29.6.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 213/15


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 12 maart 2015 — Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda

(Zaak C-123/15)

(2015/C 213/23)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesfinanzhof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Max-Heinz Feilen

Verwerende partij: Finanzamt Fulda

Prejudiciële vraag

Staat de vrijheid van kapitaalverkeer van artikel 63, lid 1, juncto artikel 65 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in de weg aan een regeling van een lidstaat die, in het geval van een verkrijging bij versterf door personen van een bepaalde tariefgroep, in een vermindering van de erfbelasting voorziet indien de nalatenschap vermogensbestanddelen omvat die in de loop van een periode van tien jaar vóór de verkrijging reeds door een persoon van die tariefgroep zijn verkregen en in die lidstaat erfbelasting is geheven ter zake van deze eerdere verkrijging, terwijl een vermindering is uitgesloten wanneer ter zake van de eerdere verkrijging erfbelasting is geheven in een andere lidstaat?