25.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 144/14


Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo nustatymas

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 144/05)

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Maršrutai

Niuki–Hitrou oro uostas

Niuki–Gatviko oro uostas

Niuki–Stanstedo oro uostas

Niuki–Lutono oro uostas

Niuki–Londono Sičio oro uostas

Niuki–Sautendo oro uostas

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų įsigaliojimo diena

2018 m. spalio 28 d.

Adresas, kuriuo galima gauti su viešąja paslauga susijusių pakeistų įsipareigojimų tekstą ir visą atitinkamą su tais įsipareigojimais susijusią informaciją ir (arba) dokumentus

Cornwall Council

New County Hall

Treyew Road

Truro, TR1 3AY

UNITED KINGDOM

For the attention of: Corporate Procurement Services

E. paštas awaterman-jones@cornwall.gov.uk