31994D0672Úřední věstník L 266 , 15/10/1994 S. 0010 - 0010
Finské zvláštní vydání: Kapitola 18 Svazek 1 S. 0006
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 18 Svazek 1 S. 0006


Rozhodnutí Rady

ze dne 10. října 1994

o společném postoji týkajícím se omezení hospodářských a finančních styků s územím Republiky Bosna a Hercegovina, které je pod kontrolou vojenských sil bosenských Srbů, zaujatém na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii

(94/672/SZBP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek J.2 této smlouvy,

s ohledem na rezoluci 942 (1994) přijatou Radou bezpečnosti Organizace spojených národů dne 23. září 1994,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Hospodářské a finanční styky s územím Republiky Bosna a Hercegovina kontrolovaným vojenskými silami bosenských Srbů se omezují v souladu s odpovídajícími ustanoveními rezoluce 942 (1994) přijaté Radou bezpečnosti Organizace spojených národů dne 23. září 1994.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku.

V Lucemburku dne 10. října 1994.

Za Radu

předseda

Th. Waigel

--------------------------------------------------