2009R0543 — BG — 10.01.2014 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 543/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юни 2009 година

относно статистиката за растителните култури и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 837/90 и (ЕИО) № 959/93 на Съвета

(Текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 167, 29.6.2009, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1350/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 година

  L 351

1

21.12.2013
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 543/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юни 2009 година

относно статистиката за растителните култури и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 837/90 и (ЕИО) № 959/93 на Съвета

(Текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора ( 1 ),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 837/90 на Съвета от 26 март 1990 г. относно статистическата информация, която трябва да бъде предоставена от държавите-членки за производството на зърнени култури ( 2 ) и Регламент (ЕИО) № 959/93 на Съвета от 5 април 1993 г. относно статистическата информация, която следва да се предоставя от държавите-членки относно растителните продукти, различни от зърнени култури ( 3 ), са изменяни няколкократно. Понеже понастоящем са необходими допълнителни изменения и опростявания, посочените актове следва да бъдат заменени с цел постигане на по-голяма яснота, и в съответствие с новия подход за опростяване на законодателството на Общността и за по-добро регулиране ( 4 ) да бъдат заменени с един акт.

(2)

Статистиката за растителните култури е от основно значение за управлението на пазарите на Общността. Счита се също, че от основно значение е да бъде включена и статистиката за зеленчуците и трайните насаждения, освен статистиката за зърнените и другите растителни култури от обработваема земя, която е понастоящем уредена от законодателството на Общността.

(3)

За да гарантира правилното управление на общата селскостопанска политика, Комисията изисква редовното предоставяне на данни за площите, добивите и производството на растителни култури.

(4)

Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно изследвания на структурата на земеделските стопанства и проучване на методите за селскостопанско производство ( 5 ) предвижда програма за провеждане на изследвания на Общността за предоставянето на статистики за структурата на земеделските стопанства до 2016 г.

(5)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) ( 6 ), цялата предавана на Комисията статистика на държавите-членки, с разбивка по териториални единици, трябва да използва класификацията по NUTS. Следователно, за да се получи една сравнима регионална статистика, териториалните единици следва да бъдат определени в съответствие с класификацията по NUTS.

(6)

За да се ограничи тежестта върху държавите-членки, изискванията за регионални данни следва да не надвишават изискванията, установени от предишното законодателство, освен ако междувременно са установени нови регионални нива. Следователно е целесъобразно да се позволи предоставянето на регионални статистически данни за Германия и Обединеното кралство само за териториалните единици NUTS 1.

(7)

За да се улесни прилагането на настоящия регламент, е необходимо тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията, по-специално с помощта на Постоянния комитет за земеделска статистика, създаден с Решение 72/279/ЕИО на Съвета от 31 юли 1972 г. ( 7 ).

(8)

За да осигури плавен преход от режима, прилаган съгласно Регламенти (ЕИО) № 837/90 и (ЕИО) № 959/93, с настоящия регламент следва да бъде позволено предоставянето на дерогация за период, който не надвишава две години, на държави-членки в случаите, когато прилагането на настоящия регламент към техните национални статистически системи би наложило значителни адаптации и вероятно би предизвикало съществени проблеми от практическо естество.

(9)

Мерките за изготвяне на статистика, предвидени в настоящия регламент, са необходими за извършване на дейностите на Общността. Доколкото целта на настоящия регламент, а именно създаването на обща правна рамка за системно производство на статистика на Общността за обработваемите земи, добивите и производството на зърнени и други растителни култури в държавите членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(10)

Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика ( 8 ) съставлява референтната рамка за разпоредбите на настоящия регламент, по-специално по отношение на съответствието със стандартите за безпристрастност, надеждност, адекватност, съотношение „стойност— ефикасност“, статистическа поверителност и прозрачност и за предаването и защитата на поверителни статистически данни, предоставяни съгласно настоящия регламент, за да се гарантира, че при изготвянето и разпространението на статистика на Общността не се допуска неправомерно разкриване на информация или използването ѝ за цели, различни от целите на статистиката.

(11)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 9 ).

(12)

По-специално, на Комисията следва да се предоставят правомощия за изменение на таблиците за предаване на данни. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(13)

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти ( 10 ) предвижда задължение за предоставяне на Комисията на съответната статистическа информация, както е определено в рамките на статистическата програма на Общността. Като признава, че съществува необходимост от системно производство на статистика на Общността относно биологичното производство и селско стопанство, се предвижда Комисията да предприеме необходимите действия, включително внасянето на законодателно предложение, за намиране на адекватен отговор на този въпрос.

(14)

Настоящият регламент не засяга доброволното осигуряване от държавите-членки на статистики от Ранните прогнози за растителните продукти (РПРП).

(15)

След проведена консултация с Постоянния комитет по земеделска статистика,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява обща рамка за системното изготвяне на статистика на Общността за използването на земеделската земя и производството на растителни култури.

Член 2

Определения и уточнения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „година на прибиране на реколтата“ означава календарната година, в която започва прибирането на реколтата;

б) „използвана земеделска площ“ означава общата площ на обработваемата земя, постоянните пасища, трайните насаждения и зеленчуковите семейни градини, използвани от стопанствата независимо от начина на стопанисване или дали се използва като общинска земя;

в) „обработвана площ“ означава площта, която съответства на цялата засята площ, но след прибирането на реколтата от нея се изключва унищожената площ (напр. поради природни бедствия);

г) „добивна площ“ означава площта, която съответства на общата засята площ за добиването на определена растителна култура през дадена година;

д) „площ след прибиране на реколтата“ означава частта от добивната площ, от която е била прибрана реколтата. Следователно тя може да е равна на обработената площ или по-малка от нея;

е) „производствена площ“ във връзка с трайни насаждения, означава площта, от която е възможно да бъде прибрана реколта през референтната година на прибиране на реколтата. Тя изключва всички непроизводствени площи, като например нови насаждения, които още не са започнали да дават добиви;

ж) „прибрана продукция“ означава продукцията, която включва загубите и брака в стопанството, пряко консумираните в стопанството количества и реализираните на пазара количества, изразени в тегловни единици на основния продукт;

з) „добив“ означава прибраната продукция на единица обработвана площ;

и) „растителни култури под стъклено или високо (достъпно) покритие“ означава растителни култури, които през целия период на растеж или през по-голямата част от него се отглеждат в оранжерии или под стационарни или подвижни високи покрития (стъкло или твърда или гъвкава пластмаса). Това изключва разстланите по земята платна от синтетична материя, а също така земята под стъклени покривала или тунели, недостъпни за човека, както и подвижните остъклени рамки. Площите за растителни култури, отглеждани през една част от времето под стъклено покритие, а през другата част на открито, се отчитат като отглеждани изцяло под стъклено покритие, освен ако периодът под стъклено покритие е изключително кратък;

й) „основна площ“ на даден парцел означава площта, където парцелът е използван само за една растителна култура през дадена стопанска година, и която е еднозначно определена от това използване.

2.  „последователно отглеждане“ се отнася до отглеждане на растителни култури върху парцел обработваема земя, която се използва повече от веднъж в една стопанска година, но при всяко използване е заета само с един вид растителна култура. Тази площ се счита за обработвана площ за всяка от културите. Понятията основна и вторична площ не са приложими в този контекст;

„комбинирано отглеждане“ се отнася до комбинацията от растителни култури, които едновременно се отглеждат върху даден парцел обработваема земя. Обработваната площ в този случай се разпределя между растителните култури пропорционално на площта земя, върху която те се отглеждат. Понятията основна и вторична площ не са приложими в този случай;

„растителни култури с двойно предназначение“ тоест растителни култури с повече от едно предназначение, които по подразбиране се считат за растителни култури във връзка с основното им предназначение и вторични растителни култури във връзка с допълнителното им предназначение;

Член 3

Обхват

1.  Всяка държава-членка произвежда статистика за растителните култури, изброени в приложението и отглеждани на използваните земеделски площи на нейна територии.

2.  Статистическите данни трябва да бъдат представителни за поне 95 % от следните площи:

а) обща обработвана площ за растителните култури от обработваема земя (таблица 1);

б) обща площ след прибиране на реколтата от зеленчуци, пъпеши и ягоди (таблица 2);

в) обща производствена площ за трайни насаждения (таблица 3);

г) използвана земеделска площ (таблица 4).

3.  Променливи със слабо или нулево присъствие в определена държава-членка могат да бъдат изключени от статистическите данни, при условие че въпросната държава-членка информира Комисията за всички растителни култури от този вид и за приложимия праг при слабо присъствие на всяка култура от този вид до края на календарната година, непосредствено предшестваща всеки от референтните периоди.

Член 4

Периодичност и референтен период

Държавите-членки предоставят на Комисията годишно данните, посочени в приложението. Референтният период е годината на прибиране на реколтата. Първата референтна година е 2010 г.

Член 5

Изисквания за точност

1.  Държавите-членки, които правят извадкови изследвания, за да съберат статистически данни, предприемат всички необходими действия, за да гарантират, че данните от таблица 1 отговарят на следните изисквания за точност: коефициентът на отклонение на данните, които ще се предоставят до 30 септември на година n + 1, не надвишава на национално равнище 3 % за обработваната площ за всяка от следните групи основни растителни култури: зърнени култури за производството на зърно (включително семена), сушени варива и протеинови растителни култури за производство на зърно (включително семена и смеси от зърнени култури и варива), кореноплодни растителни култури, технически култури и фуражи.

2.  Държава-членка, която вземе решение да използва източници на статистическа информация, различни от статистически изследвания, гарантира, че качеството на информацията, получена от такива източници, е с най-малко равностойно качество в сравнение с информацията, получена чрез статистически изследвания.

3.  Държава-членка, която вземе решение да използва административни източници, информира предварително Комисията за използваните методи и за качеството на данните от тези административни източници.

Член 6

Предаване на данни на Комисията

1.  Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) данните, определени в приложението, в сроковете, уточнени за всяка таблица.

▼M1

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за изменение на определените в приложението таблици за предаване на данни.

Тези делегирани актове не изменят периодичността на отчетите и сроковете, нито налагат значителна административна тежест на държавите членки или на респондентите.

Комисията надлежно обосновава статистическите действия, предвидени в тези делегирани актове, като използва по целесъобразност приноса на съответните експерти, основан на анализа на разходната ефективност, включително оценка на тежестта върху респондентите и на разходите за изготвяне, както е посочено в член 14, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 11 ).

▼B

Член 7

Регионална статистика

1.  Данните за растителните култури, означени с „R“ в приложението, се предоставят за териториалните единици по NUTS 1 и NUTS 2, определени в Регламент (ЕО) № 1059/2003. По изключение те може да бъдат предоставени за териториалните единици по NUTS 1 за Германия и Обединеното кралство.

2.  Променливи със слабо или нулево присъствие в държава-членка могат да бъдат изключени от регионалните статистически данни, при положение че държавата-членка информира Комисията за всички растителни култури от този вид и за приложимия праг при слабо присъствие на всяка култура от този вид до края на календарната година, непосредствено предшестваща всеки от референтните периоди.

Член 8

Качеството на статистиката и отчет

1.  За целите на настоящия регламент, към данните, които трябва да бъдат предадени, се прилагат следните критерии за качество:

а) „относимост“, който се отнася до степента, в която статистиката отговаря на сегашните и потенциалните потребности на ползвателите;

б) „точност“, който се отнася до близостта на предварителните оценки до действителните стойности на неизвестните;

в) „актуалност“, който се отнася до периода от време между датата на предоставянето на информацията и събитието или явлението, което тя описва;

г) „навременност“, който се отнася до забавянето между датата на предоставяне на данните и целевата дата (датата, до която е трябвало да бъдат предоставени данните);

д) „достъпност“ и „яснота“, които се отнасят до условията и формите, при които ползвателите могат да получават, използват и тълкуват данни;

е) „съпоставимост“, който се отнася до измерването на въздействието на различията в приложните статистически понятия, оценъчни инструменти и процедури, когато се съпоставят статистически данни за различни географски райони, отраслови области или периоди от време;

ж) „съгласуваност“, който се отнася до пригодността на данните да бъдат надлежно съчетавани по различни начини и за различни цели.

2.  На всеки три години, а за първи път — до 1 октомври 2011 г. държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) отчет за качеството на предадените данни.

3.  Чрез използване на критериите за качество, посочени в параграф 1, в отчета за качеството се описват:

а) организацията на изследването, попадащо в обхвата на настоящия регламент, и използваната методология;

б) постигнатото ниво на прецизност на извадковите изследвания, посочени в настоящия регламент; и

в) качеството на използваните източници, различни от изследвания.

4.  Държавите-членки информират Комисията за всяка методологична или друга промяна, която може да е оказала съществено въздействие върху статистиката. Това следва да се направи не по-късно от три месеца след влизането в сила на промените.

5.  Отчита се принципът, че всякакви допълнителни разходи и тежести остават в разумни граници.

▼M1

Член 8а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 10 януари 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия най-късно девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

▼M1 —————

▼B

Член 11

Отмяна

1.  Без да се засяга параграф 2, се отменят Регламенти (ЕИО) № 837/90 и (ЕИО) № 959/93, считано от 1 януари 2010 г.

Всяко позоваване на отменените регламенти се счита за позоваване на настоящия регламент.

▼M1 —————

▼B

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

▼M1

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

▼B

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Растителни култури от обработваема земяЧАСТ А

 

Обработвана площ

(1 000 хектара)

Прибрана продукция

(1 000 тона)

Добив

(100 кг/хектар)

Срокове за предаване

31 ян.

30 юни

31 авг.

30 септ

31 ян.

30 септ

30 септ

31 окт.

31 ян.

30 септ

31 авг.

год. n

год. n

год. n

год. n

год. n + 1

год. n + 1

год. n

год. n

год. n + 1

год. n + 1

год. n

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ДЧ над прага

ДЧ над прага

ДЧ над прага

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

ДЧ над прага

зърнени култури за производството на зърно (включително семена) (1)

X

R

X

R

зърнени култури (с изключение на ориз) (1)

X

X

X

X

Обикновена пшеница и лимец (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

от които: Зимна пшеница (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Твърда пшеница (1)

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Ръж и смес от ръж и пшеница (1)

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Ечемик (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

от които: Зимен ечемик (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Овес (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Смес от зърнени култури, различна от смес от ръж и пшеница (1)

X

X

X

X

Царевица за зърно и смес от зърно и кочани (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Сорго (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Тритикале (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Просо, елда, канарено семе (1)

X

X

X

X

Ориз (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

от който:

сорт „Индика$1“

X

X

X

X

сорт „Японика$1“

X

X

X

XЧАСТ Б

 

Обработвана площ

(1 000 хектара)

Прибрана продукция

(1 000 тона)

Добив

(100 кг/хектар)

Срокове за предаване

31 ян.

30 юни

31 авг.

30 септ

31 март

30 септ

30 септ

31 окт.

31 март.

30 септ

31 авг.

год. n

год. n

год. n

год. n

год. n + 1

год. n + 1

год. n

год. n

год. n + 1

год. n + 1

год. n

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ДЧ над прага

ДЧ над прага

ДЧ над прага

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

Всички ДЧ

ДЧ над прага

Изсушени бобови култури и протеинови растителни култури за производство на зърно

(включително семена и смес от зърнени и бобови култури) (1)

X

R

X

X

Фуражен грах (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Бакла и полски фасул (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Сладка лупина (1)

X

X

X

X

Други изсушени бобови култури, некласифицирани другаде

X

X

Кореноплодни растителни култури

X

X

X

X

Картофи (включително ранни картофи и картофи за семе)

X

X

X

X

X

X

X

X

Захарно цвекло (с изключение на семената)

X

X

X

X

R

X

X

R

Други кореноплодни растителни култури, некласифицирани другаде

X

X

Технически растителни култури

X

X

X

X

Рапица и синап (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

от които: Зимна рапица

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Слънчогледово семе (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Лен (маслодаен лен) (1)

X

R

X

X

Соя (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Памуково семе (1)

X

X

Други маслодайни култури (1)

X

X

Ленено влакно

X

R

X

X

Коноп

X

X

X

X

Памуково влакно

X

R

X

X

Хмел

X

R

X

R

Тютюн

X

X

Ароматни растения, медицински растения и растения за подправки

X

X

X

X

Енергийни растителни култури, некласифицирани другаде

X

X

X

X

Фуражни култури

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Едногодишни фуражни култури

X

X

X

X

от които: Силажна царевица

X

X

Зърнени култури, прибирани в неузряло състояние

X

X

X

X

Бобови култури

X

X

Временни треви и пасища

X

X

(1)   Данните за производството на тези продукти се дават при средна степен на влажност, която всяка държава-членка съобщава на Европейската комисия през периода от януари до март от година n + 1 (колона 9).

NB Прогнозите за колони 1,2,3 и 11 са задължителни за държавите-членки със средна национална продукция на година през последните три години над:

3 000 000 тона за обикновена пшеница,

1 000 000 тона за твърда пшеница,

900 000 тона за ечемик,

100 000 тона за ръж и смес от ръж и пшеница,

1 500 000 тона за царевица за зърно,

200 000 тона за тритикале,

150 000 тона за овес,

150 000 тона за сорго,

150 000 тона за ориз,

70 000 тона за фуражен грах,

50 000 тона за бакла,

300 000 тона за рапица,

200 000 тона за слънчоглед,

60 000 тона за соя,

700 000 тона за картофи,

2 500 000 тона за захарно цвекло

и 4 500 000 тона за силажна царевица.Таблица 2

Зеленчуци, пъпеши и ягоди

 

Площ след прибиране на реколтата

(1 000 хектара)

Прибрана продукция

(1 000 тона)

Срокове за предаване

31 март

год. n + 1

31 март

год. n + 1

 

1

2

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЪПЕШИ И ЯГОДИ

X

 

Зеленчуци от рода Brassicas

Карфиол и броколи

X

X

Зеле (бяло)

X

X

Листни или стъблени зеленчуци

Целина

X

X

Праз

X

X

Салати

X

X

от които под стъклено или високо достъпно покритие (1)

X

 

Ендивия

X

X

Спанак

X

X

Аспержи

X

X

Цикория

X

X

Артишок

X

X

Зеленчуци, отглеждани за плод

Домати

X

X

от които домати за прясна консумация

X

X

от които под стъклено или високо достъпно покритие (1)

X

 

Краставици

X

X

от които под стъклено или високо достъпно покритие (1)

X

 

Корнишони

X

X

Пъпеши

X

X

Дини

X

X

Патладжани

X

X

Тиквички

X

X

Червен пипер, capsicum

X

X

от които под стъклено или високо достъпно покритие (1)

X

 

Грудкови и лукови зеленчуци

Моркови

X

X

Чесън

X

X

Лук

X

X

Шалот

X

X

Целина

X

X

Репички

X

X

Бобови култури

X

 

Грах

X

X

Фасул

X

X

Ягоди

X

X

от които под стъклено или високо достъпно покритие (1)

X

 

Култивирани гъби

X

X

(1)   Прогнози, задължителни за държави-членки с площ след прибиране на реколтата от 500 ха или повече.Таблица 3

Трайни насаждения

 

Производствена площ

(1 000 хектара)

Прибрана продукция

(1 000 тона)

Срокове за предаване

31 март

год. n + 1

31 март

год. n + 1

30 септ.

год. n + 1

 

1

2

3

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

X

 
 

Плодове от умерения климатичен пояс

Ябълки

X

X

 

от които ябълки за прясна консумация

 

X

 

Круши

X

X

 

Праскови

X

X

 

Нектарини

X

X

 

Кайсии

X

X

 

Череши

X

X

 

от които: Вишни

X

X

 

Сливи

X

X

 

Сортове ягодоплодни

Черно френско грозде (касис)

X

X

 

Малини

X

X

 

Ядки (1)

Орехи

X

X

 

Лешници

X

X

 

Бадеми

X

X

 

Кестени

X

X

 

Плодове от субтропичния климатичен пояс

Смокини

X

X

 

Киви

X

X

 

Авокадо

X

X

 

Банани

X

X

 

Цитрусови плодове (1)

X

 
 

Помело и грейпфрут

X

 

X

Лимони и кисели лимони

X

 

X

Портокали

X

 

X

Дребни цитрусови плодове

X

 

X

Сатсума

X

 

X

Клементини

X

 

X

Лозя (1)

X

X

 

Лозя за вино:

X

X

 

От които:

Вина със защитено наименование за произход

X

X

 

Вина със защитено географско указание

X

X

 

Други вина

X

X

 

Лозя за трапезни сортове грозде

X

X

 

Лозя за стафиди

X

X

 

Маслинови дръвчета (1)

Маслинови дръвчета за трапезни маслини

X

X

 

Маслинови дръвчета за зехтин

X

X

 

(1)   Задължителни за държави-членки с площ с национална производствена площ от 500 ха или повече.Таблица 4

Ползване на земеделска земя

 

Основна площ

(1 000 хектара)

Срокове за предаване

30 септ.

година n + 1

Използвана селскостопанска площ

R

Обработваема земя

R

Зърнени култури за производство на зърно (включително семена)

X

Изсушени бобови култури и протеинови култури за производство на зърно

(включително семена и смес от зърнени култури и варива)

X

Картофи (включително ранни картофи и картофи за семе)

X

Захарно цвекло (с изключение на семената)

X

Технически култури

X

Пресни зеленчуци, пъпеши и ягоди

X

Цветя и декоративни растения (с изключение на разсадите)

X

Фуражни култури

X

Други култури за обработваеми земи

X

Угари

R

Постоянно затревени площи

R

Трайни насаждения, от които:

X

от които:

Овощни и ягодоплодни насаждения

R

Маслинови насаждения

R

Лозови насаждения

R

Разсадници

X( 1 ) Становище на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 8 юни 2009 г.

( 2 ) ОВ L 88, 3.4.1990 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 98, 24.4.1993 г., стр. 1.

( 4 ) Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество (ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1).

( 5 ) ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 14.

( 6 ) ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.

( 7 ) ОВ L 179, 7.8.1972 г., стр. 1.

( 8 ) ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

( 9 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

( 10 ) ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

( 11 ) Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

( 12 ) Данните за производството на тези продукти се дават при средна степен на влажност, която всяка държава-членка съобщава на Европейската комисия през периода от януари до март от година n + 1 (колона 9).