29.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 213/15


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 12. martā iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda

(Lieta C-123/15)

(2015/C 213/23)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītājs: MaxHeinz Feilen

Atbildētāja: Finanzamt Fulda

Prejudiciālais jautājums

Vai kapitāla aprites brīvība saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 63. panta 1. punktu, lasot to kopā ar 65. pantu, nepieļauj dalībvalsts tiesisko regulējumu, atbilstoši kuram, mantiniekiem esot personām, kuras ietilpst noteiktā nodokļa maksātāju kategorijā, mantojuma nodoklis tiek samazināts, ja mantojumā ietilpst īpašums, ko pēdējos desmit gados pirms iegūšanas jau ir ieguvušas šajā nodokļa maksātāju kategorijā ietilpstošas personas, un attiecībā uz šo iepriekšējo iegūšanu dalībvalstī ir ticis piemērots mantojuma nodoklis, savukārt nodoklis netiek samazināts, ja attiecībā uz iepriekšējo iegūšanu mantojuma nodoklis ir ticis piemērots citā dalībvalstī?