2009R0543 — PL — 10.01.2014 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 543/2009

z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 167, 29.6.2009, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1350/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

  L 351

1

21.12.2013
▼B

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 543/2009

z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93

(Tekst mający znaczenie dla EOG)PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ( 1 ),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 837/90 z dnia 26 marca 1990 r. dotyczące informacji statystycznych dostarczanych przez państwa członkowskie na temat produkcji zbóż ( 2 ) oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 959/93 z dnia 5 kwietnia 1993 r. dotyczące informacji statystycznych dostarczanych przez państwa członkowskie na temat produkcji roślin uprawnych innych niż zboża ( 3 ) były już kilkakrotnie zmieniane. Ponieważ obecnie istnieje konieczność wprowadzenia dalszych zmian i uproszczeń, powyższe akty prawne powinny dla jasności zostać zastąpione jednym aktem, zgodnie z nowym podejściem do upraszczania prawodawstwa wspólnotowego i tworzenia lepszych uregulowań prawnych ( 4 ).

(2)

Statystyki dotyczące upraw są niezbędne do zarządzania rynkami Wspólnoty. Za równie istotne uważa się włączenie statystyk warzyw i upraw trwałych do objętych obecnym ustawodawstwem wspólnotowym statystyk zbóż i pozostałych upraw z gruntów ornych.

(3)

Aby zapewnić właściwe zarządzanie wspólną polityką rolną, Komisja wymaga regularnego dostarczania danych dotyczących powierzchni, plonów i zbiorów upraw.

(4)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej ( 5 ) przewiduje kontynuację programu badań wspólnotowych prowadzonych w celu dostarczania statystyk dotyczących struktury gospodarstw rolnych do 2016 roku.

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych NUTS ( 6 ) wszystkie dane statystyczne państw członkowskich przekazywane Komisji w podziale na jednostki terytorialne powinny uwzględniać klasyfikację NUTS. Dlatego też w celu tworzenia porównywalnych statystyk regionalnych należy określić jednostki terytorialne zgodnie z klasyfikacją NUTS.

(6)

Celem ograniczenia obciążeń spoczywających na państwach członkowskich wymogi dotyczące danych regionalnych nie powinny być wyższe, niż wymogi ustanowione w dotychczasowych przepisach, chyba że pojawiły się nowe poziomy regionalne. W związku z tym należy zezwolić Niemcom i Zjednoczonemu Królestwu na podawanie regionalnych danych statystycznych jedynie w podziale na jednostki terytorialne NUTS 1.

(7)

Dla ułatwienia wdrażania niniejszego rozporządzenia niezbędna jest ścisła współpraca między państwami członkowskimi a Komisją, w szczególności przy pomocy Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych powołanego decyzją Rady 72/279/EWG z dnia 31 lipca 1972 r. ( 7 ).

(8)

Aby zagwarantować płynne przejście z systemu obowiązującego na mocy rozporządzeń (EWG) nr 837/90 i (EWG) nr 959/93, niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać przyznanie okresu przejściowego trwającego nie dłużej niż dwa lata państwu członkowskiemu, w którym zastosowanie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do jego krajowego systemu statystycznego wymagałoby poważnych dostosowań i mogłoby się wiązać z istotnymi problemami natury praktycznej.

(9)

Przewidziane w niniejszym rozporządzeniu środki dotyczące tworzenia statystyk są konieczne dla wykonywania działań Wspólnoty. Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, to jest ustanowienie wspólnych ram prawnych na potrzeby systematycznego tworzenia statystyk wspólnotowych dotyczących powierzchni pod uprawę, plonów oraz produkcji zbóż i upraw innych niż zboża w państwach członkowskich, nie może zostać osiągnięty w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie, a może zostać lepiej osiągnięty na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(10)

Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystki europejskiej ( 8 ) stanowi ramy odniesienia dla przepisów zawartych w niniejszym rozporządzeniu, zwłaszcza w odniesieniu do zgodności z normami bezstronności, rzetelności, odpowiedniości, efektywności pod względem kosztów, poufności informacji statystycznych oraz przejrzystości a także w zakresie przekazywania i ochrony poufnych danych statystycznych dostarczanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, tak, aby zapewnić, że nie zajdzie bezprawne ujawnianie lub wykorzystywanie danych statystycznych Wspólnoty do celów innych niż statystyczne w trakcie ich opracowywania i rozpowszechniania.

(11)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ( 9 ).

(12)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do zmiany tabel służących do przekazywania danych. Ponieważ środki takie mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia między innymi poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną, połączoną z kontrolą, zgodnie z art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE.

(13)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych ( 10 ) wprowadza obowiązek przekazywania Komisji stosownych informacji statystycznych określonych w kontekście wspólnotowego programu statystycznego. Ponieważ uznano, że istnieje potrzeba systematycznego tworzenia statystyk wspólnotowych w dziedzinie produkcji ekologicznej i rolnictwa ekologicznego, oczekuje się, że Komisja podejmie stosowne działania, w tym przedstawi wniosek prawodawczy w celu odpowiedniego rozwiązania tej kwestii.

(14)

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na dostarczane dobrowolnie przez państwa członkowskie przepisy dotyczące statystyk w ramach wstępnych danych szacunkowych dotyczących produkcji upraw (EECP).

(15)

Przeprowadzono konsultacje ze Stałym Komitetem ds. Statystyki Rolniczej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne ramy na potrzeby systematycznego tworzenia statystyk wspólnotowych dotyczących użytkowania gruntów rolnych i produkcji upraw.

Artykuł 2

Definicje i wyjaśnienia

1.  Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) „rok zbiorów” oznacza rok kalendarzowy, w którym rozpoczynają się zbiory;

b) „powierzchnia użytkowanych użytków rolnych” oznacza całkowitą powierzchnię zajmowaną przez grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe i ogrody przydomowe użytkowane przez gospodarstwa rolne niezależnie od rodzaju tytułu prawnego własności ani ewentualnego użytkowania jako grunty wspólne;

c) „powierzchnia gruntów pod uprawą” oznacza obszar odpowiadający całkowitej powierzchni zasiewów, ale nie obejmujący po zbiorach obszaru zniszczonego (np. z powodu klęsk naturalnych);

d) „powierzchnia zasiewu” oznacza całkowitą powierzchnię zasianą daną uprawą w tym samym roku;

e) „powierzchnia zbiorów” oznacza tę część powierzchni zasiewu, z której uzyskuje się zbiory. Może ona być zatem równa lub mniejsza od powierzchni zasiewu;

f) „powierzchnia produkcyjna” w odniesieniu do upraw trwałych oznacza powierzchnię, z której w referencyjnym roku zbiorów można uzyskać zbiory. Wyłączone są z niej wszystkie powierzchnie nieprodukcyjne, jak na przykład nowe plantacje, które jak dotąd nie rozpoczęły plonowania;

g) „zbiory” uwzględniają straty gospodarstwa rolnego i odpady, ilości zużyte bezpośrednio w gospodarstwie oraz wprowadzone do obrotu, ujęte w podstawowych jednostkach wagi produktu;

h) „plony” oznaczają ilość zbiorów z danej jednostki powierzchni gruntów pod uprawą;

i) „uprawy pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami” oznaczają uprawy, które przez cały okres ich wzrostu lub przez przeważającą część tego okresu znajdują się w szklarni lub pod stałym albo ruchomym przykryciem wysokim (szklanym czy też ze sztywnego lub elastycznego tworzywa sztucznego). Wyłącza się tu arkusze z tworzywa sztucznego rozkładane płasko na ziemi, a także niedostępne dla człowieka grunty pod kloszami lub tunelami oraz przenośne inspekty. Powierzchnie upraw rosnących przez pewien czas pod szkłem, a przez pewien czas na wolnym powietrzu rejestruje się jako powierzchnie całkowicie pod szkłem, chyba że czas przebywania pod szkłem jest bardzo ograniczony;

j) „powierzchnia pod uprawę główną” oznacza w odniesieniu do danej działki powierzchnię działki wykorzystywaną tylko raz w ciągu danego roku uprawy i jednoznacznie wyodrębnioną do tego celu.

2.  „Uprawy następcze” odnoszą się do działki gruntu ornego wykorzystywanej więcej niż raz w ciągu danego roku uprawy, ale na której za każdym razem uprawiany jest tylko jeden rodzaj uprawy. Każdorazowo powierzchnia ta jest uwzględniana jako powierzchnia gruntów pod uprawą dla każdej uprawy. W tym przypadku nie mają zastosowania pojęcia powierzchni pod uprawę główną i powierzchni pod uprawę drugorzędną;

„Uprawy łączone” odnoszą się do kombinacji upraw, które są uprawiane na tej samej działce gruntu rolnego równocześnie. W tym przypadku powierzchnia gruntów pod uprawę dzieli się pomiędzy uprawy proporcjonalnie do powierzchni gruntu, na której są uprawiane. W tym przypadku nie mają zastosowania pojęcia powierzchni pod uprawę główną i powierzchni pod uprawę drugorzędną;

„Uprawy podwójnego przeznaczenia” np. uprawy, które mają więcej niż jedno przeznaczenie, są zwyczajowo traktowane jako uprawy w kategorii ich pierwotnego przeznaczenia, a jako uprawy drugorzędne — w kategorii ich dodatkowego przeznaczenia;

Artykuł 3

Zakres zastosowania

1.  Każde państwo członkowskie tworzy statystyki dotyczące upraw wymienionych w załączniku i pochodzących z powierzchni użytkowanych użytków rolnych, leżących na jego terytorium.

2.  Statystyki są reprezentatywne dla co najmniej 95 % następujących obszarów:

a) całkowita powierzchnia gruntów pod uprawę roślin z gruntów ornych (tabela 1);

b) całkowita powierzchnia zbiorów warzyw, melonów i truskawek (tabela 2);

c) całkowita powierzchnia produkcyjna upraw trwałych (tabela 3);

d) powierzchnia użytkowanych użytków rolnych (tabela 4).

3.  Zmienne o znikomej lub zerowej wartości w danym państwie członkowskim mogą zostać wyłączone ze statystyk, pod warunkiem że to państwo członkowskie powiadomi Komisję o wszelkich takich uprawach oraz o mającym zastosowanie progu wyznaczającym znikomą wartość w przypadku każdej takiej uprawy przed końcem roku kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego każdy okres referencyjny.

Artykuł 4

Częstotliwość i okres referencyjny

Państwa członkowskie raz do roku dostarczają Komisji dane, o których mowa w załączniku. Okresem referencyjnym jest rok zbiorów. Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2010.

Artykuł 5

Wymogi dokładności

1.  Państwa członkowskie prowadzące badania reprezentacyjne w celu uzyskania statystyk podejmują konieczne kroki, aby zagwarantować, że dane z tabeli 1 spełniają następujące wymogi pod względem dokładności: współczynnik zmienności danych, które należy przekazać do 30 września roku n + 1, nie przekracza, na poziomie krajowym, 3 % dla danej powierzchni gruntów pod uprawą w przypadku każdej z następujących głównych grup upraw: zboża na ziarno (łącznie z materiałem siewnym), uprawy strączkowe i białkowe na ziarno (łącznie z materiałem siewnym i mieszankami zbóż oraz nasion roślin strączkowych, uprawy okopowe, uprawy przemysłowe i uprawy pastewne na zielonkę.

2.  Państwo członkowskie, które decyduje się skorzystać ze źródeł informacji statystycznych innych niż badania statystyczne zapewnia, aby jakość informacji uzyskanych z tych źródeł odpowiadała co najmniej jakości informacji uzyskiwanych z badań statystycznych.

3.  Państwo członkowskie, które decyduje się skorzystać ze źródła administracyjnego, z wyprzedzeniem powiadamia Komisję o szczegółach stosowanych metod i o jakości danych pochodzących z tego źródła administracyjnego.

Artykuł 6

Przekazywanie danych Komisji

1.  Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) dane określone w załączniku w terminach określonych dla każdej tabeli.

▼M1

2.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w celu zmiany tabel służących do przekazywania danych, określonych w załączniku.

Te akty delegowane nie zmieniają częstotliwości składania sprawozdań ani terminów i nie nakładają znaczących dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie ani na respondentów.

Komisja należycie uzasadnia działania statystyczne przewidziane w tych aktach delegowanych, opierając się w stosownych przypadkach na opinii odpowiednich ekspertów na temat analizy opłacalności, w tym oceny obciążenia respondentów i kosztów związanych z tworzeniem statystyk, o której mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 ( 11 ).

▼B

Artykuł 7

Statystyki regionalne

1.  Dane dla upraw opatrzonych w załączniku literą „R” podaje się według podziału na statystyczne jednostki NUTS 1 i NUTS 2 zdefiniowane w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003. W drodze wyjątku, w odniesieniu do Niemiec i Zjednoczonego Królestwa, mogą one być podawane dla jednostek terytorialnych NUTS 1.

2.  Zmienne o znikomej lub zerowej wartości w danym państwie członkowskim mogą zostać wyłączone ze statystyk regionalnych, pod warunkiem że to państwo członkowskie powiadomi Komisję o wszelkich takich uprawach oraz o mającym zastosowanie progu wyznaczającym znikomą wartość w przypadku każdej takiej uprawy przed końcem roku kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego każdy okres referencyjny.

Artykuł 8

Jakość statystyk i raport

1.  Do celów niniejszego rozporządzenia do przekazywanych danych stosuje się następujące kryteria jakości:

a) „przydatność” dotyczy stopnia, w jakim statystyki zaspokajają obecne i potencjalne potrzeby użytkowników;

b) „dokładność” dotyczy stopnia, w jakim dane szacunkowe są zbliżone do nieznanych wartości faktycznych;

c) „aktualność” dotyczy odstępu czasu pomiędzy udostępnieniem informacji a wydarzeniem lub zjawiskiem, które ona opisuje;

d) „terminowość” dotyczy odstępu czasu pomiędzy momentem, w którym dane zostały udostępnione, a momentem, w którym powinny były zostać dostarczone;

e) „dostępność” i „przejrzystość” dotyczą warunków i sposobów uzyskiwania, wykorzystania i interpretowania danych przez użytkowników;

f) „porównywalność” dotyczy pomiaru skutków związanych z różnicami w stosowanych koncepcjach statystycznych oraz w narzędziach i procedurach pomiaru w przypadku gdy porównywane są dane statystyczne z różnych obszarów geograficznych, sektorów lub z różnych okresów;

g) „spójność” dotyczy możliwości łączenia danych na różne sposoby i do różnych celów z zachowaniem ich wiarygodności.

2.  Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) raporty dotyczące jakości przekazanych danych co trzy lata, zaś po raz pierwszy do dnia 1 października 2011 r.

3.  Raport jakości, wykorzystując kryteria jakości, o których mowa w ust. 1, opisuje:

a) organizację badań objętych niniejszym rozporządzeniem i wykorzystywaną metodykę;

b) poziom dokładności w badaniach reprezentacyjnych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu; oraz

c) jakość wykorzystanych źródeł innych niż badania.

4.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach metodycznych lub innych, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na statystyki. Dokonują tego nie później niż trzy miesiące po wejściu w życie danej zmiany.

5.  Uwzględnia się zasadę, zgodnie z którą dodatkowe koszty i obciążenia utrzymuje się w rozsądnych granicach.

▼M1

Artykuł 8a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 10 stycznia 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

▼M1 —————

▼B

Artykuł 11

Uchylenie

1.  Bez uszczerbku dla art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 837/90 i (WE) nr 959/93 tracą moc z dniem 1 stycznia 2010 r.

Odesłania do uchylonych rozporządzeń traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

▼M1 —————

▼B

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

▼M1

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

▼B

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Uprawy z gruntów ornychCZĘŚĆ A

 

Powierzchnia gruntów pod uprawą

(1 000 ha)

Zbiory

(1 000 ton)

Plony

(100 kg/ha)

Terminy przekazywania

31-sty

30-cze

31-sie

30-wrz

31-sty

30-wrz

30-wrz

31-paź

31-sty

30-wrz

31-sie

rok n

rok n

rok n

rok n

rok n + 1

rok n + 1

rok n

rok n

rok n + 1

rok n + 1

rok n

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

PC powyżej progu

PC powyżej progu

PC powyżej progu

Wszystkie PC

Wszystkie PC

Wszystkie PC

Wszystkie PC

Wszystkie PC

Wszystkie PC

Wszystkie PC

PC powyżej progu

Zboża na ziarno (łącznie z materiałem siewnym) (1)

X

R

X

R

Zboża (z wyłączeniem ryżu) (1)

X

X

X

X

Pszenica zwyczajna i pszenica orkisz (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

w tym: pszenica ozima (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

pszenica durum (1)

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

żyto i mieszanka żyta z pszenicą (1)

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

jęczmień (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

w tym: jęczmień ozimy (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

owies (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

mieszane zboża inne niż mieszanka żyta z pszenicą (1)

X

X

X

X

mieszanka ziaren i kolb kukurydzy (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

sorgo (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

pszenżyto (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

proso zwyczajne, gryka zwyczajna, mozga kanaryjska (kanar) (1)

X

X

X

X

Ryż (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

w tym:

indyjski

X

X

X

X

japoński

X

X

X

XCZĘŚĆ B

 

Powierzchnia gruntów pod uprawą

(1 000 ha)

Zbiory

(1 000 ton)

Plony

(100 kg/ha)

Terminy przekazywania

31-sty

30-cze

31-sie

30-wrz

31-marz

30-wrz

30-wrz

31-paź

31-marz

30-wrz

31-sie

rok n

rok n

rok n

rok n

rok n + 1

rok n + 1

rok n

rok n

rok n + 1

rok n + 1

rok n

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

PC powyżej progu

PC powyżej progu

PC powyżej progu

Wszystkie PC

Wszystkie PC

Wszystkie PC

Wszystkie PC

Wszystkie PC

Wszystkie PC

Wszystkie PC

PC powyżej progu

Uprawy strączkowe i białkowe na ziarno

(łącznie z materiałem siewnym i mieszankami zbóż oraz nasion roślin strączkowych) (1)

X

R

X

X

groch polny (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

bób i fasola polna (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

łubin słodki (1)

X

X

X

X

inne suszone jadalne nasiona roślin strączkowych, n.e.c

X

X

Uprawy okopowe

X

X

X

X

Ziemniaki (włącznie z odmianami wczesnymi i uprawami ziemniaków na sadzeniaki)

X

X

X

X

X

X

X

X

Buraki cukrowe (z wyłączeniem upraw nasiennych)

X

X

X

X

R

X

X

R

Inne uprawy okopowe, gdzie indziej niesklasyfikowane n.e.c

X

X

Uprawy przemysłowe

X

X

X

X

rzepak i rzepik (1),

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

w tym: rzepak ozimy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

słonecznik na ziarno (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

siemię lniane (len oleisty) (1)

X

R

X

X

soja (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

nasiona bawełny (1)

X

X

Inne uprawy nasion oleistych (1)

X

X

Len włóknisty

X

R

X

X

Konopie

X

X

X

X

Bawełna na włókno

X

R

X

X

Chmiel

X

X

X

X

Tytoń

X

R

X

R

Rośliny aromatyczne oraz o zastosowaniu medycznym i kulinarnym

X

X

Uprawy energetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane n.e.c.

X

X

X

X

Uprawy pastewne na zielonkę

X

X

Rośliny jednoroczne na zielonkę

X

X

X

X

w tym: kukurydza zielona

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zboża na zielonkę

X

X

X

X

Rośliny strączkowe

X

X

Trawy polowe i pastwiska polowe

X

X

(1)   Dane o produkcji tych upraw wyraża się w postaci średniego poziomu wilgotności, o którym każde państwo członkowskie powiadamia Komisję w styczniu/marcu roku n + 1 (kolumna 9).

NB: Szacunki dla kolumn 1, 2, 3 i 11 są obowiązkowe dla tych państw członkowskich, w których średnia krajowa produkcja w ciągu ostatnich trzech lat wynosiła rocznie powyżej:

3 000 000 ton w przypadku pszenicy zwyczajnej,

1 000 000 ton w przypadku pszenicy durum,

900 000 ton w przypadku jęczmienia,

100 000 ton w przypadku żyta i mieszanki żyta z pszenicą,

1 500 000 ton w przypadku kukurydzy na ziarno,

200 000 ton w przypadku pszenżyta,

150 000 ton w przypadku owsa,

150 000 ton w przypadku sorga,

150 000 ton w przypadku ryżu,

70 000 ton w przypadku grochu polnego,

50 000 ton w przypadku fasoli polnej,

300 000 ton w przypadku rzepaku,

200 000 ton w przypadku słonecznika,

60 000 ton w przypadku soi,

700 000 ton w przypadku ziemniaków,

2 500 000 ton w przypadku buraków cukrowych,

i 4 500 000 ton w przypadku kukurydzy na zielonkę.Tabela 2

Warzywa, melony i truskawki

 

Powierzchnia zbiorów

(1 000 ha)

Zbiory

(1 000 ton)

Terminy przekazywania

31-mar

rok n + 1

31-mar

rok n + 1

 

1

2

WARZYWA, MELONY I TRUSKAWKI

X

 

Kapustne

kalafiory i brokuły

X

X

kapusta (biała)

X

X

Warzywa liściowe i łodygowe

Selery naciowe

X

X

Pory

X

X

Sałaty, w tym:

X

X

uprawiane pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami (1)

X

 

Endywia

X

X

Szpinak

X

X

Szparagi

X

X

Cykoria sałatowa

X

X

Karczochy

X

X

Warzywa uprawiane na owoce

Pomidory

X

X

w tym: Pomidory do spożycia jako świeże

X

X

uprawiane pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami (1)

X

 

Ogórki

X

X

w tym: uprawiane pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami (1)

X

 

Korniszony

X

X

Melony

X

X

Arbuzy

X

X

Bakłażany

X

X

Cukinie

X

X

Papryka (capsicum)

X

X

w tym: uprawiana pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami (1)

X

 

Warzywa korzeniowe, bulwiaste i cebulowe

Marchew

X

X

Czosnek

X

X

Cebula

X

X

Szalotka

X

X

Selery korzeniowe

X

X

Rzodkiew

X

X

Warzywa strączkowe

X

 

Groch

X

X

Fasola

X

X

Truskawki i poziomki, w tym:

X

X

uprawiane pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami (1)

X

 

Grzyby uprawne

X

X

(1)   Dane obowiązkowe dla tych państw członkowskich, w których powierzchnia zbiorów wynosi 500 ha lub więcej.Tabela 3

Uprawy trwałe

 

Powierzchnia produkcyjna

(1 000 ha)

Zbiory

(1 000 ton)

Terminy przekazywania

31- ma

rok n + 1

31 -mar

rok n + 1

30-wrz

rok n + 1

 

1

2

3

UPRAWY TRWAŁE

X

 
 

Owoce rosnące w strefie klimatu umiarkowanego

Jabłka

X

X

 

w tym: jabłka do spożycia jako świeże

 

X

 

Gruszki

X

X

 

Brzoskwinie

X

X

 

Nektaryny

X

X

 

Morele

X

X

 

Wiśnie i czereśnie

X

X

 

w tym: Wiśnie

X

X

 

Śliwki

X

X

 

Owoce jagodowe

Czarne porzeczki

X

X

 

Maliny

X

X

 

Orzechy (1)

Orzechy włoskie

X

X

 

Orzechy laskowe

X

X

 

Migdały

X

X

 

Kasztany

X

X

 

Owoce rosnące w strefie klimatu podzwrotnikowego

Figi

X

X

 

Kiwi

X

X

 

Awokado

X

X

 

Banany

X

X

 

Owoce cytrusowe (1)

X

 
 

Pomele i grejpfruty

X

 

X

Cytryny i limony

X

 

X

Pomarańcze

X

 

X

Drobne owoce cytrusowe

X

 

X

Satsuma

X

 

X

Klementynki

X

 

X

Winorośl (1)

X

X

 

Winorośl na wino:

X

X

 

w tym:

Wina o chronionej nazwie pochodzenia

X

X

 

Wina o chronionym oznaczeniu geograficznym

X

X

 

Inne wina

X

X

 

Winorośl na winogrona stołowe

X

X

 

Winorośl na rodzynki

X

X

 

Drzewa oliwne (1)

Drzewa oliwne na oliwki stołowe

X

X

 

Drzewa oliwne na oliwę z oliwek

X

X

 

(1)   Dane obowiązkowe dla tych państw członkowskich, w których krajowa powierzchnia produkcyjna wynosi 500 ha lub więcej.Tabela 4

Użytki rolne

 

Powierzchnia pod uprawę główną

(1 000 ha)

Termin przekazywania wyników

30-wrz

rok n + 1

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych

R

Grunty orne

R

Zboża na ziarno (łącznie z materiałem siewnym)

X

Uprawy strączkowe i białkowe na ziarno

(łącznie z materiałem siewnym i mieszankami zbóż oraz nasion)

X

Ziemniaki (włącznie z odmianami wczesnymi i uprawami ziemniaków na sadzeniaki)

X

Buraki cukrowe (z wyłączeniem upraw nasiennych)

X

Uprawy przemysłowe

X

Świeże warzywa, melony i truskawki

X

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek)

X

Uprawy pastewne na zielonkę

X

Inne uprawy na gruntach ornych

X

Grunty ugorowane

R

Trwałe użytki zielone

R

Uprawy trwałe

X

w tym:

Plantacje owoców i roślin jagodowych

R

Plantacje oliwek

R

Winnice

R

Szkółki

X( 1 ) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z 8 czerwca 2009 r.

( 2 ) Dz.U. L 88 z 3.4.1990, s. 1.

( 3 ) Dz.U. L 98 z 24.4.1993, s. 1.

( 4 ) Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1).

( 5 ) Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14.

( 6 ) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1.

( 7 ) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, s. 1.

( 8 ) Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

( 9 ) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

( 10 ) Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

( 11 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

( 12 ) Dane o produkcji tych upraw wyraża się w postaci średniego poziomu wilgotności, o którym każde państwo członkowskie powiadamia Komisję w styczniu/marcu roku n + 1 (kolumna 9).