8.8.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 842/2014

ze dne 4. července 2014,

kterým se na rok 2014 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (1), a zejména na čl. 2 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EHS) č. 3924/91 požaduje, aby členské státy prováděly statistická zjišťování průmyslové výroby ve Společenství.

(2)

Statistické zjišťování průmyslové výroby musí být založeno na seznamu výrobků, podle kterého se stanoví, která průmyslová výroba má být předmětem zjišťování.

(3)

Seznam výrobků je nezbytný, aby bylo umožněno srovnání statistických údajů o výrobě a o zahraničním obchodu a aby bylo možné získat porovnání s klasifikací produkce ve Společenství (CPA).

(4)

Seznam výrobků požadovaný nařízením (EHS) č. 3924/91, označovaný „seznam Prodcom“, je jednotný pro všechny členské státy a je nezbytný pro účely porovnání údajů mezi jednotlivými členskými státy.

(5)

Seznam Prodcom je nutno aktualizovat, a tudíž je nezbytné stanovit tento seznam na rok 2014.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam Prodcom na rok 2014 je uveden v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1.


PŘÍLOHA

Prodcom

Popis

Odkaz na nomenklaturu zahraničního obchodu za rok 2014 (HS/KN)

Fyzikální jednotka

P

Odkaz na poznámky

NACE: 07.10

Těžba železných rud

CPA: 07.10.10

Železné rudy

07.10.10.00

Železné rudy a koncentráty, kromě kyzových praženců (výpalků)

2601[.11 + .12]

kg

S

 

NACE: 07.29

Těžba ostatních neželezných rud

CPA: 07.29.11

Měděné rudy a jejich koncentráty

07.29.11.00

Měděné rudy a jejich koncentráty

2603

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Niklové rudy a jejich koncentráty

07.29.12.00

Niklové rudy a jejich koncentráty

2604

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Hliníkové rudy a jejich koncentráty

07.29.13.00

Hliníkové rudy a jejich koncentráty

2606

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Rudy drahých kovů a jejich koncentráty

07.29.14.00

Rudy drahých kovů a jejich koncentráty

2616[.10 + .90]

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich koncentráty

07.29.15.00

Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich koncentráty

2607 + 2608 + 2609

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty j. n.

07.29.19.00

Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty

2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613[.10 + .90] + 2614 + 2615[.10 + .90] + 2617[.10 + .90]

kg

S

 

NACE: 08.11

Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice

CPA: 08.11.11

Mramor a jiné vápencové kameny pro výtvarné nebo stavební účely

08.11.11.33

Mramor a travertin surový nebo hrubě opracovaný

2515 11

kg

T

 

08.11.11.36

Mramor a travertin rozřezaný do obdélníkových nebo čtvercových bloků nebo desek

2515 12

kg

T

 

08.11.11.50

Ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely o relativní hustotě ≥ 2,5

2515 20

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Žula, pískovec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely

08.11.12.33

Žula surová nebo hrubě opracovaná

2516 11

kg

T

 

08.11.12.36

Žula rozřezaná do obdélníkových (případně čtvercových) bloků nebo desek

2516 12

kg

T

 

08.11.12.50

Pískovec

2516 20

kg

T

 

08.11.12.90

Porfyr, čedič, křemenec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely, surové, hrubě opracované nebo rozřezané (kromě vápenatých kamenů pro výtvarné nebo stavební účely o hustotě ≥ 2,5, žuly a pískovce)

2506 20 + 2516 90

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Vápenec a sádrovec

08.11.20.30

Sádrovec a anhydrit

2520 10

kg

T

 

08.11.20.50

Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny pro výrobu vápna nebo cementu (kromě drceného vápencového agregátu a vápenatého opracovaného kamene)

2521

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Křída a nekalcinovaný dolomit

08.11.30.10

Křída

2509

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit surový, hrubě opracovaný nebo rozřezaný do obdélníkových nebo čtvercových bloků nebo desek (kromě kalcinovaného nebo spékaného dolomitu, aglomerovaného dolomitu a lámaného nebo drceného dolomitu pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně)

2518 10

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Břidlice

08.11.40.00

Břidlice, surová, hrubě opracovaná nebo rozřezaná do obdélníkových nebo čtvercových bloků nebo desek

2514

kg

T

 

NACE: 08.12

Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu

CPA: 08.12.11

Přírodní písky

08.12.11.50

Křemičité (křemenné písky nebo technické písky)

2505 10

kg

S

 

08.12.11.90

Stavební písky jako jílové písky; kaolinové písky; živičné písky (kromě křemičitých písků, písků obsahujících kovy)

2505 90

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Zrnka, odštěpky a prach; oblázky, štěrk

08.12.12.10

Oblázky a štěrk používané při betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, křemenné valouny a pazourek

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Lámaný nebo drcený kámen používaný při betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně (kromě oblázků, štěrku, křemenných valounů a pazourku)

2517[.10(.20 + .80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Mramorové granule, drť a prach

2517 41

kg

S

 

08.12.12.90

Granule, drť a prach z travertinu, ecaussinu, žuly, porfyru, čediče, pískovce a jiných kamenů pro výtvarné účely

2517 49

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Směsi strusky a podobný průmyslový odpad, též obsahující kamínky, oblázky, štěrk a křemen pro stavební účely

08.12.13.00

Směsi strusky a podobných průmyslových odpadních materiálů, též obsahující oblázky, štěrk, křemenné valouny a pazourek, pro stavební účely

2517 20

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaolin a jiné kaolinitické jíly

08.12.21.40

Kaolin

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Kaolinitické jíly (kalcinované a plastické jíly)

2507 00 80

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Jiné jíly, andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit; šamotové nebo dinasové zeminy

08.12.22.10

Bentonit

2508 10

kg

T

 

08.12.22.30

Žáruvzdorný jíl (šamotový)

2508 30

kg

T

 

08.12.22.50

Hrubé kaolinické jíly a břidlice pro stavební účely (kromě bentonitu, žáruvzdorného jílu, expandovaných jílů, kaolinu a kaolinitických jílů); andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit, šamotová nebo dinasová zemina

2508[.40 + .50 + .60 + .70]

kg

T

 

NACE: 08.91

Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv

CPA: 08.91.11

Přírodní fosfáty vápenaté nebo přírodní fosfáty hlinitovápenaté

08.91.11.00

Přírodní fosfáty vápenaté, fosfáty hlinitovápenaté a fosfátová křída

2510[.10 + .20]

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Pyrit (kyz železný), nepražený; surová nebo nerafinovaná síra

08.91.12.00

Nepražené pyrity; surová nebo nerafinovaná síra (včetně síry získané jako vedlejší produkt)

2502 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Ostatní chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv

08.91.19.00

Ostatní suroviny pro chemický průmysl a výrobu hnojiv

2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] + 2530[.20 + .90]

kg

T

 

NACE: 08.93

Těžba soli

CPA: 08.93.10

Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda

08.93.10.00

Sůl (včetně denaturované soli, avšak kromě soli vhodné k lidskému požívání) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost

2501[.00(.31 + .51 + .99)]

kg

T

 

NACE: 08.99

Ostatní těžba a dobývání j. n.

CPA: 08.99.10

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a asfaltové horniny

08.99.10.00

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt, asfaltity a asfaltové horniny

2714 90

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Drahokamy a polodrahokamy (kromě průmyslových diamantů), neopracované nebo jednoduše řezané, nebo hrubě tvarované

08.99.21.00

Drahokamy a polodrahokamy (kromě průmyslových diamantů), neopracované nebo jednoduše řezané nebo hrubě tvarované

7102[.10 + .31] + 7103 10

c/k @

T

 

CPA: 08.99.22

Průmyslové diamanty; neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní brusiva

08.99.22.00

Průmyslové diamanty, neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo obrušované; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva

2513[.10 + .20] + 7102 21

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Ostatní nerostné suroviny

08.99.29.00

Ostatní nerostné suroviny

2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] + 2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] + 2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90

kg

T

 

NACE: 10.11

Zpracování a konzervování masa

CPA: 10.11.11

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

10.11.11.40

Hovězí a telecí maso v jateční úpravě vcelku, půlky, čtvrti, nevykostěné, čerstvé nebo chlazené

0201[.10 + .20(.20 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Hovězí a telecí maso výsekové, čerstvé nebo chlazené

0201[.20(.90) + .30]

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Vepřové maso, čerstvé nebo chlazené

10.11.12.30

Vepřové maso v jateční úpravě vcelku nebo půlky, čerstvé nebo chlazené (včetně čerstvého masa baleného se solí jako dočasným konzervačním přípravkem)

0203[.11(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Vepřové maso výsekové – kýty, plece a jejich části s kostí, čerstvé nebo chlazené (včetně čerstvého masa baleného se solí jako dočasným konzervačním přípravkem)

0203[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Vepřové maso čerstvé nebo chlazené (včetně čerstvého masa baleného se solí jako dočasným konzervačním přípravkem; kromě masa vcelku, půlek, kýt, plecí a jejich částí s kostí)

0203[.19(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Skopové maso, čerstvé nebo chlazené

10.11.13.00

Jehněčí nebo skopové maso vcelku, půlené a kusy, čerstvé nebo chlazené

0204[.10 + .21 + .22(.10 + .30 + .50 + .90) + .23]

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Kozí maso, čerstvé nebo chlazené

10.11.14.00

Kozí maso, čerstvé nebo chlazené

0204[.50(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .39)]

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Koňské maso a maso jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené

10.11.15.00

Koňské maso a maso jiných lichokopytníků, čerstvé nebo chlazené

0205 00 20

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené

10.11.20.00

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných lichokopytníků, čerstvé nebo chlazené

0206[.10(.10 + .95 + .98) + .30 + .80(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Hovězí maso, zmrazené

10.11.31.00

Hovězí nebo telecí maso, zmrazené, vcelku, půlky, čtvrti a kusy

0202[.10 + .20(.10 + .30 + .50 + .90) + .30(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Vepřové maso, zmrazené

10.11.32.30

Vepřové maso zmrazené v jateční úpravě (vcelku a půlky)

0203[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Vepřové maso zmrazené výsekové s kostí (kýty, plece a jejich části s kostí)

0203[.22(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Vepřové maso zmrazené (kromě masa vcelku, půlek, kýt, plecí a jejich částí s kostí)

0203[.29(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Skopové maso, zmrazené

10.11.33.00

Jehněčí nebo skopové maso vcelku, půlené a kusy, zmrazené

0204[.30 + .41 + .42(.10 + .30 + .50 + .90) + .43(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Kozí maso, zmrazené

10.11.34.00

Kozí maso, zmrazené

0204[.50(.51 + .53 + .55 + .59 + .71 + .79)]

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Koňské maso a maso jiných koňovitých, zmrazené

10.11.35.00

Koňské maso a maso jiných lichokopytníků, zmrazené

0205 00 80

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

10.11.39.10

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných lichokopytníků, zmrazené

0206[.21 + .22 + .29(.10 + .91 + .99) + .41 + .49 + .90(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Maso a jedlé droby (včetně masa a drobů domácích králíků, zajíců a zvěřiny; kromě žabích stehýnek a masa a drobů z drůbeže, z hovězího dobytka a koní a jiných lichokopytníků, vepřových, skopových a kozích) čerstvé, chlazené, zmrazené

0208[.10(.10 + .90) + .30 + .40(.10 + .20 + .80) + .50 + .60 + .90(.10 + .30 + .60 + .70 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Střižní vlna potní, včetně prané na hřbetě

10.11.41.00

Potní vlna, nemykaná ani nečesaná (včetně poloprané vlny) (kromě střižní vlny)

5101 19

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Celé surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých

10.11.42.00

Surové kůže a kožky z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků, celé (kromě těch spojených s HS 4101 90)

4101[.20(.10 + .30 + .50 + .80) + .50(.10 + .30 + .50 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Ostatní surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých

10.11.43.00

Ostatní surové kůže a kožky z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků

4101 90

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Surové kůže ovčí nebo jehněčí

10.11.44.00

Kůže z ovcí nebo jehňat

4102[.10(.10 + .90) + .21 + .29]

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Surové kůže a kožky koz nebo kůzlat

10.11.45.00

Surové kůže z koz nebo kůzlat, nevyčiněné, čerstvé nebo konzervované

4103 90

p/st @

S

 

CPA: 10.11.50

Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový

10.11.50.40

Vepřový tuk neprorostlý libovým masem; čerstvý; chlazený; zmrazený; solený; ve slaném nálevu nebo uzený (kromě škvařeného)

0209[.10(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.50.60

Sádlo nebo jiný vepřový tuk, škvařený

1501[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.50.70

Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, syrový nebo škvařený

1502[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě

10.11.60.30

Zvířecí střeva, měchýře a žaludky, celé nebo jejich části (kromě rybích)

0504

kg

S

 

10.11.60.90

Nejedlý odpad z jateční výroby (kromě rybího, střev, měchýřů a žaludků)

0502[.10 + .90] + 0506[.10 + .90] + 0507 10 + 0510 + 0511[.99(.10 + .85)]

kg

S

 

NACE: 10.12

Zpracování a konzervování drůbežího masa

CPA: 10.12.10

Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené

10.12.10.10

Kuřata (včetně slepic) nedělená, čerstvá nebo chlazená

0207[.11(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Krocani a krůty nedělené, čerstvé nebo chlazené

0207[.24(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.10.30 z

Kachny, husy a perličky nedělené, čerstvé nebo chlazené

0207[.41(.20 + .30 + .80) + .51(.10 + .90) + .60(.05a)]

kg

S

 

10.12.10.40

Játra z vykrmených hus nebo kachen, čerstvá nebo chlazená

0207[.43 + .53]

kg

S

 

10.12.10.50

Kuřata (včetně slepic) dělená, čerstvá nebo chlazená

0207[.13(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Krůtí maso dělené, čerstvé nebo chlazené

0207[.26(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

kg

S

 

10.12.10.70 z

Kachny, husy a perličky dělené, čerstvé nebo chlazené

0207[.44(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .54(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10a + .21a + .31a + .41a + .51a + .61a + .81a)]

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Drůbeží maso, zmrazené

10.12.20.13

Kuřata (včetně slepic) nedělená, zmrazená

0207[.12(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Krocani a krůty nedělené, zmrazené

0207[.25(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.20.17 z

Kachny, husy a perličky nedělené, zmrazené

0207[.42(.30 + .80) + .52(.10 + .90) + .60(.05b)]

kg

S

 

10.12.20.53

Kuřata (včetně slepic) dělená, zmrazená

0207[.14(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Krocani a krůty dělené, zmrazené

0207[.27(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

kg

S

 

10.12.20.57 z

Kachny, husy a perličky dělené, zmrazené

0207[.45(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .55(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10b + .21b + .31b + .41b + .51b + .61b + .81b)]

kg

S

 

10.12.20.80 z

Drůbeží játra, zmrazená

0207[.14(.91) + .27(.91) + .45(.93 + .95) + .55(.93 + .95) + .60(.91a)]

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Drůbeží tuk

10.12.30.00

Drůbeží tuk

0209 90 + 1501 90

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Jedlé drůbeží droby

10.12.40.20 z

Drůbeží droby (kromě jater z vykrmených hus a kachen), čerstvé nebo chlazené

0207[.13(.91 + .99) + .26(.91 + .99) + .44(.91 + .99) + .54(.91 + .99) + .60(.91b + .99a)]

kg

S

 

10.12.40.50 z

Drůbeží droby (kromě jater), zmrazené

0207[.14(.99) + .27(.99) + .45(.99) + .55(.99) + .60(.99b)]

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Peří a kůže ptáků s peřím

10.12.50.00

Preparované kůže ptáků s pery nebo prachovým peřím, pera atd.

6701

kg

S

 

NACE: 10.13

Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

CPA: 10.13.11

Vepřové maso, kusy, solené, sušené nebo uzené (slanina a kýta)

10.13.11.20

Vepřové kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

0210[.11(.11 + .19 + .31 + .39 + .90)]

kg

S

 

10.13.11.50

Vepřové boky a kusy z nich, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

0210[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Vepřové maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (včetně slaniny, zadních tří čtvrtí nebo půlek, předních částí, hřbetů a kusů z nich; kromě vepřové kýty, plece a jejich částí s kostí a boků a jejich částí)

0210[.19(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .81 + .89 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Hovězí maso, solené, sušené nebo uzené

10.13.12.00

Hovězí nebo telecí maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

0210[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Ostatní maso a jedlé droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (kromě vepřového a hovězího masa); jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

10.13.13.00

Maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů (kromě vepřového, hovězího a telecího masa, soleného, ve slaném nálevu sušeného nebo uzeného)

0210[.91 + .92(.10 + .91 + .92 + .99) + .93 + .99(.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .79 + .85 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve

10.13.14.30 z

Uzenky, salámy a podobné výrobky z jater a potravinové přípravky na bázi těchto výrobků (kromě hotových pokrmů)

1601 00 10a

kg

S

 

10.13.14.60 z

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve a potravinové přípravky na bázi těchto výrobků (kromě uzenek a salámů z jater a hotových pokrmů)

1601[.00(.91a + .99a)]

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Jiné upravené a konzervované maso, droby nebo krev, kromě pokrmů z upraveného masa a drobů

10.13.15.05 z

Přípravky nebo konzervy z jater hus nebo kachen (kromě uzenek a salámů a hotových pokrmů)

1602 20 10a

kg

S

 

10.13.15.15 z

Přípravky nebo konzervy z jater ostatních zvířat (kromě uzenek a salámů a hotových pokrmů)

1602 20 90a

kg

S

 

10.13.15.25 z

Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů krůt (kromě uzenek a salámů, přípravků z jater a hotových pokrmů)

1602[.31(.11a + .19a + .80a)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Ostatní přípravky nebo konzervy z drůbežího masa (kromě uzenek a salámů, přípravků z jater a hotových pokrmů)

1602[.32(.11a + .19a + .30a + .90a) + .39(.21a + .29a + .85a)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Přípravky nebo konzervy z vepřového masa: kýty a kusy z nich (kromě hotových pokrmů)

1602[.41(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Přípravky nebo konzervy z vepřového masa: plece a kusy z nich (kromě hotových pokrmů)

1602[.42(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Přípravky nebo konzervy z masa, drobů a směsi z domácích vepřů, včetně směsí, obsahující < 40 % masa nebo drobů jakéhokoliv druhu a tuků všeho druhu (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)

1602 49 50a

kg

S

 

10.13.15.75 z

Ostatní přípravky nebo konzervy z masa, drobů a směsi z vepřů, včetně směsí (kromě uzenek a salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)

1602[.49(.11a + .13a + .15a + .19a + .30a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů z hovězího dobytka (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)

1602[.50(.10a + .31a + .95a)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Ostatní přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů, včetně krve (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)

1602[.90(.10a + .31a + .51a + .61a + .69a + .91a + .95a + .99a)]

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Moučky, šroty, pelety z masa, nevhodné k lidské spotřebě; škvarky

10.13.16.00

Moučky, šroty a pelety z masa nebo drobů, nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky

2301 10

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava masných výrobků

10.13.91.00

Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava masných výrobků

 

 

I

 

NACE: 10.20

Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

CPA: 10.20.11

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé nebo chlazené

10.20.11.00

Rybí filé a jiné rybí maso, čerstvé nebo chlazené, bez kostí

0304[.31 + .32 + .33 + .39 + .41 + .42(.10 + .50 + .90) + .43 + .44(.10 + .30 + .90) + .45 + .46 + .49(.10 + .50 + .90) + .51 + .52 + .53 + .54 + .55 + .59(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené

10.20.12.00

Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené

0302 90

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Ryby, zmrazené

10.20.13.30

Mořské ryby celé, zmrazené

0303[.11 + .12 + .13 + .14(.10 + .20 + .90) + .19 + .26 + .31(.10 + .30 + .90) + .32 + .33 + .34 + .39(.10 + .30 + .50 + .85) + .41(.10 + .90) + .42(.12 + .18 + .42 + .48 + .90) + .43(.10 + .90) + .44(.10 + .90) + .45(.12 + .18 + .91 + .99) + .46(.10 + .90) + .49(.20 + .85) + .51 + .53(.10 + .30 + .90) + .54(.10 + .90) + .55(.10 + .30 + .90) + .56 + .57 + .63(.10 + .30 + .90) + .64 + .65 + .66(.11 + .12 + .13 + .19 + .90) + .67 + .68(.10 + .90) + .69(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90) + .81(.10 + .20 + .30 + .90) + .82 + .83 + .84(.10 + .90) + .89(.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .45 + .50 + .55 + .60 + .65 + .70 + .90)]

kg

S

 

10.20.13.60

Sladkovodní ryby celé, zmrazené

0303[.23 + .24 + .25 + .29 + .89(.10)]

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Rybí filé, zmrazené

10.20.14.00

Rybí filé, zmrazené

0304[.61 + .62 + .63 + .69 + .71(.10 + .90) + .72 + .73 + .74(.11 + .15 + .19 + .90) + .75 + .79(.10 + .30 + .50 + .80 + .90) + .81 + .82(.10 + .50 + .90) + .83(.10 + .30 + .50 + .90) + .84 + .85 + .86 + .87 + .89(.10 + .21 + .29 + .30 + .41 + .49 + .51 + .55 + .59 + .60 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Rybí maso (též mleté), zmrazené

10.20.15.00

Rybí maso bez kostí (kromě filé), zmrazené

0304[.91 + .92 + .93(.10 + .90) + .94(.10 + .90) + .95(.10 + .21 + .25 + .29 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90) + .99(.10 + .21 + .23 + .29 + .55 + .61 + .65 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené

10.20.16.00

Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené

0303[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené

10.20.21.00

Rybí filé sušené, solené nebo ve slaném nálevu, kromě uzeného

0305[.31 + .32(.11 + .19 + .90) + .39(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

10.20.22.00

Rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání; játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu

0305[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Ryby sušené, též solené nebo ve slaném nálevu

10.20.23.50

Sušené ryby, též solené; ryby solené, ne však sušené; ryby ve slaném nálevu (kromě filé, uzených, hlav, ocasů a žaludků)

0305[.51(.10 + .90) + .59(.10 + .30 + .50 + .70 + .80) + .61 + .62 + .63 + .64 + .69(.10 + .30 + .50 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Ryby, včetně filé, uzené

10.20.24.25

Losos tichomořský, atlantický a dunajský (včetně filé, kromě hlav, ocasů a žaludků)

0305 41

kg

S

 

10.20.24.55

Sledi uzení (včetně filé, kromě hlav, ocasů a žaludků)

0305 42

kg

S

 

10.20.24.85

Ryby uzené (kromě sleďů a lososa tichomořského, atlantického a dunajského), včetně filé, kromě hlav, ocasů a žaludků

0305[.43 + .44(.10 + .90) + .49(.10 + .20 + .30 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Ryby, jinak upravené nebo konzervované, kromě hotových pokrmů z ryb

10.20.25.10 z

Přípravky nebo konzervy z lososů, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

1604 11 00a

kg

S

 

10.20.25.20 z

Přípravky nebo konzervy ze sleďů, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

1604[.12(.10a + .91a + .99a)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Přípravky nebo konzervy ze sardinek, sardinel a šprotů, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

1604[.13(.11a + .19a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Přípravky nebo konzervy z tuňáků, skipjacků a tuňáků pruhovaných (bonito), celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

1604[.14(.11a + .16a + .18a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Přípravky nebo konzervy z makrel, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

1604[.15(.11a + .19a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Přípravky nebo konzervy ze sardel (ančoviček), celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

1604 16 00a

kg

S

 

10.20.25.70 z

Rybí filé, obalené těstem nebo strouhankou, včetně rybích prstů (kromě hotových pokrmů)

1604 19 91a

kg

S

 

10.20.25.80 z

Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

1604[.17(.00a) + .19(.10a + .31a + .39a + .50a + .92a + .93a + .94a + .95a + .97a)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Přípravky nebo konzervy z ryb (kromě celých nebo v kusech a hotových pokrmů)

1604[.20(.05a + .10a + .30a + .40a + .50a + .70a + .90a)]

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kaviár a kaviárové náhražky

10.20.26.30

Kaviár (jikry jesetera)

1604 31

kg

S

 

10.20.26.60

Kaviárové náhražky

1604 32

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Korýši, zmrazení

10.20.31.00

Korýši zmrazení, zmrazené moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání

0306[.11(.10 + .90) + .12(.10 + .90) + .14(.10 + .30 + .90) + .15(.90) + .16(.91 + .99) + .17(.91 + .92 + .93 + .94 + .99) + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení

10.20.32.00

Měkkýši (hřebenatky, slávky jedlé, sépie, olihně a chobotnice) zmrazení, sušení, uzení, solení nebo ve slaném nálevu

0307[.29(.10 + .90) + .39(.10 + .90) + .49(.09 + .11 + .18 + .31 + .33 + .35 + .38 + .59 + .71 + .92 + .99) + .59(.10 + .90) + .99(.14 + .20)]

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Ostatní vodní bezobratlí, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení

10.20.33.00

Ostatní vodní bezobratlí (mořské škeble – zaděnky, medúzy atd.), zmrazení, sušení, uzení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání, zmrazené, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu

0307[.79(.30 + .90) + .89(.90) + .99(.11 + .17 + .80)] + 0308[.19(.30 + .90) + .29(.30 + .90) + .30(.50 + .90) + .90(.50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Korýši, jinak upravení nebo konzervovaní; měkkýši a jiní vodní bezobratlí, jinak upravení nebo v konzervách

10.20.34.00 z

Přípravky nebo konzervy z korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých (kromě chlazených, zmrazených, sušených, solených nebo ve slaném nálevu, korýšů, s krunýřem, vařených ve vodě nebo v páře; kromě hotových pokrmů)

0306[.11(.05) + .12(.05) + .14(.05) + .15(.10) + .16(.10) + .17(.10) + .19(.05) + .21(.10) + .22(.30) + .24(.10) + .25(.10) + .26(.10) + .27(.10) + .29(.05)] + 0307[.19(.10) + .29(.05) + .39(.05) + .49(.05) + .59(.05) + .60(.10) + .79(.10) + .89(.10) + .99(.10)] + 0308[.19(.10) + .29(.10) + .30(.30) + .90(.30)] + 1605[.10(.00a) + .21(.10a + .90a) + .29(.00a) + .30(.10a + .90a) + .40(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .53(.10a + .90a) + .54(.00a) + .55(.00a) + .56(.00a) + .57(.00a) + .58(.00a) + .59(.00a) + .61(.00a) + .62(.00a) + .63(.00a) + .69(.00a)]

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Moučky, šroty a pelety z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské spotřebě

10.20.41.00

Moučky, šroty a pelety, z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání

2301 20

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Ostatní výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nevhodné k lidské spotřebě

10.20.42.00

Produkty z ryb nevhodné k lidskému požívání (včetně odpadu z ryb; kromě kostic a vousů velryb, korálů a podobných materiálů, ulit a sépiových kostí, neopracovaných nebo jednoduše opracovaných/přírodních hub)

0511[.91(.10 + .90)]

kg

S

 

10.20.42.50

Rybí hlavy, ocasy a žaludky, jiné jedlé rybí droby: sušené, solené nebo ve slaném nálevu, uzené

0305[.71(.10 + .90) + .72 + .79]

kg

S

 

NACE: 10.31

Zpracování a konzervování brambor

CPA: 10.31.11

Brambory zmrazené

10.31.11.10

Brambory syrové, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

0710 10

kg

S

 

10.31.11.30

Brambory, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené (včetně brambor vařených nebo částečně vařených v oleji a zmrazených)

2004[.10(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Sušené brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené

10.31.12.00

Sušené brambory krájené nebo nekrájené, avšak jinak neupravené

0712 90 05

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet

10.31.13.00

Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet

1105[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Brambory upravené nebo konzervované

10.31.14.30

Brambory upravené nebo konzervované, nezmrazené, ve formě mouky, krupice nebo vloček (kromě lupínků, ve vinném octě nebo kyselině octové)

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Brambory upravené nebo konzervované, nezmrazené, včetně bramborových lupínků (kromě sušených, ve vinném octě nebo kyselině octové nebo ve formě mouky, krupice nebo vloček)

2005[.20(.20 + .80)]

kg

S

 

NACE: 10.32

Výroba ovocných a zeleninových šťáv

CPA: 10.32.11

Šťáva z rajských jablek

10.32.11.00

Rajčatová šťáva

2009[.50(.10 + .90)]

l @

S

 

CPA: 10.32.12

Pomerančová šťáva

10.32.12.10

Pomerančová šťáva nekoncentrovaná, zmrazená

2009[.11(.91 + .99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Pomerančová šťáva nekoncentrovaná, nezmrazená

2009[.12 + .19(.91 + .98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Pomerančová šťáva j. n.

2009[.11(.11 + .19) + .19(.11 + .19)]

l @

S

 

CPA: 10.32.13

Grapefruitová šťáva

10.32.13.00

Grapefruitová šťáva

2009[.21 + .29(.11 + .19 + .91 + .99)]

l @

S

 

CPA: 10.32.14

Ananasová šťáva

10.32.14.00

Ananasová šťáva

2009[.41(.92 + .99) + .49(.11 + .19 + .30 + .91 + .93 + .99)]

l @

S

 

CPA: 10.32.15

Hroznová šťáva

10.32.15.00

Hroznová šťáva (včetně hroznového moštu)

2009[.61(.10 + .90) + .69(.11 + .19 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90)]

l @

S

 

CPA: 10.32.16

Jablečná šťáva

10.32.16.00

Jablečná šťáva

2009[.71(.20 + .99) + .79(.11 + .19 + .30 + .91 + .98)]

l @

S

 

CPA: 10.32.17

Směsi ovocných a zeleninových šťáv

10.32.17.00

Směsi ovocných a zeleninových šťáv

2009[.90(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .73 + .79 + .92 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

l @

S

 

CPA: 10.32.19

Ostatní ovocné a zeleninové šťávy

10.32.19.10

Šťáva z citrusového ovoce jednoho druhu nekoncentrovaná (kromě pomerančové a grapefruitové)

2009[.31(.11 + .19 + .51 + .59 + .91 + .99) + .39(.31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .91 + .95 + .99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Šťáva z ovoce nebo zeleniny jednoho druhu nekoncentrovaná, nezkvašená a bez přídavku alkoholu (kromě pomerančové, grapefruitové, ananasové, rajčatové, hroznové a jablečné šťávy)

2009[.81(.31 + .51 + .59 + .95 + .99) + .89(.50 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79 + .85 + .86 + .88 + .89 + .96 + .97 + .99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Jiné ovocné a zeleninové šťávy, j. n.

2009[.39(.11 + .19) + .81(.11 + .19) + .89(.11 + .19 + .34 + .35 + .36 + .38)]

l @

S

 

NACE: 10.39

Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

CPA: 10.39.11

Zelenina, zmrazená

10.39.11.00

Zmrazená zelenina a zeleninové směsi, nevařená nebo vařená ve vodě nebo v páře (kromě brambor)

0710[.21 + .22 + .29 + .30 + .40 + .80(.10 + .51 + .59 + .61 + .69 + .70 + .80 + .85 + .95) + .90]

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Zelenina prozatímně konzervovaná

10.39.12.00

Zelenina prozatímně konzervovaná oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání

0711[.20(.10 + .90) + .40 + .51 + .59 + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Sušená zelenina

10.39.13.30

Cibule sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak dále nezpracovaná

0712 20

kg

S

 

10.39.13.50

Houby a lanýže sušené, v celku, rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak dále nezpracované

0712[.31 + .32 + .33 + .39]

kg

S

 

10.39.13.90

Sušená zelenina (kromě brambor, cibule, hub a lanýžů) a zeleninové směsi, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak dále nezpracovaná

0712[.90(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Fazole, konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových pokrmů

10.39.15.00 z

Fazole konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů

2005[.51(.00a) + .59(.00a)]

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Hrách, konzervovaný jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových pokrmů

10.39.16.00 z

Hrách konzervovaný jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů

2005 40 00a

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Ostatní zelenina (kromě brambor), konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů

10.39.17.10 z

Konzervovaná rajčata, celá nebo kousky (kromě upravených zeleninových pokrmů a rajčat konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)

2002[.10(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.39.17.21

Rajčatový protlak nekoncentrovaný

2002[.90(.11 + .19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Rajčatový protlak koncentrovaný

2002[.90(.31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Upravené nebo konzervované houby a lanýže (kromě upravených zeleninových pokrmů a hub a lanýžů sušených, zmrazených nebo konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)

2003[.10(.20a + .30a) + .90(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Zmrazená zelenina a zeleninové směsi (kromě upravených zeleninových pokrmů, zmrazené zeleniny a zeleninových směsí syrových nebo vařených v páře nebo v horké vodě nebo konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)

2004[.90(.10a + .30a + .50a + .91a + .98a)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Kysané zelí (kromě upravených zeleninových pokrmů a kysaného zelí sušeného, zmrazeného nebo konzervovaného octem nebo kyselinou octovou)

2005 99 60a

kg

S

 

10.39.17.60 z

Konzervovaný chřest (kromě upravených zeleninových pokrmů a chřestu sušeného, zmrazeného nebo konzervovaného octem nebo kyselinou octovou)

2005 60 00a

kg

S

 

10.39.17.70 z

Upravené nebo konzervované olivy (kromě upravených zeleninových pokrmů a oliv sušených, zmrazených nebo konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)

2005 70 00a

kg

S

 

10.39.17.80 z

Upravená nebo konzervovaná kukuřice (kromě upravených zeleninových pokrmů a kukuřice sušené, zmrazené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou)

2005 80 00a

kg

S

 

10.39.17.90 z

Zelenina a zeleninové směsi, j. n. (kromě upravených zeleninových pokrmů, zmrazené zeleniny a zeleninových směsí)

2005[.91(.00a) + .99(.10a + .20a + .30a + .50a + .80a)]

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

10.39.18.00

Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou

2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65 + .70 + .92 + .97)]

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené

10.39.21.00

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

0811[.10(.11 + .19 + .90) + .20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .90) + .90(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .75 + .80 + .85 + .95)]

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty

10.39.22.30

Džemy, marmelády, želé, protlaky a pasty z citrusového ovoce, vařené přípravky (bez homogenizačních přípravků)

2007[.91(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Džemy, marmelády, ovocná želé, ovocné nebo ořechové protlaky a pasty, vařené přípravky (kromě z citrusového ovoce, kromě homogenizačních přípravků)

2007[.99(.10 + .20 + .31 + .33 + .35 + .39 + .50 + .93 + .97)]

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Ořechy, podzemnice olejná a jiná semena, pražené, solené nebo jinak upravené

10.39.23.30

Arašídy upravené nebo konzervované (včetně arašídového másla; kromě konzervovaných vinným octem nebo kyselinou octovou, mražených, protlaků a past)

2008[.11(.10 + .91 + .96 + .98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Ořechy (kromě arašídů) zpracované nebo konzervované a jiná semena a směsi (kromě konzervovaných vinným octem nebo kyselinou octovou, mražených, protlaků a past, konzervovaných cukrem)

2008[.19(.12 + .13 + .19 + .92 + .93 + .95 + .99) + .97(.03 + .05)]

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Ovoce a ořechy prozatímně konzervované, nevhodné k okamžité spotřebě

10.39.24.10

Kůra citrusových plodů nebo slupky melounů, čerstvé, zmrazené, sušené nebo prozatímně konzervované ve slaném nálevu, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích

0814

kg

S

 

10.39.24.30

Ostatní ovoce a ořechy, prozatímně konzervované oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak nevhodné k přímému požívání

0812[.10 + .90(.25 + .30 + .40 + .70 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Ostatní zpracované nebo konzervované ovoce

10.39.25.10

Vinné hrozny sušené

0806[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.39.25.20

Ovoce sušené (kromě banánů, datlí, fíků, ananasu, avokáda, kvajávy, manga, mangostanu, citrusového ovoce a hroznů); směsi sušeného ovoce nebo ořechů

0813[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .30 + .50 + .65 + .95) + .50(.12 + .15 + .19 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.39.25.50

Ovoce, upravené nebo konzervované, j. n. (kromě müsli)

2008[.20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .30(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .71 + .75 + .79 + .90) + .40(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .50(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .60(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .60 + .70 + .90) + .70(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .80(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .90) + .91 + .93(.11 + .19 + .21 + .29 + .91 + .93 + .99) + .97(.12 + .14 + .16 + .18 + .32 + .34 + .36 + .38 + .51 + .59 + .72 + .74 + .76 + .78 + .92 + .93 + .94 + .96 + .97 + .98) + .99(.11 + .19 + .21 + .23 + .24 + .28 + .31 + .34 + .36 + .37 + .38 + .40 + .41 + .43 + .45 + .48 + .49 + .51 + .63 + .67 + .72 + .78 + .85 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty

10.39.30.00

Rostlinné vedlejší produkty a rostlinné odpady používané k výživě zvířat, j. n.

2308[.00(.11 + .19 + .40 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a zeleniny

10.39.91.00

Tepelné zpracování a ostatní služby (koncentrace atd.) při konzervování ovoce a zeleniny

 

 

I

 

NACE: 10.41

Výroba olejů a tuků

CPA: 10.41.11

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarin a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

10.41.11.00

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

1503[.00(.11 + .19 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb a mořských savců

10.41.12.00

Tuky a oleje z ryb nebo mořských savců a jejich frakce, chemicky neupravené

1504[.10(.10 + .91 + .99) + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

10.41.19.00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, chemicky neupravené

1506

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Sójový olej, surový

10.41.21.00

Surový sójový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1507[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Podzemnicový olej, surový

10.41.22.00

Surový podzemnicový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1508[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Olivový olej, surový

10.41.23.10

Panenský olivový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1509[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.41.23.30

Oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, surové (též smíšené s panenským olivovým olejem, rafinované; kromě panenského olivového oleje a chemicky upravených olejů)

1510 00 10

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Slunečnicový olej, surový

10.41.24.00

Surový slunečnicový a světlicový olej a jejich frakce, chemicky neupravené

1512[.11(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Bavlníkový olej, surový

10.41.25.00

Surový bavlníkový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1512[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.26

Řepkový, řepicový a hořčičný olej, surové

10.41.26.00

Surový řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, chemicky neupravené

1514[.11(.10 + .90) + .91(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.27

Palmový olej, surový

10.41.27.00

Surový palmový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1511[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.28

Kokosový olej, surový

10.41.28.00

Surový kokosový olej (kopra) a jeho frakce, chemicky neupravené

1513[.11(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Ostatní rostlinné oleje, surové

10.41.29.00

Ostatní rostlinné oleje, surové, chemicky neupravené

1513[.21(.10 + .30 + .90)] + 1515[.11 + .50(.11 + .19) + .90(.21 + .29 + .40 + .59)]

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Bavlněný lintr

10.41.30.00

Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)

1404 20

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů

10.41.41.30

Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci sójového oleje

2304

kg

S

 

10.41.41.50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci slunečnicového tuku nebo oleje

2306 30

kg

S

 

10.41.41.70

Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci řepkového nebo řepicového tuku nebo oleje

2306[.41 + .49]

kg

S

 

10.41.41.90

Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci rostlinných tuků/olejů (včetně bavlníkových semen, semen lnu, kokosového oleje (kopry), palmových ořechů nebo jader; kromě ze sójových bobulí, slunečnicových semen, semen řepky olejky nebo řepice)

2305 + 2306[.10 + .20 + .50 + .60 + .90(.05 + .11 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a šrotu

10.41.42.00

Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a šrotu

1208[.10 + .90]

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Sójový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.51.00

Rafinovaný sójový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1507[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Podzemnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.52.00

Rafinovaný podzemnicový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1508[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Olivový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.53.10

Rafinovaný olivový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1509 90

kg

S

 

10.41.53.30

Oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv (též smíšené s panenským olivovým olejem, rafinované; kromě surových olejů, panenského olivového oleje a chemicky upravených olejů)

1510 00 90

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Slunečnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.54.00

Rafinovaný slunečnicový a světlicový olej a jejich frakce, chemicky neupravené

1512[.19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Bavlníkový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.55.00

Rafinovaný bavlníkový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1512[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.56.00

Rafinovaný řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, chemicky neupravené

1514[.19(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Palmový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.57.00

Rafinovaný palmový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1511[.90(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Kokosový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.58.00

Rafinovaný kokosový olej (kopra) a jeho frakce, chemicky neupravené

1513[.19(.11 + .19 + .30 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale chemicky neupravené; pevné rostlinné tuky a jiné rostlinné oleje (kromě kukuřičného oleje) a jejich frakce j. n., rafinované, ale chemicky neupravené

10.41.59.00

Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale chemicky neupravené; stálé rostlinné tuky a jiné rostlinné oleje (kromě kukuřičného oleje) a jejich frakce, j. n., rafinované, ale chemicky neupravené

1513[.29(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)] + 1515[.19(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .50(.91 + .99) + .90(.11 + .31 + .39 + .51 + .60 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, hydrogenované, esterifikované, avšak jinak neupravené

10.41.60.30

Živočišné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, avšak dále neupravené (včetně rafinovaných)

1516[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, avšak dále neupravené (včetně rafinovaných)

1516[.20(.10 + .91 + .95 + .96 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Rostlinné vosky (kromě triglyceridů)

10.41.71.00

Rostlinné vosky (včetně rafinovaných) (kromě triglyceridů)

1521 10

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

10.41.72.00

Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

1522[.00(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.42

Výroba margarínu a podobných jedlých tuků

CPA: 10.42.10

Margarín a podobné jedlé tuky

10.42.10.30

Margarín a pomazánky se sníženým nebo nízkým obsahem tuků (kromě tekutého margarínu)

1517[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Ostatní jedlé směsi nebo přípravky z olejů a tuků, včetně tekutého margarínu

1517[.90(.10 + .91 + .93 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.51

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů

CPA: 10.51.11

Upravené tekuté mléko

10.51.11.33

Mléko a smetana o obsahu tuku ≤ 1 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Mléko a smetana o obsahu tuku ≤ 1 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Mléko a smetana o obsahu tuku > 1 %, avšak ≤ 6 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l

0401[.20(.11 + .91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Mléko a smetana o obsahu tuku > 1 %, avšak ≤ 6 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l

0401[.20(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, nezahuštěné ani slazené

10.51.12.10

Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, avšak ≤ 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l

0401[.40(.10) + .50(.11)]

kg

S

 

10.51.12.20

Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, avšak ≤ 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l

0401[.40(.90) + .50(.19)]

kg

S

 

10.51.12.30

Mléko a smetana o obsahu tuku > 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l

0401[.50(.31 + .91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Mléko a smetana o obsahu tuku > 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l

0401[.50(.39 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Sušené odstředěné mléko

10.51.21.30

Sušené odstředěné mléko (mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnosti), v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2,5 kg

0402[.10(.11 + .91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Sušené odstředěné mléko (mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnosti), v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2,5 kg

0402[.10(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Sušené plnotučné mléko

10.51.22.30

Sušené plnotučné mléko nebo smetana (mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 1,5 % hmotnosti), v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2,5 kg

0402[.21(.11 + .91) + .29(.11 + .15 + .91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Sušené plnotučné mléko nebo smetana (mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 1,5 % hmotnosti), v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2,5 kg

0402[.21(.18 + .99) + .29(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Máslo a mléčné pomazánky

10.51.30.30

Máslo o obsahu tuku ≤ 85 % hmotnosti

0405[.10(.11 + .19 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Máslo o obsahu tuku > 85 % hmotnosti a ostatní tuky a oleje získané z mléka (kromě mléčných pomazánek o obsahu tuku < 80 % hmotnosti)

0405[.10(.90) + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Mléčné pomazánky o obsahu tuku < 80 % hmotnosti

0405[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Sýry a tvaroh

10.51.40.30

Čerstvé (nezrající nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra a tvarohu

0406[.10(.20 + .80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Strouhané a práškové sýry, sýry s modrou plísní a jiné netavené sýry (kromě čerstvého sýra, syrovátkového sýra a tvarohu)

0406[.20(.10 + .90) + .40(.10 + .50 + .90) + .90(.01 + .13 + .15 + .17 + .18 + .19 + .21 + .23 + .25 + .27 + .29 + .32 + .35 + .37 + .39 + .50 + .61 + .63 + .69 + .73 + .75 + .76 + .78 + .79 + .81 + .82 + .84 + .85 + .86 + .87 + .88 + .93 + .99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové

0406[.30(.10 + .31 + .39 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Mléko a smetana zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr a jiná sladidla, jiné než sušené

10.51.51.04

Zahuštěné mléko, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

0402[.91(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Zahuštěné mléko, obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

0402[.99(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Jogurt a jiné fermentované nebo acidofilní mléko nebo smetana

10.51.52.41

Kyselé mléko, smetana, jogurt a jiné fermentované (kysané) výrobky

0403[.10(.11 + .13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59) + .90(.13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .53 + .59 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

0403[.10(.91 + .93 + .99) + .90(.91 + .93 + .99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Sušené podmáslí

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Podmáslí

0403 90 51

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kasein

10.51.53.00

Kasein a kaseináty

3501[.10(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Laktosa a laktosový sirup

10.51.54.00

Laktosa a laktosový sirup (včetně chemicky čisté laktózy)

1702[.11 + .19]

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Syrovátka

10.51.55.30

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, sušená, v granulích nebo v jiné pevné formě, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

0404[.10(.02 + .04 + .06 + .12 + .14 + .16 + .26 + .28 + .32 + .34 + .36 + .38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Syrovátka a modifikovaná syrovátka v tekutém stavu nebo ve formě pasty, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

0404[.10(.48 + .52 + .54 + .56 + .58 + .62 + .72 + .74 + .76 + .78 + .82 + .84)]

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Mléčné výrobky j. n.

10.51.56.00

Výrobky z přirozených složek mléka, j. n.

0404[.90(.21 + .23 + .29 + .81 + .83 + .89)]

kg

S

 

NACE: 10.52

Výroba zmrzliny

CPA: 10.52.10

Zmrzlina a podobné výrobky

10.52.10.00

Zmrzlina a podobné výrobky (včetně ovocné dřeně a nanuků, kromě směsí a základů pro výrobu zmrzliny)

2105[.00(.10 + .91 + .99)]

l @

S

 

NACE: 10.61

Výroba mlýnských výrobků

CPA: 10.61.11

Loupaná rýže

10.61.11.00

Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)

1006[.20(.11 + .13 + .15 + .17 + .92 + .94 + .96 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Rýže, poloomletá nebo celoomletá nebo zlomková

10.61.12.30

Poloomletá nebo celoomletá rýže (včetně rýže camolino)

1006[.30(.21 + .23 + .25 + .27 + .42 + .44 + .46 + .48 + .61 + .63 + .65 + .67 + .92 + .94 + .96 + .98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Zlomková rýže (včetně obohacené rýže, předpařené rýže)

1006 40

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže

10.61.21.00

Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže

1101[.00(.11 + .15 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Ostatní obilné mouky

10.61.22.00

Obilné mouky, kromě pšeničné mouky nebo mouky ze soureže

1102[.20(.10 + .90) + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Zeleninové mouky a krupice

10.61.23.00

Mouka, krupice a prášek ze sušeného hrachu, fazolí, čočky, sága, maniokových kořenů, marantových kořenů, salepových kořenů, jeruzalémských artyčoků, sladkých brambor a podobných kořenů a hlíz; mouka, krupice a prášek z ořechů, jedlého ovoce

1106[.10 + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Směsi pro přípravu pekařského zboží

10.61.24.00

Směsi a těsta pro přípravu pečiva, cukrářských výrobků, sušenek, oplatek, sucharů, opékaného chleba a podobných opékaných výrobků a jiného pekařského zboží

1901 20

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Krupice a krupička z pšenice

10.61.31.33

Krupice a krupička z pšenice tvrdé

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Krupice a krupička z pšenice obecné a pšenice špaldy

1103 11 90

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Krupice, krupička a pelety z obilovin j. n.

10.61.32.30

Krupice a krupička z ovsa, kukuřice, žita, ječmene a ostatních obilovin (kromě pšenice)

1103[.13(.10 + .90) + .19(.20 + .40 + .50 + .90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Pelety z pšenice

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Pelety z ječmene, kukuřice, rýže, žita, ječmene a ostatních obilovin (kromě pšenice)

1103[.20(.25 + .30 + .40 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Snídaňové cereálie a ostatní výrobky z obilných zrn

10.61.33.33

Obilná zrna jinak zpracovaná (např. loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), kromě rýže

1104[.12(.10 + .90) + .19(.10 + .30 + .50 + .61 + .69 + .91 + .99) + .22(.40 + .50 + .95) + .23(.40 + .98) + .29(.04 + .05 + .08 + .17 + .30 + .51 + .55 + .59 + .81 + .85 + .89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Obilné klíčky celé, válcované, ve vločkách nebo mleté, kromě rýže

1104[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Ostatní výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením

1904[.10(.10 + .30 + .90) + .20(.91 + .95 + .99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Obiloviny ve formě zrn (kromě kukuřice), předvařené nebo jinak připravené

1904[.30 + .90(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé zpracováním obilovin

10.61.40.10

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky po prosévání, mletí nebo jiném zpracování kukuřice

2302[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky po prosévání, mletí nebo jiném zpracování rýže

2302[.40(.02 + .08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky po prosévání, mletí nebo jiném zpracování pšenice

2302[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilovin (kromě kukuřice, rýže a pšenice)

2302[.40(.10 + .90) + .50]

kg

S

 

NACE: 10.62

Výroba škrobárenských výrobků

CPA: 10.62.11

Škroby; inulin; pšeničný lepek; dextriny a jiné modifikované škroby

10.62.11.11

Pšeničný škrob

1108 11

kg

S

 

10.62.11.13

Kukuřičný škrob

1108 12

kg

S

 

10.62.11.15

Bramborový škrob

1108 13

kg

S

 

10.62.11.19

Škroby (včetně z rýže, maniokových kořenů, marantových kořenů a dřeně ságovníku, kromě z pšenice, kukuřice a z brambor)

1108[.14 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Inulin

1108 20

kg

S

 

10.62.11.50

Pšeničný lepek (kromě pšeničného lepku připraveného k použití jako klih nebo k potahování v textilním průmyslu)

1109

kg

S

 

10.62.11.70

Dextriny a jiné modifikované škroby (včetně esterifikovaných a etherifikovaných škrobů, rozpustných škrobů, předželatinovaných nebo nabobtnalých škrobů, dialdehydického škrobu, škrobu po ošetření formaldehydem nebo epichlorohydrinem)

3505[.10(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn a v podobných formách

10.62.12.00

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

1903

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glukosa a glukosový sirup; fruktosa a fruktosový sirup; invertní cukr; cukry a cukerné sirupy j. n.

10.62.13.10

Glukóza a glukózový sirup bez přísad aromatických přípravků nebo barviva

1702[.30(.10 + .50 + .90) + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Chemicky čistá fruktóza v pevné formě; fruktóza a fruktózový sirup obsahující v suchém stavu > 50 % hmotnosti fruktózy; izoglukóza bez přísad aromatických přípravků nebo barviva

1702[.50 + .60(.10 + .80 + .95) + .90(.30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodextrin a maltodextrinový sirup bez přísad aromatických přípravků nebo barviva

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Ostatní cukry (včetně invertního cukru), j. n.

1702[.90(.10 + .80 + .95)]

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Kukuřičný olej

10.62.14.30

Surový kukuřičný olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1515[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Rafinovaný kukuřičný olej a jeho frakce, chemicky neupravené

1515[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Škrobárenské a podobné zbytky

10.62.20.00

Škrobárenské a podobné zbytky

2303[.10(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.71

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

CPA: 10.71.11

Chléb, čerstvý

10.71.11.00

Čerstvý chléb obsahující ≤ 5 % hmotnostních cukrů a ≤ 5 % hmotnostních tuku v sušině (bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce)

1905 90 30

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Ostatní pekařské a cukrářské výrobky, čerstvé

10.71.12.00

Pečivo cukrářské; další cukrářské výrobky slazené

1905 90 60

kg

S

 

NACE: 10.72

Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků

CPA: 10.72.11

Suchary, opékaný chléb

10.72.11.30

Křupavý chléb zvaný „knäckebrot“

1905 10

kg

S

 

10.72.11.50

Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky

1905[.40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Perník a podobné výrobky; sladké sušenky; vafle a oplatky

10.72.12.30

Perník a podobné výrobky

1905[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Sladké sušenky, oplatky a malé oplatky, zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao

1905[.31(.11 + .19) + .32(.11 + .19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Sladké sušenky, včetně sendvičových sušenek (kromě úplně nebo částečně natřených nebo politých čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao)

1905[.31(.30 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Oplatky a malé oplatky s obsahem vody > 10 % hmotnosti hotového výrobku (kromě zmrzlinových kornoutků, sendvičových oplatek a ostatních podobných výrobků)

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Oplatky a malé oplatky, včetně solených (kromě úplně nebo částečně natřených nebo politých čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao)

1905[.32(.91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Ostatní suché nebo trvanlivé pekařské výrobky

10.72.19.10

Nekvašený chléb (macesy)

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Sušenky (kromě úplně nebo částečně natřených nebo politých čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao, sladkých sušenek, oplatek a malých oplatek)

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Pekárenské výrobky neslazené (včetně palačinek, lívanců, quiche, pizzy; kromě sandwichů, křupavých chlebů, oplatek a malých oplatek, sucharů, opékaných, tlačených nebo pěnových, aromatizovaných nebo solených výrobků)

1905 90 90

kg

S

 

NACE: 10.73

Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků

CPA: 10.73.11

Makarony, nudle a podobné moučné výrobky

10.73.11.30

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené, obsahující vejce

1902 11

kg

S

 

10.73.11.50

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené, neobsahující vejce

1902[.19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Kuskus

10.73.12.00

Kuskus

1902[.40(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.81

Výroba cukru

CPA: 10.81.11

Surový třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu

10.81.11.00

Surový třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu, bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv

1701[.12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .14(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu, bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv

10.81.12.30

Rafinovaný bílý třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Rafinovaný třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu (kromě bílého cukru)

1701 99 90

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv; javorový cukr a javorový sirup

10.81.13.00

Rafinovaný třtinový nebo řepný cukr s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv; javorový cukr a sirup

1701 91 + 1702[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melasy

10.81.14.30

Třtinová melasa

1703 10

kg

S

 

10.81.14.50

Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru (kromě třtinové melasy)

1703 90

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady

10.81.20.00

Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady (včetně odpadního kalu a usazenin z tlakového filtru)

2303[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.82

Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek

CPA: 10.82.11

Kakaová hmota, též odtučněná

10.82.11.00

Kakaová hmota (kromě obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla)

1803[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Kakaové máslo, kakaový tuk a olej

10.82.12.00

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

1804

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

10.82.13.00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

1805

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

10.82.14.00

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

1806[.10(.15 + .20 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao (kromě slazeného kakaového prášku), ve velkém balení

10.82.21.30

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách > 2 kg nebo v tekutém stavu, ve formě pasty, prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu o obsahu > 2 kg, obsahující ≥ 18 % hmotnosti kakaového másla

1806[.20(.10 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.82.21.50

Čokoládové mléčné drobky v balení > 2 kg, obsahující ≥ 18 % hmotnosti kakaového másla

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Čokoládová poleva s přísadou aromatických přípravků v balení > 2 kg, obsahující ≥ 18 % kakaového másla

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Potravinové výrobky v balení > 2 kg, obsahující < 18 % kakaového másla (kromě čokoládové polevy s přísadou aromatických přípravků, čokoládových mléčných drobků)

1806 20 95

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao (kromě slazeného kakaového prášku), jiné než ve velkém balení

10.82.22.33

Čokoládové výrobky v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, plněné (včetně krémem, likérem nebo ovocnou pastou; kromě čokoládových sušenek)

1806 31

kg

S

 

10.82.22.35

Čokoládové výrobky v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů (kromě plněných, čokoládových sušenek)

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Čokoládové výrobky v blocích, tabulkách nebo tyčinkách (kromě plněných, s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů, čokoládových sušenek)

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Čokoládové bonbony (včetně pralinek) obsahující alkohol (kromě v blocích, tabulkách nebo tyčinkách)

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Čokoládové bonbony (kromě obsahujících alkohol, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách)

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Čokoládové cukrovinky plněné (kromě v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, čokoládových sušenek a čokolád)

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Čokoládové cukrovinky (kromě plněných, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, čokoládových sušenek a čokolád)

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, s obsahem kakaa (včetně čokoládového nugátu, kromě bílé čokolády)

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Pasty (pomazánky) obsahující kakao

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Potravinové přípravky s obsahem kakaa (s výjimkou kakaové pasty, másla, prášku, bloků, tabulek, tyčinek, tekutých, past, prášků, granulí a jiné formy, v balení > 2 kg, na výrobu nápojů, čokoládových past)

1806 90 90

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao

10.82.23.10

Žvýkací guma

1704[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Lékořicové pečivo, bloky, tyčinky a pastilky obsahující > 10 % hmotnosti sacharózy, avšak neobsahující jiné látky

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Bílá čokoláda

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Cukrovinkové pasty v balení o čisté hmotnosti ≥ 1 kg (včetně marcipánu, fondánu, nugátu a mandlové pasty)

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli sestávající zejména z cukru a aromatických složek (kromě pastilek nebo dropsů s aromatickými složkami s léčivými vlastnostmi)

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé (včetně mandlí v cukru)

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Cukrovinky gumovité a želé včetně ovocných past ve formě cukrovinek (kromě žvýkacích gum)

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Tvrdé bonbony plněné nebo neplněné

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Karamely a podobné cukrovinky

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Cukrovinky – komprimáty (včetně ústních pastilek)

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Cukrovinky na bázi cukru, j. n.

1704 90 99

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin konzervované cukrem

10.82.24.00

Máčené, glazované nebo kandované ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin

2006[.00(.10 + .31 + .35 + .38 + .91 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.83

Zpracování čaje a kávy

CPA: 10.83.11

Káva bez kofeinu nebo pražená

10.83.11.30

Nepražená káva bez kofeinu

0901 12

kg

S

 

10.83.11.50

Pražená káva s kofeinem

0901 21

kg

S

 

10.83.11.70

Pražená káva bez kofeinu

0901 22

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Kávové náhražky; výtažky, tresti a koncentráty vyrobené z kávy nebo kávové náhražky kávové slupky a pulpy

10.83.12.10

Kávové náhražky obsahující kávu

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy

2101[.11 + .12(.92 + .98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich

2101[.30(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Zelený čaj (nefermentovaný), černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤ 3 kg

10.83.13.00

Čaj v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 3 kg

0902[.10 + .30]

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Výtažky, tresti, koncentráty a přípravky z čaje nebo maté

10.83.14.00

Výtažky, tresti a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté

2101[.20(.20 + .92 + .98)]

kg

S

 

NACE: 10.84

Výroba koření a aromatických výtažků

CPA: 10.84.11

Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové

10.84.11.30

Vinný ocet

2209[.00(.11 + .19)]

l

S

 

10.84.11.90

Ocet a jeho náhražky nevyrobené z vína

2209[.00(.91 + .99)]

l

S

 

CPA: 10.84.12

Hotové omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a moučka a připravená hořčice

10.84.12.10

Sójová omáčka

2103 10

kg

S

 

10.84.12.30

Kečup a jiné omáčky z rajčat

2103 20

kg

S

 

10.84.12.53

Hořčičná mouka

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Hotová hořčice

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Omáčky a přípravky pro omáčky, směsi koření a směsi přísad pro ochucení (kromě sójové omáčky, kečupu, jiných omáček z rajčat, hořčičné mouky a hotové hořčice)

2103[.90(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Potravinářská sůl

10.84.30.00

Sůl vhodná k lidskému požívání

2501 00 91

kg

T

 

NACE: 10.85

Výroba hotových pokrmů

CPA: 10.85.11

Hotové pokrmy z masa, drobů nebo krve

10.85.11.00 z

Hotové pokrmy z masa, drobů nebo krve

1601[.00(.10b + .91b + .99b)] + 1602[.20(.10b + .90b) + .31(.11b + .19b + .80b) + .32(.11b + .19b + .30b + .90b) + .39(.21b + .29b + .85b) + .41(.10b + .90b) + .42(.10b + .90b) + .49(.11b + .13b + .15b + .19b + .30b + .50b + .90b) + .50(.10b + .31b + .95b) + .90(.10b + .31b + .51b + .61b + .69b + .91b + .95b + .99b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů

10.85.12.00 z

Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů

1604[.11(.00b) + .12(.10b + .91b + .99b) + .13(.11b + .19b + .90b) + .14(.11b + .16b + .18b + .90b) + .15(.11b + .19b + .90b) + .16(.00b) + .17(.00b) + .19(.10b + .31b + .39b + .50b + .91b + .92b + .93b + .94b + .95b + .97b) + .20(.05b + .10b + .30b + .40b + .50b + .70b + .90b)] + 1605[.10(.00b) + .21(.10b + .90b) + .29(.00b) + .30(.10b + .90b) + .40(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .53(.10b + .90b) + .54(.00b) + .55(.00b) + .56(.00b) + .57(.00b) + .58(.00b) + .59(.00b) + .61(.00b) + .62(.00b) + .63(.00b) + .69(.00b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Hotové pokrmy ze zeleniny

10.85.13.00 z

Hotové pokrmy ze zeleniny

2002[.10(.10b + .90b)] + 2003[.10(.20b + .30b) + .90(.10b + .90b)] + 2004[.90(.10b + .30b + .50b + .91b + .98b)] + 2005[.40(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b) + .60(.00b) + .70(.00b) + .80(.00b) + .91(.00b) + .99(.10b + .20b + .30b + .50b + .60b + .80b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Hotové pokrmy z těstovin

10.85.14.10

Těstoviny nadívané masem, rybou, sýrem nebo jinými nádivkami v jakémkoli poměru, též vařené

1902[.20(.10 + .30 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Těstoviny sušené, nesušené, zmrazené a těstovinové výrobky (včetně připravených jídel) (kromě nevařených, nadívaných těstovin)

1902[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Ostatní hotové pokrmy (včetně zmrazené pizzy)

10.85.19.00

Ostatní hotové pokrmy (včetně zmrazené pizzy)

2106 90 98

kg

S

 

NACE: 10.86

Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin

CPA: 10.86.10

Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny

10.86.10.10

Homogenizované přípravky z masa, masových drobů nebo krve (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků z masa; potravinových přípravků na bázi těchto výrobků)

1602 10

kg

S

 

10.86.10.30

Homogenizovaná zelenina (kromě zmrazené, konzervované octem nebo kyselinou octovou)

2005 10

kg

S

 

10.86.10.50

Homogenizované džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty

2007[.10(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Homogenizované směsi potravinových přípravků pro dětskou výživu nebo dietní účely upravené pro maloobchodní prodej, v balení ≤ 250 g

2104 20

kg

S

 

10.86.10.70

Přípravky pro dětskou výživu v balení pro maloobchodní prodej (kromě homogenizovaných směsí potravinových přípravků)

1901 10

kg

S

 

NACE: 10.89

Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.

CPA: 10.89.11

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny

10.89.11.00

Přípravky pro výrobu polévek a bujonů; hotové polévky a bujony

2104 10

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Vejce bez skořápek a vaječné žloutky čerstvé nebo konzervované; vejce ve skořápkách čerstvá nebo konzervovaná; vaječný albumin

10.89.12.30

Vaječné výrobky čerstvé, sušené, vařené v páře nebo ve vodě, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované (kromě albuminu, ve skořápkách)

0408[.11(.20 + .80) + .19(.20 + .81 + .89) + .91(.20 + .80) + .99(.20 + .80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Vaječný albumin

3502[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy; hotové prášky do pečiva

10.89.13.34

Pekařské droždí

2102[.10(.31 + .39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Živé kvasinky (kromě pekařského droždí)

2102[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Neživé kvasinky a jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy

2102[.20(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Hotové prášky do pečiva

2102 30

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Výtažky a šťávy z masa, ryb a vodních bezobratlých

10.89.14.00

Výtažky a šťávy z masa, ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

1603[.00(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Různé potravinářské výrobky j. n.

10.89.19.10

Karamel

1702[.90(.71 + .75 + .79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Sladový výtažek

1901[.90(.11 + .19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu atd.

1901[.90(.91 + .99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Bílkovinné koncentráty a cukerné sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviv

2106[.10(.20 + .80) + .90(.30 + .51 + .55 + .59)]

kg

S

 

10.89.19.40

Ostatní potravinové přípravky, j. n.

2106[.90(.20 + .92)]

kg

S

 

NACE: 10.91

Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata

CPA: 10.91.10

Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky

10.91.10.10 z

Premixy pro hospodářská zvířata

2309[.90(.31a + .33a + .35a + .39a + .41a + .43a + .49a + .51a + .53a + .59a + .70a + .96a)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): prasata

2309[.90(.10a + .20a + .31b + .33b + .35b + .39b + .41b + .43b + .49b + .51b + .53b + .59b + .70b + .91a + .96b)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): skot

2309[.90(.10b + .20b + .31c + .33c + .35c + .39c + .41c + .43c + .49c + .51c + .53c + .59c + .70c + .91b + .96c)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): drůbež

2309[.90(.10c + .20c + .31d + .33d + .35d + .39d + .41d + .43d + .49d + .51d + .53d + .59d + .70d + .91c + .96d)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): j. n.

2309[.90(.10d + .20d + .31e + .33e + .35e + .39e + .41e + .43e + .49e + .51e + .53e + .59e + .70e + .91d + .96e)]

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Moučka a pelety z vojtěšky

10.91.20.00

Moučka a pelety z vojtěšky

1214 10

kg

S

 

NACE: 10.92

Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

CPA: 10.92.10

Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

10.92.10.30

Krmiva pro psy nebo kočky upravená pro maloobchodní prodej

2309[.10(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59 + .70 + .90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Přípravky používané k výživě domácích zvířat (kromě pro psy nebo kočky a kromě upravených pro maloobchodní prodej)

2309[.90(.31f + .33f + .35f + .39f + .41f + .43f + .49f + .51f + .53f + .59f + .70f + .96f)]

kg

S

 

NACE: 11.01

Destilace, rektifikace a míchání lihovin

CPA: 11.01.10

Destilované alkoholické nápoje

11.01.10.20

Destiláty z vinných hroznů nebo matolin (důležité: kromě cla z alkoholu)

2208[.20(.12 + .14 + .26 + .27 + .29 + .40 + .62 + .64 + .86 + .87 + .89)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky (důležité: kromě cla z alkoholu)

2208[.30(.11 + .19 + .30 + .41 + .49 + .61 + .69 + .71 + .79 + .82 + .88)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny (důležité: kromě cla z alkoholu)

2208[.40(.11 + .31 + .39 + .51 + .91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin a jalovcová (důležité: kromě cla z alkoholu)

2208[.50(.11 + .19 + .91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Vodka s obsahem alkoholu ≤ 45,4 % objemu (důležité: kromě cla z alkoholu)

2208[.60(.11 + .19)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Destiláty z ovoce (kromě likérů, ginu, jalovcové; z vinných hroznů nebo matolin) (důležité: kromě cla z alkoholu)

2208[.90(.33 + .38 + .45 + .48 + .71)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Čistý alkohol (důležité: kromě cla z alkoholu)

2208[.90(.91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Destiláty, likéry a jiné lihové nápoje (kromě destilátů z vinných hroznů nebo matolin, whisky, rumu, tafie, ginu a jalovcové, vodky s obsahem alkoholu ≤ 45,4 % objemu, destilátů z ovoce) (důležité: kromě cla z alkoholu)

2208[.60(.91 + .99) + .70(.10 + .90) + .90(.11 + .19 + .41 + .54 + .56 + .69 + .75 + .77 + .78)]

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Výroba vína z vinných hroznů

CPA: 11.02.11

Šumivé víno z čerstvých hroznů

11.02.11.30

Šumivé víno šampaňské (důležité: kromě cla z alkoholu)

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Šumivé víno z čerstvých hroznů (kromě šampaňského; cla z alkoholu)

2204[.10(.91 + .93 + .94 + .96 + .98)]

l

S

 

CPA: 11.02.12

Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

11.02.12.11

Bílé víno s chráněným označením původu (ChOP)

2204[.21(.11 + .12 + .13 + .17 + .18 + .19 + .22 + .23 + .24 + .26 + .27 + .28 + .32 + .34 + .36 + .37 + .38) + .29(.11 + .12 + .13 + .17 + .18)]

l

S

 

11.02.12.15

Vína révová nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo bylo zastaveno přidáním alkoholu, která mají při teplotě 20 °C p přetlak ≥ 1 bar a < 3 bary způsobený oxidem uhličitým (kromě šumivého vína)

2204[.21(.06 + .07 + .08 + .09) + .29(.10)]

l

S

 

11.02.12.17

Vína révová nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo bylo zastaveno přidáním alkoholu, s chráněným označením původu (ChOP), s obsahem alkoholu ≤ 15 % (kromě bílého a šumivého vína)

2204[.21(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .62 + .66 + .67 + .68 + .69 + .71 + .74 + .76 + .77 + .78) + .29(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .58)]

l

S

 

11.02.12.20

Vína révová nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo bylo zastaveno přidáním alkoholu, s obsahem alkoholu ≤ 15 % (kromě šumivého vína a vína (ChOP))

2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

l

S

 

11.02.12.31

Porto, Madeira, sherry a jiná vína s obsahem alkoholu > 15 %

2204[.21(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92) + .29(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92)]

l

S

 

11.02.12.50

Hroznový mošt (kromě cla z alkoholu)

2204[.30(.10 + .92 + .94 + .96 + .98)]

l

S

 

NACE: 11.03

Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín

CPA: 11.03.10

Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); míchané nápoje s obsahem alkoholu

11.03.10.00

Kvašené nápoje a jejich směsi (rovněž s nealkoholickými nápoji, jablečné víno (cidre), hruškové víno (poiré), medovina; kromě sladového piva, vína z hroznů připraveného pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek)

2206[.00(.10 + .31 + .39 + .51 + .59 + .81 + .89)]

l

S

 

NACE: 11.04

Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

CPA: 11.04.10

Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých hroznů

11.04.10.00

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek (kromě cla z alkoholu)

2205[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

l

S

 

NACE: 11.05

Výroba piva ze sladu

CPA: 11.05.10

Pivo, kromě pivovarnického mláta

11.05.10.00

Pivo ze sladu (kromě nealkoholického piva obsahujícího ≤ 0,5 % objemu alkoholu, cla z alkoholu)

2203[.00(.01 + .09 + .10)]

l

S

 

11.05.10.10 z

Nealkoholické pivo a pivo obsahující ≤ 0,5 % alkoholu

2202 90 10a

l

S

 

CPA: 11.05.20

Pivovarnické nebo lihovarnické mláto

11.05.20.00

Pivovarské mláto nebo lihovarské výpalky a odpad (kromě cla z alkoholu)

2303 30

kg

S

 

NACE: 11.06

Výroba sladu

CPA: 11.06.10

Slad

11.06.10.30

Slad nepražený (kromě cla z alkoholu)

1107[.10(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Slad pražený (kromě cla z alkoholu, výrobků, jež prošly dalším zpracováním, praženého sladu upraveného jako náhražka kávy)

1107 20

kg

S

 

NACE: 11.07

Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví

CPA: 11.07.11

Minerální vody a sodovky, neslazené a nearomatizované

11.07.11.30

Minerální vody a sodovky, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel

2201[.10(.11 + .19 + .90)]

l

S

 

11.07.11.50

Voda, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh (kromě minerálních vod a sodovek)

2201 90

l @

S

 

CPA: 11.07.19

Ostatní nealkoholické nápoje

11.07.19.30

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

2202 10

l

S

 

11.07.19.50 z

Nealkoholické nápoje neobsahující mléčné tuky (kromě minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaných)

2202 90 10b

l

S

 

11.07.19.70

Nealkoholické nápoje obsahující mléčné tuky

2202[.90(.91 + .95 + .99)]

l

S

 

NACE: 12.00

Výroba tabákových výrobků

CPA: 12.00.11

Doutníky, doutníčky, viržinka a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

12.00.11.30

Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky z tabáku nebo směsi tabáku a tabákových náhražek (kromě cla z tabáku)

2402 10

p/st @

S

 

12.00.11.50

Cigarety z tabáku nebo směsi tabáku a tabákových náhražek (kromě cla z tabáku)

2402[.20(.10 + .90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety obsahující pouze tabákové náhražky (kromě cla z tabáku)

2402 90

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence

12.00.19.30

Tabák ke kouření (kromě cla z tabáku)

2403[.11 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Zpracovaný tabák, výtažky a tresti, tabák jinak homogenizovaný nebo rekonstituovaný, j. n.

2403[.91 + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 13.10

Úprava a spřádání textilních vláken a příze

CPA: 13.10.10

Tuk z ovčí vlny (včetně lanolinu)

13.10.10.00

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu)

1505[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Surové hedvábí (neskané)

13.10.21.00

Surové hedvábí (neskané)

5002

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Ovčí vlna odmaštěná nebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná

13.10.22.00

Vlna, odtučněná nebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná

5101[.21 + .29 + .30]

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Výčesky z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů

13.10.23.00

Výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

5103[.10(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Vlna a jemné či hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

13.10.24.00

Vlna a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané (včetně zbytků česané vlny)

5105[.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .40]

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Bavlna, mykaná nebo česaná

13.10.25.00

Bavlna, mykaná nebo česaná

5203

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Juta a jiná textilní vlákna (kromě lnu, pravého konopí a ramie), zpracovaná, avšak nespředená

13.10.26.00

Jutová a jiná textilní vlákna (kromě lnu, pravého konopí a ramie), upravená, ale nespředená

5303 90

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Jiná rostlinná textilní vlákna, zpracovaná, avšak nespředená

13.10.29.00

Jiná rostlinná textilní vlákna, upravená, ale nespředená

5301[.21 + .29 + .30] + 5302 90 + 5305

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Syntetická střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

13.10.31.00

Syntetická střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

5506[.10 + .20 + .30 + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Umělá střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

13.10.32.00

Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

5507

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu

13.10.40.10

Hedvábné nitě, neupravené pro maloobchodní prodej (kromě spředených z hedvábného odpadu)

5004[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.40.30

Příze spředená z hedvábného odpadu, neupravená pro maloobchodní prodej

5005[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Hedvábná příze, příze spředená z hedvábného odpadu, upravená pro maloobchodní prodej, střívko bource morušového

5006[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Vlněná příze upravená či neupravená pro maloobchodní prodej; příze z jemných či hrubých zvířecích chlupů nebo žíní

13.10.50.10

Příze z mykané vlny nebo jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej

5106[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .91 + .99)] + 5108[.10(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Příze z česané vlny nebo jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej

5107[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)] + 5108[.20(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Příze z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchodní prodej

5109[.10(.10 + .90) + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Bavlněná příze (jiná než šicí nitě)

13.10.61.32 z

Bavlněná příze z nečesaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro tkané textilie (kromě koberců a jiných textilních podlahových krytin)

5205[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.10a + .90a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)] + 5206[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Bavlněná příze z nečesaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro pletené textilie a pro výrobu punčochového zboží

5205[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.10b + .90b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)] + 5206[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Bavlněná příze z nečesaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro ostatní použití (včetně koberců a jiných textilních podlahových krytin)

5205[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.10c + .90c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)] + 5206[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Bavlněná příze z česaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro tkané textilie (kromě koberců a jiných textilních podlahových krytin)

5205[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .26(.00a) + .27(.00a) + .28(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .46(.00a) + .47(.00a) + .48(.00a)] + 5206[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .25(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .45(.00a)]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Bavlněná příze z česaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro pletené textilie a pro výrobu punčochového zboží

5205[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .26(.00b) + .27(.00b) + .28(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .46(.00b) + .47(.00b) + .48(.00b)] + 5206[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .25(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .45(.00b)]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Bavlněná příze z česaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro jiné použití (včetně koberců a jiných textilních podlahových krytin)

5205[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .26(.00c) + .27(.00c) + .28(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .46(.00c) + .47(.00c) + .48(.00c)] + 5206[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .25(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .45(.00c)]

kg

T

 

13.10.61.60

Bavlněná příze (kromě šicí), upravená pro maloobchodní prodej

5207[.10 + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Bavlněné šicí nitě

13.10.62.00

Bavlněné šicí nitě

5204[.11 + .19 + .20]

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Lněné nitě

13.10.71.10

Lněná příze neupravená pro maloobchodní prodej

5306[.10(.10 + .30 + .50) + .20(.10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Lněná příze upravená pro maloobchodní prodej

5306[.10(.90) + .20(.90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken; nitě z jiných rostlinných textilních vláken; papírové nitě

13.10.72.00

Příze z rostlinných nebo lýkových vláken (kromě lněných); papírová příze

5307[.10 + .20] + 5308[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.12 + .19 + .50 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Nitě z chemických nekonečných vláken, skané nebo kablové (jiné než šicí nitě, vysokopevnostní nitě z polyamidů, polyesterů nebo viskózového vlákna), neupravené pro maloobchodní prodej; nitě z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), upravené pro maloobchodní prodej

13.10.81.10

Skaná (násobná) nebo kablová příze ze syntetických vláken, neupravená pro maloobchodní prodej

5402[.61 + .62 + .69(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Skaná (násobná) nebo kablová příze z umělého hedvábí, neupravená pro maloobchodní prodej (kromě šicí nitě)

5403[.41 + .42 + .49]

kg

T

 

13.10.81.50

Příze z chemického hedvábí (kromě šicí nitě), upravená pro maloobchodní prodej

5406

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, obsahující ≥ 85 % hmotnosti takovýchto vláken

13.10.82.10

Příze (jiná než šicí nitě) obsahující ≥ 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, neupravená pro maloobchodní prodej

5509[.11 + .12 + .21 + .22 + .31 + .32 + .41 + .42]

kg

T

 

13.10.82.50

Příze (jiná než šicí nitě) obsahující ≥ 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, upravená pro maloobchodní prodej

5511 10

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střížových vláken, obsahující < 85 % hmotnosti takovýchto vláken

13.10.83.20

Příze obsahující < 85 % hmotnosti polyesterových střižových vláken (jiná než šicí nitě), ve směsi s umělými vlákny, neupravená pro maloobchodní prodej

5509 51

kg

T

 

13.10.83.33 z

Příze obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken (jiná než šicí nitě), ve směsi s mykanou vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy, neupravená pro maloobchodní prodej

5509[.52(.00a) + .61(.00a) + .91(.00a)]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Příze obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, ve směsi s česanou vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy, neupravená pro maloobchodní prodej

5509[.52(.00b) + .61(.00b) + .91(.00b)]

kg

T

 

13.10.83.40

Příze obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken (jiná než šicí nitě), ve směsi s bavlnou, neupravená pro maloobchodní prodej

5509[.53 + .62 + .92]

kg

T

 

13.10.83.80

Ostatní příze obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken (jiné než šicí nitě), j. n, neupravené pro maloobchodní prodej

5509[.59 + .69 + .99]

kg

T

 

13.10.83.90

Příze (jiná než šicí nitě) obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, upravená pro maloobchodní prodej

5511 20

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken, neupravené pro drobný prodej

13.10.84.10

Příze z umělých střižových vláken (jiná než šicí nitě), neupravená pro maloobchodní prodej

5510[.11 + .12 + .20 + .30 + .90]

kg

T

 

13.10.84.30

Příze z umělých střižových vláken (jiná než šicí nitě), upravená pro maloobchodní prodej

5511 30

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Šicí nitě a příze z chemických nekonečných nebo střižových vláken

13.10.85.10

Šicí nitě z chemických nekonečných vláken

5401[.10(.12 + .14 + .16 + .18 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Šicí nitě ze střižových chemických vláken

5508[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

T

 

NACE: 13.20

Tkaní textilií

CPA: 13.20.11

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

13.20.11.00

Tkaniny z hedvábí nebo hedvábného odpadu

5007[.10 + .20(.11 + .19 + .21 + .31 + .39 + .41 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71) + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Tkaniny z mykané nebo česané vlny nebo z jemných či hrubých zvířecích chlupů či žíní

13.20.12.30

Tkaniny z mykané vlněné příze nebo z příze z mykané jemných zvířecích chlupů

5111[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)]

m2

T

 

13.20.12.60

Tkaniny z česané vlněné příze nebo z příze z česané jemných zvířecích chlupů nebo hrubých zvířecích chlupů

5112[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)] + 5113

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Lněné tkaniny

13.20.13.30

Lněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnosti lnu

5309[.11(.10 + .90) + .19]

m2

T

 

13.20.13.60

Lněné tkaniny obsahující < 85 % hmotnosti lnu

5309[.21 + .29]

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Tkaniny z juty a jiných textilních lýkových vláken (kromě lnu, pravého konopí a ramie)

13.20.14.00

Tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken (kromě lnu, konopí a ramie)

5310[.10(.10 + .90) + .90]

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití

13.20.19.00

Tkaniny z pravého konopí, ramie nebo ostatních rostlinných textilních vláken a z papírové příze (kromě lnu, juty a ostatních textilních lýkových vláken)

5311[.00(.10 + .90)]

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Bavlněné tkaniny

13.20.20.14 z

Bavlněné tkaniny, jiné než z různobarevných přízí, o hmotnosti ≤ 200 g/m2, pro oděvy

5208[.11(.90a) + .12(.16a + .19a + .96a + .99a) + .13(.00a) + .19(.00a) + .21(.90a) + .22(.16a + .19a + .96a + .99a) + .23(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.16a + .19a + .96a + .99a) + .33(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.10a + .90a)] + 5210[.11(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.11(.10a + .90a) + .12(.10a + .90a) + .13(.10a + .90a) + .15(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.17 z

Bavlněné tkaniny, jiné než z různobarevných přízí, o hmotnosti ≤ 200 g/m2, pro domácí nebo bytový textil

5208[.11(.90b) + .12(.16b + .19b + .96b + .99b) + .13(.00b) + .19(.00b) + .21(.90b) + .22(.16b + .19b + .96b + .99b) + .23(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.16b + .19b + .96b + .99b) + .33(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.10b + .90b)] + 5210[.11(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.11(.10b + .90b) + .12(.10b + .90b) + .13(.10b + .90b) + .15(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.19 z

Bavlněné tkaniny, jiné než z různobarevných přízí, o hmotnosti ≤ 200 g/m2, pro technické a průmyslové použití (kromě gázy, zdravotní gázy)

5208[.11(.90c) + .12(.16c + .19c + .96c + .99c) + .13(.00c) + .19(.00c) + .21(.90c) + .22(.16c + .19c + .96c + .99c) + .23(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.16c + .19c + .96c + .99c) + .33(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.10c + .90c)] + 5210[.11(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.11(.10c + .90c) + .12(.10c + .90c) + .13(.10c + .90c) + .15(.10c + .90c)]

m2

T

 

13.20.20.20

Bavlněné tkaniny o hmotnosti ≤ 100 g/m2, pro zdravotnické gázy, obinadla a obvazy

5208[.11(.10) + .21(.10)]

m2

S

 

13.20.20.31 z

Bavlněné tkaniny o hmotnosti ≤ 200 g/m2 z různobarevných přízí, na košile a halenky

5208[.41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5209[.41(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5210[.41(.00a) + .49(.00a)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Bavlněné textilie o hmotnosti > 200 g/m2, jiné než z různobarevných přízí, pro oděvy

5209[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .22(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5211[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .20(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.21(.10a + .90a) + .22(.10a + .90a) + .23(.10a + .90a) + .25(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Bavlněné tkaniny, jiné než z různobarevných přízí, o hmotnosti > 200 g/m2, pro domácí nebo bytový textil

5209[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .22(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5211[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .20(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.21(.10b + .90b) + .22(.10b + .90b) + .23(.10b + .90b) + .25(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Bavlněné tkaniny o hmotnosti > 200 g/m2, jiné než z různobarevných přízí, pro technické a průmyslové použití

5209[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .22(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5211[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .20(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.21(.10c + .90c) + .22(.10c + .90c) + .23(.10c + .90c) + .25(.10c + .90c)]

m2

T

 

13.20.20.60

Bavlněné tkaniny z denimu (džínsoviny) o hmotnosti > 200 g/m2 (včetně denimu jiné barvy než modré)

5209 42 + 5211 42

m2

S

 

13.20.20.72 z

Bavlněné tkaniny z různobarevných přízí, pro ostatní oblečení

5208[.41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5209[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5210[.41(.00b) + .49(.00b)] + 5211[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.10b + .90b)] + 5212[.14(.10a + .90a) + .24(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Bavlněné tkaniny z různobarevných přízí, pro domácí textilie a nábytkové potahové textilie

5208[.41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5209[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5210[.41(.00c) + .49(.00c)] + 5211[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.10c + .90c)] + 5212[.14(.10b + .90b) + .24(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Bavlněné tkaniny z různobarevných přízí, pro technické a průmyslové použití

5208[.41(.00d) + .42(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5209[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5210[.41(.00d) + .49(.00d)] + 5211[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.10d + .90d)] + 5212[.14(.10c + .90c) + .24(.10c + .90c)]

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken

13.20.31.30

Bavlněné tkaniny z chemických nekonečných vláken ze syntetického hedvábí získaného z vysokopevnostní příze, z pásků nebo podobných tvarů (včetně nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí)

5407[.10 + .20(.11 + .19 + .90) + .30] + 5408 10

m2

S

 

13.20.31.50

Bavlněné tkaniny ze syntetických nekonečných vláken (kromě tkanin vyrobených z vysokopevnostní příze nebo z pásků nebo podobných tvarů)

5407[.41 + .42 + .43 + .44 + .51 + .52 + .53 + .54 + .61(.10 + .30 + .50 + .90) + .69(.10 + .90) + .71 + .72 + .73 + .74 + .81 + .82 + .83 + .84 + .91 + .92 + .93 + .94]

m2

T

 

13.20.31.70

Tkaniny z nití z umělých nekonečných vláken (kromě tkanin vyrobených z vysokopevnostní příze)

5408[.21 + .22(.10 + .90) + .23 + .24 + .31 + .32 + .33 + .34]

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Tkaniny ze syntetických střižových vláken

13.20.32.10

Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahujících 85 % hmotnostních nebo více syntetických střižových vláken

5512[.11 + .19(.10 + .90) + .21 + .29(.10 + .90) + .91 + .99(.10 + .90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou (kromě z různobarevných přízí)

5513[.11(.20 + .90) + .12 + .13 + .19 + .21 + .23(.10 + .90) + .29 + .41 + .49] + 5514[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .21 + .22 + .23 + .29 + .41 + .42 + .43 + .49]

m2

T

 

13.20.32.30

Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, z různobarevných přízí

5513[.31 + .39] + 5514[.30(.10 + .30 + .50 + .90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Tkaniny ze syntetických střižových vláken ve směsi hlavně nebo výhradně s mykanou vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy

5515[.13(.11 + .19) + .22(.11 + .19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Tkaniny ze syntetických střižových vláken ve směsi hlavně nebo výhradně s česanou vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy

5515[.13(.91 + .99) + .22(.91 + .99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Tkaniny ze syntetických střižových vláken ve směsi s jinými materiály než s vlnou, jemnými zvířecími chlupy nebo bavlnou

5515[.11(.10 + .30 + .90) + .12(.10 + .30 + .90) + .19(.10 + .30 + .90) + .21(.10 + .30 + .90) + .29 + .91(.10 + .30 + .90) + .99(.20 + .40 + .80)]

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Tkaniny z umělých střižových vláken

13.20.33.30

Tkaniny z umělých střižových vláken, jiné než z různobarevných přízí

5516[.11 + .12 + .14 + .21 + .22 + .24 + .31 + .32 + .34 + .41 + .42 + .44 + .91 + .92 + .94]

m2

T

 

13.20.33.50

Tkaniny z umělých střižových vláken, z různobarevných přízí

5516[.13 + .23(.10 + .90) + .33 + .43 + .93]

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Tkané vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté a úzké tkaniny)

13.20.41.00

Tkaniny vlasové osnovní a útkové, tkaniny žinylkové (kromě froté a podobných smyčkových tkanin, všívaných textilií, stuh)

5801[.10 + .21 + .22 + .23 + .26 + .27 + .31 + .32 + .33 + .36 + .37 + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny) z bavlny

13.20.42.00

Froté a podobné smyčkové tkaniny, z bavlny

5802[.11 + .19]

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Ostatní froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny)

13.20.43.00

Froté a podobné smyčkové tkaniny (kromě z bavlny)

5802 20

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Gáza (jiné než úzké tkaniny)

13.20.44.00

Gáza (kromě zdravotní gázy, tkaných stuh)

5803[.00(.10 + .30 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Všívané tkaniny, jiné než koberce

13.20.45.00

Všívané textilie (kromě všívaných koberců a jiných textilních podlahových krytin)

5802 30

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Tkaniny (včetně úzkých tkanin) ze skleněných vláken

13.20.46.00

Tkaniny ze skleněných vláken (včetně stuh, skleněné vlny)

7019[.40 + .51 + .52 + .59]

kg

S

 

NACE: 13.30

Konečná úprava textilií

CPA: 13.30.11

Bělení a barvení textilních vláken a přízí

13.30.11.10

Barvení vláken

 

 

I

 

13.30.11.21

Barvení hedvábné příze

 

 

I

 

13.30.11.22

Barvení vlněné příze, jemných nebo hrubých zvířecích chlupů a žíní

 

 

I

 

13.30.11.23

Barvení bavlněné příze (kromě šicí nitě)

 

 

I

 

13.30.11.24

Barvení lněné příze, juty, ostatních lýkových a rostlinných textilních vláken a papírových vláken

 

 

I

 

13.30.11.25

Barvení příze ze syntetických nekonečných vláken (kromě šicí nitě)

 

 

I

 

13.30.11.26

Barvení příze z umělých nekonečných vláken (kromě šicí nitě)

 

 

I

 

13.30.11.27

Barvení příze ze syntetických střižových vláken (kromě šicí nitě)

 

 

I

 

13.30.11.28

Barvení příze z umělých střižových vláken (kromě šicí nitě)

 

 

I

 

CPA: 13.30.12

Bělení vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

13.30.12.10

Bělení tkanin z přírodního hedvábí

 

 

I

 

13.30.12.20

Bělení vlněných tkanin z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů a žíní

 

 

I

 

13.30.12.30

Bělení bavlněných tkanin o obsahu ≥ 85 % hmotnosti bavlny

 

 

I

 

13.30.12.40

Bělení tkanin ze lnu, juty, z jiných textilních lýkových vláken, textilních vláken a z papírové příze

 

 

I

 

13.30.12.50

Bělení tkanin z příze ze syntetických vláken nebo ze syntetických vláken

 

 

I

 

13.30.12.60

Bělení tkanin z umělých nekonečných vláken nebo z umělých vláken

 

 

I

 

13.30.12.70

Bělení vlasových tkanin a žinylkových tkanin (kromě froté a podobných smyčkových textilií z bavlny, stuh)

 

 

I

 

13.30.12.80

Bělení froté a podobných smyčkových textilií (kromě všívaných textilií)

 

 

I

 

13.30.12.90

Bělení pletených nebo háčkovaných textilií

 

 

I

 

CPA: 13.30.13

Barvení vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

13.30.13.10

Barvení tkanin z přírodního hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

I

 

13.30.13.20

Barvení tkanin z vlny, jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo žíní

 

 

I

 

13.30.13.30

Barvení bavlněných tkanin o obsahu ≥ 85 % hmotnosti bavlny

 

 

I

 

13.30.13.40

Barvení tkanin ze lnu, juty, z jiných textilních lýkových vláken, rostlinných textilních vláken a z papírové příze

 

 

I

 

13.30.13.50

Barvení tkanin z příze ze syntetických vláken nebo ze syntetických vláken

 

 

I

 

13.30.13.60

Barvení tkanin z nití umělých nekonečných vláken nebo z umělých vláken

 

 

I

 

13.30.13.70

Barvení vlasových tkanin a žinylkových tkanin (kromě froté a podobných smyčkových textilií z bavlny, stuh)

 

 

I

 

13.30.13.80

Barvení froté a podobných smyčkových textilií (kromě všívaných textilií)

 

 

I

 

13.30.13.90

Barvení pletených nebo háčkovaných textilií a netkaných textilií

 

 

I

 

CPA: 13.30.14

Potiskování vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

13.30.14.10

Potisk tkanin z hedvábí

 

 

I

 

13.30.14.20

Potisk tkanin z vlny, jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo žíní

 

 

I

 

13.30.14.30

Potisk bavlněných tkanin o obsahu ≥ 85 % hmotnosti bavlny

 

 

I

 

13.30.14.40

Potisk tkanin ze lnu, juty, z jiných textilních lýkových vláken, rostlinných textilních vláken a z papírové příze

 

 

I

 

13.30.14.50

Potisk tkanin z příze ze syntetických vláken nebo ze syntetických vláken

 

 

I

 

13.30.14.60

Potisk tkanin z nití umělých nekonečných vláken nebo z umělých vláken

 

 

I

 

13.30.14.70

Potisk vlasových tkanin a žinylkových tkanin (kromě froté a podobných smyčkových textilií z bavlny, stuh)

 

 

I

 

13.30.14.80

Potisk froté a podobných smyčkových textilií (kromě všívaných textilií)

 

 

I

 

13.30.14.90

Potisk pletených nebo háčkovaných textilií a netkaných textilií

 

 

I

 

CPA: 13.30.19

Jiná konečná úprava vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

13.30.19.10

Konečná úprava tkanin z hedvábí (kromě bělení, barvení, potisku)

 

 

I

 

13.30.19.20

Konečná úprava tkanin z vlny, jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo žíní (kromě bělení, barvení, potisku)

 

 

I

 

13.30.19.30

Konečná úprava bavlněných tkanin o obsahu ≥ 85 % hmotnosti bavlny (kromě bělení, barvení, potisku)

 

 

I

 

13.30.19.40

Konečná úprava tkanin ze lnu, juty, z jiných textilních lýkových vláken, textilních vláken a z papírové příze (kromě bělení, barvení, potisku)

 

 

I

 

13.30.19.50

Konečná úprava tkanin z příze ze syntetických vláken nebo ze syntetických vláken (kromě bělení, barvení, potisku)

 

 

I

 

13.30.19.60

Konečná úprava tkanin z příze z umělých nekonečných vláken nebo z umělých vláken (kromě bělení, barvení, potisku)

 

 

I

 

13.30.19.70

Konečná úprava (kromě bělení, barvení, potisku) vlasových tkanin a žinylkových tkanin (kromě froté a podobných smyčkových textilií z bavlny, stuh)

 

 

I

 

13.30.19.80

Konečná úprava (kromě bělení, barvení, potisku) froté a podobných smyčkových textilií (kromě všívaných textilií)

 

 

I

 

13.30.19.90

Konečná úprava pletených nebo háčkovaných textilií a netkaných textilií (kromě bělení, barvení, potisku)

 

 

I

 

13.30.19.95

Konečná oděvní úprava textilií

 

 

I

 

NACE: 13.91

Výroba pletených a háčkovaných materiálů

CPA: 13.91.11

Vlasové textilie, froté, pletené nebo háčkované

13.91.11.00

Vlasové textilie, froté, pletené nebo háčkované

6001[.10 + .21 + .22 + .29 + .91 + .92 + .99]

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Ostatní pletené nebo háčkované materiály, včetně pletených napodobenin kožešiny

13.91.19.10

Pletené nebo háčkované textilie (kromě vlasových textilií)

6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 + .90) + .40 + .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 + .50 + .90) + .33(.10 + .50 + .90) + .34(.10 + .50 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90(.10 + .90)] + 6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .90) + .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90]

kg

T

 

13.91.19.20

Umělé kožešiny a výrobky z umělých kožešin

4304

 

S

 

NACE: 13.92

Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů

CPA: 13.92.11

Přikrývky a plédy, jiné než elektricky vyhřívané

13.92.11.30

Přikrývky (kromě elektricky vyhřívaných) a plédy, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

6301[.20(.10 + .90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Přikrývky (kromě elektricky vyhřívaných) a plédy, ze syntetických vláken

6301[.40(.10 + .90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Přikrývky (kromě elektricky vyhřívaných) a plédy z textilních materiálů (kromě z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, ze syntetických vláken)

6301[.30(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Prádlo ložní

13.92.12.30

Ložní prádlo z pletených nebo háčkovaných textilií

6302 10

kg

S

 

13.92.12.53

Ložní prádlo z bavlny (kromě pleteného nebo háčkovaného)

6302[.21 + .31]

kg

S

 

13.92.12.55

Ložní prádlo ze lnu nebo ramie (kromě pleteného nebo háčkovaného)

6302[.29(.10) + .39(.20)]

kg

S

 

13.92.12.59

Ložní prádlo z tkaných textilií (kromě z bavlny, ze lnu nebo ramie)

6302[.22(.90) + .29(.90) + .32(.90) + .39(.90)]

kg

S

 

13.92.12.70

Ložní prádlo z chemických vláken netkaných (kromě pleteného nebo háčkovaného)

6302[.22(.10) + .32(.10)]

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Prádlo stolní

13.92.13.30

Stolní prádlo z pletených nebo háčkovaných textilií

6302 40

kg

S

 

13.92.13.53

Stolní prádlo z bavlny (kromě pleteného nebo háčkovaného)

6302 51

kg

S

 

13.92.13.55

Stolní prádlo ze lnu (kromě pleteného nebo háčkovaného)

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Stolní prádlo z chemických vláken netkaných a z jiných tkaných nebo netkaných textilií (kromě zboží z bavlny, ze lnu)

6302[.53(.90) + .59(.90)]

kg

S

 

13.92.13.70

Stolní prádlo z chemických vláken netkaných

6302 53 10

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Prádlo toaletní a kuchyňské

13.92.14.30

Toaletní a kuchyňské prádlo z froté nebo podobné smyčkové textilie, z bavlny

6302 60

kg

S

 

13.92.14.50

Toaletní a kuchyňské prádlo z tkaných textilií (kromě froté nebo podobných smyčkových textilií z bavlny)

6302[.91 + .93(.90) + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Toaletní a kuchyňské prádlo z chemických vláken netkaných

6302 93 10

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové draperie

13.92.15.30

Záclony a vnitřní rolety, záclonky nebo postelové draperie z pletených nebo háčkovaných materiálů

6303[.12 + .19]

m2

S

 

13.92.15.50

Záclony a vnitřní rolety, záclonky nebo postelové draperie z tkaných materiálů

6303[.91 + .92(.90) + .99(.90)]

m2

S

 

13.92.15.70

Záclony a vnitřní rolety, záclonky nebo postelové draperie z netkaných materiálů

6303[.92(.10) + .99(.10)]

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Bytové textilie j. n.; soupravy sestávající z tkanin a nití pro výrobu koberečků, tapiserií apod.

13.92.16.20

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou vypracované tapiserie (například stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též zcela zhotovené

5805

 

S

 

13.92.16.40

Přehozy přes postele (kromě peřin)

6304[.11 + .19(.10 + .30 + .90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Bytové textilie včetně nábytkových přehozů a potahů na polštáře atd., na automobilová sedadla (kromě přikrývek, plédů, ložního prádla, stolního prádla, toaletního prádla, kuchyňského prádla, záclon, rolet, draperií a přehozů přes postel)

6304[.91 + .92 + .93 + .99]

 

S

 

13.92.16.80

Soupravy sestávající z tkanin a nití, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro maloobchodní prodej

6308

 

S

 

CPA: 13.92.21

Pytle a pytlíky používané k balení zboží

13.92.21.30

Pytle a pytlíky, z bavlny, k balení zboží

6305 20

kg

S

 

13.92.21.50

Pytle a pytlíky, z pletených nebo háčkovaných polyetylenových nebo polypropylenových pásků, k balení zboží

6305[.32(.11) + .33(.10)]

kg

S

 

13.92.21.70

Pytle a pytlíky, z polyetylenových nebo polypropylenových pásků, k balení zboží (kromě pletených nebo háčkovaných)

6305[.32(.19) + .33(.90)]

kg

S

 

13.92.21.90

Pytle a pytlíky k balení zboží (kromě z bavlněných, polyetylenových nebo polypropylenových pásků)

6305[.10(.10 + .90) + .32(.90) + .39 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; stany a kempinkové výrobky (včetně nafukovacích matrací)

13.92.22.10

Nepromokavé ochranné a stínicí plachty (kromě ochranných plachet pro karavany)

6306[.12 + .19]

kg

S

 

13.92.22.30

Stany (včetně ochranných plachet pro karavany)

6306[.22 + .29]

kg

S

 

13.92.22.50

Lodní plachty

6306 30

kg

S

 

13.92.22.70

Nafukovací matrace a ostatní výrobky pro táboření (kromě ochranných plachet pro karavany a kromě stanů a spacích pytlů)

6306[.40 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Padáky (včetně řiditelných padáků) a rotorové padáky; jejich díly

13.92.23.00

Padáky (včetně řiditelných padáků) a rotující padáky; jejich části, součásti a příslušenství

8804

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy, podušky, spací pytle apod., pérované, vycpávané nebo uvnitř vyložené jakýmkoli materiálem nebo z lehčené pryže nebo lehčených plastů

13.92.24.30

Spací pytle

9404 30

p/st

S

 

13.92.24.93

Ložní potřeby plněné draným nebo prachovým peřím (např. prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy a podušky; kromě matrací a spacích pytlů)

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Ložní potřeby jiné než plněné draným nebo prachovým peřím (např. prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy a podušky; kromě matrací a spacích pytlů)

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA: 13.92.29

Ostatní konfekční textilní výrobky (včetně hadrů na podlahu, na nádobí, prachovek a podobných čisticích hadrů, záchranných vest a záchranných pásů)

13.92.29.53

Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné výrobky, z netkaných textilií

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné výrobky (kromě pletených nebo háčkovaných, z netkaných textilií)

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.93

Hygienické vložky, tampony a podobné výrobky z textilních materiálů (kromě vaty)

9619[.00(.41 + .49)]

kg

S

 

13.92.29.97

Dětské pleny a podobné výrobky z textilních materiálů (kromě vaty)

9619[.00(.51 + .59)]

kg

S

 

13.92.29.99

Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné výrobky, pletené nebo háčkované; záchranné vesty, záchranné pásy a ostatní zhotovené výrobky (kromě hygienických vložek, plen a podobných výrobků)

6307[.10(.10) + .20 + .90(.10 + .91 + .92 + .98)]

kg

S

 

NACE: 13.93

Výroba koberců a kobercových předložek

CPA: 13.93.11

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané

13.93.11.00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané

5701[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, jiné než všívané nebo povločkované

13.93.12.00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované

5702[.10 + .20 + .31(.10 + .80) + .32(.10 + .90) + .39 + .41(.10 + .90) + .42(.10 + .90) + .49 + .50(.10 + .31 + .39 + .90) + .91 + .92(.10 + .90) + .99]

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané

13.93.13.00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané

5703[.10 + .20(.12 + .18 + .92 + .98) + .30(.12 + .18 + .82 + .88) + .90(.20 + .80)]

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny (včetně plstěných)

13.93.19.30

Jehličkové plstěné koberce a jiné textilní podlahové krytiny, nevšívané ani nepovločkované

5704[.10 + .90]

m2

S

 

13.93.19.90

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny (kromě vázaných, tkaných, všívaných, jehličkových)

5705[.00(.30 + .80)]

m2

S

 

NACE: 13.94

Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků

CPA: 13.94.11

Motouzy, šňůry, provazy a lana z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken

13.94.11.30

Motouzy, šňůry, provazy a lana, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken a jiných tvrdých vláken (listů) (kromě vázacích nebo balicích motouzů)

5607[.29 + .90(.20)]

kg

S

 

13.94.11.53

Sisalové vázací nebo balicí (zemědělské) motouzy

5607 21

kg

S

 

13.94.11.55

Vázací nebo balicí (zemědělské) motouzy z polyetylenu nebo polypropylenu

5607 41

kg

S

 

13.94.11.60

Šňůry, provazy a lana z polyetylenu, polypropylenu, nylonu nebo jiných polyamidů nebo z polyesteru o délkové hmotnosti > 50 000 decitex, z jiných syntetických vláken (kromě vázacích nebo balicích motouzů)

5607[.49(.11 + .19) + .50(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Motouzy z polyetylenu nebo polypropylenu, z nylonu nebo jiných polyamidů nebo polyesterů o délkové hmotnosti ≤ 50 000 decitex (5 g/m) (kromě vázacích nebo balicích motouzů)

5607[.49(.90) + .50(.30)]

kg

S

 

13.94.11.90

Motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních materiálů (kromě juty a jiných textilních lýkových vláken, sisalových a abakových vláken nebo jiných tvrdých vláken (listů), syntetických vláken)

5607 90 90

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů, sítě z textilních materiálů; výrobky z nití, pásků j. n.

13.94.12.33

Zhotovené rybářské sítě z motouzů, šňůr a provazů z chemických vláken (kromě podběráků)

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Zhotovené rybářské sítě z příze z chemických vláken (kromě podběráků)

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Zhotovené sítě z motouzů, provazů a lan z nylonu nebo jiných polyamidů (kromě velkých podběráků vyrobených háčkováním, sítěk na vlasy, sportovních a rybářských sítí)

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Zhotovené sítě z nylonu nebo jiných polyamidů (kromě velkých podběráků vyrobených háčkováním, sítěk na vlasy, sportovních a rybářských sítí, sítí vyrobených z motouzů, provazů nebo lan)

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Pletená síťovina z textilních materiálů (kromě zhotovených rybářských sítí z chemických textilií, jiných zhotovených sítí z nylonu nebo jiných polyamidů)

5608[.19(.30 + .90) + .90]

kg

S

 

13.94.12.80

Výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan

5609

kg

S

 

NACE: 13.95

Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů

CPA: 13.95.10

Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů

13.95.10.10

Netkané textilie o hmotnosti ≤ 25 g/m2 (včetně výrobků z netkaných textilií; kromě oděvního zboží, povrstveného nebo potaženého)

5603[.11(.90) + .91(.90)]

kg

S

 

13.95.10.20

Netkané textilie o hmotnosti > 25 g/m2, avšak ≤ 70 g/m2 (včetně výrobků z netkaných textilií; kromě oděvního zboží, povrstveného nebo potaženého)

5603[.12(.90) + .92(.90)]

kg

S

 

13.95.10.30

Netkané textilie o hmotnosti > 70 g/m2, avšak ≤ 150 g/m2 (včetně výrobků z netkaných textilií; kromě oděvního zboží, povrstveného nebo potaženého)

5603[.13(.90) + .93(.90)]

kg

S

 

13.95.10.50

Netkané textilie o hmotnosti > 150 g/m2 (včetně výrobků z netkaných textilií; kromě oděvního zboží, povrstveného nebo potaženého)

5603[.14(.90) + .94(.90)]

kg

S

 

13.95.10.70

Netkané textilie povrstvené nebo potažené (včetně výrobků z nich, kromě oděvů)

5603[.11(.10) + .12(.10) + .13(.10) + .14(.10) + .91(.10) + .92(.10) + .93(.10) + .94(.10)]

kg

S

 

NACE: 13.96

Výroba ostatních technických a průmyslových textilií

CPA: 13.96.11

Metalizované vlákno nebo příze, nitě, opředené

13.96.11.00

Metalizované vlákno nebo příze, nitě, opředené

5605

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných vláken, přízí j. n.

13.96.12.00

Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných nití používané v oděvnictví, jako dekorační textilie nebo pro podobné účely

5809

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Pryžové nitě a provazy (lana) potažené textilem; textilní příze a pásy impregnované nebo potažené pryží nebo plasty

13.96.13.00

Pryžové nitě a šňůry potažené textilem; textilní nitě a pásky, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné pryží nebo plasty

5604[.10 + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Textilie impregnované, povrstvené nebo potažené j. n.

13.96.14.00

Textilie impregnované, povrstvené nebo potažené, j. n.

5901[.10 + .90] + 5903[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .91 + .99)] + 5907

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózových vláken

13.96.15.00

Kordové textilie pro pneumatiky z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí

5902[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (včetně knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prosévání a filtračních plachetek)

13.96.16.20

Textilní hadice k čerpadlům a podobné hadice, též impregnované nebo potažené, též s armaturou nebo příslušenstvím z jiných materiálů

5909[.00(.10 + .90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Textilní knoty, dopravníkové pásy nebo řemeny (včetně výrobků vyztužených kovem nebo jinými materiály)

5908 + 5910 + 5911[.10 + .20 + .40 + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Textilie a plsti, používané na papírenských nebo podobných strojích (včetně na buničinu nebo azbestocement)

5911[.31(.11 + .19 + .90) + .32(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Úzké tkaniny; stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken, spojených pojivy (bolduky); prýmky a podobné výrobky

13.96.17.30

Stuhy, kromě štítků, odznaků a podobných výrobků

5806[.10 + .20 + .31 + .32(.10 + .90) + .39 + .40]

 

S

 

13.96.17.50

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů nevyšívané

5807[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

 

S

 

13.96.17.70

Prýmky v metráži, střapce a bambule, ozdobné lemovky (kromě pletených a háčkovaných)

5808[.10 + .90]

 

S

 

NACE: 13.99

Výroba ostatních textilií j. n.

CPA: 13.99.11

Tyly a jiné síťové textilie, kromě tkanin, pletených nebo háčkovaných textilií; krajky v metráži, pásech nebo jako motivy

13.99.11.30

Tyly, bobinové tyly a síťové textilie (kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných)

5804[.10(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.11.50

Strojově vyrobené krajky v metráži, v pásech nebo v motivech

5804[.21(.10 + .90) + .29(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.11.70

Ručně vyrobené krajky v metráži, v pásech nebo v motivech

5804 30

 

S

 

CPA: 13.99.12

Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivy

13.99.12.30

Výšivky (bez viditelného podkladu) v metráži, v pásech nebo v motivech

5810[.10(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.12.50

Bavlněné výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech (kromě výšivek bez viditelného podkladu)

5810[.91(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.12.70

Výšivky z textilních materiálů (kromě bavlněných výšivek bez viditelného podkladu) v metráži, v pásech nebo v motivech

5810[.92(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

 

S

 

CPA: 13.99.13

Plsť povrstvená, potažená nebo laminovaná

13.99.13.00

Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná, j. n.

5602[.10(.11 + .19 + .31 + .38 + .90) + .21 + .29 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Textilní vlákna o délce ≤ 5 mm (vločky), textilní prach a nopky

13.99.14.00

Textilní postřižky, prach a nopky

5601 30

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Opředené nitě a pásky; žinylkové nitě; nitě nazývané řetízkové

13.99.15.00

Ovinuté nitě, pásky a podobné výrobky z chemických textilních materiálů o běžné šířce ≤ 5 mm; žinylkové nitě; řetízkové nitě

5606[.00(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Prošívané textilní výrobky v metráži

13.99.16.00

Prošívané textilní výrobky v metráži, jiné než výšivky

5811

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Ostatní textilie a textilní výrobky j. n.

13.99.19.00

Labutěnky a pudrovátka k nanášení kosmetických nebo toaletních přípravků

9616 20

p/st @

S

 

NACE: 14.11

Výroba kožených oděvů

CPA: 14.11.10

Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže

14.11.10.00

Oděvy z přírodní nebo kompozitní usně (včetně kabátů a svrchníků; kromě oděvních doplňků, pokrývek hlavy a obuvi)

4203 10

p/st @

S

 

NACE: 14.12

Výroba pracovních oděvů

CPA: 14.12.11

Pánské komplety, saka a blejzry, pracovní

14.12.11.20

Pracovní pánské nebo chlapecké komplety z bavlny nebo z chemických vláken

6203[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

p/st

S

 

14.12.11.30

Pracovní pánská nebo chlapecká saka a blejzry (sportovní saka) z bavlny nebo z chemických vláken

6203[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Pánské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pracovní

14.12.12.40

Pracovní pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty z bavlny nebo z chemických vláken

6203[.42(.11) + .43(.11) + .49(.11)]

p/st

S

 

14.12.12.50

Pracovní pánské nebo chlapecké náprsníkové kalhoty se šlemi z bavlny nebo z chemických vláken

6203[.42(.51) + .43(.31) + .49(.31)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Dámské komplety, saka a blejzry, pracovní

14.12.21.20

Pracovní dámské nebo dívčí komplety z bavlny nebo z chemických vláken

6204[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

p/st

S

 

14.12.21.30

Pracovní dámská nebo dívčí saka a blejzry (sportovní saka) z bavlny nebo z chemických vláken

6204[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Dámské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pracovní

14.12.22.40

Pracovní dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty z bavlny nebo z chemických vláken

6204[.62(.11) + .63(.11) + .69(.11)]

p/st

S

 

14.12.22.50

Pracovní dámské nebo dívčí náprsníkové kalhoty se šlemi z bavlny nebo z chemických vláken

6204[.62(.51) + .63(.31) + .69(.31)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Ostatní pracovní oděvy

14.12.30.13

Pracovní pánské nebo chlapecké ostatní oděvy, z bavlny nebo z chemických vláken

6211[.32(.10) + .33(.10)]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Pracovní dámské nebo dívčí ostatní oděvy, z bavlny nebo z chemických vláken

6211[.42(.10) + .43(.10)]

p/st @

S

 

NACE: 14.13

Výroba ostatních svrchních oděvů

CPA: 14.13.11

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.13.11.10

Pánské nebo chlapecké svrchníky, pláště, pláštěnky apod., pletené nebo háčkované (kromě sak a blejzrů, nepromokavých větrovek s kapucí, větrovek apod.)

6101[.20(.10) + .30(.10) + .90(.20)]

p/st

S

 

14.13.11.20

Pánské nebo chlapecké vesty, bundy, lyžařské bundy, větrovky a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (kromě sak a blejzrů)

6101[.20(.90) + .30(.90) + .90(.80)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty, pletené nebo háčkované

14.13.12.30

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, pletené nebo háčkované

6103[.31 + .32 + .33 + .39]

p/st

S

 

14.13.12.60

Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, pletené nebo háčkované

6103[.10(.10 + .90) + .22 + .23 + .29]

p/st

S

 

14.13.12.70

Pánské nebo chlapecké kalhoty, krátké kalhoty a šortky, náprsníkové kalhoty se šlemi, pletené nebo háčkované

6103[.41 + .42 + .43 + .49]

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.13.13.10

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (kromě sak a blejzrů)

6102[.10(.10) + .20(.10) + .30(.10) + .90(.10)]

p/st

S

 

14.13.13.20

Dámské nebo dívčí vesty, bundy, lyžařské bundy, větrovky a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (kromě sak a blejzrů)

6102[.10(.90) + .20(.90) + .30(.90) + .90(.90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka a blejzry, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pletené nebo háčkované

14.13.14.30

Dámské nebo dívčí saka a blejzry, pletené nebo háčkované

6104[.31 + .32 + .33 + .39]

p/st

S

 

14.13.14.60

Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, pletené nebo háčkované

6104[.13 + .19(.20 + .90) + .22 + .23 + .29(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Dámské nebo dívčí šaty, pletené nebo háčkované

6104[.41 + .42 + .43 + .44 + .49]

p/st

S

 

14.13.14.80

Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně, pletené nebo háčkované

6104[.51 + .52 + .53 + .59]

p/st

S

 

14.13.14.90

Dámské nebo dívčí kalhoty, krátké kalhoty a šortky, náprsníkové kalhoty se šlemi, pletené nebo háčkované

6104[.61 + .62 + .63 + .69]

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné textilní výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.21.15

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky atd.

6201[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

p/st

S

 

14.13.21.30

Pánské nebo chlapecké vesty, bundy, lyžařské bundy, větrovky a podobné výrobky (kromě sak a blejzrů, pletených nebo háčkovaných, impregnovaných, povrstvených, potažených, laminovaných nebo pogumovaných výrobků)

6201[.91 + .92 + .93 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Pánské nebo chlapecké textilní obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.22.00

Pánské nebo chlapecké obleky (kromě pletených nebo háčkovaných)

6203[.11 + .12 + .19(.10 + .30 + .90) + .22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .30 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.23.00

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry (sportovní saka) (kromě pletených nebo háčkovaných)

6203[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.24.42

Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty, z denimu (kromě pracovních kalhot)

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Pánské nebo chlapecké kalhoty, krátké kalhoty a šortky, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (kromě pletených nebo háčkovaných, pracovních kalhot)

6203[.41(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Pánské nebo chlapecké kalhoty, krátké kalhoty a šortky, z chemických vláken (kromě pletených nebo háčkovaných, pracovních kalhot)

6203[.43(.19) + .49(.19)]

p/st

S

 

14.13.24.48

Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty, z bavlny (kromě z denimu, pletených nebo háčkovaných)

6203[.42(.33 + .35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Pánské nebo chlapecké kalhoty, krátké kalhoty, šortky a náprsenkové kalhoty se šlemi (kromě z vlny, bavlny a chemických vláken, pletených nebo háčkovaných)

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Pánské nebo chlapecké náprsenkové kalhoty se šlemi (kromě pletených nebo háčkovaných, pracovních kalhot)

6203[.41(.30) + .42(.59) + .43(.39) + .49(.39)]

p/st

S

 

14.13.24.60

Pánské nebo chlapecké šortky z bavlny nebo z chemických vláken (kromě pletených nebo háčkovaných)

6203[.42(.90) + .43(.90) + .49(.50)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné textilní výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.31.15

Dámské nebo dívčí pláště do deště a kabáty atd.

6202[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

p/st

S

 

14.13.31.30

Dámské nebo dívčí vesty, bundy, lyžařské bundy, větrovky a podobné výrobky (kromě sak a blejzrů, pletených nebo háčkovaných, impregnovaných, povrstvených, potažených, laminovaných nebo pogumovaných výrobků)

6202[.91 + .92 + .93 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Dámské nebo dívčí textilní obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.32.00

Dámské nebo dívčí kostýmy (kromě pletených nebo háčkovaných)

6204[.11 + .12 + .13 + .19(.10 + .90) + .21 + .22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Dámská nebo dívčí textilní saka a blejzry, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.33.30

Dámská nebo dívčí saka a blejzry (sportovní saka) (kromě pletených nebo háčkovaných)

6204[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Dámské nebo dívčí textilní šaty, sukně a kalhotové sukně, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.34.70

Dámské nebo dívčí šaty (kromě pletených nebo háčkovaných)

6204[.41 + .42 + .43 + .44 + .49(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně (kromě pletených nebo háčkovaných)

6204[.51 + .52 + .53 + .59(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.35.42

Dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty, z denimu (kromě pracovních kalhot)

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty, z bavlny (kromě z denimu, pracovních kalhot)

6204[.62(.33 + .39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů nebo chemických vláken (kromě pletených nebo háčkovaných, pracovních kalhot)

6204[.61(.10) + .63(.18) + .69(.18)]

p/st

S

 

14.13.35.51

Dámské nebo dívčí náprsenkové kalhoty se šlemi, z bavlny (kromě pletených nebo háčkovaných, pracovních kalhot)

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Dámské nebo dívčí šortky, z bavlny (kromě pletených nebo háčkovaných)

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Dámské nebo dívčí náprsenkové kalhoty se šlemi, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů nebo chemických vláken (kromě z bavlny, pletených nebo háčkovaných, pracovních) a dámské nebo dívčí šortky, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (kromě pletených nebo háčkovaných)

6204[.61(.85) + .63(.39) + .69(.39)]

p/st

S

 

14.13.35.65

Dámské nebo dívčí šortky, z chemických vláken (kromě pletených nebo háčkovaných)

6204[.63(.90) + .69(.50)]

p/st

S

 

14.13.35.69

Dámské nebo dívčí kalhoty, krátké kalhoty a náprsenkové kalhoty se šlemi, z textilu (kromě z bavlny, vlny nebo jemných zvířecích chlupů, chemických vláken, pletených nebo háčkovaných)

6204 69 90

p/st

S

 

NACE: 14.14

Výroba osobního prádla

CPA: 14.14.11

Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované

14.14.11.00

Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované

6105[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.14.12.20

Pánské nebo chlapecké slipy a jiné spodky, pletené nebo háčkované (včetně boxerských trenýrek)

6107[.11 + .12 + .19]

p/st

S

 

14.14.12.30

Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama, pletené nebo háčkované

6107[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.12.40

Pánské nebo chlapecké koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6107[.91 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované

14.14.13.10

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované

6106[.10 + .20 + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.14.14.20

Dámské nebo dívčí kalhotky a spodní dlouhé kalhoty, pletené nebo háčkované (včetně boxerských trenýrek)

6108[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.14.30

Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama, pletené nebo háčkované

6108[.31 + .32 + .39]

p/st

S

 

14.14.14.40

Dámské nebo dívčí nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6108[.91 + .92 + .99]

p/st

S

 

14.14.14.50

Dámské nebo dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované

6108[.11 + .19]

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Pánské nebo chlapecké košile z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.21.00

Pánské nebo chlapecké košile (kromě pletených nebo háčkovaných)

6205[.20 + .30 + .90(.10 + .80)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Pánské nebo chlapecké nátělníky, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany, koupací pláště a podobné výrobky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.22.20

Pánské nebo chlapecké slipy a spodky (včetně boxerek; kromě pletených nebo háčkovaných)

6207[.11 + .19]

p/st

S

 

14.14.22.30

Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama (kromě pletených nebo háčkovaných)

6207[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.22.40

Pánská nebo chlapecká tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, koupací pláště, župany a podobné výrobky (kromě pletených nebo háčkovaných)

6207[.91 + .99(.10 + .90)]

p/st @

S

 

CPA: 14.14.23

Dámské nebo dívčí halenky a košile z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.23.00

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky (kromě pletených nebo háčkovaných)

6206[.10 + .20 + .30 + .40 + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.24.30

Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama (kromě pletených nebo háčkovaných)

6208[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.24.50

Dámská nebo dívčí kombiné a spodničky (kromě pletených nebo háčkovaných)

6208[.11 + .19]

p/st

S

 

14.14.24.60

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kalhotky, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné bavlněné výrobky (kromě pletených nebo háčkovaných)

6208 91

p/st @

S

 

14.14.24.80

Dámské nebo dívčí nedbalky (negližé), koupací pláště, župany, nátělníky, kalhotky a spodní dlouhé kalhoty (včetně boxerských trenýrek), z chemických vláken (kromě pletených nebo háčkovaných)

6208 92

p/st @

S

 

14.14.24.89

Dámské nebo dívčí tílka bez rukávů, nátělníky, kalhotky, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, z textilu (kromě z bavlny, z chemických vláken, pletených nebo háčkovaných)

6208 99

p/st @

S

 

CPA: 14.14.25

Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované

14.14.25.30

Podprsenky

6212[.10(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Podvazky, podvazkové pásy a korzety (včetně body s nastavitelnými ramínky)

6212[.20 + .30]

p/st

S

 

14.14.25.70

Šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části

6212 90

 

S

 

CPA: 14.14.30

Trička a tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované

14.14.30.00

Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované

6109[.10 + .90(.20 + .90)]

p/st

S

 

NACE: 14.19

Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků

CPA: 14.19.11

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

14.19.11.00

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované, včetně kojeneckých body, dupaček, kalhotek, overalů, prstových a palcových rukavic a rukavic bez prstů a svrchních oděvů (velikost ≤ 86 cm)

6111[.20(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .90(.11 + .19 + .90)]

 

S

 

CPA: 14.19.12

Tepláky, lyžařské oděvy, plavky a jiné druhy oděvů, pletené nebo háčkované

14.19.12.10

Teplákové soupravy, pletené nebo háčkované

6112[.11 + .12 + .19]

p/st

S

 

14.19.12.30

Lyžařské komplety, pletené nebo háčkované

6112 20

p/st @

S

 

14.19.12.40

Pánské nebo chlapecké plavky, pletené nebo háčkované

6112[.31(.10 + .90) + .39(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Dámské nebo dívčí plavky, pletené nebo háčkované

6112[.41(.10 + .90) + .49(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Ostatní oděvy, pletené nebo háčkované (včetně body s rukávem)

6114[.20 + .30 + .90]

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Prstové rukavice, rukavice bez prstů a palčáky, pletené nebo háčkované

14.19.13.00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované

6116[.10(.20 + .80) + .91 + .92 + .93 + .99]

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Ostatní oděvní doplňky a části oděvů nebo oděvních doplňků, pletené nebo háčkované

14.19.19.30

Šály, šátky, štóly, plédy, mantily, závoje a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6117 10

p/st @

S

 

14.19.19.60

Oděvní doplňky a jejich části a součásti, pletené nebo háčkované (kromě prstových rukavic, palcových rukavic, šál, šátků a štól, plédů, mantil a závojů)

6117[.80(.10 + .80) + .90]

 

S

 

CPA: 14.19.21

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.19.21.50

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z textilních materiálů, ne pletené nebo háčkované (velikost ≤ 86 cm), včetně kojeneckých body, dupaček, kalhotek, overalů, prstových a palcových rukavic a rukavic bez prstů a svrchních oděvů (kromě hygienických vložek, plen a podobných výrobků)

6209[.20 + .30 + .90(.10 + .90)]

 

S

 

CPA: 14.19.22

Teplákové soupravy, lyžařské oděvy a plavky; jiné oděvy z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.19.22.10

Ostatní pánské nebo chlapecké oděvy, j. n., včetně teplákových souprav a běžeckých souprav (kromě vest, lyžařských kombinéz, pletených nebo háčkovaných výrobků)

6211[.32(.31 + .41 + .42 + .90) + .33(.31 + .41 + .42 + .90) + .39]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Ostatní dámské nebo dívčí oděvy, j. n., včetně teplákových souprav a běžeckých souprav (kromě vest, lyžařských kombinéz, pletených nebo háčkovaných výrobků)

6211[.42(.31 + .41 + .42 + .90) + .43(.31 + .41 + .42 + .90) + .49]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Lyžařské komplety (kromě pletených nebo háčkovaných)

6211 20

p/st

S

 

14.19.22.40

Pánské nebo chlapecké plavky (kromě pletených nebo háčkovaných)

6211 11

p/st

S

 

14.19.22.50

Dámské nebo dívčí plavky (kromě pletených nebo háčkovaných)

6211 12

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Kapesníky, šátky, šály, přehozy, vázanky, kravaty, rukavice a ostatní oděvní doplňky; části oděvů a oděvních doplňků z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované, j. n.

14.19.23.10

Kapesníky

6213[.20 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.33

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky (kromě výrobků z hedvábí nebo hedvábného odpadu a pletených nebo háčkovaných výrobků)

6214[.20 + .30 + .40 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.38

Šály, šátky, štóly, plédy, mantily, závoje a podobné výrobky, z hedvábí nebo hedvábného odpadu (kromě pletených nebo háčkovaných)

6214 10

p/st

S

 

14.19.23.53

Vázanky, motýlky a kravaty (kromě výrobků z hedvábí nebo hedvábného odpadu a pletených nebo háčkovaných výrobků)

6215[.20 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.58

Vázanky, motýlky a kravaty, z hedvábí nebo hedvábného odpadu (kromě pletených nebo háčkovaných)

6215 10

p/st

S

 

14.19.23.70

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů (kromě pletených nebo háčkovaných)

6216

pa

S

 

14.19.23.93

Oděvní doplňky z textilií (kromě šál, šátků a štól, plédů, mantil a závojů, vázanek, motýlků a kravat, rukavic prstových, palcových a rukavic bez prstů, pletených nebo háčkovaných)

6217 10

 

S

 

14.19.23.95

Části oděvů nebo oděvních doplňků, z textilií (kromě podprsenek, podvazků a korzetů, šlí, podvazků s přezkou a kulatých podvazků, pletených nebo háčkovaných)

6217 90

 

S

 

CPA: 14.19.31

Oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně, kromě sportovních rukavic

14.19.31.75

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů z usně nebo z kompozitní usně (kromě sportovních, ochranných pro všechny profese)

4203 29 90

pa

S

 

14.19.31.80

Pásky, opasky a závěsné řemeny, z usně nebo kompozitní usně

4203 30

p/st @

S

 

14.19.31.90

Oděvní doplňky z usně nebo kompozitní usně (kromě rukavic prstových, palcových a rukavic bez prstů, pásků, opasků a závěsných řemenů)

4203 40

 

S

 

CPA: 14.19.32

Oděvy z plsti nebo netkaných materiálů, impregnované nebo potahované textilní výrobky

14.19.32.00

Oděvy z plsti nebo netkaných materiálů, impregnované nebo potahované textilní výrobky

6113[.00(.10 + .90)] + 6210[.10(.10 + .92 + .98) + .20 + .30 + .40 + .50]

p/st @

S

 

CPA: 14.19.41

Kloboukové formy a kloboukové šišáky z plsti; šišákové ploché kotouče a tzv. manchons z plsti; kloboukové šišáky, splétané nebo vyrobené spojením pásků z jakéhokoli materiálu

14.19.41.30

Kloboukové formy a kloboukové šišáky, šišákové ploché kotouče (plateaux) a tzv. manchons (válcovitého tvaru, též rozříznuté na výšku), z plsti (nezformované do tvaru, bez vytvořeného okraje (krempy))

6501

p/st

S

 

14.19.41.50

Kloboukové šišáky, splétané nebo zhotovené spojením pásků z jakéhokoliv materiálu, (nezformované do tvaru, bez vytvořeného okraje (krempy), nepodšívané ani nezdobené)

6502

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, splétané nebo vyrobené spojením pásků z jakéhokoli materiálu, též pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek nebo jiných textilních látek v metráži; síťky na vlasy

14.19.42.30

Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových plochých kotoučů

6505 00 10 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, splétané nebo zhotovené spojením pásků z jakýchkoliv materiálů

6504

p/st

S

 

14.19.42.70

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zcela zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilií (ne však v pásech), síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů

6505[.00(.30 + .90)]

p/st @

S

 

CPA: 14.19.43

Ostatní pokrývky hlavy, kromě pokrývek z pryže nebo plastů, ochranných a azbestových pokrývek hlavy; pásky pro vnitřní vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry, štítky (stínítka) a podbradní pásky, pro pokrývky hlavy

14.19.43.00

Ostatní pokrývky hlavy (kromě pokrývek z pryže nebo plastů, ochranných a azbestových pokrývek hlavy); pásky pro vnitřní vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry, štítky (stínítka) a podbradní pásky pro pokrývky hlavy

6506 99 90 + 6507

 

S

 

NACE: 14.20

Výroba kožešinových výrobků

CPA: 14.20.10

Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin, kromě pokrývek hlavy

14.20.10.30

Oděvy a oděvní doplňky, z kožešin (kromě klobouků a pokrývek hlav)

4303[.10(.10 + .90)]

 

S

 

14.20.10.90

Výrobky z kožešin (kromě oděvů, oděvních doplňků, klobouků a pokrývek hlav)

4303 90

 

S

 

NACE: 14.31

Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků

CPA: 14.31.10

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované

14.31.10.33

Punčochové kalhoty a punčochy, z pletených nebo háčkovaných syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednoduché niti < 67 decitex

6115 21

p/st

S

 

14.31.10.35

Punčochové kalhoty a punčochy, z pletených nebo háčkovaných syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednoduché niti ≥ 67 decitex

6115 22

p/st

S

 

14.31.10.37

Punčochové kalhoty a punčochy z textilních materiálů, pletené nebo háčkované (kromě punčochového zboží s odstupňovaným stlačením, punčochového zboží ze syntetických vláken a kojeneckého punčochové zboží)

6115 29

p/st

S

 

14.31.10.50

Dámské punčochy nebo podkolenky pletené nebo háčkované, o délkové hmotnosti jednoduché niti < 67 decitex

6115[.30(.11 + .19 + .90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Punčochové zboží a obuv, pletené nebo háčkované (včetně ponožek; kromě dámských punčoch nebo podkolenek o délkové hmotnosti jednoduché niti < 67 decitex, punčochových kalhot a punčoch, obuvi s podrážkami)

6115[.10(.10 + .90) + .94 + .95 + .96(.10 + .91 + .99) + .99]

pa @

S

 

NACE: 14.39

Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů

CPA: 14.39.10

Trička, pulovry, svetry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.39.10.31

Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, trička, vesty a zapínací vesty, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (kromě svetrů a pulovrů obsahujících ≥ 50 % vlny a o hmotnosti ≥ 600 g)

6110[.11(.30) + .12(.10) + .19(.10)]

p/st

S

 

14.39.10.32

Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, trička, vesty a zapínací vesty, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (kromě svetrů a pulovrů obsahujících ≥ 50 % vlny a o hmotnosti ≥ 600 g)

6110[.11(.90) + .12(.90) + .19(.90)]

p/st

S

 

14.39.10.33

Svetry a pulovry obsahující ≥ 50 % hmotnostních vlny a o hmotnosti ≥ 600 g na kus

6110 11 10

p/st

S

 

14.39.10.53

Lehké jemné roláky pletené z bavlny

6110 20 10

p/st

S

 

14.39.10.55

Lehké jemné roláky pletené z chemických vláken

6110 30 10

p/st

S

 

14.39.10.61

Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, trička, vesty a zapínací vesty, z bavlny (kromě lehkých jemných roláků)

6110 20 91

p/st

S

 

14.39.10.62

Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, trička, vesty a zapínací vesty, z bavlny (kromě lehkých jemných roláků)

6110 20 99

p/st

S

 

14.39.10.71

Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, trička, vesty a zapínací vesty, z chemických vláken (kromě lehkých jemných roláků)

6110 30 91

p/st

S

 

14.39.10.72

Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, trička, vesty a zapínací vesty, z chemických vláken (kromě lehkých jemných roláků)

6110 30 99

p/st

S

 

14.39.10.90

Svetry, pulovry, trička, vesty a zapínací vesty, z textilních materiálů (kromě výrobků z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny, z chemických vláken)

6110[.90(.10 + .90)]

p/st

S

 

NACE: 15.11

Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin

CPA: 15.11.10

Činěné a zpracované kožešiny

15.11.10.30

Vyčiněné nebo upravené celé kožešiny, nesešité, králičí, zaječí nebo jehněčí

4302[.19(.35 + .75 + .80)]

p/st

S

 

15.11.10.50

Vyčiněné nebo upravené kožešiny nebo usně (kromě králičí, zaječí nebo jehněčí)

4302[.11 + .19(.15 + .41 + .49 + .99) + .20 + .30(.10 + .25 + .51 + .55 + .99)]

 

S

 

CPA: 15.11.21

Zámišové usně

15.11.21.00

Zámišové usně (včetně jejich kombinací)

4114[.10(.10 + .90)]

m2 @

S

 

CPA: 15.11.22

Lakové usně a lakové laminované usně; metalizované usně

15.11.22.00

Lakové nebo lakové-laminované usně; metalizované usně

4114 20

m2

T

 

CPA: 15.11.31

Usně skotu odchlupené, celé

15.11.31.00

Usně z hovězího dobytka, odchlupené, celé

4104[.11(.10 + .51) + .19(.10 + .51) + .41(.11 + .19 + .51) + .49(.11 + .19 + .51)] + 4107[.11(.11 + .19) + .12(.11 + .19 + .91) + .19(.10)]

kg

T

 

CPA: 15.11.32

Usně skotu odchlupené, ostatní

15.11.32.00

Usně z hovězího dobytka, odchlupené, ne celé

4104[.11(.59) + .19(.59) + .41(.59) + .49(.59)] + 4107[.91(.10 + .90) + .92(.10) + .99(.10)]

kg

T

 

CPA: 15.11.33

Usně z koní a jiných lichokopytníků, odchlupené

15.11.33.00

Usně z koní a jiných lichokopytníků, odchlupené

4104[.11(.90) + .19(.90) + .41(.90) + .49(.90)] + 4107[.11(.90) + .12(.99) + .19(.90) + .92(.90) + .99(.90)]

kg

T

 

CPA: 15.11.41

Usně ovčí nebo jehněčí, odchlupené

15.11.41.30

Vyčiněné usně ovčí nebo jehněčí, odchlupené, avšak dále neupravené (kromě zámišových usní)

4105[.10 + .30(.10 + .90)]

kg

T

 

15.11.41.50

Usně ovčí nebo jehněčí, odchlupené, zpracované na pergamen nebo dále upravené po činění (kromě zámišových usní, lakových, lakových-laminovaných a metalizovaných usní)

4112

m2

T

 

CPA: 15.11.42

Usně kozí nebo kozlečí, odchlupené

15.11.42.30

Vyčiněné usně kozí nebo kozlečí, ochlupené, avšak dále neupravené (kromě zámišových usní)

4106[.21 + .22(.10 + .90)]

kg

T

 

15.11.42.50

Usně kozí nebo kozlečí, odchlupené, zpracované na pergamen nebo dále upravené po činění (kromě zámišových usní, lakových, lakových-laminovaných a metalizovaných usní)

4113 10

m2

T

 

CPA: 15.11.43

Usně vepřové, odchlupené

15.11.43.30

Usně vepřů odchlupené, vyčiněné, avšak dále neupravené

4106[.31 + .32]

kg

T

 

15.11.43.50

Usně vepřů odchlupené, zpracované na pergamen nebo upravené po činění (kromě lakových, lakových-laminovaných usní a metalizovaných usní)

4113 20

m2

T

 

CPA: 15.11.51

Usně ostatních zvířat, odchlupené

15.11.51.00

Usně ostatních zvířat, odchlupené

4106[.40(.10 + .90) + .91 + .92] + 4113[.30 + .90]

kg

T

 

CPA: 15.11.52

Kompozitní usně se základy z kůže nebo kožených vláken

15.11.52.00

Kompozitní usně na základě nerozvlákněné usně nebo kožených vláken, ve tvaru desek, listů nebo pruhů

4115 10

m2 @

T

 

NACE: 15.12

Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

CPA: 15.12.11

Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata z jakéhokoli materiálu

15.12.11.00

Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata (včetně postraňků, vodítek, nákoleníků, náhubků, pokrývek pod sedla, sedlových pouzder, pokrývek na psy a podobných výrobků) z jakéhokoliv materiálu

4201

 

S

 

CPA: 15.12.12

Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky z usní, kompozitních usní, plastových fólií, textilních materiálů, vulkanizovaného vlákna nebo lepenky; cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů

15.12.12.10

Velké cestovní kufry, cestovní kufry, toaletní kufříky, kufříky, školní brašny a podobné schránky z usně, kompozitní usně, lakové usně, plastu, textilií, hliníku nebo jiného materiálu

4202[.11(.10 + .90) + .12(.11 + .19 + .50 + .91 + .99) + .19(.10 + .90)]

p/st @

S

 

15.12.12.20

Kabelky z usně, kompozitní usně, lakové usně, plastové fólie, textilních nebo jiných materiálů (včetně kabelek bez držadla)

4202[.21 + .22(.10 + .90) + .29]

p/st

S

 

15.12.12.30

Výrobky nošené obvykle v kapse nebo v kabelce

4202[.31 + .32(.10 + .90) + .39]

 

S

 

15.12.12.50

Pouzdra a schránky, j. n.

4202[.91(.10 + .80) + .92(.11 + .15 + .19 + .91 + .98) + .99]

 

S

 

15.12.12.70

Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů (kromě manikúry)

9605

p/st @

S

 

CPA: 15.12.13

Hodinkové řemínky (kromě kovových), pásky a náramky k hodinářským výrobkům a jejich díly

15.12.13.00

Hodinkové řemínky, pásky a náramky a jejich díly (včetně z přírodní nebo kompozitní usně nebo plastů; kromě z drahých kovů, kovů nebo obecných kovů plátovaných/pokovených drahými kovy)

9113 90

p/st @

S

 

CPA: 15.12.19

Ostatní výrobky z přírodních nebo kompozitních usní (včetně výrobků pro strojní nebo strojírenské použití nebo pro ostatní technické použití) j. n.

15.12.19.30

Výrobky z usně nebo kompozitní usně pro použití ve strojních nebo v mechanických zařízeních nebo pro technické použití

4205[.00(.11 + .19)]

kg

S

 

15.12.19.60

Výrobky z usně nebo kompozitní usně, j. n.

4205 00 90

 

S

 

NACE: 15.20

Výroba obuvi

CPA: 15.20.11

Nepromokavá obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, kromě obuvi s kovovou ochrannou špičkou

15.20.11.00

Nepromokavá obuv se svrškem z pryže nebo plastů (kromě obuvi s kovovou ochrannou špičkou)

6401[.92(.10 + .90) + .99]

pa

S

 

CPA: 15.20.12

Obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, kromě nepromokavé nebo sportovní obuvi

15.20.12.10

Sandály se zevní podešví a svrškem z kaučuku nebo plastů (včetně páskových a žabek)

6402[.20 + .99(.31 + .39)]

pa

S

 

15.20.12.31

Vycházková obuv se svrškem z pryže nebo plastů

6402[.91(.90) + .99(.10 + .91 + .93 + .96 + .98)]

pa

S

 

15.20.12.37

Pantofle a ostatní domácí obuv s podešví z pryže nebo plastu a svrškem z plastu (včetně bačkor, cviček)

6402 99 50

pa

S

 

CPA: 15.20.13

Obuv se svrškem z usně, kromě sportovní obuvi, obuvi s kovovou ochrannou špičkou a různé speciální obuvi

15.20.13.30

Obuv na dřevěném základním dílu, bez stélky a kovové špičky, se svrškem z usně (včetně dřeváků)

6403[.51(.05) + .59(.05) + .91(.05) + .99(.05)]

pa

S

 

15.20.13.51

Pánská vycházková obuv se svrškem (nártem) z usně (včetně holínek a polobotek; kromě nepromokavé obuvi, obuvi s ochrannou kovovou špičkou)

6403[.51(.15 + .95) + .59(.95) + .91(.16 + .96) + .99(.96)]

pa

S

 

15.20.13.52

Dámská vycházková obuv se svrškem (nártem) z usně (včetně holínek a polobotek; kromě nepromokavé obuvi, obuvi s ochrannou kovovou špičkou)

6403[.51(.19 + .99) + .59(.99) + .91(.13 + .18 + .93 + .98) + .99(.93 + .98)]

pa

S

 

15.20.13.53

Dětská vycházková obuv se svrškem (nártem) z usně (včetně holínek a polobotek; kromě nepromokavé obuvi, obuvi s ochrannou kovovou špičkou)

6403[.51(.11 + .91) + .59(.91) + .91(.11 + .91) + .99(.91)]

pa

S

 

15.20.13.61

Pánské sandály se svrškem (nártem) z usně (včetně páskových a žabek)

6403[.59(.35) + .99(.36)]

pa

S

 

15.20.13.62

Dámské sandály se svrškem (nártem) z usně (včetně páskových a žabek)

6403[.59(.11 + .39) + .99(.11 + .33 + .38)]

pa

S

 

15.20.13.63

Dětské sandály se svrškem (nártem) z usně (včetně páskových a žabek)

6403[.59(.31) + .99(.31)]

pa

S

 

15.20.13.70

Pantofle a ostatní domácí obuv s podešví z pryže, plastu nebo usně a svrškem z usně (včetně bačkor, cviček)

6403[.59(.50) + .99(.50)]

pa

S

 

15.20.13.80

Obuv s dřevěnou, korkovou nebo jinou podešví a svrškem z usně (kromě podešví z pryže, plastu nebo usně)

6405 10

pa

S

 

CPA: 15.20.14

Obuv se svrškem z textilních materiálů, kromě sportovní obuvi

15.20.14.44

Pantofle a ostatní domácí obuv se svrškem z textilních materiálů (včetně bačkor, cviček)

6404[.19(.10) + .20(.10)] + 6405 20 91

pa

S

 

15.20.14.45

Obuv s podešví z pryže, plastů nebo usně se svrškem z textilních materiálů (kromě pantoflí a jiné domácí obuvi, sportovní obuvi)

6404[.19(.90) + .20(.90)]

pa

S

 

15.20.14.46

Obuv se svrškem z textilních materiálů (kromě pantoflí a jiné domácí obuvi, jakož i obuvi s podešví z pryže, plastu a přírodní nebo kompozitní usně)

6405[.20(.10 + .99)]

pa

S

 

CPA: 15.20.21

Obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení apod.

15.20.21.00

Sportovní obuv s pryžovou nebo plastovou podešví a svrškem z textilních materiálů (včetně obuvi na tenis, basketbal, gymnastiku, cvičení a podobně)

6404 11

pa

S

 

CPA: 15.20.29

Ostatní sportovní obuv, kromě lyžařské a bruslařské obuvi

15.20.29.00

Ostatní sportovní obuv, kromě lyžařské a bruslařské obuvi

6402 19 + 6403 19

pa

S

 

CPA: 15.20.31

Obuv s kovovou ochrannou špičkou

15.20.31.20

Obuv (včetně vodotěsné obuvi), s ochrannou kovovou špičkou, s pryžovou nebo plastovou podešví a svrškem

6401 10 + 6402[.91(.10) + .99(.05)]

pa

S

 

15.20.31.50

Obuv s podešví z pryže, plastu nebo usně a svrškem z usně, s ochrannou kovovou špičkou

6403 40

pa

S

 

CPA: 15.20.32

Obuv s dřevěným základním dílem, různá speciální a jiná obuv j. n.

15.20.32.00

Obuv s dřevěným základním dílem, různá speciální a jiná obuv, j. n.

6403 20 + 6405[.90(.10 + .90)]

pa

S

 

CPA: 15.20.40

Díly obuvi z usně; vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a jejich díly

15.20.40.20

Svršky a jejich části a součásti z usně, kromě opatků a výztuží

6406 10 10

 

S

 

15.20.40.50

Svršky a jejich části a součásti (kromě opatků a výztuží, z usně)

6406 10 90

 

S

 

15.20.40.80

Části obuvi (kromě svršků) z jiných materiálů

6406[.90(.30 + .50 + .60 + .90)]

 

S

 

NACE: 16.10

Výroba pilařská a impregnace dřeva

CPA: 16.10.10

Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm; dřevěné železniční a tramvajové pražce, neimpregnované

16.10.10.10

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), neimpregnované

4406 10

m3

S

 

16.10.10.33

Jehličnaté dřevo; rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, na koncích spojované, broušené nebo hoblované

4407[.10(.15 + .31 + .33 + .38)]

m3

S

 

16.10.10.35

Smrkové dřevo (Picea abies Karst.), jedlové dřevo (Abies alba Mill.)

4407 10 91

m3

S

 

16.10.10.37

Borové dřevo (Pinus sylvestris L.)

4407 10 93

m3

S

 

16.10.10.39

Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm (kromě broušeného nebo hoblovaného dřeva, smrkového dřeva „Picea abies Karst.“, jedlového dřeva „Abies alba Mill.“ a borového dřeva „Pinus sylvestris L.“)

4407 10 98

m3

S

 

16.10.10.50

Dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané o tloušťce > 6 mm (kromě jehličnatého a tropického dřeva a dubových špalků, pruhů a vlysů)

4407[.91(.15 + .39 + .90) + .92 + .93(.10 + .91 + .99) + .94(.10 + .91 + .99) + .95(.10 + .91 + .99) + .99(.27 + .40 + .91 + .96 + .98)]

m3

S

 

16.10.10.71

Tropické dřevo; rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, na koncích spojované, broušené nebo hoblované, o tloušťce > 6 mm

4407[.21(.10 + .91 + .99) + .22(.10 + .91 + .99) + .25(.10 + .30 + .50 + .90) + .26(.10 + .30 + .50 + .90) + .27(.10 + .91 + .99) + .28(.10 + .91 + .99) + .29(.15 + .20 + .25 + .45 + .60 + .83 + .85 + .95)]

m3

S

 

16.10.10.77

Dubové desky, pruhy a vlysy pro parketovou nebo dřevěnou podlahu, hoblované, nesestavené (kromě souvisle profilovaných)

4407 91 31

m2

S

 

CPA: 16.10.21

Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách (včetně nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, lišt a tvarovaných lišt)

16.10.21.10

Jehličnaté dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy), souvisle profilované

4409[.10(.11 + .18)]

kg

S

 

16.10.21.50

Dřevo jiné než jehličnaté (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy), souvisle profilované

4409[.21 + .29(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 16.10.22

Dřevěná vlna; dřevitá moučka

16.10.22.00

Dřevěná vlna; dřevitá moučka

4405

kg

S

 

CPA: 16.10.23

Dřevěné štěpky nebo třísky

16.10.23.03

Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky

4401 21

kg

S

 

16.10.23.05

Dřevěné štěpky nebo třísky jiné než jehličnaté

4401 22

kg

S

 

CPA: 16.10.31

Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky

16.10.31.16

Tyče ze surového měkkého dřeva, napuštěné nebo jinak impregnované barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky

4403 10

m3

S

 

CPA: 16.10.32

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), impregnované

16.10.32.00

Impregnované dřevěné železniční nebo tramvajové (příčné) pražce

4406 90

m3

S

 

CPA: 16.10.39

Dřevo surové ostatní, včetně štípaných tyčí a kolíků

16.10.39.00

Dřevo surové ostatní, včetně štípaných tyčí a kolíků

4404[.10 + .20]

m3 @

S

 

CPA: 16.10.91

Sušení, impregnace a chemické ošetření dřeva

16.10.91.00

Ošetření, impregnování a konzervování dřeva (včetně zrání a sušení)

 

 

I

 

NACE: 16.21

Výroba dýh a desek na bázi dřeva

CPA: 16.21.11

Překližky, dýhované desky a podobné laminované dřevo, z bambusu

16.21.11.00

Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, z bambusu

4412 10

m3

S

 

CPA: 16.21.12

Ostatní překližky, dýhované desky a podobné laminované dřevo

16.21.12.11

Překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy ≤ 6 mm, nejméně s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva

4412[.31(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.14

Překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy ≤ 6 mm, nejméně s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva (kromě tropického dřeva)

4412[.32(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.17

Překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy ≤ 6 mm (kromě výrobků s nejméně jednou vnější vrstvou z tropického nebo jiného než jehličnatého dřeva)

4412 39

m3

S

 

16.21.12.21

Dýhované desky a podobné vrstvené dřevo s laťovkami, vrstvenými deskami a podlahovými laťovkami

4412[.94(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.24

Dýhované desky a podobné vrstvené dřevo (kromě laťovek, vrstvených desek a podlahových laťovek)

4412[.99(.30 + .40 + .50 + .85)]

m3

S

 

CPA: 16.21.13

Dřevotřískové a podobné desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů

16.21.13.13

Třískové desky, ze dřeva

4410[.11(.10 + .30 + .50 + .90)]

m3

S

 

16.21.13.16

Desky s orientovanými třískami, tzv. „oriented strand board“, ze dřeva

4410[.12(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.13.19

Třískové desky tzv. „waferboard“ a podobné desky ze dřeva (kromě třískových desek a desek s orientovanými třískami, tzv. „oriented strand board“)

4410 19

m3

S

 

16.21.13.50

Dřevotřískové desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů (kromě dřeva)

4410 90

m3

S

 

CPA: 16.21.14

Dřevovláknité desky nebo desky z jiných dřevitých materiálů

16.21.14.23

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o tloušťce ≤ 5 mm

4411[.12(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.26

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o tloušťce > 5 mm, avšak ≤ 9 mm

4411[.13(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.29

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o tloušťce > 9 mm

4411[.14(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.43

Dřevovláknité desky a podobné desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů (kromě polotvrdých dřevovláknitých desek MDF), též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o hustotě > 0,8 g/cm3

4411[.92(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.46

Dřevovláknité desky a podobné desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů (kromě polotvrdých dřevovláknitých desek MDF), též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o hustotě > 0,5 g/cm3, avšak ≤ 0,8 g/cm3

4411[.93(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.49

Dřevovláknité desky a podobné desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů (kromě polotvrdých dřevovláknitých desek MDF), též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o hustotě ≤ 0,5 g/cm3

4411[.94(.10 + .90)]

m2 @

S

 

CPA: 16.21.21

Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm

16.21.21.13

Listy k dýhování, listy na překližky nebo jiné dřevo, podélně rozřezané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce ≤ 6 mm, tužkárenská prkénka

4408[.10(.15 + .91) + .31(.11 + .21 + .25) + .39(.15 + .21 + .55 + .70) + .90(.15 + .35)]

m3

S

 

16.21.21.18

Listy k dýhování a listy na překližky z jehličnatého a tropického dřeva podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm kromě na konci spojovaných, hoblovaných nebo broušených pískem

4408[.10(.98) + .31(.30) + .39(.30 + .85 + .95) + .90(.85 + .95)]

m3

S

 

CPA: 16.21.22

Zhutněné dřevo ve tvaru špalků, prken, destiček nebo profilů

16.21.22.00

Zhutněné dřevo, ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů

4413

m3

S

 

NACE: 16.22

Výroba sestavených parketových podlah

CPA: 16.22.10

Sestavené parketové desky

16.22.10.30

Sestavené parketové desky ze dřeva, pro mozaikové podlahy

4418 71

m2

S

 

16.22.10.60

Sestavené parketové desky ze dřeva (kromě pro mozaikové podlahy)

4418[.72 + .79]

m2

S

 

NACE: 16.23

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

CPA: 16.23.11

Okna, balkonové dveře a jejich rámy a zárubně, dveře a jejich rámy, zárubně a prahy, dřevěné

16.23.11.10

Okna, francouzská okna a jejich rámy a zárubně, ze dřeva

4418[.10(.10 + .50 + .90)]

p/st

S

 

16.23.11.50

Dveře a jejich rámy a zárubně a prahy, ze dřeva

4418[.20(.10 + .50 + .80)]

p/st

S

 

CPA: 16.23.12

Bednění pro betonování, parketové desky a šindele, dřevěné

16.23.12.00

Bednění pro betonování, šindele, dřevěné

4418[.40 + .50]

kg

S

 

CPA: 16.23.19

Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství j. n.

16.23.19.00

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství (kromě dveří, oken, francouzských oken a jejich rámů, zárubní a prahů, parketových desek, bednění pro betonování, šindelí)

4418[.60 + .90(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 16.23.20

Montované stavby ze dřeva

16.23.20.00

Montované stavby ze dřeva

9406[.00(.11 + .20)]

 

S

 

NACE: 16.24

Výroba dřevěných obalů

CPA: 16.24.11

Palety, skříňové palety a jiné přepravní desky ze dřeva

16.24.11.33

Jednoduché palety, nástavce palet ze dřeva

4415 20 20

p/st

S

 

16.24.11.35

Skříňové palety a jiné nákladové plošiny ze dřeva (kromě jednoduchých palet)

4415 20 90

p/st @

S

 

CPA: 16.24.12

Džbery a bednářské výrobky ze dřeva

16.24.12.00

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu

4416

kg

S

 

CPA: 16.24.13

Ostatní dřevěné obaly a jejich díly

16.24.13.20

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly (kromě kabelových bubnů)

4415 10 10

kg

S

 

16.24.13.50

Dřevěné kabelové bubny

4415 10 90

kg

S

 

NACE: 16.29

Výroba ostatních dřevěných výrobků, kromě nábytku; výroba ostatních korkových, proutěných a slaměných výrobků

CPA: 16.29.11

Dřevěné nástroje, dříky, rukojeti nástrojů, tělesa a násady pro košťata, kartáče nebo štětce, dřevěné formy pro výrobu dýmek, kopyta a napínáky obuvi

16.29.11.30

Dřevěné nástroje, násady a rukojeti k nástrojům, násady ke smetákům, kartáčům a štětcům; dřevěné formy, kopyta a napínáky obuvi ze dřeva

4417

kg

S

 

16.29.11.80

Hrubě tvarované špalky ze dřeva nebo kořenů pro výrobu dýmek

9614 00 10

kg

S

 

CPA: 16.29.12

Kuchyňské a stolní nádobí ze dřeva

16.29.12.00

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní ze dřeva

4419[.00(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 16.29.13

Intarzované a inkrustované dřevo, dřevěné skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky ze dřeva, sošky a jiné ozdobné dřevěné předměty

16.29.13.00

Intarzované a inkrustované dřevo; skříňky, pouzdra a kazety na klenoty nebo příbory a podobné výrobky ze dřeva; sošky a jiné ozdobné předměty; věšáky a háčky na kabáty a klobouky; kancelářské dopisové přihrádky, popelníky, tácky na odkládání psacích potřeb, nádobky na inkoust

4420[.10(.11 + .19) + .90(.10 + .91 + .99)]

 

S

 

CPA: 16.29.14

Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty a jiné dřevěné výrobky

16.29.14.20

Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty

4414[.00(.10 + .90)]

m @

S

 

16.29.14.90

Ostatní výrobky ze dřeva (kromě nástavných rámů palet)

4421[.10 + .90(.91 + .95 + .97)] + 6603 90 10

 

S

 

CPA: 16.29.21

Přírodní korek, zbavený kůry nebo nahrubo hraněný nebo v blocích, deskách, listech nebo pásech; rozdrcený, granulovaný nebo na prach umletý korek; korkový odpad

16.29.21.30

Korkový odpad; rozdrcený, granulovaný nebo na prach rozemletý korek (kromě přírodního korku, surového nebo jednoduše upraveného)

4501 90

kg

S

 

16.29.21.50

Přírodní korek, odkorněný nebo jednoduše nahrubo otesaný nebo v kostkách, deskách, listech nebo pásech

4502

kg

S

 

CPA: 16.29.22

Výrobky z přírodního korku

16.29.22.50

Korky a zátky z přírodního korku

4503[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

16.29.22.90

Výrobky z přírodního korku, ostatní

4503 90

kg

S

 

CPA: 16.29.23

Kostky, desky, listy a pásy, dlaždice všech tvarů, plné válce z aglomerovaného korku

16.29.23.20

Korky a zátky, válcovité, pro šumivá vína, z aglomerovaného korku, včetně zátek s kotoučem z přírodního korku

4504 10 11

kg

S

 

16.29.23.50

Korky a zátky, válcovité, z aglomerovaného korku (kromě takových výrobků pro šumivá vína)

4504 10 19

kg

S

 

16.29.23.80

Aglomerovaný korek – kostky, desky, listy a pásy, dlaždice všech tvarů, plné válce nebo kotouče včetně aglomerovaného expandovaného korku nebo páleného korku (kromě korků a zátek)

4504[.10(.91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 16.29.24

Aglomerovaný korek; výrobky z aglomerovaného korku j. n.

16.29.24.00

Aglomerovaný korek; ostatní výrobky z aglomerovaného korku, j. n.

4504[.90(.20 + .80)]

kg

S

 

CPA: 16.29.25

Výrobky ze slámy, proutí nebo podobných splétacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

16.29.25.00

Výrobky ze slámy, proutí nebo podobných slaměných materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

4601[.21(.10 + .90) + .22(.10 + .90) + .29(.10 + .90) + .92(.05 + .10 + .90) + .93(.05 + .10 + .90) + .94(.05 + .10 + .90) + .99(.05 + .10 + .90)] + 4602[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .90]

kg

S

 

NACE: 17.11

Výroba buničiny

CPA: 17.11.11

Dřevná buničina pro chemické zpracování

17.11.11.00

Chemická dřevná buničina, druhů pro rozpouštění

4702

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.12

Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické zpracování

17.11.12.00

Chemická dřevná buničina, natronová nebo sulfátová, jiná než druhů pro rozpouštění

4703[.11 + .19 + .21 + .29]

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.13

Dřevná buničina, sulfitová, jiná než pro chemické zpracování

17.11.13.00

Chemická dřevná buničina, sulfitová, jiná než druhů pro rozpouštění

4704[.11 + .19 + .21 + .29]

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.14

Mechanická buničina; polochemická buničina; buničina z celulózových vláknovin, kromě dřeva

17.11.14.00

Mechanická buničina; polochemická buničina; buničina z celulózových vláknovin, kromě dřeva

4701[.00(.10 + .90)] + 4705 + 4706[.10 + .20 + .30 + .91 + .92 + .93]

kg 90 % sdt @

T

 

NACE: 17.12

Výroba papíru a lepenky

CPA: 17.12.11

Novinový papír, v kotoučích nebo listech

17.12.11.00

Novinový papír v kotoučích nebo listech (arších)

4801

kg

S

 

CPA: 17.12.12

Ruční papír a lepenka

17.12.12.00

Ruční papír a lepenka

4802 10

kg

S

 

CPA: 17.12.13

Papír a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír; karbonový podkladový papír; surový tapetový papír

17.12.13.00

Papír a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír; karbonový podkladový papír; surový tapetový papír

4802[.20 + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.14

Jiný papír a lepenka pro grafické účely

17.12.14.10

Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí ≤ 10 % hmotnosti a plošná hmotnost činí < 40 g/m2

4802 54

kg

S

 

17.12.14.35

Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí ≤ 10 % hmotnosti a plošná hmotnost činí ≥ 40 g/m2, avšak ≤ 150 g/m2, v kotoučích

4802[.55(.15 + .25 + .30 + .90)]

kg

S

 

17.12.14.39

Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí ≤ 10 % hmotnosti a plošná hmotnost činí ≥ 40 g/m2, avšak ≤ 150 g/m2, v listech

4802[.56(.20 + .80) + .57]

kg

S

 

17.12.14.50

Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí ≤ 10 % hmotnosti a plošná hmotnost činí > 150 g/m2

4802[.58(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.14.70

Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí > 10 %

4802[.61(.15 + .80) + .62 + .69]

kg

S

 

CPA: 17.12.20

Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír, buničitá vata a pásy z buničinových vláken

17.12.20.30

Buničitá vata pro použití v domácnosti nebo ve zdravotnictví, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v obdélníkových listech (včetně čtverců) s alespoň jednou stranou o šířce > 36 cm v rozloženém stavu

4803 00 10

kg

S

 

17.12.20.55

Krepový papír a pásy zplstěných buničinových vláken pro použití v domácnosti nebo ve zdravotnictví o plošné hmotnosti ≤ 25 g/m2, v rolích o šířce > 36 cm nebo v obdélníkových listech (včetně čtverců) s alespoň jednou stranou o šířce > 36 cm v rozloženém stavu

4803 00 31

kg

S

 

17.12.20.57

Krepový papír a pásy zplstěných buničinových vláken pro použití v domácnosti nebo ve zdravotnictví o plošné hmotnosti > 25 g/m2, v rolích o šířce > 36 cm nebo v obdélníkových listech (včetně čtverců) s alespoň jednou stranou o šířce > 36 cm v rozloženém stavu

4803 00 39

kg

S

 

17.12.20.90

Papírovina pro použití v domácnosti, ostatní

4803 00 90

kg

S

 

CPA: 17.12.31

Kraftový papír, nebělený, nenatíraný

17.12.31.00

Sulfátový krycí karton (Kraftliner) nenatíraný, nebělený v rolích nebo arších (kromě určeného určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, děrných štítků nebo děrných pásků)

4804[.11(.11 + .15 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.32

Bílý kraftový papír; natíraný kraftový papír

17.12.32.00

Sulfátový krycí karton (Kraftliner) nenatíraný, v rolích nebo arších (kromě neběleného, určeného ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, děrných štítků nebo děrných pásků)

4804[.19(.12 + .19 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.33

Polochemický papír na zvlněnou vrstvu

17.12.33.00

Polochemický papír na zvlněnou vrstvu

4805 11

kg

S

 

CPA: 17.12.34

Recyklovaný a jiný papír na zvlněnou vrstvu

17.12.34.00

Recyklovaný a jiný papír na zvlněnou vrstvu

4805[.12 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.35

Testliner (recyklovaný krycí karton)

17.12.35.20

Nenatíraný testliner (recyklovaný krycí karton) o plošné hmotnosti ≤ 150 g/m2, v kotoučích nebo listech

4805 24

kg

S

 

17.12.35.40

Nenatíraný testliner (recyklovaný krycí karton) o plošné hmotnosti > 150 g/m2, v kotoučích nebo listech

4805 25

kg

S

 

CPA: 17.12.41

Nenatíraný kraftový papír; pytlový kraftový papír, krepovaný nebo plisovaný

17.12.41.20

Pytlový a sáčkový kraft papír nenatíraný, nebělený (kromě určeného určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, děrných štítků nebo děrných pásků)

4804[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.41.40

Pytlový a sáčkový kraft papír nenatíraný (kromě neběleného, určeného určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, děrných štítků nebo děrných pásků)

4804[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.41.60

Nenatíraný, papír, kartón a lepenka kraft o plošné hmotnosti ≤ 150 g/m2 (kromě krycího kartonu, pytlového a sáčkového kraftu, určeného určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům atd.)

4804[.31(.51 + .58 + .80) + .39(.51 + .58 + .80)]

kg

S

 

17.12.41.80 z

Krepovaný nebo plisovaný pytlový kraftový papír, v kotoučích nebo listech

4808 40 00a

kg

S

 

CPA: 17.12.42

Sulfitový balicí papír a jiný nenatíraný papír (jiný než určený ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům)

17.12.42.20

Sulfitový balicí papír v kotoučích nebo listech

4805 30

kg

S

 

17.12.42.40

Ostatní nenatíraný papír a lepenka, v kotoučích nebo listech, o plošné hmotnosti ≤ 150 g/m2 (kromě výrobků z HS 4802, papíru na zvlněnou vrstvu, testlineru, sulfitového balicího papíru, filtračního papíru nebo savého napouštěcího papíru a lepenky)

4805 91

kg

S

 

17.12.42.60

Ostatní nenatíraný papír a lepenka, v kotoučích nebo listech, o plošné hmotnosti > 150 g/m2 a < 225 g/m2 (kromě výrobků z HS 4802, papíru na zvlněnou vrstvu, testlineru, sulfitového balicího papíru, filtračního papíru nebo savého napouštěcího papíru a lepenky)

4805 92

kg

S

 

17.12.42.80

Ostatní nenatíraný papír a lepenka, v kotoučích nebo listech, o plošné hmotnosti ≥ 225 g/m2 (kromě výrobků z HS 4802, papíru na zvlněnou vrstvu, testlineru, sulfitového balicího papíru, filtračního papíru nebo savého napouštěcího papíru a lepenky)

4805[.93(.20 + .80)]

kg

S

 

CPA: 17.12.43

Filtrační papír a lepenka; plstěný papír

17.12.43.30

Nenatíraný filtrační papír a lepenka v kotoučích nebo listech

4805 40

kg

S

 

17.12.43.60

Nenatíraný savý napouštěcí papír a lepenka v kotoučích nebo listech

4805 50

kg

S

 

CPA: 17.12.44

Cigaretový papír, jiný než řezaný na stanovenou velikost nebo ve tvaru sešitků nebo dutinek

17.12.44.00

Cigaretový papír jiný než ve tvaru složek (sešítků) nebo trubek (dutinek), v rolích o šířce > 5 cm

4813[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.51

Uvnitř šedá lepenka, nenatíraná

17.12.51.10

Uvnitř šedá lepenka, nenatíraná

4804 59 90

kg

S

 

CPA: 17.12.59

Jiná nenatíraná lepenka

17.12.59.10

Jiná nenatíraná lepenka

4804[.41(.91 + .98) + .42 + .49 + .51 + .52 + .59(.10)]

kg

S

 

CPA: 17.12.60

Přírodní pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamen a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry

17.12.60.00

Rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamen a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry

4806[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.71

Vrstvený papír a lepenka, bez ochranného nátěru nebo impregnace

17.12.71.00

Vrstvený papír a lepenka v kotoučích nebo listech na povrchu nenatírané ani neimpregnované, též uvnitř zesílené

4807[.00(.30 + .80)]

kg

S

 

CPA: 17.12.72

Papír a lepenka, krepované, zřasené, ražené nebo perforované

17.12.72.00 z

Papír a lepenka, krepované, plisované, ražené nebo perforované

4808[.40(.00b) + .90]

kg

S

 

CPA: 17.12.73

Papír a lepenka pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely, natírané kaolinem či jinými anorganickými látkami

17.12.73.36

Surový natíraný papír a lepenka používané jako podklad pro světlocitlivý, teplocitlivý a elektrocitlivý papír s obsahem mechanicky získaných vláken nejvýše 10 % a papír a lepenka pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely o plošné hmotnosti nejvýše 150 g/m2

4810[.13 + .14 + .19]

kg

S

 

17.12.73.60

Papír s nízkou hmotností nátěru pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely, s obsahem mechanicky získaných vláken > 10 %

4810 22

kg

S

 

17.12.73.75

Ostatní papír natíraný pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely, s obsahem mechanicky získaných vláken > 10 %, v kotoučích

4810 29 30

kg

S

 

17.12.73.79

Ostatní natíraný pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely, s obsahem mechanicky získaných vláken > 10 %, v listech

4810 29 80

kg

S

 

CPA: 17.12.74

Kraftový papír (jiný než určený ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraný kaolinem či jinými anorganickými látkami

17.12.74.00

Kraftový papír (jiný než určený ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraný kaolinem či jinými anorganickými látkami

4810 31

kg

S

 

CPA: 17.12.75

Kraftová lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými látkami

17.12.75.00

Kraftová lepenka (jiná než určená ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům), natíraná kaolinem či jinými anorganickými látkami

4810[.32(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.76

Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry, v kotoučích nebo v listech

17.12.76.00

Uhlový papír, přímopropisovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry, v kotoučích nebo v listech (arších)

4809[.20 + .90]

kg

S

 

CPA: 17.12.77

Papír, lepenka, buničitá vata a pásy z buničinových vláken, natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené nebo potištěné, v kotoučích nebo listech

17.12.77.10

Dehtovaný, bitumenovaný nebo asfaltovaný papír a lepenka v kotoučích nebo listech

4811 10

kg

S

 

17.12.77.33

Papír, karton a lepenka samolepicí v kotoučích nebo listech

4811[.41(.20 + .90)]

kg

S

 

17.12.77.35

Papír, karton a lepenka gumované v kotoučích nebo listech (kromě samolepicího)

4811 49

kg

S

 

17.12.77.55

Papír, karton a lepenka v kotoučích nebo listech povrstvené, impregnované, natírané plasty, bělené, o plošné hmotnosti > 150 g/m2 (kromě lepicího)

4811 51

kg

S

 

17.12.77.59

Papír, karton a lepenka v kotoučích nebo listech povrstvené, impregnované nebo natírané plasty (kromě lepicího, běleného, o plošné hmotnosti > 150 g/m2)

4811 59

kg

S

 

17.12.77.70

Papír, kartón a lepenka v kotoučích nebo listech, povrstvené, impregnované nebo natírané voskem, parafinem, stearinem, olejem nebo glycerinem

4811 60

kg

S

 

17.12.77.80