10.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 234/4


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. srpna 2011,

kterým se jmenují členové Výboru pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

(Text s významem pro EHP)

2011/C 234/06

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky ze dne 25. května 2011,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Funkční období dvou členů Výboru pro léčivé přípravky pro vzácné choroby, kteří byli Komisí jmenováni na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky, skončilo v červenci 2011.

(2)

Evropská agentura pro léčivé přípravky doporučuje ke jmenování tyto osoby.

(3)

Členové výboru jsou jmenováni na období tří let od 1. září 2011,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky jsou členy Výboru pro léčivé přípravky pro vzácné choroby na dobu tří let ode dne 1. září 2011 jmenováni:

 

Prof. János BORVENDÉG

 

Prof. Bruno SEPODES

V Bruselu dne 9. srpna 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 18, 22.1.2000, s. 1.