14.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 109/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vrchní soud v Praze (Češka republika) 7. februarja 2012 – Marián Baláž

(Zadeva C-60/12)

2012/C 109/13

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Vrchní soud v Praze

Stranka v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Marián Baláž

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba izraz „sodišče, ki je pristojno zlasti za kazenske zadeve“ iz člena 1(a)(iii) Okvirnega sklepa Sveta 2005/214/PNZ z dne 24. februarja 2005 (1) o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni (v nadaljevanju: Okvirni sklep) razlagati kot samostojni pojem prava Unije?

2.a)

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, kakšne splošne opredeljujoče značilnosti mora imeti sodišče države, ki lahko na pobudo zadevne osebe odloča o tožbi te osebe v zvezi z odločbo, ki jo je izdal organ, ki ni sodišče (upravni organ), da ga je mogoče opredeliti za „sodišče, ki je pristojno zlasti za kazenske zadeve“, v smislu člena 1(a)(iii) Okvirnega sklepa?

2.b)

Ali se avstrijski neodvisni upravni senat (Unabhängiger Verwaltungssenat) lahko šteje za „sodišče, ki je pristojno zlasti za kazenske zadeve“, v smislu člena 1(a)(iii) Okvirnega sklepa?

2.c)

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali mora izraz „sodišče, ki je pristojno zlasti za kazenske zadeve“ v smislu člena 1(a)(iii) Okvirnega sklepa pristojni organ države izvršiteljice razlagati na podlagi prava države, katere organ je izdal odločbo v smislu člena 1(a)(iii) Okvirnega sklepa, ali na podlagi prava države, ki odloča o priznanju in izvršitvi take odločbe?

3.

Ali je „možnost zadevo predložiti v razsojanje“„sodišču, ki je pristojno zlasti za kazenske zadeve“, v smislu člena 1(a)(iii) Okvirnega sklepa zagotovljena tudi, če zadevna oseba zadeve ne more neposredno predložiti v razsojanje „sodišču, ki je pristojno zlasti za kazenske zadeve“, ampak mora najprej izpodbijati odločbo organa, ki ni sodišče (upravni organ), zaradi česar odločba tega organa izgubi učinke in začne teči običajni postopek pred tem organom, pritožbo pri „sodišču, ki je pristojno zlasti za kazenske zadeve“, pa je mogoče vložiti šele zoper odločbo tega organa v tem običajnem postopku?

Ali je v zvezi z zagotovitvijo „možnosti zadevo predložiti v razsojanje“ treba odgovoriti tudi na vprašanji, ali ima pritožba, o kateri odloča „sodišče, ki je pristojno zlasti za kazenske zadeve“, značilnosti rednega pravnega sredstva (to je pravno sredstvo, vloženo zoper odločbo, ki še ni dokončna) ali izrednega pravnega sredstva (to je pravno sredstvo, vloženo zoper dokončno odločbo) in ali je „sodišče, ki je pristojno zlasti za kazenske zadeve“ na podlagi te pritožbe pristojno, da preuči zadevo v celoti tako glede dejanskih kot pravnih vprašanj?


(1)  UL L 76, str. 16.