10.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 234/4


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 sierpnia 2011 r.

w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 234/06

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając zalecenie Europejskiej Agencji Leków z dnia 25 maja 2011 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kadencja dwóch członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych mianowanych przez Komisję zgodnie z zaleceniem Europejskiej Agencji Leków wygasła w lipcu 2011 r.

(2)

Europejska Agencja Leków zaleciła ponowną nominację tych członków.

(3)

Członków Komitetu powinno się mianować na okres trzech lat rozpoczynający się w dniu 1 września 2011 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Zgodnie z zaleceniem Europejskiej Agencji Leków niniejszym mianuje się ponownie niżej wymienione osoby członkami Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych na trzyletnią kadencję, począwszy od dnia 1 września 2011 r.:

 

Prof. János BORVENDÉG

 

Prof. Bruno SEPODES

Sporządzono w Brukseli dnia 9 sierpnia 2011 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 18 z 22.1.2000, s. 1.