11.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 72/101


Štvrtok 25. októbra 2012
Konzulárna ochrana občanov Únie v zahraničí *

P7_TA(2012)0394

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2012 o návrhu smernice Rady o konzulárnej ochrane občanov Únie v zahraničí (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))

2014/C 72 E/18

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2011)0881),

so zreteľom na článok 23 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0017/2012),

so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre právne veci (A7-0288/2012),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.

vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

TEXT PREDLOŽENÝ KOMISIOU

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

 

(6a)

Podľa článku 35 Zmluvy o Európskej únii diplomatické a konzulárne zastúpenia členských štátov a delegácie Únie v tretích krajinách spolupracujú a prispievajú k uplatňovaniu práva občanov Únie na ochranu na území tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

(7)

Pre nezastúpených občanov, ktorí potrebujú ochranu v tretích krajinách, je potrebná efektívna spolupráca a koordinácia. Členský štát, ktorý poskytuje pomoc a je prítomný v tretej krajine, a členský štát pôvodu občana budú musieť úzko spolupracovať. Miestna konzulárna spolupráca môže byť v prípade nezastúpených občanov zložitejšia, pretože si vyžaduje koordináciu s orgánmi, ktoré nie sú zastúpené na mieste. V záujme zaplnenia medzery spôsobenej neexistenciou veľvyslanectva či konzulátu vlastného členského štátu občana v určitej krajine by sa mal zabezpečiť stabilný rámec.

(7)

Pre nezastúpených občanov, ktorí potrebujú ochranu v tretích krajinách, je potrebná efektívna spolupráca a koordinácia. Členský štát, ktorý poskytuje pomoc a je prítomný v tretej krajine, a delegácia Únie prítomná v tretej krajine a členský štát pôvodu občana by mali úzko spolupracovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

 

(7a)

Miestna konzulárna spolupráca môže byť v prípade nezastúpených občanov zložitejšia, pretože si vyžaduje koordináciu s orgánmi, ktoré nie sú zastúpené na mieste. V záujme vyplnenia medzery spôsobenej neexistenciou veľvyslanectva či konzulátu vlastného členského štátu občana by sa mal zabezpečiť stabilný rámec. Miestna konzulárna spolupráca by mala venovať náležitú pozornosť nezastúpeným občanom, napríklad zhromažďovaním príslušných kontaktných údajov najbližších regionálnych veľvyslanectiev a konzulátov členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 b (nové)

 

(7b)

S cieľom uľahčiť a zlepšiť konzulárnu ochranu s osobitným zreteľom na situáciu nezastúpených občanov by Komisia mala vypracovať praktické usmernenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

(8)

Občania Únie sú nezastúpení, ak členský štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, nemá v tretej krajine dostupné stále veľvyslanectvo alebo konzulát. Pojem dostupnosti by sa mal vykladať so zreteľom na zabezpečenie ochrany občanov.

(8)

Občania Únie sú nezastúpení, ak členský štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, nemá v tretej krajine dostupné stále veľvyslanectvo alebo konzulát, alebo ak by prístup k veľvyslanectvu alebo konzulátu predstavoval pre občana daného členského štátu zbytočné plytvanie cenným časom a finančnými prostriedkami v prípade núdze . Pojem dostupnosti by sa mal vykladať so zreteľom na zabezpečenie ochrany občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

(9)

V súlade s právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života, ktoré uznáva článok 7 Charty základných práv Európskej únie, by mal členský štát, ktorý poskytuje pomoc, poskytnúť ochranu rodinným príslušníkom občanov Únie z tretích krajín za rovnakých podmienok ako rodinným príslušníkom vlastných štátnych občanov z tretích krajín. Akékoľvek vymedzenie, ktoré osoby sú rodinnými príslušníkmi, by malo vychádzať z článkov 2 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Členské štáty nemusia byť schopné poskytovať rodinným príslušníkom z tretích krajín všetky druhy konzulárnej ochrany, predovšetkým nemusia byť vydávané cestovné preukazy. V súlade s článkom 24 Charty by sa mal brať v prvom rade do úvahy záujem dieťaťa, ako je uvedené v Dohovore OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989.

(9)

V súlade s právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života, ktoré uznáva článok 7 Charty základných práv Európskej únie, by mal členský štát, ktorý poskytuje pomoc, poskytnúť ochranu rodinným príslušníkom občanov Únie z tretích krajín , ako sa ustanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, a to za rovnakých podmienok ako rodinným príslušníkom vlastných štátnych občanov z tretích krajín s prihliadnutím na to, že členské štáty nemusia byť schopné poskytovať rodinným príslušníkom z tretích krajín všetky druhy konzulárnej ochrany, napríklad náhradné cestovné doklady. Členské štáty by však mali v rámci svojich právomocí vykonať všetky kroky na zabezpečenie integrity rodiny občana. V súlade s článkom 24 Charty by sa mal brať v prvom rade do úvahy záujem dieťaťa, ako je uvedené v Dohovore OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

 

(9a)

Členský štát, ktorý poskytuje pomoc, by mal zvážiť poskytnutie ochrany osobám, ktorým je priznané postavenie utečenca, a osobám bez štátnej príslušnosti a iným osobám, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadneho členského štátu, ale majú pobyt v niektorom členskom štáte a sú držiteľmi cestovného dokladu vydaného týmto členským štátom, s prihliadnutím na ich konkrétnu situáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

(10)

Nezastúpení občania by mali mať možnosť slobodne si vybrať veľvyslanectvo alebo konzulát, ktorý požiadajú o konzulárnu ochranu. Členské štáty by mali mať možnosť uzatvárať dojednania upravujúce rozdelenie záťaže. Tieto dojednania by však mali byť pre občanov transparentné a nemali by ohrozovať účinnú konzulárnu ochranu. Všetky tieto dojednania by sa mali oznamovať Komisii a mali by sa uverejňovať na jej špecializovanej webovej stránke.

(10)

Nezastúpení občania by mali mať možnosť slobodne si vybrať veľvyslanectvo, konzulát , alebo prípadne delegáciu Únie, ktorú požiadajú o konzulárnu ochranu. Členské štáty by mali mať možnosť uzatvárať dojednania upravujúce rozdelenie záťaže. Tieto dojednania by mali byť dostatočne rozšírené a mali by zohľadňovať kapacity každého členského štátu. Tieto dojednania by však mali byť pre občanov transparentné a nemali by ohrozovať účinnú konzulárnu ochranu. Všetky tieto dojednania by sa mali oznamovať Komisii a mali by sa uverejňovať na jej špecializovanej internetovej stránke , ako aj na príslušných internetových stránkach členských štátov a Rady .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

(12)

Ochrana by sa mala poskytovať, ak žiadatelia o ochranu preukážu, že sú občanmi Únie. Nezastúpení občania, ktorí potrebujú konzulárnu ochranu, nemusia už vlastniť svoje doklady totožnosti. Základný status občianstva Únie udeľuje priamo právo Únie a doklady totožnosti majú iba deklaratórnu povahu. Ak žiadateľ nemôže predložiť svoje doklady totožnosti, mal by mať možnosť preukázať svoju totožnosť inak, v prípade potreby na základe overenia u orgánov členského štátu, o ktorom žiadateľ tvrdí, že je jeho štátnym príslušníkom.

(12)

Ochrana by sa mala poskytovať, ak žiadatelia o ochranu preukážu, že sú občanmi Únie. Nezastúpení občania, ktorí potrebujú konzulárnu ochranu, nemusia už vlastniť svoje doklady totožnosti. Základný status občianstva Únie udeľuje priamo právo Únie a doklady totožnosti majú iba deklaratórnu povahu. Ak žiadateľ nemôže predložiť svoje doklady totožnosti, mal by mať možnosť preukázať svoju totožnosť inak, v prípade potreby na základe overenia u orgánov členského štátu, o ktorom žiadateľ tvrdí, že je jeho štátnym príslušníkom. Veľvyslanectvo alebo konzulát, ktoré/ktorý poskytuje pomoc, by malo/mal nezastúpeným občanom poskytnúť nevyhnutné prostriedky na overenie ich totožnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

(14)

S cieľom vyjasniť, aké opatrenia koordinácie a spolupráce sú potrebné, by sa mal vymedziť rozsah spolupráce a koordinácie. Konzulárna ochrana nezastúpených občanov zahŕňa pomoc vo viacerých typických situáciách, ako napríklad v prípade uväznenia alebo zadržania, vážnej nehody alebo vážneho ochorenia a úmrtia, ako aj pokiaľ ide o poskytnutie podpory a repatriáciu v prípade núdze, resp. vydanie cestovných preukazov. Keďže potrebná ochrana vždy závisí od faktickej situácie, konzulárna ochrana by nemala byť obmedzená iba na tie situácie, ktoré sú osobitne uvedené v tejto smernici.

(14)

S cieľom vyjasniť, aké opatrenia koordinácie a spolupráce sú potrebné, by sa mal vymedziť rozsah spolupráce a koordinácie. Konzulárna ochrana nezastúpených občanov zahŕňa pomoc vo viacerých typických situáciách, ako napríklad v prípade uväznenia alebo zadržania, vážnej nehody alebo vážneho ochorenia a úmrtia, ako aj pokiaľ ide o poskytnutie podpory a repatriáciu v prípade núdze, a vydanie cestovných preukazov, a v krízových situáciách . Keďže potrebná ochrana vždy závisí od faktickej situácie, konzulárna ochrana by nemala byť obmedzená iba na tie situácie, ktoré sú osobitne uvedené v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice

Odôvodnenie 14 a (nové)

 

(14a)

Pri poskytovaní konzulárnej ochrany v prípadoch uväznenia alebo zadržania by sa mali zohľadňovať osobitné situácie, najmä keď sú obete obchodovania s ľuďmi zatknuté alebo zadržiavané za spáchanie trestných činov, ktoré je priamym dôsledkom obchodovania s nimi. Nezastúpení občania by mohli byť v zraniteľnejšej situácii vzhľadom na skutočnosť, že nemajú priame zastúpenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

(15)

Základnou podmienkou efektívnej koordinácie a spolupráce medzi konzulárnymi orgánmi členských štátov je stanovenie jednotlivých druhov pomoci, ktorá sa poskytuje v osobitných situáciách. Tieto druhy pomoci by mali odzrkadľovať bežné postupy medzi členskými štátmi bez toho, aby bol dotknutý článok 23 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý členským štátom ukladá povinnosť poskytovať ochranu za tých istých podmienok ako svojim štátnym príslušníkom.

(15)

Základnou podmienkou efektívnej koordinácie a spolupráce medzi konzulárnymi orgánmi členských štátov je stanovenie jednotlivých druhov pomoci, ktorá sa poskytuje v osobitných situáciách. Tieto druhy pomoci by mali odzrkadľovať bežné postupy medzi členskými štátmi bez toho, aby bol dotknutý článok 23 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý členským štátom ukladá povinnosť poskytovať ochranu za tých istých podmienok ako svojim štátnym príslušníkom. Malo by sa zaručiť, aby sa prekonali jazykové bariéry a aby sa nezastúpeným občanom poskytlo tlmočenie či iná potrebná pomoc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 a (nové)

 

(18a)

Členské štáty by mali zvážiť zriadenie „fondu dôvery“ na konzulárnu ochranu, z ktorého by veľvyslanectvo alebo konzulát členského štátu, ktorý poskytuje pomoc, mohli pokrývať svoje výdavky na pomoc nezastúpeným občanom a do ktorého by členské štáty nezastúpeného občana, ktorému sa poskytuje pomoc, mali uhradiť finančné preddavky. Komisia by mala v spolupráci s členskými štátmi zaviesť jasné pravidlá, ktoré ustanovia rozdelenie finančnej záťaže pre správne fungovanie tohto fondu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

(20)

Pokiaľ ide o koordináciu na mieste a v krízových situáciách, mali by sa vyjasniť kompetencie a príslušné úlohy, a to s cieľom zabezpečiť úplnú starostlivosť o nezastúpených občanov. Miestna konzulárna spolupráca by mala venovať náležitú pozornosť nezastúpeným občanom, napríklad zhromažďovaním príslušných kontaktných údajov najbližších regionálnych veľvyslanectiev a konzulátov členských štátov.

(20)

Pokiaľ ide o koordináciu v krízových situáciách, mali by sa vyjasniť kompetencie a príslušné úlohy, a to s cieľom zabezpečiť úplnú starostlivosť o nezastúpených občanov. V krízových situáciách by delegácie Únie mali zaručiť potrebnú koordináciu medzi členskými štátmi. Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) by sa mali poskytnúť potrebné finančné prostriedky, aby mohla plniť túto úlohu, vrátane odbornej prípravy konzulárnych zamestnancov členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

(21)

V prípade krízy zohráva zásadnú úlohu príprava a jasné rozdelenie zodpovedností. Preto by plánovanie pre prípad krízy malo v plnej miere zahŕňať nezastúpených občanov a vnútroštátne plány pre prípad nepredvídaných udalostí by sa mali koordinovať. V tomto kontexte by sa mala ďalej rozvíjať koncepcia vedúceho štátu.

(21)

V prípade krízy zohráva zásadnú úlohu príprava a jasné rozdelenie zodpovedností. Preto by plánovanie pre prípad krízy malo v plnej miere zahŕňať nezastúpených občanov a vnútroštátne plány pre prípad nepredvídaných udalostí by mala koordinovať ESVČ .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice

Odôvodnenie 22 a (nové)

 

(22a)

ESVČ by mala organizovať odbornú prípravu pre konzulárnych zamestnancov s cieľom uľahčiť pomoc občanom vrátane nezastúpených občanov, ako súčasť prípravy na krízové situácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice

Odôvodnenie 22 b (nové)

 

(22b)

Pre konzulárnych pracovníkov by sa mali organizovať kurzy odbornej prípravy s cieľom zlepšiť spoluprácu a rozšíriť ich znalosti v oblasti práv občanov vyplývajúcich zo zmlúv a z tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

(23)

V tretích krajinách zastupujú Úniu delegácie Únie, ktoré spolu s diplomatickými a konzulárnymi zastúpeniami členských štátov prispievajú k uplatňovaniu práva občanov Únie, pokiaľ ide o konzulárnu ochranu, ako je ďalej uvedené v článku 35 Zmluvy o Európskej únii. V súlade s Viedenským dohovorom o konzulárnych vzťahoch môžu členské štáty poskytnúť konzulárnu ochranu v mene iného členského štátu, pokiaľ príslušná tretia krajina nenamieta . Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia v súvislosti s tretími krajinami s cieľom zabezpečiť poskytovanie konzulárnej ochrany v mene iných členských štátov .

(23)

V tretích krajinách zastupujú Úniu delegácie Únie, ktoré spolu s diplomatickými a konzulárnymi zastúpeniami členských štátov prispievajú k uplatňovaniu práva občanov Únie, pokiaľ ide o konzulárnu ochranu, ako je ďalej uvedené v článku 35 Zmluvy o Európskej únii. Delegácie Únie by mali zabezpečovať potrebnú koordináciu medzi členskými štátmi a v prípade potreby môžu byť poverené konzulárnymi funkciami . ESVČ by sa mali poskytnúť potrebné finančné prostriedky, aby mohla plniť túto úlohu .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

(25)

Táto smernica by nemala ovplyvňovať priaznivejšie vnútroštátne ustanovenia, pokiaľ sú zlučiteľné s touto smernicou.

(25)

Táto smernica by nemala ovplyvňovať priaznivejšie vnútroštátne ustanovenia, pokiaľ sú zlučiteľné s touto smernicou. Táto smernica by nemala členským štátom ukladať povinnosť poskytovať nezastúpeným občanom tie druhy pomoci, ktoré sa neposkytujú vlastným štátnym príslušníkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice

Odôvodnenie 25 a (nové)

 

(25a)

Táto smernica by nemala mať vplyv na povinnosť a/alebo právo nezastúpených členských štátov poskytovať svojim občanom priamu pomoc vždy, keď je to potrebné a/alebo žiaduce. Nezastúpené členské štáty by mali členským štátom, ktoré poskytujú konzulárnu pomoc občanom nezastúpených členských štátov, poskytovať neustálu podporu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice

Odôvodnenie 25 b (nové)

 

(25b)

S cieľom zaistiť okamžité a efektívne fungovanie tejto smernice by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o akúkoľvek zmenu a doplnenie príloh. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súbežné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

(27)

V súlade so zákazom diskriminácie obsiahnutým v Charte by mali členské štáty vykonávať túto smernicu bez diskriminácie požívateľov ochrany podľa tejto smernice na akomkoľvek základe, ako napríklad z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

(27)

V súlade so zákazom diskriminácie obsiahnutým v Charte , najmä v článku 21, by mali členské štáty , delegácie Únie a, ak je to vhodné, ESVČ vykonávať túto smernicu vždy bez diskriminácie požívateľov ochrany podľa tejto smernice na akomkoľvek základe, ako napríklad z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice

Odôvodnenie 27 a (nové)

 

(27a)

Členské štáty by mali podnecovať vlastných štátnych príslušníkov k registrácii na internetovej stránke svojich ministerstiev zahraničných vecí pred návštevou tretích krajín s cieľom uľahčiť pre nich pomoc v prípade potreby, najmä v krízových situáciách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice

Odôvodnenie 27 b (nové)

 

(27b)

Komisia by mala zvážiť zriadenie nepretržitej telefonickej linky, aby boli informácie ľahko dostupné pre občanov, ktorí v núdzi žiadajú o konzulárnu ochranu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice

Článok 1

Táto smernica stanovuje opatrenia pre spoluprácu a koordináciu potrebné na uľahčenie výkonu práva občanov Únie na ochranu na území tretej krajiny, v ktorej nie je zastúpený členský štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, zo strany diplomatických a konzulárnych orgánov iného členského štátu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci daného členského štátu.

Táto smernica stanovuje opatrenia pre spoluprácu a koordináciu potrebné na uľahčenie ochrany občanov Únie na území tretej krajiny, v ktorej nie je zastúpený členský štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, zo strany diplomatických alebo konzulárnych orgánov iného členského štátu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci daného členského štátu. Ak je to vhodné, delegácie Únie môžu byť tiež poverené konzulárnymi úlohami vo vzťahu k nezastúpeným občanom .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1

1.   Každý občan, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu Únie, ktorý nie je zastúpený diplomatickým alebo konzulárnym orgánom v tretej krajine (ďalej len „nezastúpený občan“), má právo na ochranu zo strany diplomatických a konzulárnych orgánov iného členského štátu za rovnakých podmienok ako jeho štátni príslušníci.

1.   Každý občan, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu Únie, ktorý nie je zastúpený diplomatickým alebo konzulárnym orgánom v tretej krajine (ďalej len „nezastúpený občan“), je chránený zo strany diplomatických alebo konzulárnych orgánov iného členského štátu za rovnakých podmienok ako jeho štátni príslušníci a zo strany delegácie Únie .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 3

3.   Rodinní príslušníci nezastúpeného občana, ktorí sami nie sú občanmi Únie, majú právo na konzulárnu ochranu za rovnakých podmienok ako rodinní príslušníci štátnych príslušníkov členského štátu , ktorý poskytuje pomoc, ktorí sami nie sú jeho štátnymi príslušníkmi .

3.   Rodinní príslušníci nezastúpeného občana, ktorí sami nie sú občanmi Únie, majú právo na konzulárnu ochranu za rovnakých podmienok ako rodinní príslušníci štátnych príslušníkov členského štátu pôvodu alebo na konzulárnu ochranu zo strany delegácie Únie .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

3.   Honorárni konzuli sa považujú za rovnocenných dostupným veľvyslanectvám či konzulátom v rámci rozsahu svojich právomocí podľa vnútroštátneho práva a zvyklostí.

3.   Honorárni konzuli sa považujú za rovnocenných dostupným veľvyslanectvám či konzulátom do tej miery, do akej majú príslušné právomoci podľa vnútroštátneho práva a zvyklostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

1.   Nezastúpení občania si môžu vybrať veľvyslanectvo alebo konzulát, ktorý požiadajú o konzulárnu ochranu.

1.   Nezastúpení občania si môžu vybrať veľvyslanectvo alebo konzulát členského štátu, ktorý požiadajú o konzulárnu ochranu. V prípade potreby a ak je to opodstatnené môžu tiež žiadať o pomoc delegáciu Únie. Členské štáty na internetových stránkach svojich ministerstiev zahraničných vecí sprístupňujú informácie o práve svojich občanov žiadať konzulárnu ochranu v tretej krajine, v ktorej nemajú svoje zastúpenie, od diplomatických alebo konzulárnych orgánov iného členského štátu, a to v súlade s touto smernicou a na základe podmienok výkonu tohto práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

2.    Členský štát môže zastupovať iný členský štát na stálom základe a veľvyslanectvá či konzuláty členských štátov v tretej krajine môžu uzatvárať dojednania o rozdelení záťaže, ak je zabezpečené účinné zaobchádzanie so žiadosťami. Členské štáty informujú Európsku komisiu o každom takomto dojednaní s cieľom uverejniť ho na špecializovanej webovej stránke.

2.    S cieľom poskytnúť nezastúpeným občanom konzulárnu ochranu a zaistiť účinné zaobchádzanie so žiadosťami, môžu zastúpenia členských štátov a prípadne delegácia Únie uzatvoriť miestnu dohodu o rozdelení záťaže a výmene údajov. Potom, ako sa tieto miestne dohody oznámia miestnym orgánom, oznámia sa Komisii a ESVČ a uverejnia sa na internetovej stránke Komisie a príslušných internetových stránkach dotknutých členských štátov. Tieto dohody musia plne dodržiavať ustanovenia tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

2.   Ak občan Únie nemôže predložiť platný pas alebo preukaz totožnosti, štátna príslušnosť sa môže preukázať inak, v prípade potreby na základe overenia u diplomatických alebo konzulárnych orgánov členského štátu, o ktorom žiadateľ tvrdí, že je jeho štátnym príslušníkom.

2.   Ak občan Únie nemôže predložiť platný pas alebo preukaz totožnosti, štátna príslušnosť sa môže preukázať inak, v prípade potreby na základe overenia u diplomatických alebo konzulárnych orgánov členského štátu, o ktorom žiadateľ tvrdí, že je jeho štátnym príslušníkom. Veľvyslanectvo alebo konzulát, ktoré/ktorý poskytuje pomoc, poskytne nezastúpeným občanom nevyhnutné prostriedky na overenie ich totožnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice

Kapitola 1 a a článok 5 a (nové)

 

KAPITOLA 1a

Spolupráca a koordinácia miestnej konzulárnej ochrany

Článok 5a

Všeobecná zásada

Diplomatické a konzulárne orgány členských štátov úzko spolupracujú a koordinujú sa navzájom a s Úniou s cieľom zabezpečiť ochranu nezastúpeným občanom za rovnakých podmienok ako svojim štátnym príslušníkom. Delegácie Únie uľahčujú spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a Úniou s cieľom zabezpečiť ochranu nezastúpeným občanom za rovnakých podmienok ako svojim štátnym príslušníkom. V prípade, že veľvyslanectvo alebo konzulát, prípadne delegácia Únie poskytuje pomoc nezastúpenému občanovi, kontaktuje regionálne zodpovedné najbližšie veľvyslanectvo alebo konzulát, alebo ministerstvo zahraničných vecí členského štátu, ktorého je tento občan štátnym príslušníkom, ako aj delegáciu Únie, a spolupracuje s cieľom určiť opatrenia, ktoré je potrebné prijať. Členské štáty oznámia ESVČ príslušné kontaktné osoby na svojich ministerstvách zahraničných vecí, pričom ESVČ bude neustále tieto údaje aktualizovať na svojej zabezpečenej internetovej stránke.

 

(Článok 7 návrhu Komisie sa stáva obsolétnym.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

2.   Konzulárna ochrana podľa odseku 1 zahŕňa pomoc v týchto situáciách:

2.   Konzulárna ochrana podľa odseku 1 zahŕňa pomoc najmä v týchto situáciách:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

b)

ak sa občan stane obeťou trestného činu;

b)

ak sa občan stane obeťou trestného činu alebo mu hrozí, že sa stane obeťou trestného činu ;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

 

Táto konzulárna ochrana sa rozširuje aj na všetky ostatné situácie, v ktorých by členský štát so zastúpením zvyčajne poskytoval pomoc svojim občanom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

1.   V prípade uväznenia alebo zadržania nezastúpenej osoby veľvyslanectvá či konzuláty členských štátov podľa článku 6 ods. 1 najmä:

1.   V prípade uväznenia alebo iného zadržania nezastúpenej osoby veľvyslanectvá či konzuláty členských štátov podľa článku 6 ods. 1 najmä:

(a)

pomáhajú informovať rodinných príslušníkov občana alebo iných príbuzných na žiadosť občana;

a)

pomáhajú informovať rodinných príslušníkov občana alebo iných príbuzných na žiadosť občana;

(b)

navštívia občana a monitorujú minimálne normy zaobchádzania vo väzení ;

b)

navštívia občana a zaručia, že budú zabezpečené minimálne normy podmienok zadržiavania ;

(c)

poskytnú občanovi informácie o právach , ktoré majú zadržané osoby .

c)

poskytnú občanovi informácie o jeho právach ;

 

ca)

zaručia, aby mal občan prístup k riadnemu právnemu poradenstvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

3.   Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, po každej svojej návšteve tohto občana a po monitorovaní minimálnych noriem zaobchádzania vo väzení . Bezodkladne informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o každej sťažnosti na zlé zaobchádzanie.

3.   Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, po každej svojej návšteve tohto občana a po monitorovaní minimálnych noriem podmienok zadržiavania . Bezodkladne informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o každej sťažnosti na zlé zaobchádzanie a o krokoch, ktoré sa podnikli na predchádzanie takémuto zlému zaobchádzaniu a na zabezpečenie dodržiavania minimálnych noriem podmienok zadržiavania .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4

4.   Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o informáciách, ktoré boli občanovi poskytnuté vo veci jeho práv. Vystupuje ako sprostredkovateľ, čo zahŕňa aj pomoc pri vypracovaní žiadostí o milosť alebo podmienečné prepustenie, a v prípade, ak chce občan požiadať o odovzdanie. V prípade potreby vystupuje ako sprostredkovateľ pre všetky právne poplatky zložené diplomatickými či konzulárnymi orgánmi členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom.

4.   Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o informáciách, ktoré boli občanovi poskytnuté vo veci jeho práv. Vystupuje ako sprostredkovateľ, čo zahŕňa aj zaručenie toho, aby občania mali prístup k riadnemu právnemu poradenstvu a pomoci, a to aj pri vypracúvaní žiadostí o milosť alebo podmienečné prepustenie, a v prípade, ak chce občan požiadať o prevoz. V prípade potreby vystupuje ako sprostredkovateľ pre všetky právne poplatky zložené diplomatickými či konzulárnymi orgánmi členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

1.   V prípade, že sa nezastúpený občan stane obeťou trestného činu, veľvyslanectvá či konzuláty členských štátov podľa článku 6 ods. 1 najmä:

1.   V prípade, že sa nezastúpený občan stane obeťou trestného činu alebo mu hrozí, že sa stane obeťou trestného činu , veľvyslanectvá či konzuláty členských štátov podľa článku 6 ods. 1 najmä:

(a)

pomáhajú informovať rodinných príslušníkov občana alebo iných príbuzných na žiadosť občana;

a)

pomáhajú informovať rodinných príslušníkov občana alebo iných príbuzných na žiadosť občana;

(b)

poskytnú občanovi informácie a/alebo pomoc, pokiaľ ide o príslušné právne otázky a zdravotnú starostlivosť.

b)

poskytnú občanovi informácie a/alebo pomoc, pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť ;

 

ba)

poskytnú občanovi informácie o jeho právach a prístup k riadnej právnej pomoci a poradenstvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

2.   Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o predmetnej udalosti, jej závažnosti a o poskytnutej pomoci a v prípade, že na to občan dal podľa možnosti svoj súhlas , kontaktuje rodinných príslušníkov alebo iných príbuzných.

2.   Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o predmetnej udalosti, jej závažnosti a o poskytnutej pomoci. Ak občan neodmietol dať svoj súhlas , tento členský štát kontaktuje jeho rodinných príslušníkov alebo iných príbuzných.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

2.   Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o udalosti, jej závažnosti a o poskytnutej pomoci a vo vhodných prípadoch kontaktuje rodinných príslušníkov alebo iných príbuzných obete. Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, ak je potrebná evakuácia raneného. Každá evakuácia raneného je predmetom predchádzajúceho súhlasu členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom, s výnimkou prípadov mimoriadnej naliehavosti.

2.   Veľvyslanectvo či konzulát informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o predmetnej udalosti, jej závažnosti a o poskytnutej pomoci. Ak občan neodmietol dať svoj súhlas, tento členský štát kontaktuje jeho rodinných príslušníkov alebo iných príbuzných. Informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, ak je potrebná evakuácia raneného. Každá evakuácia raneného je predmetom predchádzajúceho súhlasu členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom, s výnimkou prípadov mimoriadnej naliehavosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh smernice

Článok 11 a (nový)

 

Článok 11a

Miestna spolupráca

Miestne zasadnutia o spolupráci zahŕňajú pravidelnú výmenu informácií týkajúcich sa nezastúpených občanov o záležitostiach ako bezpečnosť občanov, podmienky zadržiavania alebo prístup ku konzulátu. Pokiaľ sa ministerstvá zahraničných vecí nedohodnú centrálne inak, predsedom bude miestne určený zástupca členského štátu alebo delegácie Únie. Predseda zhromažďuje a pravidelne aktualizuje kontaktné údaje, a to najmä údaje o kontaktných miestach nezastúpených členských štátov, a zdieľa ich s miestnymi veľvyslanectvami a konzulátmi a s delegáciou Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh smernice

Kapitola 3 a článok 12

KAPITOLA 3

Finančné postupy

Článok 12

Všeobecné pravidlá

Ak nezastúpený občan žiada podľa článku 6 ods. 1 o pomoc vo forme finančného preddavku či o repatriáciu, uplatňuje sa tento postup:

(a)

nezastúpený občan sa zaviaže splatiť členskému štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, celú výšku finančného preddavku alebo vzniknutých nákladov vrátane prípadného konzulárneho poplatku, a to prostredníctvom vzorového formulára uvedeného v prílohe 1;

(b)

ak o to požiada veľvyslanectvo poskytujúce pomoc či konzulát poskytujúci pomoc, členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, poskytne bezodkladne potrebné informácie týkajúce sa žiadosti a uvedie, či sa uplatňuje konzulárny poplatok;

(c)

veľvyslanectvo poskytujúce pomoc či konzulát poskytujúci pomoc informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o každej žiadosti o finančný preddavok či repatriáciu, ktorou sa toto veľvyslanectvo či konzulát zaoberal;

(d)

na písomnú žiadosť veľvyslanectva či konzulátu poskytujúceho pomoc, ktorá sa predloží vo forme stanovenej v prílohe I, členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, refunduje celú výšku finančného preddavku alebo vzniknutých nákladov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh smernice

Článok 13

Článok 13

Zjednodušený postup v krízových situáciách

1.     V krízových situáciách koordinuje veľvyslanectvo poskytujúce pomoc či konzulát poskytujúci pomoc každú evakuáciu alebo inú potrebnú podporu, ktorá sa poskytuje nezastúpenému občanovi, s členským štátom, ktorého je občan štátnym príslušníkom.

Členský štát, ktorý poskytuje pomoc, predloží všetky žiadosti o refundáciu nákladov na túto evakuáciu alebo na poskytnutie tejto podpory ministerstvu zahraničných vecí členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom. Členský štát, ktorý poskytuje pomoc, môže požadovať refundáciu aj v prípade, že nezastúpený občan nepodpísal záväzok splatenia prijatej sumy podľa článku 12 písm. a).

Tento odsek nebráni členskému štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom, v presadzovaní refundácie na základe vnútroštátnych pravidiel.

2.     V prípade veľkých kríz platí, že ak o to požiada členský štát, ktorý poskytuje pomoc, refunduje náklady na evakuáciu alebo na poskytnutie podpory členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, a to na základe pro rata, vydelením celkových nákladov počtom občanov, ktorým sa pomoc poskytla.

3.     V prípadoch, v ktorých nemožno náklady vypočítať, môže členský štát, ktorý poskytuje pomoc, požadovať refundáciu na základe fixných súm zodpovedajúcich druhu poskytnutej podpory, ako sa uvádza v prílohe 2.

4.     V prípade, že členský štát, ktorý poskytuje pomoc, dostal v súvislosti s touto pomocou finančnú podporu z mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, akýkoľvek príspevok členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom, sa určí po odpočítaní príspevku Únie.

5.     Na žiadosti o refundáciu sa použijú spoločné formáty stanovené v prílohe 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh smernice

Kapitola 4 – názov

Miestna a krízová spolupráca a koordinácia

Krízová spolupráca a koordinácia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh smernice

Článok 14

Článok 14

Miestna spolupráca

Miestne zasadnutia o spolupráci zahŕňajú pravidelnú výmenu informácií o nezastúpených občanoch, o záležitostiach ako bezpečnosť občanov, väzenské podmienky alebo prístup ku konzulátu. Pokiaľ sa ministerstvá zahraničných vecí nedohodnú centrálne inak, predsedá im miestne určený zástupca členského štátu alebo delegácie Únie. Predseda zhromažďuje a pravidelne aktualizuje kontaktné údaje, a to najmä údaje o kontaktných miestach nezastúpených členských štátov, a zdieľa ich s miestnymi veľvyslanectvami a konzulátmi a s delegáciou Únie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1

1.    S cieľom zabezpečiť komplexnú pripravenosť zahŕňa miestne plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí aj nezastúpených občanov . Členské štáty zastúpené v tretej krajine koordinujú svoje plány pre prípad nepredvídaných udalostí navzájom a s delegáciou Únie . Dohodnú sa na príslušných úlohách s cieľom zabezpečiť, aby sa v prípade krízy poskytla nezastúpeným občanom v plnej miere pomoc, vymenujú zástupcov pre zhromaždiská a informujú nezastúpených občanov o opatreniach pripravenosti na krízu za rovnakých podmienok ako svojich štátnych príslušníkov.

1.    Delegácie Únie koordinujú plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť komplexnú pripravenosť vrátane rozdelenia úloh s cieľom zabezpečiť, aby sa v prípade krízy poskytla nezastúpeným občanom v plnej miere pomoc, vymenovania zástupcov pre zhromaždiská a poskytovania informácií nezastúpeným občanom o opatreniach pripravenosti na krízu za rovnakých podmienok ako v prípade štátnych príslušníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2

2.   V prípade krízy členské štáty úzko spolupracujú s Úniou na zabezpečení efektívnej pomoci nezastúpeným občanom. Členské štáty a Únia sa navzájom a včas informujú o dostupných kapacitách evakuácie. Členským štátom sa môže na požiadanie poskytnúť podpora prostredníctvom existujúcich zásahových tímov na úrovni Únie vrátane konzulárnych expertov, a to najmä z nezastúpených členských štátov.

2.   V prípade krízy členské štáty úzko spolupracujú s ESVČ na zabezpečení efektívnej pomoci nezastúpeným občanom. Delegácia Únie včas koordinuje výmenu informácií o dostupných kapacitách evakuácie , koordinuje samotnú evakuáciu a poskytuje pri evakuácii potrebnú pomoc, a to prípadne za podpory existujúcich zásahových tímov na úrovni Únie vrátane konzulárnych expertov, a to najmä z nezastúpených členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Návrh smernice

Článok 16 – názov

Vedúci štát

Koordinácia pri krízovom plánovaní a v krízových situáciách

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

 

1.    Na účely tejto smernice je vedúcim štátom jeden členský štát, resp. sú vedúcimi štátmi viaceré členské štáty, ktorých úlohou je v danej tretej krajine koordinovať a viesť operácie pomoci v súvislosti s prípravou na krízu a v prípade krízy, čo zahŕňa aj osobitnú úlohu vo vzťahu k nezastúpeným občanom.

1.    Delegácie Únie sú poverené koordináciou a poskytovaním pomoci v súvislosti s prípravou na krízu a v prípade krízy, čo zahŕňa aj osobitnú úlohu vo vzťahu k nezastúpeným občanom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2

2.     Členský štát je určený ako vedúci štát v danej tretej krajine, ak svoj úmysel oznámil prostredníctvom existujúcej zabezpečenej komunikačnej siete, a to pokiaľ iný členský štát nenamietne do 30 dní alebo pokiaľ sa navrhovaný vedúci štát nezriekne tejto úlohy prostredníctvom zabezpečenej komunikačnej siete. Ak chce spoločne prevziať úlohu vedúceho štátu viac než jeden členský štát, tieto členské štáty spoločneoznámia svoj úmysel prostredníctvom zabezpečenej komunikačnej siete. V prípade krízy môže túto úlohu okamžite prevziať jeden alebo viac členských štátov a oznámiť to do 24 hodín. Členské štáty môžu ponuku odmietnuť, ale ich štátni príslušníci a ostatní potenciálni požívatelia ochrany zostávajú v súlade s článkom 6 ods. 1 oprávnení na pomoc od vedúceho štátu. V prípade, že neexistuje vedúci štát, členské štáty zastúpené na mieste sa dohodnú na tom, ktorý členský štát bude koordinovať pomoc nezastúpeným občanom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 3

3.   S cieľom pripraviť sa na krízy vedúci členský štát (alebo vedúce členské štáty) zabezpečí(-čia) , aby boli nezastúpení občania riadne zahrnutí do plánovania veľvyslanectiev a konzulátov pre prípad nepredvídaných udalostí, aby boli plány pre prípad nepredvídaných udalostí zlučiteľné a aby boli veľvyslanectvá a konzuláty a delegácie Únie o týchto opatreniach riadne informované.

3.   S cieľom pripraviť sa na krízu delegácia Únie zabezpečí , aby boli nezastúpení občania riadne zahrnutí do plánovania veľvyslanectiev a konzulátov pre prípad nepredvídaných udalostí, aby boli plány pre prípad nepredvídaných udalostí zlučiteľné a aby boli veľvyslanectvá a konzuláty o týchto opatreniach riadne informované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 4

4.   V prípade krízy vedúci štát (alebo vedúce štáty) či členský štát koordinujúci pomoc zodpovedá(-dajú) za koordináciu a vedenie operácií pomoci a zhromažďovania nezastúpených občanov a v prípade potreby zabezpečuje(-jú) evakuáciu na bezpečné miesto s podporou ostatných dotknutých členských štátov. Zároveň poskytuje(–jú) nezastúpeným členským štátom kontaktné miesto, prostredníctvom ktorého môžu dostávať informácie o svojich občanoch a koordinovať potrebnú pomoc. Vedúci štát (vedúce štáty) či členský štát koordinujúci pomoc pre nezastúpených občanov môže(-žu) vo vhodných prípadoch požiadať o podporu v rámci nástrojov, medzi ktoré patrí napríklad mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany a štruktúry krízového riadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Členské štáty poskytnú vedúcemu štátu (alebo štátom) či členskému štátu koordinujúcemu pomoc všetky dôležité informácie týkajúce sa nezastúpených občanov prítomných v krízovej situácii.

4.   V prípade krízy delegácia Únie zodpovedá za koordináciu a vedenie operácií pomoci a zhromažďovania nezastúpených občanov a koordinuje evakuáciu na bezpečné miesto s podporou dotknutých členských štátov. Zároveň poskytuje nezastúpeným členským štátom kontaktné miesto, prostredníctvom ktorého môžu dostávať informácie o svojich občanoch a koordinovať potrebnú pomoc. Delegácia Únie a dotknutý členský štát môžu vo vhodných prípadoch požiadať o podporu v rámci nástrojov, medzi ktoré patrí napríklad mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany a štruktúry krízového riadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Členské štáty poskytnú delegácii Únie všetky dôležité informácie týkajúce sa nezastúpených občanov prítomných v krízovej situácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Návrh smernice

Kapitola 4 a (nová)

 

KAPITOLA 4a

Finančné postupy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Návrh smernice

Článok 16 a (nový)

 

Článok 16a

Všeobecné pravidlá

Ak nezastúpený občan žiada podľa článku 6 ods. 1 o pomoc vo forme finančného preddavku či o repatriáciu, uplatňuje sa tento postup:

a)

nezastúpený občan sa zaviaže nahradiť členskému štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, celú výšku finančného preddavku alebo vzniknutých nákladov a prípadný konzulárny poplatok, a to prostredníctvom vzorového formulára uvedeného v prílohe 1;

b)

ak o to požiada veľvyslanectvo poskytujúce pomoc či konzulát poskytujúci pomoc, členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, poskytne bezodkladne potrebné informácie týkajúce sa žiadosti a uvedie, či sa uplatňuje konzulárny poplatok;

c)

veľvyslanectvo poskytujúce pomoc či konzulát poskytujúci pomoc informuje členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, o každej žiadosti o finančný preddavok či repatriáciu, ktorou sa toto veľvyslanectvo či konzulát zaoberal;

d)

na písomnú žiadosť veľvyslanectva či konzulátu poskytujúceho pomoc, ktorá sa predloží vo formáte stanovenom v prílohe 1, členský štát, ktorého je občan štátnym príslušníkom, nahradí celú výšku finančného preddavku alebo vzniknutých nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Návrh smernice

Článok 16 b (nový)

 

Článok 16b

Zjednodušený postup v krízových situáciách

1.     V krízových situáciách koordinuje delegácia Únie každú evakuáciu alebo inú potrebnú podporu, ktorá sa poskytuje nezastúpenému občanovi, s členským štátom, ktorého je občan štátnym príslušníkom.

2.     ESVČ má potrebné finančné prostriedky na koordináciu a poskytovanie pomoci, pokiaľ ide o prípravu na krízu a v krízových situáciách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Návrh smernice

Článok 18 a (nový)

 

Článok 18a

Zmeny a doplnenia príloh

Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 18b delegované akty týkajúce sa akýchkoľvek zmien a doplnení príloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Návrh smernice

Článok 18 b (nový)

 

Článok 18b

Vykonávanie delegovanej právomoci

1.     Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.     Delegovanie právomoci uvedené v článku 18a sa udeľuje na dobu neurčitú od … (1).

3.     Delegovanie právomoci uvedené v článku 18a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.     Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.     Delegovaný akt prijatý podľa článku 18a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.


(1)   Dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.