29.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 213/15


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 12. března 2015 – Max-Heinz Feilen v. Finanzamt Fulda

(Věc C-123/15)

(2015/C 213/23)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobce: Max-Heinz Feilen

Žalovaný: Finanzamt Fulda

Předběžná otázka

Brání zásada volného pohybu kapitálu podle čl. 63 odst. 1 ve spojení s článkem 65 Smlouvy o fungování Evropské unie právní úpravě členského státu, která při nabytí majetku z důvodu úmrtí osobami určité daňové třídy stanoví snížení dědické daně, pokud pozůstalost zahrnuje majetek, který byl již nabyt osobami této daňové třídy během posledních deseti let předcházejících pozdějšímu nabytí, a z tohoto dříve nabytého majetku byla v daném členském státě vyměřena dědická daň, zatímco v případě, kdy byla z dříve nabytého majetku vybrána dědická daň v jiném členském státě, je snížení daně vyloučeno?