28.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 318/3


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 103/2013

2013 m. birželio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. lapkričio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1064/2012, kuriuo dėl greitųjų tyrimų sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 X priedas (1);

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1190/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2160/2003 nustatyto Sąjungos tikslo mažinti Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium paplitimą kalakutų pulkuose (2);

(3)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. gruodžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/762/ES, kuriuo dėl pasienio kontrolės postų ir TRACES veterinarijos padalinių sąrašų iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/821/EB (3);

(4)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/786/ES, kuriuo dėl nacionalinių priemonių, kuriomis siekiama, kad į tam tikras Airijos, Suomijos ir Jungtinės Karalystės teritorijų dalis nepatektų tam tikros vandens gyvūnų ligos, iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/221/ES (4);

(5)

Reglamentu (ES) Nr. 1190/2012 panaikinamas į EEE susitarimą įtrauktas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 584/2008 (5), todėl jis turi būti iš EEE susitarimo išbrauktas;

(6)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl veterinarijos klausimų. Teisės aktai dėl veterinarijos klausimų netaikomi Lichtenšteinui tol, kol jam taikomas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, kaip nustatyta EEE susitarimo I priedo sektorinėse adaptacijose. Todėl šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui;

(7)

todėl EEE susitarimo I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo I priedo I skyrius iš dalies keičiamas taip:

1.

1.2 dalies 39 punktas (Komisijos sprendimas 2009/821/EB) papildomas šia įtrauka:

„—

32012 D 0762: 2012 m. gruodžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/762/ES (OL L 336, 2012 12 8, p. 94).“

2.

4.2 dalies 94 punktas (Komisijos sprendimas 2010/221/ES) papildomas šia įtrauka:

„—

32012 D 0786: 2012 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/786/ES (OL L 347, 2012 12 15, p. 36).“

3.

7.1 dalies 12 punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001) papildomas šia įtrauka:

„—

32012 R 1064: 2012 m. lapkričio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1064/2012 (OL L 314, 2012 11 14, p. 13).“

4.

7.2 dalies 51 punkto (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 584/2008) tekstas pakeičiamas taip:

32012 R 1190: 2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1190/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2160/2003 nustatyto Sąjungos tikslo mažinti Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium paplitimą kalakutų pulkuose (OL L 340, 2012 12 13, p. 29).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini reglamentų (ES) Nr. 1064/2012 ir (ES) Nr. 1190/2012 bei įgyvendinimo sprendimų 2012/762/ES ir 2012/786/ES tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2013 m. birželio 15 d., jei buvo pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (6).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 14 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Gianluca GRIPPA


(1)  OL L 314, 2012 11 14, p. 13.

(2)  OL L 340, 2012 12 13, p. 29.

(3)  OL L 336, 2012 12 8, p. 94.

(4)  OL L 347, 2012 12 15, p. 36.

(5)  OL L 162, 2008 6 21, p. 3.

(6)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.