16.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/39


11. märtsil 2009 esitatud hagi — von Oppeln-Bronikowski ja von Oppeln-Bronikowski versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Pomodoro Clothing (promodoro)

(Kohtuasi T-103/09)

2009/C 113/79

Hagiavaldus esitati inglise keeles.

Pooled

Hagejad: Anna Elisabeth Richarda von Oppeln-Bronikowski ja Baron Zebulon Baptiste von Oppeln-Bronikowski (Düsseldorf, Saksamaa) (esindaja: advokaat V. Knies)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Pomodoro Clothing Company Ltd. (London, Ühendkuningriik)

Hageja nõuded

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 7. jaanuari 2009. aasta otsus (asi R 325/2008-1)

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „promodoro” klassidesse 25, 28 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks — taotlus nr 3 587 557

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Ühendkuningriigi sõnamärk „POMODORO” klassi 25 kuuluvate kaupade jaoks

Vastulausete osakonna otsus: taotlus osaliselt tagasi lükata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: komisjoni määruse nr 2868/95 (1) eeskirja 22 rikkumine seeläbi, et apellatsioonikoda toimis valesti, kui ta võttis arvesse tõendeid kasutamise kohta, mis teine menetluspool apellatsioonikojas hilinenult esitas; nõukogu määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 rikkumine seeläbi, et apellatsioonikoda ei tuvastanud, et tõendid, mis teine menetluspool apellatsioonikojas esitas õigeaegselt, ei tõendanud piisavalt vastulause aluseks oleva kaubamärgi kasutamist; nõukogu määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 rikkumine seeläbi, et apellatsioonikoda leidis valesti, et esineb kõnealuste kaubamärkide segiajamise tõenäosus.


(1)  Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995, L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189).