10.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 234/4


SKLEP KOMISIJE

z dne 9. avgusta 2011

o imenovanju članov Odbora za zdravila sirote

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 234/06

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 141/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o zdravilih sirotah (1) in zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju priporočila Evropske agencije za zdravila z dne 25. maja 2011,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dvema članoma Odbora za zdravila sirote, ki ju je imenovala Komisija na priporočilo Evropske agencije za zdravila, je mandat potekel julija 2011.

(2)

Evropska agencija za zdravila je za ponovno imenovanje priporočila isti osebi.

(3)

Člana odbora sta imenovana za obdobje treh let, ki se začne 1. septembra 2011 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

Na podlagi priporočila Evropske agencije za zdravila se za člana Odbora za zdravila sirote za obdobje treh let, ki se začne 1. septembra 2011, ponovno imenujeta:

 

Prof. János BORVENDÉG

 

Prof. Bruno SEPODES

V Bruslju, 9. avgusta 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 18, 22.1.2000, str. 1.