29.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 213/15


2015 m. kovo 12 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda

(Byla C-123/15)

(2015/C 213/23)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Max-Heinz Feilen

Atsakovė: Finanzamt Fulda

Prejudicinis klausimas

Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 63 straipsnio 1 dalyje, taikomoje kartu su 65 straipsniu, apibrėžta kapitalo judėjimo laisvė neprieštarauja valstybės narės nustatytai tvarkai, pagal kurią tam tikrai mokestinei klasei priklausantiems asmenims gavus palikimą gali būti sumažintas paveldimo turto mokestis, jei palikimas apima turtą, kuris buvo įgytas per pastaruosius dešimt metų iki šiai mokestinei klasei priklausantiems asmenims jį įgyjant, o valstybėje narėje šis anksčiau įgytas turtas apmokestintas paveldimo turto mokesčiu, tačiau mokestis nemažinamas, jei paveldimo turto mokestis už anksčiau įgytą turtą buvo sumokėtas kitoje valstybėje narėje?