29.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 213/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 12 mars 2015 – Max-Heinz Feilen mot Finanzamt Fulda

(Mål C-123/15)

(2015/C 213/23)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Max-Heinz Feilen

Motpart: Finanzamt Fulda

Tolkningsfråga

Utgör den fria rörligheten för kapital enligt artikel 63.1 jämförd med artikel 65 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hinder mot en nationell bestämmelse som vid arv föreskriver en nedsättning av arvsskatten för personer tillhörande en viss skatteklass om kvarlåtenskapen inbegriper tillgångar som under de senaste tio åren före arvet redan har ärvts av personer tillhörande denna skatteklass, och arvsskatt för detta tidigare arv har fastställts i denna medlemsstat, medan en nedsättning av skatten är utesluten om arvsskatt för det tidigare arvet har påförts i en annan medlemsstat?