4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 81/23


Likvidačné konaniei:

Rozhodnutie začať likvidačné konanie vo veci Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

(Uverejnenie vykonané v súlade s článkom 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní.)

2009/C 81/08

Poisťovňa

Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

Sediu Social: Strada Aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Dátum, nadobudnutie účinnosti a druh rozhodnutia

Rozhodnutie č. 1082/2008 o platobnej neschopnosti, začatí konkurzného konania a odňatí povolenia na vykonávanie činnosti

Príslušné orgány

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Dozorný orgán

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Určený likvidátor

SCP Tanasa si Asociatii SPRL

Sediu social: Bucuresti, B-dul Unirii nr. 78, Bl. J2, et. 5, ap. 47

Sector 3, Bucuresti

ROMANIA

Reprezentant lichidator judiciar: Tanasa Constantin- persoana fizica

Uplatniteľné právne predpisy

Zákon č. 503/2004 o finančnom ozdravení a konkurznom konaní poisťovní