențe, alt tutun omogenizat sau reconstituit, n.c.a.

2403[.91 + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 13.10

Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

CPA: 13.10.10

Grăsime de usuc (inclusiv lanolină)

13.10.10.00

Grăsime de usuc și grăsimi derivate din aceasta, inclusiv lanolina

1505[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Mătase brută (nerăsucită)

13.10.21.00

Mătase brută (nerăsucită)

5002

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Lână, degresată sau carbonizată, necardată, nepieptănată

13.10.22.00

Lână, degresată sau carbonizată, necardată, nepieptănată

5101[.21 + .29 + .30]

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Deșeuri de la pieptănarea lânii sau a părului fin de animale

13.10.23.00

Deșeuri de la pieptănarea lânii sau a părului fin de animale

5103[.10(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Lână și păr fin sau grosier de animale, cardat sau pieptănat

13.10.24.00

Lână sau păr de animale, cardată sau pieptănată (inclusiv lână în vrac)

5105[.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .40]

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Bumbac, cardat sau pieptănat

13.10.25.00

Bumbac, cardat sau pieptănat

5203

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Iută și alte fibre textile (exceptând inul, cânepa și ramia), prelucrate, dar nefilate

13.10.26.00

Iută și alte fibre textile (exclusiv inul, cânepa și ramia), prelucrate, dar nefilate

5303 90

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Alte fibre textile vegetale, prelucrate, dar nefilate

13.10.29.00

Alte fibre textile vegetale, prelucrate, dar nefilate

5301[.21 + .29 + .30] + 5302 90 + 5305

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Fibre sintetice sau artificiale discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

13.10.31.00

Fibre sintetice discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

5506[.10 + .20 + .30 + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Fibre artificiale discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

13.10.32.00

Fibre artificiale discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

5507

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Fire de mătase sau din deșeuri de mătase

13.10.40.10

Fire de mătase, n.p.v.a. (exclusiv fire din deșeuri de mătase)

5004[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.40.30

Fire din deșeuri de mătase, n.p.v.a.

5005[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Fire de mătase și din deșeuri de mătase, c.v.a.; intestine de viermi de mătase

5006[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Fire de lână condiționate sau nu pentru vânzarea cu amănuntul; fire din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

13.10.50.10

Fire cardate de lână sau din păr fin de animale, n.p.v.a.

5106[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .91 + .99)] + 5108[.10(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Fire pieptănate de lână sau din păr fin de animale, n.p.v.a.

5107[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)] + 5108[.20(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Fire de lână sau de păr fin de animal, c.v.a.

5109[.10(.10 + .90) + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Fire de bumbac (exclusiv ața de cusut)

13.10.61.32 z

Fire din bumbac nepieptănat, n.p.v.a., pentru țesături (exclusiv cele pentru covoare și mochete)

5205[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.10a + .90a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)] + 5206[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Fire din bumbac nepieptănat, n.p.v.a., pentru țesături tricotate și pentru ciorapi

5205[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.10b + .90b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)] + 5206[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Fire din bumbac nepieptănat, n.p.v.a., pentru alte utilizări (inclusiv covoare și mochete)

5205[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.10c + .90c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)] + 5206[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Fire din bumbac pieptănat, n.p.v.a., pentru țesături (exclusiv covoare și mochete)

5205[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .26(.00a) + .27(.00a) + .28(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .46(.00a) + .47(.00a) + .48(.00a)] + 5206[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .25(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .45(.00a)]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Fire din bumbac pieptănat, n.p.v.a., pentru țesături tricotate și pentru ciorapi

5205[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .26(.00b) + .27(.00b) + .28(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .46(.00b) + .47(.00b) + .48(.00b)] + 5206[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .25(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .45(.00b)]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Fire din bumbac pieptănat, n.p.v.a., pentru alte utilizări (inclusiv covoare și mochete)

5205[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .26(.00c) + .27(.00c) + .28(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .46(.00c) + .47(.00c) + .48(.00c)] + 5206[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .25(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .45(.00c)]

kg

T

 

13.10.61.60

Fire din bumbac, c.v.a. (exclusiv ața de cusut)

5207[.10 + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Ață de cusut de bumbac

13.10.62.00

Ață de cusut din bumbac

5204[.11 + .19 + .20]

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Fire de in

13.10.71.10

Fire de in, n.p.v.a.

5306[.10(.10 + .30 + .50) + .20(.10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Fire de in, c.v.a.

5306[.10(.90) + .20(.90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Fire de iută sau din alte fibre textile liberiene; fire din alte fibre textile vegetale; fibre din hârtie

13.10.72.00

Fire din fibre vegetale sau liberiene (exclusiv cele de in); fibre din hârtie

5307[.10 + .20] + 5308[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.12 + .19 + .50 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Fire din filamente sintetice sau artificiale, răsucite sau cablate (altele decât ața de cusut, fire de mare tenacitate din poliamide, poliesteri sau filamente de viscoză), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul; fire din filamente sintetice sau artificiale (altele decât ața de cusut) condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

13.10.81.10

Fire din filamente sintetice, răsucite sau cablate (exclusiv ața de cusut) n.p.v.a.

5402[.61 + .62 + .69(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Fire din filamente artificiale, răsucite sau cablate (exclusiv ața de cusut), n.p.v.a.

5403[.41 + .42 + .49]

kg

T

 

13.10.81.50

Fire din filamente sintetice sau artificiale (exclusiv ața de cusut), c.v.a.

5406

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Fire, altele decât ațele de cusut din fibre sintetice discontinue, conținând ≥ 85 % de fibre de acest tip (procent de masă)

13.10.82.10

Fire (altele decât ața de cusut) cu un conținute de fibre sintetice discontinue ≥ 85 % din greutate, n.p.v.a.

5509[.11 + .12 + .21 + .22 + .31 + .32 + .41 + .42]

kg

T

 

13.10.82.50

Fire (altele decât ața de cusut) cu un conținut de fibre sintetice discontinue ≥ 85 % din greutate, c.v.a.

5511 10

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Fire (altele decât ațele de cusut) din fibre sintetice scurte, conținând < 85 % de fibre de acest tip (procent de masă)

13.10.83.20

Fire cu un conținut de fibre din poliester discontinue < 85 % din greutate (altele decât ața de cusut), în amestec cu fibre sintetice, n.p.v.a.

5509 51

kg

T

 

13.10.83.33 z

Fire cu un conținut de fibre sintetice discontinue < 85 % din greutate (altele decât ața de cusut), amestecate cu lână cardată sau cu păr fin cardat de animale, n.p.v.a.

5509[.52(.00a) + .61(.00a) + .91(.00a)]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Fire cu un conținut de fibre sintetice discontinue < 85 % din greutate, amestecate cu lână pieptănată sau cu păr fin pieptănat de animale, n.p.v.a.

5509[.52(.00b) + .61(.00b) + .91(.00b)]

kg

T

 

13.10.83.40

Fire cu un conținut de fibre sintetice discontinue < 85 % din greutate (altele decât ața de cusut), amestecate cu bumbac, n.p.v.a.

5509[.53 + .62 + .92]

kg

T

 

13.10.83.80

Alte fire, cu un conținut de fibre sintetice discontinue < 85 % din greutate (altele decât ața de cusut), n.p.v.a., c.v.a.

5509[.59 + .69 + .99]

kg

T

 

13.10.83.90

Fire (altele decât ața de cusut) cu un conținut de fibre sintetice discontinue < 85 % din greutate, c.v.a.

5511 20

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Fire (altele decât ațele de cusut) din fibre sintetice sau artificiale discontinue, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

13.10.84.10

Fire (altele decât ața de cusut) din fibre sintetice discontinue, n.p.v.a.

5510[.11 + .12 + .20 + .30 + .90]

kg

T

 

13.10.84.30

Fire (altele decât ața de cusut) din fibre sintetice discontinue, c.v.a.

5511 30

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Ață și fire de cusut din filamente și fibre artificiale și sintetice

13.10.85.10

Ață de cusut din filamente sintetice sau artificiale

5401[.10(.12 + .14 + .16 + .18 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Ață de cusut din filamente sintetice sau artificiale discontinue

5508[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

T

 

NACE: 13.20

Producția de țesături

CPA: 13.20.11

Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase

13.20.11.00

Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase

5007[.10 + .20(.11 + .19 + .21 + .31 + .39 + .41 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71) + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Țesături din lână cardată sau pieptănată, din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

13.20.12.30

Țesături din lână cardată sau din păr fin de animale cardat

5111[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)]

m2

T

 

13.20.12.60

Țesături din lână pieptănată sau din păr fin de animale pieptănat; țesături din păr grosier de animale

5112[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)] + 5113

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Țesături din in

13.20.13.30

Țesături din in, cu un conținut de in ≥ 85 % din greutate

5309[.11(.10 + .90) + .19]

m2

T

 

13.20.13.60

Țesături din in, cu un conținut de in < 85 % din greutate

5309[.21 + .29]

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Țesături din iută și alte fibre liberiene (exceptând inul, cânepa și ramia)

13.20.14.00

Țesături din iută sau din alte fibre textile liberiene (exclusiv de in, cânepă, ramie)

5310[.10(.10 + .90) + .90]

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Țesături din alte fibre textile vegetale; țesături din fire de hârtie

13.20.19.00

Țesături din cânepă, ramie sau alte fibre textile vegetale (exclusiv in, iută, alte fibre textile liberiene); fibre de hârtie

5311[.00(.10 + .90)]

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Țesături din bumbac

13.20.20.14 z

Țesături din bumbac, altele decât firele de culori diferite, cu o greutate ≤ 200 g/m2, pentru îmbrăcăminte

5208[.11(.90a) + .12(.16a + .19a + .96a + .99a) + .13(.00a) + .19(.00a) + .21(.90a) + .22(.16a + .19a + .96a + .99a) + .23(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.16a + .19a + .96a + .99a) + .33(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.10a + .90a)] + 5210[.11(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.11(.10a + .90a) + .12(.10a + .90a) + .13(.10a + .90a) + .15(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.17 z

Țesături din bumbac, altele decât din fire de culori diferite, cu o greutate ≤ 200 g/m2, pentru lenjerie de casă sau materiale textile pentru mobilă

5208[.11(.90b) + .12(.16b + .19b + .96b + .99b) + .13(.00b) + .19(.00b) + .21(.90b) + .22(.16b + .19b + .96b + .99b) + .23(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.16b + .19b + .96b + .99b) + .33(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.10b + .90b)] + 5210[.11(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.11(.10b + .90b) + .12(.10b + .90b) + .13(.10b + .90b) + .15(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.19 z

Țesături din bumbac, altele decât din fire de culori diferite, cu o greutate ≤ 200 g/m2, pentru uz tehnic sau industrial (exclusiv tifonul și tifonul medical)

5208[.11(.90c) + .12(.16c + .19c + .96c + .99c) + .13(.00c) + .19(.00c) + .21(.90c) + .22(.16c + .19c + .96c + .99c) + .23(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.16c + .19c + .96c + .99c) + .33(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.10c + .90c)] + 5210[.11(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.11(.10c + .90c) + .12(.10c + .90c) + .13(.10c + .90c) + .15(.10c + .90c)]

m2

T

 

13.20.20.20

Țesături din bumbac, cu o greutate ≤ 100 g/m2, pentru tifon medical, bandaje și pansamente

5208[.11(.10) + .21(.10)]

m2

S

 

13.20.20.31 z

Țesături din bumbac din fire de culori diferite, cu o greutate ≤ 200 g/m2, pentru fuste și bluze

5208[.41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5209[.41(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5210[.41(.00a) + .49(.00a)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Țesături din bumbac, altele decât din fire de culori diferite, cu o greutate > 200 g/m2, pentru îmbrăcăminte

5209[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .22(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5211[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .20(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.21(.10a + .90a) + .22(.10a + .90a) + .23(.10a + .90a) + .25(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Țesături din bumbac, altele decât din fire de culori diferite, cu o greutate de > 200 g/m2, pentru lenjerie de casă sau materiale textile pentru mobilă

5209[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .22(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5211[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .20(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.21(.10b + .90b) + .22(.10b + .90b) + .23(.10b + .90b) + .25(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Țesături din bumbac, altele decât din fire de culori diferite, cu o greutate > 200 g/m2, pentru uz tehnic sau industrial

5209[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .22(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5211[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .20(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.21(.10c + .90c) + .22(.10c + .90c) + .23(.10c + .90c) + .25(.10c + .90c)]

m2

T

 

13.20.20.60

Țesături din bumbac tip „denim” cu o greutate > 200 g/m2 (inclusiv țesături „denim” de altă culoare decât albastru)

5209 42 + 5211 42

m2

S

 

13.20.20.72 z

Țesături din bumbac din fire de culori diferite, pentru alt tip de îmbrăcăminte

5208[.41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5209[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5210[.41(.00b) + .49(.00b)] + 5211[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.10b + .90b)] + 5212[.14(.10a + .90a) + .24(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Țesături din bumbac din fire de culori diferite, pentru lenjerie de casă sau materiale textile pentru mobilă

5208[.41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5209[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5210[.41(.00c) + .49(.00c)] + 5211[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.10c + .90c)] + 5212[.14(.10b + .90b) + .24(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Țesături din bumbac din fire de culori diferite, pentru uz tehnic sau industrial

5208[.41(.00d) + .42(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5209[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5210[.41(.00d) + .49(.00d)] + 5211[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.10d + .90d)] + 5212[.14(.10c + .90c) + .24(.10c + .90c)]

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Țesături din fire de filamente sintetice și din fire de filamente artificiale

13.20.31.30

Țesături din fire de filamente sintetice sau artificiale obținute din fire, benzi sau forme similare de mare tenacitate (inclusiv din nailon, alte poliamide, poliester, rayon viscoză)

5407[.10 + .20(.11 + .19 + .90) + .30] + 5408 10

m2

S

 

13.20.31.50

Țesături din fire de filamente sintetice (exclusiv cele obținute din fire, benzi sau forme similare de mare tenacitate)

5407[.41 + .42 + .43 + .44 + .51 + .52 + .53 + .54 + .61(.10 + .30 + .50 + .90) + .69(.10 + .90) + .71 + .72 + .73 + .74 + .81 + .82 + .83 + .84 + .91 + .92 + .93 + .94]

m2

T

 

13.20.31.70

Țesături din fire de filamente artificiale (exclusiv cele obținute din fire de mare tenacitate)

5408[.21 + .22(.10 + .90) + .23 + .24 + .31 + .32 + .33 + .34]

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Țesături din fibre sintetice discontinue

13.20.32.10

Țesături din fibre sintetice discontinue, cu un conținut de fibre sintetice discontinue de 85 % sau mai mult din greutate

5512[.11 + .19(.10 + .90) + .21 + .29(.10 + .90) + .91 + .99(.10 + .90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Țesături din fibre sintetice discontinue, care conțin mai puțin de 85 % din greutate astfel de fibre, amestecate în principal sau exclusiv cu bumbac (exclusiv țesăturile din fire de culori diferite)

5513[.11(.20 + .90) + .12 + .13 + .19 + .21 + .23(.10 + .90) + .29 + .41 + .49] + 5514[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .21 + .22 + .23 + .29 + .41 + .42 + .43 + .49]

m2

T

 

13.20.32.30

Țesături din fibre sintetice discontinue, care conțin mai puțin de 85 % din greutate astfel de fibre, amestecate în principal sau exclusiv cu bumbac, din fire de culori diferite

5513[.31 + .39] + 5514[.30(.10 + .30 + .50 + .90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Țesături din fibre sintetice discontinue amestecate în principal sau exclusiv cu lână cardată sau păr fin de animale

5515[.13(.11 + .19) + .22(.11 + .19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Țesături din fibre sintetice discontinue amestecate în principal sau exclusiv cu lână pieptănată sau păr fin de animale

5515[.13(.91 + .99) + .22(.91 + .99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Țesături din fibre sintetice discontinue amestecate altfel decât cu lână, păr fin de animale sau bumbac

5515[.11(.10 + .30 + .90) + .12(.10 + .30 + .90) + .19(.10 + .30 + .90) + .21(.10 + .30 + .90) + .29 + .91(.10 + .30 + .90) + .99(.20 + .40 + .80)]

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Țesături din fibre artificiale discontinue

13.20.33.30

Țesături din fibre artificiale discontinue, altele decât din fire de culori diferite

5516[.11 + .12 + .14 + .21 + .22 + .24 + .31 + .32 + .34 + .41 + .42 + .44 + .91 + .92 + .94]

m2

T

 

13.20.33.50

Țesături din fibre artificiale discontinue, din fire de culori diferite

5516[.13 + .23(.10 + .90) + .33 + .43 + .93]

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Catifele și plușuri țesute și țesături de tip „omidă” (altele decât țesăturile buclate de tip buret și panglicile)

13.20.41.00

Catifele și plușuri țesute și țesături tip „omidă” (chenille), (exclusiv țesăturile buclate tip buret și țesăturile buclate similare, din bumbac, țesăturile textile cu smocuri, panglicile)

5801[.10 + .21 + .22 + .23 + .26 + .27 + .31 + .32 + .33 + .36 + .37 + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Țesături buclate de tip buret și alte țesături similare (altele decât panglicile) din bumbac

13.20.42.00

Țesături buclate tip buret și alte țesături buclate similare, din bumbac

5802[.11 + .19]

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Alte țesături buclate de tip buret și țesături similare (altele decât panglicile)

13.20.43.00

Țesături buclate tip buret și țesături buclate similare (exclusiv cele din bumbac)

5802 20

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Tifoane (altele decât panglicile)

13.20.44.00

Tifon (exclusiv tifon medicinal, panglici)

5803[.00(.10 + .30 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Suprafețe textile cu smocuri, altele decât covoarele

13.20.45.00

Țesături textile cu smocuri (exclusiv covoarele și alte acoperitoare de podea textile, cu smocuri)

5802 30

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Țesături (inclusiv panglicile) din fibre de sticlă

13.20.46.00

Țesături din fibră de sticlă (inclusiv panglici, vată de sticlă)

7019[.40 + .51 + .52 + .59]

kg

S

 

NACE: 13.30

Finisarea materialelor textile

CPA: 13.30.11

Servicii de albire și vopsire a fibrelor și a firelor textile

13.30.11.10

Vopsirea fibrelor

 

 

I

 

13.30.11.21

Vopsirea firelor de mătase

 

 

I

 

13.30.11.22

Vopsirea firelor de lână, a părului fin sau grosier de animale și a părului de cal

 

 

I

 

13.30.11.23

Vopsirea firelor de bumbac (exclusiv ața de cusut)

 

 

I

 

13.30.11.24

Vopsirea firelor de in, iută și alte fibre textile liberiene și a fibrelor de hârtie

 

 

I

 

13.30.11.25

Vopsirea firelor de filamente sintetice (exclusiv ața de cusut)

 

 

I

 

13.30.11.26

Vopsirea firelor de filamente artificiale (exclusiv ața de cusut)

 

 

I

 

13.30.11.27

Vopsirea firelor de filamente sintetice discontinue (exclusiv ața de cusut)

 

 

I

 

13.30.11.28

Vopsirea firelor de filamente artificiale discontinue (exclusiv ața de cusut)

 

 

I

 

CPA: 13.30.12

Servicii de albire a materialelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

13.30.12.10

Albirea țesăturilor din mătase

 

 

I

 

13.30.12.20

Albirea țesăturilor din lână, a părului fin sau grosier de animale și a părului de cal

 

 

I

 

13.30.12.30

Albirea țesăturilor din bumbac cu un conținut de bumbac ≥ 85 % din greutate

 

 

I

 

13.30.12.40

Albirea firelor de in, iută și a altor fibre textile liberiene, a fibrelor textile vegetale și a fibrelor de hârtie

 

 

I

 

13.30.12.50

Albirea țesăturilor din fire de filamente sintetice sau din fibre sintetice

 

 

I

 

13.30.12.60

Albirea țesăturilor din fire de filamente artificiale sau din fibre artificiale

 

 

I

 

13.30.12.70

Albirea țesăturilor din catifea și a țesăturilor tip „omidă” (chenille) (cu excepția țesăturilor buclate de tip buret din bumbac și a panglicilor)

 

 

I

 

13.30.12.80

Albirea țesăturilor buclate de tip buret (cu excepția țesăturilor textile cu smocuri)

 

 

I

 

13.30.12.90

Albirea țesăturilor croșetate sau tricotate

 

 

I

 

CPA: 13.30.13

Servicii de vopsire a materialelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

13.30.13.10

Vopsirea țesăturilor din mătase sau din deșeuri de mătase

 

 

I

 

13.30.13.20

Vopsirea țesăturilor de lână, din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

 

 

I

 

13.30.13.30

Vopsirea țesăturilor de bumbac cu un conținut de bumbac ≥ 85 % din greutate

 

 

I

 

13.30.13.40

Vopsirea țesăturilor de in, iută, alte fibre textile liberiene sau vegetale și din fibre de hârtie

 

 

I

 

13.30.13.50

Vopsirea țesăturilor din fire de filamente sintetice sau din fibre sintetice

 

 

I

 

13.30.13.60

Vopsirea țesăturilor din fire de filamente artificiale sau din fibre artificiale

 

 

I

 

13.30.13.70

Vopsirea țesăturilor de catifea și a țesăturilor tip „omidă” (chenille) (exclusiv țesăturile buclate tip buret, țesăturile buclate similare din bumbac și panglicile)

 

 

I

 

13.30.13.80

Vopsirea țesăturilor buclate tip buret și a țesăturilor buclate similare (exclusiv țesăturile textile cu smocuri)

 

 

I

 

13.30.13.90

Vopsirea țesăturilor tricotate sau croșetate și a celor nețesute

 

 

I

 

CPA: 13.30.14

Servicii de imprimare a materialelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

13.30.14.10

Imprimarea țesăturilor de mătase

 

 

I

 

13.30.14.20

Imprimarea țesăturilor de lână, din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

 

 

I

 

13.30.14.30

Imprimarea țesăturilor de bumbac cu un conținut de bumbac ≥ 85 % din greutate

 

 

I

 

13.30.14.40

Imprimarea țesăturilor din in, iută, alte fibre textile liberiene sau vegetale și fibre de hârtie

 

 

I

 

13.30.14.50

Imprimarea țesăturilor din fire de filamente sintetice sau de fibre sintetice

 

 

I

 

13.30.14.60

Imprimarea țesăturilor din fire de filamente artificiale sau din fibre artificiale

 

 

I

 

13.30.14.70

Imprimarea țesăturilor din catifea și a țesăturilor tip „omidă” (chenille) (exclusiv țesăturile buclate de tip buret, țesăturile buclate similare din bumbac, panglicile)

 

 

I

 

13.30.14.80

Imprimarea țesăturilor buclate tip buret și a țesăturilor buclate similare (exclusiv țesăturile textile cu smocuri)

 

 

I

 

13.30.14.90

Imprimarea țesăturilor tricotate sau croșetate și a celor nețesute

 

 

I

 

CPA: 13.30.19

Alte servicii de finisare a textilelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

13.30.19.10

Finisări ale țesăturilor de mătase (exclusiv albirea, vopsirea, imprimarea)

 

 

I

 

13.30.19.20

Finisări ale țesăturilor de lână, din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal (exclusiv albirea, vopsirea, imprimarea)

 

 

I

 

13.30.19.30

Finisări ale țesăturilor de bumbac cu un conținut de bumbac ≥ 85 % din greutate (exclusiv albirea, vopsirea, imprimarea)

 

 

I

 

13.30.19.40

Finisări ale țesăturilor de in, iută, din alte fibre textile liberiene, fibre textile vegetale și fibre de hârtie (exclusiv albirea, vopsirea, imprimarea)

 

 

I

 

13.30.19.50

Finisări ale țesăturilor din fire de filamente sintetice sau de fibre sintetice (exclusiv albirea, vopsirea, imprimarea)

 

 

I

 

13.30.19.60

Finisări ale țesăturilor din fire de filamente artificiale sau de fibre artificiale (exclusiv albirea, vopsirea, imprimarea)

 

 

I

 

13.30.19.70

Finisări (exclusiv albirea, vopsirea, imprimarea) ale țesăturilor din catifea și ale țesăturilor tip „omidă” (chenille) (exclusiv țesăturile buclate tip buret, țesăturile buclate similare din bumbac, panglicile)

 

 

I

 

13.30.19.80

Finisări (exclusiv albirea, vopsirea, imprimarea) ale țesăturilor buclate tip buret și ale țesăturilor buclate similare (exclusiv țesăturile textile cu smocuri)

 

 

I

 

13.30.19.90

Finisări ale țesăturilor tricotate sau croșetate și ale celor nețesute (exclusiv albirea, vopsirea, imprimarea)

 

 

I

 

13.30.19.95

Servicii de finisare a articolelor de îmbrăcăminte

 

 

I

 

NACE: 13.91

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

CPA: 13.91.11

Catifea, pluș, materiale buclate, tricotate sau croșetate

13.91.11.00

Țesături scămoșate, țesături flaușate, tricotate sau croșetate

6001[.10 + .21 + .22 + .29 + .91 + .92 + .99]

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Alte materiale tricotate sau croșetate, inclusiv imitațiile de blană tricotate

13.91.19.10

Materiale tricotate sau croșetate (exclusiv țesături din catifea)

6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 + .90) + .40 + .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 + .50 + .90) + .33(.10 + .50 + .90) + .34(.10 + .50 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90(.10 + .90)] + 6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .90) + .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90]

kg

T

 

13.91.19.20

Blănuri artificiale și articole din blănuri artificiale

4304

 

S

 

NACE: 13.92

Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)

CPA: 13.92.11

Pături și pleduri, cu excepția păturilor electrice

13.92.11.30

Pături și pleduri din lână sau din păr fin de animale (exclusiv păturile electrice)

6301[.20(.10 + .90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Pături și pleduri din fibre sintetice (exclusiv păturile electrice)

6301[.40(.10 + .90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Pături (exclusiv păturile electrice) și pleduri din materiale textile (exclusiv cele din lână, din păr fin de animale, din fibre sintetice)

6301[.30(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Lenjerie de pat

13.92.12.30

Lenjerie de pat din materiale textile tricotate sau croșetate

6302 10

kg

S

 

13.92.12.53

Lenjerie de pat, din bumbac (exclusiv cea tricotată sau croșetată)

6302[.21 + .31]

kg

S

 

13.92.12.55

Lenjerie de pat din in sau ramie (exclusiv cea tricotată sau croșetată)

6302[.29(.10) + .39(.20)]

kg

S

 

13.92.12.59

Lenjerie de pat din țesături de materiale textile (exclusiv cea de bumbac, in sau ramie)

6302[.22(.90) + .29(.90) + .32(.90) + .39(.90)]

kg

S

 

13.92.12.70

Lenjerie de pat din fibre sintetice nețesute (exclusiv cea tricotată sau croșetată)

6302[.22(.10) + .32(.10)]

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Lenjerie de masă

13.92.13.30

Lenjerie de masă tricotată sau croșetată

6302 40

kg

S

 

13.92.13.53

Lenjerie de masă din bumbac (exclusiv cea tricotată sau croșetată)

6302 51

kg

S

 

13.92.13.55

Lenjerie de masă din in (exclusiv cea tricotată sau croșetată)

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Lenjerie de masă din fibre sintetice și din alte materiale textile țesute sau nețesute (exclusiv de bumbac, de in)

6302[.53(.90) + .59(.90)]

kg

S

 

13.92.13.70

Lenjerie de masă din fibre sintetice nețesute

6302 53 10

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Lenjerie de toaletă și bucătărie

13.92.14.30

Lenjerie de toaletă și de bucătărie din țesături buclate de tip buret sau țesături din material buclat similar, din bumbac

6302 60

kg

S

 

13.92.14.50

Lenjerie de toaletă și de bucătărie din materiale textile (exclusiv țesăturile buclate de tip buret sau țesăturile buclate similare, din bumbac)

6302[.91 + .93(.90) + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Lenjerie de toaletă și de bucătărie din fibre sintetice nețesute

6302 93 10

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Perdele (inclusiv draperii) și storuri de interior; garnituri și draperii de pat

13.92.15.30

Perdele, draperii și storuri de interior, garnituri și draperii de pat, din materiale tricotate sau croșetate

6303[.12 + .19]

m2

S

 

13.92.15.50

Perdele, draperii și storuri de interior, garnituri și draperii de pat, din materiale țesute

6303[.91 + .92(.90) + .99(.90)]

m2

S

 

13.92.15.70

Perdele, draperii și storuri de interior, garnituri și draperii de pat, din materiale nețesute

6303[.92(.10) + .99(.10)]

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Articole pentru mobilier n.c.a.; seturi de țesături și fire pentru confecționarea de covoare, tapițerii și alte articole asemănătoare

13.92.16.20

Tapiserii țesute manual (de tip Gobelin, Flandra, Aubusson, Beauvais) și tapiserii cu acul (inclusiv cu punct mic, cu cruciulițe), confecționate sau nu

5805

 

S

 

13.92.16.40

Cuverturi de pat (cu excepția plăpumilor umplute cu puf)

6304[.11 + .19(.10 + .30 + .90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Articole pentru mobilier, inclusiv huse de mobilă și pentru perne decorative, precum și fețe de perne etc. pentru scaune de autoturisme (exclusiv păturile, pledurile, lenjeria de pat, de toaletă, de bucătărie, perdelele, storurile de interior, cuverturile și acoperitoarele de pat)

6304[.91 + .92 + .93 + .99]

 

S

 

13.92.16.80

Seturi compuse din țesături și din fire, pentru confecționarea carpetelor, tapiseriilor, fețelor de masă sau a prosoapelor brodate sau a articolelor textile similare, c.v.a.

6308

 

S

 

CPA: 13.92.21

Saci și pungi, de tipul celor utilizate pentru împachetarea mărfurilor

13.92.21.30

Saci și pungi din bumbac, utilizate pentru împachetarea mărfurilor

6305 20

kg

S

 

13.92.21.50

Saci și pungi obținute din benzi de polietilenă sau polipropilenă, tricotate sau croșetate, utilizate pentru ambalarea mărfurilor

6305[.32(.11) + .33(.10)]

kg

S

 

13.92.21.70

Saci și pungi obținute din benzi de polietilenă sau polipropilenă, utilizate pentru ambalarea mărfurilor (exclusiv tricotate sau croșetate)

6305[.32(.19) + .33(.90)]

kg

S

 

13.92.21.90

Saci și pungi, utilizate pentru ambalarea mărfurilor (exclusiv din bumbac, benzi de polietilenă sau polipropilenă)

6305[.10(.10 + .90) + .32(.90) + .39 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Prelate, tende și copertine; velatură pentru ambarcațiuni, planșe cu velă sau cărucioare cu velă; corturi și articole de camping (inclusiv saltelele pneumatice)

13.92.22.10

Prelate, tende și copertine (exclusiv storurile pentru rulote)

6306[.12 + .19]

kg

S

 

13.92.22.30

Corturi (inclusiv storuri pentru rulote)

6306[.22 + .29]

kg

S

 

13.92.22.50

Vele

6306 30

kg

S

 

13.92.22.70

Saltele pneumatice și alte articole de camping (exclusiv storurile pentru rulote, corturi, saci de dormit)

6306[.40 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Parașute (inclusiv parașute dirijabile) și rotoșute; părți ale acestora

13.92.23.00

Parașute și rotoșute, părți și accesorii (inclusiv parașute dirijabile)

8804

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Pături, plăpumi, perne, saci de dormit și alte articole asemănătoare, cu arcuri sau umplute cu câlți sau garnituri interioare din orice materiale, inclusiv cauciuc alveolar sau material plastic alveolar

13.92.24.30

Saci de dormit

9404 30

p/st

S

 

13.92.24.93

Articole pentru pat umplute cu pene sau puf (inclusiv plăpumi și plăpumi umplute cu puf, perne decorative, pufuri, perne) (exclusiv saltelele, sacii de dormit)

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Articole pentru pat umplute altfel decât cu pene sau puf (inclusiv plăpumi și plăpumi umplute cu puf, perne decorative, pufuri, perne) (exclusiv saltelele, sacii de dormit)

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA: 13.92.29

Alte articole textile confecționate (inclusiv cârpe de șters pe jos, cârpe de bucătărie, cârpe de șters praful și alte cârpe similare, centuri și veste de salvare)

13.92.29.53

Cârpe de șters pe jos, cârpe de bucătărie, cârpe de șters praful și alte cârpe similare, din materiale textile nețesute

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Cârpe de șters pe jos, cârpe de bucătărie, cârpe de șters praful și alte cârpe similare (exclusiv cele tricotate sau croșetate și articolele din materiale textile nețesute)

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.93

Serviete sanitare, tampoane și articole similare din materiale textile (exclusiv vată)

9619[.00(.41 + .49)]

kg

S

 

13.92.29.97

Scutece pentru copii și material de umplutură pentru scutece și articole similare din materiale textile (exclusiv vată)

9619[.00(.51 + .59)]

kg

S

 

13.92.29.99

Pânze pentru spălat podeaua, cârpe pentru vase sau pentru șters praful și articole similare de întreținere, tricotate sau croșetate; veste de salvare și centuri de salvare și alte articole confecționate (exclusiv șervete și scutece și articole similare)

6307[.10(.10) + .20 + .90(.10 + .91 + .92 + .98)]

kg

S

 

NACE: 13.93

Fabricarea de covoare și mochete

CPA: 13.93.11

Covoare și alte acoperitoare de podea textile, cu puncte înnodate

13.93.11.00

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu puncte înnodate

5701[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Covoare și alte acoperitoare de podea textile, țesute, fără smocuri sau șuvițe

13.93.12.00

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, țesute (exclusiv cele cu smocuri sau șuvițe)

5702[.10 + .20 + .31(.10 + .80) + .32(.10 + .90) + .39 + .41(.10 + .90) + .42(.10 + .90) + .49 + .50(.10 + .31 + .39 + .90) + .91 + .92(.10 + .90) + .99]

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Covoare și alte articole textile de protecție a podelelor, cu smocuri

13.93.13.00

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu smocuri

5703[.10 + .20(.12 + .18 + .92 + .98) + .30(.12 + .18 + .82 + .88) + .90(.20 + .80)]

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Alte covoare și acoperitoare de podea textile (inclusiv cele din fetru)

13.93.19.30

Covoare și alte acoperitoare de podea, din pâslă (exclusiv cele cu smocuri sau șuvițe)

5704[.10 + .90]

m2

S

 

13.93.19.90

Covoare și alte acoperitoare de podea (exclusiv cele cu puncte înnodate, țesute, cu smocuri, din pâslă)

5705[.00(.30 + .80)]

m2

S

 

NACE: 13.94

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase

CPA: 13.94.11

Sfori, odgoane, frânghii și cabluri, din iută sau alte fibre textile liberiene

13.94.11.30

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, din sisal sau alte fibre textile din genul „agave”, din iută sau alte fibre textile liberiene și fibre dure din frunze (exclusiv sforile pentru legat)

5607[.29 + .90(.20)]

kg

S

 

13.94.11.53

Sfori pentru legat (pentru agricultură) din sisal

5607 21

kg

S

 

13.94.11.55

Sfori pentru legat (pentru agricultură) din polietilenă sau polipropilenă

5607 41

kg

S

 

13.94.11.60

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, din polietilenă, polipropilenă, nailon sau alte poliamide sau poliesteri măsurând > 50 000 decitex, din alte fibre sintetice (exclusiv sfoara pentru legat)

5607[.49(.11 + .19) + .50(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Sfori din polietilenă sau polipropilenă, din nailon sau alte poliamide sau poliester măsurând ≤ 50 000 decitex (5 g/m) (exclusiv sfoara pentru legat)

5607[.49(.90) + .50(.30)]

kg

S

 

13.94.11.90

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, din fibre textile (exclusiv iuta și alte fibre textile liberiene, sisal, abaca sau alte fibre dure din frunze, fibre sintetice)

5607 90 90

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Rețele împletite din sfori, odgoane sau frânghii, plase confecționate din materiale textile; articole din sfoară, fâșii n.c.a.

13.94.12.33

Plase pentru pescuit, confecționate din sfori, corzi, frânghii și cabluri din fibre sintetice (exclusiv plasele pentru pescuit de acostare)

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Plase pentru pescuit, confecționate din fibre sintetice (exclusiv plasele pentru pescuit de acostare)

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Plase confecționate din sfori, corzi sau frânghii din nailon sau alte poliamide (exclusiv plasele din bucăți confecționate cu croșeta, fileuri de păr și pentru sport și plase de pescuit)

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Plase confecționate din nailon sau alte poliamide (exclusiv plasele din bucăți confecționate cu croșeta, fileurile de păr și pentru sport, plasele de pescuit și cele din sfori, corzi sau frânghii)

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Plase cu ochiuri înnodate din materiale textile (exclusiv plasele de pescuit confecționate din materiale textile sintetice, alte plase confecționate din nailon sau din alte poliamide)

5608[.19(.30 + .90) + .90]

kg

S

 

13.94.12.80

Articole din sfori, corzi, frânghii și cabluri

5609

kg

S

 

NACE: 13.95

Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

CPA: 13.95.10

Articole nețesute și articole fabricate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

13.95.10.10

Articole nețesute, cu o greutate ≤ 25 g/m2 (inclusiv articole confecționate din nețesute) (exclusiv articole de îmbrăcăminte, impregnate sau acoperite)

5603[.11(.90) + .91(.90)]

kg

S

 

13.95.10.20

Articole nețesute, cu o greutate > 25 g/m2, dar ≤ 70 g/m2 (inclusiv articole confecționate din nețesute) (exclusiv articolele de îmbrăcăminte, impregnate sau acoperite)

5603[.12(.90) + .92(.90)]

kg

S

 

13.95.10.30

Articole nețesute, cu o greutate > 70 g/m2, dar ≤ 150 g/m2 (inclusiv articole confecționate din nețesute) (exclusiv articolele de îmbrăcăminte, impregnate sau acoperite)

5603[.13(.90) + .93(.90)]

kg

S

 

13.95.10.50

Articole nețesute, cu o greutate > 150 g/m2 (inclusiv articole confecționate din articole nețesute) (exclusiv articolele de îmbrăcăminte, impregnate sau acoperite)

5603[.14(.90) + .94(.90)]

kg

S

 

13.95.10.70

Articole nețesute, impregnate sau acoperite (inclusiv articole confecționate din nețesute) (exclusiv articolele de îmbrăcăminte)

5603[.11(.10) + .12(.10) + .13(.10) + .14(.10) + .91(.10) + .92(.10) + .93(.10) + .94(.10)]

kg

S

 

NACE: 13.96

Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

CPA: 13.96.11

Fire metalizate sau fire îmbrăcate cu materiale metalizate

13.96.11.00

Fire metalizate sau fire „îmbrăcate” cu materiale metalizate

5605

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Țesături din fire metalice și țesături din fire metalizate n.c.a.

13.96.12.00

Țesături din fire metalice și țesături din fire metalizate, pentru îmbrăcăminte, țesături pentru mobilă sau pentru scopuri similare

5809

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu material textil; fire și fâșii textile, impregnate sau acoperite cu cauciuc sau materiale plastice

13.96.13.00

Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu material textil; fire și fâșii textile, impregnate sau acoperite cu cauciuc sau materiale plastice

5604[.10 + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Țesături textile, impregnate, stratificate sau acoperite n.c.a.

13.96.14.00

Țesături textile, impregnate, stratificate sau acoperite n.c.a.

5901[.10 + .90] + 5903[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .91 + .99)] + 5907

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Țesătură pentru anvelopă cu carcasă de cord din fir de nailon de înaltă rezistență sau din alte poliamide, poliesteri sau mătase de viscoză

13.96.15.00

Țesătură pentru anvelopă cu carcasă de cord din fir de nailon de înaltă rezistență sau din alte poliamide, poliesteri sau mătase de viscoză

5902[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Produse și articole textile pentru utilizare tehnică (inclusiv fitiluri, manșoane pentru lămpi, benzi transportoare și curele de transmisie, țesături pentru site și țesături groase)

13.96.16.20

Furtunuri pentru pompe și furtunuri similare din materiale textile, impregnate sau nu, îmbrăcate, acoperite sau stratificate sau nu cu materiale plastice sau ranforsate cu metal sau cu alte materiale

5909[.00(.10 + .90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Fitiluri textile, benzi transportoare, tuburi textile (inclusiv ranforsate cu metal sau cu alte materiale)

5908 + 5910 + 5911[.10 + .20 + .40 + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Produse și articole textile utilizate la mașinile de prelucrare a hârtiei sau la mașinile similare (inclusiv pentru pastă de lemn sau azbociment)

5911[.31(.11 + .19 + .90) + .32(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Panglici; panglici de bătătură fără fire de urzeală paralelizate și lipite (bolduc); pasmanterii și alte articole asemănătoare

13.96.17.30

Panglici, altele decât etichetele, ecusoanele și alte articole similare

5806[.10 + .20 + .31 + .32(.10 + .90) + .39 + .40]

 

S

 

13.96.17.50

Etichete, ecusoane și alte articole similare din materiale textile (exclusiv articolele brodate)

5807[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

 

S

 

13.96.17.70

Împletituri sub formă de bucăți; articole de pasmanterie și pompoane, ornamente (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

5808[.10 + .90]

 

S

 

NACE: 13.99

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

CPA: 13.99.11

Tul, alte pânze tip tul și țesături cu ochiuri înnodate, cu excepția materialelor tricotate sau croșetate; dantele sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

13.99.11.30

Tul și alte țesături cu ochiuri înnodate (exclusiv materialele țesute, tricotate sau croșetate)

5804[.10(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.11.50

Dantele executate mecanic, în bucăți, benzi sau motive

5804[.21(.10 + .90) + .29(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.11.70

Dantele executate manual, în bucăți, benzi sau motive

5804 30

 

S

 

CPA: 13.99.12

Dantele sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

13.99.12.30

Broderii (cu fond decupat, spart) sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative (exclusiv cele cu fond decupat, spart)

5810[.10(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.12.50

Broderii de bumbac sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative (exclusiv cele cu fond decupat, spart)

5810[.91(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.12.70

Broderii din materiale textile, sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative (exclusiv cele cu fond decupat, spart, din bumbac)

5810[.92(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

 

S

 

CPA: 13.99.13

Fetru, îmbrăcat, acoperit sau stratificat

13.99.13.00

Pâslă, impregnată sau neimpregnată, îmbrăcată, acoperită sau stratificată, n.c.a.

5602[.10(.11 + .19 + .31 + .38 + .90) + .21 + .29 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Fibre textile ≤ 5 mm lungime (scame), praf textil și nopeuri de piuare

13.99.14.00

Fire tunse de pe postav, noduri și nopeuri (butoni) din materiale textile

5601 30

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Fire și fâșii aurite; fire tip „omidă”; fire „cu bucleuri”

13.99.15.00

Fire, benzi și forme similare „îmbrăcate”, din materiale textile sintetice, cu o lățime aparentă ≤ 5 mm; fire tip „omidă” (chenille); fire cu bucleuri

5606[.00(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Produse textile matlasate sub formă de bucăți

13.99.16.00

Produse textile matlasate sub formă de bucăți (exclusiv broderii)

5811

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Alte textile și produse textile n.c.a.

13.99.19.00

Pufuri și tampoane pentru aplicarea pudrei și a preparatelor cosmetice sau de toaletă

9616 20

p/st @

S

 

NACE: 14.11

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

CPA: 14.11.10

Articole de îmbrăcăminte din piele naturală sau reconstituită

14.11.10.00

Articole de îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită (inclusiv haine și paltoane) (exclusiv accesoriile de îmbrăcăminte, articolele de acoperit capul, încălțămintea)

4203 10

p/st @

S

 

NACE: 14.12

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

CPA: 14.12.11

Compleuri, jachete și sacouri, industriale și profesionale, pentru bărbați

14.12.11.20

Compleuri de lucru, industriale sau profesionale, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru bărbați și băieți

6203[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

p/st

S

 

14.12.11.30

Sacouri și jachete de lucru, industriale sau profesionale, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru bărbați și băieți

6203[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, industriale și profesionale, pentru bărbați

14.12.12.40

Pantaloni lungi și scurți de lucru, industriali sau profesionali, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru bărbați și băieți

6203[.42(.11) + .43(.11) + .49(.11)]

p/st

S

 

14.12.12.50

Salopete cu bretele, de lucru, industriale sau profesionale, din bumbac sau fibre sintetice, pentru bărbați și băieți

6203[.42(.51) + .43(.31) + .49(.31)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Compleuri, jachete și sacouri, industriale și profesionale, pentru femei

14.12.21.20

Compleuri de lucru, industriale sau profesionale, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru femei și fete

6204[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

p/st

S

 

14.12.21.30

Sacouri și jachete de lucru, industriale sau profesionale, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru femei și fete

6204[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, industriale și profesionale, pentru femei

14.12.22.40

Pantaloni lungi și scurți de lucru, industriali sau profesionali, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru femei și fete

6204[.62(.11) + .63(.11) + .69(.11)]

p/st

S

 

14.12.22.50

Salopete cu bretele, de lucru, industriale sau profesionale, din bumbac sau fibre sintetice, pentru femei și fete

6204[.62(.51) + .63(.31) + .69(.31)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Alte tipuri de îmbrăcăminte de lucru

14.12.30.13

Altă îmbrăcăminte de lucru, industrială sau profesională, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru bărbați și băieți

6211[.32(.10) + .33(.10)]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Altă îmbrăcăminte de lucru, industrială sau profesională, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru femei și fete

6211[.42(.10) + .43(.10)]

p/st @

S

 

NACE: 14.13

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

CPA: 14.13.11

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.11.10

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, bluzoane și articole textile similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau pentru băieți (exclusiv jachetele și sacouri, hanoracele și jachetele de vânt)

6101[.20(.10) + .30(.10) + .90(.20)]

p/st

S

 

14.13.11.20

Scurte, hanorace, bluzoane pentru schi, jachete de vânt și articole textile similare, tricotate sau croșetate (exclusiv jachetele și sacouri) pentru bărbați sau pentru băieți

6101[.20(.90) + .30(.90) + .90(.80)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Costume, compleuri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.12.30

Sacouri și blazere, din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau pentru băieți

6103[.31 + .32 + .33 + .39]

p/st

S

 

14.13.12.60

Costume, compleuri sau ansamble, din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau pentru băieți

6103[.10(.10 + .90) + .22 + .23 + .29]

p/st

S

 

14.13.12.70

Pantaloni, pantaloni scurți, salopete din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau pentru băieți

6103[.41 + .42 + .43 + .49]

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.13.10

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine și articole textile similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau pentru fete (exclusiv jachetele și blazerele)

6102[.10(.10) + .20(.10) + .30(.10) + .90(.10)]

p/st

S

 

14.13.13.20

Scurte, hanorace, bluzoane pentru schi, jachete de vânt și articole textile similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau pentru fete (exclusiv jachetele și blazerele)

6102[.10(.90) + .20(.90) + .30(.90) + .90(.90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Costume, compleuri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.14.30

Sacouri și blazere, din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru femei sau pentru fete

6104[.31 + .32 + .33 + .39]

p/st

S

 

14.13.14.60

Costume, compleuri și ansamble, din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru femei sau pentru fete

6104[.13 + .19(.20 + .90) + .22 + .23 + .29(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Rochii din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru femei sau pentru fete

6104[.41 + .42 + .43 + .44 + .49]

p/st

S

 

14.13.14.80

Fuste și fuste-pantalon, din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru femei sau pentru fete

6104[.51 + .52 + .53 + .59]

p/st

S

 

14.13.14.90

Pantaloni, pantaloni scurți, salopete din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru femei sau pentru fete

6104[.61 + .62 + .63 + .69]

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.21.15

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine etc., pentru bărbați sau băieți

6201[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

p/st

S

 

14.13.21.30

Scurte, hanorace, bluzoane pentru schi, jachete de vânt și articole similare, pentru bărbați sau pentru băieți (exclusiv jachete și blazere tricotate sau croșetate, impregnate, căptușite, acoperite cu material plastic, laminate sau cauciucate)

6201[.91 + .92 + .93 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Costume și compleuri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.22.00

Costume și compleuri din materiale textile (exclusiv cele tricotate sau croșetate), pentru bărbați sau băieți

6203[.11 + .12 + .19(.10 + .30 + .90) + .22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .30 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Jachete și sacouri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.23.00

Sacouri și blazere pentru bărbați sau pentru băieți (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6203[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.24.42

Pantaloni și pantaloni scurți, din denim, pentru bărbați sau pentru băieți (exclusiv cei pentru lucru)

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Pantaloni, pantaloni scurți și șorturi pentru bărbați sau pentru băieți, din lână sau păr fin de animale (exclusiv cei tricotați sau croșetați, pentru lucru)

6203[.41(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Pantaloni și pantaloni scurți, din fibre sintetice, pentru bărbați sau pentru băieți (exclusiv cei tricotați sau croșetați, pentru lucru)

6203[.43(.19) + .49(.19)]

p/st

S

 

14.13.24.48

Pantaloni și pantaloni scurți, din bumbac, pentru bărbați sau pentru băieți (exclusiv cei din denim, tricotați sau croșetați)

6203[.42(.33 + .35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Pantaloni, pantaloni scurți, șorturi și salopete cu bretele, pentru bărbați sau pentru băieți (exclusiv cei din lână, bumbac și fire sintetice, tricotați sau croșetați)

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Salopete cu bretele, pentru bărbați sau pentru băieți (exclusiv cele tricotate sau croșetate, pentru lucru)

6203[.41(.30) + .42(.59) + .43(.39) + .49(.39)]

p/st

S

 

14.13.24.60

Șorturi, din bumbac sau fibre sintetice, pentru bărbați sau pentru băieți (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6203[.42(.90) + .43(.90) + .49(.50)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.31.15

Impermeabile și paltoane etc., pentru femei sau fete

6202[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

p/st

S

 

14.13.31.30

Scurte, hanorace, bluzoane pentru schi, jachete de vânt și articole similare, pentru femei sau pentru fete (exclusiv jachetele sau sacouri, tricotate sau croșetate, impregnate, căptușite, acoperite cu material plastic, laminate sau cauciucate)

6202[.91 + .92 + .93 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Costume și compleuri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.32.00

Costume și compleuri (exclusiv cele tricotate sau croșetate), pentru femei sau fete

6204[.11 + .12 + .13 + .19(.10 + .90) + .21 + .22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Jachete sau sacouri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.33.30

Jachete și sacouri pentru femei sau pentru fete (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6204[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Rochii, fuste și fuste-pantalon din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.34.70

Rochii pentru femei sau pentru fete (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6204[.41 + .42 + .43 + .44 + .49(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Fuste și fuste-pantalon pentru femei sau pentru fete (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6204[.51 + .52 + .53 + .59(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.35.42

Pantaloni și pantaloni scurți, din denim, pentru femei sau pentru fete (exclusiv cei pentru lucru)

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Pantaloni și pantaloni scurți, din bumbac, pentru femei sau pentru fete (exclusiv cei din denim și cei pentru lucru)

6204[.62(.33 + .39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Pantaloni și pantaloni scurți, din lână sau păr fin de animale, fibre sintetice sau artificiale, pentru femei sau pentru fete (exclusiv tricotați, croșetați sau pentru lucru)

6204[.61(.10) + .63(.18) + .69(.18)]

p/st

S

 

14.13.35.51

Salopete cu bretele, din bumbac pentru femei sau pentru fete (exclusiv cele tricotate sau croșetate, pentru lucru)

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Șorturi, din bumbac, pentru femei sau pentru fete (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Salopete cu bretele, din lână sau păr fin de animale, fibre sintetice sau artificiale, pentru femei sau pentru fete (exclusiv cele din bumbac, tricotate sau croșetate, pentru lucru) și șorturi din lână sau păr fin de animale, pentru femei sau pentru fete (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6204[.61(.85) + .63(.39) + .69(.39)]

p/st

S

 

14.13.35.65

Șorturi, din fibre sintetice, pentru femei sau pentru fete (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6204[.63(.90) + .69(.50)]

p/st

S

 

14.13.35.69

Pantaloni, pantaloni scurți, salopete cu bretele din materiale textile pentru femei sau pentru fete (exclusiv cele din bumbac, lână sau păr fin de animale, fibre sintetice, tricotate sau croșetate)

6204 69 90

p/st

S

 

NACE: 14.14

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

CPA: 14.14.11

Cămăși, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.14.11.00

Cămăși și bluze, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

6105[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Slipuri, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie și alte articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.14.12.20

Chiloți și indispensabili, pentru bărbați sau băieți, din materiale textile tricotate sau croșetate (inclusiv boxeri)

6107[.11 + .12 + .19]

p/st

S

 

14.14.12.30

Cămăși de noapte și pijamale, pentru bărbați sau băieți, din materiale textile tricotate sau croșetate

6107[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.12.40

Halate, halate de baie și articole similare din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

6107[.91 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Bluze, cămăși și bluzoane, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.14.13.10

Bluze, cămăși și bluze-cămăși, pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate

6106[.10 + .20 + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Furouri, combinezoane, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, rochii de casă, dezabieuri, halate de baie și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.14.14.20

Slipuri și chiloți, pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate (inclusiv boxeri)

6108[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.14.30

Cămăși de noapte și pijamale, pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate

6108[.31 + .32 + .39]

p/st

S

 

14.14.14.40

Dezabieuri, halate de baie, rochii de casă și articole similare, pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate

6108[.91 + .92 + .99]

p/st

S

 

14.14.14.50

Combinezoane și jupoane pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate

6108[.11 + .19]

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Cămăși și bluze din material textil, netricotate și necroșetate, pentru bărbați sau băieți

14.14.21.00

Cămăși pentru bărbați sau băieți (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6205[.20 + .30 + .90(.10 + .80)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Bluze de corp și maieuri, slipuri, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, din material textil, netricotate și necroșetate, pentru bărbați sau băieți

14.14.22.20

Slipuri și indispensabili, pentru bărbați sau băieți (inclusiv boxeri) (exclusiv cei tricotați sau croșetați)

6207[.11 + .19]

p/st

S

 

14.14.22.30

Cămăși de noapte și pijamale, pentru bărbați sau băieți (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6207[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.22.40

Flanele de corp, maieuri, halate de baie, halate de casă și articole similare pentru bărbați sau băieți (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6207[.91 + .99(.10 + .90)]

p/st @

S

 

CPA: 14.14.23

Bluze, cămăși și bluzoane, din material textil, netricotate și necroșetate, pentru femei sau fete

14.14.23.00

Bluze, cămăși și bluze-cămăși, pentru femei sau fete (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6206[.10 + .20 + .30 + .40 + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Bluze de corp și cămăși de zi, furouri, combinezoane, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, dezabieuri, halate de baie, rochii de casă și articole similare, din material textil, netricotate și necroșetate, pentru femei sau fete

14.14.24.30

Cămăși de noapte și pijamale, pentru femei sau fete (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6208[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.24.50

Combinezoane și jupoane pentru femei sau fete (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6208[.11 + .19]

p/st

S

 

14.14.24.60

Flanele de corp și alte combinezoane, slipuri, chiloți, dezabieuri, halate de baie, rochii de casă, halate de casă și articole similare din bumbac, pentru femei sau fete (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6208 91

p/st @

S

 

14.14.24.80

Dezabieuri, halate de baie, rochii de casă, flanele de corp, maieuri, slipuri și chiloți (inclusiv boxeri), din fibre sintetice, pentru femei sau fete (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6208 92

p/st @

S

 

14.14.24.89

Flanele de corp și alte combinezoane, slipuri, chiloți, dezabieuri, halate de baie, rochii de casă, halate de casă și articole similare din materiale textile, pentru femei sau fete (exclusiv cele din bumbac, fibre sintetice, tricotate sau croșetate)

6208 99

p/st @

S

 

CPA: 14.14.25

Sutiene, brâuri, corsete, bretele, suspensoare, jartiere și articole similare și părțile lor, chiar tricotate sau croșetate

14.14.25.30

Sutiene

6212[.10(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Brâuri, centuri-chilot și corsete, (inclusiv body-uri cu bretele reglabile)

6212[.20 + .30]

p/st

S

 

14.14.25.70

Bretele, suspensoare, jartiere și articole similare și părți ale acestora

6212 90

 

S

 

CPA: 14.14.30

Tricouri și maiouri de corp, tricotate sau croșetate

14.14.30.00

Tricouri (T-shirts) și maiouri de corp, tricotate sau croșetate

6109[.10 + .90(.20 + .90)]

p/st

S

 

NACE: 14.19

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.

CPA: 14.19.11

Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, tricotate sau croșetate, pentru nou-născuți

14.19.11.00

Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, pentru sugari, inclusiv maieuri, șorțulețe-combinezon, chiloți, costume extensibile, mănuși sau mitene sau mănuși cu un deget, îmbrăcăminte exterioară (pentru copii cu înălțimea ≤ 86 cm)

6111[.20(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .90(.11 + .19 + .90)]

 

S

 

CPA: 14.19.12

Treninguri, costume de schi, costume de baie și alte articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

14.19.12.10

Treninguri, din materiale textile tricotate sau croșetate

6112[.11 + .12 + .19]

p/st

S

 

14.19.12.30

Costume de schi din materiale textile tricotate sau croșetate

6112 20

p/st @

S

 

14.19.12.40

Costume de baie pentru bărbați sau băieți, din materiale textile tricotate sau croșetate

6112[.31(.10 + .90) + .39(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Costume de baie pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate

6112[.41(.10 + .90) + .49(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Alte articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate (inclusiv flanele de corp cu mâneci)

6114[.20 + .30 + .90]

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Mănuși cu degete, mănuși cu un deget și mănuși fără degete, tricotate sau croșetate

14.19.13.00

Mănuși, mănuși cu un deget și mitene, din materiale textile tricotate sau croșetate

6116[.10(.20 + .80) + .91 + .92 + .93 + .99]

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Alte accesorii vestimentare și părți de articole de îmbrăcăminte sau de articole vestimentare, confecționate, tricotate sau croșetate

14.19.19.30

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și articole similare, din materiale textile tricotate sau croșetate

6117 10

p/st @

S

 

14.19.19.60

Accesorii confecționate de îmbrăcăminte, inclusiv părți de îmbrăcăminte sau accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate (exclusiv mănuși, mitene, mănuși cu un deget, șaluri, eșarfe, fulare, mantile și voaluri)

6117[.80(.10 + .80) + .90]

 

S

 

CPA: 14.19.21

Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, din materiale textile, netricotate și necroșetate, pentru nou-născuți

14.19.21.50

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte pentru sugari, din materiale textile, netricotate și necroșetate (pentru copii cu înălțimea ≤ 86 cm), inclusiv maieuri, șorțulețe-combinezon, chiloți, costume extensibile, mănuși, mănuși cu un deget și îmbrăcăminte exterioară (exclusiv șervete sanitare și scutece și articole similare)

6209[.20 + .30 + .90(.10 + .90)]

 

S

 

CPA: 14.19.22

Treninguri, costume de schi, costume de baie și alte articole de îmbrăcăminte, din materiale textile, netricotate și necroșetate

14.19.22.10

Alte articole de îmbrăcăminte pentru bărbați sau băieți n.c.a., inclusiv treninguri și costume pentru sport (exclusiv scurte și costume pentru schi, tricotate sau croșetate)

6211[.32(.31 + .41 + .42 + .90) + .33(.31 + .41 + .42 + .90) + .39]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Alte articole de îmbrăcăminte pentru femei sau fete n.c.a., inclusiv veste, treninguri și costume pentru sport (exclusiv costumele pentru schi, tricotate sau croșetate)

6211[.42(.31 + .41 + .42 + .90) + .43(.31 + .41 + .42 + .90) + .49]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Costume pentru schi (exclusiv tricotate sau croșetate)

6211 20

p/st

S

 

14.19.22.40

Costume de baie pentru bărbați și băieți (exclusiv tricotate sau croșetate)

6211 11

p/st

S

 

14.19.22.50

Costume de baie pentru femei și fete (exclusiv tricotate sau croșetate)

6211 12

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Batiste, șaluri, eșarfe, văluri, cravate, fulare-cravată, mănuși și alte accesorii vestimentare confecționate; părți de îmbrăcăminte sau accesorii vestimentare, din țesături textile, netricotate și necroșetate n.c.a.

14.19.23.10

Batiste

6213[.20 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.33

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și articole similare (exclusiv articolele din mătase sau deșeuri de mătase, tricotate sau croșetate)

6214[.20 + .30 + .40 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.38

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și articole similare, din mătase sau deșeuri de mătase (exclusiv tricotate sau croșetate)

6214 10

p/st

S

 

14.19.23.53

Cravate, papioane și fulare-cravată (exclusiv articolele din mătase sau deșeuri de mătase, tricotate sau croșetate)

6215[.20 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.58

Cravate, papioane și fulare-cravată din mătase sau deșeuri de mătase (exclusiv tricotate sau croșetate)

6215 10

p/st

S

 

14.19.23.70

Mănuși, mănuși cu un deget și mitene (exclusiv cele tricotate sau croșetate)

6216

pa

S

 

14.19.23.93

Accesorii de îmbrăcăminte din materiale textile (exclusiv șalurile, eșarfele și fularele, mantilele și voalurile, cravatele, papioanele și fularele-cravată, mănușile, mănușile cu un deget și mitenele, tricotate sau croșetate)

6217 10

 

S

 

14.19.23.95

Părți de îmbrăcăminte sau accesorii de îmbrăcăminte, din materiale textile (exclusiv sutienele, brâurile și corsetele, bretelele, suspensoarele și jartierele, tricotate sau croșetate)

6217 90

 

S

 

CPA: 14.19.31

Accesorii vestimentare din piele sau din piele reconstituită, cu excepția mănușilor pentru sport

14.19.31.75

Mănuși, mănuși cu un deget și mitene din piele sau piele reconstituită (exclusiv cele pentru sport, de protecție pentru orice întrebuințare)

4203 29 90

pa

S

 

14.19.31.80

Centuri și banduliere, din piele sau piele reconstituită

4203 30

p/st @

S

 

14.19.31.90

Accesorii de îmbrăcăminte din piele sau piele reconstituită (exclusiv mănușile, mănușile cu un deget și mitenele, centurile și bandulierele)

4203 40

 

S

 

CPA: 14.19.32

Articole de îmbrăcăminte confecționate din pâslă (fetru) sau materiale nețesute, materiale textile impregnate sau „îmbrăcate”

14.19.32.00

Articole de îmbrăcăminte fabricate din fetru sau nețesute, țesături impregnate sau căptușite

6113[.00(.10 + .90)] + 6210[.10(.10 + .92 + .98) + .20 + .30 + .40 + .50]

p/st @

S

 

CPA: 14.19.41

Calote și capișoane din fetru; discuri și cilindri pentru pălării, din fetru; calote sau forme pentru pălării, împletite sau fabricate din benzi asamblate din orice material

14.19.41.30

Calote și capișoane neformate pe calapod și fără boruri, din fetru (inclusiv cilindrii) (exclusiv cele formate, cele cu boruri)

6501

p/st

S

 

14.19.41.50

Calote sau forme pentru pălării, confecționate prin asamblare de benzi din orice material (exclusiv cele formate, cele cu boruri, cele căptușite sau împodobite)

6502

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Pălării și alte articole de acoperit capul, din fetru, fie împletite sau fabricate din benzi asamblate din orice material, fie tricotate sau croșetate, fie făcute din dantele sau alte materiale textile sub formă de bucăți; plase și fileuri pentru păr

14.19.42.30

Pălării și alte obiecte de acoperit capul, din fetru, confecționate din calote de pălării sau din capișoane

6505 00 10 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Pălării și alte obiecte de acoperit capul împletite sau confecționate prin asamblarea benzilor din orice fel de material

6504

p/st

S

 

14.19.42.70

Pălării și alte obiecte de acoperit capul, tricotate sau croșetate sau confecționate din dantelă, fetru sau alte materiale textile în bucăți (dar nu în benzi); fileuri de păr din orice material

6505[.00(.30 + .90)]

p/st @

S

 

CPA: 14.19.43

Alte articole de acoperit capul, cu excepția celor din cauciuc sau din plastic, a căștilor de protecție și a articolelor de acoperit capul din azbest; benzi pentru garnituri interioare, dubluri sau căptușeli, capace, huse, carcase, cozoroace și curelușe pentru articole de acoperit capul

14.19.43.00

Alte articole pentru acoperit capul (exclusiv articole pentru acoperit capul din cauciuc sau plastic, articole de protecție pentru acoperit capul și articole din azbest pentru acoperit capul); benzi pentru garnituri interioare, dubluri sau căptușeli, capace, huse, carcase, cozoroace și curelușe pentru articole de acoperit capul

6506 99 90 + 6507

 

S

 

NACE: 14.20

Fabricarea articolelor din blană

CPA: 14.20.10

Articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și alte articole din blană, cu excepția articolelor de acoperit capul

14.20.10.30

Articole de îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din blănuri (exclusiv pălăriile și acoperitoarele de cap)

4303[.10(.10 + .90)]

 

S

 

14.20.10.90

Articole din blană (exclusiv articolele de îmbrăcăminte, accesoriile, pălăriile și acoperitoarele de cap)

4303 90

 

S

 

NACE: 14.31

Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie

CPA: 14.31.10

Ciorapi-pantalon, dresuri, ciorapi, șosete și alte produse asemănătoare, tricotate sau croșetate

14.31.10.33

Ciorapi-chilot și dresuri, din fibre sintetice tricotate sau croșetate, având finețea firului simplu < 67 decitex

6115 21

p/st

S

 

14.31.10.35

Ciorapi-chilot și dresuri, din fibre sintetice tricotate sau croșetate, având finețea firului simplu ≥ 67 decitex

6115 22

p/st

S

 

14.31.10.37

Ciorapi-chilot și dresuri, din materiale textile, tricotate sau croșetate (exclusiv ciorapii cu compresie progresivă, cei din fibre sintetice și ciorapii pentru sugari)

6115 29

p/st

S

 

14.31.10.50

Ciorapi lungi și ciorapi trei-sferturi de damă, tricotați sau croșetați, având finețea firului simplu < 67 decitex

6115[.30(.11 + .19 + .90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Ciorapi și articole de încălțăminte tricotate sau croșetate (inclusiv șosete; exclusiv ciorapii lungi și ciorapii trei-sferturi de damă având finețea firului simplu < 67 decitex, ciorapi-chilot și dresuri, încălțăminte cu tălpi aplicate)

6115[.10(.10 + .90) + .94 + .95 + .96(.10 + .91 + .99) + .99]

pa @

S

 

NACE: 14.39

Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

CPA: 14.39.10

Jerseuri, pulovere, veste cu mâneci lungi de tip cardigan, veste și alte articole asemănătoare, tricotate sau croșetate

14.39.10.31

Jerseuri, pulovere, jachete, scurte și cardigane, din lână sau din păr fin de animale, pentru bărbați sau băieți (exclusiv jerseurile și puloverele conținând ≥ 50 % lână și cântărind ≥ 600 g)

6110[.11(.30) + .12(.10) + .19(.10)]

p/st

S

 

14.39.10.32

Jerseuri, pulovere, jachete, scurte și cardigane, din lână sau din păr fin de animale, pentru femei sau fete (exclusiv jerseurile și puloverele conținând ≥ 50 % lână și cântărind ≥ 600 g)

6110[.11(.90) + .12(.90) + .19(.90)]

p/st

S

 

14.39.10.33

Jerseuri și pulovere conținând ≥ 50 % din greutate lână și cântărind ≥ 600 g per articol

6110 11 10

p/st

S

 

14.39.10.53

Tricotaje ușoare subțiri, bluze răscroite la gât și pulovere, din bumbac

6110 20 10

p/st

S

 

14.39.10.55

Tricotaje ușoare subțiri, bluze răscroite la gât și pulovere, din fibre artificiale

6110 30 10

p/st

S

 

14.39.10.61

Jerseuri, pulovere, jachete, scurte și cardigane, din bumbac, pentru bărbați sau băieți (exclusiv tricotajele ușoare subțiri, bluzele răscroite la gât și puloverele)

6110 20 91

p/st

S

 

14.39.10.62

Jerseuri, pulovere, jachete, scurte și cardigane, din bumbac, pentru femei sau fete (exclusiv tricotajele ușoare subțiri, bluzele răscroite la gât și puloverele)

6110 20 99

p/st

S

 

14.39.10.71

Jerseuri, pulovere, jachete, scurte și cardigane, din fibre sintetice, pentru bărbați sau băieți (exclusiv tricotajele ușoare subțiri, bluzele răscroite la gât și puloverele)

6110 30 91

p/st

S

 

14.39.10.72

Jerseuri, pulovere, jachete, scurte și cardigane, din fibre sintetice, pentru femei sau fete (exclusiv tricotajele ușoare subțiri, bluzele răscroite la gât și puloverele)

6110 30 99

p/st

S

 

14.39.10.90

Jerseuri, pulovere, jachete, scurte și cardigane, din materiale textile (exclusiv cele din lână sau păr fin de animale, bumbac, fibre sintetice)

6110[.90(.10 + .90)]

p/st

S

 

NACE: 15.11

Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor

CPA: 15.11.10

Blănuri tăbăcite sau apretate

15.11.10.30

Blănuri întregi, tăbăcite sau apretate, neasamblate, de iepure de casă, iepure sălbatic sau miel

4302[.19(.35 + .75 + .80)]

p/st

S

 

15.11.10.50

Blănuri sau piei tăbăcite sau apretate (exclusiv cele de iepure de casă, iepure sălbatic sau miel)

4302[.11 + .19(.15 + .41 + .49 + .99) + .20 + .30(.10 + .25 + .51 + .55 + .99)]

 

S

 

CPA: 15.11.21

Piei fine tăbăcite în grăsimi (piei „chamois”)

15.11.21.00

Piei „chamois” și combinații de piei „chamois”

4114[.10(.10 + .90)]

m2 @

S

 

CPA: 15.11.22

Piei finite lăcuite sau lăcuite stratificat; piei metalizate

15.11.22.00

Piei finite; piei finite laminate și piei metalizate

4114 20

m2

T

 

CPA: 15.11.31

Piei, de bovine, epilate, întregi

15.11.31.00

Piei, de bovine, epilate, întregi

4104[.11(.10 + .51) + .19(.10 + .51) + .41(.11 + .19 + .51) + .49(.11 + .19 + .51)] + 4107[.11(.11 + .19) + .12(.11 + .19 + .91) + .19(.10)]

kg

T

 

CPA: 15.11.32

Piei, de bovine, epilate, altfel decât întregi

15.11.32.00

Piei, de bovine, epilate, altfel decât întregi

4104[.11(.59) + .19(.59) + .41(.59) + .49(.59)] + 4107[.91(.10 + .90) + .92(.10) + .99(.10)]

kg

T

 

CPA: 15.11.33

Piei de cabaline, epilate

15.11.33.00

Piei de cabaline, epilate

4104[.11(.90) + .19(.90) + .41(.90) + .49(.90)] + 4107[.11(.90) + .12(.99) + .19(.90) + .92(.90) + .99(.90)]

kg

T

 

CPA: 15.11.41

Piei de oaie sau de miel, epilate sau fără lână

15.11.41.30

Piei epilate de oaie sau de miel; tăbăcite, dar nepreparate altfel (cu excepția pieilor „chamois”)

4105[.10 + .30(.10 + .90)]

kg

T

 

15.11.41.50

Piei epilate de oaie sau de miel, pergamentate sau preparate după tăbăcire (exclusiv „chamois”, piei finite, piei finite laminate și piei metalizate)

4112

m2

T

 

CPA: 15.11.42

Piei de capră sau de ied, epilate

15.11.42.30

Piei epilate de caprine; tăbăcite sau pretăbăcite, dar nepreparate altfel (exclusiv „chamois”)

4106[.21 + .22(.10 + .90)]

kg

T

 

15.11.42.50

Piei epilate de caprine, pergamentate sau preparate după tăbăcire (exclusiv „chamois”, piei finite, piei finite laminate și piei metalizate)

4113 10

m2

T

 

CPA: 15.11.43

Piei de porcine

15.11.43.30

Piei epilate de porcine; tăbăcite, dar nepreparate altfel

4106[.31 + .32]

kg

T

 

15.11.43.50

Piei epilate de porcine; pergamentate sau preparate după tăbăcire (exclusiv pieile finite, pieile finite laminate și pieile metalizate)

4113 20

m2

T

 

CPA: 15.11.51

Piei de alte animale, epilate

15.11.51.00

Piei de alte animale, epilate

4106[.40(.10 + .90) + .91 + .92] + 4113[.30 + .90]

kg

T

 

CPA: 15.11.52

Piei reconstituite, pe bază de piele sau de fibre de piele

15.11.52.00

Piele reconstituită pe bază de piele sau de fibră de piele; în plăci, foi sau benzi

4115 10

m2 @

T

 

NACE: 15.12

Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

CPA: 15.12.11

Articole de curelărie sau de șelărie pentru orice animal, din orice materiale

15.12.11.00

Articole de șelărie sau de curelărie pentru orice animale, din orice material (inclusiv șleauri, zgărzi, genunchiere, botnițe, pături pentru șa, oblâncuri, îmbrăcăminte pentru câini și articole similare)

4201

 

S

 

CPA: 15.12.12

Geamantane, poșete și alte articole asemănătoare, din piele, piele reconstituită, foi de material plastic, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton; seturi personale de toaletă de voiaj, de croitorie, pentru curățirea încălțămintei sau a hainelor

15.12.12.10

Valize, geamantane și cufere, casete de toaletă, ghiozdane și articole similare din piele, piele reconstituită, piei finite, plastic, materiale textile, aluminiu sau alte materiale

4202[.11(.10 + .90) + .12(.11 + .19 + .50 + .91 + .99) + .19(.10 + .90)]

p/st @

S

 

15.12.12.20

Genți din piele, piele reconstituită, piele finită, foi de plastic, materiale textile sau alte materiale (inclusiv cele fără mâner)

4202[.21 + .22(.10 + .90) + .29]

p/st

S

 

15.12.12.30

Articole de buzunar sau care se poartă în geantă

4202[.31 + .32(.10 + .90) + .39]

 

S

 

15.12.12.50

Etuiuri și alte recipiente, n.c.a.

4202[.91(.10 + .80) + .92(.11 + .15 + .19 + .91 + .98) + .99]

 

S

 

15.12.12.70

Seturi de voiaj pentru toaletă; pentru cusut; pentru curățarea pantofilor sau a articolelor de îmbrăcăminte (exclusiv seturile de manichiură)

9605

p/st @

S

 

CPA: 15.12.13

Brățări de ceasuri (cu excepția celor din metal) și părțile lor

15.12.13.00

Brățări de ceasuri, benzi, brățări și părți ale acestora (inclusiv din piele, piele reconstituită sau plastic; exclusiv din metale prețioase, metale comune sau metalele placate cu metale prețioase)

9113 90

p/st @

S

 

CPA: 15.12.19

Alte articole din piele sau piele reconstituită (inclusiv articole utilizate la mașini sau la aparate mecanice sau pentru alte utilizări tehnice) n.c.a.

15.12.19.30

Articole din piele sau piele reconstituită de tipul celor utilizate la mașini sau dispozitive mecanice sau pentru alte utilizări tehnice

4205[.00(.11 + .19)]

kg

S

 

15.12.19.60

Articole din piele sau din piele reconstituită, n.c.a.

4205 00 90

 

S

 

NACE: 15.20

Fabricarea încălțămintei

CPA: 15.20.11

Încălțăminte etanșă cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât cea care încorporează un bombeu protector din metal

15.20.11.00

Încălțăminte impermeabilă, cu fața din cauciuc sau material plastic (exclusiv cea care încorporează un bombeu protector din metal)

6401[.92(.10 + .90) + .99]

pa

S

 

CPA: 15.20.12

Încălțăminte cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât încălțămintea etanșă sau pentru sport

15.20.12.10

Încălțăminte cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât încălțămintea etanșă sau pentru sport

6402[.20 + .99(.31 + .39)]

pa

S

 

15.20.12.31

Încălțăminte cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât încălțămintea etanșă sau pentru sport

6402[.91(.90) + .99(.10 + .91 + .93 + .96 + .98)]

pa

S

 

15.20.12.37

Încălțăminte cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât încălțămintea etanșă sau pentru sport

6402 99 50

pa

S

 

CPA: 15.20.13

Încălțăminte cu fețe din piele, alta decât cea pentru sport, decât cea care încorporează un bombeu protector de metal și decât diversele tipuri de încălțăminte specială

15.20.13.30

Încălțăminte cu tălpi din lemn și fețe din piele (inclusiv saboți) (exclusiv cea cu branț sau bombeu metalic de protecție)

6403[.51(.05) + .59(.05) + .91(.05) + .99(.05)]

pa

S

 

15.20.13.51

Încălțăminte de oraș pentru bărbați, cu fețe din piele (inclusiv cizme, ghete și pantofi; exclusiv încălțămintea impermeabilă, încălțămintea cu bombeu protector din metal)

6403[.51(.15 + .95) + .59(.95) + .91(.16 + .96) + .99(.96)]

pa

S

 

15.20.13.52

Încălțăminte de oraș pentru femei, cu fețe din piele (inclusiv cizme, ghete și pantofi; exclusiv încălțămintea impermeabilă, încălțămintea cu bombeu protector din metal)

6403[.51(.19 + .99) + .59(.99) + .91(.13 + .18 + .93 + .98) + .99(.93 + .98)]

pa

S

 

15.20.13.53

Încălțăminte de oraș pentru copii, cu fețe din piele (inclusiv cizme, ghete și pantofi; exclusiv încălțămintea impermeabilă, încălțămintea cu bombeu protector din metal)

6403[.51(.11 + .91) + .59(.91) + .91(.11 + .91) + .99(.91)]

pa

S

 

15.20.13.61

Sandale pentru bărbați, cu fețe din piele (inclusiv sandale din curele, papuci)

6403[.59(.35) + .99(.36)]

pa

S

 

15.20.13.62

Sandale pentru femei, cu fețe din piele (inclusiv sandale din curele, papuci)

6403[.59(.11 + .39) + .99(.11 + .33 + .38)]

pa

S

 

15.20.13.63

Sandale pentru copii, cu fețe din piele (inclusiv sandale din curele, papuci)

6403[.59(.31) + .99(.31)]

pa

S

 

15.20.13.70

Papuci și altă încălțăminte de interior cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic sau piele și fețe din piele (inclusiv papuci de casă, papuci de dans, papuci fără călcâi)

6403[.59(.50) + .99(.50)]

pa

S

 

15.20.13.80

Încălțăminte cu tălpi exterioare din lemn, plută sau alt fel de material și fețe din piele (exclusiv tălpile din cauciuc, material plastic sau piele)

6405 10

pa

S

 

CPA: 15.20.14

Încălțăminte cu fețe din materiale textile, alta decât încălțămintea pentru sport

15.20.14.44

Papuci și altă încălțăminte de interior (inclusiv papuci de casă, papuci de dans, papuci fără călcâi), cu fețe din materiale textile

6404[.19(.10) + .20(.10)] + 6405 20 91

pa

S

 

15.20.14.45

Încălțăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic sau piele și fețe din material textil (exclusiv papucii și altă încălțăminte pentru interior, încălțăminte sport)

6404[.19(.90) + .20(.90)]

pa

S

 

15.20.14.46

Încălțăminte cu fața din material textil (exclusiv papucii și altă încălțăminte purtată în casă, precum și încălțămintea cu talpa exterioară din cauciuc, plastic, piele sau piele artificială)

6405[.20(.10 + .99)]

pa

S

 

CPA: 15.20.21

Încălțăminte așa-zisă pentru tenis, pentru baschet, pentru gimnastică și încălțăminte similară

15.20.21.00

Încălțăminte pentru sport cu tălpi exterioare din cauciuc sau material plastic și fețe din material textil (inclusiv pentru tenis, pentru baschet, pentru gimnastică, pentru antrenament și alte tipuri de încălțăminte similare)

6404 11

pa

S

 

CPA: 15.20.29

Alte tipuri de încălțăminte pentru sport, cu excepția încălțămintei pentru schiuri pentru zăpadă și a încălțămintei pentru patinaj

15.20.29.00

Altă încălțăminte sport, cu excepția încălțămintei pentru schi pe zăpadă și a ghetelor pentru patinaj

6402 19 + 6403 19

pa

S

 

CPA: 15.20.31

Încălțăminte care încorporează un bombeu protector de metal

15.20.31.20

Încălțăminte (inclusiv încălțăminte impermeabilă) care conține un bombeu de protecție din metal, cu talpă exterioară și față din cauciuc sau plastic)

6401 10 + 6402[.91(.10) + .99(.05)]

pa

S

 

15.20.31.50

Încălțăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic sau piele și fețe din piele; cu bombeu metalic de protecție

6403 40

pa

S

 

CPA: 15.20.32

Încălțăminte din lemn, diverse tipuri de încălțăminte specială și alte tipuri de încălțăminte n.c.a.

15.20.32.00

Încălțăminte din lemn, încălțăminte specială diversă și altă încălțăminte n.c.a.

6403 20 + 6405[.90(.10 + .90)]

pa

S

 

CPA: 15.20.40

Părți de încălțăminte din piele; tălpi interioare detașabile, branțuri și alte articole similare; ghetre, jambiere și alte articole asemănătoare și părți ale acestora

15.20.40.20

Fețe de încălțăminte din piele și elemente ale acestora (exclusiv întăriturile)

6406 10 10

 

S

 

15.20.40.50

Fețe de încălțăminte și elemente ale acestora (inclusiv întăriturile din piele)

6406 10 90

 

S

 

15.20.40.80

Părți de încălțăminte (exclusiv fețele) din alte materiale

6406[.90(.30 + .50 + .60 + .90)]

 

S

 

NACE: 16.10

Tăierea și rindeluirea lemnului

CPA: 16.10.10

Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, trasat sau derulat, de o grosime > 6 mm; traverse din lemn neimpregnat pentru șine de tren sau tramvai

16.10.10.10

Traverse (tiranți) din lemn pentru căi ferate și șine de tramvai, neimpregnate

4406 10

m3

S

 

16.10.10.33

Lemn de conifere; tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau cojit, cu grosimea > 6 mm, șlefuit, lipit prin îmbinare cap la cap sau rindeluit

4407[.10(.15 + .31 + .33 + .38)]

m3

S

 

16.10.10.35

Lemn de molid (Picea abies Karst.), de brad alb (Abies alba Mill.)

4407 10 91

m3

S

 

16.10.10.37

Lemn de pin (Pinus sylvestris L.)

4407 10 93

m3

S

 

16.10.10.39

Lemn de conifere, tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau cojit, cu grosimea > 6 mm [exclusiv lemnul rindeluit sau șlefuit și lemnul de molid (Picea abies Karst.), de brad alb (Abies alba Mill.) și cel de pin (Pinus sylvestris L.)]

4407 10 98

m3

S

 

16.10.10.50

Lemn, tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau cojit, cu grosimea > 6 mm (exclusiv de conifere și de arbori tropicali și blocuri, lame și frize de stejar)

4407[.91(.15 + .39 + .90) + .92 + .93(.10 + .91 + .99) + .94(.10 + .91 + .99) + .95(.10 + .91 + .99) + .99(.27 + .40 + .91 + .96 + .98)]

m3

S

 

16.10.10.71

Lemn tropical, tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau cojit, lipit prin îmbinare cap la cap sau rindeluit/șlefuit, cu grosimea > 6 mm

4407[.21(.10 + .91 + .99) + .22(.10 + .91 + .99) + .25(.10 + .30 + .50 + .90) + .26(.10 + .30 + .50 + .90) + .27(.10 + .91 + .99) + .28(.10 + .91 + .99) + .29(.15 + .20 + .25 + .45 + .60 + .83 + .85 + .95)]

m3

S

 

16.10.10.77

Blocuri de stejar, lame și frize din stejar pentru parchet sau pardoseală din blocuri, rindeluite, dar neasamblate (exclusiv cele profilate)

4407 91 31

m2

S

 

CPA: 16.10.21

Lemn profilat de-a lungul unuia sau mai multor canturi sau fețe (inclusiv lame și frize pentru parchet, neasamblate, și borduri și forme de lemn)

16.10.21.10

Profile din lemn de conifere (inclusiv lame și frize pentru parchet, neasamblate)

4409[.10(.11 + .18)]

kg

S

 

16.10.21.50

Profile din alt lemn decât cel de conifere (inclusiv lame și frize pentru parchet, neasamblate)

4409[.21 + .29(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 16.10.22

Lână de lemn; făină de lemn

16.10.22.00

Lână de lemn; făină de lemn

4405

kg

S

 

CPA: 16.10.23

Lemn sub formă de așchii sau particule

16.10.23.03

Lemn de conifere sub formă de așchii sau particule

4401 21

kg

S

 

16.10.23.05

Lemn din alte specii de arbori decât coniferele, sub formă de așchii sau particule

4401 22

kg

S

 

CPA: 16.10.31

Lemn brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare

16.10.31.16

Stâlpi din lemn de esență moale brut, injectat sau tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare

4403 10

m3

S

 

CPA: 16.10.32

Traverse din lemn impregnat pentru șine de tren sau tramvai

16.10.32.00

Traverse (tiranți) din lemn impregnat pentru căi ferate sau linii de tramvai

4406 90

m3

S

 

CPA: 16.10.39

Alte tipuri de lemn brut, inclusiv araci despicați sau pari din lemn

16.10.39.00

Alte tipuri de lemn în stare brută, inclusiv araci despicați și țăruși

4404[.10 + .20]

m3 @

S

 

CPA: 16.10.91

Servicii de uscare, impregnare sau tratare chimică a lemnului

16.10.91.00

Tratare; impregnare și conservare a lemnului (inclusiv condiționarea și uscarea)

 

 

I

 

NACE: 16.21

Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

CPA: 16.21.11

Placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar, din bambus

16.21.11.00

Placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar, din bambus

4412 10

m3

S

 

CPA: 16.21.12

Alte tipuri de placaj, panouri furniruite și alte tipuri de lemn stratificat

16.21.12.11

Placaj din foi de lemn (exclusiv din bambus), cu o grosime a foilor de maximum 6 mm, având cel puțin o față din lemn tropical

4412[.31(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.14

Placaj din foi de lemn (exclusiv din bambus), cu o grosime a foilor de maximum 6 mm, având cel puțin o față din alt lemn decât cel de conifere (exclusiv lemn tropical)

4412[.32(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.17

Placaj din foi de lemn (exclusiv din bambus), cu o grosime a foilor de maximum 6 mm (exclusiv produsele care au cel puțin o față din lemn tropical sau dintr-un alt lemn decât cel de conifere)

4412 39

m3

S

 

16.21.12.21

Panouri furniruite și alt lemn stratificat asemănător, în blocuri, lame sau sub formă de profile

4412[.94(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.24

Panouri furniruite și alt lemn stratificat asemănător (exclusiv cel în blocuri, lame sau sub formă de profile)

4412[.99(.30 + .40 + .50 + .85)]

m3

S

 

CPA: 16.21.13

Plăci aglomerate și plăci similare din lemn sau alte materiale lemnoase

16.21.13.13

Plăci aglomerate, din lemn

4410[.11(.10 + .30 + .50 + .90)]

m3

S

 

16.21.13.16

Plăci OSB (oriented strand board), din lemn

4410[.12(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.13.19

Panouri de tip „waferboard” și similare, din lemn (exclusiv plăci aglomerate din lemn și plăci OSB)

4410 19

m3

S

 

16.21.13.50

Plăci aglomerate și plăci similare din materiale lemnoase (exclusiv lemnul)

4410 90

m3

S

 

CPA: 16.21.14

Plăci fibrolemnoase din lemn sau alte materiale lemnoase

16.21.14.23

Panouri fibrolemnoase cu densitate medie (MDF), din lemn sau din alte materiale lemnoase, aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o grosime de maximum 5 mm

4411[.12(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.26

Panouri fibrolemnoase cu densitate medie (MDF), din lemn sau din alte materiale lemnoase, aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o grosime între 5 mm și 9 mm

4411[.13(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.29

Panouri fibrolemnoase cu densitate medie (MDF), din lemn sau din alte materiale lemnoase, aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o grosime de peste 9 mm

4411[.14(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.43

Panouri fibrolemnoase [exclusiv panourile fibrolemnoase cu densitate medie (MDF)] din lemn sau din alte materiale lemnoase, aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o densitate de peste 0,8 g/cm3

4411[.92(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.46

Panouri fibrolemnoase [exclusiv panourile fibrolemnoase cu densitate medie (MDF)] din lemn sau din alte materiale lemnoase, aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o densitate între 0,5 g/cm3 și 0,8 g/cm3

4411[.93(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.49

Panouri fibrolemnoase [exclusiv panourile fibrolemnoase cu densitate medie (MDF)] din lemn sau din alte materiale lemnoase, aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o densitate de maximum 0,5 g/cm3

4411[.94(.10 + .90)]

m2 @

S

 

CPA: 16.21.21

Foi de furnir și foi pentru placaj și alte tipuri de lemn tăiate longitudinal, trasate sau derulate, cu o grosime ≤ 6 mm

16.21.21.13

Foi de furnir și foi pentru placaj și alte tipuri de lemn tăiate longitudinal, trasate sau derulate, cu o grosime ≤ 6 mm și lipite prin îmbinare cap la cap, rindeluite/șlefuite/scândurele pentru fabricarea creioanelor

4408[.10(.15 + .91) + .31(.11 + .21 + .25) + .39(.15 + .21 + .55 + .70) + .90(.15 + .35)]

m3

S

 

16.21.21.18

Foi de furnir și foi pentru placaj din lemn de conifere sau arbori tropicali, tăiat în lungime, tranșat sau cojit, cu o grosime ≤ 6 mm, exclusiv cel lipit prin îmbinare cap la cap, rindeluit sau șlefuit

4408[.10(.98) + .31(.30) + .39(.30 + .85 + .95) + .90(.85 + .95)]

m3

S

 

CPA: 16.21.22

Lemn densificat, în blocuri, scânduri, lame sau sub formă de profile

16.21.22.00

Lemn densificat, în blocuri, scânduri, lame sau sub formă de profile

4413

m3

S

 

NACE: 16.22

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

CPA: 16.22.10

Panouri din parchet asamblat

16.22.10.30

Panouri din parchet asamblat din lemn, de tip mozaic

4418 71

m2

S

 

16.22.10.60

Panouri din parchet asamblat din lemn (exclusiv cele de tip mozaic)

4418[.72 + .79]

m2

S

 

NACE: 16.23

Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

CPA: 16.23.11

Ferestre, uși-ferestre și ramele acestora, uși și ramele și pragurile acestora, din lemn

16.23.11.10

Ferestre, uși-ferestre și ramele acestora, din lemn

4418[.10(.10 + .50 + .90)]

p/st

S

 

16.23.11.50

Uși, cadrele și pragurile acestora, din lemn

4418[.20(.10 + .50 + .80)]

p/st

S

 

CPA: 16.23.12

Cofraje pentru betonare și șindrile (shingles și shakes), din lemn

16.23.12.00

Cofraje pentru betonare în construcții, șindrilă și șiță, din lemn

4418[.40 + .50]

kg

S

 

CPA: 16.23.19

Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții, n.c.a.

16.23.19.00

Obiecte de tâmplărie și dulgherie din lemn, pentru construcții (exclusiv ferestrele, ușile-ferestre și ușile, cadrele și pragurile acestora, panourile pentru parchete, cofrajele pentru betonare în construcții, șindrilele și șițele)

4418[.60 + .90(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 16.23.20

Construcții prefabricate din lemn

16.23.20.00

Construcții prefabricate din lemn

9406[.00(.11 + .20)]

 

S

 

NACE: 16.24

Fabricarea ambalajelor din lemn

CPA: 16.24.11

Paleți, box-paleți și platforme de încărcare, din lemn

16.24.11.33

Paleți simpli și grilaje pentru paleți, din lemn

4415 20 20

p/st

S

 

16.24.11.35

Boxpaleți și alte platforme de încărcare, din lemn (exclusiv paleții simpli)

4415 20 90

p/st @

S

 

CPA: 16.24.12

Butoaie și produse de dogărie, din lemn

16.24.12.00

Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn (inclusiv doagele)

4416

kg

S

 

CPA: 16.24.13

Alte containere din lemn și părți ale acestora

16.24.13.20

Lăzi, cutii, lădițe, cilindri și ambalaje similare din lemn (exclusiv tamburele pentru cabluri)

4415 10 10

kg

S

 

16.24.13.50

Tambure pentru cabluri, din lemn

4415 10 90

kg

S

 

NACE: 16.29

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

CPA: 16.29.11

Unelte, suporturi și mânere de unelte, monturi și cozi din lemn pentru mături sau pentru perii, blocuri pentru fabricarea pipelor, forme, calapoade, șanuri și întinzătoare pentru pantofi, din lemn

16.29.11.30

Unelte, suporturi și mânere de unelte, monturi de perii și cozi pentru mături, din lemn; forme, calapoade și șanuri pentru încălțăminte, din lemn

4417

kg

S

 

16.29.11.80

Eboșe de pipe, din lemn sau rădăcini

9614 00 10

kg

S

 

CPA: 16.29.12

Articole de masă și de bucătărie, din lemn

16.29.12.00

Articole de masă și de bucătărie, din lemn

4419[.00(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 16.29.13

Lemn cu intarsii și incrustații, casete pentru bijuterii sau tacâmuri, statuete și alte obiecte ornamentale, din lemn

16.29.13.00

Lemn marchetat și lemn incrustat; sipete, casete și cutii pentru bijuterii sau argintărie și articole similare, din lemn; statuete și alte obiecte de ornament, din lemn; stelaje din lemn pentru haine/pălării, scrumiere din lemn, seturi de birou cu suporturi pentru scrisori, tocuri, cerneală

4420[.10(.11 + .19) + .90(.10 + .91 + .99)]

 

S

 

CPA: 16.29.14

Rame din lemn pentru picturi, fotografii, oglinzi sau obiecte similare și alte articole din lemn

16.29.14.20

Rame din lemn pentru tablouri, fotografii, oglinzi și alte obiecte similare

4414[.00(.10 + .90)]

m @

S

 

16.29.14.90

Alte articole din lemn (exclusiv grilajele pentru paleți)

4421[.10 + .90(.91 + .95 + .97)] + 6603 90 10

 

S

 

CPA: 16.29.21

Plută naturală, decojită sau simplu ecarisată sau în cuburi, plăci, foi sau benzi; plută concasată, granulată sau pulverizată; deșeuri de plută

16.29.21.30

Deșeuri de plută; plută concasată, granulată sau pulverizată (exclusiv pluta naturală brută sau simplu prelucrată)

4501 90

kg

S

 

16.29.21.50

Plută naturală, decojită sau simplu ecarisată, în cuburi, plăci, foi sau benzi de formă pătrată sau dreptunghiulară

4502

kg

S

 

CPA: 16.29.22

Articole din plută naturală

16.29.22.50

Dopuri din plută naturală

4503[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

16.29.22.90

Alte articole din plută naturală

4503 90

kg

S

 

CPA: 16.29.23

Cuburi, blocuri, plăci, foi și benzi, plăci de orice formă, cilindri plini, din plută aglomerată

16.29.23.20

Dopuri cilindrice pentru vin spumant, din plută aglomerată, inclusiv cele cu garnituri de etanșare din plută naturală

4504 10 11

kg

S

 

16.29.23.50

Dopuri cilindrice, din plută aglomerată (exclusiv cele pentru vin spumant)

4504 10 19

kg

S

 

16.29.23.80

Plută aglomerată — cuburi, blocuri, plăci, foi și benzi; plăci de orice formă; cilindri plini sau discuri, inclusiv din plută expandată aglomerată sau din plută arsă (exclusiv dopuri)

4504[.10(.91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 16.29.24

Plută aglomerată; articole din plută aglomerată n.c.a.

16.29.24.00

Plută aglomerată; alte articole din plută aglomerată, n.c.a.

4504[.90(.20 + .80)]

kg

S

 

CPA: 16.29.25

Produse din paie, din alfa sau din alte materiale pentru împletit; articole din împletituri

16.29.25.00

Produse manufacturiere din paie, din alfa sau din alte materiale împletite; coșuri împletite și împletituri

4601[.21(.10 + .90) + .22(.10 + .90) + .29(.10 + .90) + .92(.05 + .10 + .90) + .93(.05 + .10 + .90) + .94(.05 + .10 + .90) + .99(.05 + .10 + .90)] + 4602[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .90]

kg

S

 

NACE: 17.11

Fabricarea celulozei

CPA: 17.11.11

Paste chimice din lemn, de dizolvare

17.11.11.00

Paste chimice din lemn, de dizolvare

4702

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.12

Paste chimice din lemn, cu sodă sau cu sulfat, altele decât pastele de dizolvare

17.11.12.00

Paste chimice din lemn, cu sulfit, altele decât pastele de dizolvare

4703[.11 + .19 + .21 + .29]

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.13

Paste chimice din lemn, cu bisulfit, altele decât pastele de dizolvare

17.11.13.00

Paste chimice din lemn, cu sulfit, altele decât pastele de dizolvare

4704[.11 + .19 + .21 + .29]

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.14

Paste mecanice din lemn; paste semichimice din lemn; paste de celuloză obținute din materiale fibroase celulozice altele decât lemnul

17.11.14.00

Paste mecanice din lemn; paste semichimice din lemn; paste din materiale fibrocelulozice altele decât lemnul

4701[.00(.10 + .90)] + 4705 + 4706[.10 + .20 + .30 + .91 + .92 + .93]

kg 90 % sdt @

T

 

NACE: 17.12

Fabricarea hârtiei și cartonului

CPA: 17.12.11

Hârtie de ziar, în rulouri sau foi

17.12.11.00

Hârtie de ziar, în rulouri sau foi

4801

kg

S

 

CPA: 17.12.12

Hârtie și carton confecționate manual

17.12.12.00

Hârtie și carton confecționate manual

4802 10

kg

S

 

CPA: 17.12.13

Hârtie și cartoane suport pentru hârtie fotosensibilă, termosensibilă sau electrosensibilă; hârtie utilizată ca bază pentru hârtia-indigo; hârtie suport pentru tapet

17.12.13.00

Hârtie și carton folosite ca bază pentru hârtia fotosensibilă, termosensibilă sau electrosensibilă; hârtie utilizată ca bază pentru hârtie carbon; hârtie suport pentru tapet

4802[.20 + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.14

Alte tipuri de hârtie și carton pentru scopuri grafice

17.12.14.10

Hârtie și carton pentru scopuri grafice, cu un conținut de fibre mecanice ≤ 10 % și cu greutatea < 40 g/m2

4802 54

kg

S

 

17.12.14.35

Hârtie și carton pentru scopuri grafice, cu un conținut de fibre mecanice ≤ 10 % și cu greutatea ≥ 40 g/m2, dar ≤ 150 g/m2, sub formă de rulouri

4802[.55(.15 + .25 + .30 + .90)]

kg

S

 

17.12.14.39

Hârtie și carton pentru scopuri grafice, cu un conținut de fibre mecanice ≤ 10 % și cu greutatea ≥ 40 g/m2, dar ≤ 150 g/m2, sub formă de foi

4802[.56(.20 + .80) + .57]

kg

S

 

17.12.14.50

Hârtie și carton pentru scopuri grafice, cu un conținut de fibre mecanice ≤ 10 % și cu greutatea > 150 g/m2

4802[.58(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.14.70

Hârtie și carton pentru scopuri grafice, cu un conținut de fibre mecanice > 10 %

4802[.61(.15 + .80) + .62 + .69]

kg

S

 

CPA: 17.12.20

Hârtii de tipul celor utilizate pentru hârtie igienică, pentru șervețele de demachiat, de șters mâinile și alte șervețele, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice

17.12.20.30

Vată de celuloză de uz casnic sau sanitar, în rulouri cu lățimea > 36 cm sau de formă dreptunghiulară (inclusiv foi pătrate) cu cel puțin o latură > 36 cm în stare nepliată

4803 00 10

kg

S

 

17.12.20.55

Hârtie creponată și straturi subțiri din fibre celulozice numite „țesătură”, de uz casnic/sanitar, sub formă de rulouri cu lățimea > 36 cm sau de formă dreptunghiulară cu cel puțin o latură > 36 cm în stare nepliată, cu o greutate ≤ 25 g/m2/pliu

4803 00 31

kg

S

 

17.12.20.57

Hârtie creponată și straturi subțiri din fibre celulozice numite „țesătură”, de uz casnic/sanitar, sub formă de rulouri cu lățimea > 36 cm sau de formă dreptunghiulară cu cel puțin o latură > 36 cm în stare nepliată, cu o greutate > 25 g/m2/pliu

4803 00 39

kg

S

 

17.12.20.90

Alte tipuri de hârtie de uz casnic

4803 00 90

kg

S

 

CPA: 17.12.31

Hârtii și cartoane „kraftliner”, necretate

17.12.31.00

Hârtii și cartoane de tip „kraftliner” necretate, nealbite, sub formă de rulouri sau foi (exclusiv pentru scris, tipărit sau alte scopuri grafice, hârtii și cartoane pentru cartele sau benzi de perforat)

4804[.11(.11 + .15 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.32

Hârtii și cartoane „kraftliner”, albite; hârtii și cartoane „kraftliner” cretate

17.12.32.00

Hârtii și cartoane de tip „kraftliner” necretate, sub formă de rulouri sau foi (exclusiv nealbite, pentru scris, tipărit sau alte scopuri grafice, hârtii și cartoane pentru cartele sau benzi de perforat)

4804[.19(.12 + .19 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.33

Hârtie semichimică pentru caneluri

17.12.33.00

Hârtie semichimică pentru caneluri

4805 11

kg

S

 

CPA: 17.12.34

Hârtie pentru caneluri reciclată și altele de acest tip

17.12.34.00

Hârtie pentru caneluri reciclată și altele de acest tip

4805[.12 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.35

Testliner (carton din fibre recuperate)

17.12.35.20

Hârtie de tip „testliner” (carton de umplutură reciclat), necretată, cu o greutate ≤ 150 g/m2, sub formă de rulouri sau foi

4805 24

kg

S

 

17.12.35.40

Hârtie de tip „testliner” (carton de umplutură reciclat), necretată, cu o greutate > 150 g/m2, sub formă de rulouri sau foi

4805 25

kg

S

 

CPA: 17.12.41

Hârtie kraft necretată; hârtie kraft pentru saci, creponată sau încrețită

17.12.41.20

Hârtie kraft necretată, nealbită, pentru saci (exclusiv pentru scris, tipărit sau alte scopuri grafice, hârtii și cartoane pentru cartele sau benzi de perforat)

4804[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.41.40

Hârtie kraft necretată, pentru saci (exclusiv pentru scris, tipărit sau alte scopuri grafice, hârtii și cartoane pentru cartele sau benzi de perforat)

4804[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.41.60

Hârtie și carton kraft, necretate, cu o greutate ≤ 150 g/m2 (exclusiv hârtie și carton de tip „kraftliner”, hârtie kraft pentru saci, pentru scris, tipărit sau alte scopuri grafice etc.)

4804[.31(.51 + .58 + .80) + .39(.51 + .58 + .80)]

kg

S

 

17.12.41.80 z

Hârtie kraft pentru saci, creponată sau încrețită, sub formă de rulouri sau foi

4808 40 00a

kg

S

 

CPA: 17.12.42

Hârtie sulfit pentru ambalaj și alte tipuri de hârtie necretată (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice)

17.12.42.20

Hârtie sulfit pentru ambalaj, sub formă de rulouri sau foi

4805 30

kg

S

 

17.12.42.40

Alte tipuri de hârtie și carton necretate, sub formă de rulouri sau foi, cu greutatea ≤ 150 g/m2 (exclusiv produsele de la poziția SA 4802, hârtia pentru caneluri, hârtia de tip „testliner”, hârtia sulfit pentru ambalaj, hârtia și cartonul filtru și hârtia și cartonul fetru)

4805 91

kg

S

 

17.12.42.60

Alte tipuri de hârtie și carton necretate, sub formă de rulouri sau foi, cu greutatea > 150 g/m2 și < 225 g/m2 (exclusiv produsele de la poziția SA 4802, hârtia pentru caneluri, hârtia de tip „testliner”, hârtia sulfit pentru ambalaj, hârtia și cartonul filtru și hârtia și cartonul fetru)

4805 92

kg

S

 

17.12.42.80

Alte tipuri de hârtie și carton necretate, sub formă de rulouri sau foi, cu greutatea ≥ 225 g/m2 (exclusiv produsele de la poziția SA 4802, hârtia pentru caneluri, hârtia de tip „testliner”, hârtia sulfit pentru ambalaj, hârtia și cartonul filtru și hârtia și cartonul fetru)

4805[.93(.20 + .80)]

kg

S

 

CPA: 17.12.43

Hârtie și carton filtru; hârtie fetru (lânoasă)

17.12.43.30

Hârtie și carton filtru, necretate, sub formă de rulouri sau foi

4805 40

kg

S

 

17.12.43.60

Hârtie și carton fetru, necretate, sub formă de rulouri sau foi

4805 50

kg

S

 

CPA: 17.12.44

Hârtie pentru țigarete, dar nu tăiate la dimensiune sau sub formă de caiete sau tuburi

17.12.44.00

Hârtie pentru țigări (exclusiv cea sub formă de colițe sau tuburi), sub formă de rulouri cu lățimea > 5 cm

4813[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.51

Carton gri, necretat

17.12.51.10

Carton gri, necretat

4804 59 90

kg

S

 

CPA: 17.12.59

Alte tipuri de carton necretat

17.12.59.10

Alte tipuri de carton necretat

4804[.41(.91 + .98) + .42 + .49 + .51 + .52 + .59(.10)]

kg

S

 

CPA: 17.12.60

Hârtii și cartoane sulfurizate, hârtii rezistente la grăsimi, hârtii calc, hârtii pergament și alte hârtii glazurate, satinate, transparente sau translucide

17.12.60.00

Hârtii și cartoane sulfurizate (pergament vegetal), hârtii rezistente la grăsimi, hârtii calc, hârtii pergament și alte hârtii glazurate, transparente sau translucide

4806[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.71

Hârtii și cartoane asamblate plan prin lipire, necretate, neimpregnate

17.12.71.00

Hârtie și carton asamblate plan prin lipire, sub formă de rulouri sau foi (inclusiv hârtia din paie și cartonul) (exclusiv cele cu strat de acoperire sau impregnate)

4807[.00(.30 + .80)]

kg

S

 

CPA: 17.12.72

Hârtii și cartoane, creponate sau încrețite, gofrate sau perforate

17.12.72.00 z

Hârtii și cartoane, creponate, încrețite, gofrate sau perforate

4808[.40(.00b) + .90]

kg

S

 

CPA: 17.12.73

Hârtie și cartoane de tipul celor folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice, acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

17.12.73.36

Hârtie și carton suport pentru hârtie și carton fotosensibile, termosensibile sau electrosensibile, la care cel mult 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele obținute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic; și hârtii și cartoane de tipul celor utilizate pentru scris, imprimat sau pentru alte scopuri grafice, cu greutatea de cel mult 150 g/m2

4810[.13 + .14 + .19]

kg

S

 

17.12.73.60

Hârtie cu strat de acoperire, de greutate mică, pentru scris, imprimat sau pentru alte scopuri grafice, cu un conținut > 10 % fibre mecanice

4810 22

kg

S

 

17.12.73.75

Alte tipuri de hârtie grafică cu strat de acoperire, pentru scris, imprimat sau pentru alte scopuri grafice, cu un conținut > 10 % fibre mecanice, sub formă de rulouri

4810 29 30

kg

S

 

17.12.73.79

Alte tipuri de hârtie grafică cu strat de acoperire, pentru scris, imprimat sau pentru alte scopuri grafice, cu un conținut > 10 % fibre mecanice, sub formă de foi

4810 29 80

kg

S

 

CPA: 17.12.74

Hârtii kraft (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

17.12.74.00

Hârtie de tip „kraft” (alt tip de hârtie decât cea utilizată pentru scris, imprimat sau alte scopuri grafice), acoperită cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

4810 31

kg

S

 

CPA: 17.12.75

Hârtii kraft (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

17.12.75.00

Carton de tip „kraft” (alt tip de carton decât cel utilizat pentru scris, imprimat sau alte scopuri grafice), acoperit cu caolin