29.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 213/15


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 12. marts 2015 — Max-Heinz Feilen mod Finanzamt Fulda

(Sag C-123/15)

(2015/C 213/23)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Max-Heinz Feilen

Sagsøgt: Finanzamt Fulda

Præjudicielt spørgsmål

Er de frie kapitalbevægelser i henhold til artikel 63, stk. 1, sammenholdt med artikel 65 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde til hinder for lovgivning i en medlemsstat, som ved arv fastsætter en nedsættelse af arveafgiften for personer omfattet af en bestemt skatteklasse, når arven indeholder aktiver, som inden for de seneste ti år inden arven allerede er blevet arvet af personer omfattet af denne skatteklasse, og der med hensyn til denne forudgående arv blev fastsat arveafgift i medlemsstaten, mens en afgiftsnedsættelse er udelukket, hvis den forudgående arv blev pålagt arveafgift i en anden medlemsstat?