4.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 81/23


Likvidācijas process

Lēmums par likvidācijas uzsākšanu attiecībā uz Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

(Publikācija, kas veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Direktīvas 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu 14. pantu.)

2009/C 81/08

Apdrošināšanas uzņēmums

Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

Sediu Social: Strada Aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Lēmuma pieņemšanas diena, stāšanās spēkā un raksturs

Lēmums Nr. 1082/2008, ar ko konstatē maksātnespēju, uzsāk bankrota procedūras un atņem uzņēmējdarbības pilnvaras

Kompetentās iestādes

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Uzraudzības iestāde

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Ieceltais administrators

SCP Tanasa si Asociatii SPRL

Sediu social: Bucuresti, B-dul Unirii nr. 78, Bl. J2, et. 5, ap. 47

Sector 3, Bucuresti

ROMANIA

Reprezentant lichidator judiciar: Tanasa Constantin- persoana fizica

Piemērojamie tiesību akti

Likums Nr. 503/2004 par līdzekļu atgūšanu un apdrošināšanas sabiedrību bankrotu