10.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 234/4


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 9. augusts),

ar ko ieceļ Reti sastopamu slimību ārstēšanas zāļu komitejas locekļus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 234/06

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 141/2000 par zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai (1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras 2011. gada 25. maija ieteikumu,

tā kā:

(1)

Divu Reti sastopamu slimību ārstēšanas zāļu komitejas locekļu, kurus pēc Eiropas Zāļu aģentūras ieteikuma iecēla Komisija, pilnvaru termiņš beidzās 2011. gada jūlijā.

(2)

Eiropas Zāļu aģentūra ir ieteikusi atkārtoti iecelt šīs personas.

(3)

Komitejas locekļi būtu jāieceļ uz trim gadiem, sākot no 2011. gada 1. septembra,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Saskaņā ar Eiropas Zāļu aģentūras ieteikumu ar šo uz trim gadiem, sākot no 2011. gada 1. septembra, par Reti sastopamu slimību ārstēšanas zāļu komitejas locekļiem atkārtoti ieceļ šādas personas:

 

Prof. János BORVENDÉG

 

Prof. Bruno SEPODES

Briselē, 2011. gada 9. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 18, 22.1.2000., 1. lpp.