10.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 234/4


KOMISJONI OTSUS,

9. august 2011,

millega nimetatakse ametisse harva kasutatavate ravimite komitee liikmed

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 234/06

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 141/2000 harva kasutatavate ravimite kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Ravimiameti 25. mai 2011. aasta soovitust

ning arvestades järgmist:

(1)

Juulis 2011 lõpeb ametiaeg kahel liikmel, kelle komisjon nimetas Euroopa Ravimiameti soovitusel harva kasutatavate ravimite komiteesse.

(2)

Euroopa Ravimiamet on soovitanud neid uuesti ametisse nimetada.

(3)

Komitee liikmed nimetatakse ametisse kolmeks aastaks alates 1. septembrist 2011,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Euroopa Ravimiameti soovitusel nimetatakse uuesti komitee liikmeks kolmeaastaseks ametiajaks alates 1. septembrist 2011:

 

prof. János BORVENDÉG

 

prof. Bruno SEPODES

Brüssel, 9. august 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 18, 22.1.2000, lk 1.