22.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 305/44


Žaloba podaná 23. júna 2016 – Paice/EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE)

(Vec T-328/16)

(2016/C 305/60)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Ian Paice (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: M. Engelman, barrister a J. Stephenson, solicitor)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „DEEP PURPLE“ – prihláška č. 11 772 721.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 21. marca 2016 vo veci R 736/2015-5.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie vhodným spôsobom, konkrétne úplným zamietnutím prihlášky ochrannej známky pre všetky prihlasované tovary a služby,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobcovi v rámci tejto žaloby.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009.