2009R0543 — HR — 10.01.2014 — 001.001


►B

UREDBA (EZ) br. 543/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 18. lipnja 2009.

o statistici usjeva i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 837/90 i (EEZ) br. 959/93

(Tekst značajan za EGP)

( L 167, 29.6.2009, p.1)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA (EU) br. 1350/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2013.

  L 351

1

21.12.2013
▼B

UREDBA (EZ) br. 543/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 18. lipnja 2009.

o statistici usjeva i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 837/90 i (EEZ) br. 959/93

(Tekst značajan za EGP)EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora ( 1 ),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 837/90 od 26. ožujka 1990. o statističkim podacima koje države članice moraju dostavljati o proizvodnji žitarica ( 2 ) i Uredba Vijeća (EEZ) br. 959/93 od 5. travnja 1993. o statističkim podacima koje moraju dostavljati države članice o usjevima osim žitarica ( 3 ) nekoliko su puta izmjenjivane. Kako su potrebne daljnje izmjene i pojednostavljenja, ove akte treba, zbog jasnoće i u skladu s novim pristupom za pojednostavljenje zakonodavstva Zajednice i bolju regulaciju ( 4 ), zamijeniti jednim jedinstvenim aktom.

(2)

Statistika usjeva je ključna za upravljanje tržištima Zajednice. Također se smatra ključnim statistiku povrća i trajnih nasada uključiti u statistiku o žitaricama i ostalih usjeva s obradivog zemljišta koje trenutačno regulira zakonodavstvo Zajednice.

(3)

Kako bi se osiguralo pravilno upravljanje zajedničkom poljoprivrednom politikom, Komisija zahtijeva da se podaci o prostoru, prinosu i proizvodnji usjeva redovito prikupljaju.

(4)

Uredba (EZ) br. 1166/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o istraživanju strukture poljoprivrednih gospodarstava i istraživanju metoda poljoprivredne proizvodnje ( 5 ), donosi program istraživanja Zajednice za pružanje statističkih podataka o strukturi poljoprivrednih gospodarstava do 2016.

(5)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS-a) ( 6 ), svi statistički podaci koje države članice šalju Komisiji te koji su raščlanjeni po prostornim jedinicama moraju biti raščlanjeni po razvrstavanju NUTS-a. Prema tome, kako bi se uspostavila usporediva regionalna statistika, prostorne jedinice treba definirati u skladu s razvrstavanjem NUTS-a.

(6)

Kako bi se ograničio teret za države članice, zahtjevi za regionalne podatke ne bi smjeli prelaziti zahtjeve utvrđene prethodnim zakonodavstvom, osim ako su u međuvremenu nastali novi na regionalnoj razini. Slijedom toga, primjereno je omogućiti da se regionalni statistički podaci za Njemačku i Ujedinjenu Kraljevinu prikupljaju samo po prostornim jedinicama NUTS-a 1.

(7)

Kako bi se olakšala provedba ove Uredbe, potrebna je tijesna suradnja između država članica i Komisije, posebno pomoć Stalnog odbora za poljoprivredne statistike osnovanog Odlukom Vijeća 72/279/EEZ od 31. srpnja 1972. ( 7 ).

(8)

Kako bi se osigurao nesmetan prijelaz iz uređenja koje se primjenjuje prema Uredbama (EEZ) br. 837/90 i (EEZ) br. 959/93, ova Uredba treba omogućiti odstupanje za razdoblje od najviše dvije godine koje odobrava državama članicama u slučaju kada bi provedba ove Uredbe na njihovim nacionalnim statističkim sustavima zahtijevala velike prilagodbe i vjerojatno prouzročila značajne praktične probleme.

(9)

Mjere za izradu statističkih podataka predviđenih ovom Uredbom potrebne su za obavljanje djelatnosti Zajednice. S obzirom da cilj ove Uredbe, odnosno uspostavu zajedničkog pravnog okvira za sustavnu pripremu statističkih podataka Zajednice o obrađivanim zemljištima, prinosima i proizvodnji žitarica i usjeva, osim žitarica u državama članicama, države članice ne mogu zadovoljavajuće postići te kako je taj cilj lakše postići na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti iz navedenog članka, ova Uredba ne prelazi okvire koji su potrebni za postizanje navedenog cilja.

(10)

Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici ( 8 ) predstavlja referentni okvir za odredbe ove Uredbe, posebno u pogledu usklađenosti standarda nepristranosti, pouzdanosti, relevantnosti, učinkovitosti u odnosu na troškove, statističke povjerljivosti i transparentnosti te za prijenos i zaštitu povjerljivih statističkih podataka iz ove Uredbe, kako bi se osiguralo da kod pripreme i širenja statističkih podataka Zajednice ne bi došlo do njihovog nezakonitog objavljivanja ili nestatističke uporabe.

(11)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe treba usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji ( 9 ).

(12)

Komisija bi posebno trebala biti ovlaštena za izmjenu tablica za slanje podataka. S obzirom da su te mjere općeg djelokruga i namijenjene su za izmjenu sporednih elemenata ove Uredbe, između ostalog, dopunjavanju novim sporednim elementima, one moraju biti usvojene u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(13)

U Uredbi Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda ( 10 ) predviđa obvezu slanja odgovarajućih statističkih podataka Komisiji kako je određeno u okviru statističkog programa Zajednice. Prepoznajući potrebu za sustavnom pripremom statističkih podataka Zajednice o ekološkoj proizvodnji i poljoprivredi, od Komisije se očekuje da će odgovarajući postupiti, uključujući i podnošenje zakonodavnih prijedloga za odgovarajuće rješenje tog problema.

(14)

Ova Uredba nema utjecaja na dobrovoljno prikupljanje statističkih podataka ranih procjena za usjeve od strane država članica (EECP-a).

(15)

Obavljena su savjetovanja sa Stalnim odborom za poljoprivrednu statistiku,

DONIJELI SU OVU UREDBU:Članak 1.

Predmet

Ova Uredba uspostavlja zajednički okvir za sustavnu izradu statističkih podataka Zajednice o uporabi poljoprivrednih zemljišta i proizvodnji usjeva.

Članak 2.

Definicije i pojašnjenja

1.  Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „žetvena godina” znači kalendarska godina u kojoj žetva počinje;

(b) „poljoprivredna površina u uporabi” znači ukupne površine koje zauzimaju oranice, trajni travnjaci, trajni nasadi i povrtnjaci koje koristi gospodarstvo, bez obzira na vrstu zakupa ili koristi li se kao zajedničko zemljište;

(c) „obrađivano zemljište” znači zemljište koje odgovara ukupnim zasijanim površinama, ali nakon žetve ne uključuje uništena zemljišta (npr. zbog prirodnih nepogoda);

(d) „površina usjeva” znači zemljište koje odgovara ukupno zasijanoj površini za proizvodnju određenog usjeva tijekom te godine;

(e) „obrana površina” znači dio površine usjeva kada prođe žetva. Može dakle biti jednako velika ili manja od površine usjeva;

(f) „proizvodna površina”, u vezi sa stalnim usjevima, znači područje za trajne nasade koji se mogu obrati u referentnoj žetvenoj godini. Isključuje sve nerodne površine, kao što su novi nasadi koji još nisu počeli proizvoditi;

(g) „dobivena proizvodnja” znači proizvodnja, uključujući i gubici na gospodarstvu, količine potrošene izravno na poljoprivredi i prodane količine, navedene u jedinicama osnovne mase, proizvoda;

(h) „prinos” znači dobivena proizvodnja na obrađenoj površini;

(i) „ usjevi u staklenicima ili pod drugim zaštitnim pokrovom (s mogućnošću pristupa)” znači usjevi koji su za cijelo razdoblje svoga rasta ili pretežni dio tog razdoblja zaštićeni u staklenicima ili fiksnim ili mobilnim zaštitnim pokrovom (staklo, kruta ili mekana plastika). Ovo isključuje listove od plastike položene ravno na tlo, kao i površine pod zvonima ili tunelima koji nemaju mogućnost pristupa, kao i pokretne, staklom prekrivene okvire. Površine usjeva koji se uzgajaju dio vremena u staklenicima i dio na otvorenom, u potpunosti se smatraju površinama u staklenicima, osim ako je razdoblje u staklenicima vrlo kratko;

(j) „glavna površina” neke parcele znači površina gdje se parcela koristila samo jednom tijekom godine usjeva i koja je nedvosmisleno definirana tom uporabom.

2.  „Uzastopni uzgoj” znači parcela obradivog zemljišta koja se tijekom dotične godine usjeva koristi više od jedanput, ali svaki put samo za jedan usjev. To se zemljište smatra obrađivanim zemljištem za svaki usjev. Termini glavna i sporedna površina ne primjenjuju se u ovom kontekstu.

„Kombinirani uzgoj” znači kombinacija usjeva koji se uzgajaju na parceli poljoprivrednog zemljišta u isto vrijeme. Obrađena površina u ovom slučaju je raspoređena između usjeva razmjerno s površinom na kojoj se uzgaja. Termini glavna i sporedna površina ne primjenjuju se u ovom kontekstu.

„Dvonamjenski usjevi” znači usjevi koji imaju više od jedne namjene i smatraju se, prema dogovoru, usjevima za njihovu primarnu uporabu, te kao sekundarni usjevi za njihove dodatne uporabe.

Članak 3.

Pokrivenost

1.  Svaka država članica izrađuje statističke podatke o usjevima iz Priloga i proizvedenih na poljoprivrednom zemljištu u uporabi unutar njihovog državnog područja.

2.  Statistički podaci su reprezentativni za najmanje 95 % sljedećih područja:

(a) ukupne obrađene površine usjevima na oranicama (tablica 1.);

(b) ukupne obrane površine povrća, dinja i jagoda (tablica 2.);

(c) ukupna proizvodna površina trajnih nasada (tablica 3.);

(d) poljoprivredna površina u uporabi (tablica 4.).

3.  Varijable s niskom ili nultom raširenošću u državi članici mogu se isključiti iz statističkih podataka, pod uvjetom da je država članica obavijestila Komisiju o svim takvim usjevima i o pragu koji se primjenjuje za nisku raširenost svakog takvog usjeva do kraja kalendarske godine, neposredno prije svakog referentnog razdoblja.

Članak 4.

Učestalost i referentno razdoblje

Države članice svake godine Komisiji šalju podatke iz Priloga. Referentno razdoblje je žetvena godina. Prva referentna godina je 2010.

Članak 5.

Zahtjevi o preciznosti

1.  Države članice koje provode istraživanja uzoraka za izradu statističkih podataka poduzimaju sve potrebne korake kako bi se osiguralo da podaci iz tablice 1. ispunjavaju sljedeće zahtjeve o preciznosti: da koeficijent varijacija podataka koji se moraju dostaviti do 30. rujna godine n + 1, na nacionalnoj razini, nije veći od 3 % za obrađivano zemljište za svaku od sljedećih skupina glavnih usjeva: žitarice za proizvodnju zrna (uključujući i sjeme), suhe mahunarke i proteinske usjeve za proizvodnju zrna (uključujući i sjeme i mješavine žitarica i mahunarki), korjenasti i gomoljasti usjevi industrijsko bilje i bilje koje se ubire zeleno.

2.  Država članica koja se odluči koristiti izvore statističkih podataka osim onih iz statističkih istraživanja mora osigurati da informacije dobivene iz takvih izvora budu barem jednake kakvoće kao one dobivene iz statističkih istraživanja.

3.  Država članica koja odluči koristiti upravne izvore unaprijed obavješćuje Komisiju i osigurava detalje o primijenjenim metodama i kakvoći podataka iz tog upravnog izvora.

Članak 6.

Dostava Komisiji

1.  Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) podatke utvrđene u Prilogu u rokovima navedenim za svaku tablicu.

▼M1

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a radi izmjene tablica za dostavu podataka iz Priloga.

Ti delegirani akti ne mijenjaju učestalost izvješćivanja i rokove te ne nameću značajno dodatno opterećenje za države članice ili davatelje podataka.

Komisija valjano opravdava statističke mjere predviđene u tim delegiranim aktima, koristeći, prema potrebi, doprinose relevantnih stručnjaka temeljene na analizi isplativosti, uključujući ocjenu opterećenja za davatelje podataka i troškova proizvodnje, kako je navedeno u članku 14. stavku 3. točki (c) Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća ( 11 ).

▼B

Članak 7.

Regionalne statistike

1.  Usjevi, u Prilogu označeni s „R”, upisuju se za prostorne jedinice NUTS-a 1 i NUTS-a 2, određene u Uredbi (EZ) br. 1059/2003. Iznimno, oni se mogu za Njemačku i Ujedinjenu Kraljevinu upisati za prostorne jedinice NUTS-a 1.

2.  Varijable s niskom ili nultom raširenošću u državi članici mogu se isključiti iz regionalne statistike, pod uvjetom da država članica obavijesti Komisiju o svim takvim usjevima i o pragu koji se primjenjuje za nisku raširenost svakog takvog usjeva, do kraja kalendarske godine, neposredno prije svakog referentnog razdoblja.

Članak 8.

Statistička kakvoća i izvješće

1.  Za potrebe ove Uredbe, na podatke koji se moraju dostaviti primjenjuju se sljedeća mjerila kakvoće:

(a) „relevantnost”, koja se odnosi na stupanj do kojeg statistika ispunjava sadašnje i potencijalne potrebe korisnika;

(b) „preciznost”, koja se odnosi na blizinu procijenjenih vrijednosti nepoznatim pravim vrijednostima;

(c) „pravovremenost”, koja se odnosi na razdoblje između dostupnosti informacija i događaja ili pojava koje se opisuju;

(d) „točnost”, koja se odnosi na kašnjenje između datuma objave podataka i ciljnog datuma (datum po kojem bi podaci bili dostavljeni);

(e) „dostupnost” i „jasnoća” odnose se na uvjete i načine na temelju kojih korisnici mogu dobivati, koristiti i tumačiti podatke;

(f) „usporedivost”, koja se odnosi na mjerenje utjecaja razlika u primijenjenim statističkim konceptima, alatima za mjerenje i postupcima za uspoređivanje statistike među geografskim područjima, sektorskim područjima ili tijekom vremena;

(g) „koherentnost”, koja se odnosi na prikladnost podataka tako da ih je moguće pouzdano kombinirati na različite načine i za različite namjene.

2.  Svake tri godine, prvi put do 1. listopada 2011., države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) izvješća o kakvoći dostavljenih podataka.

3.  U izvješću o kakvoći, koristeći kriterije kakvoće iz stavka 1., opisuju se:

(a) organizacija statističkih istraživanja obuhvaćenih ovom Uredbom te primijenjena metodologija;

(b) razina preciznosti postignuta za ispitivanje uzoraka iz ove Uredbe; i

(c) kakvoća drugih izvora u kojima nisu upotrijebljena istraživanja.

4.  Države članice obavješćuju Komisiju o svim metodološkim ili drugim promjenama koje bi mogle imati značajan utjecaj na statistiku. One to moraju učiniti najkasnije tri mjeseca od stupanja ove promjene na snagu.

5.  Uzima se u obzir načelo da dodatni troškovi i tereti ostanu u razumnim granicama.

▼M1

Članak 8.a

Izvršavanje ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 10. siječnja 2014. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta ili Vijeća.

▼M1 —————

▼B

Članak 11.

Stavljanje izvan snage

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., uredbe (EEZ) br. 837/90 i (EEZ) br. 959/93 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2010.

Upućivanja na uredbe stavljene izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu.

▼M1 —————

▼B

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

▼M1

Primjenjuje se od 1. siječnja 2010.

▼B

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG

Tablica 1.

Usjevi na oranicamaDIO A

 

Obrađivane površine

(1 000 ha)

Dobivena proizvodnja

(1 000 tona)

Prinos

(100 kg/ha)

Rokovi za dostavu podataka

31.1.

30.6.

31.8.

30.9.

31.1.

30.9.

30.9.

31.10.

31.1.

30.9.

31.8.

godina n

godina n

godina n

godina n

godina n+1

godina n+1

godina n

godina n

godina n+1

godina n+1

godina n

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Države članice iznad praga

Države članice iznad praga

Države članice iznad praga

Sve države članice

Sve države članice

Sve države članice

Sve države članice

Sve države članice

Sve države članice

Sve države članice

Države članice iznad praga

Žitarice za proizvodnju zrna (uključujući i sjeme) (1)

X

R

X

R

Žitarice(bez riže) (1)

X

X

X

X

Obična pšenica i pir (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Od kojih: ozima pšenica (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tvrda pšenica (1)

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Raž i suražica (1)

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Ječam (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Od kojeg: ozimi ječam (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zob (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mješavina zrna bez suražice (1)

X

X

X

X

Kukuruz u zrnu i kukuruz u klipu (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Sirak (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tritikale (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proso, heljda, hrana za kanarince (1)

X

X

X

X

Riža (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Od koje:

Indica

X

X

X

X

Japonica

X

X

X

XDIO B

 

Obrađivane površine

(1 000 ha)

Dobivena proizvodnja

(1 000 tona)

Prinos

(100 kg/ha)

Rokovi za slanje podataka

31.1.

30.6.

31.8.

30.9.

31.1.

30.9.

30.9.

31.10.

31.1.

30.9.

31.8.

godina n

godina n

godina n

godina n

godina n+1

godina n+1

godina n

godina n

godina n+1

godina n+1

godina n

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Države članice iznad praga

Države članice iznad praga

Države članice iznad praga

Sve države članice

Sve države članice

Sve države članice

Sve države članice

Sve države članice

Sve države članice

Sve države članice

Države članice iznad praga

Suhe mahunarke i usjevi koji sadrže bjelančevine za proizvodnju zrna

(uključujući i sjeme i mješavine žitarica i mahunarki) (1)

X

R

X

X

Krmni grah (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bob i grah (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Slatke lupine (1)

X

X

X

X

Druge suhe mahunarke n.d.r.

X

X

Korjenasti usjevi

X

X

X

X

Krumpir (uključujući rani krumpir i sjemenski)

X

X

X

X

X

X

X

X

Šećerna repa (bez sjemenki)

X

X

X

X

R

X

X

R

Ostali korjenasti usjevi n.d.r.

X

X

Industrijsko bilje

X

X

X

X

Repa i uljana repica (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Od koje: ozima uljana repica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sjeme suncokreta (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Laneno sjeme (uljni lan) (1)

X

R

X

X

Soja (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Sjeme pamuka (1)

X

X

Ostale uljarice (1)

X

X

Lan za vlakna

X

R

X

X

Konoplja

X

X

X

X

Pamučna vlakna

X

R

X

X

Hmelj

X

X

X

X

Duhan

X

R

X

R

Aromatično bilje, ljekovito bilje i začini

X

X

Energetski usjevi n.d.r.

X

X

X

X

Biljke koje se ubiru zelene

X

X

Jednogodišnje biljke koje se ubiru zelene

X

X

X

X

Od toga: silažni kukuruz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Žitarice požete zelene

X

X

X

X

Mahunarke

X

X

Privremene trave i pašnjaci

X

X

(1)   Podaci o proizvodnji ovih proizvoda navode se u prosječnom stupnju vlažnosti koje svaka država članica priopćava Komisiji u siječnju/ožujku godine n +1 (stupac 9).

NB: Stupci 1., 2., 3. i 11. obvezni su za države članice čija je prosječna nacionalna godišnja proizvodnja u zadnje 3 godine iznad:

3 000 000 tona za običnu pšenicu,

1 000 000 tona za tvrdu pšenicu,

900 000 tona za ječam,

100 000 tona za raž i suražicu,

1 500 000 tona za kukuruz u zrnu,

200 000 tona za tritikale,

150 000 tona za zob,

150 000 tona za sirak,

150 000 tona za rižu,

70 000 tona za krmni grah,

50 000 tona za grah,

300 000 tona za repu,

200 000 tona za suncokret,

60 000 tona za soju,

700 000 tona za krumpir,

2 500 000 tona za šećernu repu

i 4 500 000 tona za silažni kukuruz.Tablica 2.

Povrće, dinje i jagode

 

Obrađivane površine

(1 000 ha)

Dobivena proizvodnja

(1 000 tona)

Rokovi za dostavu podataka

31. ožujka

godina n+1

31. ožujka

godina n+1

 

1

2

POVRĆE, DINJE I JAGODE

X

 

Brassica

Cvjetača i brokula

X

X

Zelje (bijelo)

X

X

Lisnato povrće

Celer

X

X

Poriluk

X

X

Zelena salata

X

X

Od kojih: u stakleniku ili pod drugim zaštitnim pokrovom s mogućnošću pristupa (1)

X

 

Endivija

X

X

Špinat

X

X

Šparoge

X

X

Radič

X

X

Artičoke

X

X

Povrće uzgajano kao plod

Rajčica

X

X

Od kojeg: rajčica za potrošnju svježa

X

X

Od kojih: u stakleniku ili pod drugim zaštitnim pokrovom s mogućnošću pristupa (1)

X

 

Krastavci

X

X

Od kojih: u stakleniku ili pod drugim zaštitnim pokrovom(s mogućnošću pristupa (1)

X

 

Krastavci za kiseljenje

X

X

Dinje

X

X

Lubenice

X

X

Patlidžani

X

X

Tikvice

X

X

Crvena paprika, paprika

X

X

Od kojih: u stakleniku ili pod drugim zaštitnim pokrovom s mogućnošću pristupa (1)

X

 

Gomolji i lukovice

Mrkva

X

X

Češnjak

X

X

Crveni luk

X

X

Luk

X

X

Celer

X

X

Rotkvice

X

X

Mahunarke

X

 

Grašak

X

X

Grah

X

X

Jagode

X

X

Od kojih: u stakleniku ili pod drugim zaštitnim pokrovom s mogućnošću pristupa (1)

X

 

Uzgajane gljive

X

X

(1)   Procjene obvezne za države članice s ubranom površinom od 500 ha ili više.Tablica 3.

Trajni nasadi

 

Obrađivane površine

(1 000 ha)

Dobivena proizvodnja

(1 000 tona)

Rokovi za dostavu podataka

31. ožujka

godina n+1

31. ožujka

godina n+1

30. rujna

godina n+1

 

1

2

3

TRAJNI NASADI

X

 
 

Voće iz umjerenih klimatskih zona

Jabuke

X

X

 

Od kojih: jabuke za potrošnju svježe

 

X

 

Kruške

X

X

 

Breskve

X

X

 

Nektarine

X

X

 

Marelice

X

X

 

Trešnje i višnje

X

X

 

Od kojih: višnje

X

X

 

Šljive

X

X

 

Bobičaste vrste

Crni ribizl

X

X

 

Maline

X

X

 

Oraščići (1)

Obični orah

X

X

 

Lješnjaci

X

X

 

Bademi

X

X

 

Kesteni

X

X

 

Voće iz suptropskih klimatskih zona

Smokve

X

X

 

Kivi

X

X

 

Avokado

X

X

 

Banane

X

X

 

Agrumi (1)

X

 
 

Pomelo i grejp

X

 

X

Limuni i limete

X

 

X

Naranče

X

 

X

Mali agrumi

X

 

X

Satsuma

X

 

X

Klementine

X

 

X

Vinogradi (1)

X

X

 

Vinogradi za vino

X

X

 

Od kojih:

- vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

X

X

 

- vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

X

X

 

- Ostala vina

X

X

 

Vinogradi za stolno grožđe

X

X

 

Vinogradi za grožđice

X

X

 

Stabla maslina (1)

Stabla maslinaasline za stolne masline

X

X

 

Stabla maslina za ulje

X

X

 

(1)   Procjene obvezne za države članice s nacionalnom proizvodnom površinom od 500 ha ili više.Tablica 4.

Uporaba poljoprivrednih zemljišta

 

Glavna površina

(1 000 ha)

Rokovi za dostavu podataka

30. rujna

godina n+1

Poljoprivredno zemljište u uporabi

R

Oranice

R

Žitarice za proizvodnju zrna (uključujući i sjeme)

X

Suhe mahunarke i usjevi koji sadrže proteine za proizvodnju zrna

(uključujući i sjeme i mješavine žitarica i mahunarki)

X

Krumpir (uključujući rani krumpir i sjemenski krumpir)

X

Šećerna repa (bez sjemena)

X

Industrijsko bilje

X

Svježe voće, dinje i jagode

X

Cvijeće i ukrasno bilje (bez rasadnica)

X

Bilje koje se ubire zeleno

X

Ostali oranični usjevi

X

Neobrađena zemlja

R

Trajni pašnjaci

R

Trajni nasadi

X

Od kojih:

nasadi voća i bobičastog voća

R

Maslinici

R

Vinogradi

R

Rasadnici

X( 1 ) Mišljenje Europskog parlamenta od 19. veljače 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 8. lipnja 2009.

( 2 ) SL L 88, 3.4.1990., str. 1.

( 3 ) SL L 98, 24.4.1993., str. 1.

( 4 ) Međuinstitucionalni sporazum o boljem donošenju zakona (SL C 321, 31.12.2003., str. 1.).

( 5 ) SL L 321, 1.12.2008., str. 14.

( 6 ) SL L 154, 21.6.2003., str. 1.

( 7 ) SL L 179, 7.8.1972., str. 1.

( 8 ) SL L 87, 31.3.2009., str. 164.

( 9 ) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

( 10 ) SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

( 11 ) Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164).

( 12 ) Podaci o proizvodnji ovih proizvoda navode se u prosječnom stupnju vlažnosti koje svaka država članica priopćava Komisiji u siječnju/ožujku godine n +1 (stupac 9).