Αντικείμενο της υπόθεσης
Διατακτικό

Αντικείμενο της υπόθεσης

Αντικείμενο

Προσφυγή ασκηθείσα κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 30ής Ιουλίου 2009 (υπόθεση R 1051/2008-1), αφορώσας διαδικασία ανακοπής μεταξύ των Vallis K. – Vallis A. & Co. OE και New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG.

Διατακτικό

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

2) Καταδικάζει τη New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG στα δικαστικά έξοδα.