10.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 234/4


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 augusti 2011

om utnämning av ledamöter i kommittén för särläkemedel

(Text av betydelse för EES)

2011/C 234/06

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 1999 om särläkemedel (1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens rekommendation av den 25 maj 2011, och

av följande skäl:

(1)

I juli 2011 löpte mandattiden ut för två ledamöter i kommittén för särläkemedel som utnämnts av kommissionen på rekommendation av Europeiska läkemedelsmyndigheten.

(2)

Europeiska läkemedelsmyndigheten har rekommenderat att dessa ledamöters mandat förnyas.

(3)

Kommittéledamöterna ska utses på tre år från och med den 1 september 2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

På Europeiska läkemedelsmyndighetens rekommendation utnämns härmed följande personer på nytt till ledamöter av kommittén för särläkemedel för en tid av tre år från och med den 1 september 2011:

 

Professor János BORVENDÉG

 

Professor Bruno SEPODES

Utfärdat i Bryssel den 9 augusti 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 18, 22.1.2000, s. 1.