22.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 305/44


23. juunil 2016 esitatud hagi – Paice versus EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE)

(Kohtuasi T-328/16)

(2016/C 305/60)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ian Paice (London, Ühendkuningriik) (esindajad: barrister M. Engelman ja solicitor J. Stephenson)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Ameerika Ühendriigid)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „DEEP PURPLE” – registreerimistaotlus nr 11 772 721

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 21. märtsi 2016. aasta otsus asjas R 736/2015-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus Üldkohtu äranägemise järgi nii, et kaubamärgi registreerimistaotlus lükatakse tagasi kõikide registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste osas;

mõista EUIPO-lt välja hageja kohtukulud.

Väide

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 rikkumine.