4.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 81/23


Процедура по ликвидация

Решение за откриване на процедура по ликвидация на Societatea de Asigurări și Reasigurări EUROASIG S.A.

(Публикация, направена в съответствие с член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 година, относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

2009/C 81/08

Застрахователно дружество

Societatea de Asigurări și Reasigurări EUROASIG S.A.

Sediu Social: Strada Aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11

Sector 1, București

ROMÂNIA

Дата, влизане в сила и същност на решението

Решение № 1082/2008 за обявяване на неплатежоспособност, за стартиране на процедура по несъстоятелност и отнемане на разрешителното за дейност

Компетентни органи

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Bălescu, nr. 18

Sector 1, București

ROMÂNIA

Надзорен орган

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Bălescu, nr. 18

Sector 1, București

ROMÂNIA

Назначен ликвидатор/синдик

SCP Tănasă și Asociații SPRL

Sediu social: București, B-dul Unirii nr. 78, Bl. J2, et. 5, ap. 47

Sector 3, București

ROMÂNIA

Reprezentant lichidator judiciar: Tănasă Constantin- persoană fizică

Приложимо право

закон № 503/2004 за финансово възстановяване и несъстоятелност на застрахователните предприятия