29.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 213/15


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 12 marca 2015 r. – Max-Heinz Feilen przeciwko Finanzamt Fulda

(Sprawa C-123/15)

(2015/C 213/23)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesfinanzhof.

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca skargę rewizyjną: Max-Heinz Feilen.

Druga strona postępowania: Finanzamt Fulda.

Pytania prejudycjalne

Czy swoboda przepływu kapitału wynikająca z art. 63 ust. 1 w związku z art. 65 Traktu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego przewidującemu obniżenie podatku od spadków w przypadku nabycia majątku w drodze dziedziczenia przez osoby należące do określonej grupy podatkowej, jeżeli spadek obejmuje majątek, który został już nabyty przez osoby należące do tej grupy podatkowej w okresie ostatnich dziesięciu lat poprzedzających to nabycie, a z tytułu wcześniejszego nabycia został naliczony w tym państwie członkowskim podatek od spadków, podczas gdy obniżenie podatku jest wyłączone, jeżeli z tytułu wcześniejszego nabycia podatek od spadków został pobrany w innym państwie członkowskim?