2010D0639 — SK — 20.06.2011 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

▼M4

ROZHODNUTIE RADY 2010/639/SZBP

z 25. októbra 2010

o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

▼B

(Ú. v. ES L 280, 26.10.2010, p.18)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTIE RADY 2011/69/SZBP z 31. januára 2011,

  L 28

40

2.2.2011

►M2

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2011/174/SZBP z 21. marca 2011,

  L 76

72

22.3.2011

►M3

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2011/301/SZBP z 23. mája 2011,

  L 136

87

24.5.2011

►M4

ROZHODNUTIE RADY 2011/357/SZBP z 20. júna 2011,

  L 161

25

21.6.2011
▼B

▼M4

ROZHODNUTIE RADY 2010/639/SZBP

z 25. októbra 2010

o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

▼BRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 10. apríla 2006 prijala spoločnú pozíciu 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska ( 1 ).

(2)

Spoločnou pozíciou 2009/314/SZBP zo 6. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2006/276/SZBP ( 2 ), sa reštriktívne opatrenia predĺžili do 15. marca 2010. Cestovné obmedzenia pre niektorých vedúcich predstaviteľov Bieloruska s výnimkou osôb zapletených do prípadov zmiznutí v rokoch 1999 až 2000 a predsedníčky ústrednej volebnej komisie sa však pozastavili do 15. decembra 2009.

(3)

Rada 15. decembra 2009 prijala rozhodnutie Rady 2009/969/SZBP ( 3 ), ktorým sa do 31. októbra 2010 predlžujú aj reštriktívne opatrenia, aj pozastavenie cestovných obmedzení.

(4)

Na základe opätovného preskúmania spoločnej pozície 2006/276/SZBP by sa reštriktívne opatrenia mali obnoviť do 31. októbra 2011 a zároveň by sa na také isté obdobie malo tiež obnoviť pozastavenie cestovných obmedzení.

(5)

Vykonávacie opatrenia Únie sa uvádzajú v nariadení (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach proti prezidentovi Lukašenkovi a niektorým predstaviteľom Bieloruska ( 4 ),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:Článok 1

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabránili vstupu alebo prechodu cez svoje územia osobám, ktoré sú zodpovedné:

a) za nezávislé vyšetrovanie a stíhanie údajných trestných činov, avšak toto vyšetrovanie a stíhanie nezačali, a osobám, ktoré sú Pourgouridesovou správou považované za kľúčových aktérov zmiznutia štyroch známych osôb v Bielorusku v rokoch 1999 – 2000 a za následné krytie trestného činu s cieľom zjavne mariť vyšetrovanie, uvedeným v prílohe I;

b) za podvody pri voľbách a referende v Bielorusku 17. októbra 2004, a osobám, ktoré sú zodpovedné za hrubé porušenie ľudských práv pri potlačení pokojných demonštrácií po voľbách a referende v Bielorusku, uvedeným v prílohe II;

c) za porušenie medzinárodných volebných noriem pri prezidentských voľbách v Bielorusku 19. marca 2006 a za ostrý zásah proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, uvedeným v prílohe III;

▼M1

d) za porušenie medzinárodných volebných noriem pri prezidentských voľbách v Bielorusku 19. decembra 2010 a za zásah proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii a osobám s nimi spojeným, uvedeným v prílohe IIIA.

▼B

2.  V odseku 1 sa členským štátom neukladá povinnosť odmietnuť vstup na svoje územie svojim vlastným štátnym príslušníkom.

3.  Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté prípady, keď je členský štát viazaný povinnosťou podľa medzinárodného práva, a to:

i) ak je hostiteľskou krajinou medzinárodnej medzivládnej organizácie;

ii) ak je hostiteľskou krajinou medzinárodnej konferencie organizovanej Organizáciou Spojených národov alebo pod jej záštitou;

iii) podľa mnohostrannej dohody, ktorou sa priznávajú výsady a imunity;

alebo

iv) podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a Taliansko.

4.  Odsek 3 sa považuje za uplatniteľný tiež v prípadoch, ak je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

5.  Rada bude náležite informovaná o všetkých prípadoch, v ktorých členský štát udelí výnimku podľa odsekov 3 alebo 4.

6.  Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených v odseku 1, ak je vycestovanie odôvodnené na základe naliehavej humanitárnej potreby alebo na základe účasti na medzivládnych zasadnutiach vrátane tých, ktoré podporuje Únia, alebo tých, ktorých hostiteľskou krajinou je členský štát predsedajúci v úrade OBSE, na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorý priamo podporuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v Bielorusku.

7.  Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 6, toto želanie písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, pokiaľ jeden alebo viac členov Rady nevznesie písomne námietku do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viac členov Rady vznesie námietku, Rada môže rozhodnúť o udelení navrhovanej výnimky kvalifikovanou väčšinou hlasov.

8.  V prípadoch, keď členský štát povolí osobám uvedeným na zozname v prílohách I, II a III vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie podľa odsekov 3, 4, 6 a 7, obmedzí sa toto povolenie na účel, na ktorý sa udeľuje, a na osoby, ktorých sa týka.

▼M1

Článok 2

1.  Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria, sú vo vlastníctve, držbe alebo pod kontrolou osôb, ktoré sú zodpovedné za:

a) porušenie medzinárodných volebných noriem pri prezidentských voľbách v Bielorusku 19. decembra 2010 a za zásah proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii a fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré sú s týmito zodpovednými osobami spojené, uvedeným v prílohe IV;

b) porušenie medzinárodných volebných noriem pri prezidentských voľbách v Bielorusku 19. decembra 2010 a za zásah proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii a fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré sú s týmito zodpovednými osobami spojené, uvedeným v prílohe IIIA;

sa zmrazia.

2.  Žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje sa nesmú sprístupniť, a to priamo ani nepriamo, osobám uvedeným v prílohách IIIA alebo IV alebo v ich prospech.

▼B

Článok 3

1.  Príslušný orgán členského štátu môže povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné, potom, ako stanoví, že dotknuté finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

▼M1

a) potrebné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohách IIIA alebo IV a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a zdravotnícku starostlivosť, daní, poistenia a poplatkov za verejné služby;

▼B

b) určené výlučne na zaplatenie primeraných poplatkov odborníkom a úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

c) určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo úhradu nákladov na bežnú držbu alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov;

d) potrebné na mimoriadne výdavky pod podmienkou, že príslušný orgán oznámil všetkým ostatným príslušným orgánom a Komisii najmenej dva týždne pred udelením povolenia dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by osobitné povolenie malo byť udelené.

Členské štáty informujú ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa tohto článku.

▼M1

2.  Článok 2 ods. 2 sa nevzťahuje na tieto prostriedky pripísané na zmrazené účty:

a) úroky alebo iné výnosy z týchto účtov alebo

b) platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, ku ktorému sa na tieto účty začali vzťahovať ustanovenia spoločnej pozície 2006/276/SZBP alebo tohto rozhodnutia,

a pod podmienkou, že sa na takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahuje článok 2 ods. 1 písm. a) a b) tohto rozhodnutia.

▼M4

Článok 3a

1.  Zakazuje sa predaj, dodávka, presun alebo vývoz všetkých druhov výzbroje a súvisiaceho materiálu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedený tovar, ako aj vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, do Bieloruska štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov, alebo prostredníctvom plavidiel alebo lietadiel registrovaných v členských štátoch, a to bez ohľadu na to, či uvedený tovar pochádza z ich územia.

2.  Zakazuje sa:

a) poskytovať priamo alebo nepriamo technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Bielorusku alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1 alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a využívaním týchto položiek;

b) poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Bielorusku alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávku, presun alebo vývoz týchto položiek alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb;

c) vedome a úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) alebo b).

Článok 3b

1.  Článok 3a sa nevzťahuje na:

a) predaj, dodávku, presun alebo vývoz nesmrtiaceho vojenského vybavenia alebo vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné účely alebo na programy Organizácie Spojených národov (OSN) a Európskej únie zamerané na budovanie inštitúcií, alebo na operácie EÚ a OSN zamerané na krízové riadenie;

b) predaj, dodávku, presun alebo vývoz nebojových vozidiel, pri ktorých výrobe alebo vybavení sa použil materiál, ktorý poskytuje balistickú ochranu, a to výlučne na účely ochrany personálu Únie a jej členských štátov v Bielorusku;

c) poskytovanie technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb alebo iných služieb v súvislosti s takýmto vybavením alebo programami a operáciami;

d) poskytovanie finančných prostriedkov a finančnej pomoci v súvislosti s takýmto vybavením alebo programami a operáciami,

pod podmienkou, že takýto vývoz a takúto pomoc vopred schválil príslušný orgán.

2.  Článok 3a sa nevzťahuje na ochranné odevy vrátane nepriestrelných viest a vojenských heliem, ktoré do Bieloruska výlučne pre svoju osobnú potrebu dočasne vyváža personál OSN a Únie alebo jej členských štátov, zástupcovia médií a humanitárni a rozvojoví pracovníci a sprievodný personál.

▼B

Článok 4

▼M1

1.  Rada na návrh členského štátu alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku prijme zmeny a doplnenia v zoznamoch, ktoré sú uvedené v prílohách I, II, III, IIIA, IV a V podľa toho, ako si to vyžaduje politický vývoj v Bielorusku.

▼B

2.  Rada oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu dotknutej osobe buď priamo, ak je známa jej adresa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne dotknutej osobe možnosť vyjadriť pripomienky.

3.  Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a dotknutú osobu o tom príslušným spôsobom informuje.

Článok 5

S cieľom maximalizovať účinok vyššie uvedených opatrení Únia vyzve tretie štáty, aby prijali reštriktívne opatrenia podobné tým, ktoré sa uvádzajú v tomto rozhodnutí.

Článok 6

Spoločná pozícia 2006/276/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 7

1.  Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

2.  Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. októbra 2011. Podlieha sústavnej revízii. Podľa potreby sa obnovuje alebo mení a dopĺňa, ak Rada dospeje k záveru, že jeho ciele neboli dosiahnuté.

▼M1 —————

▼M2
PRÍLOHA IZoznam osôb podľa článku 1 ods. 1 písm. a)

 

Priezvisko a meno

Prepis z bieloruštiny

Prepis z ruštiny

Priezvisko a meno

(v bieloruštine)

Priezvisko a meno

(v ruštine)

Miesto a dátum narodenia

Funkcia

1.

Šejman Viktar Uladzimiravič

(Šeyman Viktar Uladzimiravič)

Šejman Viktor Vladimirovič

(Šeyman Viktor Vladimirovič)

Шэйман Вiктар Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26.5.1958, Grodnianska oblasť

bývalý tajomník bezpečnostnej rady, v súčasnosti osobitný asistent/poradca prezidenta

2.

Navumau Uladzimir Uladzimiravič

Naumov Vladimir Vladimirovič

Навумаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ Владимир Владимирович

7.2.1956, Smolensk

bývalý minister vnútra

3.

Sivakov Juri (Jurij, Yuri) Leonidovič

 

Сиваков, Юрий Леонидович

5.8.1946, Sachalinská oblasť

bývalý minister cestovného ruchu a bývalý minister vnútra

4.

Pavljučenko Dzmitry Valerievič

Pavličenko Dmitrij Valerijevič

(Pavličenko Dmitry Valerijevič)

Паўлiчэнка Дзмiтрый Валер'евiч

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966, Vicebsk

veliteľ jednotky zvláštneho nasadenia ministerstva vnútra (SOBR)
PRÍLOHA IIZoznam osôb podľa článku 1 ods. 1 písm. b)

 

Priezvisko a meno

Prepis z bieloruštiny

Prepis z ruštiny

Priezvisko a meno

(v bieloruštine)

Priezvisko a meno

(v ruštine)

Miesto a dátum narodenia

Funkcia

1.

Iarmošina Lidziia Michajlauna

(Jarmošina Lidzia Michajlauna, Jarmošina Lidziya Michajlauna)

Ermošina Lidiia Michajlovna

(Jermošina Lidia Michajlovna, Jermošina Lidiya Michajlovna)

Ярмошына Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29. 1. 1953, Sluck (Minská oblasť)

predsedníčka Ústrednej volebnej komisie Bieloruska

2.

Padabed Juri Mikalaevič

(Padabe Yury Mikalaevič)

Podobed Jurij Nikolajevič

(Podobed Yurij Nikolajevič)

Падабед Юрый Мiкалаевiч

Подобед, Юрий Николаевич

5. 3. 1962, Sluck (Minská oblasť)

jednotka osobitného nasadenia na ministerstve vnútra.
PRÍLOHA IIIZoznam osôb podľa článku 1 ods. 1 písm. c)

 

Priezvisko a meno

Prepis z bieloruštiny

Prepis z ruštiny

Priezvisko a meno

(v bieloruštine)

Priezvisko a meno

(v ruštine)

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Adresa

Číslo pasu

Funkcia

1.

Lukašenka Aľaksandr Ryhoravič

Lukašenko Alexandr Grigorievič

Лукашэнка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30. 8. 1954

Kopys, Vicebská oblasť

 
 

prezident

2.

Niavyhlas, Henadz Mikalajevič

Nevyglas Gennadij Nikolajevič

Нявыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11. 2. 1954

Parahonsk, Pinská oblasť

 
 

bývalý vedúci prezidentskej kancelárie

3.

Pjatkevič Natalľa Uladzimiravna

Petkevič Natalia Vladimirovna

(Petkevič Natalya Vladimirovna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24. 10. 1972

Minsk

 
 

bývalá zástupkyňa vedúceho prezidentskej kancelárie

4.

Rubinav Anatoľ Mikalajevič

Rubinov Anatolij Nikolajevič

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4. 4. 1939

Mogiľov

 
 

predseda hornej snemovne parlamentu,

bývalý zástupca vedúceho prezidentskej kancelárie zodpovedný za médiá a ideologické otázky

5.

Praľaskovski Aleh Vitoľdavič

Proleskovski Oleg Vitoldovič

(Proleskovsky Oleg Vitoldovič)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1. 10. 1963

Zagorsk

(Sergijev Posad/Rusko)

 
 

minister pre informácie

6.

Radzkov Aľaksandr Michajlavič

Raďkov Alexandr Michajlovič

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1. 7. 1951

Botnia, Mogiľovská oblasť

 
 

zástupca vedúceho prezidentskej kancelárie

7.

Rusakevič Uladzimir Vasilievič

Rusakevič Vladimir Vasilijevič

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13. 9. 1947

Vygonošči, Brestská oblasť

 
 

bývalý minister pre informácie

8.

Halavanav Viktar Ryhoravič

Golovanov Viktor Grigorijevič

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 
 

minister spravodlivosti

9.

Zimouski Aľaksadr Leanidavič

Zimovski Alexandr Leonidovič

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10. 1. 1961

Nemecko

 
 

bývalý riaditeľ štátnej televízie

10.

Kanapľov Uladzimir Mikalajevič

Konopľov Vladimir Nikolajevič

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3. 1. 1954

Akulintsi, Mogiľovská oblasť

 
 

bývalý predseda dolnej snemovne parlamentu

11.

Čarhinec Mikalaj Ivanavič

Čerginec Nikolaj Ivanovič

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17. 10. 1937

Minsk

 
 

predseda zahraničného výboru hornej snemovne

12.

Kascian Siarhej Ivanavič

Kostian Sergej Ivanovič

(Kostyan Sergej Ivanovič)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15. 1. 1941

Usokhi, Mogiľovská oblasť

 
 

predseda zahraničného výboru dolnej snemovne

13.

Orda Michail Siarhejevič

Orda Michail Sergejevič

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28. 9. 1966

Ďatlovo, Grodnianska oblasť

Дятлово Гродненской области

 
 

člen hornej snemovne, bývalý predseda Republikového zväzu bieloruskej mládeže

14.

Lazavik Mikalaj Ivanavič

Lozovik Nikolaj Ivanovič

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18. 1. 1951

Nevinyany, Minská oblasť

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 
 

tajomník ústrednej volebnej komisie

15.

Miklaševič Piotr Piatrovič

Miklaševič Piotr Petrovič

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, Minská oblasť

 
 

generálny prokurátor

16.

Sliževski Aleh Leanidavič

Sliževskij Oleg Leonidovič

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 
 
 
 

člen ústrednej volebnej komisie

17.

Charyton Aľaksandr

Chariton Alexandr

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 
 
 
 

poradca odboru ministerstva spravodlivosti pre sociálne organizácie, strany a MVO

18.

Smirnou Iauhen Aľaksandrovič

Smirnov Jevgenij Alexandrovič

(Smirnov Jevgenij Alexandrovič)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15. 3. 1949

Riazanská oblasť, Rusko

 
 

prvý podpredseda hospodárskeho súdu

19.

Ravutskaja Nadzeja Zalauna

(Ravutskaya Nadzeja Zalauna)

Reutskaja Nadežda Zalovna

(Reutskaya Nadežda Zalovna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 
 
 
 

sudkyňa Moskovského obvodu v Minsku

20.

Trubnikav Mikalaj Aľaksejevič

Trubnikov Nikolaj Alexejevič

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 
 
 
 

sudca Partizánskeho obvodu v Minsku

21.

Kupryjanav Mikalaj Michajlavič

Kuprijanov Nikolaj Michajlovič

(Kuprianov Nikolaj Michajlovič, Kuprijanov Nikolaj Michajlovič)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 
 
 
 

bývalý zástupca generálneho prokurátora

22.

Sucharenka Sciapan Mikalajevič

Suchorenko Stepan Nikolajevič

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27. 1. 1957

Zdudiči, Gomeľská oblasť

 
 

bývalý riaditeľ KGB

23.

Dzemiancej Vasiľ Ivanavič

(Dzemjancej Vasiľ Ivanovič)

Dementei Vasilij Ivanovič

(Dementej Vasilij Ivanovič)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 
 
 
 

prvý tajomník KGB

24.

Kozik Leanid Piatrovič

Kozik Leonid Petrovič

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13. 7. 1948

Borisov

 
 

prezident federácie odborových zväzov

25.

Kaľada Aľaksandr Michajlavič

Koleda Alexandr Michajlovič

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 
 
 
 

člen ústrednej volebnej komisie

26.

Michasjov Uladzimir Iľjič

Michasev Vladimir Iľjič

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 
 
 
 

bývalý predseda regionálnej volebnej komisie Gomeľskej oblasti

27.

Lučina Leanid Aľaksandravič

Lučina Leonid Alexandrovič

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18. 11. 1947

Minská oblasť

 
 

bývalý predseda regionálnej volebnej komisie Grodnianskej oblasti

28.

Karpenka Ihar Vasiľjevič

Karpenko Igor Vasilievič

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28. 4. 1964

Novokuzneck, Rusko

 
 

predseda regionálnej volebnej komisie v Minsku

29.

Kurlovič Uladzimir Anatoľjevič

Kurlovič Vladimir Anatolievič

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 
 
 
 

bývalý predseda regionálnej volebnej komisie Minskej oblasti

30.

Miacelica Mikalaj Cimafejevič

Metelica Nikolaj Timofejevič

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 
 
 
 

bývalý predseda regionálnej volebnej komisie Mogiľovskej oblasti

31.

Rybakou Aľaksej

(Rybakov Aľaksej)

Rybakov Aleksej

(Rybakov Alexej)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 
 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

sudca obvodného súdu Moskovského obvodu v Minsku

32.

Bortnik Siarhei Aľaksandrovič

(Bortnik Siarhey Aľaksandrovič)

Bortnik Sergej Aleksandrovič

(Bortnik Sergej Alexandrovič)

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28. 5. 1953

Minsk

Ul. Surganova 80-263, Minsk

MP0469554

štátny prokurátor

33.

Iasianovič Leanid Stanislavavič

(Jasianovič Leanid Stanislavavič)

Iasenovič Leonid Stanislavovič

(Jasenovič Leonid Stanislavovič)

Ясяновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович

26. 11. 1961

Bučany, Vicebská oblasť

Ul. Gorovca 4-104, Minsk

MP0515811

sudca obvodného súdu Centrálneho obvodu v Minsku

34.

Mihun Andrej Arkadzevič

(Mihun Andrey Arkadzevič)

Migun Andrej Arkadijevič

(Migun Andrey Arkadijevič)

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5. 2. 1978

Minsk

UI. Goreckovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

štátny prokurátor.
PRÍLOHA IIIA

Zoznam osôb podľa článku 1 ods. 1 písm. d) a článku 2 ods. 1 písm. b)A.  Osoby

 

Priezvisko a meno

Prepis z bieloruštiny

Prepis z ruštiny

Priezvisko a meno v bieloruštine

Priezvisko a meno v ruštine

Miesto a dátum narodenia

Funkcia

1.

Lukašenka Viktar Aľaksandravič

Lukašenko Viktor Alexandrovič

Лукашэнка Вiктар Аляксандравiч

Лукашенко Виктор Александрович

1976

asistent/poradca prezidenta v oblasti národnej bezpečnosti

2.

Bazanau Aľaksandr Viktaravič

Bazanov Alexandr Viktorovič

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

 

riaditeľ informačného a analytického strediska prezidentskej kancelárie

3.

Guseu Aľaksej Viktaravič

Gusev Aleksej Viktorovič

(Gusev Alexej Viktorovič)

Гусеў Аляксей Вiктаравiч

Гусев Алексей Викторович

 

prvý zástupca riaditeľa informačného a analytického strediska prezidentskej kancelárie

4.

Kryštapovič Leu Eustafievič

(Kryštapovič Leu Yeustafievič)

Krištapovič Lev Eustafievič

(Krištapovič Lev Jevstafijevič)

Крыштаповiч Леў Еўстафьевiч

Криштапович Лев Евстафьевич

 

zástupca riaditeľa informačného a analytického strediska prezidentskej kancelárie

5.

Kolas Alena Piatrovna

Kolos Elena Petrovna

(Kolos Jelena Petrovna)

Колас Алена Пятроўна

Колос Елена Петровна

 

zástupkyňa riaditeľa informačného a analytického strediska prezidentskej kancelárie

6.

Makej Uladzimir Uladzimiravič

(Makey Uladzimir Uladzimiravič)

Makej Vladimir Vladimirovič

(Makey Vladimir Vladimirovič)

Макей Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ Владимир Владимирович

5.8.1958, Grodnianska oblasť

vedúci prezidentskej kancelárie

7.

Iančeuski Usevalad Viačaslavavič

(Yančeuski Usevalad Vyačaslavavič)

Iančevski Vsevolod Viačeslavovič

(Yančevski Vsevolod Vyačeslavovič)

Янчэўскi Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

22. 4. 1976 Borisov

asistent prezidenta, vedúci oddelenia pre ideologické otázky v prezidentskej kancelárii

8.

Malcau Leanid Siamionavič

Malcev Leonid Semenovič

Мальцаў Леанiд Сямёнавiч

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

29. 8. 1949 Vetenevka, Slomin Raion, Grodnianska oblasť

tajomník bezpečnostnej rady

9.

Utsiuryn Andrej Aľaksandravič

(Utsiuryn Andrey Aľaksandravič, Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin Andrej Aleksandrovič)

Уцюрын Андрэй Аляксандравiч

Втюрин, Андрей Александрович

 

veliteľ ochranky prezidenta

10.

Ipatau Vadzim Dzmitrijevič

Ipatov Vadim Dmitrijevič

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

podpredseda ústrednej volebnej komisie

11.

Bušnaia Natallia Uladzimirauna

(Bušnaya Natallia Uladzimirauna)

Bušnaia Natalia Vladimirovna

(Bušnaya Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mogiľov

členka ústrednej volebnej komisie

12.

Buščyk Vasil Vasilievič

Buščik Vasili Vasilievič

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

členka ústrednej volebnej komisie

13.

Kacuba Sviatlana Piatrouna

Kacubo Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

členka ústrednej volebnej komisie

14.

Kisialiova Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva Nadežda Nikolajevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

členka ústrednej volebnej komisie

15.

Padaľak Eduard Vasilievič

(Padalyak Eduard Vasilyevič)

Podoľak Eduard Vasilievič

(Podoľak Eduard Vasilyevič)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

člen ústrednej volebnej komisie

16.

Rachmanava Maryna Iurievna

Rachmanova Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр'еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

člen ústrednej volebnej komisie

17.

Ščurok Ivan Antonavič

Ščurok Ivan Antonovič

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

člen ústrednej volebnej komisie

18.

Kisiaľou Anatol Siamionavič

Kiselev Anatoli Semenovič

(Kiseľov Anatoli Semyonovič)

Кiсялёў Анатоль Сямёнавiч

Киселев, Анатолий Семенович

 

predseda regionálnej volebnej komisie v Brestskej oblasti

19.

Krukouski Viačaslau Iafimavič

(Krukouski Vyačaslau Yafimavič)

Kriukovski Viačeslav Iefimovič

(Kryukovski Vyačeslav Yefimovič)

Крукоўскi, Вячаслаў Яфiмавiч

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

predseda regionálnej volebnej komisie vo Vicebskej oblasti

20.

Stoš Mikalai Mikalaevič

Stoš Nikolai Nikolaevič

Стош Мiкалай Мiкалаевiч

Стош, Николай Николаевич

 

predseda regionálnej volebnej komisie v Gomeľskej oblasti

21.

Sauko Valery Iosifavič

Savko Valeri Iosifovič

Саўко Валерый Iосiфавiч

Савко, Валерий Иосифович

 

predseda regionálnej volebnej komisie v Grodnianskej oblasti

22.

Vasilieu Aľaksei Aľaksandravič

(Vasilyeu Aľaksey Aľaksandravič)

Vasiliev Aleksei Aleksandrovič

(Vasilyev Alexej Alexandrovič)

Васiльеў Аляксей Аляксандравiч

Васильев, Алексей Александрович

 

predseda regionálnej volebnej komisie v Minskej oblasti

23.

Berastau Valery Vasilievič

Berestov Valeri Vasilievič

(Berestov Valeriy Vasilyevič)

Берастаў Валерый Васiльевiч

Берестов, Валерий Васильевич

 

predseda regionálnej volebnej komisie v Mogiľovskej oblasti

24.

Vasilevič Ryhor Aľaksejevič

Vasilevič Grigori Aleksejevič

(Vasilevič Grigorij Aleksejevič)

Васiлевiч Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

13. 2. 1955

generálny prokurátor

25.

Šved Andrej Ivanavič

Šved Andrej Ivanovič

(Šved Andrey Ivanovič)

Швед Андрэй Iванавiч

Швед Андрей Иванович

 

zástupca generálneho prokurátora

26.

Lašyn Aľaksandr Michajlavič

Lašin Aleksandr Michajlovič

Лашын Аляксандр Мiхайлавiч

Лашин, Александр Михайлович

 

zástupca generálneho prokurátora

27.

Konan Viktar Aľaksandravič

Konon Viktor Alexandrovič

Конан Вiктар Аляксандравiч

Конон, Виктoр Александрович

 

zástupca generálneho prokurátora

28.

Stuk Aľaksej Kanstantsinavič

Stuk Aleksei Konstantinovič

(Stuk Alexej Konstantinovič)

Стук Аляксей Канстанцiнавiч

Стук, Алексей Константинович

 

zástupca generálneho prokurátora

29.

Kuklis Mikalai Ivanovič

Kuklis Nikolai Ivanovič

Куклiс Мiкалай Iванавiч

Куклис, Николай Иванович

 

zástupca generálneho prokurátora

30.

Chmaruk Siargei Konstantinovič

Chmaruk Sergei Konstantinovič

(Chmaruk Sergej Konstantinovič)

Хмарук Сяргей Канстанцiнавiч

Хмарук, Сергей Константинович

 

prokurátor v Brestskom obvode

31.

Dysko Henadz Iosifavič

Dysko Gennadi Iosifovič

Дыско Генадзь Iосiфавiч

Дыско, Генадий Иосифович

 

prokurátor vo Vicebskom obvode

32.

Šaeu Valiancin Piatrovič

(Šayeu Valyancin Piatrovič)

Šaev Valentin Petrovič

(Šayev Valentin Petrovič)

Шаеў Валянцiн Пятровiч

Шаев, Валентин Петрович

 

prokurátor v Gomeľskom obvode

33.

Morozau Viktar Mikalaevič

Morozov Viktor Nikolaevič

Марозаў Вiктар Мiкалаевiч

Морозов, Виктор Николаевич

 

prokurátor v Grodnianskom obvode

34.

Archipau Aľaksandr Michajlavič

Archipov Aleksandr Michajlovič

Архiпаў Аляксандр Мiхайлавiч

Архипов, Александр Михайлович

1959, Mogiľov

prokurátor v Minskom obvode

35.

Siankevič Eduard Aľaksandravič

Senkevič Eduard Aleksandrovič

Сянькевiч Эдуард Аляксандравiч

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

prokurátor v Mogiľovskom obvode

36.

Kulik Mikalai Mikalaevič

Kulik Nikolai Nikolaievič

Кулiк Мiкалай Мiкалаевiч

Кулик, Николай Николаевич

 

prokurátor v Minsku

37.

Dudkin Anatol Kanstancinavič

Dudkin Anatoli Konstantinovič

Дудкiн Анатоль Канстанцiнавiч

Дудкин, Анатолий Константинович

 

prokurátor Bieloruskej republiky pre dopravné záležitosti

38.

Dranica Aľaksandr Mikalaevič

Dranica Aleksandr Nikolaevič

Дранiца Аляксандр Мiкалаевiч

Драница, Александр Николаевич

 

vojenský prokurátor

39.

Bilejčik Aľaksandr Uladzimiravič

Bilejčik Aleksandr Vladimirovič

(Bileyčik Aleksandr Vladimirovič)

Бiлейчык Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

1964

prvý námestník ministra spravodlivosti

40.

Lomats Zianon Kuzmič

Lomat Zenon Kuzmič

Ломаць Зянон Кузьмiч

Ломать, Зенон Кузьмич

1944, Karabani

bývalý predseda výboru štátnej kontroly

41.

Kuľašou Anatol Nilavič

Kulešov Anatoli Nilovič

Куляшоў Анатоль Нiлавiч

Кулешов Анатолий Нилович

25. 7. 1959

minister vnútra

42.

Piakarski Aleh Anatolievič

Pekarski Oleg Anatolievič

Пякарскi Алег Анатольевiч

Пекарский, Олег Анатольевич

 

prvý námestník ministra vnútra

43.

Poludzen Iauhen Iauhenavič

(Poludzen Yauhen Yauhenavič

Poluden Evgeni Evgenievič

(Poluden Yevgeni Yevgenyevič)

Полудзень Яўген Яўгенавiч

Полудень, Евгений Евгеньевич

 

námestník ministra vnútra

44.

Iauseev Ihar Uladzimiravič

(Yauseev Ihar Uladzimiravič, Yauseyev, Ihar Uladzimiravič)

Evseev Igor Vladimirovič

(Yevseev Igor Vladimirovič, Yevseyev Igor Vladimirovič)

Яўсееў Iгар Уладзiмiравiч

Евсеев, Игорь Владимирович

 

veliteľ zásahovej jednotky OMON

45.

Farmahei Leanid Kanstancinavič

(Farmahey Leanid Kanstancinavič)

Farmagei Leonid Konstantinovič

(Farmagey Leonid Konstantinovič)

Фармагей Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

1962

veliteľ milícií v Minskom obvode

46.

Lukomski Aľaksandr Vaľancinavič

Lukomski Aleksandr Valentinovič

Лукомскi Аляксандр Валянцiнавiч

Лукомский, Александр Валентинович

 

veliteľ osobitného pluku na ministerstve vnútra v Minskom obvode

47.

Zaicau Vadzim Iurievič

Zaicev Vadim Iurievič

Зайцаў Вадзiм Юр'евiч

Зайцев, Вадим Юрьевич

1964

riaditeľ KGB

48.

Dziadkou Leanid Mikalajevič

Dedkov Leonid Nikolajevič

Дзядкоў Леанiд Мiкалаевiч

Дедков, Леонид Николаевич

 

prvý zástupca riaditeľa KGB, riaditeľ KGB vo Vicebskej oblasti

49.

Bachmatau Ihar Andrejevič

Bachmatov Igor Andrejevič

Бахматаў Iгар Андрэевiч

Бахматов, Игорь Андреевич

 

zástupca riaditeľa KGB

50.

Cercel Ivan Stanislavavič

Tertel Ivan Stanislavovič

Церцель Iван Станiслававiч

Тертель Иван Станиславович

 

zástupca riaditeľa KGB

51.

Smalenski Mikalaj Zinouevič

Smolenski Nikolaj Zinovijevič

Смаленскi Мiкалай Зiноўевiч

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

bývalý zástupca riaditeľa KGB

52.

Vehera Viktar Paulavič

Vegera Viktor Pavlovič

Вегера Вiктар Паўлавiч

Вегера Виктор Павлович

 

prvý zástupca riaditeľa KGB

53.

Svorab Mikalaj Kanstancinavič

Svorob Nikolaj Konstantinovič

Свораб Мiкалай Канстанцiнавiч

Свороб Николай Константинoвич

 

bývalý zástupca riaditeľa KGB

54.

Traciak Piotr

Tretiak Petr

(Tretyak Piotr)

Траццяк Пётр

Третьяк, Петр

 

bývalý zástupca riaditeľa KGB

55.

Zacharau Aľaksej Ivanavič

Zacharov Aleksej Ivanovič

(Zacharov Alexej Ivanovič)

Захараў Аляксей Iванавiч

Захаров Алексей Иванович

 

bývalý riaditeľ vojenskej kontrarozviedky KGB

56.

Talstašou Aľaksandr Alehavič

Tolstašov Aleksandr Olegovič

Талсташоў Аляксандр Алегавiч

Толсташов Александр Олегович

 

riaditeľ výboru KGB pre ochranu ústavného poriadku a boj proti terorizmu

57.

Rusak Viktar Uladzimiravič

Rusak Viktor Vladimirovič

Русак Вiктар Уладзiмiравiч

Русак Виктор Владимирович

 

riaditeľ výboru KGB pre hospodársku bezpečnosť

58.

Iaruta Viktar

(Yaruta Viktar)

Iaruta Viktor

(Yaruta Viktor)

Ярута Вiктар

Ярута, Виктор

 

riaditeľ výboru KGB pre štátne komunikácie

59.

Varapaev Ihar Ryhoravič

(Varapayev Ihar Ryhoravič)

Voropaev Igor Grigorijevič

(Voropayev Igor Grigoryevič)

Варапаеў Iгар Рыгоравiч

Воропаев Игорь Григорьевич

 

bývalý riaditeľ výboru KGB pre štátne komunikácie

60.

Kalach Uladzimir Viktaravič

Kalach Vladimir Viktorovič

Калач Уладзiмiр Вiктаравiч

Калач Владимир Викторович

 

bývalý riaditeľ KGB v Minskom obvode

61.

Busko Ihar Iauhenavič

(Busko Ihar Yauhenavič

Busko Igor Evgenijevič

(Busko Igor Yevgenyevič)

Бусько Iгар Яўгенавiч

Бусько Игорь Евгеньевич

 

riaditeľ KGB v Brestskej oblasti

62.

Korzh Ivan Aľaksejevič

Korzh Ivan Aleksejevič

Корж Iван Аляксеевiч

Корж Иван Алексеевич

 

riaditeľ KGB v Grodnianskej oblasti

63.

Siarheenka Ihar Piatrovič

Sergejenko Igor Petrovič

(Sergeyenko Igor Petrovič)

Сяргеенка Iгар Пятровiч

Сергеенко Игорь Петрович

 

riaditeľ KGB v Mogiľovskej oblasti

64.

Herasimenka Henadz Anatolijevič

Gerasimenko Gennadi Anatolijevič

Герасiменка Генадзь Анатольевiч

Герасименко Геннадий Анатольевич

 

riaditeľ KGB vo Vicebskej oblasti

65.

Liaskouski Ivan Anatolijevič

Leskovski Ivan Anatolijevič

Ляскоўскi Iван Анатольевiч

Лесковский Иван Анатольевич

 

bývalý riaditeľ KGB v Gomeľskej oblasti

66.

Maslakou Valery Maslakov Valeri

Маслакоў Валерый

Маслаков Валерий

 

riaditeľ výboru KGB pre spravodajské informácie

67.

Volkau Siarhei Volkov Sergej

(Volkov Sergey)

Волкаў Сяргей

Волков Сергей

 

bývalý riaditeľ výboru KGB pre spravodajské informácie

68.

Žadobin Iury Viktaravič

(Žadobin Yury Viktaravič)

Žadobin Iuri Viktorovič

(Žadobin Yuri Viktorovič)

Жадобiн Юрый Вiктаравiч

ЖАДОБИН Юрий Викторович

14. 11. 1954

minister obrany

69.

Krašeuski Viktar

Kraševski Viktor

Крашэўскi Вiктар

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

riaditeľ GRU

70.

Ananič Liliia Stanislavauna

(Ananič Lilia Stanislavauna, Ananič Liliya Stanislavauna)

Ananič Liliia Stanislavovna

(Ananič Lilia Stanislavovna, Ananič Liliya Stanislavovna)

Ананiч Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

1960

prvá námestníčka ministra pre informácie

71.

Lapcionak Ihar Mikalajevič

Laptionok Igor Nikolajevič

Лапцёнак Iгар Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

1947, Minsk

tajomník ministra pre informácie

72.

Davydzka Henadz Branislavavič

Davydko Gennadi Bronislavovič

Давыдзька Генадзь Бранiслававiч

Давыдько, Геннадий Брониславович

 

riaditeľ štátnej televízie

73.

Kaziiatka Iury Vasilijevič

(Kaziatka Yury Vasilijevič, Kaziyatka Yury Vasilijevič)

Koziiatko Iuri Vasilijevič

(Koziatko Yuri Vasilijevič, Koziyatko Yuri Vasilijevič)

Казiятка Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

1964, Brest

generálny riaditeľ „Stolichnoe Televidenie“

74.

Iakubovich Pavel Izotavič

(Yakubovič Pavel Izotavič)

Iakubovič Pavel Izotovič

(Yakubovič Pavel Izotovič)

Якубовiч Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

23. 9. 1946

šéfredaktor „Sovietskaia Belarus“

75.

Lemiašonak Anatol Ivanavič

Lemešenok Anatoli Ivanovič

Лемяшонак Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

 

šéfredaktor „Republika“

76.

Prakopau Iury

(Prakopau Yury)

Prokopov Iuri

(Prokopov Yuri)

Пракопаў Юрый

Прокопов Юрий

 

vysokopostavený vplyvný redaktor štátnej televíznej stanice „Pervi“ (č. 1)

77.

Michalčanka Aľaksei

Michalčenko Aleksej

(Michalčenko Alexej)

Мiхальчанка Аляксей

Михальченко Алексей

 

vysokopostavený vplyvný redaktor štátnej televíznej stanice ONT

78.

Taranda Aľaksandr Michajlavič

Taranda Aleksandr Michajlovič

Таранда Аляксандр Мiхайлавiч

Таранда Александр Михайлович

 

zástupca redaktora novín „Sovietskaia Belarus“

79.

Gardzienka Siarhei Aľaksandravič

Gordienko Sergei Aleksandrovič

(Gordiyenko Sergey Aleksandrovič)

Гардзiенка Сяргей Аляксандравiч

Гордиенко Сергей Александрович

 

zástupca redaktora novín „Sovietskaia Belarus“

80.

Tarapeckaia Halina Michajlauna

(Tarapeckaya Halina Michajlauna)

Toropeckaia Galina Michajlovna

(Toropeckaya Galina Michajlovna)

Тарапецкая Галiна Мiхайлаўна

Торопецкая Галина Михайловна

 

zástupkyňa redaktora novín „Sovietskaia Belarus“

81.

Šadryna Hanna Stanislavauna

Šadrina Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

zástupkyňa šéfredaktora novín „Sovietskaia Belarus“

82.

Žuk Dzmitry Aľaksandravič

Žuk Dmitri Aleksandrovič

Жук Дзмiтрый Аляксандравiч

Жук Дмитрий Александрович

 

generálny riaditeľ štátnej tlačovej agentúry BELTA

83.

Hihin Vadzim

Gigin Vadim

Гiгiн Вадзiм

Гигин Вадим

 

šéfredaktor mesačnej revue „Belorusskaia Dumka“

84.

Ablameika Siarhei Uladzimiravič

Ablameiko Sergei Vladimirovič

(Ablameyko Sergey Vladimirovič)

Абламейка Сяргей Уладзiмiравiч

Абламейко, Сергей Владимирович

1956, Grodno Region

rektor bieloruskej štátnej univerzity

85.

Sirenka Viktar Ivanavič

Sirenko Viktor Ivanovič

Сiрэнка Вiктар Iванавiч

Сиренко Виктор Иванович

 

hlavný chirurg pohotovostnej nemocnice v Minsku

86.

Ananič Alena Mikalaeuna

Ananič Elena Nikolaevna

(Ananič Yelena Nikolaevna)

Ананiч Алена Мiкалаеўна

Ананич Елена Николаевна

 

sudkyňa obvodného súdu Pervomayski v Minsku

87.

Ravinskaia Taciana Uladzimirauna

(Ravinskaya Taciana Uladzimirauna)

Revinskaia Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya Tatiana Vladimirovna, Revinskaya Tatyana Vladimirovna)

Равiнская Таццяна Уладзiмiраўна

Ревинская Татьяна Владимировна

 

sudkyňa obvodného súdu Pervomayski v Minsku

88.

Esman Valery Aľaksandravič

(Yesman Valery Aľaksandravič)

Esman Valeri Aleksandrovič

(Yesman Valeri Aleksandrovič, Yesman Valeriy Aleksandrovič)

Есьман Валерый Аляксандравiч

Есьман Валерий Александрович

 

sudca ústredného obvodného súdu v Minsku

89.

Byčko Aľaksej Viktaravič

Byčko Aleksej Viktorovič

(Byčko Alexej Viktorovič)

Бычко Аляксей Вiктаравiч

Бычко Алексей Викторович

 

sudca ústredného obvodného súdu v Minsku

90.

Chadanevič Aľaksandr Aľaksandravič

Chodanevič Aleksandr Aleksandrovič

Хаданевiч Аляксандр Аляксандравiч

Ходаневич Александр Александрович

 

sudca ústredného obvodného súdu v Minsku

91.

Baranouski Andrei Fiodaravič

Baranovski Andrei Fedorovič

(Baranovski Andrey Fedorovič)

Бараноўскi Андрэй Фёдаравiч

Барановский Андрей Федорович

 

sudca obvodného súdu Partizanskij v Minsku

92.

Ciciankova Alena Viktarauna

Titenkova Elena Viktorovna

(Titenkova Yelena Viktorovna)

Цiцянкова Алена Вiктараўна

Титенкова Елена Викторовна

 

sudkyňa obvodného súdu Partizanskij v Minsku

93.

Tupik Vera Michajlauna

Tupik Vera Michajlovna

Тупiк Вера Мiхайлаўна

Тупик Вера Михайловна

 

sudkyňa obvodného súdu Leninskij v Minsku

94.

Niakrasava Alena Cimafeeuna

Nekrasova Elena Timofejevna

(Nekrasova Yelena Timofeyevna)

Някрасава Алена Цiмафееўна

Некрасова Елена Тимофеевна

 

sudkyňa obvodného súdu Zavadskij v Minsku

95.

Lapceva Alena Viačeslavauna

Lapteva Elena Viačeslavovna

(Lapteva Yelena Vyačeslavovna)

Лапцева Алена Вячаславаўна

Лаптева Елена Вячеславовна

 

sudkyňa obvodného súdu Zavadskij v Minsku

96.

Balauniou Mikalai Vasilievič

Bolovnev Nikolai Vasilievič

Балаўнёў Мiкалай Васiльевiч

Боловнев Николай Васильевич

 

sudca obvodného súdu Zavadskij v Minsku

97.

Kazak Viktar Uladzimiravič

Kazak Viktor Vladimirovič

Казак Вiктар Уладзiмiравiч

Казак Виктор Владимирович

 

sudca obvodného súdu Moskovskij v Minsku

98.

Šylko Alena Mikalaeuna

Šilko Elena Nikolajevna

(Šilko Yelena Nikolajevna)

Шылько Алена Мiкалаеўна

Шилько Елена Николаевна

 

sudkyňa obvodného súdu Moskovskij v Minsku

99.

Simachina Ľubou Siarheeuna

Simachina Ľubov Sergejevna

Сiмахiна Любоў Сяргееўна

Симахина Любовь Сергеевна

 

sudkyňa obvodného súdu Moskovskij v Minsku

100.

Kuzniacova Natallia Anatolieuna

Kuznecova Natalia Anatolijevna

(Kuznecova Natalya Anatolyjevna)

Кузняцова Наталля Анатольеўна

Кузнецова Наталья Анатольевна

1973, Minsk

sudkyňa obvodného súdu Moskovskij v Minsku

101.

Celica Lidziia Fiodarauna

(Celica Lidzia Fiodarauna, Celica Lidziya Fiodarauna)

Telica Lidiia Fedorovna

(Telica Lidia Fedorovna, Telica Lydija Fedorovna)

Целiца Лiдзiя Фёдараўна

Телица Лидия Федоровна

 

sudca obvodného súdu Moskovskij v Minsku

102.

Čarniak Alena Leanidauna

Černiak Elena Leonidovna

(Černiak Yelena Leonidovna, Černyak Yelena Leonidovna)

Чарняк Алена Леанiдаўна

Черняк Елена Леонидовна

 

sudkyňa obvodného súdu Moskovskij v Minsku

103.

Šestakou Iury Valerijevič

(Šestakou Yury Valerijevič)

Šestakov Iuri Valerijevič

(Šestakov Yuri Valerijevič)

Шастакоў Юрый Валер'евiч

Шестаков Юрий Валерьевич

 

sudkyňa obvodného súdu Moskovskij v Minsku

104.

Motyl Taciana Iaraslavauna

(Motyl Taciana Yaraslavauna)

Motyl Tatiana Iaroslavovna

(Motyl Tatyana Yaroslavovna)

Матыль Таццяна Яраславаўна

Мотыль Татьяна Ярославовна

 

sudkyňa obvodného súdu Moskovskij v Minsku

105.

Chatkevič Iauhen Viktaravič

(Chatkevič Yauhen Viktaravič)

Chatkevič Evgeni Viktorovič

(Chatkevič Yevgeni Viktorovič)

Хаткевiч Яўген Вiктаравiч

Хаткевич Евгений Викторович

 

sudca obvodného súdu Moskovskij v Minsku

106.

Husakova Volha Arkadzieuna

Gusakova Olga Arkadijevna

Гусакова Вольга Аркадзьеўна

Гусакова Ольга Аркадьевна

 

sudkyňa obvodného súdu Oktiabrskij v Minsku

107.

Šahrai Ryta Piatrouna

Šagrai Rita Petrovna

Шаграй Рыта Пятроўна

Шаграй Рита Петровна

 

sudca obvodného súdu Oktiabrskij v Minsku

108.

Mitrachovič Iryna Aľakseeuna

Mitrachovič Irina Aleksejevna

Мiтраховiч Iрына Аляксееўна

Митрахович Ирина Алексеевна

 

sudca obvodného súdu Oktiabrskij v Minsku

109.

Pratasavickaia Natallia Uladzimirauna

Protosovickaia Natalia Vladimirovna

(Protosovickaya Natalia Vladimirovna, Protosovickaya Natalya Vladimirovna)

Пратасавiцкая Наталля Уладзiмiраўна

Протосовицкая Наталья Владимировна

 

sudkyňa obvodného súdu Oktiabrskij v Minsku

110.

Lapko Maksim Fiodaravič

Lapko Maksim Fedorovič

(Lapko Maxim Fyodorovič)

Лапко Максiм Фёдаравiч

Лапко Максим Федорович

 

sudca obvodného súdu Oktiabrskij v Minsku

111.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

Варэнiк Наталля Сямёнаўна

Вареник Наталья Семеновна

 

sudkyňa obvodného súdu Frunzenskij v Minsku

112.

Žukouskaia Žanna Aľakseeuna

(Žukouskaya Žanna Aľakseyeuna)

Žukovskaia Žanna Aleksejevna

(Žukovskaya Žanna Alekseyevna)

Жукоўская Жанна Аляксееўна

Жуковская Жанна Алексеевна

 

sudkyňa obvodného súdu Frunzenskij v Minsku

113.

Samaliuk Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

Самалюк Ганна Валер'еўна

Самолюк Анна Валерьевна

 

sudkyňa obvodného súdu Frunzenskij v Minsku

114.

Lukašenka Dzmitry Aľaksandravič

Lukašenko Dmitri Alexandrovič

Лукашэнка Дзмiтрый Аляксандравiч

Лукашенко Дмитрий Александрович

 

podnikateľ, aktívna účasť na finančných operáciách Lukašenkovej rodiny

115.

Šuhaeu Siarhei

(Šuhayeu Siarhei)

Šugaev Sergei

(Šugayev Sergey)

Шугаеў Сяргей

Шугаев Сергей

 

zástupca riaditeľa kontrarozviedky KGB

116.

Kuzniacou Ihar

Kuznecov Igor

Кузняцоў Iгар

Кузнецов Игорь

 

riaditeľ výcvikového strediska štátnej KGB

117.

Haidukevič Valery Uladzimiravič

(Gaidukevič Valeri Vladimirovič)

Гайдукевiч Валерый Уладзiмiравiч

Гайдукевич Валерий Владимирович

 

Námestník ministra vnútra,

veliteľ vnútorných síl. Ako veliteľ vnútorných síl nesie zodpovednosť za násilné potlačenie protestov.

118.

Hureeu Siarhei Viktaravič

(Hureyeu Siarhey Viktaravič, Gureev Sergei Viktorovič, Gureyev Sergey Viktorovič)

Гурэеў Сяргей Вiктаравiч

Гуреев Сергей Викторович

 

Námestník ministra vnútra, riaditeľ oddelenia predbežného vyšetrovania

Ako námestník ministra vnútra nesie zodpovednosť za násilné potlačenie protestov a porušovanie ľudských práv počas vyšetrovania.

119.

Kačanau Uladzimir Uladzimiravič

(Kačanov Vladimir Vladimirovič)

Качанаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Качанов Владимир Владимирович

 

Poradca ministra spravodlivosti. Ako poradca ministra spravodlivosti nesie zodpovednosť za fungovanie bieloruského súdnictva.

120.

Badak Ala Mikalaeuna

(Bodak Alla Nikolajevna)

Бадак Ала Мiкалаеўна

Бодак Алла Николаевна

 

Námestníčka ministra spravodlivosti.

Ako námestníčka ministra spravodlivosti nesie zodpovednosť za fungovanie bieloruského súdnictva.

121.

Simanau Aľaksandr Anatolijevič

(Simonov Aleksandr Anatolijevič)

Сiманаў Аляксандр Анатольевiч

Симонов Александр Анатольевич

 

Námestník ministra spravodlivosti.

Ako námestník ministra spravodlivosti nesie zodpovednosť za fungovanie bieloruského súdnictva.

122.

Tušynski Ihar Heraninavič

(Tušinski Igor Geroninovič)

Тушынскi Iгар Геранiнавiч

Тушинский Игорь Геронинович

 

Námestník ministra spravodlivosti.

Ako námestník ministra spravodlivosti nesie zodpovednosť za fungovanie bieloruského súdnictva.

123.

Skurat Viktar

(Skurat Viktor)

Скурат Вiктар

Скурат Виктор

 

Vedúci oddelenia verejnej bezpečnosti ministerstva vnútra na mestskom úrade v Minsku, plukovník milícií.

Od Lukašenka dostal vyznamenanie za aktívnu účasť na vykonávaní rozkazov počas násilného zásahu v priebehu demonštrácie 19. decembra 2010.

124.

Ivanou Siarhei

(Ivanov Sergei, Ivanov Sergey)

Iваноў Сяргей

Иванов Сергей

 

Zástupca riaditeľa divízie zásobovania na direktoráte pre ideologické otázky a personál ministerstva vnútra na mestskom úrade v Minsku, major milícií.

Od Lukašenka dostal vyznamenanie za aktívnu účasť na vykonávaní rozkazov počas násilného zásahu v priebehu demonštrácie 19. decembra 2010.

125.

Kadzin, Raman

(Kadin, Roman )

Кадзiн Раман

Кадин Роман

 

Veliaci dôstojník oddelenia zásobovania motorizovanej hliadkovacej služby zbraňami a technickým vybavením, major milícií.

Od Lukašenka dostal vyznamenanie za aktívnu účasť na vykonávaní rozkazov počas násilného zásahu v priebehu demonštrácie 19. decembra 2010.

126.

Komar, Volha

(Komar, Olga)

Комар Вольга

Комар Ольга

 

sudkyňa obvodného súdu Frunzenskij v Minsku, ktorá sa zaoberá prípadom Vasilijeva Parfenkova

127.

Zaharouski, Anton

(Zagorovski, Anton)

Загароўскi Антон

Загоровский Антон

 

prokurátor na obvodnom súde Frunzenskij v Minsku, ktorý sa zaoberá prípadom Vasilijeva Parfenkova

128.

Čarkas Taciana Stanislavauna

(Čerkas Taciana Stanislavauna, Čerkas Tatiana Stanislavovna)

Чаркас (Чэркас) Таццяна Станiславаўна

Черкас Татьяна Станиславовна

 

sudkyňa obvodného súdu Frunzenskij v Minsku, ktorá sa zaoberá prípadom Aleksandra Otroščenkova (odsúdeného bezpodmienečne na trest odňatia slobody na 4 roky), Aleksandra Molčanova (odsúdeného na trest odňatia slobody na 3 roky) a Dmitrija Novika (odsúdeného bezpodmienečne na trest odňatia slobody na 3,5 roka)

129.

Maladcova Taciana

(Molodcova Tatiana)

Маладцова Таццяна

Молодцова Татьяна

 

prokurátorka na obvodnom súde Frunzenskij v Minsku, ktorá sa zaoberá prípadmi Aleksandra Otroščenkova, Aleksandra Molčanova a Dmitrija Novika

130.

Ľabedzik Michail Piatrovič

(Lebedik Michail Petrovič)

Лябедзiк Мiхаiл Пятровiч

Лебедик Михаил Петрович

 

prvý zástupca redaktora novín „Sovietskaia Belarus“, aktívny vysielateľ a analytik provládnej politiky, ktorý podáva falošné informácie a vyjadruje nespravodlivé pripomienky k prebiehajúcim procesom v Bielorusku proti občianskej spoločnosti

131.

Padhaiski Henadz Danatavič

(Podgaiski Gennadi Donatovič)

Падгайскi Генадзь Данатавiч

Подгайский Геннадий Донатович

 

riaditeľ štátnej polytechnickej akadémie v Minsku

zodpovedný za vylučovanie študentov zo školy

132.

Kucharčyk Piotr Dzmitryevič

(Kucharčik Piotr Dmitrijevič)

Кухарчык Пётр Дзмiтрыевiч

Кухарчик Пётр Дмитриевич

 

rektor štátnej pedagogickej univerzity v Minsku

zodpovedný za vylučovanie študentov zo školy

133.

Batura Michail Paulavič

(Batura Michail Pavlovič)

Батура Мiхаiл Паўлавiч

Батура Михаил Павлович

 

rektor štátnej univerzity pre informatiku a rádioelektroniku v Minsku zodpovedný za vylučovanie študentov zo školy

134.

Časnouski Mečyslau Edvardavič

(Česnovski Mečislav Edvardovič)

Часноўскi Мечыслаў Эдвардавiч

Чесновский Мечислав Эдвардович

 

rektor Puškinovej štátnej univerzity v Breste zodpovedný za vylučovanie študentov zo školy

135.

Alpeeva Tamara Michailauna

(Alpeyeva Tamara Michailauna, Alpeeva Tamara Michajlovna, Alpeyeva Tamara Michajlovna)

Алпеева Тамара Мiхайлаўна

Алпеева Тамара Михайловна

 

rektor medzinárodného humanitno-ekonomického inštitútu zodpovedný za vylučovanie študentov.

▼M3

136.

Šykarov, Uladzislav

Šikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Sudca Železnodorožného obvodného súdu vo Vicebsku. Počas odvolacieho súdneho konania odsúdil niekoľkých demonštrantov aj napriek tomu, že súd prvého stupňa ich neuznal za vinných.

137.

Merkuľ, Natalja Viktarauna

Merkuľ, Natalja Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Dátum narodenia:

13.11.1964

Riaditeľka strednej školy v Talkove v Puchovičiskom obvode. Dňa 27. januára 2011 zo zamestnania prepustila vysoko cenenú učiteľku na tejto strednej škole Natalju Iliničovú, a to pre jej politické názory a účasť na udalostiach, ktoré sa odohrali 19. decembra 2010.

138.

Akulič, Sviatlana Rascislavauvna

Okulič, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Dátum narodenia:

27.8.1948 alebo 1949

Sudkyňa na Puchovičiskom obvodnom súde. Nezákonne zamietla návrh Natalje Iliničovej týkajúci sa opätovného zaradenia do učiteľského zboru na strednej škole v Talkove.

139.

Pykina, Natalja

Pykina, Natalja

Pykina, Natalja

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Sudkyňa na Partizánskom obvodnom súde, ktorá sa zaoberala prípadom Lichovida. Aktivistu „Hnutia za slobodu“ Lichovida odsúdila na trest odňatia slobody na tri a pol roka v najprísnejšej nápravnovýchovnej skupine.

140.

Mazouka, Siarhej

Mazovka, Sergej (Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей/Мазовко Сергей

 

Prokurátor v prípade Daškevič-Lobov. Aktivisti Mladého frontu Dmitri Daškevič a Eduard Lobov boli za „výtržníctvo“ odsúdení na trest odňatia slobody na niekoľko rokov. Skutočným dôvodom ich odsúdenia bolo, že sa obaja aktívne zúčastnili na volebnej kampani v decembri 2010, v rámci ktorej podporovali jedného z opozičných kandidátov.

141.

Aľaksandrau, Dmitryj Piatrovič

Alexandrov, Dmitrij Petrovič

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Sudca na najvyššom hospodárskom súde. Potvrdil zákaz vysielania pre nezávislú stanicu „Autoradio“. Stanica „Autoradio“ sa zakázala preto, „že počas prezidentskej kampane v decembri 2010 vysielala výzvy na masové porušovanie verejného poriadku“. Stanica na základe platnej zmluvy vysielala volebný program jedného z opozičných kandidátov, pána Sannikova, ktorý povedal: „O budúcnosti sa nerozhodne v kuchyniach, ale na námestí!“

142.

Vakuľčyk, Valeryj

Vakuľčik, Valerij

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Vedúci analytického strediska prezidentskej kancelárie zodpovedný za telekomunikáciu, ako aj monitorovanie, filtrovanie, odpočúvanie a kontrolovanie rôznych komunikačných kanálov, napríklad internetu, a zasahovanie do nich.

143.

Čatviartkova, Natalja

Četviertkova, Natalja

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Sudkyňa Partizanskeho obvodného súdu v Minsku. Viedla konanie voči bývalému prezidentskému kandidátovi Andrejovi Sannikovi a aktivistom občianskej spoločnosti Iľjovi Vasilevičovi, Fedorovi Mirzojanovi, Olegovi Hnedčikovi a Vladimirovi Jeriomenkovi. Spôsob, akým viedla konanie, je jednoznačným porušením trestného poriadku. Podporovala používanie dôkazov a svedectiev proti obvineným, ktoré s nimi nesúviseli.

144.

Bulaš, Ala

Bulaš, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Sudkyňa Okťabrskeho (Kastričnitskeho) obvodného súdu v Minsku. Viedla konanie voči Pavlovi Vinogradovovi, Dmitrijovi Drozdovi, Alesovi Kirkevičovi, Andrejovi Protaseniovi, Vladimirovi Homičenkovi. Spôsob, akým viedla konanie, je jednoznačným porušením trestného poriadku. Podporovala používanie dôkazov a svedectiev proti obvineným, ktoré s nimi nesúviseli.

145.

Barouski, Aľaksandr Henadzevič

Borovski, Aleksandr Gennadzevič

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Prokurátor Okťabrskeho (Kastričnitskeho) obvodného súdu v Minsku. Viedol konanie voči Pavlovi Vinogradovovi, Dmitrijovi Drozdovi, Alesovi Kirkevičovi, Vladimirovi Homičenkovi. Ním predložená obžaloba je jednoznačne a bezprostredne politicky motivovaná a je jednoznačným porušením trestného poriadku. Je založená na nesprávnej klasifikácii udalostí z 19. decembra 2010 a nie je podložená dôkazmi, či už vecnými alebo výpoveďami svedkov.

146.

Simanouskij, Dmitrij Valerevič

Simanovskij, Dmitrij Valerievič

Сiманоўскi Дмiтрый Валер’евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Prokurátor Pervomajskeho obvodného súdu v Minsku. Viedol konanie proti Dmitrijovi Bondarenkovi. Ním predložená obžaloba je jednoznačne a bezprostredne politicky motivovaná a je jednoznačným porušením trestného poriadku. Je založená na nesprávnej klasifikácii udalostí z 19. decembra 2010 a nie je podložená dôkazmi, či už vecnými alebo výpoveďami svedkov.

147.

Brysina, Žanna

Brysina, Žanna (Brisina, Žanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна/Брисина Жанна

 

Sudkyňa Zavodskeho obvodného súdu v Minsku, ktorá viedla konanie voči významným predstaviteľom občianskej spoločnosti Irine Chalipovej, Sergejovi Marcelevovi, Pavlovi Severinecovi. Spôsob, akým viedla konanie, je jednoznačným porušením trestného poriadku. Podporovala používanie dôkazov a svedectiev proti obvineným, ktoré s nimi nesúviseli.

148.

Žukovskij, Sergej Konstantinovič

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Prokurátor Zavodskeho obvodného súdu v Minsku, ktorý viedol konanie voči významným predstaviteľom občianskej spoločnosti Irine Chalipovej, Sergejovi Marcelevovi, Pavlovi Severinecovi. Ním predložená obžaloba je jednoznačne a bezprostredne politicky motivovaná a je jednoznačným porušením trestného poriadku. Je založená na nesprávnej klasifikácii udalostí z 19. decembra 2010 a nie je podložená dôkazmi, či už vecnými alebo výpoveďami svedkov.

▼M4

149.

Andrey Kažeunikav

Andrey Koževnikov

Андрэй Кажэўнiкаў

Андрей Кожевников

 

Prokurátor v procese proti bývalým kandidátom na prezidenta Vladimirovi Neklijaevovi, Vitalymu Rimaševskému, proti členom tímu zodpovedného za volebnú kampaň Andrejovi Dmitrijevovi, Alexandrovi Fedutovi a Sergejovi Vozniakovi, ako aj proti zástupkyni predsedu Mladého frontu Anastasii Položankovej. Obvinenia,ktoré predložil, boli jasne politicky motivované, ako aj jasným porušením trestného poriadku. Zakladali sa na nesprávnej klasifikácii udalostí z 19. decembra 2010, pričom neboli podložené dôkazmi ani svedectvami svedkov.

150.

Gračova, Ľudmila

(Gračova, Ludmila; Gračova Lyudmila)

Gračeva Liudmila

(Gračeva Lyudmila; Gračiova Ludmila)

Грачова Людмiла

Грачева Людмила

 

Sudkyňa obvodného súdu Leninski v Minsku. Rozhodovala v procesoch proti bývalým kandidátom na prezidenta Nikolajovi Statkevičovi a Dmitrimu Ussovi, ako aj proti politickým aktivistom a aktivistom občianskej spoločnosti Andrejovi Pozniakovi, Alexandrovi Klaskovskému, Alexandrovi Kvetkevičovi, Artiomovi Gribkovi a Dmitrimu Bulanovovi. Spôsob, akým proces viedla, bol jasným porušením trestného poriadku. Umožnila, aby sa použili dôkazy a svedectvá, ktoré sa netýkali obvinených osôb.

151.

Čubkavec Kiril

Čubkovec Kirill

Чубкавец Кiрыл

Чубковец Кирилл

 

Prokurátor v procese proti bývalým kandidátom na prezidenta Nikolajevovi Statkevičovi a Dmitrimu Ussovi, ako aj proti politickým aktivistom a aktivistom občianskej spoločnosti Andrejovi Pozniakovi, Alexandrovi Klaskovskému, Alexandrovi Kvetkevičovi, Artiomovi Gribkovi a Dmitrimu Bulanovovi. Obvinenia, ktoré predložil, boli jasne politicky motivované, ako aj jasným porušením trestného poriadku. Zakladali sa na nesprávnej klasifikácii udalostí z 19. decembra 2010, pričom neboli podložené dôkazmi ani svedectvami svedkov.

152.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovič

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

Dátum narodenia: 1. 7. 1957 v meste Berďansk, Záporožská oblasť, Ukrajina.

Číslo pasu: MP2405942

Osoba spojená s prezidentom Lukašenkom a jeho rodinou. Hlavný ekonomický poradca prezidenta Lukašenka a kľúčový finančný podporovateľ jeho režimu. Predseda rady akcionárov spoločnosti Beltechexport, najväčšej spoločnosti zameranej na vývoz a dovoz výrobkov obranného priemyslu v Bielorusku.B.  Subjekty

 

Názov

Prepis z bieloruštiny

Prepis z ruštiny

Názov

(v bieloruštine)

Názov

(v ruštine)

Identifikačné údaje

Dôvody

1.

Beltechexport

 

ЗАО „Белтехэкспорт“

Bieloruská republika,220013, Minsk,Nezavisimost ave., 86-B,Tel.: (+375 17) 263-63-83,Fax: (+375 17) 263-90-12

Subjekt pod kontrolou pána Vladimira Peftieva

2.

Sport-Pari

(prevádzkovateľ republikánskej lotériovej spoločnosti)

 

ЗАО „Спорт-пари“ (оператор республиканской лотереи)

 

Subjekt pod kontrolou pána Vladimira Peftieva

3.

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП „БТ Телекоммуникации“

 

Subjekt pod kontrolou pána Vladimira Peftieva

▼M2
PRÍLOHA IVZoznam osôb podľa článku 2 ods. 1 písm. a)

 

Priezvisko a meno

Prepis z bieloruštiny

Prepis z ruštiny

Priezvisko a meno

(v bieloruštine)

Priezvisko a meno

(v ruštine)

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Adresa

Číslo pasu

Funkcia

1.

Lukašenka Aľaksandr Ryhoravič

Lukašenko Alexandr Grigorievič

Лукашэнка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30. 8. 1954

Kopys, Vicebská oblasť

 
 

prezident

2.

Niavyhlas, Henadz Mikalajevič

Nevyglas Gennadij Nikolajevič

Нявыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11. 2. 1954

Parahonsk, Pinská oblasť

 
 

bývalý vedúci prezidentskej kancelárie

3.

Pjatkevič Natalľa Uladzimiravna

Petkevič Natalia Vladimirovna

(Petkevič Natalya Vladimirovna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24. 10. 1972

Minsk

 
 

bývalá zástupkyňa vedúceho prezidentskej kancelárie

4.

Rubinav Anatoľ Mikalajevič

Rubinov Anatolij Nikolajevič

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

4. 4. 1939

Mogiľov

 
 

predseda hornej snemovne parlamentu,

bývalý zástupca vedúceho prezidentskej kancelárie zodpovedný za médiá a ideologické otázky

5.

Praľaskovski Aleh Vitoľdavič

Proleskovski Oleg Vitoldovič

(Proleskovsky Oleg Vitoldovič)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1. 10. 1963

Zagorsk (Sergijev Posad/Rusko)

 
 

minister pre informácie

6.

Radzkov Aľaksandr Michajlavič

Raďkov Alexandr Michajlovič

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1. 7. 1951

Botnia, Mogiľovská oblasť

 
 

zástupca vedúceho prezidentskej kancelárie

7.

Rusakevič Uladzimir Vasilievič

Rusakevič Vladimir Vasilijevič

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13. 9. 1947

Vygonošči, Brestská oblasť

 
 

bývalý minister pre informácie

8.

Halavanav Viktar Ryhoravič

Golovanov Viktor Grigorijevič

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 
 

minister spravodlivosti

9.

Zimouski Aľaksadr Leanidavič

Zimovski Alexandr Leonidovič

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10. 1. 1961

Nemecko

 
 

bývalý riaditeľ štátnej televízie

10.

Kanapľov Uladzimir Mikalajevič

Konopľov Vladimir Nikolajevič

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3. 1. 1954

Akulintsi, Mogiľovská oblasť

 
 

bývalý predseda dolnej snemovne parlamentu

11.

Čarhinec Mikalaj Ivanavič

Čerginec Nikolaj Ivanovič

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17. 10. 1937

Minsk

 
 

predseda zahraničného výboru hornej snemovne

12.

Kascian Siarhej Ivanavič

Kostian Sergej Ivanovič

(Kostyan Sergej Ivanovič)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15. 1. 1941

Usokhi, Mogiľovská oblasť

 
 

predseda zahraničného výboru dolnej snemovne

13.

Orda Michail Siarhejevič

Orda Michail Sergejevič

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28. 9. 1966

Ďatlovo, Grodnianska oblasť

Дятлово Гродненской области

 
 

člen hornej snemovne, bývalý predseda Republikového zväzu bieloruskej mládeže

14.

Lazavik Mikalaj Ivanavič

Lozovik Nikolaj Ivanovič

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18. 1. 1951

Nevinyany, Minská oblasť

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 
 

tajomník ústrednej volebnej komisie

15.

Miklaševič Piotr Piatrovič

Miklaševič Piotr Petrovič

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, Minská oblasť

 
 

generálny prokurátor

16.

Sliževski Aleh Leanidavič

Sliževskij Oleg Leonidovič

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 
 
 
 

člen ústrednej volebnej komisie

17.

Charyton Aľaksandr

Chariton Alexandr

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 
 
 
 

poradca odboru ministerstva spravodlivosti pre sociálne organizácie, strany a MVO

18.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

Smirnou Iauhen Aľaksandrovič

(Smirnov Jevgenij Alexandrovič)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15. 3. 1949

Riazanská oblasť, Rusko

 
 

prvý podpredseda hospodárskeho súdu

19.

Ravutskaja Nadzeja Zalauna

(Ravutskaya Nadzeja Zalauna)

Reutskaja Nadežda Zalovna

(Reutskaya Nadežda Zalovna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 
 
 
 

sudkyňa Moskovského obvodu v Minsku

20.

Trubnikav Mikalaj Aľaksejevič

Trubnikov Nikolaj Alexejevič

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 
 
 
 

sudca Partizánskeho obvodu v Minsku

21.

Kupryjanav Mikalaj Michajlavič

Kuprijanov Nikolaj Michajlovič

(Kuprianov Nikolaj Michajlovič, Kuprijanov Nikolaj Michajlovič)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 
 
 
 

bývalý zástupca generálneho prokurátora

22.

Sucharenka Sciapan Mikalajevič

Suchorenko Stepan Nikolajevič

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27. 1. 1957

Zdudiči, Gomeľská oblasť

 
 

bývalý riaditeľ KGB

23.

Dzemiancej Vasiľ Ivanavič

(Dzemjancej Vasiľ Ivanovič)

Dementei Vasilij Ivanovič

(Dementej Vasilij Ivanovič)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 
 
 
 

prvý tajomník KGB

24.

Kozik Leanid Piatrovič

Kozik Leonid Petrovič

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13. 7. 1948

Borisov

 
 

prezident federácie odborových zväzov

25.

Kaľada Aľaksandr Michajlavič

Koleda Alexandr Michajlovič

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 
 
 
 

člen ústrednej volebnej komisie

26.

Michasjov Uladzimir Iľjič

Michasev Vladimir Iľjič

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 
 
 
 

bývalý predseda regionálnej volebnej komisie Gomeľskej oblasti

27.

Lučina Leanid Aľaksandravič

Lučina Leonid Alexandrovič

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18. 11. 1947

Minská oblasť

 
 

bývalý predseda regionálnej volebnej komisie Grodnianskej oblasti

28.

Karpenka Ihar Vasiľjevič

Karpenko Igor Vasilievič

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28. 4. 1964

Novokuzneck, Rusko

 
 

predseda regionálnej volebnej komisie v Minsku

29.

Kurlovič Uladzimir Anatoľjevič

Kurlovič Vladimir Anatolievič

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 
 
 
 

bývalý predseda regionálnej volebnej komisie Minskej oblasti

30.

Miacelica Mikalaj Cimafejevič

Metelica Nikolaj Timofejevič

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 
 
 
 

bývalý predseda regionálnej volebnej komisie Mogiľovskej oblasti

31.

Rybakou Aľaksej

(Rybakov Aľaksej)

Rybakov Aleksej

(Rybakov Alexej)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 
 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

sudca obvodného súdu Moskovského obvodu v Minsku

32.

Bortnik Siarhei Aľaksandrovič

(Bortnik Siarhey Aľaksandrovič)

Bortnik Sergej Aleksandrovič

(Bortnik Sergej Alexandrovič)

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28. 5. 1953

Minsk

Ul. Surganova 80-263, Minsk

MP0469554

štátny prokurátor

33.

Iasianovič Leanid Stanislavavič

(Jasianovič Leanid Stanislavavič)

Iasenovič Leonid Stanislavovič

(Jasenovič Leonid Stanislavovič)

Ясяновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович

26. 11. 1961

Bučany, Vicebská oblasť

Ul. Gorovca 4-104, Minsk

MP0515811

sudca obvodného súdu Centrálneho obvodu v Minsku

34.

Mihun Andrej Arkadzevič

(Mihun Andrey Arkadzevič)

Migun Andrej Arkadijevič

(Migun Andrey Arkadijevič)

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5. 2. 1978

Minsk

UI. Goreckovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

štátny prokurátor

35.

Šejman Viktar Uladzimiravič

(Šeyman Viktar Uladzimiravič)

Šejman Viktor Vladimirovič

(Šeyman Viktor Vladimirovič)

Шэйман Вiктар Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

26. 5. 1958

Grodnianska oblasť

 
 

bývalý tajomník bezpečnostnej rady, v súčasnosti osobitný asistent/poradca prezidenta

36.

Navumau Uladzimir Uladzimiravič

Naumov Vladimir Vladimirovič

Навумаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ Владимир Владимирович

7. 2. 1956

Smolensk

 
 

bývalý minister vnútra

37.

Sivakov Juri (Jurij, Yuri) Leonidovič

 

Сиваков, Юрий Леонидович

5. 8. 1946

Sachalinská oblasť

 
 

bývalý minister cestovného ruchu a bývalý minister vnútra

38.

Pavljučenko Dzmitry Valerievič

Pavličenko Dmitrij Valerijevič

(Pavličenko Dmitry Valerijevič)

Паўлiчэнка Дзмiтрый Валер'евiч

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966

Vicebsk

 
 

veliteľ jednotky zvláštneho nasadenia ministerstva vnútra (SOBR)

39.

Iarmošina Lidziia Michajlauna

(Jarmošina Lidzia Michajlauna, Jarmošina Lidziya Michajlauna)

Ermošina Lidiia Michajlovna

(Jermošina Lidia Michajlovna, Jermošina Lidiya Michajlovna)

Ярмошына Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

29. 1. 1953

Sluck (Minská oblasť)

 
 

predsedníčka Ústrednej volebnej komisie Bieloruska

40.

Padabed Juri Mikalaevič

(Padabe Yury Mikalaevič)

Podobed Jurij Nikolajevič

(Podobed Yurij Nikolajevič)

Падабед Юрый Мiкалаевiч

Подобед, Юрий Николаевич

5. 3. 1962

Sluck (Minská oblasť)

 
 

Jednotka osobitného nasadenia na ministerstve vnútra.( 1 ) Ú. v. EÚ L 101, 11.4.2006, s. 5.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 21.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 332, 17.12.2009, s. 76.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 1.