10.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 234/4


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. augusztus 9.)

a ritka betegségek gyógyszereivel foglalkozó bizottság tagjainak kinevezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 234/06

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség 2011. május 25-i ajánlására,

mivel:

(1)

Az Európai Gyógyszerügynökség ajánlására a Bizottság által a ritka betegségek gyógyszereivel foglalkozó bizottságba kinevezett két tag hivatali ideje 2011 júliusában lejárt,

(2)

Az Európai Gyógyszerügynökség e személyek újbóli kinevezését ajánlotta,

(3)

A bizottság tagjait 2011. szeptember 1-jétől kezdődően három évre kell kinevezni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az Európai Gyógyszerügynökség ajánlására a következő személyeket újra a ritka betegségek gyógyszereivel foglalkozó bizottság tagjává nevezik ki hároméves, 2011. szeptember 1-jén kezdődő időszakra:

 

Prof. BORVENDÉG János

 

Prof. Bruno SEPODES

Kelt Brüsszelben, 2011. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 18., 2000.1.22., 1. o.