29.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/15


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 12. märtsil 2015 – Max-Heinz Feilen versus Finanzamt Fulda

(Kohtuasi C-123/15)

(2015/C 213/23)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Max-Heinz Feilen

Vastustaja: Finanzamt Fulda

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 63 lõikest 1 koostoimes artikliga 65 tuleneva kapitali vaba liikumisega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis näevad teatavasse maksukohustuslaste klassi kuuluvate isikute poolt pärimise puhul ette pärandimaksu soodustuse juhul, kui pärandi hulka kuulub vara, mille on samasse maksukohustuslaste klassi kuuluvad isikud viimase kümne aasta jooksul enne asjaomast pärimist pärimise teel juba omandanud ja mille varasem pärimine maksustati selles liikmesriigis pärandimaksuga, samal ajal kui maksusoodustus on välistatud olukorras, kus varasema pärimise eest on pärandimaks sisse nõutud mõnes muus liikmesriigis?