28.11.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 318/3


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 103/2013

van 14 juni 2013

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1064/2012 van de Commissie van 13 november 2012 tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van snelle tests betreft (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) nr. 1190/2012 van de Commissie van 12 december 2012 tot vaststelling van een doelstelling van de Unie voor het terugdringen van Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium bij koppels kalkoenen, als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsbesluit 2012/762/EU van de Commissie van 6 december 2012 tot wijziging van Beschikking 2009/821/EG wat betreft de lijsten van grensinspectieposten en veterinaire eenheden in Traces (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Uitvoeringsbesluit 2012/786/EU van de Commissie van 13 december 2012 tot wijziging van Besluit 2010/221/EU wat betreft nationale maatregelen ter preventie van het binnenbrengen van bepaalde ziekten bij waterdieren in delen van Ierland, Finland en het Verenigd Koninkrijk (4) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(5)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Verordening (EG) nr. 584/2008 van de Commissie (5) wordt bij Verordening (EU) nr. 1190/2012 ingetrokken en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(6)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden. Wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden is niet van toepassing op Liechtenstein zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(7)

Bijlage I bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel 1.2. wordt in punt 39 (Beschikking 2009/821/EG van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32012 D 0762: Uitvoeringsbesluit 2012/762/EU van de Commissie van 6 december 2012 (PB L 336 van 8.12.2012, blz. 94).”.

2)

In deel 4.2 wordt in punt 94 (Besluit 2010/221/EU van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32012 D 0786: Uitvoeringsbesluit 2012/786/EU van de Commissie van 13 december 2012 (PB L 347 van 15.12.2012, blz. 36).”.

3)

In deel 7.1 wordt in punt 12 (Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32012 R 1064: Verordening (EU) nr. 1064/2012 van 13 november 2012 (PB L 314 van 14.11.2012, blz. 13).”.

4)

In deel 7.2 wordt punt 51 (Verordening (EG) nr. 584/2008 van de Commissie) vervangen door:

32012 R 1190: Verordening (EU) nr. 1190/2012 van de Commissie van 12 december 2012 tot vaststelling van een doelstelling van de Unie voor het terugdringen van Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium bij koppels kalkoenen, als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 340 van 13.12.2012, blz. 29).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EU) nr. 1064/2012 en (EU) nr. 1190/2012 en de Uitvoeringsbesluiten 2012/762/EU en 2012/786/EU zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 15 juni 2013, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (6).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 14 juni 2013.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gianluca GRIPPA


(1)  PB L 314 van 14.11.2012, blz. 13.

(2)  PB L 340 van 13.12.2012, blz. 29.

(3)  PB L 336 van 8.12.2012, blz. 94.

(4)  PB L 347 van 15.12.2012, blz. 36.

(5)  PB L 162 van 21.6.2008, blz. 3.

(6)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.