6.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 89/1


Informácia o nadobudnutí platnosti obnovenia Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky

Obnovenie Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky, ktorá bola podpísaná 23. novembra 2001 (1) a obnovená v roku 2007 (2), nadobudlo v súlade s jej článkom 11 písm. b) platnosť 15. marca 2016. Obnovenie dohody na obdobie ďalších 5rokov nadobudlo platnosť 17. mája 2015.


(1)  Ú. v. ES L 213, 9.8.2002, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 171, 1.7.2009, s. 17.