10.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 234/4


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 август 2011 година

за назначаване на членове на Комитета за лекарствени продукти сираци

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 234/06

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 141/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 г. за лекарствата сираци (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската агенция по лекарствата от 25 май 2011 г.,

като има предвид, че:

(1)

През юли 2011 г. изтече срокът на правомощията на двама от членовете на Комитета за лекарствени продукти сираци, които бяха назначени от Комисията по препоръка на Европейската агенция по лекарствата.

(2)

Европейската агенция по лекарствата препоръчва тези лица да бъдат назначени отново.

(3)

Членовете на Комитета се назначават за срок от три години, който започва да тече на 1 септември 2011 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

По препоръка на Европейската агенция по лекарствата следните лица се назначават отново за членове на Комитета за лекарствени продукти сираци за срок от три години, считано от 1 септември 2011 г.:

 

проф. János BORVENDÉG,

 

проф. Bruno SEPODES.

Съставено в Брюксел на 9 август 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 18, 22.1.2000 г., стр. 1.