22.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 305/44


Överklagande ingett den 23 juni 2016 – Paice mot EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE)

(Mål T-328/16)

(2016/C 305/60)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Ian Paice (London, Förenade kungariket) (ombud: M. Engelman, Barrister och J. Stephenson, Solicitor)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”DEEP PURPLE” – Registreringsansökan nr 11 772 721

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 21 mars 2016 i ärende R 736/2015-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet på det sätt det finner lämpligt, och därmed avslå ansökan om registrering av varumärket i sin helhet för samtliga varor och tjänster som omfattades av ansökan, samt

förplikta EUIPO att ersätta sökandens kostnader för överklagandet.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.