22.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/44


Prasība, kas celta 2016. gada 23. jūnijā – Paice/EUIPO – Blackmore (“DEEP PURPLE”)

(Lieta T-328/16)

(2016/C 305/60)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ian Paice (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – M. Engelman, Barrister, un J. Stephenson, Solicitor)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks: Richard Hugh Blackmore (Ņujorka, Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs: otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “DEEP PURPLE” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 772 721

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2016. gada 21. marta lēmums lietā R 736/2015-5

Prasītāja prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu veidā, kuru Vispārējā tiesa uzskatītu par piemērotu, lai noraidītu preču zīmi pilnībā attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem, attiecībā uz kurām ticis iesniegts tās reģistrācijas pieteikums;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas prasītājam radušies saistībā ar šo prasību.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punkta pārkāpums.