10.8.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 234/4


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä elokuuta 2011,

harvinaislääkkeitä käsittelevän komitean jäsenten nimittämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 234/06

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon harvinaislääkkeistä 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 141/2000 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan lääkeviraston 25 päivänä toukokuuta 2011 antaman suosituksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Harvinaislääkkeitä käsittelevän komitean kahden jäsenen, jotka komissio oli nimittänyt Euroopan lääkeviraston suosituksesta, toimikausi päättyi heinäkuussa 2011.

(2)

Euroopan lääkevirasto on suosittanut kyseisten henkilöiden nimittämistä uudelleen.

(3)

Komitean jäsenet nimitetään kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa 1 päivänä syyskuuta 2011,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Nimitetään Euroopan lääkeviraston suosituksesta seuraavat henkilöt uudelleen harvinaislääkkeitä käsittelevän komitean jäseniksi kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa 1 päivänä syyskuuta 2011:

 

Prof. János BORVENDÉG

 

Prof. Bruno SEPODES

Tehty Brysselissä 9 päivänä elokuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 18, 22.1.2000, s. 1.