29.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 213/15


Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 12 март 2015 г. — Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda

(Дело C-123/15)

(2015/C 213/23)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Max-Heinz Feilen

Ответник: Finanzamt Fulda

Преюдициални въпроси

Допуска ли свободата на движение на капитали, установена в член 63, параграф 1 във връзка с член 65 от Договора за функционирането на Европейския съюз, правна уредба на държава членка, съгласно която данъкът върху наследството се намалява при придобиване на имущество по наследство от лица с определен данъчен клас, когато наследството включва имущество, което през последните десет години преди наследяването вече е било придобивано по наследство от лица със същия данъчен клас, като предходното придобиване е било обложено с данък върху наследството в тази държава членка, но намаляването на данъка е изключено, ако предходното придобиване е било обложено с данък върху наследството в друга държава членка?