29.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 12. marca 2015 – Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda

(Vec C-123/15)

(2015/C 213/23)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Max-Heinz Feilen

Žalovaný: Finanzamt Fulda

Prejudiciálna otázka

Je voľný pohyb kapitálu podľa článku 63 ods. 1 v spojení s článkom 65 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v rozpore s právnou úpravou členského štátu, na základe ktorej sa pri nadobudnutí majetku z dôvodu smrti osôb z určitej daňovej triedy stanoví zníženie dane, keď je súčasťou pozostalosti majetok, ktorý v priebehu desiatich rokov pred nadobudnutím už získali osoby tejto daňovej triedy, a za toto predchádzajúce nadobudnutie bola v členskom štáte vymeraná daň z dedičstva, zatiaľ čo zníženie dane je vylúčené v prípade, keď za predchádzajúce nadobudnutie bola vyrubená daň z dedičstva v inom členskom štáte?